Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004"

Transkript

1 Kolektivní smlouva na rok

2 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp. jejich dodatků a uzavírat kolektivní smlouvy je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. IČO: se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ: Statutární orgán zaměstnavatele je povinen písemně oznámit každé odborové organizaci u něj působící, na koho delegoval pravomoci jmenované v předchozí větě, pokud jím není sám statutární orgán dle výpisu obchodního rejstříku. 2) Odborovou organizací s působností u zaměstnavatele je každá odborová organizace založená podle právních předpisů, mající svou právní subjektivitu a sdružující zaměstnance zaměstnavatele. Každá odborová organizace je povinna písemně oznámit zaměstnavateli, kdo je oprávněn u zaměstnavatele vystupovat jménem odborové organizace. Nově vzniklá organizace se stává účastníkem pracovně právních vztahů a kolektivního vyjednávání po písemném oznámení podle předchozí věty. 3) Odborové organizace musí ve vztahu k zaměstnavateli vystupovat ve vzájemné shodě. Kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp. jejich dodatků a uzavírat kolektivní smlouvy mohou všechny odborové organizace jen společně. Každá smlouva uzavíraná mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem je bez podpisu kterékoliv odborové organizace neplatná. 4) Odborová organizace může pověřit zastupováním ve vztahu k zaměstnavateli jinou odborovou organizaci nebo třetí osobu. Pověření musí být provedeno písemně a může být kdykoliv odvoláno. Organizace, která pověření vydala, je povinna bez zbytečných odkladů informovat zaměstnavatele. Pověření je pro zaměstnavatele závazné ode dne doručení. Obdobně se postupuje při odvolání pověření. Pověření musí obsahovat rozsah zatupování. 2. Nepřetržité trvání pracovního poměru Do doby nepřetržitého trvání pracovního poměru k Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. se zahrnuje: 1) celková doba trvání všech pracovních poměrů u Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., pokud na sebe bezprostředně navazovaly; 2) celková doba trvání všech pracovních poměrů u jiného zaměstnavatele ve smyslu písm. a), jehož práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů přešla na Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s.; 3) celková doba trvání všech pracovních poměrů u Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., pokud na sebe bezprostředně nenavazovaly a k rozvázání pracovního poměru došlo výpovědí danou zaměstnavatelem ve smyslu 46, odst. 1, písm. a, b, c, d) ZP. 3. Odstupné Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu uvedených v 46 odst. 1 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši pětinásobku průměrného výdělku. 2

3 4. Dovolená 1) Všem zaměstnancům přísluší výměra dovolené v délce pěti týdnů. 2) Zaměstnavatel umožní zaměstnanci čerpání tří týdnů dovolené vcelku, pokud o to zaměstnanec požádá. 3) Všem zaměstnancům v hlavním pracovním poměru přísluší příspěvek na dovolenou ve výši 6.000,- Kč za rok splatný ve výplatním termínu za měsíc květen. 4) Zaměstnancům, kteří mají pracovní poměr sjednán na dobu kratší, než je stanovená týdenní pracovní doba, přísluší poměrná část příspěvku podle dohodnuté týdenní pracovní doby. 5) Zaměstnancům, kteří pracují ve vedlejším pracovním poměru, přísluší poměrná část příspěvku podle průměrného počtu odpracovaných hodin v měsících leden - květen. 5. Příspěvek na dětskou rekreaci 1) Rekreací dětí se rozumí pobyt dítěte na čerstvém vzduchu, v přírodě, který má sloužit k upevnění zdraví dítěte a k posílení jeho organizmu. 2) Příspěvek na dítě a den činí max. 250,- Kč při letní rekreaci a 300,- Kč při zimní rekreaci 3) Maximální příspěvek u jednoho dítěte za rok může činit 4.000,- Kč 4) Nárok na tento příspěvek může uplatnit jen jeden z rodičů. 5) Příspěvek bude zaměstnanci vyplacen pozadu v nejbližším výplatním termínu po předložení dokladu o absolvování rekreace. 6) Zaměstnancům, kteří mají pracovní poměr sjednán na dobu kratší, než je stanovená týdenní pracovní doba, přísluší poměrná část příspěvku podle dohodnuté týdenní pracovní doby. 7) Zaměstnancům, kteří pracují ve vedlejším pracovním poměru, přísluší poměrná část příspěvku podle průměrného počtu odpracovaných hodin v měsících leden květen. 6. Vstupní lékařská prohlídka 1) Před uzavřením pracovního poměru je zaměstnanec povinen podrobit se vstupní prohlídce u závodního lékaře. 2) Náklady na vstupní prohlídku provedenou smluvním závodním lékařem nese plně zaměstnavatel. V případě, že vstupní prohlídka je podle příslušných zákonných opatření rozšířena o vyšetření na odborných pracovištích, nese zaměstnavatel náklady na tato vyšetření pouze v případě, že pracovní poměr zaměstnance trvá i po uplynutí zkušební doby. 3) Při vstupní prohlídce sepíše příslušný lékař záznam o celkovém zdravotním stavu přijímaného zaměstnance ve dvou vyhotoveních a jedno předá zaměstnanci. 7. Preventivní lékařská prohlídka 1) Během zaměstnání je zaměstnanec povinen podrobit se preventivním zdravotním prohlídkám podle pracovních podmínek a charakteru vykonávané práce. 2) Náklady na tyto prohlídky provedené určeným lékařem, který pro zaměstnavatele zajišťuje tuto preventivní péči, eventuelně odborným lékařem, který byl tímto lékařem požádán o provedení odborné prohlídky a jejichž úhradu nelze provést ze zdravotního pojištění, nese plně zaměstnavatel. 3

4 3) Celkovou dobu strávenou na výše uvedených lékařských prohlídkách, včetně doby strávené na cestě, bude zaměstnavatel posuzovat jako překážku v práci na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. U zaměstnance, u něhož charakter vyšetření nebo lékařského zákroku neumožňuje po zbytek pracovního dne vykonávat svou práci, se jedná o překážku v práci, za kterou přísluší pracovní volno s náhradou mzdy. Zaměstnanec je povinen přinést k těmto lékařským prohlídkám výpis ze zdravotní dokumentace ošetřujícího lékaře a pokud to vyžadují příslušná zákonná opatření eventuelně i další potvrzení. Zaměstnanec má povinnost hlásit zaměstnavateli (oddělení osobní a mzdové) bez zbytečného odkladu písemnou formou změnu volby zdravotní pojišťovny. Při nesplnění této povinnosti je zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu, která mu vznikne vyměřením penále od příslušné zdravotní pojišťovny z důvodu nesplnění uvedené povinnosti. 8. Stravování 1) Zaměstnavatel zajistí závodní stravování všem zaměstnancům, kteří pracují v objektech zaměstnavatele a déle všem, u nichž charakter práce umožňuje stravovat se v objektech zaměstnavatele, jedno teplé jídlo během každé směny delší 4 hodin. 2) Pokud zaměstnavatel není schopen zajistit stravování ve svém objektu, zajistí stravování zaměstnanců v jiném zařízení či jiným způsobem tak, aby zaměstnanci bylo poskytnuto jedno teplé jídlo během směny delší 4 hodin. 3) Zaměstnancům, u kterých charakter práce neumožňuje stravovat se v objektu zaměstnavatele nebo v jiném zařízení zajištěným zaměstnavatelem, případně nelze zajistit jedno teplé jídlo jiným způsobem, poskytne zaměstnavatel poukázku na stravování. 4) Zaměstnancům, kterým zaměstnavatel zajišťuje teplé jídlo, se přispěje na stravování částkou rovnající se 55% z ceny poukázky na stravování. 5) Nárok na poukázku na stravování vzniká pouze zaměstnancům, kterým není zaměstnavatel schopen zajistit teplé jídlo s příspěvkem zaměstnavatele, po odpracování každé směny delší 4 hodin. 6) Zaměstnavatel přispívá na poukázku na stravování částkou rovnající se 55% její ceny. 7) Při odpracování směny delší 11 hodin vzniká zaměstnanci nárok na dvě teplá jídla s příspěvkem zaměstnavatele ve smyslu bodu 4) nebo nárok na dvě poukázky na stravování. Druhé teplé jídlo může být nahrazeno poukázkou na stravování. 8) Cena poukázky na stravování je stanovena na 80,- Kč. 9) Poukázky na stravování jsou zaměstnanci k dispozici k odebrání nejpozději v první polovině měsíce, který následuje po měsíci, jenž je rozhodující pro přiznání poukázek na stravování. 10) Způsob odebrání poukázek na stravování na jednotlivých pracovištích je upraven na základě dohody příslušného pracoviště a příslušné odborové organizace. 11) Zaměstnavatel může uzavírat, měnit nebo rušit smlouvy o všech formách závodního stravování jen po projednání s odborovou organizací, případně dodatkem KS. 12) Kterákoliv odborová organizace může vyvolat jednání na změnu provozovatele závodního stravování nebo dodavatele teplého jídla, pokud jsou zaměstnanci s úrovní stravování nespokojeni. 13) Zaměstnavatel zajistí provoz zařízení závodního stravování i v době dovolených; případná omezení budou předem projednána s příslušným odborovým orgánem. 4

5 14) Zaměstnavatel bude rozvíjet všechny formy zajišťování občerstvení řidičů MHD a zkvalitňování těchto služeb, způsoby řešení bude minimálně 2 x ročně projednávat s oborovými organizacemi. 15) Zaměstnavatel přizve zástupce odborových organizací k výběrovému řízení na pronájem zařízení závodního stravování ve všech objektech a prodejních stánků na obratištích ve vlastnictví zaměstnavatele. 16) Zaměstnavatel bude provádět průběžnou kontrolu zařízení závodního stravování za účasti zástupců příslušných odborových organizací a pololetně vyhodnocovat jejich úroveň. 9. Pitný režim 1) Zaměstnavatel zajistí funkční nápojový automat pro odběr pitné chlazené a horké vody, případně perlivé vody ve všech objektech zaměstnavatele. 2) U řidičů MHD zajistí přístup k těmto automatům alespoň na jednom obratišti každé provozované linky MHD. 10. Pracovní doba 1) Pracovní doba je stanovena na 37,5 hod. týdně pro všechny zaměstnance. 2) Přestávky řidičů MHD budou placeny. 3) Doba potřebná na očistu po skončení práce u vybraných profesí se započítává v délce 15 minut. Seznam zaměstnanců, kterých se toto ustanovení týká, je uveden v příloze č Délka a skladba směn u řidičů MHD 1) Pokud není ujednáno jinak, délka a skladba směn řidičů MHD se řídí zákoníkem práce a zákonem č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě. 2) Dobou řízení je vlastní řízení vozidla včetně přerušení řízení na dobu kratší 10 minut. Doba řízení může činit maximálně 9 hodin, přičemž 2x v týdnu může být prodloužena až na 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 90 hodin v období dvou týdnů po sobě jdoucích. 3) Směna je část stanovené týdenní pracovní doby řidiče MHD bez práce přesčas zahrnující dobu řízení včetně příslušných přípravných dob, zálohu, návštěvu lékaře nebo psychologa, návštěvu oděvního skladu, školení, přezkoušení, mimořádné přezkoušení, případně jiná činnost, to vše nařízené zaměstnavatelem. Směna nesmí překročit 12 hodin. 4) Zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti zaměstnance, aby délka jeho směny nepřekročila 9 hodin, zároveň nesmí být bez souhlasu řidiče kratší než 6 hodin, kromě činnosti dle bodu 8). O tom se sepíše dohoda ve dvou vyhotoveních, z nichž zaměstnavatel i zaměstnanec obdrží po jednom, platí na dobu neurčitou, pokud zaměstnanec nerozhodne jinak. 5) Pracovní dobu řidiče MHD určuje rozpis směn, které podle výkonu převážné části pracovní doby téže směny mohou být ranní, odpolední, noční, denní, dělené a celodenní, přičemž směna celodenní může být přidělena pouze se souhlasem řidiče. 6) Záloha je činnost, kdy je řidič k dispozici směnovému výpravčímu. Směnový výpravčí může řidiči přidělit pracovní činnost dle písm. 3). Záloha nesmí překročit 12 hodin a zároveň nesmí být kratší než 6 hodin bez souhlasu řidiče, 1x v měsíci může být minimálně 4 hod. Ve svátek nesmí být kratší než 7,5 hod. 7) Návštěva lékaře nebo psychologa je časový úsek určený k zaměstnavatelem nařízenému lékařskému nebo psychologickému vyšetření na dobu nezbytně nutnou. 5

6 8) Návštěva oděvního skladu je časový úsek určený k doplnění oděvních součástek. Zaměstnavatel je povinen řidiči uhradit minimálně jednu návštěvu během kalendářního roku a pak každou další, kterou je zaměstnanec nucen provést z důvodu překážek na straně zaměstnavatele. 9) Přezkoušení, mimořádné přezkoušení a školení je časový úsek v délce 4 hodin (platí pouze pro řidiče tramvají) 10) Ranní směny řidiče MHD končí do 15. hodiny. 11) Dělená směna řidiče a záloha se skládá maximálně ze dvou částí. 12) Rozvrh turnusů a diagramů na jednotlivých dopravních provozovnách lze měnit pouze po projednání s odborovými organizacemi. 13) Průměrná délka povinných směn řidičů MHD, stanovená ze součtu délek směn všech vypravovaných vozidel, nebude kratší než 7,5 hodin; toto pravidlo platí jak v součtu za celý DP, tak i pro každou provozovnu zvlášť. Zaměstnavatel je povinen přidělovat řidičům práci tak, aby při řádném odpracování všech směn podle platného rozpisu směn, každý řidič odpracoval alespoň 7,5 hodin v průměru na každou povinnou směnu. 14) Kdyby řidič na základě nesprávného způsobu přidělování služeb neodpracoval povinnou měsíční pracovní dobu, je zaměstnavatel povinen mu příslušný rozdíl proplatit průměrným výdělkem v dotčeném měsíci. 15) Při posuzování toho, zda řidič odpracoval povinnou měsíční pracovní dobu, se každá směna z volna považuje za práci přesčas, což platí i pro jiné pracovní kategorie při práci ve směnném provozu, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak. 16) Střídací body bude zaměstnavatel situovat co nejblíže mateřské provozovně řidiče, případně v místech s nejvhodnějším spojením od ní s ohledem na bezpečnost řidiče po vzájemné dohodě zaměstnavatele a příslušného odborového orgánu. 12. Bezpečnostní přestávky a přestávky na oddech a jídlo u řidičů MHD 1) Pokud není ujednáno jinak, délka a skladba bezpečnostních přestávek a přestávek na oddech a jídlo řidičů MHD se řídí zákoníkem práce a zákonem č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě. 2) Bezpečnostní přestávka je přerušení řízení vozidla na dobu min. 10 minut a delší. V jízdním řádu je tato přestávka vyznačena symbolem B. Nejpozději po 4 hodinách doby řízení resp. ve 4,5 hod. doby řízení musí být řidiči poskytnuta bezpečnostní přestávka, resp. přestávky v celkové době trvání minimálně 30 min. s nejkratší započitatelnou částí minimálně 10 min. 3) Přestávka na oddech a jídlo je přerušení řízení vozidla na dobu min. 15 minut a delší. V jízdním řádu je tato přestávka vyznačena symbolem P. Nejpozději po 4,5 hodin délky směny řidiče MHD včetně musí být řidiči poskytnuta alespoň jedna přestávka na oddech a jídlo. Přestávka na oddech a jídlo může být poskytnuta nejdříve po hodině směny a nejpozději hodinu před koncem směny. 4) Přestávka na vyplnění jízdních dokladů je přestávka, která se poskytuje řidiči po zatažení do vozovny dle pravidel uvedených dále. V jízdním řádu je tato přestávka vyznačena symbolem VJD. 5) Bezpečnostní přestávka a přestávka na oddech a jídlo může být vzájemně sdružena. V jízdním řádu je přestávka vyznačena symbolem BP. 6) Pokud je čerpána bezpečnostní přestávka nebo přestávka na oddech a jídlo v obratišti, pak mezi časem příjezdu do výstupní zastávky a odjezdu z nástupní zastávky musí být časový úsek složený z čisté bezpečnostní přestávky nebo čisté přestávky na oddech a jídlo, obratového času příslušného pro dané obratiště a záporné tolerance provozu. 6

7 7) Minimální obratový čas je určen 3 minuty u obratišť, kde je nástupní i výstupní zastávka v obratišti, 4 minuty u obratišť, kde je jedna zastávka mimo obratiště a 5 minut u obratišť, kde jsou obě zastávky mimo obratiště nebo jedna ze zastávek je oddělena od obratiště křižovatkou. 8) Každou nepravidelnost v čerpání bezpečnostních přestávek a přestávek na oddech a jídlo je řidič povinen vždy nahlásit na dispečink. Dispečink bude všechny hlášené nepravidelnosti v čerpání přestávek průběžně vyhodnocovat a na základě toho včas nařídí řidiči náhradní čerpání přestávky. 9) Pokud je řidič vystřídán na trati, musí mít možnost čerpat přestávku v objektu DP s patřičným zázemím. Časový úsek mezi vystřídáními musí mimo čistého času přestávky zahrnovat i docházkový čas do nejbližšího objektu DP s patřičným zázemím 10) Při střídání řidičů na trati dle jízdního řádu bude na nejbližším obratišti čas na převzetí vozu v délce minimálně 10 minut. 11) Pravidla pro poskytování přestávek: Pravidla pro poskytování přestávek na oddech a jídlo při délce směny do 4 hodin P = 0 minut delší přes 4 h. nejpozději do 4,5 h. P = 15 minut delší přes 8,5 h. nejpozději do 9 h. P = 30 minut nebo P = 15 minut + VJD delší přes 9 h. P = 45 minut nebo P = 30 minut + VJD Pravidla pro poskytování bezpečnostních přestávek při době řízení do 4 hodin B = 0 delší přes 4 h. do 8 h. B = 30 minut delší přes 8 hodin B = 60 minut 13. Kontrola Pracovníci dopravní a technické kontroly a provozního dispečinku mají povinnost oznámit porušení provozního předpisu řidičem MHD mateřské výpravně a současně podat služební hlášení ve smyslu předpisu O 7/1-2-3 o služebních hlášeních. Při provádění kontrol nesmí být dotčena důstojnost kontrolovaných ani kontrolujících zaměstnanců. Řidič musí být informován na voze, ve výjimečných případech, pokud to není možné, dispečerem pomocí RST. 14. Práva zaměstnanců 1) Zaměstnavatel zapůjčí každému zaměstnanci na jeho žádost potřebné materiály, minimálně 21 dní předem, k přípravě na zkoušky a přezkoušení souvisejících s výkonem jeho povolání. 2) Zaměstnavatel přidělí každému zaměstnanci soubor předpisů, které je povinen znát a řídit se jimi, umožní každému zaměstnanci pořízení kopie vnitropodnikových norem (na datové médium z počítačové sítě DP) potřebných k výkonu jeho povolání nebo funkce a k přípravě na zkoušky a přezkoušení, souvisejících s výkonem jeho práce. 3) Zaměstnavatel zajistí pracoviště, pracovní pomůcky a metody tak, aby sledovaly úroveň obvyklou a vyhovovaly příslušným normám. 4) Dojde-li k zadržení Oprávnění k řízení vozidel na tramvajové dráze v kolejové síti DP hl. m. Prahy nebo Oprávnění k řízení vozidla na speciální dráze Metro (dále jen Oprávnění ) resp. k převzetí řízení autobusu MHD, přizná zaměstnanci nárok na náhradu 7

8 mzdy ve výši průměrného výdělku za celou dobu, kdy nemohl pracovat podle rozpisu pravidelných směn; nárok na náhradu však nemá, pokud dojde k zadržení Oprávnění resp. převzetí řízení pro porušení obecně závazných norem nebo vnitřních předpisů. Řidič obdrží potvrzení o zadržení Oprávnění resp. převzetí řízení od osoby, která mu oprávnění zadržela resp. řízení převzala. 5) Zaměstnavatel bude pokračovat v úpravě zasklení kabin a dalších opatřeních zvyšujících bezpečnost řidičů MHD. Tramvajové vozy s kabinou typu T3SU po prohlídce PO v ÚD Hostivař budou vybaveny bezpečnostním sklem ve dveřích. 15. Sociální zařízení 1) Zaměstnavatel zajistí řádné hygienické podmínky pro všechny zaměstnance ve všech objektech, zajistí pro všechny zaměstnance prostory pro osobní hygienu, převlékání a odkládání osobních věcí. 2) Zaměstnavatel zajistí pro výkon řidičů MHD na každém obratišti sociální zařízení s tekoucí vodou u linek, kde jízdní doba z obratiště na obratiště je kratší 30 minut, postačí sociální zařízení alespoň na jednom obratišti. 3) Zaměstnavatel zajistí důslednou kontrolou sociálních zařízení na obratištích. 1 x ročně provede zaměstnavatel společně s příslušnou odborovou organizací kontrolu všech sociálních zařízení pro řidiče MHD. 16. Překážky v práci 1) Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na tři dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob. 2) Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na jeden den při úmrtí rodiče nebo sourozence zaměstnance a na další den k účasti při pohřbu těchto osob. Zaměstnanci se v tomto případě poskytnou navíc dva dny pracovního volna bez náhrady mzdy. 3) Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na tři dny na vlastní svatbu, z toho na jeden den k účasti na svatebním obřadu. 4) Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na jeden den při svatbě dítěte nebo rodiče. Zaměstnanci se v tomto případě poskytnou navíc dva dny pracovního volna bez náhrady mzdy. 5) Zaměstnanci, jež pečuje o zdravotně postižené dítě, poskytne zaměstnavatel pracovní volno k doprovodu dítěte do zařízení sociální péče nebo do internátní speciální školy. Pracovní volno se poskytuje jen jednomu z rodinných příslušníků, nejvýše však 15 kalendářních dnů v roce. 6) Zaměstnanci, jenž pečuje o zdravotně postiženého rodinného příslušníka a s nímž žije ve společné domácnosti, poskytne zaměstnavatel pracovní volno k doprovodu do zařízení sociální péče nebo k lékaři. Pracovní volno se poskytuje jen jednomu z rodinných příslušníků, nejvýše však 15 kalendářních dnů v roce. 7) Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na jeden den při narození dítěte zaměstnance. Zaměstnanci se v tomto případě poskytnou navíc dva dny pracovního volna bez náhrady mzdy. 8) Pracovní volno bez náhrady mzdy na tři dny se poskytne zaměstnanci při stěhování 9) Pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody, bude všem zaměstnancům umožněno čerpání neplaceného volna na jeden den v měsíci. 10) Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci při vojenském cvičení, náhradu ve výši 100 % jeho průměrného výdělku. 8

9 11) V případě mimořádné události, kdy dojde při jízdě dopravního prostředku MHD ke zranění osoby, má řidič MHD, který toto vozidlo řídil, nárok (po vyřešení případu na místě) na poskytnutí mimořádného pracovního volna do konce této směny s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. 12) Požádá-li řidič MHD o poskytnutí dalšího mimořádného volna v souvislosti s bodem 11) v maximálním rozsahu 2 dnů, bude mu poskytnuto toto volno v požadovaném rozsahu a bude mu přiznána náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, pokud mu mzda ušla v důsledku tohoto volna. 17. Studium při zaměstnání 1) Pokud zaměstnavatel povolí zaměstnanci studium nad rámec ZP při zaměstnání, je povinen mu umožnit řádně si plnit studijní úkoly a navštěvovat školní zařízení vhodnou úpravou směn. 2) O tom sepíše zaměstnavatel se zaměstnancem dohodu. 18. Stejnokroj 1) Zaměstnanci používají stejnokroj dle obecně vžitých etických zásad v čistém a upraveném stavu (tohoto hlediska jsou dbalí i v případě, že je stejnokroj používán mimo profesní výkon) a v souladu s ustanoveními této smlouvy. 2) Na stejnokroji je dovoleno provádět pouze drobné úpravy, které nenaruší jeho původní vzhled. 3) Používání stejnokroje zaměstnancem, jemuž nevzniká oprávnění nosit stejnokroj, nebo jinými osobami není dovoleno. 4) V případech stanovených obecným předpisem nebo z rozhodnutí nadřízeného zaměstnance se ke stejnokroji použije bezpečnostní nebo reflexní doplněk. 5) Zaměstnanci musí mít při profesním výkonu ve stejnokroji pečlivě upravené vlasy v přirozených odstínech, toto ustanovení platí i pro vousy. 6) Zaměstnanci nesmějí nosit extravagantní viditelné ozdoby a doplňky (náušnice, ozdobu v nose nebo obočí, řetízky), které narušují vzhled stejnokroje nebo jinak brání profesnímu výkonu. Ženy mohou použít osobní doplňky (např. náušnice) tak, aby nebyl narušen vzhled stejnokroje a jejich bezpečnost. 7) Zaměstnanec smí používat jen fasované stejnokrojové součásti, použitím vlastních oděvních doplňků nesmí být narušen vzhled stejnokroje. 8) Svrchní část stejnokroje musí obsahovat funkční a hodnostní označení, popř. identifikační označení dispečera. 9) Funkčním a hodnostním označením, umístěným na stejnokroji, se účelně vyjádří nadřízenost zaměstnance v souvislosti s vykonávanou funkcí. 10) Funkční a hodnostní označení se používá na obou náramenících košile, svetru, vesty nebo bundy. 11) Zaměstnanci ve funkci dispečera DP-ED, dispečera DP-A a dispečera DP-Ř používají na svrchní části stejnokroje identifikační označení dispečera. 12) Zaměstnavatel poskytne všem zaměstnancům, mezi jejichž povinnosti patří nošení stejnokroje, příspěvek na jeho údržbu ve výši 1,- Kč za každou celou hodinu odpracovanou v tomto povolání. Tato úhrada bude vyplácena současně se mzdou. 13) Přehled funkcí, profesí zaměstnanců, které jsou oprávněni nebo povinni nosit stejnokroj stanoví příloha č. 4 14) Seznam stejnokrojových součástí a jejich přidělování stanoví příloha č. 5 15) Užívací (vynášecí) doby jednotlivých stejnokrojových součástí stanoví příloha č. 6 9

10 16) Zaměstnavatel umožní jedenkrát v roce a v nezbytně nutném rozsahu zaměstnanci stejnokrojových součástek v rámci pracovní doby. V případě, že zaměstnanec se musí opakovaně dostavit stejnokrojových součástek z důvodu na straně zaměstnavatele, zaměstnavatel je povinen zaměstnanci tuto dobu uznat jako pracovní dobu s náhradou mzdy. 17) Jiné podmínky užívání stejnokroje lze upravit pouze kolektivní smlouvou. 19. Podmínky těhotných žen a matek a péče o děti 1) Převede-li zaměstnavatel těhotnou ženu, která vykonává práci, kterou nesmějí být tyto ženy zaměstnávány nebo práci, která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, na jinou práci, poskytne jí zaměstnavatel po dobu převedení doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahovala před jejím převedením. 2) Zaměstnavatel poskytne na žádost zaměstnance, pečujícího o dítě do 15 let věku, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, pracovní volno bez náhrady mzdy. Pracovní volno se poskytuje jen jednomu z rodinných příslušníků, nejvýše však 15 kalendářních dnů v roce. 3) Pracují-li u zaměstnavatele oba rodiče pečující o dítě mladší 15 let ve vícesměnném provozu, je zaměstnavatel povinen, nebrání-li tomu vážné provozní důvody, vyhovět jejich žádosti na úpravu skladby a délky směn tak, aby mohli řádně pečovat o dítě; při tom zaměstnavatel postupuje v součinnosti s příslušnou odborovou organizací. 20. Péče o zaměstnance, kteří nemohu vykonávat ze zdravotních důvodů své povolání 1) Pokud zaměstnanec nebude moci ze zdravotních důvodů nadále vykonávat své povolání a bude mu proto přiznán částečný invalidní důchod a nedojde k dohodě o jeho přeřazení na jinou práci, kterou mu zaměstnavatel (ve smyslu 37 ZP) nabídne, náleží mu ke dni ukončení pracovního poměru dohodou finanční náhrada. 2) Výše této finanční náhrady se stanoví s ohledem na délku zaměstnání v Dopravním podniku hl. m. Prahy a. s. a jeho průměrné mzdě před zjištěním zdravotní nezpůsobilosti. 3) Podmínkou vyplacení finanční náhrady je odpracování 5 let u Dopravního podniku hl. m. Prahy a ukončení pracovního poměru k datu přiznání částečného invalidního důchodu. 4) Náhrada bude činit za každý odpracovaný rok 5 % nejvyšší roční mzdy zjištěné za poslední 3 roky, přičemž nejvyšší odměna může činit až 100 % roční mzdy, nejvýše 250 tis. Kč. 5) Zaměstnavatel bude vytvářet podmínky, aby zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru u zaměstnavatele více než 20 let a nebo pracují ve vícesměnném nebo trvale nočním provozu více než 10 let a kteří nemohou ze zdravotních důvodů 10 let před odchodem do starobního důchodu vykonávat dosavadní práci, bylo možno zaměstnat v méně náročných provozech (činnostech) potřebných pro chod DP. 6) Zaměstnancům, kteří jsou v pracovním poměru k DP více než 20 let a nebo pracují ve vícesměnném nebo trvale nočním provozu více než 10 let a kteří nemohou ze zdravotních důvodů 10 let před odchodem do starobního důchodu vykonávat dosavadní druh práce bude poskytnuta sociální výpomoc do výše původního průměrného platu po dobu 6 měsíců nejdéle však do doby ukončení pracovního poměru k DP nebo do doby přiznání starobního či plného invalidního důchodu. Je-li zaměstnanci vedle mzdy vyplácen též částečný invalidní důchod, může mu být poskytnuta výpomoc ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před ztrátou zdravotní způsobilosti a součtem hrubého 10

11 výdělku s částečným invalidním důchodem po ztrátě zdravotní způsobilosti k výkonu dosavadního druhu práce. 21. Pracovní úrazy 1) Způsob a rozsah náhrady škody, způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání zaměstnavatel projedná s příslušným odborovým orgánem a se zaměstnancem bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů ode dne, kdy jsou mu prokazatelně známy všechny okolnosti vzniku úrazu nebo nemoci z povolání. 2) Zaměstnance po skončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání nebo zaměstnance se změněnou pracovní schopností, která nastala v důsledku pracovního prostředí nebo jiných důvodů vyplývajících ze zaměstnání, a který nemůže podle lékařského vyjádření zastávat dosavadní práci, bude zaměstnavatel v souladu se zákonem podle svých možností zařazovat na funkce nebo do povolání, odpovídající jeho změněným schopnostem a zdravotnímu stavu. Podle potřeby zaměstnavatel umožní těmto pracovníkům rekvalifikaci nebo jinou potřebnou odbornou přípravu, a zajistí jim zaměstnání v rámci DP a. s. 3) V případě smrtelného pracovního úrazu zaměstnance, který nebyl zapříčiněn porušením právních nebo ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnance, bude jednorázové odškodnění podle 200 odst. 1 zákoníku práce zvýšeno o Kč, tj. dítěti na Kč, manželu na Kč. V odůvodněných případech se jednorázové odškodnění v úhrnné výši Kč poskytne též rodičům zemřelého. 22. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1) Zaměstnavatel vytvoří podmínky pro výkon kontroly odborů nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v plném rozsahu podle 22 a 136 zákoníku práce a projedná s odborovou organizací 1x ročně stav a úroveň BOZP a 2 x ročně rozbor pracovní úrazovosti. 2) Zvláštní a trvalá pozornost bude věnována stavu na rizikových pracovištích. Zaměstnavatel provede prověrku pracovních a hygienických podmínek na nich 1x za rok ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče nebo hygienickou službou a s příslušným odborovým orgánem. Zaměstnavatel bude trvale hledat a realizovat opatření ke snížení výskytu rizikové práce. 23. Právo spolurozhodování Odborové organizace mají právo spolurozhodování: 1) při vydávání a změnách pracovního řádu; 2) jde-li o člena příslušného odborového orgánu, který je oprávněn spolurozhodovat se zaměstnavatelem, v době jeho funkčního období a v době jednoho roku po jeho skončení, je zaměstnavatel povinen požádat příslušný odborový orgán o předchozí souhlas k výpovědi nebo okamžitému zrušení pracovního poměru; 3) zaměstnavatel rozhoduje o neomluveném zameškání práce v dohodě s příslušným odborovým orgánem; 4) při výběru dětí zaměstnanců na dětskou rekreaci; 5) při výjimečném zkrácení 14 denní doby, v níž musí být zaměstnanci předem určeno čerpání dovolené; 6) při navržení pracovní doby pracovních kolektivů (turnus nebo kostra diagramu), pokud o to většina zaměstnanců kolektivu písemně požádá; 11

12 7) stanovení termínů zahájení a ukončení hromadné dovolené zaměstnanců a při jejich případných změnách; 8) jízdní doby. 24. Povinnost projednání Zaměstnavatel je povinen s odborovými organizacemi projednat: 1) stanovení směnnosti; 2) výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele; 3) zavádění norem spotřeby práce a zavádění technických zařízení pro kontrolu výkonu zaměstnance všech provozoven; 4) stanovení systému pracovních pohotovostí; 5) změny způsobu zajištění zdravotní péče; 6) zřizování a nový provoz zdravotnických, kulturních, školících, rehabilitačních, sportovních, sociálních, rekondičních a rekreačních zařízení, kde je zaměstnavatel jejich zřizovatelem nebo provozovatelem; 7) výši požadované náhrady škody, za níž zaměstnanec zaměstnavateli odpovídá a obsah dohody o způsobu její úhrady s výjimkou škody, způsobené vyrobením zmetku nebo náhrady nepřesahující 1000,- Kč; 8) výši odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání; 9) opatření ke zmírnění nepříznivých důsledků pro zaměstnance při uvolňování nadbytečných zaměstnanců, především pak možnost jejich umístění ve vhodném zaměstnání na jiných pracovištích DP a. s. ; 10) v předstihu 60 dnů zamýšlený postup a důvody restrukturalizace vnitřních organizačních jednotek; 11) přidělení bytu; 12) záměr obsadit volná pracovní místa cizinci; 13) veškerá opatření týkající se většího (rozumí se 5 a více) počtu zaměstnanců; 14) předem o změnách v obsazení míst vedoucích útvarů (úseků, odborů, provozoven) ; 15) všechny vnitřní normy a předpisy. 25. Povinnost informování Zaměstnavatel je povinen odborové organizace informovat: 1) při přijímání, skončení pracovního poměru a přeřazení všech zaměstnanců; 2) o všech zásadních otázkách rozvoje; 3) o vývoji mezd v jednotlivých kategoriích včetně srovnání s předešlým obdobím, podle potřeby i informace o jednotlivých složkách mzdy a jejich podílu na dosažených mzdách Souhrnnou zprávu o nových pracovních poměrech, o ukončení pracovních poměrů a přeřazení na jinou funkci bude zaměstnavatel prostřednictvím zaměstnaneckého odboru předkládat odborové organizaci 1x měsíčně. Zpráva bude obsahovat jméno a příjmení, útvar, zařazení zaměstnance, datum vzniku nebo ukončení pracovního poměru, datum a důvod přeřazení, důvod skončení pracovního poměru i jeho formu s odvoláním na příslušné ustanovení ZP. Zaměstnavatel poskytne odborovým organizacím standardní vnitropodnikové a státní statistické údaje (včetně vývoje inflace), které vypracovává v oblasti personální a mzdové, s přihlédnutím k ochraně osobních dat zaměstnance. Informace o dosažených průměrných mzdách, přesčasové práci, nemocnosti a změně počtu zaměstnanců budou pravidelně poskytovány podle jednotlivých kategorií nejméně každý kalendářní měsíc, případně podle požadavku odborové organizace. 12

13 26. Právo kontroly Odborové organizace mají právo kontroly nad: 1) dodržováním pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů a závazků vyplývajících z kolektivních smluv; 2) mzdovými předpisy; 3) stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 27. Činnost odborových organizací 1) Zaměstnavatel zdarma poskytne každé odborové organizaci místnosti v závislosti na velikosti členské základny včetně topení, osvětlení, telefonu, faxu, úklidu, vybavení kancelářským nábytkem a výpočetní technikou, údržby a závodní pošty. 2) Zaměstnavatel poskytne místnosti (zasedací místnosti, jídelny apod.) pro schůzovou činnost podle svých provozních možností. 3) Zaměstnavatel poskytne podle provozních možností autobus (včetně pohonných hmot a řidiče) za smluvní cenu pro zájezdy, školení a obdobné akce pořádané odborovými orgány. 4) Zaměstnavatel poskytne pro potřeby odborové organizace závodové dopravní prostředky (osobní auto, nákladní auto) v tarifu platném pro zúčtování těchto služeb uvnitř DP. 5) Zaměstnavatel poskytne pracovní volno s náhradou mzdy odborovým funkcionářům v souvislosti s výkonem práv vyplývajících z této KS, pokud se jedná o akce dohodnuté mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, poskytne pracovní volno s náhradou mzdy zaměstnancům, kteří budou uvolněni pro výkon činností požadovaných odborovými orgány s tím, že tyto náhrady mzdy budou zaměstnavateli refundovány. 28. Uvolnění funkcionářů odborových organizací 1) Zaměstnavatel uvolní z každé odborové organizace po dobu výkonu funkce zvoleného nebo zvolené zástupce na část nebo plnou pracovní dobu. 2) Počet uvolněných zástupců a rozsah uvolnění určuje příslušná odborová organizace s ohledem na provozní možnosti zaměstnavatele. 3) Pro činnost kterékoliv odborové organizace lze uvolnit maximálně tři zaměstnance. 4) Všichni zůstávají po celou dobu tohoto uvolnění v pracovním poměru k DP. 5) Po skončení funkce budou uvolnění zaměstnanci zařazeni na dřívější pracovní místo nebo funkci, kterou zastávali před uvolněním. 6) Pokud by toto pracovní místo nebo funkce byly mezitím zrušeny nebo obsazeny, mohou být po předchozí dohodě zařazeni i na jiné pracovní místo nebo funkci, odpovídající jejich kvalifikaci a znalostem se stejným nebo adekvátním mzdovým zařazením (odpovídajícím současné mzdové dohodě) jako před uvolněním pro výkon funkce a s možností zapracování (v dohodnuté délce podle funkčního zařazení). 7) Práce při výkonu funkce uvolněného zaměstnance je považována za výkon práce pro zaměstnavatele. 8) Po dobu uvolnění pro výkon funkce mají tito zaměstnanci stejná práva na využívání všech výhod poskytovaných zaměstnavatelem jako ostatní zaměstnanci (stravování, zdravotní péče apod.). 9) Odměnu za výkon funkce, jejíž výši stanovují odborové orgány, vyplácí těmto zaměstnancům zaměstnavatel stejným způsobem, jako vyplácí mzdu zaměstnancům s tím, že tato odměna je zaměstnavateli refundována z rozpočtu odborové organizace 13

14 10) Plní vůči uvolněným zaměstnancům všechny povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů, z předpisů o nemocenském pojištění, důchodovém zabezpečení a o dani z příjmu. 11) Nebude požadovat úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění v případech úhrady náhrad mzdy, mzdového vyrovnání, doplatku ke mzdě nebo jiného obdobného plnění za zaměstnance uvolňované k výkonu funkce odborové organizace. 12) Uplatní pro služební návštěvníky odborové organizace při vstupu do prostor stejné předpisy jako pro služební návštěvníky. 13) Umožní zřídit odborovým organizacím nástěnky nebo vitríny na zvolených pracovištích. 29. Příspěvek do odborových prostředků 1) Zaměstnavatel poskytne do odborových prostředků částku ve výši 0,3 % z vyplacených mzdových prostředků. Celkovou částku zaměstnavatel oznámí všem odborových organizacím. 2) Příspěvek bude zúčtováván 4 x ročně vždy se splatností posledního pracovního dne daného čtvrtletí. 3) Částka bude rozdělena mezi všechny odborové organizace ve stejném poměru, jako je poměr členství zaměstnanců v jednotlivých odborových organizacích. 4) Velikost členské základny počet zaměstnanců v jednotlivých odborových organizacích oznámí zaměstnavatel všem odborovým organizacím na základě platných Dohod o srážkách ze mzdy. 30. Příspěvky zaměstnanců odborovým organizacím 1) Členské příspěvky zaměstnanců odborové organizaci budou na účet odborové organizace poukazovány hromadně zaměstnavatelem za každý kalendářní měsíc na základě platných Dohod o srážkách ze mzdy (vzor Dohody příloha č. 1). 2) Zaměstnavatel bude odborové organizaci poskytovat za každý kalendářní měsíc seznam všech členů podle jednotlivých provozoven, či jiného organizačního uspořádání na základě požadavku odborové organizace. Ke každému jménu uvede pracoviště a výši členského příspěvku. 3) Zaměstnavatel i odborová organizace bude považovat uvedené seznamy za důvěrné a zajistí uvedené seznamy proti zneužití ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 31. Sociální výpomoc Sociální výpomoc může být poskytnuta zaměstnanci v mimořádně závažných případech i nejbližším pozůstalým, a to do maximální výše ,- Kč. Sociální výpomoc podléhá zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů. Zaměstnavatel bude vždy informovat odborové organizace. 32. Životní a pracovní jubilea 1) Příspěvek ,- Kč poskytne zaměstnavatel každému zaměstnanci ve výplatním termínu za měsíc, ve kterém se zaměstnanec dožívá 50 let. 2) Při vzniku nároku na starobní nebo plný invalidní důchod se zaměstnanci poskytne příspěvek v závislosti na délce nepřetržitého trvání pracovního poměru. Za každý celý 14

15 odpracovaný rok se zaměstnanci poskytne příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Nárok na příspěvek vzniká pouze pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr k datu přiznání důchodu. 33. Pojištění odpovědnosti Zaměstnavatel zajistí, aby všichni zaměstnanci byli bez ohledu na druh pracovního poměru pojištěni na odpovědnost za škody vzniklé zaměstnavateli při výkonu povolání. Pojistka vzniká automaticky při platném uzavření pracovní smlouvy a zaniká spolu s pracovní smlouvou. Výše pojistky však podléhá dani z příjmu fyzických osob a je předmětem zdravotního a sociálního pojištění. Pokud zaměstnanec nechce být takto pojištěn, je povinen toto písemně sdělit příslušné mzdové účetní na správě nebo provozovně. 34. Zákaz kouření Zákaz kouření je nařízen: 1) ve všech uzavřených prostorách a pracovištích, kde pracují také nekuřáci (včetně služebních automobilů) ; 2) na schůzích, poradách a jednáních, konaných v uzavřených prostorách; 3) na všech pracovištích, kde dochází ke styku zaměstnanců s veřejností; 4) při každé práci, kde v důsledku kouření může dojít k bezprostřednímu ohrožení života, zdraví nebo majetku; 5) v prostorách zařízení společného stravování zaměstnanců; 6) ve zdravotnických zařízeních; 7) na pracovištích, která jsou kvalifikována jako požárně nebezpečná. Tato pracoviště musí být označena tabulkou Zákaz kouření ; 8) na pracovištích a všech ostatních místech, kde je nainstalována Elektrická požární signalizace; 9) ve všech vozidlech MHD. 35. Jízdní výhody Nárok na poskytování jízdních výhod mají: 1) Všichni zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru k DP, a. s. 2) Důchodci, bývalí zaměstnanci DP,a. s., kteří mají trvalý pobyt v České republice a jejichž pracovní poměr trval u DP, a. s. nepřetržitě 10 let před odchodem do důchodu. Důchodem se rozumí důchod starobní a důchod plný invalidní. Podmínkou je odchod do důchodu z pracovního poměru u DP, a. s. 3) Rodinní příslušníci: manžel(ka) zaměstnance nebo důchodce; nezaopatřené dítě zaměstnance nebo důchodce; nezaopatřené dítě zaměstnance nebo důchodce osvojené nebo svěřené rozhodnutím soudu do výchovy nebo pěstounské péče zaměstnanci DP,a.s. od 6 let věku do skončení jejich povinné školní docházky a dále po dobu, po kterou je dítě nezaopatřeno, do dne dovršení 26 let věku včetně tohoto dne; nezaopatřené děti manžela(ky) zaměstnance nebo důchodce, jehož rodič není zaměstnanec nebo důchodce, ale žije-li ve společné domácnosti se zaměstnancem nebo důchodcem (děti od 6 let věku do skončení jejich povinné školní docházky a dále po dobu, po kterou je dítě nezaopatřeno, do dne dovršení 26 let věku včetně tohoto dne) ; 15

16 pozůstalý(á) manžel(ka) po zaměstnanci DP,a.s., kterému trval nárok na jízdenku MHD alespoň po dobu 10 let před úmrtím (v případě úmrtí zaměstnance následkem pracovního úrazu bez jeho vlastního zavinění nebo nemoci z povolání se splnění této podmínky nevyžaduje), pokud neuzavře nový sňatek; pozůstalé nezaopatřené dítě po zaměstnanci, kterému trval nárok na jízdenku MHD alespoň po dobu 10 let před úmrtím (v případě úmrtí zaměstnance následkem pracovního úrazu bez jeho vlastního zavinění nebo nemoci z povolání se splnění této podmínky nevyžaduje; pozůstalý(á) manžel(ka) a děti po bývalém zaměstnanci, kterému byl v důsledku výkonu zaměstnání přiznán plný invalidní důchod a on jako invalidní důchodce zemřel. Pro vznik nároku musí být splněna podmínka 10 odpracovaných let; pozůstalý(á) manžel(ka) po důchodci, pokud neuzavře nový sňatek; pozůstalé nezaopatřené děti po důchodcích. Cena jízdenky na jeden rok činí pro každého, kdo má na jízdenku nárok, 50,- Kč 36. Penzijní připojištění Zaměstnavatel přispěje na penzijní připojištění zaměstnanci DP a. s., který je v hlavním pracovním poměru minimálně 12 měsíců, částkou ve výši 300,- Kč měsíčně následujícím způsobem: 1) Pro zaměstnance, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění před , přispěje zaměstnavatel na účet penzijního fondu, jehož platnou smlouvu zaměstnanec předloží, od ) Pro zaměstnance, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění po u fondů, které zvítězily ve výběrovém řízení, a pro zaměstnance, kteří k těmto fondům přejdou nejpozději do šesti měsíců od platnosti této smlouvy, přispěje zaměstnavatel na účet těchto penzijních fondů od ) Pro zaměstnance, kteří nemají žádnou smlouvu o penzijním připojištění a uzavřou smlouvu o penzijním připojištění u fondů, které zvítězily ve výběrovém řízení, do tří měsíců od platnosti této smlouvy a sami přispějí částkou minimálně 100,- Kč, přispěje zaměstnavatel na účet těchto penzijních fondů od ) Pro zaměstnance, kteří splní podmínku délky pracovního poměru později a uzavřou smlouvu o penzijním připojištění u fondů, které zvítězily ve výběrovém řízení, v době platnosti této kolektivní smlouvy a sami přispějí částkou minimálně 100,- Kč, přispěje zaměstnavatel na účet těchto penzijních fondů od okamžiku platnosti smlouvy o penzijním připojištění. 37. Mzda Mzda je splatná pozadu za měsíční období v jednom termínu, 12. den po skončení měsíčního období, za něž se poskytuje. Pokud je 12. dnem sobota nebo neděle, je výplatním dnem poslední pracovní den před tímto termínem. 38. Mzdové tarify Tarifní stupeň Kategorie D + řidiči (Kč/hod) Kategorie THZ (Kč/měsíc)

17 Tarif řidičů MHD Řidič autobusu je zařazen do 5. tarifní třídy, řidič tramvaje do 5. tarifní třídy a strojvedoucí metra do 6. tarifní třídy, instruktor školy Elektrických drah do 6. tarifní třídy, instruktor autoškoly DP-A do 6. tarifní třídy, strojvedoucí instruktor do 7. tarifní třídy, manipulační řidič do 5. tarifní třídy, řidič speciálního vyprošťovacího vozidla do 5. třídy. 40. Frekventant kurzu Frekventant kurzu, či uchazeč o řidičské oprávnění pobírá mzdu ve výši 80 % tarifní mzdy v dané profesi. 41. Příplatek za práci přesčas 1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku. 2) Podle 96 odst. 4 zákoníku práce se stanoví vyrovnávací období, ve kterém práce přesčas nesmí překročit v průměru osm hodin týdně, na období leden až prosinec běžného roku. 42. Příplatek za práci ve svátek 1) Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 100 % průměrného výdělku. 2) Za dobu práce ve svátek, tj. ve dnech takto určených obecným předpisem, přísluší zaměstnanci podle zákona o mzdě dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu bude poskytnuto nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce nebo v jinak dohodnuté době. 3) Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Se zaměstnancem lze dohodnout poskytnutí příplatku k dosažené mzdě ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. 4) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku, pokud mu mzda ušla v důsledku svátku. Náhrada mzdy v této výši přísluší zaměstnanci také za den, v němž mu bylo poskytnuto za práci ve svátek náhradní volno. 5) Náhrada mzdy za svátek nepřísluší zaměstnanci, který neomluveně zameškal směnu bezprostředně předcházející svátku nebo bezprostředně po něm následující nebo směnu nařízenou zaměstnavatelem za svátek, popřípadě část některé z těchto směn. 6) Měsíční mzda se z důvodu svátku nekrátí. 17

18 43. Mzda za prostoj Nemůže-li zaměstnanec konat bez svého zavinění práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, v dodávce materiálu, pohonné síly nebo jinými provozními příčinami, a nebyl-li převeden na jinou práci, posuzuje se doba prostoje jako výkon práce, za který zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 44. Mzda za školení a studium při zaměstnání 1) Účast na školení, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady, stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon práce, sjednané v pracovní smlouvě, je překážkou v práci na straně zaměstnance, za kterou mu přísluší náhrada mzdy ve výši mzdového tarifu a příslušných příplatků. 2) Za účast na školení a studiu při zaměstnání za účelem prohloubení kvalifikace k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě ( 141 a) ZP) přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 3) U zaměstnanců kategorie TH se jedná o výkon práce, za který přísluší mzda. 45. Pravidelné školení, poučování a přezkušování Za pracovní dobu vykázanou za dobu pravidelného školení, poučování a přezkušování náleží zaměstnanci mzda ve výši vyplývající z jeho mzdového tarifu a příslušných příplatků. 46. Mzda řidiče MHD v záloze Záloha včetně operativní zálohy se nepovažuje za pracovní pohotovost ve smyslu ZP. Za pracovní dobu vykázanou za dobu zálohy náleží zaměstnanci mzda ve výši vyplývající z jeho mzdového tarifu a příslušných příplatků řidiče MHD. 47. Příplatek za práci v noci Za dobu práce v noci přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 10 % průměrného výdělku. 48. Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a podmínkách (riziková pracoviště) Za dobu práce ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a podmínkách přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 10 % průměrného výdělku. Seznam rizikových pracovišť je přílohou č. 2 této kolektivní smlouvy. 49. Příplatek za práci o sobotách a nedělích Za práci o sobotách a nedělích přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 30 % jeho průměrného výdělku. 50. Příplatek za práci ve vícesměnném provozu (v turnusu) 1) Na tento příplatek má nárok každý zaměstnanec, který pracuje v režimu nerovnoměrného rozložení pracovních směn ve vícesměnném provozu v hlavním pracovním poměru. 2) Příplatek je stanoven ve výši 10 % průměrného výdělku. 18

19 51. Příplatek za vedení čety Zaměstnancům, kteří jsou pověřeni řízením a organizováním práce v četě a sami v ní manuálně pracují, poskytuje zaměstnavatel příplatek za vedení čety. V pracovní četě složené nejméně ze čtyř zaměstnanců včetně vedoucího čety eventuelně ze tří zaměstnanců činí příplatek za každou hodinu práce při vedení čety 5,- Kč, v četě složené nejméně z deseti zaměstnanců včetně vedoucího čety činí příplatek za každou hodinu práce při vedení čety 10,- Kč. Příplatek se neposkytuje za dobu školení, poučování, porad apod. 52. Příplatek za zaškolování 1) Zaměstnanci, který je pověřen vedením jednoho až tří zaškolovaných zaměstnanců (kromě zácviku řidiče MHD) nebo učňů v období odborného rozvoje, přísluší příplatek ve výši 10,- Kč za hodinu zaškolování. Příplatek náleží i zaměstnanci, který je pověřen zaškolováním zaměstnanců cizí organizace, která prostřednictvím svých zaměstnanců vykonává na pracovišti a pro DP požadované práce. 2) Řidiči MHD, který provádí zácvik, přísluší příplatek ve výši 10 % jeho průměrného výdělku. 53. Zastupování 1) Koná-li zaměstnanec na přechodnou dobu jinou práci, než kterou má sjednanou v pracovní smlouvě či v popisu pracovní činnosti, tak že zastupuje chybějícího pracovníka, přísluší mu za celou dobu mzdové ohodnocení včetně všech příplatků ve výši, která by byla vyplacena chybějícímu pracovníkovi. 2) Toto ustanovení se vztahuje i na manipulační řidiče, pokud řídí vozidlo na lince s cestujícími. 3) Tuto práci lze zaměstnanci nařídit jen s jeho souhlasem, pokud to nemá výslovně uvedeno v popisu práce nebo pracovní smlouvě. 54. Příplatek za dělenou směnu Zaměstnanci, který pracuje v dělené směně poskytuje zaměstnavatel příplatek ve výši 120,- Kč za každou dělenou směnu. 55. Příplatek za intenzitu provozu Zaměstnancům, kteří pracují nebo jinak se účastní v provozu na pozemních komunikacích v rámci pracovní náplně, přísluší příplatek ve výši 10 % jeho průměrného výdělku. Tento příplatek nenáleží manipulačním řidičům (vyjma případu zastupování odst. 2) 56. Příplatek za vystavení nepříznivým klimatickým podmínkám Zaměstnancům, kteří pracují na pracovišti při teplotě nižší - 5 C nebo vyšší než 28 C přísluší příplatek ve výši 5 % jeho průměrného výdělku za každou takto odpracovanou hodinu. 19

20 57. Příplatek za prodej jízdenek Každému řidiči MHD, který prodává jízdenky, přísluší příplatek 2,- Kč za každou prodanou jízdenku. 58. Speciální příplatky 1) Za výkon jízdní služby s měřícím zařízením FADA náleží příplatek ve výši 2,00 Kč za každou hodinu měření. 2) Při jízdě vozidlem v nepravidelné hromadné dopravě osob (zájezdy) se dvěma řidiči náleží řidiči, který neřídí, odměna ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku. 3) Při čekání v nepravidelné hromadné dopravě osob (zájezdy) náleží zaměstnanci za hodinu čekání odměna ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku. 4) Příplatek za řízení kloubového autobusu činí 4,- Kč za každou odpracovanou hodinu. 59. Odměna za pracovní pohotovost 1) Pracovní pohotovostí se rozumí nařízená nebo dohodnutá připravenost k pracovní činnosti v bydlišti, během níž může být zaměstnanec povolán k výkonu práce. V průběhu pohotovosti je zaměstnanec povinen dbát na způsobilost k výkonu práce. O vyhlášení pohotovosti rozhoduje vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele, jemuž byla tato pravomoc delegována. 2) Nařídí-li zaměstnavatel zaměstnanci pohotovost nebo dohodne-li s ním, že bude mimo pracovní dobu připraven k povolání na pracoviště, poskytne mu za hodinu pracovní pohotovosti odměnu ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku, jde-li o soboty, neděle a svátky zvýšenou o 10 % průměrného hodinového výdělku. Při případném výkonu práce odměna za pracovní pohotovost nenáleží. 60. Třináctá mzda Všem zaměstnancům přísluší třináctá mzda, která se vypočítá z průměrné mzdy za měsíce leden listopad a bude vyplacena ve dvou částech ve výplatním termínu listopad až prosinec. 61. Mimořádné odměny Zaměstnavatel může ve zvlášť hodných případech udělit zaměstnanci jednorázovou odměnu až do výše 3.000,- Kč. Celková odměna nesmí překročit částku 5.000,- Kč/rok. 62. Závěrečná ustanovení 1) Specifické záležitosti jednotlivých trakcí lze upravit dodatkem k této kolektivní smlouvě, který odsouhlasí všechny odborové organizace s působností u DP a. s. 2) Tato kolektivní smlouva nabývá účinnosti dnem a platí do Za stranu odborů: Za stranu zaměstnavatele: 20

Odchylná pracovní doba

Odchylná pracovní doba Odchylná pracovní doba Tato příloha stanoví odchylně pracovní dobu zaměstnanců, u nichž se režim pracovní doby řídí zákonem č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

pro odměňování řidičů MHD Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

pro odměňování řidičů MHD Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Příloha č.2 KS 2004 M z d o v ý p ř e d p i s - P r a v i d l a pro odměňování řidičů MHD Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost O b s a h : Část I Základní předpis pro odměňování 1 1 Úvodní

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.06.10 Městská část Praha 12 Úřad městské části ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 schválené usnesením rady č. 20.27.07

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP.

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP. Tvorba a čerpání z FKSP Obsah: Účel... 2 1. Platnost dokumentu... 2 2. Použité zkratky a pojmy... 2 3. Postup při čerpání FKSP... 2 3.1 Tvorba fondu... 2 3.2 Pravidla hospodaření s fondem... 2 3.3 Použití

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. na rok 2006

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. na rok 2006 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost na rok 2006 Na základě zákonů č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů, č. 120/1990 Sb., kterým se upravují

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Opatření ředitele č. 12/2017

Opatření ředitele č. 12/2017 Univerzita Karlova, Koleje a menzy, Voršilská 1, Praha 1 Č.j. 490 / 2017 V Praze, dne 19. 10. 2017 Opatření ředitele č. 12/2017 Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

na rok 2014 Psychiatrické centrum Praha

na rok 2014 Psychiatrické centrum Praha K O L E K T I V N Í na rok 2014 S M L O U V A Psychiatrické centrum Praha se sídlem Ústavní 91, 181 03 Praha 8 Bohnice IČO: 00023752 zastoupené ředitelem Prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych.

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Vnitřní mzdový předpis č. předpisu 2006/01

Vnitřní mzdový předpis č. předpisu 2006/01 MEBATEX S.R.O. Komárovské náb 10, 617 00 Brno Phone +420 5 45 23 37 59 Fax +420 5 45 23 37 23 Vnitřní mzdový předpis Rok vydání: 2006 platnost: od 1/9/2006 počet stran: 8 č. předpisu 2006/01 čl. I. Úvodní

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 1999

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta 2005 2006 mezi Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu, W. Churchilla 2, Praha 3, IČO 48551813, zastoupeným

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance PŘÍKAZ ŘEDITELE Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD Určeno pro: všechny zaměstnance Registrační číslo: Platí ode dne: PŘ-AIAF- 001-16 Podpisu jednatelem Zpracovatel: Účinnosti nabývá dne: Finanční úsek

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková Identifikace nové normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní smlouva 2010 1 0 0 Identifikace nahrazované normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Zákoník práce a jeho specifika ve školství Zákoník práce a jeho specifika ve školství JUDr. Dagmar Lichovníková Tel.: 566620520, 604230437 E-mail: fakta@fakta.cz www.fakta.cz Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi organizací s názvem: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527, se sídlem: U Hřiště 527, 382 32 Velešín, identifikační číslo: 00583855, zastoupenou

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI Článek 1 Smluvní strany Tato kolektivní smlouva se uzavírá mezi smluvními stranami Odborová organizace

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 2/2017. Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. Návrh k jednání ZM. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 2/2017. Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. Návrh k jednání ZM. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 2/2017 Pro tvorbu a užívání sociálního fondu Návrh k jednání ZM Číslo: S/02/2017 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 12. 6. 2017 Účinnost

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více