Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ."

Transkript

1 Z á p i s z 95. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil; Ing. Kroutil, Mgr. et Mgr., BcA. Solomonová a Ing. Matoušová (= 7 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen radní MČ ); p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář starosty (OKS) ÚMČ, p. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské části (OOZ) OKS ÚMČ, p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. Omluveni: pp. Ing. Šašek (= 1 radní MČ), Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ. Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 95. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:25 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ. Ověřovatel zápisu Starosta MČ p. Petrus navrhl ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilguse, Ph.D. Rada MČ schválila zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilguse, Ph.D. ověřovatelem zápisu ze své 95. schůze jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních Pořad jednání Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 95. schůze Rady MČ: 1. Schválení zápisu z 93. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. října 2017 (str. 6) strana 1/27

2 2. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k dlouhodobému pronájmu pozemku parc. č. 857/1 na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Pernerova) (str. 7) 3. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke změně stavby před jejím dokončením Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu Na Přesypu na pozemcích parc. č. 1045/3, 1045/5, 1044/3 vše na k. ú. Troja v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0177/2017) (str. 7) 4. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2985/54 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Hájku (str. 8) 5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru Prodejní stánky tržnice Vršní na pozemku parc. č. 606/22 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0571/2017) (str. 8) 6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 1094, 1095, vše na k. ú. Troja (lokalita u Velké Skály), ze ZMK, PS a LR na OB (bez koeficientu o výměře cca m2 (k usn. č. Usn RMC 0776/2017)) (str. 9) 7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby bytového domu Rezidence Čimice na pozemcích parc. č. 620, 621 vše na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. K Ládví) (str. 9) 8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 13/85 (o výměře cca 200 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Košince) (k usn. č. Usn RMC 0487/2014, č. Usn RMC 0142/2016, č. Usn RMC 0434/2016 a č. Usn RMC 0797/2016) (str. 10) 9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru změny stavby před dokončením, vyžadující změnu územního rozhodnutí Bytový dům Stejskalova na pozemcích parc. č. 2709, 3869/3 vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 10) 10. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 2621/1 (o výměře cca 4 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Šimůnkova) (str. 11) 11. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku parc. č. 13/87 (ve vlastnictví společnosti Frances s.r.o.) za část pozemku parc. č. 22/1 (ve vlastnictví hl. m. Prahy), vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Košince) (k usn. č. Usn RMC 0100/2016 a č. Usn RMC 0787/2013) (str. 11) 12. Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Licenční smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní společností IS4 security s.r.o. (str. 13) 13. Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za 1. až 3. čtvrtletí 2017 (str. 13) 14. Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2018 (materiál pro ZMČ) (str. 14) 15. Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "obdarovaným", a manželi Hanou a Jaroslavem Procházkovými, jako "dárcem" (str Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "obdarovaným", a panem Miroslavem Dvořákem, jako "dárcem" (str. 15) 17. Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "obdarovaným", a Ing. Tomášem Krejbichem, jako "dárcem" (str. 16) strana 2/27

3 18. Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení - otevřeného řízení" podle ust. 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky "Pořízení zametacích strojů - Městská část Praha 8" (str. 17) 19. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny řediteli příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Obvodní ústav sociálnězdravotnických služeb (str. 18) 20. Návrh úpravy platu řediteli příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (str. 18) 21. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum (str. 18) 22. Návrh stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v úplném znění (str. 19) Materiály k operativnímu projednávání dle 10a Jednacího řádu RMČ Praha Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2017 až 2021 (materiál pro ZMČ) (str. 22) 24. Návrh Odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2018 (str. 22) 25. Návrh úpravy Odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2017 (k usn. č. Usn RMČ 0666/2017) (str. 22) 26. Návrh organizačního zabezpečení provedení inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 8 k plánu inventur dle ust 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (k usn. č. Usn RMC 0845/2011) (str. 23) 27. Návrh podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 (str. 23) 28. Návrh vyslovení souhlasu s předáním "Žádosti o bydlení ze sociálních důvodů" Magistrátu hl. města Prahy (str. 23) 29. Návrh úpravy platů ředitelů příspěvkových právnických osob (organizací) - mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 (str. 23) 30. Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 v kulturním domě LÁDVÍ, se sídlem na adrese Binarova čp (Burešova č. or. 2), Praha 8 Kobylisy (str. 24) 31. Návrh udělení souhlasu příspěvkové organizaci zřízené MČ Praha 8 Obvodnímu ústavu sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS) k daňovému odepisování hmotného majetku objektu DSS II., S. K. Neumanna 2475 a s tím svěřeného majetku (k usn. č. Usn ZMC 010/2017) (str. 24) strana 3/27

4 32. Návrh poskytnutí a stanovení výše jednorázových odměn občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. května 2017 do 31. října 2017, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva MČ Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2017 do 31. října 2017 (str. 24) 33. Různé A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání (str. 26) B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, zástupců Starosty městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 (dále jen radní MČ ) a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob (str. 27) C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl (str. 12, 14, 16, 17, 19 až 21, 24 až 26) 34. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 27) Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 11. bodu pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně na stůl : ozn. C6 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji nebo pronájmu pozemků parc. č. 12/4, 12/9, 516/38, 516/39 na k. ú. Střížkov v Praze 8 (při ul. Děčínská) (k usn. č. Usn RMC 0019/2012) (str. 12) a ozn. C8 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení stavby Kobylisy - bytový dům na pozemcích parc. č. 606/14, 606/19, 606/21, 606/29, 606/30, 606/31, 606/42, 606/48, 606/71, 1778/7, 1778/11, 2345/1, 2345/2, všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (v blízkosti ulic Vršní, Pod Sídlištěm a Horňátecká) (str. 12), po projednání výše uvedeného 17. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně na stůl : ozn. C12 Návrh výběru prodávajícího a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Vybavení mobilních kluzišť na Praze 8" (str. 16), po projednání výše uvedeného 18. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně na stůl : ozn. C13 Návrh rozhodnutí Městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Hrabání listí na území Městské části Praha 8" (str. 17), po projednání výše uvedeného 22. bodu pořadu jednání, aby byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně na stůl : strana 4/27

5 ozn. C9 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu "NAŘÍZENÍ", kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů (str. 5) a ozn. C15 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu id. podílu 17/24 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 id. podílu 17/24 pozemku parc. č. 327, s id. podílem 17/24 domu čp. 208 vše na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 55, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 19), po projednání výše uvedeného 32. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující materiál, předložený k operativnímu projednávání dle 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: ozn. C Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech Městské části Praha 8 v jednání (str. 24), ozn. C1 Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 čp. 780, prostor č. 122, na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, Praha 8 (str. 25), ozn. C2 Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 767/203 na k. ú. Karlín, obec Praha (str. 25), ozn. C3 Návrh uzavření "Dodatku č. 6" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 v poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1), Praha 8 (str. 25), ozn. C4 Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 534, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 12, Praha 8, na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0097/2012) (str. 25), ozn. C5 Návrh uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, Praha 8, na dobu určitou (str. 25), ozn. C7 Návrh uzavření "Dodatku č. 5" ke Smlouvě o nájmu pozemku mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a spolkem Beachklub Ládví z.s. (str. 26), strana 5/27

6 ozn. C10 Návrh souhlasu s udělením plné moci k zastupování Městské části Praha 8 pro Ing. Annu Kroutil, radní MČ Praha 8, v rámci podání projektu "Výstavba a modernizace zařízení na sběr, třídění a využití odpadů (podzemní kontejnery) v Praze 8" do 69. výzvy Operačního programu Životní prostředí (k usn. č. Usn RMC 0472/2017) (str. 26), ozn. C11 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na k. ú. Kobylisy, na dobu neurčitou (str. 26) a ozn. C14 Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Pobřežní 380/2, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 NP č. 502, čp. 380, na k. ú. Karlín a na adrese Pobřežní 2, Praha 8 (str. 26), Starosta MČ p. Petrus přítomné informoval, že stahuje z projednávání na dnešní schůzi RMČ výše uvedený materiál ozn. C9, který znovu předloží na mimořádné schůzi RMČ ve středu 22. listopadu Dále přítomné informoval, že doplňuje pořad jednání dnešní schůze RMČ o materiály ozn. C16 a C17, které budou zařazeny za řádný bod 14 a materiály ozn. C18, C19, C20, C21 a C22, které budou zařazeny za materiál ozn. C15. K navrženému pořadu jednání 95. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. Rada MČ po projednání pořad jednání své 95. schůze schválila jednomyslně K bodu 1 Schválení zápisu z 93. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. října 2017 K zápisu z 93. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. října 2017 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. Rada MČ zápis ze své 93. schůze, konané dne 18. října 2017, schválila. 6 pro schválení, strana 6/27

7 K bodu 2 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k dlouhodobému pronájmu pozemku parc. č. 857/1 na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Pernerova) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením oddělení architekta městské části (OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. V diskusi vystoupili pp. MgA. Vilgus, Ph.D. a Petrus. Zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. dal protinávrh k navrženému usnesení. A to, aby byl změněn nesouhlas na souhlas. Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém protinávrhu. usnesení č. Usn RMC 0676/2017, 5 pro přijetí návrhu, 1 proti přijetí návrhu, K bodu 3 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke změně stavby před jejím dokončením Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu Na Přesypu na pozemcích parc. č. 1045/3, 1045/5, 1044/3 vše na k. ú. Troja v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0177/2017) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0677/2017, strana 7/27

8 K bodu 4 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2985/54 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Hájku) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. V diskusi vystoupili pp. MgA. Vilgus, Ph.D. a Petrus. Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0678/2017, K bodu 5 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru Prodejní stánky tržnice Vršní na pozemku parc. č. 606/22 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0571/2017) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0679/2017, strana 8/27

9 K bodu 6 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 1094, 1095, vše na k. ú. Troja (lokalita u Velké Skály), ze ZMK, PS a LR na OB (bez koeficientu o výměře cca m2 (k usn. č. Usn RMC 0776/2017)) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0680/2017,. K bodu 7 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby bytového domu Rezidence Čimice na pozemcích parc. č. 620, 621 vše na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. K Ládví) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0681/2017, strana 9/27

10 K bodu 8 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 13/85 (o výměře cca 200 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Košince) (k usn. č. Usn RMC 0487/2014, č. Usn RMC 0142/2016, č. Usn RMC 0434/2016 a č. Usn RMC 0797/2016) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0682/2017, K bodu 9 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru změny stavby před dokončením, vyžadující změnu územního rozhodnutí Bytový dům Stejskalova na pozemcích parc. č. 2709, 3869/3 vše na k. ú. Libeň v Praze 8 Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0683/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně strana 10/27

11 K bodu 10 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 2621/1 (o výměře cca 4 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Šimůnkova) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0684/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně K bodu 11 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku parc. č. 13/87 (ve vlastnictví společnosti Frances s.r.o.) za část pozemku parc. č. 22/1 (ve vlastnictví hl. m. Prahy), vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Košince) (k usn. č. Usn RMC 0100/2016 a č. Usn RMC 0787/2013) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0685/2017, strana 11/27

12 K bodu 33 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C6 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji nebo pronájmu pozemků parc. č. 12/4, 12/9, 516/38, 516/39 na k. ú. Střížkov v Praze 8 (při ul. Děčínská) (k usn. č. Usn RMC 0019/2012). Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0686/2017, Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C8 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení stavby Kobylisy - bytový dům na pozemcích parc. č. 606/14, 606/19, 606/21, 606/29, 606/30, 606/31, 606/42, 606/48, 606/71, 1778/7, 1778/11, 2345/1, 2345/2, všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (v blízkosti ulic Vršní, Pod Sídlištěm a Horňátecká). Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0687/2017, 1 proti přijetí návrhu.) strana 12/27

13 K bodu 12 Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Licenční smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní společností IS4 security s.r.o. Přizvaný: p. Mrzena, pověřený vedením oddělení provozu ICT OKS ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus v zastoupení radního MČ p. Ing. Šaška. usnesení č. Usn RMC 0688/2017, K bodu 13 Návrh o vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za 1. až 3. čtvrtletí 2017 Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. usnesení č. Usn RMC 0689/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně strana 13/27

14 K bodu 14 Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2018 (materiál pro ZMČ) Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí EO ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, který navrhl upravit návrh usnesení, jeho přílohu i důvodovou zprávu. V diskusi vystoupili pp. MgA. Vilgus, Ph.D., PhDr. Ing. Fichtner, MBA, Ing. Židovská a Nepil. Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0690/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně K bodu 33 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C16 Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2017) (materiál pro Z Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí EO ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0691/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C17 Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2017). Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí EO ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0692/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně strana 14/27

15 K bodu 15 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "obdarovaným", a manželi Hanou a Jaroslavem Procházkovými, jako "dárcem" Omluvený: p. Kálmán, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ Materiál uvedla uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová. usnesení č. Usn RMC 0693/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně K bodu 16 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "obdarovaným", a panem Miroslavem Dvořákem, jako "dárcem" Omluvený: p. Kálmán, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ Materiál uvedla uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová. usnesení č. Usn RMC 0694/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně strana 15/27

16 K bodu 17 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "obdarovaným", a Ing. Tomášem Krejbichem, jako "dárcem" Omluvený: p. Kálmán, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ Materiál uvedla uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová. usnesení č. Usn RMC 0695/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně K bodu 33 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová uvedla aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C12 Návrh výběru prodávajícího a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Vybavení mobilních kluzišť na Praze 8". Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, Omluvený: p. Kálmán, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0696/2017, 5 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) strana 16/27

17 K bodu 18 Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení - otevřeného řízení" podle ust. 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky "Pořízení zametacích strojů - Městská část Praha 8" Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Ing. Beneš v zastoupení pí Mgr. Ziaťkové, vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. usnesení č. Usn RMC 0697/2017, K bodu 33 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C13 Návrh rozhodnutí Městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Hrabání listí na území Městské části Praha 8". Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Ing. Beneš v zastoupení pí Mgr. Ziaťkové, vedoucí OŽP ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0698/2017, strana 17/27

18 K bodu 19 Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny řediteli příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0699/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně K bodu 20 Návrh úpravy platu řediteli příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0700/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně K bodu 21 Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0701/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně strana 18/27

19 K bodu 22 Návrh stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v úplném znění Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. V diskusi vystoupili pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA a JUDr. Vašák. Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0702/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně K bodu 33 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C15 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu id. podílu 17/24 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 id. podílu 17/24 pozemku parc. č. 327, s id. podílem 17/24 domu čp. 208 vše na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 55, Praha 8 (materiál pro Z Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0703/2017, strana 19/27

20 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C18 Návrh uzavření Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" v areálu Koupaliště Ládví, na adrese Štíbrova 1776/17, Praha 8, mezi městskou částí Praha 8, jako "objednatelem", a obchodní korporací ANELIS, s.r.o., jako "provozovatelem". Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0704/2017, 5 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C19 Návrh uzavření Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" v areálu kasáren Karlín, na adrese Křižíkova (Prvního pluku) 20, Praha 8 - Karlín, mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem" a spolkem Pražské centrum, z.s., jako "provozovatelem". Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0705/2017, strana 20/27

21 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C20 Návrh uzavření Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" v areálu Základní školy Glowackého, na adrese Glowackého 555/6, Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem", a Janou Mengerovou, fyzickou osobou, jako "provozovatelem". Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0706/2017, Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C21 Zpráva o činnosti společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. (informace pro Z Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0707/2017, Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C22 Zpráva o činnosti obchodní korporace Správa tepelného hospodářství Městské části (MČ) Praha 8 s.r.o. (informace pro Z Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0708/2017, strana 21/27

22 Operativní rozhodování Rady MČ Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. body č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, C, C1, C2, C3, C4, C5, C7, C10, C11, C14. Ze 7 radních MČ přítomných 6 pro přijetí návrhů, 1 se zdržel hlasování. K bodu 23 Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2017 až 2021 (materiál pro ZMČ) Starosta MČ p. Petrus. č. Usn RMC 0709/2017, které je K bodu 24 Návrh Odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2018 Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. č. Usn RMC 0710/2017, které je K bodu 25 Návrh úpravy Odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2017 (k usn. č. Usn RMČ 0666/2017) Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. č. Usn RMC 0711/2017, které je strana 22/27

23 K bodu 26 Návrh organizačního zabezpečení provedení inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 8 k plánu inventur dle ust 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (k usn. č. Usn RMC 0845/2011) Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. č. Usn RMC 0712/2017, které je K bodu 27 Návrh podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil. č. Usn RMC 0713/2017, které je K bodu 28 Návrh vyslovení souhlasu s předáním "Žádosti o bydlení ze sociálních důvodů" Magistrátu hl. města Prahy Zástupce Starosty MČ p. Nepil. č. Usn RMC 0714/2017, které je K bodu 29 Návrh úpravy platů ředitelů příspěvkových právnických osob (organizací) - mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil. č. Usn RMC 0715/2017, které je strana 23/27

24 K bodu 30 Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 v kulturním domě LÁDVÍ, se sídlem na adrese Binarova čp (Burešova č. or. 2), Praha 8 Kobylisy Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. č. Usn RMC 0716/2017, které je K bodu 31 Návrh udělení souhlasu příspěvkové organizaci zřízené MČ Praha 8 Obvodnímu ústavu sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS) k daňovému odepisování hmotného majetku objektu DSS II., S. K. Neumanna 2475 a s tím svěřeného majetku (k usn. č. Usn ZMC 010/2017) Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. č. Usn RMC 0717/2017, které je K bodu 32 Návrh poskytnutí a stanovení výše jednorázových odměn občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. května 2017 do 31. října 2017, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva MČ Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2017 do 31. října 2017 Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek č. Usn RMC 0718/2017, které je C Návrh Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) - Zástupce Starosty MČ p. Nepil Rada MČ po projednání vzala Informaci se souhlasem na vědomí. strana 24/27

25 C1 Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 čp. 780, prostor č. 122, na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, Praha 8 - Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0719/2017, které je C2 Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 767/203 na k. ú. Karlín, obec Praha - Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0720/2017, které je C3 Návrh uzavření "Dodatku č. 6" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 v poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1), Praha 8 - Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0721/2017, které je C4 Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 534, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 12, Praha 8, na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0097/2012) - Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0722/2017, které je C5 Návrh uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, Praha 8, na dobu určitou - Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0723/2017, které je strana 25/27

26 C7 Návrh uzavření "Dodatku č. 5" ke Smlouvě o nájmu pozemku mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a spolkem Beachklub Ládví z.s. - Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA č. Usn RMC 0724/2017, které je C10 Návrh souhlasu s udělením plné moci k zastupování Městské části Praha 8 pro Ing. Annu Kroutil, radní MČ Praha 8, v rámci podání projektu "Výstavba a modernizace zařízení na sběr, třídění a využití odpadů (podzemní kontejnery) v Praze 8" do 69. výzvy Operačního programu Životní prostředí (k usn. č. Usn RMC 0472/2017) - Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil č. Usn RMC 0725/2017, které je C11 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na k. ú. Kobylisy, na dobu neurčitou - Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0726/2017, které je C14 Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Pobřežní 380/2, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 NP č. 502, čp. 380, na k. ú. Karlín a na adrese Pobřežní 2, Praha 8 - Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0727/2017, které je K bodu 33 A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání Přítomným byla předložena uvedená aktuální písemná Informace. strana 26/27

27 K bodu 33 B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, zástupců Starosty městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět neuplatnil. K bodu 34 Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 Starosta MČ p. Petrus uvedl Návrh časového plánu schůze Rady městské části Praha 8, plánované na středu dne 29. listopadu 2017 od 12:00 hodin. Současně připomněl, že program této schůze může být ještě doplněn o úkoly, vyplývající z průběhu dnešní schůze Rady MČ, případně o další aktuální nebo naléhavé záležitosti. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Rada MČ vzala přípravu své schůze dne 29. listopadu 2017 se souhlasem na vědomí. Starosta MČ p. Petrus v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ i přísedícím za jejich aktivní účast a 95. schůzi Rady MČ ve 14:55 hodin ukončil. Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0676/2017 až Usn RMC 0727/ Roman P e t r u s Starosta městské části Praha 8 Ověřovatel zápisu: MgA. Petr V i l g u s, Ph.D. zástupce Starosty městské části Praha 8 strana 27/27

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 108. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 112. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 117. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 8. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 109. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 11. dubna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 106. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 14. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 120. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. září 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 122. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 17. října 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 118. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 116. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 25. července 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 107. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pátek dne 23. března 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil;

Více

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 113. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. června 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 103. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 7. února 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ). Z á p i s z 92. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. října 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

12. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

12. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 12. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 5. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ.

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. Z á p i s z 8. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 22. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 14. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Omluveni: pp. Nepil (= 1 radní MČ), JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.

Omluveni: pp. Nepil (= 1 radní MČ), JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. Z á p i s ze 75. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. března 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 102. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. ledna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s z 81. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 31. května 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ.

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ. Z á p i s z 97. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. listopadu 2017 od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA.

Více

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 10. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 4. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ.

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ. Z á p i s ze 7. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ

pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ Z á p i s z 94. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 1. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni:pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 20. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 17. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 27. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ.

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ. Z á p i s z 89. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 30. srpna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 v přízemí městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 100. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. prosince 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 10. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 121. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 3. října 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 25. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 21. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 16. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 24. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. května 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 115. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve čtvrtek dne 28. června 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 77. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. dubna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 2. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 21. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 6. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. prosince 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 23. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 28. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 123. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 7. listopadu 2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 27. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek,

Více

13. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

13. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 13. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 26. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ).

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ). Z á p i s z 19. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pondělí dne 15. dubna 2019 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc,

Více

Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ

Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ zápis ze 120. schůze Rady Městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. června 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomní: pp. Ing. Janků; Švarc, Mgr. Ludková, Gros;

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne 11.01.2016 Přítomni: p. Kopal, p. Čáp, p. Gros, pí Ing. Kroutil, pí Ing. Kuchtová, Ph.D., p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Jednání

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: R. Petrus Ověřovatel:

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp Zápis č. 14 z 14. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 4. ledna 2017 v 16,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: Ing. Jan

Více

Z á p i s. z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017

Z á p i s. z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017 Z á p i s z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017 Přítomni: p. Kopal, p. Gros, p. Čáp, p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Omluveny: pí Ing. Kroutil a pí Ing. Kuchtová,

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Vladislav Kopal, p. Jiří Toušek, Ing. Jan Červenka, p. Jakub Čáp, p. Radomír Nepil, Mgr. Radim Zátopek

p. Michal Fišer, MBA, p. Vladislav Kopal, p. Jiří Toušek, Ing. Jan Červenka, p. Jakub Čáp, p. Radomír Nepil, Mgr. Radim Zátopek Zápis č. 8 z 8. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 1. března 2016 v 17,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 23. 1. 2019 s místem konání Na Košince 502/1 v zasedací místnosti v přízemí budovy od 16.00 h Přítomni: dle prezenční listiny Tajemnice:

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 23. litopadu 2015

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 23. litopadu 2015 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 23. litopadu 2015 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.

Více

Zápis. z 39. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 6. listopadu 2018 od 11:00 hodin v zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 39. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 6. listopadu 2018 od 11:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Zápis z 39. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 6. listopadu 2018 od 11:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 21. schůze, konané dne 12. 9. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 6. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 6. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS z 6. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 6. 12. 2016 ve

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Městská část Praha Rada městské části ze dne USNESENI

Městská část Praha Rada městské části ze dne USNESENI Městská část Praha 8 47. Rada městské části ze dne 06.04.2016, USNESENI č. Usn RMC 0188/2016 k návrhu prominutí a odpisu dluhu evidovaného v programu DES vř celkové výši 118 690 Kč, vedeného na bytě č.

Více

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 25. dubna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. T. Slabihoudek,

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 22. května 2019

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 22. května 2019 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 22. května 2019 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Radomír Nepil Ověřovatel:

Více

Zápis. z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Zápis z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 16. ledna 2019

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 16. ledna 2019 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 16. ledna 2019 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Radomír Nepil Ověřovatel:

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.06.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 23. schůze, konané dne 12. 12. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.

Více

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 17. ledna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 18.05.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále

Více

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008 Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008 Přítomni: Hosté: Omluveni: zastupitelé Marie Brunová Dana Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek

Více

Zápis. Zápis průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.11.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 11:00

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 9. listopadu 2016

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 9. listopadu 2016 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 9. listopadu 2016 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

Zápis č. 29/2017 z 29. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 29/2017 z 29. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 29/2017 z 29. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 19. prosince 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 310 od 17.00 h Přítomni: p. Mgr. J. Schejbal, p. RNDr. J. Polecha,

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 28. června 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 28. června 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 28. června 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne 06.12.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 10:45

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Zápis zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Přítomni: Slavomír Lahoda Musil Jaroslav Botoš Jozef Dočkal Pavel

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 8. schůze, konané dne 10.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis č. 24/2017 z 24. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 24/2017 z 24. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 24/2017 z 24. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 16. května 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p.

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p. Zápis č. 1/2015 z 1. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 12. února 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Program jednání byl schválen 8 přítomnými členy komise.

Program jednání byl schválen 8 přítomnými členy komise. Zápis č. 22 z 22. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 13. března 2018 v 16,30 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: Ing.

Více

Zápis č. 8/2015 z 8. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 8/2015 z 8. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 8/2015 z 8. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 10. listopadu 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 16.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, CSc., p. R. Nepil, p. RNDr.

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 1. schůze, konané dne 15.01.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Z Á P I S. z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny

Z Á P I S. z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny Z Á P I S z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 27.6. 2018 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 11 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Ověřovatelé

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 22. února 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 22. února 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 22. února 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 20. dubna 2015

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 20. dubna 2015 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 20. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.

Více

Usnesení ze zastupitelstva obce Velké Přílepy ze dne

Usnesení ze zastupitelstva obce Velké Přílepy ze dne -EPY Usnesení ze zastupitelstva obce Velké Přílepy ze dne 12.09.2018 Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise Usnesení č. 90/2018 Kontrola usnesení z předchozího jednání zastupitelstva,

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více