Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : e.mail : URL: Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana Hemerková, ředitelka školy

2 Obsah Část I Základní charakteristika školy Charakteristika školy Současnost školy Školská rada...5 Část II Plnění učebních plánů a osnov...6 Část III Seznam studijních oborů...6 Profil absolventa...7 Část IV Statistické údaje o škole Údaje o pracovnících školy Údaje o přijímacím řízení Výkon státní správy...14 Část V Výsledky výchovy a vzdělávání...15 Část VI Výsledky chování...21 Část VII Další údaje o školních a mimoškolních aktivitách...26 Část VIII Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy...32 Část IX Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Část X Další sledované oblasti...35 Část XI Zhodnocení a závěr...38 Protokol ČŠI...39 Hospodaření školy za rok

3 Část I. Základní charakteristika školy Název školy : Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Sídlo školy : Prostějov, Vápenice 3 Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Zřizovatel školy : Olomoucký kraj Jeremenkova 40 A Olomouc Datum zařazení do sítě : 31. května 1996 Druh a typ školy : Střední odborná škola Ředitel školy : Mgr. Ivana Hemerková Arbesovo nám Prostějov Rada školy : Zřízena rozhodnutím Olomouckého kraje ze dne Telefon, fax : www : Seznam studijních oborů, jejich zaměření : 5341M/007 Zdravotnický asistent čtyřleté studium pro absolventy základních škol denní studium zakončené maturitní zkouškou Mimoškolní a volnočasové aktivity školy : Kroužek konverzace v anglickém jazyce Kroužek konverzace v německém jazyce Sportovní klub Florbalový kroužek Rada rodičů Kroužek tai - bo 3

4 1. 1 Charakteristika školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem školy je od Olomoucký kraj. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Ve školním roce 2004 / 2005 byla škole udělena akreditace instituce pro DVPP Současnost školy V druhém a třetím poschodí školní budovy na Vápenici 3, jejímž majitelem je Město Prostějov, sídlí SZŠ. Škola má s majitelem uzavřenou platnou nájemní smlouvu. V nižších patrech této budovy, z větší části odděleně od SZŠ, se nachází ZŠ Rejskova, k níž patří i tělocvična, kterou si škola pronajímá, další tělocvičné prostory škola pronajímá od prostějovské SPŠO. Ve třetím patře severního křídla SZŠ jsou umístěny ředitelství, sborovna, sekretariát a kancelář účetní - rozpočtářky. Na chodbě druhého patra a v části chodby třetího patra jsou žákovské šatny skříňového typu, ve větších chodbových prostorách je moderní obrazová výzdoba. V užší části chodby v severním křídle druhého patra jsou vystaveny ukázky prací a úspěchy žáků školy. Na chodbách třetího patra jižního křídla jsou instalovány nástěnky se zdravotnickou tematikou. Nachází se zde také moderně vybavená učebna pro výuku předmětu psychologie a komunikace. Ve sledovaném školním roce byla dokončena výměna oken v prostorách školy, dále byly přebudovány skladové prostory, spisovna, zázemí THP zaměstnanců ( uklízečky, školník - domovník ) a kabinet cizích jazyků. V důsledku těchto úprav byla pravidelná výuka o několik dní zkrácena. ( zkrácení výuky také způsobily stěhovací práce v prostorách již končící ZŠ Rejskova ) Následně došlo ke generální rekonstrukci WC a odpadových systémů tamtéž. Škola má dvanáct moderně vybavených většinou prostorných učeben pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů a odborných učeben předmětu ošetřovatelství. Všechny jsou průběžně modernizovány. Odborné učebny jsou částečně školními třídami, a částečně simulují pracovny sester a nemocniční pokoje. Učebna psychologie a pedagogiky má kruhové uspořádání sezení pro skupinovou výuku a relaxaci. Učebny pro výuku odborných předmětů i všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vybaveny dataprojektorem propojeným s notebookem, videopřehrávačem a DVD přehrávačem. Téměř všechny ostatní učebny televizním přijímačem s videopřehrávačem a bohatou nabídkou videozáznamů, učebna literatury také audionahrávkami.dále je používán přenosný dataprojektor, který lze napojit jak na stolní počítač, tak notebook, většinou je využíván pro výuku výpočetní techniky, mimoškolní akce a slouží žákům k prezentaci prací. Všechny učebny mají řadu obrazů, modelů, schémat a grafů. Ve všech prostorách školy je již možnost wi-fi připojení na internet. Všechny pomůcky jsou průběžně aktualizovány. Průběžně je doplňován software a to na základě doporučení a žádostí vyučujících jednotlivých předmětů, kteří novinky neustále sledují. Výuka výpočetní techniky je vedena ve specializované učebně, jejíž vybavení je neustále modernizováno a doplňováno. Počítače jsou propojeny do sítě a ze všech je umožněn přístup na internetovou síť. Žákům slouží žákovská knihovna v kabinetě všeobecně vzdělávacích předmětů, ale také odborná knihovna a studovna, jejichž fond využívají také vyučující. 4

5 Knihovna studovna, je vybavena počítačem s připojením na internet a tiskárnou. Výuka cizích jazyků je realizována ve specializovaných jazykových učebnách. Při výuce ošetřovacích postupů mají žáci možnost pracovat s resuscitačním modelem se zapisovačem fyziologických funkcí Recording Resusci Anne, další resuscitační modely jsou k dispozici i na mimoškolní akce, k dispozici je dále žákům infúzní pumpa s lineárním dávkovačem, modely pro nácvik cévkování, odběrů krve, aplikace injekcí, atd. K seznámení s vedením dokumentace ve zdravotnických zařízeních v Evropské unii slouží materiály HINZ. Výuka praxe probíhá na smluvně zajištěných pracovištích Středomoravské nemocniční a.s. odštěpném závodě Nemocnice Prostějov. S nemocnicí vyučující odborných předmětů stále úzce spolupracují, navštěvují v rámci dalšího vzdělávání tamní odborné semináře a také sami pořádají odborné konference, kterých se účastní zaměstnanci nemocnice. Vrchní a staniční sestry se i jako odborníci z praxe účastní praktických maturitních zkoušek, spolu s lékaři také společenských a reprezentačních akcí školy. Ve sledovaném školním roce se uskutečnilo také neformální setkání vedení školy, odborných vyučujících a hlavní, vrchních a staničních sester přímo ve škole, na kterém byla rozdiskutována všechna důležitá témata, týkající se další spolupráce. Škola je pro svou činnost materiálně a technicky velmi dobře vybavena. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Radou rodičů, Školskou radou a dalšími institucemi města, kraje a regionu Školská rada Od byla Olomouckým krajem zřízena Školská rada Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3 dle zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon. Školská rada měla 6 členů a zřizovatelem byli jmenováni do prosince 2008 : MUDr. Tomáš Hruban Dana Králíčková Mgr. Ivana Halouzková Mgr. Martin Mokroš MUDr. Marie Marsová, MBA MUDr. Milan Hruban, CSc. S účinností od byla Olomouckým krajem zřízena nová Školská rada, která má 6 členů a zřizovatelem byli jmenováni : Lenka Holásková Soňa Doleželová Mgr. Ivana Vychodilová Mgr. Martin Mokroš MUDr. Marie Marsová,MBA Ing Pavel Drmola 5

6 Část II. Plnění učebních plánů a osnov Plnění učebních osnov Název Č.j.: v ročníku: M/007 Zdravotnický asistent / , 2., 3., 4. Učební osnovy a plány byly ve všech ročnících splněny. Učební dokumenty schválilo Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne ,čj / Část III. Seznam studijních oborů Kód oboru M/007 Délka studia čtyřleté studium Ukončení studia maturitní zkouškou Forma studia denní Druh studia střední odborné 6

7 Profil absolventa Absolvent studijního oboru M/007 zdravotnický asistent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním pro uplatnění ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních. Významnou součástí profilu absolventa jsou jeho morální vlastnosti, odpovídající etickému kodexu zdravotnických pracovníků. K žádoucím rysům osobnosti absolventa patří mimo jiné schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi, samostatně a pohotově se rozhodovat v mezích své kompetence a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, projevovat zdravému i nemocnému úctu, empatii, emocionální podporu, respektovat práva nemocného, provádět ošetřovatelské činnosti efektivně a účinně, získávat a využívat nové poznatky v ošetřovatelství.v tomto oboru škola vzdělává žáky v ročníku. 7

8 Část IV. Statistické údaje o škole 1) Údaje o pracovnících školy Managementem školy je ředitelka školy, která spolupracuje se zástupkyní ředitelky, vedoucí praktického vyučování, ekonomkou a zástupci odborové organizace. Poradním orgánem ředitelky je pedagogická rada, která zasedá pravidelně čtyřikrát do roka, v případě potřeby i vícekrát. Ředitelka školy spolupracuje se Školskou radou, Radou rodičů při SZŠ a vedením Středomoravské nemocniční a.s. odštěpný závod Nemocnice Prostějov. a) Odborná a pedagogická způsobilost školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 Odborná způsobilost 100% 100% Pedagogická způsobilost 91% 96% Ve sledovaném období pracovala na SZŠ v Prostějově jedna učitelka, která nemá pedagogickou způsobilost a dokončuje pedagogické vzdělání na VŠ. 8

9 b) Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, aprobaci, praxi Údaje o pedagogických pracovnících Pořadové číslo Jméno a příjmení Titul Pracovní zařazení Kvalifikace Aprobace Roky pedagogické praxe 1. Ivana Hemerková Mgr. ředitelka VŠ odb.předměty Marie Dostálová Mgr. zást. řed. VŠ odb. předměty Anežka Vítková Mgr. vedoucí praxe VŠ odb. předměty Jarmila Černošková Mgr. učitelka VŠ ANJ Dana Červenková Mgr. učitelka VŠ odb.předměty 1 6. Drahomíra Dittrichová RNDr. učitelka VŠ CHE, FYZ Bronislava Dudová Mgr. učitelka VŠ ON, CJL Františka Fischerová Mgr. učitelka VŠ odb. předměty 7 9. Ivana Halouzková Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Jan Lázna RNDr. učitel VŠ VYT, MAT Markéta Michlová Mgr. učitelka VŠ ANJ Martin Mokroš Mgr. učitel VŠ DEJ, LAJ Eva Mrázková Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Pavlína Nesetová Mgr. učitelka SŠ odb. předměty Petr Opravil Mgr. učitel VŠ TEV Martina Papšová Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Šárka Pavlovská Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Hana Sandroni Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Anna Spáčilová Mgr. učitelka VŠ NEJ Jana Uchytilová Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Jolana Uvízlová Bc. učitelka VŠ odb. předměty Monika Vacová Mgr. učitelka VŠ ANJ Marie Vašková PhDr. učitelka VŠ CJL Eva Veselá Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Ivana Vychodilová Mgr. učitelka VŠ odb. předměty 22 9

10 Komentář k tabulce: V tabulce o pedagogických pracovnících nejsou uvedeni externí vyučující, kteří vyučují všeobecně - vzdělávací předměty. Ve školním roce 2008 /2009 působili na Střední zdravotnické škole v Prostějově 2 externí pedagogové, kteří vyučovali 7 hodin. Externí pracovníci vyučovali tyto předměty: matematika, biologie. Čtyři pedagogové, kteří jsou uvedeni v tabulce pracovali na zkrácený úvazek. V prosinci 2008 jedna odborná vyučující odešla na mateřskou dovolenou a v červnu jedna vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů a jedna vyučující odborných předmětů ukončila pracovní poměr na dobu určitou. Ostatní pracovníci školy : Pořadové číslo Jméno a příjmení Pracovní zařazení 1. Zdeňka Urbanovská účetní - rozpočtářka 2. Lenka Závodská správce majetku - asistent 3. Jaroslav Grulich domovník 4. Petra Cehelská uklízečka 5. Jana Hafnerová uklízečka Domovník v organizaci pracuje na úvazek 0,

11 c) Organizační struktura Organizační schéma Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3 Ředitelka školy Mgr. Ivana Hemerková Zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně Mgr. Marie Dostálová Vedoucí praktického vyučování Mgr. Anežka Vítková Asistentka Lenka Závodská účetní rozpočtářka Zdeňka Urbanovská Vyučující všeobecněvzdělávacích předmětů 10 vyučujících Vyučující odborných předmětů 15 vyučujících Externí vyučující 2 vyučujících domovník uklízečky 3 pracovníci 11

12 d) Absolventi, kteří nastoupili na školu školní rok 2007/2008 školní rok 2008/ e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných : školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 Důchodový věk 1 2 Nekvalifikovaní

13 2 ) Údaje o přijímacím řízení Data konání : 1. termín přijímacího řízení : termín přijímacího řízení : termín přijímacího řízení : termín: 2. termín: 3. termín: Přijímacího řízení se účastnilo Přijato Zápisové lístky dodalo V přijímacím řízení podalo 15 uchazečů odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Všechna odvolání byla kladně vyřízena v rámci autoremedury. 13

14 3 ) Výkon státní správy Výčet rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání - o přijetí ke vzdělávání ve ve střední škole o přerušení vzdělávání o vyloučení o podmíněném vyloučení o přestupu o uznání dosaženého vzdělání o opakování ročníku

15 Část V. Výsledky výchovy a vzdělávání Střední zdravotnická škola Prostějov, Vápenice 3, je samostatnou příspěvkovou organizací. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Ve školním roce 2008 / 2009 navštěvovalo školu k 30. září žáků z toho 29 chlapců. a) Přehled počtu pracovníků školy a studujících: a) ve školním roce 2007 /2008 b) ve školním roce 2008 /2009 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků Počet pedagogických pracovníků školní rok a b a b a b a b a b a b ,5 11,1 10, V tabulce nejsou započítáni externí vyučující. Ve školním roce 2008 /2009 působili na Střední zdravotnické škole dva externí pedagogové s úvazkem 0,33. 15

16 b) Prospěch žáků na škole školní rok 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč Celkem Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikovaní a b a b a b a b a b a) 1. pololetí 2008/2009 b) 2. pololetí 2008/2009 Po opravných zkouškách v srpnu 2009 pět žáků opakuje ročník / 3 žáci 1. ročníku, 1 žák druhého ročníku a 1 žák třetího ročníku/ Průměrný prospěch žáků dle ročníků za školní rok 2008/ A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B Průměr 2,55 2,21 2,10 2,25 2,53 2,39 2,28 2,43 2,34 Průměrný prospěch tříd ve školním roce 2008/ ,5 2 2,55 2,21 2,1 2,25 2,53 2,39 2,28 2,43 1,5 1 0, A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 16

17 c) Vyloučení žáci a zameškané hodiny a) Ve školním roce 2007/2008 b) Ve školním roce 2008/ roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem počet celkem z toho z důvodů prospěchu z toho z důvodů chování z jiných důvodů průměrný počet zameškaných hodin na žáka Komentář k tabulce : poměrně vysoký průměrný počet zameškaných hodin v každém ročníku je způsoben dlouhodobými absencemi, trvajícími několik týdnů. d) Výchovná opatření za celý školní rok 2008 / 2009 : Pochvala třídního učitele Pochvala ředitelky školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy Vyloučení

18 e) Celkový počet neomluvených hodin : školní rok 2007/2008 školní rok 2008/ f) Výsledky maturitních zkoušek školní rok počet žáků prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli počet opakujících zkoušku 2007/ / Komentář k tabulce : ve školním roce 2008 / 2009 konalo v září opravnou maturitní zkoušku 6 žáků, a jeden žák u opravné maturitní zkoušky neprospěl. Výsledky maturitních zkoušek / / počet žáků 10 9 prospěli s vyznamenáním 0 prospěli neprospěli počet opakujících zkoušku

19 Přehled maturitních předmětů : Český jazyk a literatura Ošetřovatelství Psychologie a komunikace Ošetřování nemocných ( praktická zkouška ) Přehled volitelných maturitních předmětů : Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Témata maturitních písemných prací z předmětu český jazyk a literatura jarní termín 2009: 1. Třem kameníkům dal vladař stejný úkol - otesat kámen. Na otázku kolemjdoucího poutníka, který chtěl vědět, co dělají, první mrzutě sdělil: Otesávám kámen. Druhý řekl: Vydělávám sobě a rodině na chleba. Když se zeptal třetího, dostal tuto odpověď: Já stavím chrám. / Úvaha o důležitosti sebevědomí, nadšení, motivace k vyplnění vytčených cílů. / 2..A v rukou vraha celá zem, jak buben černě potažený ( Fr. Hrubín Jobova noc ) / Před sedmdesáti léty začala druhá světová válka. referát o odrazu jejích událostí, utrpení v zázemí, rasové diskriminaci atd. v české literatuře. / 3. I demokratická společnost má své problémy. / Kritika negativních jevů, které nám zatím brání v tom, aby se žilo lépe. / 4. Játra / Přednáška pro prostějovskou veřejnost o tom, jak je důležitý zdravý životní styl pro bezchybné fungování této chemické továrny našeho těla. / 19

20 g) Počet žáků přijatých na vyšší stupeň školy, evidovaných na úřadech práce a docházejících do práce VOŠ VŠ PRAXE Úřady práce 2008 / Uplatnění absolventů 2008/ VOŠ VŠ Praxe Úřady práce 16 Většina žáků přijatých na vyšší odborné školy či vysoké školy pokračuje ve studiu zdravotnických oborů. Velmi pozitivní je skutečnost, že na Úřadu práce jsou v evidenci pouze 4 absolventi, kteří čekají na výsledky odvolacího řízení k přijetí na VŠ. 20

21 Část VI. Výsledky chování a) ve školním roce 2007/2008 b) ve školním roce 2008/2009 stupeň chování školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 počet procento počet procento , ,4 0 0 Hodnocení výchovného poradenství Ve škole je jmenován výchovný poradce, který má požadovanou kvalifikaci/ absolventka studia výchovného poradenství na PdF UP Olomouc/.. Pro výchovné poradenství byl v srpnu 2008 zpracován rámcový plán, který byl dle potřeby modifikován. Ve školním roce 2008 / 2009 řešila výchovná poradkyně především kázeňské a prospěchové problémy, spolupracovala s rodiči a metodičkou prevence sociálně patologických jevů i s třídními učiteli. V rámci výchovného poradenství nabízí škola žákům individuální konzultace a pomoc: - při překonávání studijních problémů - při řešení mimořádných osobních životních situací - při výběru studijního oboru na VŠ či VOŠ - při výběru dalšího studia v zahraničí - při volbě pracovního místa - při volbě pracovního pobytu v zahraničí - při řešení aktuálních problémů - individuální konzultace s žáky, třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími - pohovory se zákonnými zástupci žáků při řešení výchovných, výukových či jiných 21

22 problémů - poskytování informací pro žáky na nástěnce ve 2. poschodí - při jednání na ÚP Výchovná poradkyně se spolupodílí na přípravě Burzy středních škol a Dne otevřených dveří pro zájemce z řad žáků základních škol. Ve školním roce 2008 / 2009 byly průběžně řešeny následující problémy: a) špatný prospěch (39x) b) častá krátkodobá a vysoká absence (11x) - ve většině případů žáci, kteří měli vysokou absenci (krátkodobou i dlouhodobou), měli následně problémy i s prospěchem - opakovaně bylo řešeno dodržování školního řádu v souvislosti s omlouváním nepřítomnosti ve škole - žáci, kteří pro neprospěch opakovali ročník, přistoupili ke studiu odpovědněji a studium zvládli c) nevhodné chování žáků ve vyučování a o přestávkách a výchovné problémy (17x) - oproti minulému školnímu roku došlo k velkému nárůstu nevhodného chování mezi spolužáky - s žáky a zákonnými zástupci bylo toto nevhodné chování řešeno a v průběhu školního roku došlo k nápravě d) pohovory s rodiči (18x) - rodiče byli zváni k řešení problémů, které jsou uvedeny v předchozích bodech tedy : vysoká nebo častá krátkodobá absence či nevhodné chování a hlavně špatný prospěch Žádný přestupek, který by se týkal šikany či rasové diskriminace nebyl řešen. 22

23 Zhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2008/2009 I. Charakteristika školy: Střední zdravotnická škola se nachází ve 2. a 3. patře budovy v ulici Vápenice č.3, Prostějov. V přízemí a v 1. patře budovy je základní škola. Na střední zdravotnické škole studovalo ve školním roce 2008/2009 v 8 třídách 235 žáků, z toho 206 dívek a 29 chlapců. Z celkového počtu žáků bylo 6 žáků s poruchou učení ( 3x dyslexie, 1x dysortografie, 1x dyslexie a dysgrafie, 1x dyslexie a dysortografie) Ve školním roce 2008/2009 žáci zameškali hodin, z toho 86 hodin neomluvených. Průměrný prospěch na 1 žáka činil 2,34 (28 žáků prospělo s vyznamenáním, 187 žáků prospělo, 19 žáků neprospělo, 1 žák byl neklasifikován). II. Cíle minimálního preventivního programu a) realizace programu a změna postojů žáků ke zdravému životnímu stylu b) zjistit, jak jsou žáci informováni o drogové problematice (anonymní dotazník), c) zajistit informovanost rodičů o preventivních aktivitách školy a o kontaktních místech v případě výchovného problému s jejich dítětem d) přednášky, besedy a další aktivity pro studenty zaměřené na protidrogovou prevenci, na prevenci poruch příjmu potravy e) volnočasové aktivity a pobytové akce orientovat na tělovýchovnou aktivitu III. Strategie prevence sociálně patologických jevů a) vychází z dokumentů pro prevenci b) aktivity pro žáky 1. oblast školního vyučování - vychází z osnov pro střední zdravotnické školy První ročník: chemie (RNDr. Dittrichová) - prevence a ochrana před požárem - ochrana člověka v mimořádných situacích ošetřovatelství (Mgr. Sandroni, Mgr. Uchytilová) - prevence drogové závislosti - ochrana zdraví první pomoc (Mgr. Papšová, Bc. Uvízlová, Mgr. Pavlovská) Druhý ročník veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví ( Mgr. Dostálová) - výchova ke zdraví a zdravotní politika WHO občanská nauka (Mgr. Dudová) - lidská práva a základní svobody - práva národnostních a etnických menšin ošetřovatelství (Mgr. Fischerová, Mgr. Pavlovská. Mgr. Mrázková ) - negativní vliv drog na CNS - vliv škodlivých látek na plod základy epidemiologie a hygiena (Mgr. Vítková) - škodlivé vlivy životního prostředí na zdraví člověka 23

24 - pracovní podmínky a rizika zdravotníků psychologie (Mgr. Vychodilová, Mgr. Hemerková) - etika a psychologie chování a postojů zdravotníků - duševní hygiena občanská nauka (Mgr. Dudová) - profesionální etika - její význam - autonomie svědomí, odpovědnost a spravedlnost Třetí ročník psychologie (Mgr. Dostálová, Mgr. Hemerková) - řešení konfliktních situací ošetřovatelství (Mgr. Červenková, Mgr. Uchytilová, Mgr. Papšová, Mgr. Nesetová) - protidrogová prevence - rasismus, xenofobie, šikana 2) Volnočasové aktivity: - sportovní klub zaměřený na cykloturistiku a lyžování Mgr. Opravil - nabídka filmových a divadelních představení (Mgr. Dudová, PhDr. Vašková) - nabídka Peer programů ( Ped. psych. poradna Mgr.Kašpárková) - kroužek Tae-bo (Mgr. Nesetová) a kalanetiky (Mgr. Halouzková) 3) Jednorázové akce pro žáky: Srdíčkový den 3. B Květinový den 3. A Den jazyků soutěže a vystoupení žáků Mgr. Spáčilová, Bc. v anglickém a německém jazyce Michlová, Mgr. Černošková, Kino Metro beseda na téma Kriminalita, islám a světový terorismus s JUDr. Miroslavem Dočekalem, emeritním policejním radou beseda - prevence šikany, zásady slušného chování beseda -prevence šikany, zásady slušného chování benefiční koncert Patříme k sobě Městské divadlo Prostějov Mgr. Vacová 2. ročníky, Mgr. Spáčilová, Mgr. Mokroš, Mgr. Papšová a RNDr. Dittrichová 1. B, Mgr. Halouzková 1. A, Mgr. Halouzková 3. B a 4. B, PhDr. Vašková, Mgr. Opravil Společenský dům Prostějov, s.r.o. Tanec bez drog vánoční besídka vystoupení jednotlivých ročníků před ostatními žáky školy mikulášská nadílka pro dětské oddělení nemocnice v Prostějově, se zapojením žáků Mikulášské pásmo pro seniory Centrum sociálních služeb, Lidická ul. 1. a 2. ročníky, Mgr. Spáčilová, Mgr. Mokroš, Mgr. Mrázková, Mgr. Sandroni školní akce 3. A, 3. B, 2. A a 2. B Mgr. Vítková Mgr. Pavlovská, Mgr. Fischerová 24

25 Beseda s psychologem Ivanem Doudou na téma Drogy nebo aktivity v kině Metro galerie Muzea Prostějovska,,Holocaust místa utrpení, smrti a hrdinství Den otevřených dveří, velitele 102. průzkumného praporu - ukázka vojenské techniky a výcviku, ukázka seskoku padákem 22. a soutěž v poskytování první pomoci ročníků, včetně problematiky a , 22. a mimořádných událostí turistické putování a chování obyvatelstva při mimořádných událostech výstava v Muzeu Prostějovska Provinční rekonstrukční tým Lógar ČR Mgr. Spáčilová, Mgr. Mokroš, Mgr. Sandroni 1. ročníky všechny ročníky 1. ročníky 2. ročníky 1. ročníky - v průběhu školního roku 2008/2009 prováděli žáci 2. a 3. ročníků na žádost ředitelů základních škol preventivní přednášky na téma první pomoci a chování obyvatelstva při mimořádných událostech - žáci 3. ročníků se zúčastňovali sportovních akcí na území okresu Prostějova, na kterých plnili funkci zdravotní služby - 4. Spolupráce s rodiči: - nabídka individuálních konzultací rodičů s metodikem prevence - nabídka individuálních konzultací rodičů s výchovným poradcem IV. Metody a formy školní práce využívané v preventivních programech - metody sportovního tréninku a tělesné výchovy - přednášky, besedy, semináře, diskuze, exkurze - metody dotazníku - poradenská činnost - informativní nástěnka V. Organizační opatření - stanovení konzultačních hodin pro žáky a rodiče - zřízení stálé nástěnky 25

26 Část VII. Další údaje o školních a mimoškolních aktivitách Střední zdravotnická škola Prostějov vzdělává a vychovává své žáky v duchu náročných úkolů, které vznikají a souvisejí s celospolečenskými potřebami. Součástí tohoto náročného procesu jsou také školní a mimoškolní aktivity, které jsou žákům nabízeny vedením školy a pedagogickými pracovníky, případně jsou výsledkem vlastní iniciativy žáků, která je pedagogy podporována a samozřejmě koordinována. Všechny tyto aktivity jsou pak důležitou součástí výuky všeobecně vzdělávacích a také odborných předmětů. Typickým příkladem jsou již tradiční exkurze. Jedná se například o dvoudenní literárněpoznávací zájezd čtvrtých ročníků do Prahy ( ). Samozřejmostí jsou návštěvy specializovaných zařízení v prostějovské nemocnici, FN Olomouc, popáleninovém centru Ostrava, anatomickém muzeu v Olomouci, HOSPICU, domovech pro seniory atd. a to v rámci odborných předmětů. V rámci všeobecně vzdělávacích předmětů jsou to návštěvy prostějovského muzea ( ,, Holocaust místa utrpení, smrti a hrdinství, Provinční rekonstrukční tým Lógar ČR ), městské knihovny, kulturních klubů, hvězdárny, divadla ( Královna Margot ), klubu DUHA ( Hodně smíchu a pár slz aneb co život dal a vzal Betty MacDonaldové , Klapzubova jedenáctka ) a kina ( film ONCE, film MÁJ ). Netradiční byla návštěva prostějovského letiště na akci Den otevřených dveří, velitele 102.průzkumného praporu, kde došlo na ukázky vojenské techniky a výcviku a seskoku padákem. ( ) Ve sledovaném školním roce se ve spolupráci s mimoškolními organizacemi podařilo zajistit besedu s poslancem Parlamentu ČR Ing. Radimem Fialou ( ). Žáci absolvovali dále besedy Kriminalita, islám a světový terorismus s JUDr. Miroslavem Dočekalem, emeritním policejním radou ( ), s psychologem Ivanem Doudou na téma Drogy nebo aktivity ( ) a přímo na škole o bibli s Mgr. Krchňákem ( ) Žáci také navštívili benefiční koncert Patříme k sobě ( ), jehož výtěžek byl věnován na pomoc postiženým spoluobčanům a preventivní protidrogovou akci Tanec bez drog ( ). V rámci výuky jazyků je již několik let realizován Den jazyků, vyhlašovaný Radou Evropy, během kterého žáci absolvují soutěže, divadelní výstupy a prezentace států v daném jazyce ( ). Letos žáci například parodovali televizní zpravodajství, pohádky a televizní seriály, vystoupili s písněmi skupiny ABBA, ale nezastavili se ani před vážnými tématy jako jsou drogy a alkoholismus Důležitou akcí pro vyučující odborných předmětů pak bylo spolupořadatelství hned několika konferencí, které byly realizovány ve spolupráci se zaměstnanci Středomoravské nemocniční a. s., odštěpným závodem Nemocnicí Prostějov. Jednalo se o témata: Těhotná žena z pohledu zdravotnického pracovníka ( ), Zajímavé novinky z oboru infektologie ( ) a přínosným se také stalo setkání vedení školy, odborných vyučujících a hlavní, vrchními a staničními sestrami prostějovské nemocnice na půdě školy, kde byla rozdiskutována nejrůznější odborná, ale i interpersonální témata. ( ) Zajímavým se také ukázal dlouhodobý projekt na téma tzv. Bazální stimulace, který vyučující 26

27 odborných předmětů realizují i v prostějovské nemocnici a spolupracují na něm s místním personálem. Žáci školy se pravidelně účastní nejrůznějších soutěží. Tradiční je účast ve Středoškolské odborné činnosti SOČ. Ve sledovaném školním roce zaznamenala škola v této soutěži opravdu mimořádný úspěch. Poslala do tohoto klání celkem tři práce a to Lidské tělo v obrazech ( kategorie 12 - učební pomůcky ), Kdo si hraje nezlobí (kategorie 14 - psychologie a pedagogika ), Hepatitida typu A - nemoc špinavých rukou (kategorie 06 - zdravotnictví ). Všechny tyto práce získaly první místo nejdříve v okresním kole ( ), v krajském kole dvakrát první místo a jedno druhé ( ) a všechny postoupily do celostátního finále, kde získaly dvě šestá místa a jedno sedmé ( ) Žáci nezaháleli ani na poli kulturním a i zde nasbírali řadu úspěchů a ocenění. Nejvýznamnějším se stal zisk zvláštní ceny Erika Poláka na XV. ročníku literární soutěže, pořádané Památníkem Terezín, jejímž tématem bylo Já a válka ( ). Na recitační soutěži Wolkrův Prostějov ve spádovém kole získala žákyně ve své kategorii titul laureát s postupem do kola krajského, kde již hlavně nasbírala cenné zkušenosti. ( a ). V regionální soutěži Recitace a autorské čtení tatáž žákyně ukořistila první místo. ( ) Žáci se také zapojili do celostátní akce s MF DNES Studenti píší noviny a jejich článek vyšel v tomto celostátním deníku ( ). Žáci také aktivně participovali na III. ročníku recitační akce, pořádané prostějovskou městskou knihovnou, pod názvem Pocta Máchovi. ( ). Aktivně se zapojili do doprovodného programu recitační soutěže Wolkrův Prostějov, kde předvedli hudební a pěvecká vystoupení, ale i ukázky první pomoci. ( ). Na jazykových olympiádách se ve sledovaném školním roce žáci předních umístění nedočkali, za zmínku snad stojí 9. a 19. místo v olympiádě jazyka českého a to v okresním kole ( ) Netradiční akcí se stal první ročník školního Vánočního turnaje v SUDOKU, který žáky mimořádně zaujal a dal tak jistě vzniknout nové tradici v činnosti. Sportovní aktivity jsou další nedílnou součástí činnosti školy. Součástí osnov jsou lyžařský kurz, pořádaný pro první ročníky a letní turistické putování, které absolvují žáci druhých ročníků. Ve sledovaném školním roce bohužel nemohl být lyžařský kurz zorganizován a to z kapacitních důvodů. Letní turistické putování pro druhé ročníky bylo realizováno v okolí Prostějova a zařazen zde byl mimo jiné bowling, beachvolejbal, cykloturistika, minigolf a další sportovní aktivity, bohužel vše bylo omezeno mimořádně nepříznivým počasím, tudíž byla realizována i mokrá varianta s promítáním filmů se sportovní naučnou tematikou. ( ). Mimo to funguje na škole pod záštitou prostějovského Sportcentra Sportovní klub, který pořádá zimní a letní turistická putování a jeho členové jsou základem pro sestavování školních týmů pro různé soutěže. Dále je na škole zřízen chlapecký florbalový kroužek, jako novinka na škole funguje kroužek cvičení TAI - BO. Žáci školy se pravidelně účastní sportovních soutěží, pořádaných pro školská zařízení různými institucemi. Ve sledovaném školním roce se největším úspěchem stalo první místo dívčího volejbalového celku, kterého děvčata dosáhla na krajském mikulášském turnaji středních zdravotnických škol v Olomouci a obhájila tak loňské prvenství. ( ) Dále pak škola získala druhé místo v basketbalu dívek ve středoškolské lize ( ), třetí místo ve volejbale dívek na středoškolském turnaji ( ) a třetí místo na turnaji ve volejbale smíšených týmů. ( ), hoši samostatně končili spíše pod stupni vítězů o čemž svědčí sedmé 27

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2006/2007 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2011 zpracovali RNDr. Jiři Kuhn, RNDr. Martin Lébl, Ing. Lenka Osifová, Marcela Gabrielová Ředitel školy vydává zprávu o hospodařeni

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2009/2010 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více