ování DPH v praktických

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ování DPH v praktických"

Transkript

1 Poskytování služeb z pohledu uplatňov ování DPH v praktických příkladech. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Pro správné uplatnění DPH při poskytování služeb nebo při jejich přijímání, je nutné stanovit místo plnění, tedy místo, resp. stát, kde se DPH z danéoperace vybere, ale také, kdo je povinen daň odvést. SLUŽBY Pro správné uplatnění daně je tedy důležitéurčit: - kde je místo plnění - kdo službu poskytuje - pro koho je služba poskytována - ojakou službu se jedná Definice poskytnutí - 14 odst. 1 Službou jsou všechny činnosti, kterénejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitostí, a dále: -převod a poskytnutípráva, -vznik a zánik věcného břemene, -přijetízávazku zdržet se jednání nebo ho strpět. 1

2 SLUŽBY Stanovení místa plnění- 9 Základnípravidlo: Místem zdanitelného plnění při poskytnutí je místo, kde má osoba poskytujícíslužbu sídlo nebo místo podnikání popřípadě místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje. Pokud poskytuje službu prostřednictvím provozovny, považuje se za místo plněnímísto, kde je tato provozovna umístěna. Podle tohoto základního pravidla daň přiznává osoba poskytující službu ve státě, kde má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu. (např. veterinární, kadeřnické, ubytovací, stravovací, sekretářské, archivní apod.). Takto se stanoví místo plněnívždy, pokud se nebude jednat oslužbu zahrnutou v 10, který stanoví místo plněníve zvláštních případech. Zvláštní případy stanovení místa plnění vztahující se k nemovitostem - 10 odst.1 SLUŽBY - přepravní - 10 odst.2, odst. 4 písm. b), odst. 12 písm. a), b), odst.13 - kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, výchovné a zábavnívčetně organizování a souvisejících služeb - 10 odst. 4 písm.a) - oceňování a práce na movité věci - 10 odst.4 písm. c) - vyjmenované - 10 odst. 6 a 7 - poskytnutí osobou, která jednájménem a na účet jinéosoby - 10 odst.12 písm.c), odst.13 2

3 Služby vztahující se knemovitostem 10 odst. 1 Služby vztahující se k nemovitostem Místo plněníuslužeb vztahujících se k nemovitosti (např. architekta, odhadce, stavebního dozoru), je místo, kde se nemovitost nachází. Bude-li se tedy nemovitost, ke kterése vztahuje daná služba, nacházet na území Českérepubliky, bude se DPH vybírat vtuzemsku bez ohledu na to, kdo službu poskytuje, tedy zda je to českánebo zahraničníosoba povinná kdani nebo osoba, registrovaná kdph vjiném členském státě. Naopak, pokud bude český plátce DPH poskytovat vztahující se k nemovitosti, kteráse nacházívjiném státě, může mu vtomto státě vzniknout povinnost zaregistrovat se k DPH a odvést zde daň (podmínky se mohou vjednotlivých státech lišit). Služby vztahující se k nemovitostem Místo plnění v tuzemsku Poskytovatel + DPH 19% DPH Ø DPH Ø v DE Ø Projekt na stavbu nemovitosti v CZ Příjemce KDOKOLIV Ø + DPH 19% CZ- os. pov. k dani -registrace plátce + DPH 19% CZ - občan -registrace v CZ + DPH 19% 3

4 Služby vztahující se k nemovitostem Místo plnění mimo tuzemsko Poskytovatel v CZ Ø v CZ Ø Projekt na stavbu v SK Příjemce SK - pl.? občan SK? registrace? + DPH v SK Přepravní 10 odst. 2, odst. 4 písm. b), odst. 12 písm. a), b), odst. 13 Přepravní Obecně je místem plněníupřepravních služeb místo, kde se přeprava uskutečňuje. Výjimky zobecného pravidla pro stanovení místa plnění upřepravních služeb: - přeprava zbožímezi členskými státy místo plněnítam kde přeprava začíná - poskytnutí přímo související spřepravní službou (překládka, nakládka, baleníapod.) místo plněnítam kde je služba poskytnuta - "zprostředkovatelská služba" -zajištění na základě mandátnísmlouvy (jménem a na účet jiné osoby) místo plnění tam kde má místo plněnízprostředkovaná služba 4

5 Přepravní Přepravní 10 odst. 2, odst. 4 písm. b), odst. 12 písm. a), b), odst. 13 Pokud je však: - přeprava zbožímezi členskými státy, - služba přímo související spřepravou zboží mezi členskými státy, nebo - "zprostředkovatelská služba poskytnuta pro osobou registrovanou k dani vjiném členském státě, nežkde je místo plnění poskytované, potom je místo plněnívčlenském státě, který vydal DIČ, pod kterým byla služba poskytnuta. Vpřípadě těchto služeb mají členskéstáty povinnost využít reverse charge, proto pokud plátce poskytuje tyto s místem plněnívjiném členském státě, osobě registrovanékdani vjiném členském státě, přenáší se daňová povinnost na tuto osobu, kteráje povinna přiznat a zaplatit daň a plátce se nemusí vpříslušném členském státě registrovat. Osvobození přepravní od DPH 69, 70 Přepravní Dle 69 je od DPH osvobozena: - přeprava při vývozu zboží - přeprava při dovozu zboží pokud je dovozce povinen tuto přepravu zahrnout do zakladu DPH při dovozu ( 38) Dle 70 je od DPH osvobozena: -přeprava osob mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi 5

6 Přeprava zboží -tuzemská Místo plnění -území, kde se přeprava uskutečňuje Přepravní Odkud PRAHA + DPH 19% Kam OSTRAVA Kdokoliv Ø Třetizemní přeprava zboží z a do třetích zemí Místo plnění - území, kde se přeprava uskutečňuje Přepravní Odkud PRAHA ORD zahr. os. Odkud MOSKVA ORD zahr. os. Kam MOSKVA Kdokoliv osvobozena v tuzemsku ( 69) Kam PRAHA Kdokoliv osvobozena v tuzemsku ( 69) 6

7 Přeprava zboží uvnitř EU Odkud PRAHA Kam HAMBURK Přepravní CZ -pl. CZ -pl. + DPH 19% -místo plnění dle zahájení přepravy Ø Odkud PRAHA Ø -místo plnění v DE (podle DIČ) Kam HAMBURK + DPH 16% Přeprava zboží uvnitř EU Odkud PRAHA Kam HAMBURK Přepravní DE -pl. CZ -pl. Ø -místo plnění v CZ (zahájení přepravy) + DPH 19% Odkud HAMBURK + DPH 19% -místo plnění v CZ (DIČ) Kam PRAHA 7

8 Přeprava zboží uvnitř EU Přepravní Odkud HAMBURK -místo plnění v DE (zahájení přepravy) Kam PRAHA + DPH 16% Odkud HAMBURK Kam PRAHA -místo plnění ve FR (DIČ) FR -pl. + DPH 19,5% Přeprava zboží uvnitř EU Odkud HAMBURK Kam PAŘÍŽ Přepravní -místo plnění ve FR (DIČ) FR - pl. + DPH 19,5% 8

9 Vnitřní přeprava v jiném členském státě Místo plnění -území, kde se přeprava uskutečňuje Přepravní Odkud HAMBURK Kam MNICHOV Registrace v DE Služby kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, výchovné a zábavní apod odst. 4 písm.a) Služby kulturní, umělecké apod. Do této skupiny služeb patří kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, výchovné, vzdělávacía zábavní, pořádání kongresů, výstav a veletrhů, včetně organizovánítěchto služeb a poskytnutís nimi přímo souvisejících služeb. Utéto skupiny služeb se místo plnění nacházítam, kde jsou tyto uskutečňovány. Vpřípadě těchto služeb nemají členské státy povinnost využít reverse charge, proto si plátce musí zjistit při poskytnutí této s místem plnění vjiném členském státě, jestli mu nevzniká povinnost přiznat a zaplatit daň vtom členském státě. 9

10 Místo plnění v tuzemsku kulturní akce, např. vystoupení hudební skupiny Služby kulturní, umělecké apod. Poskytovatel GB - pl. Ø GB -pl. GB -pl. Příjemce + DPH 19% CZ - osoba pov. k dani -registrace + DPH 19% CZ - občan -registrace v CZ + DPH 19% Místo plnění mimo tuzemsko školení v DE Poskytovatel Příjemce Služby kulturní, umělecké apod. + 16% v DE -registrace podle předpisů v DE 10

11 Práce na movité věci Služby oceňování a práce na movité věci 10 odst. 4 písm. c) Místo plněníse uoceňování věci nebo práce na movité věci (oprava, údržba, úprava, zpracování, montáž, instalace, leštění, broušení, lakovánía jinézušlechťovacípráce na movitévěci jiné osoby) stanoví podle místa, kde je služba fyzicky uskutečněna. Pokud jsou tyto poskytnuty pro osobu registrovanou k dani vjiném členském státě, nežkde jsou provedeny, je místo plnění včlenském státě, který vydal DIČ osobě, kteréje tato služba poskytnuta za podmínky, že je movitá věc odeslána z členského státu, kde byla služba poskytnuta. Vpřípadě těchto služeb mají členskéstáty povinnost využít reverse charge, proto pokud plátce poskytuje tyto s místem plněnívjiném členském státě, osobě registrovanékdani vjiném členském státě, přenáší se daňová povinnost na tuto osobu, kteráje povinna přiznat a zaplatit daň. Místo plnění v tuzemsku - pozáruční oprava Poskytovatel Příjemce Práce na movité věci + 19% DPH Možnost vrácení Stroj se nachází v ČR daně v CZ Vlastník stroje umístěného v ČR Místo plnění mimo tuzemsko - pozáruční oprava SK -pl. Vlastník CZ -pl. stroje umístěného + 19% DPH Možnost vrácení daně v SK v SK Stroj se nachází v SK 11

12 Místo plnění -podle DIČ příjemce Poskytovatel Příjemce Práce na movité věci Kompletace Dodání součástek do CZ Dodání zkompletovaného výrobku do DE Ø DPH + 16% DPH (DE) Přemístění součástek a výrobku není předmětem daně! Transakce je v ČR předmětem vykazování INTRASTATu jak při přijetí tak při odeslání Z pohledu DPH se jedná o poskytnutí práce na movité věci - 10 odst. 5 Práce na movité věci Český zpracovatel Faktura za službu Rakouský objednatel zpracovatelských operací 12

13 Vyjmenované - 10 odst. 6 a 7 Vyjmenované převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného práva reklamní, poradenská, inženýrská, konzultační, právní, účetní a jinápodobná služba (jako např. překladatelská, tlumočnická), zpracování dat a poskytnutíinformací,, překladatelskéa tlumočnické bankovní, finančnía pojišťovací služba s výjimkou nájmu bezpečnostních schránek poskytnutí pracovní síly nájem movité věci, svýjimkou všech druhů prostředků pro dopravu telekomunikačníslužba rozhlasové a televiznívysílání elektronickáslužba přijetízávazku zdržet se zcela nebo zčásti vpokračování nebo vykonávání podnikatelské činnosti nebo práva Vyjmenované - 10 odst. 6 a 7 Vyjmenované zprostředkovatelskáslužba -poskytnutí osobou jednajícíjménem a na účet jinéosoby (mandátní smlouva), která spočívá v zajištěnívýše uvedených služeb poskytnutí přístupu k přepravní, distribuční nebo přenosové soustavě pro plyn nebo elektřinu, přepravu, distribuci nebo přenos plynu anebo elektřiny jejím prostřednictvím, včetně přímo souvisejících služeb Mezi tyto patřítakénapř.: propagace výrobků firmy, reklamnía marketingová podpora, průzkumu trhu, marketingovéa konzultační, manažerské, překladatelské, tlumočnické, výzkum a vývoj, zpracováníodborných posudků (ne stanovení hodnoty zboží, stanovení částky vznikléškody apod.), vědeckých zpráv, návrhářů, apod. 13

14 Vyjmenované - 10 odst. 6 a 7 Vyjmenované Pokud jsou vyjmenované poskytnuty zahraniční osobou povinnou k dani (podnikatelem ztřetízemě) nebo osobou registrovanou kdani vjiném členském státě, které nemajívtuzemsku sídlo, místo podnikánínebo provozovnu, a jsou poskytnuty plátci nebo osobě osvobozenéod uplatňování daně (podnikatel, který neníregistrován kdph), je místem plněnítuzemsko, tj. místo, kde má příjemce sídlo, místo podnikání nebo provozovnu (přenesení daňovépovinnosti (reverse-charge) na plátce vtuzemsku). Povinnost přiznat a zaplatit daň vtuzemsku má plátce, který je příjemcem. Pokud jsou uvedené poskytnuty plátcem zahraniční osobě, ať jižje či nenípodnikatelským subjektem nebo osobě registrovanékdani vjiném členském státě, kterénemají vtuzemsku sídlo, místo podnikánínebo provozovnu, je místem plnění místo, kde má příjemce sídlo, místo podnikání nebo provozovnu popřípadě bydliště (přenesení daňovépovinnosti na osobu registrovanou kdani vjiném členském státě ). Vyjmenované - 10 odst. 6 a 7 Vyjmenované Vpřípadě vyjmenovaných služeb mají členské státy povinnost použít reverse charge, proto pokud plátce poskytuje tyto s místem plnění vjiném členském státě, osobě registrovanékdani vjiném členskémstátě, přenášíse daňová povinnost na tuto osobu, která je povinna přiznat a zaplatit daň. Pokud jsou vyjmenované poskytnuty osobě zjiného členského státu, která neníregistrována k dani vžádném z členských států, stanoví se místo plnění podle základního pravidla, tj. podle 9. 14

15 Místo plnění mimo tuzemsko - reklama Poskytovatel Příjemce Vyjmenované Zahrnutí do DAP reklama + 16% DPH právní služba DE - obč. + 19% DPH (místo plnění 9) Ø Místo plnění v tuzemsku - poradenství, právní služba Vyjmenované Poskytovatel + 16% DPH místo plnění v DE (německá alternativa 9) poradenství poradenství právní služba Příjemce + 19% DPH CZ - osoba pov. k dani -registrace + 19% DPH CZ - obč. Ø 15

16 Poskytnutí osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby 10 odst. 12 písm. c), odst. 13 Zprostředkovatelské Jestliže je poskytnuta "zprostředkovatelskáslužba" spočívajícívzajištění nebo zbožína základě mandátní smlouvy (jménem a na účet jinéosoby), je místem plnění"zprostředkovatelské " místo, kde je místo plněnízajišťované nebo kde je místo plnění zajišťovaného dodání nebo pořízenízboží. Pokud je však "zprostředkovatelská služba" poskytnuta pro osobu registrovanou vjiném členském státě, nežkde je místo plněnízajišťované nebo zboží, je místo plněnívčlenském státě, který vydal DIČ, pod kterým je služba poskytnuta. Daňové doklady 31 při poskytnutí obou registrovanou kdani vjiném členském státě Daňové doklady název, sídlo nebo místo podnikání adaňové identifikační číslo osoby registrovanékdani vjiném členském státě, která poskytuje službu, včetně kódu země, obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání adaňové identifikační číslo osoby, které je služba poskytnuta, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět poskytnuté, datum vystavení daňového dokladu, datum uskutečnění pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena vjednotkovéceně, základ daně, 16

17 Daňové doklady 31 při poskytnutí obou registrovanou kdani vjiném členském státě Daňové doklady základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovenítohoto zákona, výše daně uvedená v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenána desítky haléřů,nebo na padesátihaléře, sdělení, že osobou povinnou přiznat azaplatit daň je plátce, pro kterého se služba uskutečňuje. Osoba, která je povinna přiznat a zaplatit daň podle 108 při poskytnutí osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, je povinna doplnit na obdrženém daňovém dokladu nebo v evidenci pro daňové účely sazbu daně, výši daně a základ daně v českéměně. Daňové doklady - 32 při poskytnutí zahraničníosobou Daňové doklady název, sídlo nebo místo podnikání osoby, která službu poskytuje, popřípadě její daňovéidentifikační číslo, obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání adaňové identifikační číslo osoby, které je služba poskytnuta, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět poskytované, datum vystavení daňového dokladu, datum uskutečnění, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena vjednotkovéceně, základ daně, 17

18 Daňové doklady - 32 při poskytnutí zahraničníosobou Daňové doklady základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovenítohoto zákona, výše daně uvedená v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenána desítky haléřů, nebo na padesátihaléře. Osoba, která je povinna přiznat a zaplatit daň podle 108 při poskytnutí osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, je povinna doplnit na obdrženém daňovém dokladu nebo v evidenci pro daňové účely sazbu daně, výši daně a základ daně v českéměně. Daňové doklady - 33 při poskytnutí plátcem Daňové doklady obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který poskytuje službu, daňovéidentifikační číslo plátce, který poskytuje službu, název, sídlo nebo místo podnikání osoby, které je služba poskytována, daňové identifikační číslo osoby, které je služba poskytována, včetně kódu země, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět poskytované, datum vystavení daňového dokladu, datum uskutečnění nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu základ daně, 18

19 Daňové doklady - 33 při poskytnutí plátcem Daňové doklady odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je místo plněnímimotuzemsko, pokud je daň ve státě, ve kterém se nachází místo plnění, povinna přiznat a zaplatit osoba, které je služba poskytována, sdělenío této skutečnosti. Plátce, který poskytuje službu s místem plnění mimo tuzemsko, je povinen vystavit za každé plnění daňový doklad obsahující uvedené náležitosti a to nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění nebo přijetí platby, pokud platba předcházíuskutečnění. Uskutečněnízdanitelného plněnía povinnost přiznat daň při poskytnutí - 21 Osoby povinné přiznat daň Daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plněnínebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. Při poskytnutí se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné: a) dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře, a to tím dnem, který nastane dříve, nebo b) dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo k poskytnutí práva k využití; pokud je sjednán způsob stanovení ceny a k uvedenému dni není známa její výše, zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné ke dni přijetíplatby 19

20 Uskutečněnízdanitelného plněnía povinnost přiznat daň při poskytnutí - 21 Osoby povinné přiznat daň Daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plněnínebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. Při poskytnutí se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné: a) dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře, a to tím dnem, který nastane dříve, nebo b) dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo k poskytnutí práva k využití; pokud je sjednán způsob stanovení ceny a k uvedenému dni není známa její výše, zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné ke dni přijetíplatby Uskutečněnízdanitelného plněnía povinnost přiznat daň při poskytnutí - 21 Osoby povinné přiznat daň Z ustanovení 21 odst. 7 písm. j) ZoDPH vyplývá, že v případech přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody a služeb podle ustanovení 13 odst. 4 písm. h) a ustanovení 14 odst. 3 písm. g) (přeúčtování služeb, které plátce pořídil od jiné osoby, pokud při jejich pořízeníuplatnil nárok na odpočet daně, dále přeúčtování služeb, které plátce pořídil od osoby, která není plátcem daně) se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem zjištění přeúčtovávané částky. 20

21 Uskutečněnízdanitelného plněnía povinnosti přiznat daň při poskytnutí osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraničníosobou - 24 Osoby povinné přiznat daň Při poskytnutí osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou je plátce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni zaplacení, a to k tomu dni, který nastane dříve. Den uskutečnění zdanitelného plnění se stanoví obdobně podle 21. Daň je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, kdy mu vznikla povinnost přiznat daň. Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí s místem plněnímimo tuzemsko - 24a Osoby povinné přiznat daň Při poskytnutí s místem plnění mimo tuzemsko je plátce povinen přiznat toto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetíplatby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Den uskutečnění plnění se stanoví obdobně podle 21. Plnění je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, kdy mu vznikla povinnost je přiznat. 21

22 Osoby povinné přiznat a zaplatit daň v případě poskytnutí služeb Z ust. 108 mimo jiné vyplýváže český plátce je povinen přiznat a zaplatit daň také v případech kdy: Osoby povinné přiznat daň -mu jsou poskytnuty podle 10 odst. 7 s místem plněnív tuzemsku -mu jsou poskytnuty podle 10 odst. 1, 2, 4, 5, 9, 12 a 13 s místem plnění v tuzemsku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraničníosobou povinnou k dani DĚKUJI ZA POZORNOST! Marek Reinoha poradce v oblasti cela unijního obchodu Štěpánská Brno IČO: tel.: EKONOMICKÉ A ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ CELNÍ PORADENSTVÍ PORADENSTVÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ 22

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 235/2004 Sb Zákon o dani z přidané hodnoty Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2010 Zákon o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské

Více

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Ivo Šulc Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Znění odpovídá stavu k 1. 4. 2011 Novely zákona o DPH (s platností od 1. 4. 2011) a zákona o spotřebních daní (s platností od následujícího

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 488. Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2015 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2015 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2015 Vydala

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková DPH ve vztahu k EU a třetím zemím Barbora Bezděková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci se zabývám problematikou daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) ve vztahu k Evropské unii a třetím

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2014 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2014 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Svatopluk Galočík, Oto Paikert Trans DPH 2014 výklad s příklady MBM Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

Začínáte? Vystavování dokladů. Příručka pražského podnikatele. a jejich náležitosti

Začínáte? Vystavování dokladů. Příručka pražského podnikatele. a jejich náležitosti Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Vystavování dokladů a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele O tom, co na který doklad

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE TERMÍNY PRO PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE DO 5.V MĚSÍCI DO 10.V MĚSÍCI ZMĚNY TERMÍNŮ PŘEDÁNÍ DOKLADŮ Z důvodů změny platebních podmínek

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.)

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.) Vzor citace: Havel, T. Meritum Daň z přidané hodnoty 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 144 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor Ing. Tomáš Havel KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Havel,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Karuselové podvody

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Karuselové podvody JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Daň z přidané hodnoty režim přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění Value added tax the reverse charge for domestic transactions

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více