Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : e.mail : URL: Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana Hemerková, ředitelka školy

2 Obsah Část I Základní charakteristika školy Charakteristika školy Současnost školy Školská rada...5 Část II Plnění učebních plánů a osnov...6 Část III Seznam studijních oborů...6 Profil absolventa...7 Část IV Statistické údaje o škole Údaje o pracovnících školy Údaje o přijímacím řízení Výkon státní správy...14 Část V Výsledky výchovy a vzdělávání...15 Část VI Výsledky chování...21 Část VII Další údaje o školních a mimoškolních aktivitách...26 Část VIII Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy...32 Část IX Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Část X Další sledované oblasti...35 Část XI Zhodnocení a závěr...38 Protokol ČŠI...39 Hospodaření školy za rok

3 Část I. Základní charakteristika školy Název školy : Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Sídlo školy : Prostějov, Vápenice 3 Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Zřizovatel školy : Olomoucký kraj Jeremenkova 40 A Olomouc Datum zařazení do sítě : 31. května 1996 Druh a typ školy : Střední odborná škola Ředitel školy : Mgr. Ivana Hemerková Arbesovo nám Prostějov Rada školy : Zřízena rozhodnutím Olomouckého kraje ze dne Telefon, fax : www : Seznam studijních oborů, jejich zaměření : 5341M/007 Zdravotnický asistent čtyřleté studium pro absolventy základních škol denní studium zakončené maturitní zkouškou Mimoškolní a volnočasové aktivity školy : Kroužek konverzace v anglickém jazyce Kroužek konverzace v německém jazyce Sportovní klub Florbalový kroužek Rada rodičů Kroužek tai - bo 3

4 1. 1 Charakteristika školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem školy je od Olomoucký kraj. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Ve školním roce 2004 / 2005 byla škole udělena akreditace instituce pro DVPP Současnost školy V druhém a třetím poschodí školní budovy na Vápenici 3, jejímž majitelem je Město Prostějov, sídlí SZŠ. Škola má s majitelem uzavřenou platnou nájemní smlouvu. V nižších patrech této budovy, z větší části odděleně od SZŠ, se nachází ZŠ Rejskova, k níž patří i tělocvična, kterou si škola pronajímá, další tělocvičné prostory škola pronajímá od prostějovské SPŠO. Ve třetím patře severního křídla SZŠ jsou umístěny ředitelství, sborovna, sekretariát a kancelář účetní - rozpočtářky. Na chodbě druhého patra a v části chodby třetího patra jsou žákovské šatny skříňového typu, ve větších chodbových prostorách je moderní obrazová výzdoba. V užší části chodby v severním křídle druhého patra jsou vystaveny ukázky prací a úspěchy žáků školy. Na chodbách třetího patra jižního křídla jsou instalovány nástěnky se zdravotnickou tematikou. Nachází se zde také moderně vybavená učebna pro výuku předmětu psychologie a komunikace. Ve sledovaném školním roce byla dokončena výměna oken v prostorách školy, dále byly přebudovány skladové prostory, spisovna, zázemí THP zaměstnanců ( uklízečky, školník - domovník ) a kabinet cizích jazyků. V důsledku těchto úprav byla pravidelná výuka o několik dní zkrácena. ( zkrácení výuky také způsobily stěhovací práce v prostorách již končící ZŠ Rejskova ) Následně došlo ke generální rekonstrukci WC a odpadových systémů tamtéž. Škola má dvanáct moderně vybavených většinou prostorných učeben pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů a odborných učeben předmětu ošetřovatelství. Všechny jsou průběžně modernizovány. Odborné učebny jsou částečně školními třídami, a částečně simulují pracovny sester a nemocniční pokoje. Učebna psychologie a pedagogiky má kruhové uspořádání sezení pro skupinovou výuku a relaxaci. Učebny pro výuku odborných předmětů i všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vybaveny dataprojektorem propojeným s notebookem, videopřehrávačem a DVD přehrávačem. Téměř všechny ostatní učebny televizním přijímačem s videopřehrávačem a bohatou nabídkou videozáznamů, učebna literatury také audionahrávkami.dále je používán přenosný dataprojektor, který lze napojit jak na stolní počítač, tak notebook, většinou je využíván pro výuku výpočetní techniky, mimoškolní akce a slouží žákům k prezentaci prací. Všechny učebny mají řadu obrazů, modelů, schémat a grafů. Ve všech prostorách školy je již možnost wi-fi připojení na internet. Všechny pomůcky jsou průběžně aktualizovány. Průběžně je doplňován software a to na základě doporučení a žádostí vyučujících jednotlivých předmětů, kteří novinky neustále sledují. Výuka výpočetní techniky je vedena ve specializované učebně, jejíž vybavení je neustále modernizováno a doplňováno. Počítače jsou propojeny do sítě a ze všech je umožněn přístup na internetovou síť. Žákům slouží žákovská knihovna v kabinetě všeobecně vzdělávacích předmětů, ale také odborná knihovna a studovna, jejichž fond využívají také vyučující. 4

5 Knihovna studovna, je vybavena počítačem s připojením na internet a tiskárnou. Výuka cizích jazyků je realizována ve specializovaných jazykových učebnách. Při výuce ošetřovacích postupů mají žáci možnost pracovat s resuscitačním modelem se zapisovačem fyziologických funkcí Recording Resusci Anne, další resuscitační modely jsou k dispozici i na mimoškolní akce, k dispozici je dále žákům infúzní pumpa s lineárním dávkovačem, modely pro nácvik cévkování, odběrů krve, aplikace injekcí, atd. K seznámení s vedením dokumentace ve zdravotnických zařízeních v Evropské unii slouží materiály HINZ. Výuka praxe probíhá na smluvně zajištěných pracovištích Středomoravské nemocniční a.s. odštěpném závodě Nemocnice Prostějov. S nemocnicí vyučující odborných předmětů stále úzce spolupracují, navštěvují v rámci dalšího vzdělávání tamní odborné semináře a také sami pořádají odborné konference, kterých se účastní zaměstnanci nemocnice. Vrchní a staniční sestry se i jako odborníci z praxe účastní praktických maturitních zkoušek, spolu s lékaři také společenských a reprezentačních akcí školy. Ve sledovaném školním roce se uskutečnilo také neformální setkání vedení školy, odborných vyučujících a hlavní, vrchních a staničních sester přímo ve škole, na kterém byla rozdiskutována všechna důležitá témata, týkající se další spolupráce. Škola je pro svou činnost materiálně a technicky velmi dobře vybavena. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Radou rodičů, Školskou radou a dalšími institucemi města, kraje a regionu Školská rada Od byla Olomouckým krajem zřízena Školská rada Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3 dle zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon. Školská rada měla 6 členů a zřizovatelem byli jmenováni do prosince 2008 : MUDr. Tomáš Hruban Dana Králíčková Mgr. Ivana Halouzková Mgr. Martin Mokroš MUDr. Marie Marsová, MBA MUDr. Milan Hruban, CSc. S účinností od byla Olomouckým krajem zřízena nová Školská rada, která má 6 členů a zřizovatelem byli jmenováni : Lenka Holásková Soňa Doleželová Mgr. Ivana Vychodilová Mgr. Martin Mokroš MUDr. Marie Marsová,MBA Ing Pavel Drmola 5

6 Část II. Plnění učebních plánů a osnov Plnění učebních osnov Název Č.j.: v ročníku: M/007 Zdravotnický asistent / , 2., 3., 4. Učební osnovy a plány byly ve všech ročnících splněny. Učební dokumenty schválilo Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne ,čj / Část III. Seznam studijních oborů Kód oboru M/007 Délka studia čtyřleté studium Ukončení studia maturitní zkouškou Forma studia denní Druh studia střední odborné 6

7 Profil absolventa Absolvent studijního oboru M/007 zdravotnický asistent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním pro uplatnění ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních. Významnou součástí profilu absolventa jsou jeho morální vlastnosti, odpovídající etickému kodexu zdravotnických pracovníků. K žádoucím rysům osobnosti absolventa patří mimo jiné schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi, samostatně a pohotově se rozhodovat v mezích své kompetence a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, projevovat zdravému i nemocnému úctu, empatii, emocionální podporu, respektovat práva nemocného, provádět ošetřovatelské činnosti efektivně a účinně, získávat a využívat nové poznatky v ošetřovatelství.v tomto oboru škola vzdělává žáky v ročníku. 7

8 Část IV. Statistické údaje o škole 1) Údaje o pracovnících školy Managementem školy je ředitelka školy, která spolupracuje se zástupkyní ředitelky, vedoucí praktického vyučování, ekonomkou a zástupci odborové organizace. Poradním orgánem ředitelky je pedagogická rada, která zasedá pravidelně čtyřikrát do roka, v případě potřeby i vícekrát. Ředitelka školy spolupracuje se Školskou radou, Radou rodičů při SZŠ a vedením Středomoravské nemocniční a.s. odštěpný závod Nemocnice Prostějov. a) Odborná a pedagogická způsobilost školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 Odborná způsobilost 100% 100% Pedagogická způsobilost 91% 96% Ve sledovaném období pracovala na SZŠ v Prostějově jedna učitelka, která nemá pedagogickou způsobilost a dokončuje pedagogické vzdělání na VŠ. 8

9 b) Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, aprobaci, praxi Údaje o pedagogických pracovnících Pořadové číslo Jméno a příjmení Titul Pracovní zařazení Kvalifikace Aprobace Roky pedagogické praxe 1. Ivana Hemerková Mgr. ředitelka VŠ odb.předměty Marie Dostálová Mgr. zást. řed. VŠ odb. předměty Anežka Vítková Mgr. vedoucí praxe VŠ odb. předměty Jarmila Černošková Mgr. učitelka VŠ ANJ Dana Červenková Mgr. učitelka VŠ odb.předměty 1 6. Drahomíra Dittrichová RNDr. učitelka VŠ CHE, FYZ Bronislava Dudová Mgr. učitelka VŠ ON, CJL Františka Fischerová Mgr. učitelka VŠ odb. předměty 7 9. Ivana Halouzková Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Jan Lázna RNDr. učitel VŠ VYT, MAT Markéta Michlová Mgr. učitelka VŠ ANJ Martin Mokroš Mgr. učitel VŠ DEJ, LAJ Eva Mrázková Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Pavlína Nesetová Mgr. učitelka SŠ odb. předměty Petr Opravil Mgr. učitel VŠ TEV Martina Papšová Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Šárka Pavlovská Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Hana Sandroni Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Anna Spáčilová Mgr. učitelka VŠ NEJ Jana Uchytilová Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Jolana Uvízlová Bc. učitelka VŠ odb. předměty Monika Vacová Mgr. učitelka VŠ ANJ Marie Vašková PhDr. učitelka VŠ CJL Eva Veselá Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Ivana Vychodilová Mgr. učitelka VŠ odb. předměty 22 9

10 Komentář k tabulce: V tabulce o pedagogických pracovnících nejsou uvedeni externí vyučující, kteří vyučují všeobecně - vzdělávací předměty. Ve školním roce 2008 /2009 působili na Střední zdravotnické škole v Prostějově 2 externí pedagogové, kteří vyučovali 7 hodin. Externí pracovníci vyučovali tyto předměty: matematika, biologie. Čtyři pedagogové, kteří jsou uvedeni v tabulce pracovali na zkrácený úvazek. V prosinci 2008 jedna odborná vyučující odešla na mateřskou dovolenou a v červnu jedna vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů a jedna vyučující odborných předmětů ukončila pracovní poměr na dobu určitou. Ostatní pracovníci školy : Pořadové číslo Jméno a příjmení Pracovní zařazení 1. Zdeňka Urbanovská účetní - rozpočtářka 2. Lenka Závodská správce majetku - asistent 3. Jaroslav Grulich domovník 4. Petra Cehelská uklízečka 5. Jana Hafnerová uklízečka Domovník v organizaci pracuje na úvazek 0,

11 c) Organizační struktura Organizační schéma Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3 Ředitelka školy Mgr. Ivana Hemerková Zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně Mgr. Marie Dostálová Vedoucí praktického vyučování Mgr. Anežka Vítková Asistentka Lenka Závodská účetní rozpočtářka Zdeňka Urbanovská Vyučující všeobecněvzdělávacích předmětů 10 vyučujících Vyučující odborných předmětů 15 vyučujících Externí vyučující 2 vyučujících domovník uklízečky 3 pracovníci 11

12 d) Absolventi, kteří nastoupili na školu školní rok 2007/2008 školní rok 2008/ e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných : školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 Důchodový věk 1 2 Nekvalifikovaní

13 2 ) Údaje o přijímacím řízení Data konání : 1. termín přijímacího řízení : termín přijímacího řízení : termín přijímacího řízení : termín: 2. termín: 3. termín: Přijímacího řízení se účastnilo Přijato Zápisové lístky dodalo V přijímacím řízení podalo 15 uchazečů odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Všechna odvolání byla kladně vyřízena v rámci autoremedury. 13

14 3 ) Výkon státní správy Výčet rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání - o přijetí ke vzdělávání ve ve střední škole o přerušení vzdělávání o vyloučení o podmíněném vyloučení o přestupu o uznání dosaženého vzdělání o opakování ročníku

15 Část V. Výsledky výchovy a vzdělávání Střední zdravotnická škola Prostějov, Vápenice 3, je samostatnou příspěvkovou organizací. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Ve školním roce 2008 / 2009 navštěvovalo školu k 30. září žáků z toho 29 chlapců. a) Přehled počtu pracovníků školy a studujících: a) ve školním roce 2007 /2008 b) ve školním roce 2008 /2009 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků Počet pedagogických pracovníků školní rok a b a b a b a b a b a b ,5 11,1 10, V tabulce nejsou započítáni externí vyučující. Ve školním roce 2008 /2009 působili na Střední zdravotnické škole dva externí pedagogové s úvazkem 0,33. 15

16 b) Prospěch žáků na škole školní rok 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč Celkem Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikovaní a b a b a b a b a b a) 1. pololetí 2008/2009 b) 2. pololetí 2008/2009 Po opravných zkouškách v srpnu 2009 pět žáků opakuje ročník / 3 žáci 1. ročníku, 1 žák druhého ročníku a 1 žák třetího ročníku/ Průměrný prospěch žáků dle ročníků za školní rok 2008/ A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B Průměr 2,55 2,21 2,10 2,25 2,53 2,39 2,28 2,43 2,34 Průměrný prospěch tříd ve školním roce 2008/ ,5 2 2,55 2,21 2,1 2,25 2,53 2,39 2,28 2,43 1,5 1 0, A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 16

17 c) Vyloučení žáci a zameškané hodiny a) Ve školním roce 2007/2008 b) Ve školním roce 2008/ roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem počet celkem z toho z důvodů prospěchu z toho z důvodů chování z jiných důvodů průměrný počet zameškaných hodin na žáka Komentář k tabulce : poměrně vysoký průměrný počet zameškaných hodin v každém ročníku je způsoben dlouhodobými absencemi, trvajícími několik týdnů. d) Výchovná opatření za celý školní rok 2008 / 2009 : Pochvala třídního učitele Pochvala ředitelky školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy Vyloučení

18 e) Celkový počet neomluvených hodin : školní rok 2007/2008 školní rok 2008/ f) Výsledky maturitních zkoušek školní rok počet žáků prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli počet opakujících zkoušku 2007/ / Komentář k tabulce : ve školním roce 2008 / 2009 konalo v září opravnou maturitní zkoušku 6 žáků, a jeden žák u opravné maturitní zkoušky neprospěl. Výsledky maturitních zkoušek / / počet žáků 10 9 prospěli s vyznamenáním 0 prospěli neprospěli počet opakujících zkoušku

19 Přehled maturitních předmětů : Český jazyk a literatura Ošetřovatelství Psychologie a komunikace Ošetřování nemocných ( praktická zkouška ) Přehled volitelných maturitních předmětů : Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Témata maturitních písemných prací z předmětu český jazyk a literatura jarní termín 2009: 1. Třem kameníkům dal vladař stejný úkol - otesat kámen. Na otázku kolemjdoucího poutníka, který chtěl vědět, co dělají, první mrzutě sdělil: Otesávám kámen. Druhý řekl: Vydělávám sobě a rodině na chleba. Když se zeptal třetího, dostal tuto odpověď: Já stavím chrám. / Úvaha o důležitosti sebevědomí, nadšení, motivace k vyplnění vytčených cílů. / 2..A v rukou vraha celá zem, jak buben černě potažený ( Fr. Hrubín Jobova noc ) / Před sedmdesáti léty začala druhá světová válka. referát o odrazu jejích událostí, utrpení v zázemí, rasové diskriminaci atd. v české literatuře. / 3. I demokratická společnost má své problémy. / Kritika negativních jevů, které nám zatím brání v tom, aby se žilo lépe. / 4. Játra / Přednáška pro prostějovskou veřejnost o tom, jak je důležitý zdravý životní styl pro bezchybné fungování této chemické továrny našeho těla. / 19

20 g) Počet žáků přijatých na vyšší stupeň školy, evidovaných na úřadech práce a docházejících do práce VOŠ VŠ PRAXE Úřady práce 2008 / Uplatnění absolventů 2008/ VOŠ VŠ Praxe Úřady práce 16 Většina žáků přijatých na vyšší odborné školy či vysoké školy pokračuje ve studiu zdravotnických oborů. Velmi pozitivní je skutečnost, že na Úřadu práce jsou v evidenci pouze 4 absolventi, kteří čekají na výsledky odvolacího řízení k přijetí na VŠ. 20

21 Část VI. Výsledky chování a) ve školním roce 2007/2008 b) ve školním roce 2008/2009 stupeň chování školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 počet procento počet procento , ,4 0 0 Hodnocení výchovného poradenství Ve škole je jmenován výchovný poradce, který má požadovanou kvalifikaci/ absolventka studia výchovného poradenství na PdF UP Olomouc/.. Pro výchovné poradenství byl v srpnu 2008 zpracován rámcový plán, který byl dle potřeby modifikován. Ve školním roce 2008 / 2009 řešila výchovná poradkyně především kázeňské a prospěchové problémy, spolupracovala s rodiči a metodičkou prevence sociálně patologických jevů i s třídními učiteli. V rámci výchovného poradenství nabízí škola žákům individuální konzultace a pomoc: - při překonávání studijních problémů - při řešení mimořádných osobních životních situací - při výběru studijního oboru na VŠ či VOŠ - při výběru dalšího studia v zahraničí - při volbě pracovního místa - při volbě pracovního pobytu v zahraničí - při řešení aktuálních problémů - individuální konzultace s žáky, třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími - pohovory se zákonnými zástupci žáků při řešení výchovných, výukových či jiných 21

22 problémů - poskytování informací pro žáky na nástěnce ve 2. poschodí - při jednání na ÚP Výchovná poradkyně se spolupodílí na přípravě Burzy středních škol a Dne otevřených dveří pro zájemce z řad žáků základních škol. Ve školním roce 2008 / 2009 byly průběžně řešeny následující problémy: a) špatný prospěch (39x) b) častá krátkodobá a vysoká absence (11x) - ve většině případů žáci, kteří měli vysokou absenci (krátkodobou i dlouhodobou), měli následně problémy i s prospěchem - opakovaně bylo řešeno dodržování školního řádu v souvislosti s omlouváním nepřítomnosti ve škole - žáci, kteří pro neprospěch opakovali ročník, přistoupili ke studiu odpovědněji a studium zvládli c) nevhodné chování žáků ve vyučování a o přestávkách a výchovné problémy (17x) - oproti minulému školnímu roku došlo k velkému nárůstu nevhodného chování mezi spolužáky - s žáky a zákonnými zástupci bylo toto nevhodné chování řešeno a v průběhu školního roku došlo k nápravě d) pohovory s rodiči (18x) - rodiče byli zváni k řešení problémů, které jsou uvedeny v předchozích bodech tedy : vysoká nebo častá krátkodobá absence či nevhodné chování a hlavně špatný prospěch Žádný přestupek, který by se týkal šikany či rasové diskriminace nebyl řešen. 22

23 Zhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2008/2009 I. Charakteristika školy: Střední zdravotnická škola se nachází ve 2. a 3. patře budovy v ulici Vápenice č.3, Prostějov. V přízemí a v 1. patře budovy je základní škola. Na střední zdravotnické škole studovalo ve školním roce 2008/2009 v 8 třídách 235 žáků, z toho 206 dívek a 29 chlapců. Z celkového počtu žáků bylo 6 žáků s poruchou učení ( 3x dyslexie, 1x dysortografie, 1x dyslexie a dysgrafie, 1x dyslexie a dysortografie) Ve školním roce 2008/2009 žáci zameškali hodin, z toho 86 hodin neomluvených. Průměrný prospěch na 1 žáka činil 2,34 (28 žáků prospělo s vyznamenáním, 187 žáků prospělo, 19 žáků neprospělo, 1 žák byl neklasifikován). II. Cíle minimálního preventivního programu a) realizace programu a změna postojů žáků ke zdravému životnímu stylu b) zjistit, jak jsou žáci informováni o drogové problematice (anonymní dotazník), c) zajistit informovanost rodičů o preventivních aktivitách školy a o kontaktních místech v případě výchovného problému s jejich dítětem d) přednášky, besedy a další aktivity pro studenty zaměřené na protidrogovou prevenci, na prevenci poruch příjmu potravy e) volnočasové aktivity a pobytové akce orientovat na tělovýchovnou aktivitu III. Strategie prevence sociálně patologických jevů a) vychází z dokumentů pro prevenci b) aktivity pro žáky 1. oblast školního vyučování - vychází z osnov pro střední zdravotnické školy První ročník: chemie (RNDr. Dittrichová) - prevence a ochrana před požárem - ochrana člověka v mimořádných situacích ošetřovatelství (Mgr. Sandroni, Mgr. Uchytilová) - prevence drogové závislosti - ochrana zdraví první pomoc (Mgr. Papšová, Bc. Uvízlová, Mgr. Pavlovská) Druhý ročník veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví ( Mgr. Dostálová) - výchova ke zdraví a zdravotní politika WHO občanská nauka (Mgr. Dudová) - lidská práva a základní svobody - práva národnostních a etnických menšin ošetřovatelství (Mgr. Fischerová, Mgr. Pavlovská. Mgr. Mrázková ) - negativní vliv drog na CNS - vliv škodlivých látek na plod základy epidemiologie a hygiena (Mgr. Vítková) - škodlivé vlivy životního prostředí na zdraví člověka 23

24 - pracovní podmínky a rizika zdravotníků psychologie (Mgr. Vychodilová, Mgr. Hemerková) - etika a psychologie chování a postojů zdravotníků - duševní hygiena občanská nauka (Mgr. Dudová) - profesionální etika - její význam - autonomie svědomí, odpovědnost a spravedlnost Třetí ročník psychologie (Mgr. Dostálová, Mgr. Hemerková) - řešení konfliktních situací ošetřovatelství (Mgr. Červenková, Mgr. Uchytilová, Mgr. Papšová, Mgr. Nesetová) - protidrogová prevence - rasismus, xenofobie, šikana 2) Volnočasové aktivity: - sportovní klub zaměřený na cykloturistiku a lyžování Mgr. Opravil - nabídka filmových a divadelních představení (Mgr. Dudová, PhDr. Vašková) - nabídka Peer programů ( Ped. psych. poradna Mgr.Kašpárková) - kroužek Tae-bo (Mgr. Nesetová) a kalanetiky (Mgr. Halouzková) 3) Jednorázové akce pro žáky: Srdíčkový den 3. B Květinový den 3. A Den jazyků soutěže a vystoupení žáků Mgr. Spáčilová, Bc. v anglickém a německém jazyce Michlová, Mgr. Černošková, Kino Metro beseda na téma Kriminalita, islám a světový terorismus s JUDr. Miroslavem Dočekalem, emeritním policejním radou beseda - prevence šikany, zásady slušného chování beseda -prevence šikany, zásady slušného chování benefiční koncert Patříme k sobě Městské divadlo Prostějov Mgr. Vacová 2. ročníky, Mgr. Spáčilová, Mgr. Mokroš, Mgr. Papšová a RNDr. Dittrichová 1. B, Mgr. Halouzková 1. A, Mgr. Halouzková 3. B a 4. B, PhDr. Vašková, Mgr. Opravil Společenský dům Prostějov, s.r.o. Tanec bez drog vánoční besídka vystoupení jednotlivých ročníků před ostatními žáky školy mikulášská nadílka pro dětské oddělení nemocnice v Prostějově, se zapojením žáků Mikulášské pásmo pro seniory Centrum sociálních služeb, Lidická ul. 1. a 2. ročníky, Mgr. Spáčilová, Mgr. Mokroš, Mgr. Mrázková, Mgr. Sandroni školní akce 3. A, 3. B, 2. A a 2. B Mgr. Vítková Mgr. Pavlovská, Mgr. Fischerová 24

25 Beseda s psychologem Ivanem Doudou na téma Drogy nebo aktivity v kině Metro galerie Muzea Prostějovska,,Holocaust místa utrpení, smrti a hrdinství Den otevřených dveří, velitele 102. průzkumného praporu - ukázka vojenské techniky a výcviku, ukázka seskoku padákem 22. a soutěž v poskytování první pomoci ročníků, včetně problematiky a , 22. a mimořádných událostí turistické putování a chování obyvatelstva při mimořádných událostech výstava v Muzeu Prostějovska Provinční rekonstrukční tým Lógar ČR Mgr. Spáčilová, Mgr. Mokroš, Mgr. Sandroni 1. ročníky všechny ročníky 1. ročníky 2. ročníky 1. ročníky - v průběhu školního roku 2008/2009 prováděli žáci 2. a 3. ročníků na žádost ředitelů základních škol preventivní přednášky na téma první pomoci a chování obyvatelstva při mimořádných událostech - žáci 3. ročníků se zúčastňovali sportovních akcí na území okresu Prostějova, na kterých plnili funkci zdravotní služby - 4. Spolupráce s rodiči: - nabídka individuálních konzultací rodičů s metodikem prevence - nabídka individuálních konzultací rodičů s výchovným poradcem IV. Metody a formy školní práce využívané v preventivních programech - metody sportovního tréninku a tělesné výchovy - přednášky, besedy, semináře, diskuze, exkurze - metody dotazníku - poradenská činnost - informativní nástěnka V. Organizační opatření - stanovení konzultačních hodin pro žáky a rodiče - zřízení stálé nástěnky 25

26 Část VII. Další údaje o školních a mimoškolních aktivitách Střední zdravotnická škola Prostějov vzdělává a vychovává své žáky v duchu náročných úkolů, které vznikají a souvisejí s celospolečenskými potřebami. Součástí tohoto náročného procesu jsou také školní a mimoškolní aktivity, které jsou žákům nabízeny vedením školy a pedagogickými pracovníky, případně jsou výsledkem vlastní iniciativy žáků, která je pedagogy podporována a samozřejmě koordinována. Všechny tyto aktivity jsou pak důležitou součástí výuky všeobecně vzdělávacích a také odborných předmětů. Typickým příkladem jsou již tradiční exkurze. Jedná se například o dvoudenní literárněpoznávací zájezd čtvrtých ročníků do Prahy ( ). Samozřejmostí jsou návštěvy specializovaných zařízení v prostějovské nemocnici, FN Olomouc, popáleninovém centru Ostrava, anatomickém muzeu v Olomouci, HOSPICU, domovech pro seniory atd. a to v rámci odborných předmětů. V rámci všeobecně vzdělávacích předmětů jsou to návštěvy prostějovského muzea ( ,, Holocaust místa utrpení, smrti a hrdinství, Provinční rekonstrukční tým Lógar ČR ), městské knihovny, kulturních klubů, hvězdárny, divadla ( Královna Margot ), klubu DUHA ( Hodně smíchu a pár slz aneb co život dal a vzal Betty MacDonaldové , Klapzubova jedenáctka ) a kina ( film ONCE, film MÁJ ). Netradiční byla návštěva prostějovského letiště na akci Den otevřených dveří, velitele 102.průzkumného praporu, kde došlo na ukázky vojenské techniky a výcviku a seskoku padákem. ( ) Ve sledovaném školním roce se ve spolupráci s mimoškolními organizacemi podařilo zajistit besedu s poslancem Parlamentu ČR Ing. Radimem Fialou ( ). Žáci absolvovali dále besedy Kriminalita, islám a světový terorismus s JUDr. Miroslavem Dočekalem, emeritním policejním radou ( ), s psychologem Ivanem Doudou na téma Drogy nebo aktivity ( ) a přímo na škole o bibli s Mgr. Krchňákem ( ) Žáci také navštívili benefiční koncert Patříme k sobě ( ), jehož výtěžek byl věnován na pomoc postiženým spoluobčanům a preventivní protidrogovou akci Tanec bez drog ( ). V rámci výuky jazyků je již několik let realizován Den jazyků, vyhlašovaný Radou Evropy, během kterého žáci absolvují soutěže, divadelní výstupy a prezentace států v daném jazyce ( ). Letos žáci například parodovali televizní zpravodajství, pohádky a televizní seriály, vystoupili s písněmi skupiny ABBA, ale nezastavili se ani před vážnými tématy jako jsou drogy a alkoholismus Důležitou akcí pro vyučující odborných předmětů pak bylo spolupořadatelství hned několika konferencí, které byly realizovány ve spolupráci se zaměstnanci Středomoravské nemocniční a. s., odštěpným závodem Nemocnicí Prostějov. Jednalo se o témata: Těhotná žena z pohledu zdravotnického pracovníka ( ), Zajímavé novinky z oboru infektologie ( ) a přínosným se také stalo setkání vedení školy, odborných vyučujících a hlavní, vrchními a staničními sestrami prostějovské nemocnice na půdě školy, kde byla rozdiskutována nejrůznější odborná, ale i interpersonální témata. ( ) Zajímavým se také ukázal dlouhodobý projekt na téma tzv. Bazální stimulace, který vyučující 26

27 odborných předmětů realizují i v prostějovské nemocnici a spolupracují na něm s místním personálem. Žáci školy se pravidelně účastní nejrůznějších soutěží. Tradiční je účast ve Středoškolské odborné činnosti SOČ. Ve sledovaném školním roce zaznamenala škola v této soutěži opravdu mimořádný úspěch. Poslala do tohoto klání celkem tři práce a to Lidské tělo v obrazech ( kategorie 12 - učební pomůcky ), Kdo si hraje nezlobí (kategorie 14 - psychologie a pedagogika ), Hepatitida typu A - nemoc špinavých rukou (kategorie 06 - zdravotnictví ). Všechny tyto práce získaly první místo nejdříve v okresním kole ( ), v krajském kole dvakrát první místo a jedno druhé ( ) a všechny postoupily do celostátního finále, kde získaly dvě šestá místa a jedno sedmé ( ) Žáci nezaháleli ani na poli kulturním a i zde nasbírali řadu úspěchů a ocenění. Nejvýznamnějším se stal zisk zvláštní ceny Erika Poláka na XV. ročníku literární soutěže, pořádané Památníkem Terezín, jejímž tématem bylo Já a válka ( ). Na recitační soutěži Wolkrův Prostějov ve spádovém kole získala žákyně ve své kategorii titul laureát s postupem do kola krajského, kde již hlavně nasbírala cenné zkušenosti. ( a ). V regionální soutěži Recitace a autorské čtení tatáž žákyně ukořistila první místo. ( ) Žáci se také zapojili do celostátní akce s MF DNES Studenti píší noviny a jejich článek vyšel v tomto celostátním deníku ( ). Žáci také aktivně participovali na III. ročníku recitační akce, pořádané prostějovskou městskou knihovnou, pod názvem Pocta Máchovi. ( ). Aktivně se zapojili do doprovodného programu recitační soutěže Wolkrův Prostějov, kde předvedli hudební a pěvecká vystoupení, ale i ukázky první pomoci. ( ). Na jazykových olympiádách se ve sledovaném školním roce žáci předních umístění nedočkali, za zmínku snad stojí 9. a 19. místo v olympiádě jazyka českého a to v okresním kole ( ) Netradiční akcí se stal první ročník školního Vánočního turnaje v SUDOKU, který žáky mimořádně zaujal a dal tak jistě vzniknout nové tradici v činnosti. Sportovní aktivity jsou další nedílnou součástí činnosti školy. Součástí osnov jsou lyžařský kurz, pořádaný pro první ročníky a letní turistické putování, které absolvují žáci druhých ročníků. Ve sledovaném školním roce bohužel nemohl být lyžařský kurz zorganizován a to z kapacitních důvodů. Letní turistické putování pro druhé ročníky bylo realizováno v okolí Prostějova a zařazen zde byl mimo jiné bowling, beachvolejbal, cykloturistika, minigolf a další sportovní aktivity, bohužel vše bylo omezeno mimořádně nepříznivým počasím, tudíž byla realizována i mokrá varianta s promítáním filmů se sportovní naučnou tematikou. ( ). Mimo to funguje na škole pod záštitou prostějovského Sportcentra Sportovní klub, který pořádá zimní a letní turistická putování a jeho členové jsou základem pro sestavování školních týmů pro různé soutěže. Dále je na škole zřízen chlapecký florbalový kroužek, jako novinka na škole funguje kroužek cvičení TAI - BO. Žáci školy se pravidelně účastní sportovních soutěží, pořádaných pro školská zařízení různými institucemi. Ve sledovaném školním roce se největším úspěchem stalo první místo dívčího volejbalového celku, kterého děvčata dosáhla na krajském mikulášském turnaji středních zdravotnických škol v Olomouci a obhájila tak loňské prvenství. ( ) Dále pak škola získala druhé místo v basketbalu dívek ve středoškolské lize ( ), třetí místo ve volejbale dívek na středoškolském turnaji ( ) a třetí místo na turnaji ve volejbale smíšených týmů. ( ), hoši samostatně končili spíše pod stupni vítězů o čemž svědčí sedmé 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov 1 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více