Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."

Transkript

1 Poskytování služeb

2 Poskytování služeb je upraveno v 9, 9a, 10 10k, 51 62, ZDPH. Podstatné pro určení, zda se bude jednat o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo o uplatnění reverse charge je správné posouzení služeb z hlediska názvu a obsahu a stanovení místa plnění. Od určení místa plnění se odvíjí uplatnění daně, což znamená, že bude-li určeno místo plnění v tuzemsku, bude se jednat o zdanitelné plnění vůči všem osobám, kterým je služba poskytována. Jestliže je místo plnění určeno v jiném členském státě, uplatní plátce systém reverse charge, pokud jsou splněny pro takový postup podmínky stanovené v konkrétním ustanovení, podle kterého je služba poskytována. U služeb osvobozených není uplatňován systém reverse charge. U poskytovaných služeb obecně platí, že daň je povinna přiznat osoba, která je registrována k dani v tom členském státě, kde je stanoveno místo plnění. Totéž platí pro osoby povinné k dani, které jsou povinné k dani se sídlem v členském státě, kde je stanoveno místo plnění poskytnuté služby. Jestliže jsou poskytovány služby podle 9 odst. 1, jsou tyto osoby povinny se registrovat k dani dnem poskytnuté služby a jsou tak z poskytnuté služby povinny přiznat daň. Jestliže je služba poskytnuta osobou s místem plnění v členském státě pro osobu, která není povinnou k dani, musí se osoba, která službu poskytuje, registrovat k dani, ve kterém je u poskytnuté služby stanoveno místo plnění. Důvod pro registraci je poskytnutí služby, bez stanovení částky, limitu nebo finančního prahu pro registraci.

3 Úpravou pojmu osoba neusazená v tuzemsku podle 4 odst. 1 písm. n) ZDPH došlo k rozšíření daňových povinností u služeb poskytnutých s místem v tuzemsku, které poskytne osoba neusazená v tuzemsku, kdy příjemcem služby je plátce daně. Pokud jsou služby poskytnuty osobě povinné k dani se sídlem v tuzemsku, dochází k rozšíření registračních povinností u osob povinných k dani podle 6h ZDPH, které se musí povinně registrovat v tuzemsku jako identifikované osoby. Na rozdíl od plátců daně, kteří přiznají daň a mohou uplatnit nárok na odpočet daně, osoby identifikované mají pouze povinnost přiznat daň, avšak nárok na odpočet daně jim nevzniká. Určitou výhodou identifikovaných osob je, že po splnění povinnosti přiznat daň, zůstávají pro další plnění neplátci daně. Povinnost registrace identifikovaných osob se týká všech poskytnutých služeb, bez ohledu na právní úpravu místa plnění, tedy vždy, když je místem plnění tuzemsko. Registrace identifikované osoby je povinná i u poskytnutých služeb osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem a poskytuje služby, kdy se místo plnění stanoví podle 9 odst. 1 ZDPH a to osobě povinné k dani se sídlem v jiném členském státě, která má povinnost přiznat v jiném členské státě daň. V takovém případě je registrace identifikované osoby výhodná, proti předchozí právní úpravě, kdy se poskytovatel služby musel povinně registrovat k dani. Nová právní úprava tak poskytovatele služby považuje pro následující zdanitelná plnění za neplátce.

4 Zásady správného postupu: 1. určit charakter, resp. obsah služby, lze použít CZ CPA, 2. stanovit místo plnění, 3. kdo má povinnost přiznat daň Výše uvedené zásady lze uplatnit nejen při poskytnutých službách, při vystavování daňového dokladu, ale také při přijatých službách, kdy plátci nebo identifikované osobě vzniká povinnost přiznat daň

5 a) Místo plnění podle 9 ZDPH: Obsahem tohoto ustanovení jsou základní pravidla pro určení místa plnění u poskytovaných služeb. V odst. 1 je stanoveno místo plnění u služeb, které jsou poskytovány osobám povinným k dani. Místem plnění je sídlo nebo místo podnikání těchto osob, takže to může být tuzemsko u tuzemských osob, jiný členský stát pro osoby z jiných členských států nebo třetí země pro zahraniční osoby. Osoby povinné k dani jsou definovány v 5 a dá se jednoduše říci, že jsou to osoby uskutečňující ekonomickou činnost, tedy podnikatelské osoby. Za osoby povinné k dani je nutné považovat i plátce a osoby registrované k dani v jiných členských státech. Vedle tuzemských osob, jsou těmito osobami také osoby v jiných členských státech a v třetích zemích. Místo plnění stanovené podle odst. 1 nerozlišuje, zda se jedná o osoby povinné k dani v jiném členském státě nebo ve třetí zemi. Plátce tak bude muset zjišťovat, zda poskytuje služby osobám povinným k dani nebo osobám nepovinným k dani. Jedná se o rozšíření možnosti uplatnit systém reverse charge i pro osoby, které nejsou registrovány k dani, ale jsou osobami povinnými k dani. Jestliže jsou služby poskytnuty provozovně, kterou zřídila osoba povinná k dani a provozovna se nachází v jiném místě než zřizovatel, je místem plnění místo, kde je provozovna umístěna. Jestliže se bude jednat o osoby povinné k dani v jiných členských státech, musí se tyto osoby registrovat k dani ve svém členském státě tak, aby z první poskytnuté služby přiznaly daň ve svém členském státě.

6 V odst. 2 je upraveno obecně místo plnění u služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani. Opět se může jednat o osoby tuzemské, z jiných členských států nebo z třetích zemí. Místem plnění je sídlo nebo místo podnikání osob, které služby poskytují. Osoby nepovinné k dani nemohou splnit daňovou povinnost, a proto na ně nemůže být poskytovatelem služby přenesena. Jestliže má plátce zřízenou provozovnu v jiném členském státě nebo v zahraničí a službu poskytuje tato provozovna, je místem plnění místo, kde je provozovna umístěna. b) Místo plnění podle 9a za 10k: Jedná se o právní úpravu, v případě, že by byla poskytnuta služba s místem plnění podle 9 odst.1 zahraniční osobě povinné k dani nebo organizační složce se sídlem v třetí zemi, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, ale je v tuzemsku plátcem, takže je registrovaná k dani z přidané hodnoty na FÚ pro Prahu 1 a služba by musela být spotřebována nebo užita v tuzemsku. V takovém případě je místo plnění v tuzemsku a neuplatní se stanovení místa plnění podle 9 odst.1.

7 b) Místo plnění podle 10: Podle tohoto ustanovení jsou posuzovány služby vztahující se k nemovité věci. Konkrétnější vymezení těchto služeb zákonná úprava neobsahuje, takže pro správné určení služeb, je nutné použít SKP (Standardní klasifikaci produkce). Použití SKP je možné pouze podpůrně, protože zákonná úprava se v případě stanovení místa plnění na SKP neodvolává. Vedle obecné úpravy jsou v 10 vyjmenovány služby realitních kanceláří, odhadců nemovitostí a služby architektů, stavebního dozoru, statiků a ubytovací služby. U všech těchto služeb je místem plnění místo, kde se nemovitá věc nachází, resp., kde se bude nacházet. U těchto služeb nelze uplatnit systém reverse charge, takže místo plnění nelze přechýlit podle DIČ sděleného osobou, pro kterou jsou služby poskytovány. Přesunout lze pouze daňovou povinnost na osobu, pro kterou jsou služby poskytovány. Na výstupu je plátcem přenesena daňová povinnost na příjemce služby v jiném členském státě, osobu povinnou k dani a pokud je poskytovatel neplátcem, ale osobou povinnou k dani, není povinen se registrovat jako osoba identifikovaná. Na vstupu je příjemce služby, plátce daně, povinen přiznat v tuzemsku daň a jestliže je příjemce služby pouze osoba povinná k dani, ale neplátce, musí se registrovat jako identifikovaná osoba a je povinna přiznat daň.

8 c) Místo plnění podle 10a: Právní úprava stanoví konkrétně a samostatně, že místem plnění u přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. To platí jak u přepravy pravidelné (linkové), tak nepravidelné a současně také u přepravy osob mezi členskými státy. Přeprava osob mezi členskými státy není v EU upravena jednotně jako např. přeprava zboží. Uplatnění daně u přepravy osob je tak svěřeno jednotlivým členským státům, které u úseku přepravy na svém území buď uplatňují daň nebo tuto přepravu za takový úsek osvobozují. Ke státům, které přepravu osob mezi členskými státy na svém území osvobozují patří i Česká republika, která přepravu osvobozuje podle 70, avšak pouze na svém území. Tím není dotčeno uplatnění daně u přepravy osob v tuzemsku, která podléhá v tuzemsku dani. Při přepravě osob např. z tuzemska do Německa tak je podle právní úpravy místem plnění tuzemsko, ale pouze za úsek uskutečněný v tuzemsku, který je osvobozen v tuzemsku od daně. U úseku přepravy uskutečněné v Německu je místem plnění Německo a tento úsek podléhá dani v Německu podle tamní právní úpravy.

9 d) Místo plnění podle 10b: V tomto ustanovení jsou vyjmenovány tzv. intelektuální služby, zřejmě podle pojmenování jednotlivých služeb, neboť sem patří služby kulturní, vzdělávací, umělecké, sportovní, vědecké, pořádání výstav a veletrhů apod. U těchto služeb nelze uplatnit systém reverse charge a místo plnění bude určeno vždy podle toho, kde jsou tyto služby uskutečněny. Pokud výše uvedené služby umožňují tzv. oprávněný vstup, je místo plnění stanoveno podle tohoto ustanovení. U stejných služeb, pokud neumožňují oprávněný vstup, je stanoveno místo plnění podle základního pravidla 9 odst. 1.

10 e) Místo plnění podle 10c: Jedná se o nové ustanovení. V odst. 1 se stanoví místo plnění u stravovacích služeb podle místa, kde je tato služba skutečně poskytnuta. U stravovací služby nelze uplatnit systém reverse charge.

11 f) Místo plnění podle 10d: V odst. 1 stanoví novela místo plnění u krátkodobého nájmu dopravního prostředku, kterým je místo, kde je dopravní prostředek předán zákazníkovi do držení nebo do užívání. Krátkodobý pronájem je pro účely stanovení místa plnění definován jako nepřetržité držení nebo užívání dopravního prostředku po dobu nepřesahující 30 dní. U lodí nesmí lhůta přesáhnout 90 dní. Ustanovení nerozlišuje zákazníky na osoby povinné k dani nebo nepovinné k dani. Jestliže plátce předá dopravní prostředek např. na Slovensku, je místem plnění Slovensko. Jestliže zákazník nebude osobou povinnou k dani, např. to bude občan SR, je místem plnění Slovensko a pronajímatel je povinen registrovat se k dani na Slovensku a uplatnit tamní daň. Jestliže bude ve stejném případě předán k užívání dopravní prostředek v tuzemsku, např. půjčovnou, bude místem plnění tuzemsko a podléhá tak dani v tuzemsku. V odst. 2 došlo ke změně, jestliže se nejedná o krátkodobý pronájem. U takových pronájmů poskytnutých osobám nepovinným k dani je místo, kde mají tyto osoby sídlo nebo místo pobytu.

12 V odst. 3 je stanoveno místo plnění u jiného než krátkodobého pronájmu lodi, kdy je místo plnění totožné s místem, kde je loď dána do užívání, ale pouze v případě, že poskytovatel má v tomto místě sídlo nebo provozovnu. V odst. 4 je upraveno místo plnění u pronájmu dopravního prostředku, u kterého je místo plnění podle 9 nebo podle 10d (krátkodobý pronájem). V každém případě se jedná o operativní pronájem, protože finanční pronájem je považován za dodání zboží a nikoliv za poskytnutou službu. Pod písm. a) je stanoveno, že dochází-li ke skutečnému užití nebo spotřebě ve třetí zemi, považuje se za místo plnění třetí země a nikoliv tuzemsko. Pod písm. b) je upraveno místo plnění, jestliže dochází ke skutečnému užití nebo spotřebě v tuzemsku, je místem plnění tuzemsko. Nová úprava již nestanoví místo plnění pouze v případě, že pronajímatelem je zahraniční osoba, ale obecně každému pronajímateli. Obsah odstavce 4 je totožný s 10j, který je novelou zrušen.

13 g) Místo plnění podle 10e: Novela upravuje služby poskytnuté zprostředkovatelem, a i když je nenazývá zprostředkovatelskými službami, dá se logicky usuzovat, že zprostředkovatel poskytuje zprostředkování, resp. zprostředkovatelské služby. Ustanovení upravuje místo plnění u těchto služeb poskytovaných osobě nepovinné k dani. Musí se jednat o služby zprostředkovatelské, které jsou poskytovány jménem a na účet osoby nepovinné k dani. Místem plnění je místo, kde je místo plnění zajišťovaného plnění, tedy totožné místo s místem poskytnuté služby, dodaného nebo pořízeného zboží. Jestliže je tedy např. zajišťováno pořízení zboží do tuzemska z jiného členského státu osobě nepovinné k dani, je místem plnění totožné s místem plnění při pořízení zboží. Zprostředkovatelské služby poskytované osobám povinným k dani jsou z hlediska místa plnění upraveny v 9 odst. 1.

14 h) Služby podle 10f: Právní úprava se týká stanovení místa plnění u uskutečněné přepravy zboží pro osobu nepovinnou k dani. V odst. 1 je stanoveno, že místem plnění je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Jednoznačně se takto stanoví místo plnění u přepravy zboží v tuzemsku. U přepravy zboží uskutečněné v tuzemsku pro osobu povinnou k dani je místem plnění podle 9 odst. 1 sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou je služba poskytnuta. Tato tuzemská přeprava tak bude pro osoby povinné k dani v jiném členském státě nebo pro zahraniční osoby povinné k dani posouzena v systému reverse charge. V odst. 2 se stanoví místo plnění při přepravě zboží mezi členskými státy poskytnuté osobě nepovinné k dani. Místem plnění je místo, kde je přeprava zahájena. Přeprava zahájena např. v tuzemsku a ukončena v Německu, uskutečněná pro osobu se sídlem v Německu a nepovinnou k dani v Německu podléhá tuzemské dani, protože místem plnění je zahájení přepravy v tuzemsku.

15 V odst. 3 je pojednáno o přepravě zboží mezi členskými státy, a to pro účely odstavců 1 a 2. V písm. a) je přeprava zboží mezi členskými státy definována tak, že musí být zahájena v jednom členském státě a ukončena v jiném členském státě. V písm. b) je stanoveno místo zahájení přepravy, jako místo, kde přeprava začíná. Nemá to vliv na vzdálenost, která musí být vynaložena do místa, kde se zboží nachází a je tam naloženo. V písm. c) je stanoveno místo ukončení přepravy jako místo, kde přeprava skutečně končí.

16 i) Místo plnění podle 10g: Právní úprava stanoví místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží, tedy i služby související s přepravou v tuzemsku a při poskytování služby oceňování movité věci a práce na movité věci, a to osobě nepovinné k dani. Místem plnění je místo, kde je služba poskytnuta. U stejných služeb poskytovaných osobě povinné k dani je místo plnění stanoveno podle 9 odst. 1, tedy podle sídla nebo podle místa podnikání osoby povinné k dani, které je služba poskytnuta. Pod písm. a) je demonstrativní výčet služeb přímo souvisejících s přepravou zboží, jako je nakládka, vykládka, manipulace se zbožím apod. Pod písm. b) je pojednáno o službě práce na věci movité a o službě oceňování věci movité.

17 j) Místo plnění podle 10h: Zásadní rozdíl přináší nová právní úprava v tom, že místo plnění je upraveno u vyjmenovaných služeb pouze při plnění, které je poskytováno zahraničním osobám nepovinným k dani. Zahraničními osobami jsou osoby neusazené v EU, tedy osoby se sídlem v třetích zemích. Nové ustanovení tedy nelze použít při poskytování těchto služeb pro zahraniční osoby povinné k dani a pro osoby povinné k dani v jiném členském státě, u kterých bude místo plnění stanoveno podle 9 odst. 1 a u služeb tak nebude uplatněna daň v tuzemsku. Služby vyjmenované v tomto ustanovení a poskytované zahraničním osobám nepovinným k dani nebudou předmětem daně v tuzemsku, protože místem plnění je sídlo nebo místo pobytu osoby, pro kterou je služba poskytnuta. Z vyjmenovaných služeb v původním odst. 6 byly vypuštěny překladatelské a tlumočnické služby a z poskytovaného nájmu movitého hmotného majetku jsou vyjmuty dopravní prostředky, v souladu s novou úpravou 4 odst. 3 písm. a) Nová právní úprava vypustila služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby, které jsou upraveny v 10i a podle 110e jsou považovány za vybrané služby, u kterých se uplatňuje zvláštní režim jedno správního místa.

18 k) Místo plnění podle 10i: Jedná se o služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby, které jsou poskytovány osobám nepovinným k dani, tedy osobám se sídlem v tuzemsku, jiných členských státech a ve třetích zemích. Místem plnění je příjemce služby, což je rozdíl od předchozí právní úpravy, kde se místo plnění u osob nepovinných k dani se sídlem v jiném členském státě určovalo podle 9 odst. 2. Na takto nově stanovené místo plnění navazuje právní úprava jednoho správního místa podle 110a 110ze. Touto právní úpravou byl vypuštěn 88 (zvláštní režim).

19 l) Místo plnění podle 10k: Jedná se o právní úpravu, kdy by musela být poskytnutá služba zahraniční osobě povinné k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu v tuzemsku ani v jiném členském státě, ale je v tuzemsku plátcem, takže je registrovaná k dani z přidané hodnoty na FÚ pro Prahu 1 a služba by musela být spotřebována nebo užita v tuzemsku. V takovém případě je místo plnění v tuzemsku.

20 VI. Poskytování služeb podle 67, 68, 69 a 70:

21 67: Služby poskytované podle tohoto ustanovení jsou osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně. Musí se jednat o služby poskytnuté na movitém majetku pro zahraniční osoby a podmínkou je, že služba musí být na movitém majetku, na kterém byla poskytnuta, vyvezena do třetí země. Většinou se jedná o movitou věc dovezenou do tuzemska za účelem opravy, zušlechtění nebo úpravy.

22 68: V tomto ustanovení jsou osvobozeny služby od daně ve zvláštních případech. V Odst. 15 jsou to služby poskytované ve svobodných skladech nebo pásmech, takže tyto služby nejsou zdaňovány a není u nich uplatňován reverse charge. Typicky se jedná o služby skladovací nebo manipulační apod.

23 69: V tomto ustanovení jsou upraveny služby, které představuji přepravu při vývozu a dovozu, služby přímo vázané na dovoz a vývozu, jako nakládka, vykládka, překládka, vystavení celních dokladů k provedení celního řízení, vystavení přepravních dokladů apod. Všechny tyto služby jsou osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně a pro osvobození není rozhodující, zda jsou poskytovány tuzemským osobám, osobám z jiných členských států nebo zahraničním osobám. Podstatné je, aby přepravce měl důkazní prostředky o přepravě, která byla ukončena v třetí zemi nebo byla v třetí zemi započata a ukončena na území EU. U služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz je důkazním prostředkem, že byly poskytnuty při dovozu nebo vývozu. Služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy při dovozu, vstupují jako vedlejší náklady do základu daně při dovozu zboží, které je tam povinen započítat dovozce. Tato povinnost tedy není povinností přepravců a osob poskytující služby přímo vázané na dovoz a její nesplnění dovozcem nemá vliv na osvobození přepravy a služeb osobami, které je uskutečňují

24 70: V tomto ustanovení jsou upraveny přepravní služby osob mezi členským státy a s třetími zeměmi, bez rozlišení, zda se jedná o pravidelnou nebo nepravidelnou přepravu osob. Toto plnění není upraveno jednotným postupem v EU a jednotlivé členské státy uplatňují daň u přepravy osob mezi členskými státy na svém území podle vlastního uvážení. V tuzemsku je tato přeprava osvobozena od daně, které přísluší jak dopravcům plátcům, tak dopravcům registrovaným k dani v jiných členských státech, tak zahraničním dopravcům. Od daně jsou, s místem v tuzemsku, osvobozeny také služby přímo související s přepravou osob mezi členskými státy a s třetími zeměmi a přepravu zavazadel. Tyto služby jsou zde demonstrativně vyjmenovány.

25 VII. Registrace bez dosažení obratu

26 6g ( dříve 94 odst. 6): V tomto ustanovení vzniká povinnost registrace identifikované osoby osobě povinné k dani, která není plátcem daně, jestliže pořídí zboží z jiného členského státu v hodnotě vyšší než ,- Kč bez daně a v běžném kalendářním roce. Do hodnoty se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží, které podléhá spotřební daně. Povinnost se týká všech osob povinných k dani, tedy jak tuzemských, tak z jiných členských států, tak z třetích zemí.

27 6h (dříve 94 odst. 8, 9, 10): Vzhledem ke zrušení 15 dochází ke změně v tom smyslu, že se jedná o poskytnuté služby s místem plnění v tuzemsku osobě povinné k dani podle 9 odst. 1, tedy osobě, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, není plátcem a služby jsou poskytnuty osobou neusazenou v tuzemsku podle 4 odst. 1 písm. n) ZDPH. Za takovou osobu je považována osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, neregistrovaná, ale povinná k dani a zahraniční osoba, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku. Jestliže tyto osoby mají v tuzemsku zřízenou provozovnu, považují se za osobu neusazenou v tuzemsku, jestliže se konkrétní plnění provozovna neúčastní. Stejná povinnost se týká příjemce služby, kterým je osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem a je jí poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku podle 10 až 10d osobou neusazenou v tuzemsku podle 4 odst. 1 písm. n).

28 U služeb, kdy se jedná podle 7 odst. 3 o dodání zboží s instalací nebo s montáží nebo podle 7a o dodání elektřiny a plynu osobou, která je neusazenou v tuzemsku, je osoba povinná k dani v tuzemsku povinna se registrovat jako identifikovaná osoba dni dodání zboží. Jestliže však je u dodání zboží s instalací nebo montáží uzavřena smlouva o dílo nebo obdobná smlouva, je toto plnění považováno za poskytnutí služby a osoba povinná k dani nemá povinnost samostatně přiznávat daň u obdrženého zboží, které je předmětem služby, čili dodání s montáží nebo instalací. Osoba povinná k dani, pro kterou je služba poskytnuta se stává identifikovanou osobou ke dni poskytnuté služby, takže je povinna přiznat a zaplatit daň již z této poskytnuté služby, ale nemá nárok na uplatnění odpočtu daně. Registrace a povinnost přiznat daň se netýká poskytnutých služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně podle 51.

29 6i (dříve 94 odst. 11): Ustanovení se týká plnění, kdy neplátce, ale osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku poskytuje služby s místem plnění podle 9 odst. 1 v jiném členském státě osobě povinné k dani v jiném členském státě. V takovém případě vzniká povinnost příjemci služby v jiném členském státě přiznat daň, takže se nemusí poskytovatel služby registrovat k dani v jiném členském státě, ale vzniká mu z tohoto plnění povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba, a to ke dni poskytnuté služby.

30 6j nový Povinná registrace tuzemské osoby povinné k dani, neplátce, za identifikovanou osobu, pokud bude poskytovat vybrané služby v rámci jednoho správního režimu podle 110a 110ze.

31 6k nový Dobrovolná registrace za identifikovanou osobu, která se týká osoby povinné k dani, neplátce, jestliže teprve bude pořizovat zboží z jiného členského státu do tuzemska, jestliže je takové pořízení předmětem daně podle 2b (překročení limitu ,- Kč).

32 6l - nový Dobrovolná registrace za identifikovanou osobu, která se týká tuzemské osoby povinné k dani, neplátce, jestliže teprve bude přijímat zdanitelná plnění ve formě přijatých služeb od osoby neusazené v tuzemsku nebo bude poskytovat služby s místem plnění podle 9 odst.1 s místem plnění v jiném členském státě.

33 6c odst. 1 (dříve 94 odst. 12): Ustanovení se týká osoby povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která není plátcem a poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, prostřednictvím své provozovny umístěné v jiném členském státě nebo v zahraničí. Osoba povinná k dani, tedy zřizovatel provozovny, se stává plátcem dnem poskytnuté služby a je povinen přiznat daň již z takto poskytnuté služby.

34 6c odst. 2 (dříve 94 odst. 13): Povinnost registrovat se k DPH vzniká osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo neregistrované, ale povinné k dani nebo zahraniční osobě povinné k dani, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu a uskutečňují v tuzemsku zdanitelná plnění s místem v tuzemsku, jestliže mají povinnost přiznat a zaplatit daň. Tato povinnost se netýká dovozu a vývozu zboží a poskytování služeb s místem v tuzemsku, jestliže jsou poskytovány osobám povinným k dani, kterým vzniká povinnost přiznat daň. Došlo k rozšíření povinné registrace o plnění ve zvláštním režimu jednoho správního místa u vybraných služeb podle 110a 110ze.

35 6c odst. 3 (dříve 94 odst. 13): Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo ani místo podnikání a zahraniční osoba povinná k dani, jestliže dodají zboží z tuzemska do jiného členského státu osobě, která je z pořízeného zboží povinna přiznat daň, je povinna se v tuzemsku registrovat k dani ode dne dodání tohoto zboží. Povinnost se netýká osoby osvobozené (osoba povinná k dani, ale neregistrovaná k dani se sídlem v jiném členském státě).

36 6c odst. 2 (dříve 94 odst. 17): Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo osoba neregistrovaná, ale povinná k dani se sídlem v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, je povinna se registrovat k dani, jestliže uskutečňují zasílání zboží do tuzemska z jiného členského státu podle 8, jestliže překročí v běžném kalendářním roce částku ,- Kč. Pokud tyto osoby uskutečňují zasílání zboží, které je předmětem spotřební daně, jsou povinny se registrovat ke dni uskutečnění plnění a to bez stanovení limitní částky.

37 V odst. 1 doplněno písm. j): Jedná se o nové doplnění povinnosti přiznat daň, která je stanovena osobě registrované k dani v jiném členském státě, která uskutečňuje přepravu z tuzemska do jiného členského státu a je pořizovatelem zboží, který dodává plátce v systému reverse chargé, jestliže zboží není přepraveno do jiného členského státu, přičemž dodavatel, plátce, učinil všechna opatření k prokázání osvobození podle 64. Nově tak má povinnost osoba, která situaci zavinila a nikoliv plátce, který tak nesplnil podmínky 64, protože skutečný zjištěný stav je odlišný od zamýšleného stavu.

38 97a nový Jedná se o možnost dobrovolné registrace identifikované osoby, která má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a není plátcem, jestliže bude uskutečňovat vybrané služby ( 110e) v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa podle 110a 110ze. Tím není dotčena povinná registrace identifikované osoby podle 6j.

39 VIII. Souhrnné hlášení

40 102: V odst. 1 jsou stanoveny plátci a pod písm. d) i identifikované osobě, povinnosti podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnily: a) dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě podle 64. b) Přemístily obchodní majetek do jiného členského státu podle 13 odst. 6. c) Dodání zboží poslednímu kupujícímu v jeho členském státě, jestliže je plátce prostřední osobou v třístranném obchodě podle 17. d) Poskytly služby s místem plnění v jiném členském státě podle 9 odst. 1, osobě registrované k dani, jestliže povinnost přiznat a zaplatit daň má příjemce služby. Do souhrnného hlášení se neuvádí služby, které jsou osvobozeny od daně podle 51 a 62, 67 70, a služby s místem plnění podle 7 odst. 3 a 10 10d, 10h.

41 V odst. 2 je stanovena povinnost identifikované osobě, že podává souhrnné hlášení u poskytnutých služeb podle 9 odst. 1, kdy je místem plnění jiný členský stát a příjemcem služby je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě. Hlášení se podává vždy do 25. následujícího měsíce, v němž k poskytnutí služby došlo. V odst. 3 je upraveno podání souhrnného hlášení, které se podává elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za jeho převod nebo prostřednictvím datové schránky, vždy ve formátu a struktuře stanovené správcem daně. Údaje se uvádějí v české měně. Souhrnné hlášení tedy již nelze podat v listinné podobě.

42 V odst. 4 je pozměněna lhůta pro podání souhrnného hlášení, která je měsíční, takže se podává za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení předchozího kalendářního měsíce. U všech plátců, tedy jak měsíčních, tak čtvrtletních, je tato lhůta stejná. Za odst. 4 se vkládá odst. 5, ve kterém je plátcům, kteří poskytují pouze služby podle 102 odst. 1 písm. d), umožněno podávat souhrnná hlášení, tedy pouze poskytují-li služby, současně s daňovým přiznání ve lhůtě pro jeho podání. Čtvrtletním plátcům tak v těchto případech vzniká povinnost předložit souhrnná hlášení za kalendářní čtvrtletí.

43 Odst. 6 je vloženým odstavcem. Upravuje lhůty pro podání souhrnného hlášení u plátců, kteří podávají souhrnná hlášení podle odst. 4, tedy ve lhůtě pro podání daňového přiznání a pokud plátce uskuteční v průběhu kalendářního čtvrtletí plnění podle 102 odst. 1 písm. a) c), musí plátce podat souhrnné hlášení v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, ve kterém došlo k plnění a to za každý měsíc, ve kterém k plnění došlo do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uskutečnění. Plátce pak je již povinen podávat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc, i když je čtvrtletní plátce a v dalších měsících již žádné plnění, které je předmětem souhrnného hlášení neuskuteční. Takto musí plátce postupovat do konce kalendářního roku, ve kterém k takové situaci došlo. 108 odst. 1 písm. f): Toto ustanovení bylo upraveno v návaznosti na zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb podle 110a 110ze, kdy povinnost přiznat daň u tohoto plnění má uživatel ( 110e), který vybrané služby poskytuje.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU

etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU Aktualizované a doplněné vydání 2010 DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU Aktualizované a doplněné vydání platné k 1.1. 2010

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

ování DPH v praktických

ování DPH v praktických Poskytování služeb z pohledu uplatňov ování DPH v praktických příkladech. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Pro správné uplatnění DPH při poskytování služeb nebo při jejich přijímání,

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 1. ROZDĚLENÍ PŘÍJEMCŮ SLUŽEB PODLE JEJICH STATUSU

UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 1. ROZDĚLENÍ PŘÍJEMCŮ SLUŽEB PODLE JEJICH STATUSU UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 Novela zákona o DPH 1 účinná k 1. lednu 2010 v mnohém změnila pravidla uplatňování DPH, zejména pokud jde o určování místa plnění při poskytování

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H : 85. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Obsah a text 235/2004 Sb. - stav k 31.12.2012 Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 235/2004 Sb Zákon o dani z přidané hodnoty Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2010 Zákon o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

Zákon č. 235/2004 Sb.

Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon č. 235/2004 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č.

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková DPH ve vztahu k EU a třetím zemím Barbora Bezděková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci se zabývám problematikou daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) ve vztahu k Evropské unii a třetím

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 488. Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Základ daně. (3) Základ daně také zahrnuje. b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Základ daně. (3) Základ daně také zahrnuje. b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c VYBRANÁ USTANOVENÍ 36 Základ daně (3) Základ daně také zahrnuje b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c (1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz tabákových výrobků,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Ivo Šulc Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Znění odpovídá stavu k 1. 4. 2011 Novely zákona o DPH (s platností od 1. 4. 2011) a zákona o spotřebních daní (s platností od následujícího

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je universální daní ze spotřeby jedná se o daň teoreticky i aplikačně složitou, hlavně po vstupu ČR do EU Mechanizmus fungování daně

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Obsah. Předmluva... 31. Úvodní slovo... 35. Autoři... 37

Obsah. Předmluva... 31. Úvodní slovo... 35. Autoři... 37 Předmluva... 31 Úvodní slovo... 35 Autoři... 37 Úvod... 39 1. Důležité směrnice Evropského společenství a zákony... 39 2. Vývoj směrem k evropskému vnitřnímu trhu... 39 2.1 Historický vývoj... 39 2.2 Současný

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2015 zákon s přehledy. Jiří Dušek Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2015 zákon s přehledy. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2015 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 155 názorných přehledů a 8 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.)

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.) Vzor citace: Havel, T. Meritum Daň z přidané hodnoty 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 144 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor Ing. Tomáš Havel KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Havel,

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2012 Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Článek 1 Základní vymezení 1. Pokud není uvedeno v této Vnitřní směrnici jinak,

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 3 611. publikaci Realizace

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing.

DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing. Ing. Jaroslav Šobáň DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet 2. aktualizované vydání edice daně 2013 V případě, že dojde k významným

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Tato aktualizace komentáře k DPH podle stavu k 1. 5. 2013 zahrnuje změny obsažené v těchto zákonech:

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH ve stavebnictví Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více