Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ"

Transkript

1 zápis ze 120. schůze Rady Městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. června 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomní: pp. Ing. Janků; Švarc, Mgr. Ludková, Gros; Ing. Adamová, Slabihoudek, JUDr. Musílek a Mgr. Roubíček(= 8 členů Rady Městské části Praha 8 (MČ), dále též jen "radní MČ"); p. Mgr. Laňka, tajemník Úřadu Městské části Praha 8 (ÚMČ) pí Ing. Markytánová, pověřená vedením odboru kancelář starosty (OKS) ÚMČ, p. Mgr. P. Veselý, vedoucí evidenčně-právního oddělení (EPO) OKS ÚMČ, pověřený vedením organizačně-právního oddělení (OPO) OKS ÚMČ, p. JUDr. Vašák, právník OPO OKS ÚMČ, pí Helena Šmídová, tisková mluvčí ÚMČ, pí Buňatová, referentka OPO OKS ÚMČ. Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Ověřovatelka zápisu: pí Mgr. Ludková, zástupkyně Starosty MČ. Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ 120. schůzi Rady Městské části Praha 8 (dále též jen "Rada MČ" nebo "RMČ") ve 14:25 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Ing. Janků. Při zahájení schůze bylo přítomno 8 členů Rady MČ, radní MČ pí Mgr. Kvačková svoji neúčast předem řádně omluvila. Starosta MČ p. Ing. Janků určil ověřovatelku zápisu a navrhl následující pořad jednání 120. schůze Rady MČ: 1. Schválení zápisu ze 118. schůze Rady Městské části Praha 8 konané dne 21. května 2014 (str. 6) 2. Informace o provedených kontrolách správnosti použití poskytnutých finančních darů (grantů) v sociální oblasti, v oblasti primární prevence dětí a mládeže, v oblasti tělovýchovné činnosti dospělých, v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže a v oblasti dlouhodobě organizované sportovní výchovy mládeže v roce 2013 (k usn. č. Usn RMC 0241/2013 ač. Usn RMC 0520/2013 a k usn. č. Usn RMC 0240/2013, č. Usn RMC 0255/2013, č. Usn RMC 0257/2013 ač. Usn RMC 0256/2013) (str. 6) strana 1/22

2 3. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro územní a stavební nzení o umístění novostavby bytového domu na pozemku parc.č. 747/1, nak.ú. Troja v Praze 8 (při ul. NaDlážděnce) (str. 7) 4. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru úplatného převodu části pozemku parc.č o výměře cca 176m2, na k.ú. Libeň v Praze 8 (v blízkosti ul. V Holešovičkách) (str. 7) 5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru pronájmu části pozemku parc.č. 678/2 o vymere cca m2, na k.ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Na Špitálsku) (k usn. č. Usn RMC 0914/2013 (str. 8) 6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru úplatného převodu části pozemku parc.č. 2594/1 o výměře 2864 m2 (dle GP č /2013 nově parc.č. 2594/15) aparc.č. 2594/10, obanak.ú. Libeň v Praze 8 (lokalita ulic Na Labuťce) (k usn. č. Usn RMC 863/2009) (str. 8) 7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru směny podílů id. 19/36 části pozemku parc.č. 527/1 o výměře cca 9 683m2 a pozemků parc.č. 527/107, 532/42 a 532/43 a celého pozemku parc.č. 527/101, vše na k.ú. Střížkov v Praze 8 (ve vlastnictví akciové společnosti ODIN Investment, a.s.) za podíl id. 17/36 pozemku parc.č. 527/1, na k.ú. Střížkov v Praze 8 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) (str. 9) 8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru pronájmu části pozemku parc.č. 603/7 o vymere cca m2, na k.ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Podhajská pole) (k usn. č. Usn RMC 0188/2013) (str. 9) 9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro územní řízení o umístění novostavby rodinného domu na pozemcích parc.č. 509 a 510/1, oba na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Na Pěšinách) (str. 10) 1 O. Návrh stanovení výše odměn vedoucím odborů Úřadu městské části Praha 8 za úspěšné splnění zvlášť významných pracovních úkolů ve prospěch Městské části Praha 8 orgamzacm zabezpečení přípravy a provedení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky v roce 2014 v podmínkách Městské části Praha 8 (str. 12) ll. Různé A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva Městské části Praha 8 a komisí Rady Městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání (str. 21) B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty Městské části Praha 8, zástupců Starosty Městské části Praha 8, dalších členů Rady Městské části Praha 8 (dále jen "radní MČ") a tajemníka Úřadu Městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob (str. 21 až 22) C) Aktuální materiály předložené operativně "na stůl" (str. 3 až 6, 10 až ll a 12 až 21) 12. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady Městské části Praha 8 (str. 22) strana 2/22

3 Dále Starosta MČ p. Ing. Janků navrhl, aby po projednání výše uvedeného 9. bodu pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně "na stůl": ozn. "Ct 7 " Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru úplatného převodu pozemku parc.č. 3878/2, na k.ú. Libeň v Praze 8 (roh ulic Andrštova a U Libeňského pivovaru) (str. 10), ozn. "C 1 s" Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru pronájmu částí pozemku parc.č. 13/85 o celkové vymere 35m2, na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Košince) (k usn. č. Usn RMC 0220/2014) (str. ll) a ozn. "C 19 " Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru úplatného převodu pozemku parc.č. 351/7, na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. V Holešovičkách) (str. ll), a po projednání výše uvedeného 1 O. bodu pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně "na stůl": ozn. "C 12 " Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - U Meteoru 6/čp. 147, Praha 8- Libeň, mezi MČ Praha 8 a pí Ivanou Skálovou (str. 12), ozn. "C 4 " Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (informace pro ZMČ) (str. 13), ozn. "C3" Návrh nesouhlasu se spuštěním 2. etapy integrace autobusových linek z Mělnicka a Neratovicka do PID s konečnou zastávkou linek 348, 349, 368 a 369 ve stanici Ládví v Praze 8 (str. 13), ozn. "C7" Návrh uzavření Dodatku č. 1 k "Nájemní smlouvě" o nájmu bytu č. 1 v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 743 na k. ú. Libeň a na adrese Na Šedivé 5, Praha 8, kterým se mění doba nájmu z doby určité na dobu neurčitou (k usn. č. Usn RMC 0125/2013) (str. 13), ozn. "Cs" Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu č. 6 v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 čp. 189 na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 17, Praha 8, na dobu určitou (str. 14), strana 3/22

4 ozn. "C" Návrh uzavření "Nájemních smluv o nájmu prostorů sloužících k podnikání 11 v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - v poliklinice Mazurská čp. 484 na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2 (U Polikliniky 1 ), Praha 8 (str. 14), ozn. "C 5 " Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem", a spolkem Občanské sdružení Bohnice žijí, jako "obdarovaným" (k usn. č. Usn RMC 0167/2014) (str. 14), ozn. "C 2 " Návrh rozhodnutí Městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce rozvodů ZTl a sociálních zařízení polikliniky Mazurská čp. 484, na adrese Mazurská 2, na k. ú. Troja, Praha 8" (k usn. č. 0255/2014) (str. 15), ozn. "C 26 " Návrh zaslání "Výzvy" k podání nabídky realizace "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění "Stavební úpravy vstupních prostor Polikliniky Mazurská čp. 484 na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, Praha 8" (str. 15), ozn. "C 10 " Návrh zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění a uzavření "Dodatku č. 2" ke Smlouvě o dílo s předmětem plnění "Dodatečné stavební práce - Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Burešova, Praha 8" (str. 16), ozn. "C 11 " Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější podané nabídky realizace veřejné zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce azylového domu a denního centra, Prosecká 407/30, k. ú. Libeň, Praha 8" (k usn. č. Usn RMC 0265/2014) (str. 16), ozn. "C 6 " Návrh odstoupení od smlouvy o výkonu technického dozoru investora č. 2013/0305/DEK (č ) pro stavbu "Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy Ústavní, Praha 8" dle ust. 344 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, uzavřené s obchodní korporací DELTAPLAN spol. s r.o. (str. 16), ozn. "C 2 z" Návrh zaslání "Výzvy" k podání nabídek realizace "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění "Rekonstrukce sportoviště v ul. Hlivická - I. etapa, parc. č. 590/18, k.ú. Bohnice, Praha 8" (str. 17), ozn. "C 23 " Návrh zaslání "Výzvy" k podání nabídek realizace "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění "Rekonstrukce sportoviště v ulici Roudnická, parcela číslo 532/22, k.ú. Střížkov, Praha 8" (str. 17), strana 4/22

5 ozn. "C 27 " Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o zabezpečení verejne zakázky s názvem "Prezentace plnění projektu Nová Palmovka" pro realizaci "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění "Prezentace plnění projektu Nová Palmovka" (k usn. č. Usn RMC 0395/2014) (str. 17), ozn. "C9" Návrh zaslání "Výzvy" k podání nabídek realizace "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění "Oprava střechy nebytového prostoru č. 100 ve vnitro bloku domu čp. 290, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 48, Praha 8"- II. etapa (str. 18), ozn. "C2o" Návrh zaslání "Výzvy" k podání nabídek realizace "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění "Zřízení komunitního centra Hrubého, číslo parc. 2364/80 na k.ú. Kobylisy, Praha 8" (str. 18), ozn. "C21" Návrh zahájení zadávacího řízení odesláním "Výzvy" k podání nabídek realizace veřejné zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce a přestavba objektu čp. 333 na adrese Libčická 2, na k. ú. Čimice, Praha 8" (str. 18), ozn. "C1" Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena" umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení elektrické energie pod označením "Obnova kvn mezi TS 585- TS 2467", na pozemcích parc. č. 2591/74 a 2601/11, oba na k. ú. Kobylisy, obec Praha (str. 19), ozn. "Cu" Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" k pozemku parc. č. 405 a budově čp. 333, oba na k. ú. Čimice, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností Centrum Palmovka, a.s., za účelem zajištění provozu lesní školky (str. 19), ozn. "C 1 4" Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů č. 503 v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 46, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 51, Praha 8 (str. 19), ozn. "C 15 " Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů č. 502 v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 46, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 51, Praha 8 (str. 20), ozn. "C24" Návrh uzavrem "Nájemní smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 115, na k. ú. Karlín a na adrese Thámova 22, Praha 8 (str. 20), strana 5/22

6 ozn. "C2s" Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0453/2014 Rady Městské části Praha 8 ze dne 28. května 2014, a návrh textu Notářského zápisu - osvědčení, o výlučném vlastnictví budovy bez čp./č.ev. na pozemku parc. č. 98/3 o výměře 27m2, k. ú. Karlín (str. 20) a ozn. "C16" Návrh vyhlášení místního referenda na základě návrhu přípravného výboru (str. 21). K navrženému pořadu jednání 120. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. Rada MČ po projednání pořad jednání své 120. schůze schválila jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ). K bodu 1 Schválení zápisu ze 118. schůze Rady Městské části 2014 Praha 8 konané dne 21. května K zápisu ze 118. schůze Rady Městské části Praha 8 konané dne 21. května 2014 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. Zápis ze 118. schůze Rady Městské části Praha 8 konané dne 21. května 2014 je v souladu s ust. 9 odst. 4 platného Jednacího řádu RMČ považován za schválený. K bodu2 Informace o provedených kontrolách správnosti použití poskytnutých finančních darů (grantů) v sociální oblasti, v oblasti primární prevence dětí a mládeže, v oblasti tělovýchovné činnosti dospělých, v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže a v oblasti dlouhodobě organizované sportovní výchovy mládeže v roce 2013 (k usn. č. Usn RMC 0241/2013 ač. Usn RMC 0520/2013 a k usn. č. Usn RMC 0240/2013, č. Usn RMC 0255/2013, č. Usn RMC 0257/2013 ač. Usn RMC 0256/2013) Přizvaný: p. Doležal, vedoucí útvaru interního auditu a kontroly (ÚIAK) ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Ing. Janků. V diskusi vystoupili pp. Slabihoudek, Ing. Doležal a Mgr. Roubíček. Rada MČ po projednání vzala "Informaci" na vědomí. strana 6/22

7 K bodu 3 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení o umístění novostavby bytového domu na pozemku parc.č. 747/1, na k.ú. Troja v Praze 8 (při ul. Na Dlážděnce) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením oddělení architekta městské části (OAMČ) OKS ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Ing. Janků. p. Ing. Janků vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0479/2014, které (Hlasování nebyl přítomen zástupce Starosty MČ p. Gros, který v předsálí vyřizoval neodkladnou záležitost.) K bodu4 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru úplatného převodu části pozemku parc.č. 351/3 o vymere cca 176m2, na k.ú. Libeň v Praze 8 (v blízkosti ul. V Holešovičkách) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OKS ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Ing. Janků. p. Ing. Janků vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0480/2014, které 7 hlasy přítomných radních MČ). (Hlasování nebyl přítomen zástupce Starosty MČ p. Gros, který v předsálí vyřizoval neodkladnou záležitost.) strana 7/22

8 K bodu 5 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru pronájmu části pozemku parc.č. 678/2 o výměře cca m2, na k.ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Na Špitálsku) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OKS ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Ing. Janků. p. Ing. Janků vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0481/2014, které K bodu 6 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru úplatného převodu části pozemku parc.č. 2594/1 o výměře 2864 m2 (dle GP č /2013 nově parc.č. 2594/15) a parc.č O, oba na k.ú. Libeň v Praze 8 (lokalita ulic Na Labuťce) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OKS ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Ing. Janků. V diskusi vystoupili pp. Mgr. Roubíček a Ing. Zikmundová. Poté Starosta MČ p. Ing. Janků vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0482/2014, které strana 8/22

9 K bodu 7 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru směny podílů id. 19/36 části pozemku parc.č. 527/1 o výměře cca m2 a pozemků parc.č. 527/107, 532/42 a 532/43 a celého pozemku parc.č. 527/101, vše na k.ú. Střížkov v Praze 8 (ve vlastnictví akciové společnosti ODIN Investment, a.s.) za podíl id. 17/36 pozemku parc.č. 527/1, na k.ú. Střížkov v Praze 8 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OKS ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Ing. Janků. p. Ing. Janků vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0483/2014, které K bodu 8 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru pronájmu části pozemku parc.č. 603/7 o výměře cca 1 800m2, na k.ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Podhajská ole Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OKS ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Ing. Janků. V diskusi vystoueili pp. Mgr. Roubíček a Ing. Zik?lundová. Poté Starosta MC p. Ing. Janků vyzval radní MC k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0484/2014, které strana 9/22

10 K bodu 9 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro územní řízení o umístění novostavby rodinného domu na pozemcích parc.č. 509 a 510/1, oba na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Na Pěšinách) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OKS ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Ing. Janků. p. Ing. Janků vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0485/2014, které K bodu ll C) Aktuální materiály předložené operativně "na stůl" Starosta MČ p. Ing. Janků uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "C 17 " Návrh yyjádření Městské části Praha 8 k záměru úplatného převodu pozemku parc.č. 3878/2, na k.ú. Libeň v Praze 8 (roh ulic Andrštova a U Libeňského pivovaru). Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OKS ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0486/2014, které strana 1 0/22

11 Starosta MČ p. Ing. Janků uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "C 18 " Návrh vyjádřerú Městské části Praha 8 k záměru pronájmu částí pozemku parc.č. 13/85 o celkové výměře 35m2, na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Košince) (k usn. č. Usn RMC ). Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OKS ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0487/2014, které 7 hlasy přítomných radních MČ). (Hlasování nebyla přítomna uvolněná radní MČ pí Ing. Adamová, která v předsálí vyřizovala neodkladnou záležitost.) Starosta MČ p. Ing. Janků uvedl aktuální materiál předložený operativně,,na stůl' pod ozn. "C19" Návrh yyjádření Městské cásti Praha 8 k záměru úplatného převodu pozemku parc.č. 351/7, na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. V Holešovičkách). Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OKS ÚMČ usneseni č. Usn RMC 0488/2014, které 7 hlasy přítomných radních MČ). (Hlasování nebyla přítomna uvolněná radní MČ pí Ing. Adamová, která v předsálí vyřizovala neodkladnou záležitost.) strana 11/22

12 K bodu 10 Návrh stanovení vyse odměn vedoucím odborů Úřadu městské části Praha 8 za úspěšné splnění zvlášť významných pracovních úkolů ve prospěch Městské části Praha 8 - organizační zabezpečení přípravy a provedení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky v roce 2014 v podmínkách Městské části Praha 8 Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. Mgr. Laňka. p. Ing. Janků vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0489/2014, které 7 hlasy přítomných radních MČ). (Hlasování nebyla přítomna uvolněná radní MČ pí Ing. Adamová, která v předsálí vyřizovala neodkladnou záležitost.) K bodu ll C) Aktuální materiály předložené operativně "na stůl" Tajemník ÚMČ p. Mgr. Laňka uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "c12" Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání'' v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavxúho města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - U Meteoru 6/čp. 14 7, Praha 8 - Libeň, mezi MČ Praha 8 a pí Ivanou Skálovou. V diskusi vystoupili pp. JUDr. Musílek a Mgr. Laňka. Poté Starosta MČ p. Ing. Janků vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0490/2014, které strana 12/22

13 Zástupce Starosty MČ p. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "C4.. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (informace pro ZMČ). Přizvaná: pí Ing. D. Novotná, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0491/2014, které Zástupce Starosty MČ p. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "C3.. Návrh nesouhlasu se spuštěním 2. etapy integrace autobusových linek z Mělnicka a Neratovicka do PID s konečnou zastávkou linek 348, 349, 368 a 369 ve stanici Ládví v Praze 8. Omluvena: pí Mgr. Kaplanová, pověřená vedením odboru dopravy (OD) ÚMČ V diskusi vystoupili pp. JUDr. Musílek, Švarc, Slabihoudek a Mgr. Roubíček. Poté Starosta MČ p. Ing. Janků vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0492/2014, které Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "c 7 " Návrh uzavření Dodatku č. 1 k "Nájemní smlouvě" o nájmu bytu č. 1 v domě ve vlastnictví obce. tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 743 na k. ú. Libeň a na adrese Na Šedivé 5, Praha 8, kterým se mění doba nájmu z doby určité na dobu neurčitou (k usn. č. Usn RMC 0125/2013). Přizvaný: p. Ing. Dudek, vedoucí bytového odboru (BO) ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0493/2014, které strana 13/22

14 Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "e 8 " Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu č. 6 v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do spráyy Městské části Praha 8 - čp. 189 na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 17, Praha 8, na dobu určitou. Přizvaný: p. Ing. Dudek, vedoucí BO ÚMČ usnesení č. Usn RMe 0494/2014, které Zástupkyně Starosty MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "e" Návrh uzavření "Nájemních smluv o nájmu prostorů sloužících k podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do spráyy Městské části Praha 8 - v poliklinice Mazurská čp. 484 na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2 CU Polikliniky 1), Praha 8. Přizvaná: pí Mgr. P. Karmelitová, vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních služeb (OZSS) ÚMČ usnesení č. Usn RMe 0495/2014, které Zástupkyně Starosty MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "e 5 " Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem", a spolkem Občanské sdružení Bohnice žijí, jako "obdarovaným" (k usn. č. Usn RMe 0167/2014). Přizvaná: pí Mgr. P. Karmelitová, vedoucí OZSS ÚMČ usnesení č. Usn RMe 0496/2014, které strana 14/22

15 Zástupkyně Starosty MČ pí Mgr. Ludková uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "c 2 " Návrh rozhodnutí Městské části Praha 8 o zrusem zadávacího řízeni veřejné zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce rozvodů ZTl a sociálních zařízení polikliniky Mazurská čp. 484, na adrese Mazurská 2. na k. ú. Troja, Praha 8" (k usn. č. 0255/2014). Přizvaní: p. Mgr. Braidl, vedoucí odboru zakázek a investic (OZl) ÚMČ, pí Mgr. P. Karmelitová, vedoucí OZSS ÚMČ V diskusi vystoupili pp. Mgr. Roubíček, Mgr. Braidl a Mgr. P. Karmelitová. Poté Starosta MČ p. Ing. Janků vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0897/2014, které Zástupkyne Starosty MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně,na stůl" pod ozn.,c Návrh zaslání "Výzvy" k podání 11abídky realizace "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění "Stavební úpravv vstupních prostor Polikliniky Mazurská čp. 484 na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, Praha 8". Přizvaní: p. Mgr. Braidl, vedoucí OZl ÚMČ, pí Mgr. P. Karmelitová, vedoucí OZSS ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0898/2014, které strana 15/22

16 Uvolněná radní MČ pí Ing. Adamová uvedla aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "c 10 " Návrh zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejněni a uzavřeni "Dodatku č. 2" ke Smlouvě o dílo s predmětem plnění "Dodatečné stavební práce - Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Burešova, Praha 8". Přizvaní: p. Mgr. Braidl, vedoucí OZl ÚMČ, pí Ing. Kohoutková, vedoucí odboru evropských fondů a dotační politiky (OEFDP) ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0499/2014, které Uvolněná radní MČ pí Ing. Adamová uvedla aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "cll" Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější podané nabídky realizace veřejné zakázky s předmětem plnění ''Rekonstrukce azylového domu a denniho centra. Prosecká 407/30. k. ú. Libeň. Praha 8" (k usn. č. Usn RMC 0265/2014). Přizvaní: p. Mgr. Braidl, vedoucí OZl ÚMČ, pí Ing. Kohoutková, vedoucí OEFDP ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0500/2014, které Uvolněná radní MČ pí Ing. Adamová uvedla aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "c6" Návrh odstoupení od smlouvy o výkonu technického dozoru investora č. 2013/0305/DEK (č ) pro stavbu "Sniženi energetické náročnosti objektu ZákladnJ skoly Ústavní, Praha 8" dle ust. 344 zákona č. 513/1991 Sb., obchoduj zákmúk. uzavřené s obchodní korporací DEL TAPLAN spol. s r.o.. Přizvaní: p. Mgr. Braidl, vedoucí OZl ÚMČ, pí Ing. Kohoutková, vedoucí OEFDP ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0501/2014, které strana 16/22

17 Starosta MČ p. Ing. Janků uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "C 22 " Návrh zaslání "Výzvy" k podání nabídek realizace "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění "Rekonstrukce sportoviště v ul. Hlivická- I. etapa. parc. č. 590/ 18. k.ú. Bohnice, Praha 8". Přizvaný: p. Mgr. Braidl, vedoucí OZl ÚMČ, Omluven: p. Mgr. Mutl, vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0502/2014, které Starosta MČ p. Ing. Janků uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "c 23 " Návrh zaslání "Výzvy" k podání nabídek realizace "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění ''Rekonstrukce sportovište v ulici Roudnická, parcela číslo 532/22. k.ú. Střížkov Praha 8". Přizvaný: p. Mgr. Braidl, vedoucí OZl ÚMČ, Omluven: p. Mgr. Mutl, vedoucí OŽP ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0503/2014, které Starosta MČ p. Ing. Janků uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "c 27 " Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouyy o zabezpečení veřejné zakázky s názvem "Prezentace plnění projektu Nová Palmovka" pro realizaci "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění "Prezentace plnění projektu Nová Palmovka" (k usn. č. Usn RMC 0395/2014). Přizvaní: p. Mgr. Braidl, vedoucí OZl ÚMČ, pí Ing. Markytánová, pověřená vedením OKS ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0404/2014, které je přílohou zápisu. Z 8 radních MČ přítomných hlasování bylo: 5 pro přijetí návrhu, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování. strana 1 7/22

18 Zástupce Starosty MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "c 9 " Návrh zaslání "Výzvy" k podání nabídek realizace "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plněni "Oprava střechy nebytového prostoru č. 100 ve vnitrobloku domu čp. 290, na k. ú. Karlin a na adrese Křižíkova 48, Praha 8"- II. etapa. Přizvaní: p. Mgr. Braidl, vedoucí OZl ÚMČ, p. Ing. Kodr, v zastoupení vedoucího majetkového odboru (MO) ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0505/2014, které Zástupce Starosty MČ p. Oros uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "C 2 o" Návrh zaslání "Výzvy" k podání nabídek realizace "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění "Zřízení komunitního centra Hrubého, číslo parc. 2364/80 na k.ú. Kobylisy, Praha 8". Přizvaní: p. Mgr. Braidl, vedoucí OZl ÚMČ, p. Ing. Kodr, v zastoupení vedoucího MO ÚMČ V diskusi vystoupili pp. Ing. Adamová a Mgr. Ludková. Poté Starosta MČ p. Ing. Janků vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0506/2014, které Zástupce Starosty MČ p. Oros uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "C 21 " Návrh zahájení zadávacího řízení odesláním "Výzvy" k podáni nabídek realizace veřejné zakázky s předmětem plnění.. Rekonstrukce a přestavba objektu čp. 333 na adrese Libčická 2, na k. ú. Čimice, Praha 8". Přizvaní: p. Mgr. Braidl, vedoucí OZl ÚMČ, p. Ing. Kodr, v zastoupení vedoucího MO ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0507/2014 které strana 18/22

19 Zástupce Starosty MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "c 1 " Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouyy o zřízení věcného břemena" umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení elektrické energie pod označením "Obnova kvn mezi TS TS 2467", na pozemcích parc. č. 2591/74 a 2601/11, oba na k. ú. Kobylisy. obec Praha. Přizvaný: p. Ing. Kodr, v zastoupení vedoucího MO ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0508/2014, které Zástupce Starosty MČ p. Oros uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl pod ozn. "C13.. Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" k pozemku parc. č. 405 a budově čp. 333, oba na k. ú. Čimice, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společnosti Centrum Palmovka, a.s., za účelem zajištění provozu lesní školky. Přizvaný: p. Ing. Kodr, v zastoupení vedoucího MO ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0509/2014, které Zástupce Starosty MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "C 14 " Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Náiemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů č. 503 v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy. svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 46, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 51, Praha 8. Přizvaný: p. Ing. Kodr, v zastoupení vedoucího MO ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0510/2014, které strana 19/22

20 Zástupce Starosty MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "C 15 " Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů č. 502 v objektu ve vlastnictví obce. tj. Hlavnllio města Prahy. svěřeném do spráyy Městské části Praha 8 - čp. 46. na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská Praha 8. Přizvaný: p. Ing. Kodr, v zastoupení vedoucího MO ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0511/2014, které Zástupce Starosty MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "C 24 " Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání" v objektu ve vlastnictví obce. tj. Hlavního města Prahy. svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp na k. ú. Karlín a na adrese Thámova 22, Praha 8. Přizvaný : p. Ing. Kodr, v zastoupení vedoucího MO ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0512/2014, které Zástupce Starosty MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně "na stůl" pod ozn. "C 25 " Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0453/2014 Rady Městské části Praha 8 ze dne 28. května 2014, a návrh textu Notářského zápisu - osvědčení. o výlučném vlastnictví budovy bez čp./č. ev. na pozemku parc. č. 98/3 o výměře 27 m2, k. ú. Karlín. Přizvaný: p. Ing. Kodr, v zastoupení vedoucího MO ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0513/2014, které strana 20/22

21 Starosta MČ p. Ing. Janků uvedl aktuální materiál předložený operativně,na stůl" pod ozn. "C 1 6" Návrh vyhlášení místniho referenda na základě návrhu přípravného výboru. V diskusi vystoupili pp. Mgr. Roubíček, JUDr. Musílek, Mgr. Laňka, Gros, Šmídová, Mgr. Veselý a Ing. Adamová. Poté Starosta MČ p. Ing. Janků doporučil upravit předložený návrh usnesení ve smyslu připomínek vznesených v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0514/2014, které K bodu ll A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva Městské části Praha 8 a komisí Rady Městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání Přítomným byla předložena uvedená aktuální písemná "Informace". Rada MČ po projednání vzala "Informaci" na vědomí. K bodu ll B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty Městské části Praha 8, zástupců Starosty Městské části Praha 8, dalších členů Rady Městské části Praha 8 a tajemníka Úřadu Městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob Starosta MČ p. Ing. Janků - přítomné seznámil s návrhem člena Zastupitelstva Městské části Praha 8 (ZMČ) p. Ing. Hejkrlíka - doplnit pořad jednání 22. zasedání ZMČ dne 18. června 2014 o bod "Návrh využití objektu Prosecká 407/30 na k. ú. Libeň, Praha 8". V diskusi vystoupili pp. JUDr. Musílek a JUDr. Vašák. Rada MČ po projednání vzala informaci na vědomí. Uvolněná radní MČ pí Ing. Adamová- přítomné informovala, že se dne 16. června 2014 uskuteční v Grabově vile setkání s občany k projednání rekonstrukce azylového domu a denního centra, Prosecká 407/30, k.ú. Libeň, Praha 8. Rada MČ po projednání vzala informaci na vědomí. strana 21122

22 Zástupce Starosty MČ p. Gros - přítomné informoval, že se v průběhu června t. r. uskuteční mimořádná schůze RMČ k projednání naléhavých záležitostí. Rada MČ po projednání vzala informaci na vědomí. Nikdo z přítomných v tuto chvíli další dotaz (návrh), připomínku ani podnět neuplatnil. K bodu 12 Příprava zpráv pro příští schůzi Rady Městské části Praha 8 Starosta MČ p. Ing. Janků uvedl "Návrh časového plánu schůze Rady Městské části Praha 8, plánované na středu dne 2. července 2014 od 14:00 hodin". Současně připomněl, že program této schůze může být ještě doplněn o úkoly, vyplývající z průběhu dnešní schůze Rady MČ, případně o další aktuální nebo naléhavé záležitosti. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Rada MČ vzala přípravu své schůze dne 2. července 2014 se souhlasem na vědomí. Starosta MČ p. Ing. Janků v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ i přísedícím za jejich aktivní účast a 120. schůzi Rady MČ v 15:20 hodin ukončil. Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0479/2014 až Usn RMC 0514/2014 Ing. Jiří J a n k ů Starosta Městské části Praha 8 Ověřovatelka zápisu: Mgr. Vladimíra L u d k o v á zástupkyně Starosty Městské části Praha 8 strana 22/22

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 14. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 109. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 11. dubna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ.

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. Z á p i s z 8. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

12. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

12. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 12. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 22. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 25. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 108. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 10. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 20. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 16. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 112. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 17. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 27. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 4. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 117. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 8. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 24. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. května 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ.

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ. Z á p i s ze 7. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 5. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 122. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 17. října 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 107. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pátek dne 23. března 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil;

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 120. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. září 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 23. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 28. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 103. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 7. února 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 113. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. června 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 10. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 106. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 14. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 6. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. prosince 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ).

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ). Z á p i s z 19. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pondělí dne 15. dubna 2019 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc,

Více

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 21. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 116. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 25. července 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 118. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 27. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek,

Více

81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s z 81. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 31. května 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Omluveni: pp. Nepil (= 1 radní MČ), JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.

Omluveni: pp. Nepil (= 1 radní MČ), JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. Z á p i s ze 75. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. března 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ.

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ. Z á p i s z 97. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. listopadu 2017 od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA.

Více

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 2. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 21. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ). Z á p i s z 92. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. října 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

13. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

13. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 13. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 26. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 77. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. dubna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 100. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. prosince 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ.

Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ. Z á p i s z 95. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 115. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve čtvrtek dne 28. června 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ

pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ Z á p i s z 94. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 1. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni:pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 102. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. ledna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 121. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 3. října 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ.

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ. Z á p i s z 89. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 30. srpna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 v přízemí městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 123. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 7. listopadu 2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne 11.01.2016 Přítomni: p. Kopal, p. Čáp, p. Gros, pí Ing. Kroutil, pí Ing. Kuchtová, Ph.D., p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Jednání

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: R. Petrus Ověřovatel:

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 4. schůze, konané dne 17.02.2016 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k jednání:

Více

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 21. schůze, konané dne 12. 9. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 20. dubna 2015

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 20. dubna 2015 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 20. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ZÁPIS z 24. schůze, konané dne 13.11.2013 od 15:00 hodin pracovna starostky, I. patro, Havlíčko nám. 9, Praha 9 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 5. schůze, konané dne 26.02.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Ing. Vladislava

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 20. schůze, konané dne 31.08.2016 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Vladislava

Více

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp Zápis č. 14 z 14. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 4. ledna 2017 v 16,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: Ing. Jan

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 22. února 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 22. února 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 22. února 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

Zápis č. 4. Omluveni: p. Michal Fišer, MBA, p. Jakub Čáp, p. Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D., Host: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA, vedoucí odboru správy majetku

Zápis č. 4. Omluveni: p. Michal Fišer, MBA, p. Jakub Čáp, p. Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D., Host: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA, vedoucí odboru správy majetku Zápis č. 4 z 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 18. března 2019 v 16:00, v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Mgr. Martin

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Vladislav Kopal, p. Jiří Toušek, Ing. Jan Červenka, p. Jakub Čáp, p. Radomír Nepil, Mgr. Radim Zátopek

p. Michal Fišer, MBA, p. Vladislav Kopal, p. Jiří Toušek, Ing. Jan Červenka, p. Jakub Čáp, p. Radomír Nepil, Mgr. Radim Zátopek Zápis č. 8 z 8. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 1. března 2016 v 17,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Petr Dolínek, Ing. Petr Hlubuček, RNDr. Jana Plamínková

Petr Dolínek, Ing. Petr Hlubuček, RNDr. Jana Plamínková MAJETKOVÁ KOMISE RADY HMP Zápis z pokračování jednání Majetkové komise Rady hl. města Prahy konaného v úterý 3. 10. 2017 od 15:00 hod. v místnosti č. 135, Mariánské nám. 2, Praha 1 PŘÍTOMNI: Ing. Karel

Více

Z á p i s. z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017

Z á p i s. z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017 Z á p i s z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017 Přítomni: p. Kopal, p. Gros, p. Čáp, p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Omluveny: pí Ing. Kroutil a pí Ing. Kuchtová,

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc.

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 20. června 2018

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 20. června 2018 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 20. června 2018 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 22. schůze, konané dne 26.09.2016 od 15:25 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Vladislava

Více

Přehled přijatých usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, které se konalo dne

Přehled přijatých usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, které se konalo dne Přehled přijatých usnesení ze 13. zasedání které se konalo dne 28. 2. 2017 1/17 Další postup transformace SSS MČ Praha 9 2/17 Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2017 3/17 Návrh na rozdělení finančních

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 3. května 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 3. května 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 3. května 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 19. schůze, konané dne 8. 8. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová Tomáš Kopecký Jana

Více

P R O G R A M 2. zasedání nové Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 2. zasedání nové Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 2. zasedání nové Rady MČ Praha 4 dne 12. 12. 2018 1. Návrh k rozpočtovým opatřením za měsíc listopad 2018, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018. 2. Návrh k zastupování městské

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p.

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p. Zápis č. 1/2015 z 1. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 12. února 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 22. května 2019

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 22. května 2019 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 22. května 2019 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Radomír Nepil Ověřovatel:

Více

Přítomni: členové ZMČ (2 omluveni) hosté účast celkem Omluvení členové ZMČ: pp. Doc. Mgr. Tuček, CSc., a Vojtová (= 2 členové ZMČ).

Přítomni: členové ZMČ (2 omluveni) hosté účast celkem Omluvení členové ZMČ: pp. Doc. Mgr. Tuček, CSc., a Vojtová (= 2 členové ZMČ). Z á p i s z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v úterý dne 16. listopadu 2010 od 14:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni: členové

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 28. června 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 28. června 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 28. června 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 26. dubna 2016

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 26. dubna 2016 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 26. dubna 2016 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni:

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni: Zápis z 2. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Komín konané dne 22. 01. 2019 od 08.15 do 10.15 hodin v prostorách Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15 -----------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 10. schůze, konané dne 27.04.2016 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 02. schůze, konané dne 28.01.2015 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Vladislava

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 11. schůze, konané dne 11.05.2016 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

zápis ze 119. schůze Rady Městské části Praha 8, konané ve středu dne 1. září 2010 od 15:35 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8

zápis ze 119. schůze Rady Městské části Praha 8, konané ve středu dne 1. září 2010 od 15:35 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 f < VH... zápis ze 119. schůze Rady Městské části Praha 8, konané ve středu dne 1. září 2010 od 15:35 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomní : pp. Mgr. Roubíček, Mgr. Ludková,

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008 Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008 Přítomni: Hosté: Omluveni: zastupitelé Marie Brunová Dana Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek

Více