Odchylná pracovní doba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odchylná pracovní doba"

Transkript

1 Odchylná pracovní doba Tato příloha stanoví odchylně pracovní dobu zaměstnanců, u nichž se režim pracovní doby řídí zákonem č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě a zaměstnanců pracujících ve speciálním režimu při nočních přepravních výlukách na metru. Dojde-li k nesouladu ustanovení s obecnou částí KS, pak pro zaměstnance uvedené v této příloze platí ustanovení této přílohy. Rozvržení pracovní doby 1. Pracovní doba řidičů tramvají Průměrná pracovní doba nesmí přesáhnout v průběhu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích 40 hodin; do této doby se započítává přiměřená doba pro oddech a jídlo. 1.1 Dobou řízení je vlastní řízení vozidla včetně přerušení řízení na dobu kratší 10 minut. Doba řízení může činit maximálně 9 hodin, přičemž 2x v týdnu může být prodloužena až na 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 90 hodin v období dvou týdnů po sobě jdoucích. 1.2 Směna je část stanovené týdenní pracovní doby řidiče tramvaje bez práce přesčas zahrnující dobu řízení včetně příslušných přípravných dob, přestávek, poskytnutých přiměřených dob pro oddech a jídlo, zálohu, návštěvu lékaře nebo psychologa, návštěvu oděvního skladu, školení, přezkoušení, mimořádné přezkoušení, případně jiná činnost, to vše nařízené zaměstnavatelem. Směna nesmí překročit 12 hodin. Zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti zaměstnance, aby délka jeho směny nepřekročila 9 hodin, zároveň nesmí být bez souhlasu řidiče kratší než 6 hodin, kromě činnosti dle bodu 1.6. O tom se sepíše dohoda ve dvou vyhotoveních, z nichž zaměstnavatel i zaměstnanec obdrží po jednom, platí na dobu neurčitou, pokud zaměstnanec nerozhodne jinak. 1.3 Pracovní dobu řidiče tramvaje určuje rozpis směn, které podle výkonu převážné části pracovní doby téže směny mohou být ranní, odpolední, noční, denní, dělené a celodenní, přičemž směna celodenní může být přidělena pouze se souhlasem řidiče. 1.4 Záloha je činnost, kdy je řidič k dispozici směnovému výpravčímu. Směnový výpravčí může řidiči přidělit pracovní činnost dle bodu 1.2. Záloha nesmí překročit 12 hodin a zároveň nesmí být kratší než 6 hodin bez souhlasu řidiče, 1x v měsíci může být minimálně 3 hodiny. Ve státem uznaných svátcích nesmí být kratší než 8 hodin. 1.5 Návštěva lékaře nebo psychologa je časový úsek určený k zaměstnavatelem nařízenému lékařskému nebo psychologickému vyšetření na dobu nezbytně nutnou. 1.6 Přezkoušení, mimořádné přezkoušení a školení je časový úsek v délce 4 hodin. 1.7 Ranní směna a ranní záloha řidiče tramvaje zpravidla končí do 15. hodiny. 1.8 Dělená směna řidiče a záloha se skládá maximálně ze dvou částí. 1.9 Průměrná délka povinných směn řidičů tramvají, stanovená ze součtu délek směn všech vypravovaných vlaků, nebude kratší než 8 hodin; toto pravidlo platí jak v součtu za jednotku Provoz Tramvaje, tak i pro každou provozovnu zvlášť. Zaměstnavatel je povinen přidělovat řidičům práci tak, aby při řádném odpracování všech směn podle platného rozpisu směn, každý řidič odpracoval alespoň 8 hodin v průměru na každou povinnou směnu. 1

2 1.10 Kdyby řidič na základě nesprávného způsobu přidělování služeb neodpracoval povinnou měsíční pracovní dobu, je zaměstnavatel povinen mu příslušný rozdíl proplatit průměrným výdělkem v dotčeném měsíci Při posuzování toho, zda řidič odpracoval povinnou měsíční pracovní dobu, se každá směna z volna považuje za práci přesčas, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak Střídací body bude zaměstnavatel situovat co nejblíže mateřské provozovně řidiče, případně v místech s nejvhodnějším spojením od ní s ohledem na bezpečnost řidiče. Rozvržení přestávek 1.13 Bezpečnostní přestávka je přerušení řízení vozidla na dobu nejméně 10 minut a delší. Ve vlakovém jízdním řádu je tato přestávka vyznačena symbolem B. Nejpozději po 4 hodinách doby řízení resp. ve 4,5 hod. doby řízení musí být řidiči poskytnuta bezpečnostní přestávka, resp. přestávky v celkové době trvání minimálně 30 minut s nejkratší započitatelnou částí minimálně 10 minut Přiměřená doba pro oddech a jídlo je přerušení řízení vozidla na dobu min. 15 minut a delší. Ve vlakovém jízdním řádu je tato doba vyznačena symbolem P. Nejpozději po 4,5 hodinách délky směny řidiče tramvaje včetně musí být řidiči poskytnuta alespoň jedna přiměřená doba pro oddech a jídlo. Přiměřená doba pro oddech a jídlo může být poskytnuta nejdříve po hodině směny a nejpozději hodinu před koncem směny Přestávka na vyplnění jízdních dokladů je přestávka, která se poskytuje řidiči po zatažení do vozovny dle pravidel uvedených dále. Ve vlakovém jízdním řádu je tato přestávka vyznačena symbolem VJD Bezpečnostní přestávka a přiměřená doba pro oddech a jídlo může být vzájemně sloučena. Ve vlakovém jízdním řádu je přestávka vyznačena symbolem BP Pokud je čerpána bezpečnostní přestávka nebo přiměřená doba pro oddech a jídlo v obratišti, pak mezi časem příjezdu do výstupní zastávky a odjezdu z nástupní zastávky musí být časový úsek složený z čisté bezpečnostní přestávky nebo čisté přiměřené doby pro oddech a jídlo, obratového času příslušného pro dané obratiště a čas na vyrovnání zpoždění Čas na vyrovnání zpoždění provozu je 3 minuty Minimální obratový čas je určen 3 minuty u obratišť, kde je nástupní i výstupní zastávka v obratišti, 4 minuty u obratišť, kde je jedna zastávka mimo obratiště a 5 minut u obratišť, kde jsou obě zastávky mimo obratiště nebo jedna ze zastávek je oddělena od obratiště křižovatkou Každou nepravidelnost v čerpání bezpečnostních přestávek a přiměřené doby pro oddech a jídlo je řidič povinen vždy nahlásit na dispečink. Dispečink všechny hlášené nepravidelnosti v čerpání přestávek a přiměřených dob pro oddech a jídlo vyhodnotí a na základě toho včas nařídí řidiči náhradní čerpání přestávky. 2

3 1.21 Pokud je řidič vystřídán na trati, musí mít možnost čerpat přestávku nebo přiměřenou dobu pro oddech a jídlo v objektu DP, a. s. s patřičným zázemím. Časový úsek mezi vystřídáními musí mimo čistého času přestávky zahrnovat i docházkový čas do nejbližšího objektu DP, a. s. s patřičným zázemím Pravidla pro poskytování přestávek : Pravidla pro poskytování přiměřených dob pro oddech a jídlo při délce směny do 4 hodin P = 0 minut delší přes 4 h nejpozději do 4,5 h P = 15 minut delší přes 8,5 h nejpozději do 9 h P = 30 minut nebo P = 15 minut + VJD delší přes 9 h P = 45 minut nebo P = 30 minut + VJD Pravidla pro poskytování bezpečnostních přestávek při době řízení do 4 hodin B = 0 delší přes 4 h do 8 h B = 30 minut delší přes 8 hodin B = 60 minut Rozvržení pracovní doby 2. Pracovní doba řidičů autobusů MHD Průměrná pracovní doba nesmí přesáhnout v průběhu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích 40 hodin; do této doby se započítává přiměřená doba pro oddech a jídlo. 2.1 Součástí pracovní doby řidičů autobusů jsou přepravní výkon, bezpečnostní přestávky, čekání na trati (prostoj), čekání na výkon při převzetí autobusu, čekání na zpožděné střídání, čekání na příkaz v garáži, čekání při nařízené operativní záloze, příprava a odstavení zájezd, předání autobusu při střídání, manipulační doba řidiče (přípravné a odstavné doby), prodloužená odstavná doba řidiče, mimořádná záloha, zahřívání autobusu na zájezdu, oprava autobusu na trati, zácvik jiného řidiče, prostoj v garáži, projížďka trati, provozní záloha, seznámení s řízením určeného typu autobusu, zaměstnavatelem nařízená lékařská prohlídka, zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, záloha před výkonem, přiměřená doba pro oddech a jídlo. 2.2 Přípravné a odstavné doby při nástupu, střídání na trati a ukončení služby řízení autobusu se započítávají do pracovní doby v následujícím rozsahu: přípravná doba při nástupu do služby-všechny směny odstavná doba po ukončení výkonu všechny směny přípravná doba před další částí dělené směny odstavná doba po ukončení části dělené směny,pokud se nejedná o ukončení směny předání autobusu při střídání na lince 20 minut 20 minut 15 minut 15 minut 4 minuty 2.3 Zaměstnavatel bude v součinnosti s odborovými organizacemi vytvářet odpovídající podmínky při určování rozvržení pracovní doby v rámci provozních možností v individuálních případech zaměstnanců hodných zvláštního zřetele (např. zdravotní stav, sociální podmínky, invalidita). 3

4 2.4 U řidičů autobusů s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou je pracovní doba stanovena v kostrách diagramů odsouhlasených vedoucím příslušné provozovny a projednaných s příslušnými odborovými organizacemi. 2.5 Při tvorbě nových diagramů musí být respektovány podmínky vyplývající ze ZP a zákona č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě a to s důrazem zejména na tyto aspekty: a) kostra diagramu stanovuje rozvržení pracovních směn v daném časovém období se stanovením plánované délky směny bez práce přesčas, b) průměrná týdenní pracovní doba musí odpovídat hodnotě stanovené pro týdenní pracovní dobu za období vymezené daným diagramem, c) nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami musí být poskytován v souladu s 90 ZP a 3, 10 odst. 3 zákona č. 475/2001 Sb., d) nepřetržitý odpočinek bude v rámci 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích činit nejméně 24 hodin a za období 3 kalendářních týdnů po sobě jdoucích nejméně 105 hodin. 2.6 Měsíční fond pracovní doby je u řidičů autobusů s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou stanoven individuálně a odpovídá součtu plánovaných hodin z diagramu daného měsíce. Hodiny přesahující takto stanovený individuální fond pracovní doby jsou prací přesčas. Do individuálního fondu pracovní doby se započítávají i hodiny, za které zaměstnanec obdržel náhradu mzdy za svátek, při překážkách v práci, za dovolenou a dávky nemocenského pojištění, jakož i hodiny poskytnutého pracovního volna bez náhrady mzdy. U řidičů autobusů je nezbytně nutné věnovat pozornost naplnění fondu pracovní doby v jednotlivých měsících, aby bezdůvodně nedocházelo k nedopracovaným hodinám, které by bylo nutno převést do dalšího měsíce (o tyto hodiny se zvyšuje individuální fond následujícího měsíce). 2.7 Roční fond vychází z plánovacího kalendáře daného roku a závisí na délce pracovní doby v týdnu. Hodnota ročního fondu je pro zaměstnance závazná. Pokud tedy ze stanoveného diagramu vychází na příslušný rok větší počet hodin, než vyplývá z ročního fondu a nedojde k vyrovnání fondu pracovní doby, jedná se o práci přesčas. Dojde-li ke vzniku nedopracovaných hodin vinou zaměstnavatele, započítávají se tyto nedopracované hodiny do fondu pracovní doby a budou proplaceny ve výši průměrného výdělku. 2.8 Směna je část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je řidič autobusu povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Směna jako část týdenní pracovní doby je pak dána rozvrhem pracovních směn. Plánovaná délka směny řidičů autobusů nesmí přesáhnout 12 hodin. 2.9 Rozvržení pracovní doby do směn se stanoví rozvrhem směn tak, aby průměrná týdenní pracovní doba nepřesahovala v určeném období hranici stanovenou pro týdenní pracovní dobu. S rozvrhem směn stanoveným kostrou diagramu musí být řidiči autobusů seznámeni nejpozději dva týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, např. formou vývěsky. 4

5 2.10 U řidičů autobusů je konečnou fází pro rozvržení pracovní doby rozpis konkrétních služeb. Změny ve službě, která je určena rozpisem služeb, lze bez předchozího projednání s řidičem autobusu provádět jen při náhlé nepředvídané změně ve vypravení. Upřesnění konkrétní služby, popřípadě volna musí být dáno v rozpise služeb minimálně 3 dny předem Pokud nebude možno v důsledku svátku zachovat směnu plánovanou diagramem, může být řidiči autobusu určena rozpisem služeb platným pro příslušný den jiná směna. Pokud zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou odpadne plánovaná směna v důsledku omezení provozu ve svátek a nebude mu jiná směna určena, má nárok na ušlou mzdu v důsledku svátku (tzv. VVS = volno vzniklé svátkem) v rozsahu této plánované směny Příslušný výpravčí zajistí pro řidiče autobusů, kterým byla rozvrhem směn stanovena pracovní záloha a nebyla jim přidělena práce na konkrétní lince a pořadí, směnu v rozsahu plánované pracovní zálohy, pokud se nedohodne se zaměstnancem jinak. V diagramu služeb mohou být během čtyř po sobě následujících týdnů maximálně dvě zálohy s plánovanou délkou pracovní doby kratší než 8 hodin, tzv. zálohy-2, která nesmí být kratší než 3 hodiny V případě, že řidič autobusu požádá o výměnu nebo zkrácení své plánované služby a ze strany zaměstnavatele mu bude vyhověno, musí neodpracovanou část směny napracovat První pracovní den v týdnu je pondělí a začíná nástupem první směny v týdnu v 0:01h (např. služební autobus). Rozvržení přestávek 2.15 U řidičů autobusů MHD musí být doba řízení nejdéle po 4 hodinách přerušena bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li přerušení dělené směny, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 10 minut Řidič je povinen umožnit provést kontrolu, nesmí být přitom omezeno čerpání jeho bezpečnostní přestávky a přiměřené doby na oddech a jídlo U řidičů autobusů MHD, jejichž práce nemůže být přerušena, se poskytuje přiměřená doba pro oddech a jídlo, která se započítává do pracovní doby. Přiměřená doba pro oddech a jídlo bude v jízdních řádech poskytována: a) u směny nebo její části delší než 6 hodin alespoň jednou alternativně takto: - v souvislé délce minimálně 30 minut, - v souhrnné délce minimálně 40 minut při dělení na dvě části, - v souhrnné délce minimálně 45 minut při dělení na tři části, z nichž nejkratší část musí být alespoň 10 minut. b) při případném dalším vzniku nároku v souhrnné délce minimálně 30 minut s možným dělením na více částí, z nichž nejkratší část musí být alespoň 10 minut Přiměřené doby pro oddech a jídlo a bezpečnostní přestávky řidičů jsou uvedeny v jízdních řádech a označeny dohodnutým způsobem. 5

6 2.19 U řidičů autobusů, na které se nevztahuje 10 zákona č. 475/2001 Sb., se postupuje podle 3 téhož zákona U řidičů autobusů mezinárodní osobní dopravy se postupuje dle vyhlášky č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) v platném znění Pokud nesprávným způsobem přidělování služeb dojde v daném měsíci ke vzniku nedopracovaných hodin, budou tyto nedopracované hodiny započteny do fondu pracovní doby a proplaceny ve výši průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak Pro posuzování předchozího bodu nebudou brány v úvahu směny z volna. 3. Pracovní doba strojvedoucích metra a strojvedoucích instruktorů metra (dále jen strojvedoucí) Rozvržení pracovní doby Průměrná pracovní doba nesmí přesáhnout v průběhu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích 40 hodin; do této doby se započítává přiměřená doba pro oddech a jídlo. 3.1 Pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně, zaměstnanci konají práci v každodenním režimu na základě vypracovaného písemného rozvrhu stanovené týdenní pracovní doby (dále jen turnusu) zveřejněného na vývěskách jednotlivých nástupních míst. Pravidla pro rozřazení do turnusů jsou dána platným nařízením vedoucího jednotky. Zaměstnancem pracujícím letmo je takový zaměstnanec v dopravě, jemuž zaměstnavatel nemůže, vzhledem k podmínkám provozu, vypracovat v rámci nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, písemný rozvrh směn a seznámit ho s ním nejpozději 2 týdny před nástupem na směnu. 3.2 Pracovní doba je čas, ve kterém strojvedoucí plní práci podle pokynů zaměstnavatele v rámci pracovní smlouvy. Součástí pracovní doby jsou dále bezpečnostní přestávky, přejezd na výkon práce mimo nástupní místo nebo jiný přejezd v rámci směny, povinná školení, služební zkoušky, povinné lékařské prohlídky a přiměřená doba pro oddech a jídlo. 3.3 Přípravné a odstavné doby jsou uvedeny v příloze č. 8 předpisu V 1/1 - předpisu pro strojvedoucí elektrických vozů. 3.4 Záloha (záloha a strojní záloha) je nařízená přítomnost na pracovišti za účelem případné náhrady za nepřítomného zaměstnance nebo k mimořádným přepravním výkonům. 3.5 Stanovenou pracovní dobu za kalendářní měsíc lze nahradit stanoveným rozvrhem směn-turnusem. V tomto případě je zaměstnavatel povinen zajistit vyrovnání povinné doby za dobu kalendářního roku v souladu s ustanovením 85, odst. 1 ZP. Minimální délka směny zaměstnanců zařazených do rozvrhu směn je 6 hodin. Výjimku tvoří pravidelné poučování, přezkušování a obdobná činnost nařízená zaměstnavatelem. Pracovní dobu téže směny lze rozdělit na dvě části. 6

7 3.6 Směny určené k zajištění vyrovnání povinné pracovní doby za dobu kalendářního roku musí být prokazatelně dohodnuty předem. 3.7 Směny dohodnuté k zajištění naplnění ročního fondu pracovní doby se stávají součástí rozvrhu směn-turnusu. 3.8 Směna předem dohodnutá pro napracování pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance se stává součástí stanoveného rozvrhu směn-turnusu. 3.9 Přípustná délka směny strojvedoucího je nejvýše 11 hodin, strojvedoucího vykonávajícího speciální činnosti (výcvik kandidátů, spolupráce při zavádění a ověřování nových technologií), kdy výkon není s cestujícími nebo jeho jízdní výkon s cestujícími je pouze v rozsahu poloviny délky směny a nebo nemá jízdní výkon, je nejvýše 12 hodin Denní doba řízení může činit nejvýše 9 hodin. Doba řízení může být dvakrát v týdnu prodloužena na 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 90 hodin v období 2 po sobě následujících týdnů. Za dobu řízení se považuje doba řízení včetně přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut Pracovní využití (pracovní doba bez bezpečnostních přestávek) strojvedoucích nesmí převýšit podíl 80 % z celkové pracovní doby směny U strojvedoucích zařazených letmo bude organizována práce tak, aby průměrná délka směny byla delší nebo rovna 8 hodin v průběhu kalendářního měsíce Dělená směna strojvedoucího a záloha se skládá maximálně ze dvou částí, minimální přestávka mezi první a druhou částí jsou 2 hodiny Zjištěný charakter pracovního zatížení u strojvedoucích v jednočlenné obsluze vylučuje, aby v rozvrhu směn následovaly po sobě 3 noční směny Změny turnusů a směn budou projednány s příslušnými odborovými organizacemi. V případě rozřazování do turnusů musí být změny projednány před jeho zahájením. Změna turnusu způsobená změnami v souvislosti se svátky, přesuny volna, posílení provozu, rozkazem o výluce apod. se řídí ustanovením 85, odst. 3 ZP Pokud je směna určena v dohodnutém termínu dopředu, je možno ji zrušit nebo změnit pouze se souhlasem zaměstnance U zaměstnanců zařazených v turnuse se stanoví nárokovost dovolené na zotavenou vnitřní normou o pracovní době. Minimální délka dovolené činí 0,5 dne při čerpání přepočtu zbytku dovolené. Zaměstnanec zařazený letmo si před nástupem dovolené může dohodnout typ první směny po dovolené Nárokovost dovolené na zotavenou u pracovníků zařazených v turnuse se určí průběžně s tím, že se koncem roku vyrovná dle skutečného počtu směn (nebo jejích částí) odpracovaných v průběhu kalendářního roku bez práce přesčas. 7

8 3.19 Pokud je zaměstnanci určena jiná kratší směna oproti turnusu z důvodu potřeby zaměstnavatele, tak je mu započtena jako odpracovaná původní délka směny vyplývající z turnusu. Toto ustanovení se netýká předem plánovaných změn z důvodu změny grafikonu, přesunu volna, posílení provozu, změn vyplývajících z rozkazu o výluce Z důvodu udržení kvalifikace může strojvedoucí požádat o určení směny na jiné trase. Pokud to provozní důvody umožní, bude mu vyhověno. Rozvržení přestávek 3.21 Pracovní směna strojvedoucích při řízení vozidla musí být vnitřně členěna tak, aby maximálně po 2,5 hodinách jízdního výkonu následovala bezpečnostní přestávka v délce trvání minimálně 30 min. Tuto dobu lze též prodloužit po dohodě s odborovými organizacemi. Jízdním výkonem pro tento účel se rozumí doba řízení vozidla, doba obratu, výkon obratové čety, přejezd na jiné místo v rámci směny, doba manipulačních jízd a výkon obsazené zálohy. Tyto jednotlivé jízdní výkony se ve směně sčítají. Doba přejímky a odstavení na začátku a konci směny se nezapočítává do jízdního výkonu. Při likvidaci mimořádných událostí bude bezpečnostní přestávka poskytnuta v nejbližším možném čase. Překážky v práci 3.22 Náhrada mzdy za neodpracované směny přísluší zaměstnancům zařazeným do turnusu pouze v případě, že tyto odpadly z důvodů stanovených v příloze k nař. vl. č. 108/94 Sb., (důležité osobní překážky v práci), v příloze k vyhl. č. 18/1991 Sb., (o jiných úkonech v obecném zájmu) a ve smyslu platných ustanovení ZP a kolektivní smlouvy. Zaměstnancům zařazeným letmo se tyto náhrady mzdy poskytují pouze za pracovní dny od pondělí do pátku a to 8 hodin za každý pracovní den V případě, kdy na důležitou osobní překážku v práci je poskytováno pracovní volno ve dnech a s náhradou mzdy, poskytne se pracovní volno a náhrada mzdy na pracovní směnu, která v tento kalendářní den začíná. Vždy však pouze na jednu směnu, i když v tomto kalendářním dnu se výjimečně vyskytne výkon práce ve dvou směnách. Připadne-li kterákoliv překážka u zaměstnance zařazeného v turnusu na dobu nebo den, kdy zaměstnanec nepracuje, nelze mu poskytnout za dobu trvání překážky v práci náhradu mzdy Při živelných pohromách a z důvodu dlouhodobého omezení provozu s cestujícími v části linky metra je možné přejít operativně na režim zařazení strojvedoucích letmo Strojvedoucí může být trvale převeden mezi trasami dle platného nařízení vedoucího jednotky. 8

9 4. Pracovní doba zaměstnanců pracujících ve speciálním režimu při nočních přepravních výlukách na metru 4.1 Pracovní doba na 30 hodin týdně je stanovena u zaměstnanců v jednosměnném pětidenním pracovním režimu trvale pracujících v nočních přepravních výlukách při údržbě tratí a tunelů metra. 4.2 Pracovní doba na 32,5 hodin týdně je stanovena u zaměstnanců, kteří obsluhují a organizují dopravu v jednosměnném pětidenním pracovním režimu trvale pracujících v nočních přepravních výlukách (strojvedoucí NTP, vedoucí služebního vlaku). 4.3 Rovnoměrné rozvržení trvale noční týdenní pracovní doby: 30 hodin, 32,5 hodin je určeno podle potřeb nočního provozu: od 22:00 h do 4:30 h nebo od 22:30 h do 5:00 h, (včetně přestávky 30 minut na jídlo a oddech nebo přiměřené doby pro oddech a jídlo). 4.4 U zaměstnanců v jednosměnném pětidenním pracovním režimu trvale pracujících v nočních přepravních výlukách při údržbě tratí a tunelů metra (30 hodin) a u zaměstnanců, kteří obsluhují a organizují dopravu v jednosměnném pětidenním pracovním režimu trvale pracujících v nočních přepravních výlukách - strojvedoucí NTP a vedoucí služebního vlaku (32,5 hodin), první pracovní den v týdnu začíná v neděli a poslední začíná ve čtvrtek. 9

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004 Kolektivní smlouva na rok 2004 1 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp.

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují:

Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují: Příloha č. 7 KS 2004 SPECIFICKÉ PODMÍNKY V DIVIZI AUTOBUSY Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují: Strana 1 (celkem 24) strana: 1. Základní ustanovení 3 2. Dovolená, pracovně právní vztahy 3 3.

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30.

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30. Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30 Mzdová dohoda uzavřená mezi zaměstnavatelem: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, S. P. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 1 OBSAH: ČÁST I. ROZSAH A PLATNOST ČÁST II. VZÁJEMNÉ VZTAHY SMLUVNÍCH STRAN ČÁST III. PRACOVNÍ POMĚR ČÁST IV. PRACOVNÍ DOBA

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Nařízení 561, 3821 a AETR

Nařízení 561, 3821 a AETR Nařízení 561, 3821 a AETR výtah z dokumentů pro řidiče user 2012 Obsah 1. Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a (EHS) 3821/85 4 Kdy se použije nařízení 561 a kdy AETR? 4 2. Nařízení

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském pohraničí 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org www.mrz-laba-nysa.org

Více

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 uzavřená mezi ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 70702, IČ 45193258, jednající Tapasem Rajderkarem, předsedou

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec Jednota, spotřební družstvo Odborový svaz pracovníků obchodu ZO v Jindřichově Hradci při Jednotě, s.d. v Jindřichově Hradci sídl. Vajgar 595/III sídl. Vajgar 595/III 377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více