100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus."

Transkript

1 Z á p i s ze 100. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. prosince 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil; Ing. Kroutil, Mgr. et Mgr., BcA. Solomonová, Ing. Šašek a Ing. Matoušová (= 8 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen radní MČ ); p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář starosty (OKS) ÚMČ, p. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské části (OOZ) OKS ÚMČ, pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. Omluveni: pp. Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ, JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ, zástupce Starosty MČ p. Nepil svůj pozdější příchod předem řádně omluvil. Ověřovatel zápisu Starosta MČ p. Petrus navrhl ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtnera, MBA. Rada MČ schválila zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtnera, MBA ověřovatelem zápisu ze své 100. schůze. (Ze 7 radních MČ přítomných hlasování 6 pro schválení, strana 1/27

2 Pořad jednání Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 100. schůze Rady MČ: 1. Schválení zápisu z 98. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 1. prosince 2017 (str. 5) 2. Návrh úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Klíčanská 20, paní Mgr. Šárce Fišerové (str. 5) 3. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 850 (o výměře 50 m2) na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Lužecká) (k usn. č. Usn RMC 0476/2013) (str. 5) 4. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 611/4 (o výměře 1,5 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Pod Sídlištěm) (str. 6) 5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k bezúplatnému převodu pozemku parc. č na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Ďáblická) (str. 6) 6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu pozemku parc. č. 2100/5 a části pozemku (o výměře cca 138 m2) parc. č. 3823/1, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Sypkém) (k usn. č. Usn RMC 0827/2013) (str. 7) 7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 256/3, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 3726/3, 3726/6 vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ulici Krejčího) (str. 7) 8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke Studiím dopravního řešení komunikací v lokalitách Na Labuťce, Na Hájku a Nad Kotlaskou na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 7) 9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 412/1 na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Tišická) (str. 8) 10. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení novostavby Bytový dům s prodejnou na pozemcích parc. č. 438/1, 438/2, 2339/1 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Klapkova) (k usn. č. Usn RMC 0920/2012) (str. 8) 11. Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace parkovací plochy, zeleně a kont. stání v ul. Svídnická Praha 8" (str. 10) 12. Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Dostavba chodníku v ulici Mazurská, Praha 8" (str. 10) 13. Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení - otevřeného podlimitního řízení" v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pro realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce zadního traktu Libeňského zámku" (str. 11) 14. Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace stávající zeleně, výsadba a úprava ploch - Löwitův mlýn" (str. 11) 15. Návrh projednání výsledků hlasování v participativním rozpočtu MČ Praha 8 "Moje Osmička" (k usn. č. Usn RMC 0148/2017) (str. 20) 16. Návrh uzavření Smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování Zóny placeného stání na území městské části Praha 8 (str. 21) Materiály k operativnímu projednávání dle 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8 strana 2/27

3 17. Návrh uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu prostorů sloužících k podnikání, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Zenklova 27, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 čp. 576, NP 601, na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 27, Praha 8 (str. 24) 18. Návrh zastavení exekučních řízení sp. zn. 026 EX 659/13 a sp. zn. 126 EX 205/14 vedených na dluh ve výši ,00 Kč s příslušenstvím, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 25, v domě čp. 519, na k. ú. Bohnice a na adrese Řešovská 1, Praha 8 (str. 25) 19. Různé A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání (str. 26) B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, zástupců Starosty městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 (dále jen radní MČ ) a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob (str. 26) C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl (str. 9, 12 až 20, 21 až 24, 25 až 26) 20. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 26) Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 14. bodu pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně na stůl : ozn. C6 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Jesle Mirovická - stavební úpravy interiérů" (str. 12) a ozn. C8 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Úprava povrchů v areálu dětského klubu Mapa" (str. 13), po projednání výše uvedeného 16. bodu pořadu jednání, aby byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně na stůl : ozn. C5 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem", a příspěvkovou organizací Nemocnicí Na Bulovce, jako "obdarovaným" (str. 21), ozn. C7 Návrh uzavření "Dodatku č. 2" k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 (str. 22), ozn. C9 Návrh IV. dílčí změny "Směrnice pro postup organizací zřízených Městskou částí Praha 8 při zadávání veřejných zakázek" (str. 22), ozn. C10 Návrh II. dílčí změny "Směrnice Úřadu městské části Praha 8 pro zadávání veřejných zakázek" (str. 22) strana 3/27

4 a ozn. C11 Návrh nového znění "Podpisového řádu Úřadu městské části Praha 8" (str. 23), po projednání výše uvedeného 18. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující materiál, předložený k operativnímu projednávání dle 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: ozn. C Návrh změn ve složení komisí Rady městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas, pro sociální věci a národnostní menšiny, pro sport, mládež a grantovou politiku, pro životní prostředí a pro obecní majetek (str. 25), ozn. C1 Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0790/2015) (str. 25), ozn. C2 Návrh podání výpovědí z nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (str. 25), ozn. C3 Návrh vyslovení souhlasu s předáním 4 "Žádostí o bydlení ze sociálních důvodů" Magistrátu hl. města Prahy (str. 25), ozn. C4 Návrh V. dílčí změny "Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8" v platném znění (str. 25) a ozn. C12 Návrh stanovení počtu zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 v roce 2018 (str. 26). Dále přítomné informoval, že doplňuje pořad jednání dnešní schůze RMČ o materiály ozn. C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32. Kdy materiály ozn. C13, C14, C21, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C22, C23, C26, C27, C28, budou zařazeny za řádný materiál ozn. C8. Materiál ozn. C24 bude zařazený za materiál ozn. C29, který bude zařazený za řádný bod 10, materiál ozn. C25 za materiál ozn C6, materiály ozn. C30, C31 a C32 za materiál ozn. C20. K navrženému pořadu jednání 100. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. Rada MČ po projednání pořad jednání své 100. schůze schválila. (Ze 7 radních MČ přítomných hlasování 6 pro schválení, strana 4/27

5 K bodu 1 Schválení zápisu z 98. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 1. prosince 2017 K zápisu z 98. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 1. prosince 2017 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. Rada MČ zápis ze své 98. schůze, konané dne 1. prosince 2017, schválila. (Ze 7 radních MČ přítomných hlasování 6 pro schválení, K bodu 2 Návrh úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Klíčanská 20, paní Mgr. Šárce Fišerové Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ Materiál uvedla uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil. vyzval usnesení č. Usn RMC 0789/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). K bodu 3 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 850 (o výměře 50 m2) na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Lužecká) (k usn. č. Usn RMC 0476/2013) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením oddělení architekta městské části (OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval usnesení č. Usn RMC 0790/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). strana 5/27

6 K bodu 4 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 611/4 (o výměře 1,5 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Pod Sídlištěm) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval usnesení č. Usn RMC 0791/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). K bodu 5 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k bezúplatnému převodu pozemku parc. č na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Ďáblická) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval usnesení č. Usn RMC 0792/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). strana 6/27

7 K bodu 6 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu pozemku parc. č. 2100/5 a části pozemku (o výměře cca 138 m2) parc. č. 3823/1, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Sypkém) (k usn. č. Usn RMC 0827/2013) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval usnesení č. Usn RMC 0793/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). K bodu 7 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 256/3, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 3726/3, 3726/6 vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ulici Krejčího) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval usnesení č. Usn RMC 0794/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). K bodu 8 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke Studiím dopravního řešení komunikací v lokalitách Na Labuťce, Na Hájku a Nad Kotlaskou na k. ú. Libeň v Praze 8 Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval usnesení č. Usn RMC 0795/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). strana 7/27

8 K bodu 9 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 412/1 na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Tišická) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval usnesení č. Usn RMC 0796/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). K bodu 10 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení novostavby Bytový dům s prodejnou na pozemcích parc. č. 438/1, 438/2, 2339/1 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Klapkova) (k usn. č. Usn RMC 0920/2012) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval usnesení č. Usn RMC 0797/2017, (Ze 7 radních MČ přítomných hlasování 5 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) strana 8/27

9 K bodu 19 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C29 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemcích parc. č. 693/51, 693/132, 693/136, 693/138, 693/197, 693/199, 693/200, 693/237 vše na k. ú Karlín v Praze 8 (mezi ulicemi Nekvasilova a U Sluncové) z plochy s funkčním využitím SP území sportu na plochu s funkčním využitím SV všeobecně smíšené a schválení Rámcové smlouvy o spolupráci. Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ V diskusi vystoupili pp. Petrus a Mgr. Veselý. Poté Starosta MČ p. Petrus doporučil upravit přílohu usnesení ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0798/2017, (Ze 7 radních MČ přítomných hlasování 5 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování, 1 proti přijetí návrhu.) Během projednávání materiálu ozn. C24 se na jednání rady dostavil zástupce Starosty MČ p. Nepil. Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C24 Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2017) (informace pro ZMČ). Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ V diskusi vystoupili pp. Ing. Matoušová, Ing. Židovská, Ing. Šašek a PhDr. Ing. Fichtner, MBA. Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0799/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ). strana 9/27

10 K bodu 11 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace parkovací plochy, zeleně a kont. stání v ul. Svídnická Praha 8" Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, pí Mgr. Ziaťková, vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. vyzval usnesení č. Usn RMC 0800/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ). K bodu 12 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Dostavba chodníku v ulici Mazurská, Praha 8" Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, pí Mgr. Ziaťková, vedoucí OŽP ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. vyzval usnesení č. Usn RMC 0801/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ). strana 10/27

11 K bodu 13 Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení - otevřeného podlimitního řízení" v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pro realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce zadního traktu Libeňského zámku" Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, pí Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval usnesení č. Usn RMC 0802/2017, K bodu 14 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace stávající zeleně, výsadba a úprava ploch - Löwitův mlýn" Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval usnesení č. Usn RMC 0803/2017, strana 11/27

12 K bodu 19 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C6 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Jesle Mirovická - stavební úpravy interiérů. Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, Omluvená: pí Janků, pověřená vedením odboru sociálních věcí (OSV) ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0804/2017, Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C25 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění Gerontologické centrum revitalizace zahrady Šimůnkova 1600/5, Praha 8. Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, Omluvená: pí Janků, pověřená vedením OSV ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0805/2017, strana 12/27

13 Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C8 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Úprava povrchů v areálu dětského klubu Mapa". Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (OD) ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0806/2017, Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C13 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Stavební úpravy bezmotorové komunikace A2". Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí OD ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0807/2017, strana 13/27

14 Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C14 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Přístřešek na kola ZŠ Burešova". Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí OD ÚMČ V diskusi vystoupil p. MgA. Vilgus, Ph.D. Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0808/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) Radní MČ p. Ing. Šašek uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C21 Návrh výběru nejvýhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí" a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb servisní a provozní podpory bezpečnostního systému MČ Praha 8" (k usn. č. Usn RMC 0636/2017). Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Hložanka v zastoupení p. Mrzeny, pověřeného vedením oddělení provozu ICT OKS ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0809/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) strana 14/27

15 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C15 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Monitoring v rámci antigraffiti programu na území Městské části Praha 8". Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0810/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C16 Návrh výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Vybavení Polikliniky Mazurská sedáky, Praha 8". Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0811/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) strana 15/27

16 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C17 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zdravotnické kurzy pro mateřské a základní školy a pro obyvatele MČ Praha 8". Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ V diskusi vystoupili pp. Ing. Matoušová a Nepil. Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0812/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C18 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro realizaci "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění Ochrana majetku na území Městské části Praha 8 antigraffiti program. Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0813/2017, strana 16/27

17 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C19 Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části Praha 8 úplatném převodu id. podílu 17/24 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 id. podílu 17/24 pozemku parc. č. 327, s id. podílem 17/24 domu čp. 208 vše na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 55, Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 048/2017). Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ V diskusi vystoupili pp. Mgr. Veselý, Ing. Bc. Eliáš, Petrus a Nepil. Poté Starosta MČ p. Petrus doporučil upravit usnesení ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0814/2017, (Ze 7 radních MČ přítomných hlasování 5 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) (Hlasování nebyl přítomen zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D., který v předsálí vyřizoval neodkladnou záležitost.) Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C20 Návrh Souhlasu městské části Praha 8 s rozdělením podlaží v objektu "Nová Palmovka" v Praze 8. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ V diskusi vystoupili pp. Mgr. Veselý, Nepil a Petrus. Poté Starosta MČ p. Petrus doporučil upravit usnesení ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0815/2017, strana 17/27

18 Starosta MČ p. Petrus přítomné upozornil, že následující 2 body pořadu jednání budou projednávány v režimu valné hromady obchodní korporace Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C22 Návrh souhlasu se zahájením zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku, týkající se zajištění dodávek tepla do objektů ve správě Městské části Praha 8. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ V diskusi vystoupili pp. Ing. Bc. Eliáš, Nepil a PhDr. Ing. Fichtner, MBA. Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. Rada MČ, ve funkci valné hromady obchodní korporace Správy tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o., po projednání přijala usnesení č. Usn RMC 0816/2017, které je přílohou zápisu). Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C23 Návrh souhlasu s uzavřením smluv o dodávkách tepelné energie obchodní korporací Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o., se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8 Libeň, (IČO: ). Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Rada MČ, ve funkci valné hromady obchodní korporace Správy tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o., po projednání přijala usnesení č. Usn RMC 0817/2017, které je přílohou zápisu. strana 18/27

19 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C26 Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu technologie rozvodů tepla (OPS) a výměníkové stanice (VS)", mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0818/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) Starosta MČ p. Petrus přítomné upozornil, že následující 2 body pořadu jednání budou opět projednávány v režimu valné hromady obchodní korporace Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C27 Návrh souhlasu s uzavřením "Smlouvy o dodávce tepelné energie" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ V diskusi vystoupil p. Mgr. Veselý a Petrus. Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. Rada MČ, ve funkci valné hromady obchodní korporace Správy tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o., po projednání přijala usnesení č. Usn RMC 0819/2017, které je přílohou zápisu. strana 19/27

20 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C28 Návrh souhlasu s uzavřením "Smlouvy o dodávce tepelné energie" mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvkovou organizací, a obchodní korporací Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Rada MČ, ve funkci valné hromady obchodní korporace Správy tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o., po projednání přijala usnesení č. Usn RMC 0820/2017, které je přílohou zápisu. K bodu 15 Návrh projednání výsledků hlasování v participativním rozpočtu MČ Praha 8 "Moje Osmička" (k usn. č. Usn RMC 0148/2017) Omluvená: pí Bc. Hájková, vedoucí oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21 OÚRV ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. vyzval usnesení č. Usn RMC 0821/2017, strana 20/27

21 K bodu 16 Návrh uzavření Smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování Zóny placeného stání na území městské části Praha 8 Přizvaný: p. Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (OD) ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval usnesení č. Usn RMC 0822/2017, K bodu 19 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C5 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem", a příspěvkovou organizací Nemocnicí Na Bulovce, jako "obdarovaným". usnesení č. Usn RMC 0823/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ). strana 21/27

22 Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C7 Návrh uzavření "Dodatku č. 2" k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8. usnesení č. Usn RMC 0824/2017, Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C9 Návrh IV. dílčí změny "Směrnice pro postup organizací zřízených Městskou částí Praha 8 při zadávání veřejných zakázek". usnesení č. Usn RMC 0825/2017, Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C10 Návrh II. dílčí změny "Směrnice Úřadu městské části Praha 8 pro zadávání veřejných zakázek". usnesení č. Usn RMC 0826/2017, strana 22/27

23 Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C11 Návrh nového znění "Podpisového řádu Úřadu městské části Praha 8". usnesení č. Usn RMC 0827/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) Radní MČ p. Ing. Šašek uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C30 Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností INOWIT a.s. Přizvaný: p. Hložanka, pověřený vedením oddělení rozvoje ICT OKS ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0828/2017, Radní MČ p. Ing. Šašek uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C31 Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní společností CASABLANCA INT s.r.o. Přizvaný: p. Hložanka, pověřený vedením oddělení rozvoje ICT OKS ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0829/2017, strana 23/27

24 Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C32 Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 1032/2014 ze dne usnesení č. Usn RMC 0830/2017, 6 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování, 1 proti přijetí návrhu.) Operativní rozhodování Rady MČ Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. body č. 17, 18, C, C1, C2, C3, C4, C12. Z 8 radních MČ přítomných hlasování 7 pro přijetí návrhů, 1 se zdržel hlasování. K bodu 17 Návrh uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu prostorů sloužících k podnikání, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Zenklova 27, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 čp. 576, NP 601, na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 27, Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil. Rada MČ přijala usnesení č. Usn RMC 0831/2017, které je přílohou zápisu. strana 24/27

25 K bodu 18 Návrh zastavení exekučních řízení sp. zn. 026 EX 659/13 a sp. zn. 126 EX 205/14 vedených na dluh ve výši ,00 Kč s příslušenstvím, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 25, v domě čp. 519, na k. ú. Bohnice a na adrese Řešovská 1, Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil. Rada MČ přijala usnesení č. Usn RMC 0832/2017, které je přílohou zápisu. C Návrh změn ve složení komisí Rady městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas, pro sociální věci a národnostní menšiny, pro sport, mládež a grantovou politiku, pro životní prostředí a pro obecní majetek - Starosta MČ p. Petrus Rada MČ přijala usnesení č. Usn RMC 0833/2017, které je přílohou zápisu. C1 Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0790/2015) - Zástupce Starosty MČ p. Nepil Rada MČ přijala usnesení č. Usn RMC 0834/2017, které je přílohou zápisu. C2 Návrh podání výpovědí z nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - Zástupce Starosty MČ p. Nepil Rada MČ přijala usnesení č. Usn RMC 0835/2017, které je přílohou zápisu. C3 Návrh vyslovení souhlasu s předáním 4 "Žádostí o bydlení ze sociálních důvodů" Magistrátu hl. města Prahy - Zástupce Starosty MČ p. Nepil Rada MČ přijala usnesení č. Usn RMC 0836/2017, které je přílohou zápisu. C4 Návrh V. dílčí změny "Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8" v platném znění - Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek Rada MČ přijala usnesení č. Usn RMC 0837/2017, které je přílohou zápisu. strana 25/27

26 C12 Návrh stanovení počtu zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 v roce Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek Rada MČ přijala usnesení č. Usn RMC 0838/2017, které je přílohou zápisu. K bodu 19 A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání Přítomným uvedená aktuální písemná Informace nebyla předložena. K bodu 19 B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, zástupců Starosty městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob Starosta MČ p. Petrus popřál přítomným příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Uvolněná radní Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová pozvala všechny přítomné na ples konaný městskou částí a gymnáziem PORG, který se koná 23. února 2018 a také všem popřála hezké a klidné prožití vánočních svátků. Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět neuplatnil. K bodu 20 Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 Starosta MČ p. Petrus uvedl Návrh časového plánu schůze Rady městské části Praha 8, plánované na středu dne 10. ledna 2018 od 14:00 hodin. Současně připomněl, že program této schůze může být ještě doplněn o úkoly, vyplývající z průběhu dnešní schůze Rady MČ, případně o další aktuální nebo naléhavé záležitosti. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Rada MČ vzala přípravu své schůze dne 10. ledna 2018 se souhlasem na vědomí. strana 26/27

27 Starosta MČ p. Petrus v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ i přísedícím za jejich aktivní účast a 100. schůzi Rady MČ ve 15:15 hodin ukončil. Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0789/2017 až Usn RMC 0838/ Roman P e t r u s Starosta městské části Praha 8 Ověřovatel zápisu: PhDr. Ing. Matěj F i ch t n e r, MBA zástupce Starosty městské části Praha 8 strana 27/27

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 108. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 117. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 8. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 112. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 107. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pátek dne 23. března 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil;

Více

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 109. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 11. dubna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 106. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 14. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ). Z á p i s z 92. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. října 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 120. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. září 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 118. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 116. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 25. července 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Omluveni: pp. Nepil (= 1 radní MČ), JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.

Omluveni: pp. Nepil (= 1 radní MČ), JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. Z á p i s ze 75. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. března 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 103. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 7. února 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 14. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ.

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ. Z á p i s z 97. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. listopadu 2017 od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA.

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 122. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 17. října 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ.

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. Z á p i s z 8. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

12. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

12. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 12. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 20. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 113. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. června 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 22. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s z 81. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 31. května 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 102. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. ledna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ.

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ. Z á p i s ze 7. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 5. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 4. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 10. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 121. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 3. října 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ

pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ Z á p i s z 94. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 1. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni:pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 10. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 115. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve čtvrtek dne 28. června 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 17. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 27. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ.

Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ. Z á p i s z 95. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 21. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 16. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 77. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. dubna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

13. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

13. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 13. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 26. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ.

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ. Z á p i s z 89. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 30. srpna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 v přízemí městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 25. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 24. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. května 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 23. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 28. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 123. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 7. listopadu 2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 6. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. prosince 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 2. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 21. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 27. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek,

Více

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ).

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ). Z á p i s z 19. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pondělí dne 15. dubna 2019 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc,

Více

Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ

Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ zápis ze 120. schůze Rady Městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. června 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomní: pp. Ing. Janků; Švarc, Mgr. Ludková, Gros;

Více

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne 11.01.2016 Přítomni: p. Kopal, p. Čáp, p. Gros, pí Ing. Kroutil, pí Ing. Kuchtová, Ph.D., p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Jednání

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: R. Petrus Ověřovatel:

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Vladislav Kopal, p. Jiří Toušek, Ing. Jan Červenka, p. Jakub Čáp, p. Radomír Nepil, Mgr. Radim Zátopek

p. Michal Fišer, MBA, p. Vladislav Kopal, p. Jiří Toušek, Ing. Jan Červenka, p. Jakub Čáp, p. Radomír Nepil, Mgr. Radim Zátopek Zápis č. 8 z 8. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 1. března 2016 v 17,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp Zápis č. 14 z 14. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 4. ledna 2017 v 16,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: Ing. Jan

Více

Z á p i s. z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017

Z á p i s. z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017 Z á p i s z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017 Přítomni: p. Kopal, p. Gros, p. Čáp, p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Omluveny: pí Ing. Kroutil a pí Ing. Kuchtová,

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne 06.12.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 10:45

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 6. schůze, konané dne 23. 3. 2011 od 15:00 hodin v sídle FK Viktoria Žižkov a.s., Seifertova třída, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 23. 1. 2019 s místem konání Na Košince 502/1 v zasedací místnosti v přízemí budovy od 16.00 h Přítomni: dle prezenční listiny Tajemnice:

Více

Městská část Praha Rada městské části ze dne USNESENI

Městská část Praha Rada městské části ze dne USNESENI Městská část Praha 8 47. Rada městské části ze dne 06.04.2016, USNESENI č. Usn RMC 0188/2016 k návrhu prominutí a odpisu dluhu evidovaného v programu DES vř celkové výši 118 690 Kč, vedeného na bytě č.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.06.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis. Zápis průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.11.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 11:00

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 1. schůze, konané dne 15.01.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis. z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Zápis z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 23. schůze, konané dne 12. 12. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p.

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p. Zápis č. 1/2015 z 1. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 12. února 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 98. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 98. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 29.08.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v jídelně ZŠ Brno, Pavlovská 16.

Z Á P I S. z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v jídelně ZŠ Brno, Pavlovská 16. V Brně dne 18. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Z Á P I S z XIV. zasedání Zastupitelstva městské

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 25. dubna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. T. Slabihoudek,

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 23. litopadu 2015

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 23. litopadu 2015 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 23. litopadu 2015 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.

Více

Zápis průběhu 181. schůze rady městského obvodu konané dne

Zápis průběhu 181. schůze rady městského obvodu konané dne průběhu 181. schůze rady městského obvodu konané dne 06.09.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 6 Omluveno: 3 Neomluveno: 0 Zahájení: 9:40 hod. Ukončení: 10:00

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 4. schůze, konané dne 17.02.2016 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k jednání:

Více

Zápis č. 24/2017 z 24. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 24/2017 z 24. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 24/2017 z 24. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 16. května 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 8. schůze, konané dne 10.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

1. Zahájení, volba návrhové komise 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 15. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne

1. Zahájení, volba návrhové komise 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 15. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 21. 12. 2016 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí Počet zastupitelů:

Více

Z Á P I S. z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 21.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

ZÁPIS z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 19:10 hodin v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice

ZÁPIS z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 19:10 hodin v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 13. 9. 2017 od 19:10 hodin v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice Přítomni: Tatjana Dohnalová (příchod 19:54 hod.),

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 9. listopadu 2016

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 9. listopadu 2016 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 9. listopadu 2016 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

Zápis č. 4. Omluveni: p. Michal Fišer, MBA, p. Jakub Čáp, p. Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D., Host: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA, vedoucí odboru správy majetku

Zápis č. 4. Omluveni: p. Michal Fišer, MBA, p. Jakub Čáp, p. Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D., Host: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA, vedoucí odboru správy majetku Zápis č. 4 z 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 18. března 2019 v 16:00, v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Mgr. Martin

Více

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. října 2016 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. Mgr.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 21. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 21. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 28.08.2019 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 110/2019 Sb. Z

Více

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 17. ledna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

ZÁPIS. z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3. ledna 2019

ZÁPIS. z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3. ledna 2019 ZÁPIS z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3. ledna 2019 PROGRAM: 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí 4. Finanční záležitosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

Zápis č. 28/2017 z 28. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 28/2017 z 28. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 28/2017 z 28. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 21. listopadu 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha,

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m :

Z Á P I S. P r o g r a m : V Brně dne 05.11.2014 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z I. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Den konání: 12.12.2018 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: starosta místostarosta členové zastupitelstva omluven hospodářka obce

Více