Odchylná pracovní doba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odchylná pracovní doba"

Transkript

1 Odchylná pracovní doba Tato příloha stanoví odchylně pracovní dobu zaměstnanců, u nichž se režim pracovní doby řídí zákonem č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě a zaměstnanců pracujících ve speciálním režimu při nočních přepravních výlukách na metru. Dojde-li k nesouladu ustanovení s obecnou částí KS, pak pro zaměstnance uvedené v této příloze platí ustanovení této přílohy. Rozvržení pracovní doby 1. Pracovní doba řidičů tramvají Průměrná pracovní doba nesmí přesáhnout v průběhu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích 40 hodin; do této doby se započítává přiměřená doba pro oddech a jídlo. 1.1 Dobou řízení je vlastní řízení vozidla včetně přerušení řízení na dobu kratší 10 minut. Doba řízení může činit maximálně 9 hodin, přičemž 2x v týdnu může být prodloužena až na 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 90 hodin v období dvou týdnů po sobě jdoucích. 1.2 Směna je část stanovené týdenní pracovní doby řidiče tramvaje bez práce přesčas zahrnující dobu řízení včetně příslušných přípravných dob, přestávek, poskytnutých přiměřených dob pro oddech a jídlo, zálohu, návštěvu lékaře nebo psychologa, návštěvu oděvního skladu, školení, přezkoušení, mimořádné přezkoušení, případně jiná činnost, to vše nařízené zaměstnavatelem. Směna nesmí překročit 12 hodin. Zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti zaměstnance, aby délka jeho směny nepřekročila 9 hodin, zároveň nesmí být bez souhlasu řidiče kratší než 6 hodin, kromě činnosti dle bodu 1.6. O tom se sepíše dohoda ve dvou vyhotoveních, z nichž zaměstnavatel i zaměstnanec obdrží po jednom, platí na dobu neurčitou, pokud zaměstnanec nerozhodne jinak. 1.3 Pracovní dobu řidiče tramvaje určuje rozpis směn, které podle výkonu převážné části pracovní doby téže směny mohou být ranní, odpolední, noční, denní, dělené a celodenní, přičemž směna celodenní může být přidělena pouze se souhlasem řidiče. 1.4 Záloha je činnost, kdy je řidič k dispozici směnovému výpravčímu. Směnový výpravčí může řidiči přidělit pracovní činnost dle bodu 1.2. Záloha nesmí překročit 12 hodin a zároveň nesmí být kratší než 6 hodin bez souhlasu řidiče, 1x v měsíci může být minimálně 3 hodiny. Ve státem uznaných svátcích nesmí být kratší než 8 hodin. 1.5 Návštěva lékaře nebo psychologa je časový úsek určený k zaměstnavatelem nařízenému lékařskému nebo psychologickému vyšetření na dobu nezbytně nutnou. 1.6 Přezkoušení, mimořádné přezkoušení a školení je časový úsek v délce 4 hodin. 1.7 Ranní směna a ranní záloha řidiče tramvaje zpravidla končí do 15. hodiny. 1.8 Dělená směna řidiče a záloha se skládá maximálně ze dvou částí. 1.9 Průměrná délka povinných směn řidičů tramvají, stanovená ze součtu délek směn všech vypravovaných vlaků, nebude kratší než 8 hodin; toto pravidlo platí jak v součtu za jednotku Provoz Tramvaje, tak i pro každou provozovnu zvlášť. Zaměstnavatel je povinen přidělovat řidičům práci tak, aby při řádném odpracování všech směn podle platného rozpisu směn, každý řidič odpracoval alespoň 8 hodin v průměru na každou povinnou směnu. 1

2 1.10 Kdyby řidič na základě nesprávného způsobu přidělování služeb neodpracoval povinnou měsíční pracovní dobu, je zaměstnavatel povinen mu příslušný rozdíl proplatit průměrným výdělkem v dotčeném měsíci Při posuzování toho, zda řidič odpracoval povinnou měsíční pracovní dobu, se každá směna z volna považuje za práci přesčas, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak Střídací body bude zaměstnavatel situovat co nejblíže mateřské provozovně řidiče, případně v místech s nejvhodnějším spojením od ní s ohledem na bezpečnost řidiče. Rozvržení přestávek 1.13 Bezpečnostní přestávka je přerušení řízení vozidla na dobu nejméně 10 minut a delší. Ve vlakovém jízdním řádu je tato přestávka vyznačena symbolem B. Nejpozději po 4 hodinách doby řízení resp. ve 4,5 hod. doby řízení musí být řidiči poskytnuta bezpečnostní přestávka, resp. přestávky v celkové době trvání minimálně 30 minut s nejkratší započitatelnou částí minimálně 10 minut Přiměřená doba pro oddech a jídlo je přerušení řízení vozidla na dobu min. 15 minut a delší. Ve vlakovém jízdním řádu je tato doba vyznačena symbolem P. Nejpozději po 4,5 hodinách délky směny řidiče tramvaje včetně musí být řidiči poskytnuta alespoň jedna přiměřená doba pro oddech a jídlo. Přiměřená doba pro oddech a jídlo může být poskytnuta nejdříve po hodině směny a nejpozději hodinu před koncem směny Přestávka na vyplnění jízdních dokladů je přestávka, která se poskytuje řidiči po zatažení do vozovny dle pravidel uvedených dále. Ve vlakovém jízdním řádu je tato přestávka vyznačena symbolem VJD Bezpečnostní přestávka a přiměřená doba pro oddech a jídlo může být vzájemně sloučena. Ve vlakovém jízdním řádu je přestávka vyznačena symbolem BP Pokud je čerpána bezpečnostní přestávka nebo přiměřená doba pro oddech a jídlo v obratišti, pak mezi časem příjezdu do výstupní zastávky a odjezdu z nástupní zastávky musí být časový úsek složený z čisté bezpečnostní přestávky nebo čisté přiměřené doby pro oddech a jídlo, obratového času příslušného pro dané obratiště a čas na vyrovnání zpoždění Čas na vyrovnání zpoždění provozu je 3 minuty Minimální obratový čas je určen 3 minuty u obratišť, kde je nástupní i výstupní zastávka v obratišti, 4 minuty u obratišť, kde je jedna zastávka mimo obratiště a 5 minut u obratišť, kde jsou obě zastávky mimo obratiště nebo jedna ze zastávek je oddělena od obratiště křižovatkou Každou nepravidelnost v čerpání bezpečnostních přestávek a přiměřené doby pro oddech a jídlo je řidič povinen vždy nahlásit na dispečink. Dispečink všechny hlášené nepravidelnosti v čerpání přestávek a přiměřených dob pro oddech a jídlo vyhodnotí a na základě toho včas nařídí řidiči náhradní čerpání přestávky. 2

3 1.21 Pokud je řidič vystřídán na trati, musí mít možnost čerpat přestávku nebo přiměřenou dobu pro oddech a jídlo v objektu DP, a. s. s patřičným zázemím. Časový úsek mezi vystřídáními musí mimo čistého času přestávky zahrnovat i docházkový čas do nejbližšího objektu DP, a. s. s patřičným zázemím Pravidla pro poskytování přestávek : Pravidla pro poskytování přiměřených dob pro oddech a jídlo při délce směny do 4 hodin P = 0 minut delší přes 4 h nejpozději do 4,5 h P = 15 minut delší přes 8,5 h nejpozději do 9 h P = 30 minut nebo P = 15 minut + VJD delší přes 9 h P = 45 minut nebo P = 30 minut + VJD Pravidla pro poskytování bezpečnostních přestávek při době řízení do 4 hodin B = 0 delší přes 4 h do 8 h B = 30 minut delší přes 8 hodin B = 60 minut Rozvržení pracovní doby 2. Pracovní doba řidičů autobusů MHD Průměrná pracovní doba nesmí přesáhnout v průběhu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích 40 hodin; do této doby se započítává přiměřená doba pro oddech a jídlo. 2.1 Součástí pracovní doby řidičů autobusů jsou přepravní výkon, bezpečnostní přestávky, čekání na trati (prostoj), čekání na výkon při převzetí autobusu, čekání na zpožděné střídání, čekání na příkaz v garáži, čekání při nařízené operativní záloze, příprava a odstavení zájezd, předání autobusu při střídání, manipulační doba řidiče (přípravné a odstavné doby), prodloužená odstavná doba řidiče, mimořádná záloha, zahřívání autobusu na zájezdu, oprava autobusu na trati, zácvik jiného řidiče, prostoj v garáži, projížďka trati, provozní záloha, seznámení s řízením určeného typu autobusu, zaměstnavatelem nařízená lékařská prohlídka, zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, záloha před výkonem, přiměřená doba pro oddech a jídlo. 2.2 Přípravné a odstavné doby při nástupu, střídání na trati a ukončení služby řízení autobusu se započítávají do pracovní doby v následujícím rozsahu: přípravná doba při nástupu do služby-všechny směny odstavná doba po ukončení výkonu všechny směny přípravná doba před další částí dělené směny odstavná doba po ukončení části dělené směny,pokud se nejedná o ukončení směny předání autobusu při střídání na lince 20 minut 20 minut 15 minut 15 minut 4 minuty 2.3 Zaměstnavatel bude v součinnosti s odborovými organizacemi vytvářet odpovídající podmínky při určování rozvržení pracovní doby v rámci provozních možností v individuálních případech zaměstnanců hodných zvláštního zřetele (např. zdravotní stav, sociální podmínky, invalidita). 3

4 2.4 U řidičů autobusů s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou je pracovní doba stanovena v kostrách diagramů odsouhlasených vedoucím příslušné provozovny a projednaných s příslušnými odborovými organizacemi. 2.5 Při tvorbě nových diagramů musí být respektovány podmínky vyplývající ze ZP a zákona č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě a to s důrazem zejména na tyto aspekty: a) kostra diagramu stanovuje rozvržení pracovních směn v daném časovém období se stanovením plánované délky směny bez práce přesčas, b) průměrná týdenní pracovní doba musí odpovídat hodnotě stanovené pro týdenní pracovní dobu za období vymezené daným diagramem, c) nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami musí být poskytován v souladu s 90 ZP a 3, 10 odst. 3 zákona č. 475/2001 Sb., d) nepřetržitý odpočinek bude v rámci 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích činit nejméně 24 hodin a za období 3 kalendářních týdnů po sobě jdoucích nejméně 105 hodin. 2.6 Měsíční fond pracovní doby je u řidičů autobusů s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou stanoven individuálně a odpovídá součtu plánovaných hodin z diagramu daného měsíce. Hodiny přesahující takto stanovený individuální fond pracovní doby jsou prací přesčas. Do individuálního fondu pracovní doby se započítávají i hodiny, za které zaměstnanec obdržel náhradu mzdy za svátek, při překážkách v práci, za dovolenou a dávky nemocenského pojištění, jakož i hodiny poskytnutého pracovního volna bez náhrady mzdy. U řidičů autobusů je nezbytně nutné věnovat pozornost naplnění fondu pracovní doby v jednotlivých měsících, aby bezdůvodně nedocházelo k nedopracovaným hodinám, které by bylo nutno převést do dalšího měsíce (o tyto hodiny se zvyšuje individuální fond následujícího měsíce). 2.7 Roční fond vychází z plánovacího kalendáře daného roku a závisí na délce pracovní doby v týdnu. Hodnota ročního fondu je pro zaměstnance závazná. Pokud tedy ze stanoveného diagramu vychází na příslušný rok větší počet hodin, než vyplývá z ročního fondu a nedojde k vyrovnání fondu pracovní doby, jedná se o práci přesčas. Dojde-li ke vzniku nedopracovaných hodin vinou zaměstnavatele, započítávají se tyto nedopracované hodiny do fondu pracovní doby a budou proplaceny ve výši průměrného výdělku. 2.8 Směna je část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je řidič autobusu povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Směna jako část týdenní pracovní doby je pak dána rozvrhem pracovních směn. Plánovaná délka směny řidičů autobusů nesmí přesáhnout 12 hodin. 2.9 Rozvržení pracovní doby do směn se stanoví rozvrhem směn tak, aby průměrná týdenní pracovní doba nepřesahovala v určeném období hranici stanovenou pro týdenní pracovní dobu. S rozvrhem směn stanoveným kostrou diagramu musí být řidiči autobusů seznámeni nejpozději dva týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, např. formou vývěsky. 4

5 2.10 U řidičů autobusů je konečnou fází pro rozvržení pracovní doby rozpis konkrétních služeb. Změny ve službě, která je určena rozpisem služeb, lze bez předchozího projednání s řidičem autobusu provádět jen při náhlé nepředvídané změně ve vypravení. Upřesnění konkrétní služby, popřípadě volna musí být dáno v rozpise služeb minimálně 3 dny předem Pokud nebude možno v důsledku svátku zachovat směnu plánovanou diagramem, může být řidiči autobusu určena rozpisem služeb platným pro příslušný den jiná směna. Pokud zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou odpadne plánovaná směna v důsledku omezení provozu ve svátek a nebude mu jiná směna určena, má nárok na ušlou mzdu v důsledku svátku (tzv. VVS = volno vzniklé svátkem) v rozsahu této plánované směny Příslušný výpravčí zajistí pro řidiče autobusů, kterým byla rozvrhem směn stanovena pracovní záloha a nebyla jim přidělena práce na konkrétní lince a pořadí, směnu v rozsahu plánované pracovní zálohy, pokud se nedohodne se zaměstnancem jinak. V diagramu služeb mohou být během čtyř po sobě následujících týdnů maximálně dvě zálohy s plánovanou délkou pracovní doby kratší než 8 hodin, tzv. zálohy-2, která nesmí být kratší než 3 hodiny V případě, že řidič autobusu požádá o výměnu nebo zkrácení své plánované služby a ze strany zaměstnavatele mu bude vyhověno, musí neodpracovanou část směny napracovat První pracovní den v týdnu je pondělí a začíná nástupem první směny v týdnu v 0:01h (např. služební autobus). Rozvržení přestávek 2.15 U řidičů autobusů MHD musí být doba řízení nejdéle po 4 hodinách přerušena bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li přerušení dělené směny, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 10 minut Řidič je povinen umožnit provést kontrolu, nesmí být přitom omezeno čerpání jeho bezpečnostní přestávky a přiměřené doby na oddech a jídlo U řidičů autobusů MHD, jejichž práce nemůže být přerušena, se poskytuje přiměřená doba pro oddech a jídlo, která se započítává do pracovní doby. Přiměřená doba pro oddech a jídlo bude v jízdních řádech poskytována: a) u směny nebo její části delší než 6 hodin alespoň jednou alternativně takto: - v souvislé délce minimálně 30 minut, - v souhrnné délce minimálně 40 minut při dělení na dvě části, - v souhrnné délce minimálně 45 minut při dělení na tři části, z nichž nejkratší část musí být alespoň 10 minut. b) při případném dalším vzniku nároku v souhrnné délce minimálně 30 minut s možným dělením na více částí, z nichž nejkratší část musí být alespoň 10 minut Přiměřené doby pro oddech a jídlo a bezpečnostní přestávky řidičů jsou uvedeny v jízdních řádech a označeny dohodnutým způsobem. 5

6 2.19 U řidičů autobusů, na které se nevztahuje 10 zákona č. 475/2001 Sb., se postupuje podle 3 téhož zákona U řidičů autobusů mezinárodní osobní dopravy se postupuje dle vyhlášky č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) v platném znění Pokud nesprávným způsobem přidělování služeb dojde v daném měsíci ke vzniku nedopracovaných hodin, budou tyto nedopracované hodiny započteny do fondu pracovní doby a proplaceny ve výši průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak Pro posuzování předchozího bodu nebudou brány v úvahu směny z volna. 3. Pracovní doba strojvedoucích metra a strojvedoucích instruktorů metra (dále jen strojvedoucí) Rozvržení pracovní doby Průměrná pracovní doba nesmí přesáhnout v průběhu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích 40 hodin; do této doby se započítává přiměřená doba pro oddech a jídlo. 3.1 Pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně, zaměstnanci konají práci v každodenním režimu na základě vypracovaného písemného rozvrhu stanovené týdenní pracovní doby (dále jen turnusu) zveřejněného na vývěskách jednotlivých nástupních míst. Pravidla pro rozřazení do turnusů jsou dána platným nařízením vedoucího jednotky. Zaměstnancem pracujícím letmo je takový zaměstnanec v dopravě, jemuž zaměstnavatel nemůže, vzhledem k podmínkám provozu, vypracovat v rámci nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, písemný rozvrh směn a seznámit ho s ním nejpozději 2 týdny před nástupem na směnu. 3.2 Pracovní doba je čas, ve kterém strojvedoucí plní práci podle pokynů zaměstnavatele v rámci pracovní smlouvy. Součástí pracovní doby jsou dále bezpečnostní přestávky, přejezd na výkon práce mimo nástupní místo nebo jiný přejezd v rámci směny, povinná školení, služební zkoušky, povinné lékařské prohlídky a přiměřená doba pro oddech a jídlo. 3.3 Přípravné a odstavné doby jsou uvedeny v příloze č. 8 předpisu V 1/1 - předpisu pro strojvedoucí elektrických vozů. 3.4 Záloha (záloha a strojní záloha) je nařízená přítomnost na pracovišti za účelem případné náhrady za nepřítomného zaměstnance nebo k mimořádným přepravním výkonům. 3.5 Stanovenou pracovní dobu za kalendářní měsíc lze nahradit stanoveným rozvrhem směn-turnusem. V tomto případě je zaměstnavatel povinen zajistit vyrovnání povinné doby za dobu kalendářního roku v souladu s ustanovením 85, odst. 1 ZP. Minimální délka směny zaměstnanců zařazených do rozvrhu směn je 6 hodin. Výjimku tvoří pravidelné poučování, přezkušování a obdobná činnost nařízená zaměstnavatelem. Pracovní dobu téže směny lze rozdělit na dvě části. 6

7 3.6 Směny určené k zajištění vyrovnání povinné pracovní doby za dobu kalendářního roku musí být prokazatelně dohodnuty předem. 3.7 Směny dohodnuté k zajištění naplnění ročního fondu pracovní doby se stávají součástí rozvrhu směn-turnusu. 3.8 Směna předem dohodnutá pro napracování pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance se stává součástí stanoveného rozvrhu směn-turnusu. 3.9 Přípustná délka směny strojvedoucího je nejvýše 11 hodin, strojvedoucího vykonávajícího speciální činnosti (výcvik kandidátů, spolupráce při zavádění a ověřování nových technologií), kdy výkon není s cestujícími nebo jeho jízdní výkon s cestujícími je pouze v rozsahu poloviny délky směny a nebo nemá jízdní výkon, je nejvýše 12 hodin Denní doba řízení může činit nejvýše 9 hodin. Doba řízení může být dvakrát v týdnu prodloužena na 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 90 hodin v období 2 po sobě následujících týdnů. Za dobu řízení se považuje doba řízení včetně přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut Pracovní využití (pracovní doba bez bezpečnostních přestávek) strojvedoucích nesmí převýšit podíl 80 % z celkové pracovní doby směny U strojvedoucích zařazených letmo bude organizována práce tak, aby průměrná délka směny byla delší nebo rovna 8 hodin v průběhu kalendářního měsíce Dělená směna strojvedoucího a záloha se skládá maximálně ze dvou částí, minimální přestávka mezi první a druhou částí jsou 2 hodiny Zjištěný charakter pracovního zatížení u strojvedoucích v jednočlenné obsluze vylučuje, aby v rozvrhu směn následovaly po sobě 3 noční směny Změny turnusů a směn budou projednány s příslušnými odborovými organizacemi. V případě rozřazování do turnusů musí být změny projednány před jeho zahájením. Změna turnusu způsobená změnami v souvislosti se svátky, přesuny volna, posílení provozu, rozkazem o výluce apod. se řídí ustanovením 85, odst. 3 ZP Pokud je směna určena v dohodnutém termínu dopředu, je možno ji zrušit nebo změnit pouze se souhlasem zaměstnance U zaměstnanců zařazených v turnuse se stanoví nárokovost dovolené na zotavenou vnitřní normou o pracovní době. Minimální délka dovolené činí 0,5 dne při čerpání přepočtu zbytku dovolené. Zaměstnanec zařazený letmo si před nástupem dovolené může dohodnout typ první směny po dovolené Nárokovost dovolené na zotavenou u pracovníků zařazených v turnuse se určí průběžně s tím, že se koncem roku vyrovná dle skutečného počtu směn (nebo jejích částí) odpracovaných v průběhu kalendářního roku bez práce přesčas. 7

8 3.19 Pokud je zaměstnanci určena jiná kratší směna oproti turnusu z důvodu potřeby zaměstnavatele, tak je mu započtena jako odpracovaná původní délka směny vyplývající z turnusu. Toto ustanovení se netýká předem plánovaných změn z důvodu změny grafikonu, přesunu volna, posílení provozu, změn vyplývajících z rozkazu o výluce Z důvodu udržení kvalifikace může strojvedoucí požádat o určení směny na jiné trase. Pokud to provozní důvody umožní, bude mu vyhověno. Rozvržení přestávek 3.21 Pracovní směna strojvedoucích při řízení vozidla musí být vnitřně členěna tak, aby maximálně po 2,5 hodinách jízdního výkonu následovala bezpečnostní přestávka v délce trvání minimálně 30 min. Tuto dobu lze též prodloužit po dohodě s odborovými organizacemi. Jízdním výkonem pro tento účel se rozumí doba řízení vozidla, doba obratu, výkon obratové čety, přejezd na jiné místo v rámci směny, doba manipulačních jízd a výkon obsazené zálohy. Tyto jednotlivé jízdní výkony se ve směně sčítají. Doba přejímky a odstavení na začátku a konci směny se nezapočítává do jízdního výkonu. Při likvidaci mimořádných událostí bude bezpečnostní přestávka poskytnuta v nejbližším možném čase. Překážky v práci 3.22 Náhrada mzdy za neodpracované směny přísluší zaměstnancům zařazeným do turnusu pouze v případě, že tyto odpadly z důvodů stanovených v příloze k nař. vl. č. 108/94 Sb., (důležité osobní překážky v práci), v příloze k vyhl. č. 18/1991 Sb., (o jiných úkonech v obecném zájmu) a ve smyslu platných ustanovení ZP a kolektivní smlouvy. Zaměstnancům zařazeným letmo se tyto náhrady mzdy poskytují pouze za pracovní dny od pondělí do pátku a to 8 hodin za každý pracovní den V případě, kdy na důležitou osobní překážku v práci je poskytováno pracovní volno ve dnech a s náhradou mzdy, poskytne se pracovní volno a náhrada mzdy na pracovní směnu, která v tento kalendářní den začíná. Vždy však pouze na jednu směnu, i když v tomto kalendářním dnu se výjimečně vyskytne výkon práce ve dvou směnách. Připadne-li kterákoliv překážka u zaměstnance zařazeného v turnusu na dobu nebo den, kdy zaměstnanec nepracuje, nelze mu poskytnout za dobu trvání překážky v práci náhradu mzdy Při živelných pohromách a z důvodu dlouhodobého omezení provozu s cestujícími v části linky metra je možné přejít operativně na režim zařazení strojvedoucích letmo Strojvedoucí může být trvale převeden mezi trasami dle platného nařízení vedoucího jednotky. 8

9 4. Pracovní doba zaměstnanců pracujících ve speciálním režimu při nočních přepravních výlukách na metru 4.1 Pracovní doba na 30 hodin týdně je stanovena u zaměstnanců v jednosměnném pětidenním pracovním režimu trvale pracujících v nočních přepravních výlukách při údržbě tratí a tunelů metra. 4.2 Pracovní doba na 32,5 hodin týdně je stanovena u zaměstnanců, kteří obsluhují a organizují dopravu v jednosměnném pětidenním pracovním režimu trvale pracujících v nočních přepravních výlukách (strojvedoucí NTP, vedoucí služebního vlaku). 4.3 Rovnoměrné rozvržení trvale noční týdenní pracovní doby: 30 hodin, 32,5 hodin je určeno podle potřeb nočního provozu: od 22:00 h do 4:30 h nebo od 22:30 h do 5:00 h, (včetně přestávky 30 minut na jídlo a oddech nebo přiměřené doby pro oddech a jídlo). 4.4 U zaměstnanců v jednosměnném pětidenním pracovním režimu trvale pracujících v nočních přepravních výlukách při údržbě tratí a tunelů metra (30 hodin) a u zaměstnanců, kteří obsluhují a organizují dopravu v jednosměnném pětidenním pracovním režimu trvale pracujících v nočních přepravních výlukách - strojvedoucí NTP a vedoucí služebního vlaku (32,5 hodin), první pracovní den v týdnu začíná v neděli a poslední začíná ve čtvrtek. 9

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

NÁVRH ze dne. Pracovní doba a doba odpočinku

NÁVRH ze dne. Pracovní doba a doba odpočinku NÁVRH ze dne Pracovní doba a doba odpočinku Účinnost od: Závaznost: všechny útvary DP Zrušuje se: Směrnice GŘ č. 5/2007 Zpracovatel: 500200 - Ing. Iva Kochmanová Spolupracující útvary: - - - Schvalovatel:

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Citace: 589/2006 Sb.

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

589/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

589/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 589/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Změna: 353/2008 Sb. Vláda nařizuje podle 100 odst. 1 a 213 odst.

Více

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě zdroj: www.zakonyprolidi.cz Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě ze dne 6. prosince 2006, ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT PRÁVNÍ ÚPRAVY

Více

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. Předpis je uveden k 1. květnu 2014 v aktuálním znění, jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 353/2008 Sb. 589 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006, kterým se

Více

PŘEDMĚT PRÁVNÍ ÚPRAVY A ZÁKLADNÍ POJMY. Úvodní ustanovení

PŘEDMĚT PRÁVNÍ ÚPRAVY A ZÁKLADNÍ POJMY. Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 589 ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Vláda nařizuje podle 100 odst. 1 a 213 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb.,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Celostátní konference pracovníků DMI Hradec Králové, 5. listopadu Mgr. Vlastimil Šíp

Celostátní konference pracovníků DMI Hradec Králové, 5. listopadu Mgr. Vlastimil Šíp Celostátní konference pracovníků DMI Hradec Králové, 5. listopadu 2016 Mgr. Vlastimil Šíp 1 Legislativní východiska k PD 1. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění později vydaných předpisů 2. zákon

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

pro odměňování řidičů MHD Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

pro odměňování řidičů MHD Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Příloha č.2 KS 2004 M z d o v ý p ř e d p i s - P r a v i d l a pro odměňování řidičů MHD Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost O b s a h : Část I Základní předpis pro odměňování 1 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 10 VÝPRAVČÍ 0

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 10 VÝPRAVČÍ 0 Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 10 VÝPRAVČÍ 0 Platí od 23. února 2016 verze 01 2/21 POKYN 39-2010 -Výpravenská

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Ekonomika Pracovní doba

Ekonomika Pracovní doba S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 2 18. Pracovní doba Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( )

Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( ) NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

Doba řízení (čl. 6): Po nejvýše 6 denních dobách řízení musí mít řidič týdenní odpočinek.

Doba řízení (čl. 6): Po nejvýše 6 denních dobách řízení musí mít řidič týdenní odpočinek. Doba řízení (čl. 6): Celková doba řízení mezi dvěma odpočinky denními nebo jedním odpočinkem denním a jedním odpočinkem týdenním ("denní doba řízení") nesmí přesáhnout 9 hodin. Dvakrát za týden může být

Více

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ZÁKONÍK PRÁCE ustanovení související s plánováním pracovní doby ( 78 až 100) Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007

Více

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. Obecně Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. dále jen ZP ), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, přináší celou řadu změn oproti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0204 Mgr. Petra Kolompárová, DiS. Tematická oblast Občan a právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0111

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0204 Mgr. Petra Kolompárová, DiS. Tematická oblast Občan a právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0111 Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Zákoník práce a jeho specifika ve školství Zákoník práce a jeho specifika ve školství JUDr. Dagmar Lichovníková Tel.: 566620520, 604230437 E-mail: fakta@fakta.cz www.fakta.cz Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. na rok 2006

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. na rok 2006 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost na rok 2006 Na základě zákonů č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů, č. 120/1990 Sb., kterým se upravují

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

4 Pracovní doba a doba odpočinku

4 Pracovní doba a doba odpočinku 4 Pracovní doba a doba odpočinku 4.1 Může zaměstnavatel požadovat práci přesčas? Prosím o informaci, zda může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci práci přesčas, popřípadě zda může zaměstnavatel postihnout

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6 ZO Odborového svazu zaměstnanců dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy K O

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková Identifikace nové normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní smlouva 2010 1 0 0 Identifikace nahrazované normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2001 3. volební období 970/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance PŘÍKAZ ŘEDITELE Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD Určeno pro: všechny zaměstnance Registrační číslo: Platí ode dne: PŘ-AIAF- 001-16 Podpisu jednatelem Zpracovatel: Účinnosti nabývá dne: Finanční úsek

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Název normy: Pracovní doba v Dopravním podniku Ostrava a.s. Kategorie a číslo normy: Směrnice úsek Ekonomického náměstka č. 3/2012 Strana: 2 / 30

Název normy: Pracovní doba v Dopravním podniku Ostrava a.s. Kategorie a číslo normy: Směrnice úsek Ekonomického náměstka č. 3/2012 Strana: 2 / 30 Kategorie a číslo normy: Směrnice úsek Ekonomického náměstka č. 3/2012 Strana: 2 / 30 Obsah I. Úvodní ustanovení... 4 I.1 Účel směrnice... 4 I.2 Rozsah platnosti směrnice... 4 I.3 Vymezení základních pojmů...

Více

Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Lavičky 62, 594 01 Velké Meziříčí

Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Lavičky 62, 594 01 Velké Meziříčí Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Lavičky 62, 594 01 Velké Meziříčí Směrnice k pracovně právním vztahům ve škole a pracovní řád- Č. j.: 1/ 2008 Účinnost: od 1. 1. 2008

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2003 1 Na základě zákonů: č. 2/1991 Sb. (o kolektivním vyjednávání), č. 120/1990 Sb.(kterým

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom.

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč KONTO PRACOVNÍ DOBY Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice Představení holdingu TEDOM a.s. Kogenerační jednotky Autobusy Výroba

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

SSOS_ON_1.15 Pracovní právo

SSOS_ON_1.15 Pracovní právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.15

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Příprava provozních podkladů

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Příprava provozních podkladů ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Příprava provozních podkladů Provozní podklady pro linky MHD 1. Druhy jízdních řádů 2. Tvorba grafikonu 3. Pracovní směny řidičů Provoz tramvají a trolejbusů

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004 Kolektivní smlouva na rok 2004 1 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp.

Více

pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Část I

pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Část I M z d o v ý p ř e d p i s - P r a v i d l a pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost O b s a h : Část I Část II Základní předpis pro odměňování Seznam ztíženého a

Více

Č.j.: Vypracoval: Schválil:

Č.j.: Vypracoval: Schválil: PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 VZOR VNITŘNÍ SMĚRNICE Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola ****, příspěvková organizace se sídlem Provozní porada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Úprava konta pracovní doby je obsažena v ustanoveních zákoníku práce takto:

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Úprava konta pracovní doby je obsažena v ustanoveních zákoníku práce takto: Konto pracovní doby je způsob rozvržení pracovní doby, který smí zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace. Od roku 2008 již není třeba

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. C. sociální právo

OSOBNÍ DOPRAVA. C. sociální právo OSOBNÍ DOPRAVA C. sociální právo 1. Jakou formou zaměstnavatel uzavírá pracovní poměr? a) písemně nebo ústně b) formu určuje zaměstnavatel c) výhradně písemně d) formu určuje zaměstnanec 2. Co musí pracovní

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. C. sociální právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. C. sociální právo NÁKLADNÍ DOPRAVA C. sociální právo 1. Jakou formou zaměstnavatel uzavírá pracovní poměr? a) písemně nebo ústně b) formu určuje zaměstnavatel c) výhradně písemně d) formu určuje zaměstnanec 2. Co musí pracovní

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Plenární zasedání MHD, dne

Plenární zasedání MHD, dne DOSIA Plenární zasedání MHD, dne 22.- 23.02.2012 Výběr ze Sbírky zákonů 2011 19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

361/2003 Sb. O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

361/2003 Sb. O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ustanovení související s plánováním pracovní doby ( 52-76) Změna: 186/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 586/2004

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Čerpání dovolené na zotavenou

Čerpání dovolené na zotavenou B3-04/12-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/12-MPK Čerpání dovolené na zotavenou Obsah: Zpracoval: I. Úvodní ustanovení II. Ustanovení zákoníku práce III. Povinnosti

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více