Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : e.mail : URL: Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana Hemerková, ředitelka školy

2 Obsah Část I Základní charakteristika školy Charakteristika školy Současnost školy Školská rada...5 Část II Plnění učebních plánů a osnov...6 Část III Seznam studijních oborů...6 Profil absolventa...7 Část IV Statistické údaje o škole Údaje o pracovnících školy Údaje o přijímacím řízení Výkon státní správy...14 Část V Výsledky výchovy a vzdělávání...15 Část VI Výsledky chování...21 Část VII Další údaje o školních a mimoškolních aktivitách...26 Část VIII Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy...32 Část IX Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Část X Další sledované oblasti...35 Část XI Zhodnocení a závěr...38 Protokol ČŠI...39 Hospodaření školy za rok

3 Část I. Základní charakteristika školy Název školy : Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Sídlo školy : Prostějov, Vápenice 3 Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Zřizovatel školy : Olomoucký kraj Jeremenkova 40 A Olomouc Datum zařazení do sítě : 31. května 1996 Druh a typ školy : Střední odborná škola Ředitel školy : Mgr. Ivana Hemerková Arbesovo nám Prostějov Rada školy : Zřízena rozhodnutím Olomouckého kraje ze dne Telefon, fax : www : Seznam studijních oborů, jejich zaměření : 5341M/007 Zdravotnický asistent čtyřleté studium pro absolventy základních škol denní studium zakončené maturitní zkouškou Mimoškolní a volnočasové aktivity školy : Kroužek konverzace v anglickém jazyce Kroužek konverzace v německém jazyce Sportovní klub Florbalový kroužek Rada rodičů Kroužek tai - bo 3

4 1. 1 Charakteristika školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem školy je od Olomoucký kraj. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Ve školním roce 2004 / 2005 byla škole udělena akreditace instituce pro DVPP Současnost školy V druhém a třetím poschodí školní budovy na Vápenici 3, jejímž majitelem je Město Prostějov, sídlí SZŠ. Škola má s majitelem uzavřenou platnou nájemní smlouvu. V nižších patrech této budovy, z větší části odděleně od SZŠ, se nachází ZŠ Rejskova, k níž patří i tělocvična, kterou si škola pronajímá, další tělocvičné prostory škola pronajímá od prostějovské SPŠO. Ve třetím patře severního křídla SZŠ jsou umístěny ředitelství, sborovna, sekretariát a kancelář účetní - rozpočtářky. Na chodbě druhého patra a v části chodby třetího patra jsou žákovské šatny skříňového typu, ve větších chodbových prostorách je moderní obrazová výzdoba. V užší části chodby v severním křídle druhého patra jsou vystaveny ukázky prací a úspěchy žáků školy. Na chodbách třetího patra jižního křídla jsou instalovány nástěnky se zdravotnickou tematikou. Nachází se zde také moderně vybavená učebna pro výuku předmětu psychologie a komunikace. Ve sledovaném školním roce byla dokončena výměna oken v prostorách školy, dále byly přebudovány skladové prostory, spisovna, zázemí THP zaměstnanců ( uklízečky, školník - domovník ) a kabinet cizích jazyků. V důsledku těchto úprav byla pravidelná výuka o několik dní zkrácena. ( zkrácení výuky také způsobily stěhovací práce v prostorách již končící ZŠ Rejskova ) Následně došlo ke generální rekonstrukci WC a odpadových systémů tamtéž. Škola má dvanáct moderně vybavených většinou prostorných učeben pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů a odborných učeben předmětu ošetřovatelství. Všechny jsou průběžně modernizovány. Odborné učebny jsou částečně školními třídami, a částečně simulují pracovny sester a nemocniční pokoje. Učebna psychologie a pedagogiky má kruhové uspořádání sezení pro skupinovou výuku a relaxaci. Učebny pro výuku odborných předmětů i všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vybaveny dataprojektorem propojeným s notebookem, videopřehrávačem a DVD přehrávačem. Téměř všechny ostatní učebny televizním přijímačem s videopřehrávačem a bohatou nabídkou videozáznamů, učebna literatury také audionahrávkami.dále je používán přenosný dataprojektor, který lze napojit jak na stolní počítač, tak notebook, většinou je využíván pro výuku výpočetní techniky, mimoškolní akce a slouží žákům k prezentaci prací. Všechny učebny mají řadu obrazů, modelů, schémat a grafů. Ve všech prostorách školy je již možnost wi-fi připojení na internet. Všechny pomůcky jsou průběžně aktualizovány. Průběžně je doplňován software a to na základě doporučení a žádostí vyučujících jednotlivých předmětů, kteří novinky neustále sledují. Výuka výpočetní techniky je vedena ve specializované učebně, jejíž vybavení je neustále modernizováno a doplňováno. Počítače jsou propojeny do sítě a ze všech je umožněn přístup na internetovou síť. Žákům slouží žákovská knihovna v kabinetě všeobecně vzdělávacích předmětů, ale také odborná knihovna a studovna, jejichž fond využívají také vyučující. 4

5 Knihovna studovna, je vybavena počítačem s připojením na internet a tiskárnou. Výuka cizích jazyků je realizována ve specializovaných jazykových učebnách. Při výuce ošetřovacích postupů mají žáci možnost pracovat s resuscitačním modelem se zapisovačem fyziologických funkcí Recording Resusci Anne, další resuscitační modely jsou k dispozici i na mimoškolní akce, k dispozici je dále žákům infúzní pumpa s lineárním dávkovačem, modely pro nácvik cévkování, odběrů krve, aplikace injekcí, atd. K seznámení s vedením dokumentace ve zdravotnických zařízeních v Evropské unii slouží materiály HINZ. Výuka praxe probíhá na smluvně zajištěných pracovištích Středomoravské nemocniční a.s. odštěpném závodě Nemocnice Prostějov. S nemocnicí vyučující odborných předmětů stále úzce spolupracují, navštěvují v rámci dalšího vzdělávání tamní odborné semináře a také sami pořádají odborné konference, kterých se účastní zaměstnanci nemocnice. Vrchní a staniční sestry se i jako odborníci z praxe účastní praktických maturitních zkoušek, spolu s lékaři také společenských a reprezentačních akcí školy. Ve sledovaném školním roce se uskutečnilo také neformální setkání vedení školy, odborných vyučujících a hlavní, vrchních a staničních sester přímo ve škole, na kterém byla rozdiskutována všechna důležitá témata, týkající se další spolupráce. Škola je pro svou činnost materiálně a technicky velmi dobře vybavena. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Radou rodičů, Školskou radou a dalšími institucemi města, kraje a regionu Školská rada Od byla Olomouckým krajem zřízena Školská rada Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3 dle zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon. Školská rada měla 6 členů a zřizovatelem byli jmenováni do prosince 2008 : MUDr. Tomáš Hruban Dana Králíčková Mgr. Ivana Halouzková Mgr. Martin Mokroš MUDr. Marie Marsová, MBA MUDr. Milan Hruban, CSc. S účinností od byla Olomouckým krajem zřízena nová Školská rada, která má 6 členů a zřizovatelem byli jmenováni : Lenka Holásková Soňa Doleželová Mgr. Ivana Vychodilová Mgr. Martin Mokroš MUDr. Marie Marsová,MBA Ing Pavel Drmola 5

6 Část II. Plnění učebních plánů a osnov Plnění učebních osnov Název Č.j.: v ročníku: M/007 Zdravotnický asistent / , 2., 3., 4. Učební osnovy a plány byly ve všech ročnících splněny. Učební dokumenty schválilo Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne ,čj / Část III. Seznam studijních oborů Kód oboru M/007 Délka studia čtyřleté studium Ukončení studia maturitní zkouškou Forma studia denní Druh studia střední odborné 6

7 Profil absolventa Absolvent studijního oboru M/007 zdravotnický asistent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním pro uplatnění ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních. Významnou součástí profilu absolventa jsou jeho morální vlastnosti, odpovídající etickému kodexu zdravotnických pracovníků. K žádoucím rysům osobnosti absolventa patří mimo jiné schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi, samostatně a pohotově se rozhodovat v mezích své kompetence a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, projevovat zdravému i nemocnému úctu, empatii, emocionální podporu, respektovat práva nemocného, provádět ošetřovatelské činnosti efektivně a účinně, získávat a využívat nové poznatky v ošetřovatelství.v tomto oboru škola vzdělává žáky v ročníku. 7

8 Část IV. Statistické údaje o škole 1) Údaje o pracovnících školy Managementem školy je ředitelka školy, která spolupracuje se zástupkyní ředitelky, vedoucí praktického vyučování, ekonomkou a zástupci odborové organizace. Poradním orgánem ředitelky je pedagogická rada, která zasedá pravidelně čtyřikrát do roka, v případě potřeby i vícekrát. Ředitelka školy spolupracuje se Školskou radou, Radou rodičů při SZŠ a vedením Středomoravské nemocniční a.s. odštěpný závod Nemocnice Prostějov. a) Odborná a pedagogická způsobilost školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 Odborná způsobilost 100% 100% Pedagogická způsobilost 91% 96% Ve sledovaném období pracovala na SZŠ v Prostějově jedna učitelka, která nemá pedagogickou způsobilost a dokončuje pedagogické vzdělání na VŠ. 8

9 b) Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, aprobaci, praxi Údaje o pedagogických pracovnících Pořadové číslo Jméno a příjmení Titul Pracovní zařazení Kvalifikace Aprobace Roky pedagogické praxe 1. Ivana Hemerková Mgr. ředitelka VŠ odb.předměty Marie Dostálová Mgr. zást. řed. VŠ odb. předměty Anežka Vítková Mgr. vedoucí praxe VŠ odb. předměty Jarmila Černošková Mgr. učitelka VŠ ANJ Dana Červenková Mgr. učitelka VŠ odb.předměty 1 6. Drahomíra Dittrichová RNDr. učitelka VŠ CHE, FYZ Bronislava Dudová Mgr. učitelka VŠ ON, CJL Františka Fischerová Mgr. učitelka VŠ odb. předměty 7 9. Ivana Halouzková Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Jan Lázna RNDr. učitel VŠ VYT, MAT Markéta Michlová Mgr. učitelka VŠ ANJ Martin Mokroš Mgr. učitel VŠ DEJ, LAJ Eva Mrázková Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Pavlína Nesetová Mgr. učitelka SŠ odb. předměty Petr Opravil Mgr. učitel VŠ TEV Martina Papšová Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Šárka Pavlovská Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Hana Sandroni Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Anna Spáčilová Mgr. učitelka VŠ NEJ Jana Uchytilová Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Jolana Uvízlová Bc. učitelka VŠ odb. předměty Monika Vacová Mgr. učitelka VŠ ANJ Marie Vašková PhDr. učitelka VŠ CJL Eva Veselá Mgr. učitelka VŠ odb. předměty Ivana Vychodilová Mgr. učitelka VŠ odb. předměty 22 9

10 Komentář k tabulce: V tabulce o pedagogických pracovnících nejsou uvedeni externí vyučující, kteří vyučují všeobecně - vzdělávací předměty. Ve školním roce 2008 /2009 působili na Střední zdravotnické škole v Prostějově 2 externí pedagogové, kteří vyučovali 7 hodin. Externí pracovníci vyučovali tyto předměty: matematika, biologie. Čtyři pedagogové, kteří jsou uvedeni v tabulce pracovali na zkrácený úvazek. V prosinci 2008 jedna odborná vyučující odešla na mateřskou dovolenou a v červnu jedna vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů a jedna vyučující odborných předmětů ukončila pracovní poměr na dobu určitou. Ostatní pracovníci školy : Pořadové číslo Jméno a příjmení Pracovní zařazení 1. Zdeňka Urbanovská účetní - rozpočtářka 2. Lenka Závodská správce majetku - asistent 3. Jaroslav Grulich domovník 4. Petra Cehelská uklízečka 5. Jana Hafnerová uklízečka Domovník v organizaci pracuje na úvazek 0,

11 c) Organizační struktura Organizační schéma Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3 Ředitelka školy Mgr. Ivana Hemerková Zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně Mgr. Marie Dostálová Vedoucí praktického vyučování Mgr. Anežka Vítková Asistentka Lenka Závodská účetní rozpočtářka Zdeňka Urbanovská Vyučující všeobecněvzdělávacích předmětů 10 vyučujících Vyučující odborných předmětů 15 vyučujících Externí vyučující 2 vyučujících domovník uklízečky 3 pracovníci 11

12 d) Absolventi, kteří nastoupili na školu školní rok 2007/2008 školní rok 2008/ e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných : školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 Důchodový věk 1 2 Nekvalifikovaní

13 2 ) Údaje o přijímacím řízení Data konání : 1. termín přijímacího řízení : termín přijímacího řízení : termín přijímacího řízení : termín: 2. termín: 3. termín: Přijímacího řízení se účastnilo Přijato Zápisové lístky dodalo V přijímacím řízení podalo 15 uchazečů odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Všechna odvolání byla kladně vyřízena v rámci autoremedury. 13

14 3 ) Výkon státní správy Výčet rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání - o přijetí ke vzdělávání ve ve střední škole o přerušení vzdělávání o vyloučení o podmíněném vyloučení o přestupu o uznání dosaženého vzdělání o opakování ročníku

15 Část V. Výsledky výchovy a vzdělávání Střední zdravotnická škola Prostějov, Vápenice 3, je samostatnou příspěvkovou organizací. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Ve školním roce 2008 / 2009 navštěvovalo školu k 30. září žáků z toho 29 chlapců. a) Přehled počtu pracovníků školy a studujících: a) ve školním roce 2007 /2008 b) ve školním roce 2008 /2009 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků Počet pedagogických pracovníků školní rok a b a b a b a b a b a b ,5 11,1 10, V tabulce nejsou započítáni externí vyučující. Ve školním roce 2008 /2009 působili na Střední zdravotnické škole dva externí pedagogové s úvazkem 0,33. 15

16 b) Prospěch žáků na škole školní rok 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč Celkem Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikovaní a b a b a b a b a b a) 1. pololetí 2008/2009 b) 2. pololetí 2008/2009 Po opravných zkouškách v srpnu 2009 pět žáků opakuje ročník / 3 žáci 1. ročníku, 1 žák druhého ročníku a 1 žák třetího ročníku/ Průměrný prospěch žáků dle ročníků za školní rok 2008/ A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B Průměr 2,55 2,21 2,10 2,25 2,53 2,39 2,28 2,43 2,34 Průměrný prospěch tříd ve školním roce 2008/ ,5 2 2,55 2,21 2,1 2,25 2,53 2,39 2,28 2,43 1,5 1 0, A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 16

17 c) Vyloučení žáci a zameškané hodiny a) Ve školním roce 2007/2008 b) Ve školním roce 2008/ roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem počet celkem z toho z důvodů prospěchu z toho z důvodů chování z jiných důvodů průměrný počet zameškaných hodin na žáka Komentář k tabulce : poměrně vysoký průměrný počet zameškaných hodin v každém ročníku je způsoben dlouhodobými absencemi, trvajícími několik týdnů. d) Výchovná opatření za celý školní rok 2008 / 2009 : Pochvala třídního učitele Pochvala ředitelky školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy Vyloučení

18 e) Celkový počet neomluvených hodin : školní rok 2007/2008 školní rok 2008/ f) Výsledky maturitních zkoušek školní rok počet žáků prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli počet opakujících zkoušku 2007/ / Komentář k tabulce : ve školním roce 2008 / 2009 konalo v září opravnou maturitní zkoušku 6 žáků, a jeden žák u opravné maturitní zkoušky neprospěl. Výsledky maturitních zkoušek / / počet žáků 10 9 prospěli s vyznamenáním 0 prospěli neprospěli počet opakujících zkoušku

19 Přehled maturitních předmětů : Český jazyk a literatura Ošetřovatelství Psychologie a komunikace Ošetřování nemocných ( praktická zkouška ) Přehled volitelných maturitních předmětů : Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Témata maturitních písemných prací z předmětu český jazyk a literatura jarní termín 2009: 1. Třem kameníkům dal vladař stejný úkol - otesat kámen. Na otázku kolemjdoucího poutníka, který chtěl vědět, co dělají, první mrzutě sdělil: Otesávám kámen. Druhý řekl: Vydělávám sobě a rodině na chleba. Když se zeptal třetího, dostal tuto odpověď: Já stavím chrám. / Úvaha o důležitosti sebevědomí, nadšení, motivace k vyplnění vytčených cílů. / 2..A v rukou vraha celá zem, jak buben černě potažený ( Fr. Hrubín Jobova noc ) / Před sedmdesáti léty začala druhá světová válka. referát o odrazu jejích událostí, utrpení v zázemí, rasové diskriminaci atd. v české literatuře. / 3. I demokratická společnost má své problémy. / Kritika negativních jevů, které nám zatím brání v tom, aby se žilo lépe. / 4. Játra / Přednáška pro prostějovskou veřejnost o tom, jak je důležitý zdravý životní styl pro bezchybné fungování této chemické továrny našeho těla. / 19

20 g) Počet žáků přijatých na vyšší stupeň školy, evidovaných na úřadech práce a docházejících do práce VOŠ VŠ PRAXE Úřady práce 2008 / Uplatnění absolventů 2008/ VOŠ VŠ Praxe Úřady práce 16 Většina žáků přijatých na vyšší odborné školy či vysoké školy pokračuje ve studiu zdravotnických oborů. Velmi pozitivní je skutečnost, že na Úřadu práce jsou v evidenci pouze 4 absolventi, kteří čekají na výsledky odvolacího řízení k přijetí na VŠ. 20

21 Část VI. Výsledky chování a) ve školním roce 2007/2008 b) ve školním roce 2008/2009 stupeň chování školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 počet procento počet procento , ,4 0 0 Hodnocení výchovného poradenství Ve škole je jmenován výchovný poradce, který má požadovanou kvalifikaci/ absolventka studia výchovného poradenství na PdF UP Olomouc/.. Pro výchovné poradenství byl v srpnu 2008 zpracován rámcový plán, který byl dle potřeby modifikován. Ve školním roce 2008 / 2009 řešila výchovná poradkyně především kázeňské a prospěchové problémy, spolupracovala s rodiči a metodičkou prevence sociálně patologických jevů i s třídními učiteli. V rámci výchovného poradenství nabízí škola žákům individuální konzultace a pomoc: - při překonávání studijních problémů - při řešení mimořádných osobních životních situací - při výběru studijního oboru na VŠ či VOŠ - při výběru dalšího studia v zahraničí - při volbě pracovního místa - při volbě pracovního pobytu v zahraničí - při řešení aktuálních problémů - individuální konzultace s žáky, třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími - pohovory se zákonnými zástupci žáků při řešení výchovných, výukových či jiných 21

22 problémů - poskytování informací pro žáky na nástěnce ve 2. poschodí - při jednání na ÚP Výchovná poradkyně se spolupodílí na přípravě Burzy středních škol a Dne otevřených dveří pro zájemce z řad žáků základních škol. Ve školním roce 2008 / 2009 byly průběžně řešeny následující problémy: a) špatný prospěch (39x) b) častá krátkodobá a vysoká absence (11x) - ve většině případů žáci, kteří měli vysokou absenci (krátkodobou i dlouhodobou), měli následně problémy i s prospěchem - opakovaně bylo řešeno dodržování školního řádu v souvislosti s omlouváním nepřítomnosti ve škole - žáci, kteří pro neprospěch opakovali ročník, přistoupili ke studiu odpovědněji a studium zvládli c) nevhodné chování žáků ve vyučování a o přestávkách a výchovné problémy (17x) - oproti minulému školnímu roku došlo k velkému nárůstu nevhodného chování mezi spolužáky - s žáky a zákonnými zástupci bylo toto nevhodné chování řešeno a v průběhu školního roku došlo k nápravě d) pohovory s rodiči (18x) - rodiče byli zváni k řešení problémů, které jsou uvedeny v předchozích bodech tedy : vysoká nebo častá krátkodobá absence či nevhodné chování a hlavně špatný prospěch Žádný přestupek, který by se týkal šikany či rasové diskriminace nebyl řešen. 22

23 Zhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2008/2009 I. Charakteristika školy: Střední zdravotnická škola se nachází ve 2. a 3. patře budovy v ulici Vápenice č.3, Prostějov. V přízemí a v 1. patře budovy je základní škola. Na střední zdravotnické škole studovalo ve školním roce 2008/2009 v 8 třídách 235 žáků, z toho 206 dívek a 29 chlapců. Z celkového počtu žáků bylo 6 žáků s poruchou učení ( 3x dyslexie, 1x dysortografie, 1x dyslexie a dysgrafie, 1x dyslexie a dysortografie) Ve školním roce 2008/2009 žáci zameškali hodin, z toho 86 hodin neomluvených. Průměrný prospěch na 1 žáka činil 2,34 (28 žáků prospělo s vyznamenáním, 187 žáků prospělo, 19 žáků neprospělo, 1 žák byl neklasifikován). II. Cíle minimálního preventivního programu a) realizace programu a změna postojů žáků ke zdravému životnímu stylu b) zjistit, jak jsou žáci informováni o drogové problematice (anonymní dotazník), c) zajistit informovanost rodičů o preventivních aktivitách školy a o kontaktních místech v případě výchovného problému s jejich dítětem d) přednášky, besedy a další aktivity pro studenty zaměřené na protidrogovou prevenci, na prevenci poruch příjmu potravy e) volnočasové aktivity a pobytové akce orientovat na tělovýchovnou aktivitu III. Strategie prevence sociálně patologických jevů a) vychází z dokumentů pro prevenci b) aktivity pro žáky 1. oblast školního vyučování - vychází z osnov pro střední zdravotnické školy První ročník: chemie (RNDr. Dittrichová) - prevence a ochrana před požárem - ochrana člověka v mimořádných situacích ošetřovatelství (Mgr. Sandroni, Mgr. Uchytilová) - prevence drogové závislosti - ochrana zdraví první pomoc (Mgr. Papšová, Bc. Uvízlová, Mgr. Pavlovská) Druhý ročník veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví ( Mgr. Dostálová) - výchova ke zdraví a zdravotní politika WHO občanská nauka (Mgr. Dudová) - lidská práva a základní svobody - práva národnostních a etnických menšin ošetřovatelství (Mgr. Fischerová, Mgr. Pavlovská. Mgr. Mrázková ) - negativní vliv drog na CNS - vliv škodlivých látek na plod základy epidemiologie a hygiena (Mgr. Vítková) - škodlivé vlivy životního prostředí na zdraví člověka 23

24 - pracovní podmínky a rizika zdravotníků psychologie (Mgr. Vychodilová, Mgr. Hemerková) - etika a psychologie chování a postojů zdravotníků - duševní hygiena občanská nauka (Mgr. Dudová) - profesionální etika - její význam - autonomie svědomí, odpovědnost a spravedlnost Třetí ročník psychologie (Mgr. Dostálová, Mgr. Hemerková) - řešení konfliktních situací ošetřovatelství (Mgr. Červenková, Mgr. Uchytilová, Mgr. Papšová, Mgr. Nesetová) - protidrogová prevence - rasismus, xenofobie, šikana 2) Volnočasové aktivity: - sportovní klub zaměřený na cykloturistiku a lyžování Mgr. Opravil - nabídka filmových a divadelních představení (Mgr. Dudová, PhDr. Vašková) - nabídka Peer programů ( Ped. psych. poradna Mgr.Kašpárková) - kroužek Tae-bo (Mgr. Nesetová) a kalanetiky (Mgr. Halouzková) 3) Jednorázové akce pro žáky: Srdíčkový den 3. B Květinový den 3. A Den jazyků soutěže a vystoupení žáků Mgr. Spáčilová, Bc. v anglickém a německém jazyce Michlová, Mgr. Černošková, Kino Metro beseda na téma Kriminalita, islám a světový terorismus s JUDr. Miroslavem Dočekalem, emeritním policejním radou beseda - prevence šikany, zásady slušného chování beseda -prevence šikany, zásady slušného chování benefiční koncert Patříme k sobě Městské divadlo Prostějov Mgr. Vacová 2. ročníky, Mgr. Spáčilová, Mgr. Mokroš, Mgr. Papšová a RNDr. Dittrichová 1. B, Mgr. Halouzková 1. A, Mgr. Halouzková 3. B a 4. B, PhDr. Vašková, Mgr. Opravil Společenský dům Prostějov, s.r.o. Tanec bez drog vánoční besídka vystoupení jednotlivých ročníků před ostatními žáky školy mikulášská nadílka pro dětské oddělení nemocnice v Prostějově, se zapojením žáků Mikulášské pásmo pro seniory Centrum sociálních služeb, Lidická ul. 1. a 2. ročníky, Mgr. Spáčilová, Mgr. Mokroš, Mgr. Mrázková, Mgr. Sandroni školní akce 3. A, 3. B, 2. A a 2. B Mgr. Vítková Mgr. Pavlovská, Mgr. Fischerová 24

25 Beseda s psychologem Ivanem Doudou na téma Drogy nebo aktivity v kině Metro galerie Muzea Prostějovska,,Holocaust místa utrpení, smrti a hrdinství Den otevřených dveří, velitele 102. průzkumného praporu - ukázka vojenské techniky a výcviku, ukázka seskoku padákem 22. a soutěž v poskytování první pomoci ročníků, včetně problematiky a , 22. a mimořádných událostí turistické putování a chování obyvatelstva při mimořádných událostech výstava v Muzeu Prostějovska Provinční rekonstrukční tým Lógar ČR Mgr. Spáčilová, Mgr. Mokroš, Mgr. Sandroni 1. ročníky všechny ročníky 1. ročníky 2. ročníky 1. ročníky - v průběhu školního roku 2008/2009 prováděli žáci 2. a 3. ročníků na žádost ředitelů základních škol preventivní přednášky na téma první pomoci a chování obyvatelstva při mimořádných událostech - žáci 3. ročníků se zúčastňovali sportovních akcí na území okresu Prostějova, na kterých plnili funkci zdravotní služby - 4. Spolupráce s rodiči: - nabídka individuálních konzultací rodičů s metodikem prevence - nabídka individuálních konzultací rodičů s výchovným poradcem IV. Metody a formy školní práce využívané v preventivních programech - metody sportovního tréninku a tělesné výchovy - přednášky, besedy, semináře, diskuze, exkurze - metody dotazníku - poradenská činnost - informativní nástěnka V. Organizační opatření - stanovení konzultačních hodin pro žáky a rodiče - zřízení stálé nástěnky 25

26 Část VII. Další údaje o školních a mimoškolních aktivitách Střední zdravotnická škola Prostějov vzdělává a vychovává své žáky v duchu náročných úkolů, které vznikají a souvisejí s celospolečenskými potřebami. Součástí tohoto náročného procesu jsou také školní a mimoškolní aktivity, které jsou žákům nabízeny vedením školy a pedagogickými pracovníky, případně jsou výsledkem vlastní iniciativy žáků, která je pedagogy podporována a samozřejmě koordinována. Všechny tyto aktivity jsou pak důležitou součástí výuky všeobecně vzdělávacích a také odborných předmětů. Typickým příkladem jsou již tradiční exkurze. Jedná se například o dvoudenní literárněpoznávací zájezd čtvrtých ročníků do Prahy ( ). Samozřejmostí jsou návštěvy specializovaných zařízení v prostějovské nemocnici, FN Olomouc, popáleninovém centru Ostrava, anatomickém muzeu v Olomouci, HOSPICU, domovech pro seniory atd. a to v rámci odborných předmětů. V rámci všeobecně vzdělávacích předmětů jsou to návštěvy prostějovského muzea ( ,, Holocaust místa utrpení, smrti a hrdinství, Provinční rekonstrukční tým Lógar ČR ), městské knihovny, kulturních klubů, hvězdárny, divadla ( Královna Margot ), klubu DUHA ( Hodně smíchu a pár slz aneb co život dal a vzal Betty MacDonaldové , Klapzubova jedenáctka ) a kina ( film ONCE, film MÁJ ). Netradiční byla návštěva prostějovského letiště na akci Den otevřených dveří, velitele 102.průzkumného praporu, kde došlo na ukázky vojenské techniky a výcviku a seskoku padákem. ( ) Ve sledovaném školním roce se ve spolupráci s mimoškolními organizacemi podařilo zajistit besedu s poslancem Parlamentu ČR Ing. Radimem Fialou ( ). Žáci absolvovali dále besedy Kriminalita, islám a světový terorismus s JUDr. Miroslavem Dočekalem, emeritním policejním radou ( ), s psychologem Ivanem Doudou na téma Drogy nebo aktivity ( ) a přímo na škole o bibli s Mgr. Krchňákem ( ) Žáci také navštívili benefiční koncert Patříme k sobě ( ), jehož výtěžek byl věnován na pomoc postiženým spoluobčanům a preventivní protidrogovou akci Tanec bez drog ( ). V rámci výuky jazyků je již několik let realizován Den jazyků, vyhlašovaný Radou Evropy, během kterého žáci absolvují soutěže, divadelní výstupy a prezentace států v daném jazyce ( ). Letos žáci například parodovali televizní zpravodajství, pohádky a televizní seriály, vystoupili s písněmi skupiny ABBA, ale nezastavili se ani před vážnými tématy jako jsou drogy a alkoholismus Důležitou akcí pro vyučující odborných předmětů pak bylo spolupořadatelství hned několika konferencí, které byly realizovány ve spolupráci se zaměstnanci Středomoravské nemocniční a. s., odštěpným závodem Nemocnicí Prostějov. Jednalo se o témata: Těhotná žena z pohledu zdravotnického pracovníka ( ), Zajímavé novinky z oboru infektologie ( ) a přínosným se také stalo setkání vedení školy, odborných vyučujících a hlavní, vrchními a staničními sestrami prostějovské nemocnice na půdě školy, kde byla rozdiskutována nejrůznější odborná, ale i interpersonální témata. ( ) Zajímavým se také ukázal dlouhodobý projekt na téma tzv. Bazální stimulace, který vyučující 26

27 odborných předmětů realizují i v prostějovské nemocnici a spolupracují na něm s místním personálem. Žáci školy se pravidelně účastní nejrůznějších soutěží. Tradiční je účast ve Středoškolské odborné činnosti SOČ. Ve sledovaném školním roce zaznamenala škola v této soutěži opravdu mimořádný úspěch. Poslala do tohoto klání celkem tři práce a to Lidské tělo v obrazech ( kategorie 12 - učební pomůcky ), Kdo si hraje nezlobí (kategorie 14 - psychologie a pedagogika ), Hepatitida typu A - nemoc špinavých rukou (kategorie 06 - zdravotnictví ). Všechny tyto práce získaly první místo nejdříve v okresním kole ( ), v krajském kole dvakrát první místo a jedno druhé ( ) a všechny postoupily do celostátního finále, kde získaly dvě šestá místa a jedno sedmé ( ) Žáci nezaháleli ani na poli kulturním a i zde nasbírali řadu úspěchů a ocenění. Nejvýznamnějším se stal zisk zvláštní ceny Erika Poláka na XV. ročníku literární soutěže, pořádané Památníkem Terezín, jejímž tématem bylo Já a válka ( ). Na recitační soutěži Wolkrův Prostějov ve spádovém kole získala žákyně ve své kategorii titul laureát s postupem do kola krajského, kde již hlavně nasbírala cenné zkušenosti. ( a ). V regionální soutěži Recitace a autorské čtení tatáž žákyně ukořistila první místo. ( ) Žáci se také zapojili do celostátní akce s MF DNES Studenti píší noviny a jejich článek vyšel v tomto celostátním deníku ( ). Žáci také aktivně participovali na III. ročníku recitační akce, pořádané prostějovskou městskou knihovnou, pod názvem Pocta Máchovi. ( ). Aktivně se zapojili do doprovodného programu recitační soutěže Wolkrův Prostějov, kde předvedli hudební a pěvecká vystoupení, ale i ukázky první pomoci. ( ). Na jazykových olympiádách se ve sledovaném školním roce žáci předních umístění nedočkali, za zmínku snad stojí 9. a 19. místo v olympiádě jazyka českého a to v okresním kole ( ) Netradiční akcí se stal první ročník školního Vánočního turnaje v SUDOKU, který žáky mimořádně zaujal a dal tak jistě vzniknout nové tradici v činnosti. Sportovní aktivity jsou další nedílnou součástí činnosti školy. Součástí osnov jsou lyžařský kurz, pořádaný pro první ročníky a letní turistické putování, které absolvují žáci druhých ročníků. Ve sledovaném školním roce bohužel nemohl být lyžařský kurz zorganizován a to z kapacitních důvodů. Letní turistické putování pro druhé ročníky bylo realizováno v okolí Prostějova a zařazen zde byl mimo jiné bowling, beachvolejbal, cykloturistika, minigolf a další sportovní aktivity, bohužel vše bylo omezeno mimořádně nepříznivým počasím, tudíž byla realizována i mokrá varianta s promítáním filmů se sportovní naučnou tematikou. ( ). Mimo to funguje na škole pod záštitou prostějovského Sportcentra Sportovní klub, který pořádá zimní a letní turistická putování a jeho členové jsou základem pro sestavování školních týmů pro různé soutěže. Dále je na škole zřízen chlapecký florbalový kroužek, jako novinka na škole funguje kroužek cvičení TAI - BO. Žáci školy se pravidelně účastní sportovních soutěží, pořádaných pro školská zařízení různými institucemi. Ve sledovaném školním roce se největším úspěchem stalo první místo dívčího volejbalového celku, kterého děvčata dosáhla na krajském mikulášském turnaji středních zdravotnických škol v Olomouci a obhájila tak loňské prvenství. ( ) Dále pak škola získala druhé místo v basketbalu dívek ve středoškolské lize ( ), třetí místo ve volejbale dívek na středoškolském turnaji ( ) a třetí místo na turnaji ve volejbale smíšených týmů. ( ), hoši samostatně končili spíše pod stupni vítězů o čemž svědčí sedmé 27

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Průvodce Výroční zprávou

Průvodce Výroční zprávou Průvodce Výroční zprávou Část I Základní údaje o Střední zdravotnické škole Cheb a) Charakteristika školy str. 2 b) Přehled pracovníků školy a vedení školy 3 c) Počty tříd a studijních oborů 4 d) Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více