ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou"

Transkript

1 ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život 90, Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou Tel ,

2 OBSAH 1. Úvod Účel Platnost Pracovně právní vztahy Vznik pracovního poměru Skončení pracovního poměru Pracovní doba a doba odpočinku Rozvržení pracovní doby Přestávka v práci Noční práce Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Povinnosti zaměstnavatele Povinnosti zaměstnance...9 Občanské sdružení Život 90, Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou Tel ,

3 7. Odměňování Minimální mzda Sjednání mzdy Příplatek za noční práci Příplatek za práci v sobotu a v neděli Náhradní volno za práci přesčas Odměna Mzda nebo náhradní volno za práci 12 ve svátek Výplatní termín Dovolená Odborný rozvoj zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců Náhrada škody Sociální výpomoc Provoz služebního vozu Proplácení cestovních výloh Občanské sdružení Život 90, Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou Tel ,

4 15. Stravenky a jejich rozdělování Související předpisy Účinnost...17 Příloha č. 1 - Formulář na hodnocení zaměstnanců Občanské sdružení Život 90, Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou Tel ,

5 1. Úvod Vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem upravuje Zákoník práce a předpisy související. Zvolila jsem si toto téma, protože Zákoník práce dává prostor zaměstnavateli stanovit si v některých oblastech vlastní pravidla. Vybrala jsem oblasti ZP, kde je tato možnost dána a stanovila mantinely pro naše Občanské sdružení. Věřím, že pravidla zajistí průhlednost a zvýší informovanost zaměstnanců. Stanovením jasných pravidel se dá předejít v budoucnosti možným diskuzím v konkrétních případech. Kromě jiného se tímto předpisem zčásti naplňují kritéria pro Standardu č. 9 - Personální a organizační zajištění sociální služby a Standardu č.10 Profesní rozvoj zaměstnanců Občanské sdružení Život 90, Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou Tel ,

6 2. Účel Předmětem pracovního řádu je úprava vztahů mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci v oblasti pracovních podmínek, nároků zaměstnanců, vzájemných závazků, práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu. 3. Platnost Pracovní řád je vypracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákoník práce nebo ZP ). Je závazný pro zaměstnavatele a zaměstnance, kteří jsou k němu v pracovním nebo obdobném poměru. Nabývá platnosti dnem vydání. 4. Pracovně právní vztahy 4.1. Vznik pracovního poměru Výběrová řízení na jednotlivá pracovní místa v organizaci provádí ředitel sdružení s možností přizvání manažera nebo člena výboru. Potencionální zaměstnanec musí splňovat podmínky dle náplně práce pro potřebnou profesi. Konečný výběr z řad uchazečů může být konzultován i s členy výboru Zaměstnanec je povinen se před uzavřením pracovní smlouvy podrobit vstupní lékařské prohlídce Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s vnitřními předpisy Nový zaměstnanec se zaškoluje společně se zkušeným zaměstnancem dispečinku po dobu 1 měsíce. Zaškolení probíhá prostřednictvím náslechů, kontaktem s klienty tísňové péče prostřednictvím telefonu nebo simulováním tísňového volání. Občanské sdružení Život 90, Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou Tel ,

7 Zaškolování pracovníků aktivizačních programů Aktivizační pracovník jedná se o svobodně zvolenou činnost, konanou ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Aktivizační pracovník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu. Aktivizační pracovníci spolupracují s vedoucím projektů, aktivně pomáhají při plánování a organizování jednotlivých akcí. Pracovníci, kteří se zapojují do aktivizačních programů jsou zaškolování a seznámeni s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat Skončení pracovního poměru Odstupné Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, a zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle 56, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. 5. Pracovní doba a doba odpočinku 5.1. Rozvržení pracovní doby Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí u zaměstnanců v jednosměnném režimu překročit 40 hodin týdně Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí u zaměstnanců v nepřetržitém režimu překročit 37,5 hodiny týdně Průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Občanské sdružení Život 90, Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou Tel ,

8 Nepřetržitý pracovní režim: 1. směna od 8:00 hodin do 20:00 hodin 2. směna od 20:00 hodin do 8:00 hodin Cyklus směn se opakuje v pořadí: 2 ranní, 2 noční a 4 dny volna Měsíční rozpis služeb provádí pověřený pracovník dispečinku a předkládá manažeru projektu k odsouhlasení. Rozpis služeb na následující měsíc musí být vyhotoven nejpozději k 25. dni předchozího měsíce a je k dispozici na dispečinku tísňové péče V nutných případech lze systém směnnosti na dobu nezbytně nutnou upravit podle potřeb sdružení nebo zaměstnance. Se změnou musí být zaměstnanci seznámeni nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž se změna vztahuje Provozní doba informačního centra pro seniory je pondělí pátek od 8.00 do hodin Přestávka v práci Zaměstnanci v jednosměnném režimu se poskytuje po 4,5 hodinách nepřetržité práce přestávka v práci na jídlo a oddech v trvání 30 minut. Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo. Tato doba se započítává do pracovní doby ( 88 odst.1 ZP) Noční práce Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen lékařem závodní preventivní péče před zařazením na noční práci a pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně Úhrada poskytnuté zdravotní péče nesmí být na zaměstnanci požadována Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku Občanské sdružení Život 90, Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou Tel ,

9 Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracované pracovní doby [ 78 odst. 1 písm. a)], práce přesčas [ 78 odst. 1 písm. i) a 93] a noční práce ( 94) Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout do evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy, popřípadě stejnopisy na náklady zaměstnavatele. 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 6.1. Povinnosti zaměstnavatele Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení Zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance Povinnosti zaměstnance Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci Oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních

10 opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení. 7. Odměňování Odměňování zaměstnanců se řídí příslušnými ustanoveními Zákoníku práce a navazujícími předpisy Minimální mzda Sk up in a pr ací Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Mzda nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy se pro tento účel nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci a za práci v sobotu a v neděli Výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen Nejnižší úroveň zaručené mzdy Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu / za měsíc 1. 48, , , , , , , , Sjednání mzdy

11 Mzda se sjednává v pracovní smlouvě nebo mzdovým výměrem. Mzda musí být sjednána před začátkem výkonu práce, za kterou má mzda příslušet Zaměstnavatel je povinen vydat v den nástupu do práce zaměstnanci mzdový výměr Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti Příplatek za noční práci Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 10 % průměrného výdělku za hodinu noční práce Příplatek za práci v sobotu a v neděli Za dobu práce v sobotu a neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 12 Kč za hodinu práce v sobotu nebo v neděli Náhradní volno za práci přesčas Za práci přesčas se poskytuje náhradní volno v rozsahu práce přesčas na místo příplatku Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci část mzdového tarifu a příplatek podle 114 dost. 1 ZP Odměna Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu Mzda nebo náhradní volno za práci ve svátek

12 Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se mzda nekrátí Za práci ve svátek poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna Výplatní termín Pravidelným termínem výplaty je nejpozději 15. pracovní den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu Mzda se vyplácí v pracovní době a na pracovišti. Na žádost zaměstnance poukáže zaměstnavatel částku určenou zaměstnancem na účet zaměstnance, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy. 8. Dovolená Výměra dovolené za kalendářní rok uvedená 213 odst. 1 Zákoníku práce se prodlužuje o 5 dní Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru V případě, že pracovní poměr zaměstnance netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku má zaměstnanec nárok na poměrnou část dovolené vypočtenou podle 212 odst 2 Zákoníku práce nebo na dovolenou za odpracované dny podle 214 Zákoníku práce Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel v souladu s 217 ZP.

13 Neurčí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem nástupu zaměstnance na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první následující pracovní den. Nevyčerpá-li ji zaměstnanec ani do konce příštího kalendářního roku, právo na tuto dovolenou zaniká 218 odst. 4 ZP Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhrada přísluší ve výši průměrného výdělku. 9. Odborný rozvoj zaměstnanců Zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců, který zejména zahrnuje: a) zaškolení a zaučení, b) prohlubování kvalifikace, c) zvyšování kvalifikace Zaměstnanec je povinen účastnit se školení, která jsou potřebná pro udržení, obnovování a zvyšování jeho kvalifikace Účast na školení za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za které přísluší zaměstnanci mzda Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel Jedním z předpokladů odborného i osobního růstu zaměstnance je supervize. Jedná se o činnosti při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme o kvalitě péče o klienta.

14 10. Hodnocení zaměstnanců Pracovní výkon každého zaměstnance v organizaci je třeba ovlivňovat a motivovat, a to hodnocením, odměňováním a rozvojem Hodnocení se provádí za kalendářní rok, a to nejpozději do 31. března následujícího roku Při hodnocení prodiskutuje hodnocený zaměstnanec s nadřízeným svoji pracovní náplň, cíle a potřeby pro další období Hodnocení se provádí na hodnotícím formuláři (příloha č. 1) Součástí hodnotícího pohovoru je stanovení školení a plán rozvoje na další období Při hodnocení se zejména hodnotí kvalita prováděné práce, plnění termínů, samostatnost, přístup ke klientům, organizační schopnosti, dodržování stanovených způsobů práce. 11. Náhrada škody mu způsobil přímé Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním. 12. Sociální výpomoc Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnancům sdružení sociální výpomoc formou finanční bezúročné půjčky v maximální výši ,- Kč. Půjčka musí být splacena do 12 měsíců od zahájení splátek. Zaměstnavatel

15 sepíše se zaměstnancem smlouvu o půjčce, se stanovením zahájení a formy splátek. 13. Provoz služebního vozu Sdružení má vlastní motorová vozidla, která pro služební účely používá ředitel organizace a manažeři projektů. Zaměstnanci používající služební vůz se každoročně zúčastní referenčního školení u příslušného orgánu poskytujícího tyto služby ( 103odst. 2, 106 odst 4 a 349 odst 1 Zákoníku práce) V případě nutnosti (závada na voze, servisní prohlídka a jiné) lze použít ke služebním účelům soukromé vozidlo s tím, že cesta bude řádně zaevidována, povolena, soukromé vozidlo bude mít platnou technickou prohlídku a zaplacené povinné pojištění na aktuální období Použití soukromého vozidla ke služebním účelům podléhá schválení ředitele organizace Zaměstnanec, který řídí služební motorové vozidlo, je povinen se podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám. Do dovršení 50 let věku každé dva roky, po dovršení 50 let věku každoročně (Zákon o silničním provozu 361/2000 Sb. 87) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku u osob v pracovněprávním vztahu hradí zaměstnavatel O provozu služebního motorového vozidla se vede kniha jízd. 14. Proplácení cestovních výloh Proplacení cestovních náhrad je prováděno všem zaměstnancům po předložení řádně vyplněného cestovního příkazu podle 151 ZP o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné 163 ZP, platné od , ve výši

16 a) Délka pracovní cesty 5 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h Stravné 60 Kč 64 Kč 65Kč 66 Kč 67 Kč 72 Kč b) Délka pracovní cesty 13 h 14 h 15 h 16 h 18 h Stravné 92 Kč 96 Kč 100 Kč 104 Kč 110 Kč c) Délka pracovní cesty h h h Stravné 144 Kč 160 Kč 172 Kč Tato výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem. 15. Stravenky a jejich rozdělování Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům dle 236, odst.1 a 2, Zákoníku práce stravování formou stravenek, a to jedna stravenka při odpracování minimálně 5 hodin na směnu Zaměstnanci v jednosměnném režimu obdrží stravenku v celkové hodnotě 60,- Kč za jednu směnu Zaměstnanci v nepřetržitém režimu obdrží stravenku v celkové hodnotě 80,- Kč za jednu směnu Rozdělení stravenek provádí mzdová účetní dle rozpisu služeb. Pokud dojde k výměně směn mezi dispečerkami, převádí se současně se směnou stravenka Zaměstnavatel hradí 55% ceny stravenky, ostatních 45% zaměstnanec formou srážek ze mzdy dle Zákona o daních z příjmů, 24, odst.2, písmeno j.

17 16. Související předpisy Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Jiné důležité osobní překážky v práci Zákon č. 187/2006 Sb. O nemocenském pojištění Nařízení vlády č. 333/1993 Sb. O stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci Zákon 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů Zákon 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti Zákon 361/2000 Sb. Zákon o silničním provozu Zákon 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 17. Účinnost Pracovní řád byl projednán a schválen výborem sdružení dne... Pracovní řád nabývá účinnosti dne... Vypracoval: Schválil: V Kutné Hoře dne

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky

33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky Sbírka interních aktů řízení PP ČR čá. 188/2009 (část II) 33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru Policejního prezidia České republiky, kterým se uveřejňuje Kolektivní smlouva (1)

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňové dopady zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci Accounting and tax implications of employee benefits on a selected

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

1. PŘEKÁŽKY V PRÁCI. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

1. PŘEKÁŽKY V PRÁCI. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. ANALÝZA překážky v práci; zákoník práce povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci (překážky v práci, odborný rozvoj zaměstnanců, pracovní podmínky, bezpečnost v práci) 1. PŘEKÁŽKY V PRÁCI nařízení vlády

Více

Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání

Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání PREZENTACE ŠKOLENÍ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ Vzniklá v rámci projektu: Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052 Obsah Obsah...

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 359/1999 Sb. Změna: 3/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 218/2003 Sb. Změna: 52/2004

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více