1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání."

Transkript

1 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Ruku v ruce za vzděláním Předkladatel: název školy Základní škola Nové Město nad Metují REDIZO IČ adresa školy Základní škola Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod ředitel Mgr.Václav Kupka kontakty Mgr. Jana Vitverová, Mgr. Naděžda Bínová koordinátoři za I. a II. stupeň telefon Tel.: www fax Fax: Zřizovatel: zřizovatel adresa zřizovatele Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují,Tel.: , WWW: náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují Dokument projednán a schválen na zasedání Školské rady při ZŠ Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod dne Platnost dokumentu od: Účinnost dokumentu od: Datum: Podpis ředitele: Razítko školy:

2 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Základní škola Krčín byla zařazena do sítě škol s účinností od s identifikačním číslem (IZO) na adrese Žižkovo náměstí 147, Nové Město nad Metují - Krčín. Od byla změnou zařazení do sítě škol adresa opravena takto: Základní škola Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod. Základní škola Krčín je úplná základní škola s pěti třídami 1. stupně (po jedné v každém ročníku) a osmi třídami 2. stupně (dvě třídy v každém ročníku). Kapacita školy je 390 žáků. Ve školním roce školu navštěvovalo 328 žáků. Poskytujeme základní vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), se zákonem č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, se zákonem 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a prováděcími předpisy MŠMT ČR. Základním posláním školy je učit a vychovávat šesti až patnáctileté žáky podle ŠVP, který nabývá účinnosti dne První stupeň navštěvují převážně děti z Krčína a Spů, jen ojediněle z jiné spádové oblasti. Od 6. ročníku přicházejí děti z okolních vesnic: Provodova, Šonova, Bohuslavic, Černčic, Nahořan. Do školy dojíždí přibližně 40 % z celkového počtu žáků školy. Škola se nachází v blízkosti autobusových zastávek a vlakového nádraží. Dopravní obslužnost je na dobré úrovni, jelikož škola je umístěna u hlavní komunikace, která vede směrem na Hradec Králové nebo na Rychnov nad Kněžnou. Bezpečnost žáků je zajištěna přechodem pro chodce s pravidelným dohledem strážníků městské policie nebo jim pověřené osoby. V prostorách školy je zřízeno parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky školy. Na Základní škole Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují byla v roce 2001 dokončena rozsáhlá rekonstrukce stávajících budov a zároveň byla přistavěna nová budova. Škola je moderní, materiální, technické, prostorové i hygienické podmínky jsou na vysoké úrovni. Škola disponuje těmito odbornými učebnami: fyzika, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, učebna AJ, učebna NJ, počítačová učebna, školní dílna, cvičná kuchyň, tělocvična. Kmenové i odborné učebny jsou podle charakteru a potřeby vybaveny interaktivními tabulemi s datavideoprojektory, keramickými tabulemi, počítači a audiovizuální technikou, která je postupně modernizována. Samozřejmostí je vybavení počítači v kabinetech, sborovnách, ve školní družině a ve studovně-čítárně. V prostorách celé školy mají pracovníci i žáci možnost připojení k internetu. Škola ve svých prostorách nabízí služby školní družiny, školní jídelny, bufetu, studovny- čítárny a školního dvoru s pískovištěm, doskočištěm a posezením v přírodě. Učitelé II.stupně a pedagogičtí asistenti sídlí v kabinetech, učitelé třídy ve sborovně I.stupně. Speciální služby jsou poskytovány v kabinetu dyslektické asistentky a v kabinetu výchovného poradce. Pro styk s veřejností slouží návštěvní místnost. Pravidelná setkání celého pedagogického sboru probíhají ve sborovně II.stupně. Prostory školy jsou přístupné k využití žákům, pracovníkům školy i široké veřejnosti. Svou polohou a svými službami škola nabízí možnost stát se vzdělávacím a společenským centrem pro obyvatele příměstské části Krčín. V prostorách školní budovy a pod vedením pedagogů i externích lektorů probíhají kurzy počítačové gramotnosti, cvičení pro rodiče s dětmi a keramika pro veřejnost.

3 Naše škola je světlá, prostorná, barevná, čistá a stále vyzdobená. Všechny místnosti jsou vybaveny zásobníky na mýdlo, papírovými ručníky nebo automatickými vysoušeči. Žáci mají k dispozici šatny, od 5.třídy žáci využívají šatní skříňky na chodbách. Po příchodu žáků do školy jsou chodby setřeny. Všechny prostory naší školy jsou udržovány v čistotě a pořádku po celou dobu pobytu žáků ve škole. Dodržujeme zásady pitného režimu. Žáci mají možnost zakoupit dotované mléčné produkty nebo slazené i neslazené nápoje ve školním bufetu. O přestávkách se mohou pohybovat po chodbách a za vhodného počasí je o velké přestávce zpřístupněn školní dvůr. Začátek vyučovací hodiny je signalizován zvoněním, vyučovací hodinu končí učitel. Pedagogický sbor tvoří zpravidla 21 učitelů, 2 vychovatelky a 3 pedagogické asistentky. Pedagogičtí pracovníci jsou takřka plně odborně kvalifikovaní, jeden pedagogický pracovník si kvalifikaci doplňuje studiem při zaměstnání. Výuka cizího jazyka je zajištěna aprobovanou učitelkou a učiteli, kteří jsou zapojeni do projektu NIDV "Brána jazyků" a "MEJA". Výuka předmětu "Informatika" probíhá pod vedením proškoleného pedagoga. V pedagogickém sboru jsou zastoupeni pedagogové se specifickými odbornostmi a funkcemi: dyslektická asistentka, výchovný poradce a metodik prevence. Kolektiv pedagogů je po všech stránkách vyvážený - aprobačně, věkově a v rovnoměrném zastoupení mužů a žen. Tým pracovníků školy doplňují: hospodářka, administrativní pracovnice, školnice a uklízečky. Dlouhodobě spolupracujeme s polskou školou ve Strzegomi. Pořádáme výměnné pobyty se žáky z Nizozemí. Žáci i učitelé jsou ubytováni v rodinách. Na téma mezinárodní spolupráci zpracováváme projekty se snahou získat finanční podporu. Pořádáme následující pravidelné školní akce: - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku /3 dny/ - program protidrogové prevence a prevence sociálně-patologických jevů - povinný plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku /20 hodin/ - plavecký výcvik žáků 1. a 2. ročníku / 20 hodin/ - Mikulášská nadílka pro žáky I.st. /připravují žáci 9.roč./ - LVVK pro žáky 7.ročníku /1 týden/ - "Před školou ve škole" - odpoledne ve škole pro budoucí žáky 1.ročníku a jejich rodiče - "Slavnost Slabikáře" - odpoledne pro rodiče žáků první třídy - "Zahradní radovánky" - zábavné odpoledne pro žáky, rodiče a příznivce školy /vystoupení žáků, soutěže, trhy/ - slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku - "Krčínská laťka" - soutěž ve skoku vysokém

4 - vystoupení pěveckých sborů Terénní berušky a Notičky - výstavy ve vestibulu školy - spolupráce s DD v Sedloňově - víkendy s Aj, Nj, Vv, pěveckými sbory - akce školní družiny /mikulášská besídka, vánoční besídka, karneval, atletický čtyřboj, vybíjená/ Žáci, členové "Školní redakce", vydávají pod vedením učitelů školní časopis "Krčíňoviny" a připravují vysílání školního rozhlasu. Ve škole pracuje "Žákovský parlament" /1xměsíčně/, "Rada rodičů" /3xročně/, "Školská rada" /4x ročně/. Na schůzky je pravidelně zván ředitel školy. Ten také svolává plenární jednání rodičů /1x ročně/. Rodiče jsou zváni na třídní schůzky /2x ročně/, konzultační dny /2x ročně za přítomnosti dětí/, "Den otevřených dveří" /1x ročně/. Spolupracujeme s místními institucemi. Aktivně se zapojujeme do pořádaných aktivit a přispíváme k jejich zdárnému průběhu. Naše cíle: Výchovně-vzdělávací proces: Budeme usilovat o kvalitnější vzdělávací proces. Využijeme ve výuce různé metody a formy práce. Budeme respektovat různé učební styly žáků. Propojíme dovednosti s vědomostmi, postoji a hodnotami. Budeme zvyšovat úroveň vzdělání vycházejících žáků. Vedení školy: Budeme usilovat o zvyšování počtu zájemců o naši školu. Získáme potřebný počet osobních a pedagogických asistentů. Zlepšíme vybavení školy ICT a informačními technologiemi, zajistíme jejich běžnou dostupnost žákům i učitelům. Rozšíříme nabídku a zvýšíme úroveň mimoškolních aktivit. Vytvoříme dobré podmínky pro činnost školní družiny a budeme podporovat její aktivity.

5 Vzroste objem finančních prostředků mimo normativ do rozpočtu školy /projekty/. Spolupráce s rodiči a partnery školy: Budeme vytvářet podmínky pro kvalitní práci Školské rady a Rady rodičů. Podpoříme spolupráci s městem Nové Město nad Metují, s místními společenskými, kulturními a sportovními organizacemi a spolky. Budeme budovat spolupráci s partnerskými školami z blízkého okolí i ze zahraničí Charakteristika ŠVP Ruku v ruce za vzděláním Žáci, učitelé a rodiče se stávají skutečnými spolupracovníky. Komunikace mezi nimi probíhá na partnerské úrovni a je založena na vzájemné úctě a respektu. V rámci konzultačních dnů se v předem domluveném čase vyjadřují k otázkám učení, atmosféry a organizace školy žák, učitel a rodiče. Nabízíme žákům široké vyrovnané všeobecné vzdělání. Naše "cesta za vzděláním" je zajímavá a podněcující. Vycházíme vstříc individuálním potřebám a zájmům žáků. Začleňujeme mezi nás žáky se zdravotním postižením a vytváříme jim vhodné podmínky. Vytváříme ve škole krásné, čisté a bezpečné prostředí. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: V oblasti poskytování poradenských služeb pracují na naší škole výchovný poradce a dyslektická asistentka Učitelé mají státní zkoušku ze speciální pedagogiky nebo byli proškoleni v rámci vzdělávací akce Reedukace pracovnicemi pedagogicko-psychologické poradny. Na škole pracují pedagogičtí asistenti. Učitelé ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovníky sestavují individuální plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a při práci z těchto plánů vycházejí. Pro tyto žáky se snažíme vytvářet stimulující školní prostředí, respektujeme tempo práce a styl učení, který odpovídá potřebám dítěte. Používáme souhrn speciálně-pedagogických postupů ke zlepšení a kompenzaci poruch učení. Žáci se specifickými poruchami učení pravidelně navštěvují hodiny reedukace, které jsou zaměřeny na odstraňování problémů v učení. Pomocí speciálních metod a multisenzoriálního způsobu vyučování se snaží o zlepšení čtení, grafomotoriky i chyb v pravopisu. Žáci pracují s pomůckami určenými k reedukaci - pracovní sešity, učebnice, tabulky ke čtení, didaktické pomůcky a hry, počítače s reedukačními a výukovými programy. Každý měsíc probíhají ve škole konzultace s pracovnicemi PPP, při kterých se řeší aktuální problémy spojené s integrací žáků. Velice dobrá spolupráce je rovněž s SPC, se kterou spolupracují hlavně pedagogické asistentky a třídní učitelky žáků s více vadami.

6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: Nadané žáky vedeme k tomu, aby se naučili s vědomostmi tvořivě zacházet, aby jejich talent byl plně využit. Mimořádně nadaným žákům umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.nadaným žákům připravujeme specifické úkoly s rozšiřujícím a rozvíjejícím učivem a diferencované úkoly podle obtížnosti. Žáky zapojujeme do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. Podporujeme různé způsoby řešení, vymýšlení vlastních příkladů, úloh, žáci se učí uplatňovat své vědomosti a dovednosti v rolí pomocníků svým spolužákům. Nabízíme jim účast ve školních olympiádách a v různých soutěžích. Sportovně nadaným žákům nabízíme nepovinný předmět Sportovní činnosti. Hudebně nadaní žáci se mají možnost přihlásit do nepovinného předmětu Sborový zpěv. Pro výtvarně nadané žáky na škole pracuje kroužek Keramika Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ Dílčí kompetence vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě popis Dostatek času věnujeme nácviku studijního čtení, vyhledávání klíčových slov, formulování hlavních myšlenek textu, vytváření otázek, poznámek a výpisků. Věnujeme pozornost kladení otevřených otázek. Oceňujeme otázky stejně jako jejich odpovědi. Podněcujeme žáky, aby se hodně ptali. Na začátku hodiny zařazujeme rozehřívací, koncentrační nebo motivační aktivity. Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací. operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků Vedeme žáky k propojování poznatků z poznatky z různých vzdělávacích oblastí a různých předmětů a všímání si souvislostí. na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro Podněcujeme tvořivost žáků. Podporujeme samostatné organizování školních akcí.

7 využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Nejrůznější látku prezentujeme z několika úhlů, několika metodami. Zadáváme žákům úkoly související s praktickým životem. Vedeme žáky k hodnocení a sebehodnocení. Dáváme žákům příležitost vyniknout a být úspěšný. Hodnotíme především individuální pokrok v učení jednotlivých žáků. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Dílčí kompetence vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací popis Podporujeme tvůrčí atmosféru ve třídě. Motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života. Vytváříme podmínky pro vyhledávání informací z různých zdrojů /internet, encyklopedie periodika/. Nabádáme žáky k hledání různých řešení problémů a k jejich obhajobě. Zařazujeme do výuky tvorbu projektů /plánování, příprava, realizace, prezentace, hodnocení/. Zadáváme netradiční úlohy a testy /Scio/. ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Zařazujeme do výuky tvorbu projektů /plánování, příprava, realizace, prezentace, hodnocení/. Nabádáme žáky k hledání různých řešení problémů a k jejich obhajobě.

8 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Dílčí kompetence formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu popis Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a s ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Při každé hodině se snažíme dosáhnout toho, aby co nejvíce žáků promluvilo. naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje Učíme žáky vhodnou formou argumentovat a obhajovat svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných. Učíme žáky "aktivnímu naslouchání", které se skládá z poslouchání, pozorování a soustředění se na verbální i neverbální složku komunikace. rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a Připravujeme se žáky vysílání školního komunikačních prostředků, přemýšlí o rozhlasu a vydávání časopisu. nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Vytváříme podmínky k tomu, aby žáci zpracovávali videozáznamy a dokumentaci ze školního života - přístup k výpočetní technice, internetu... Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a s ostatními využívá získané komunikativní dospělými ve škole i mimo školu. dovednosti k vytváření vztahů potřebných Podporujeme přátelské vztahy ve k plnohodnotnému soužití a kvalitní třídách a mezi žáky jednotlivých tříd - spolupráci s ostatními lidmi Mikulášská besídka, Zahradní radovánky, Den dětí, víkendy, veřejná vystoupení. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Dílčí kompetence účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v popis Začleňujeme do výuky skupinovou práci žáků. Věnujeme dostatek času reflexi dokončených aktivit. Na začátku hodiny zařazujeme

9 týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty rozehřívací, koncentrační a motivační aktivity. Pořádáme adaptační kurzy, víkendy, prezentace projektů a učíme tak žáky základům spolupráce a týmové práce. Vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Působíme na žáky tak, aby respektovali společně dohodnutá pravidla, na jejichž formulaci se sami podílejí - pravidla tříd, školní řád. Rozvíjíme u žáků schopnost slušně a otevřeně formulovat svůj názor, respektovat názor jiných, vcítit se do problémů jiných - dramatizace, hry, cvičení. Dbáme na to, aby se všichni žáci zapojili a aby každý měl prostor k sebevyjádření. Vědomě a pravidelně poskytujeme žákům možnost projevit své nálady a pocity. Vyvozujeme sociální kompetence při praktických úkolech v hodinách Ov, Rv, Tv. KOMPETENCE OBČANSKÉ Dílčí kompetence respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí popis Podněcujeme žáky k vytváření vlastních názorů a myšlenek a zároveň k respektování druhých. Respektujeme individuální rozdíly - integrovaní žáci, žáci s postižením,národnostní a kulturní menšiny. chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané Stanovíme ve spolupráci s žáky pravidla chování ve třídách. Vedeme žáky k zodpovědnosti za svou práci a chování ve škole i na veřejnostisebehodnocení, konzultační dny společně s rodiči, mimoškolní pobyty. Dáváme žákům možnost podílet se na výběru učiva a aktivit. Učíme žáky správně reagovat a

10 situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví rozhodovat v krizových situacích - autonehoda, úraz, požár, povodeň. Zviditelňujeme školu a žáky na akcích města - výstavy, Dny otevřených dveří památek, vystoupení pěveckých sborů. Seznamujeme žáky formou exkurzí a besed s občanským životem - městský úřad, úřad práce, muzeum, knihovna. Klademe důraz na enviromentální výchovu - projekt GLOBE. KOMPETENCE PRACOVNÍ Dílčí kompetence používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko popis Požadujeme po žácích zodpovědnost při vypracování a dokončení zadaných úkolů. V rámci pracovních činností rozvíjíme u žáků praktické dovednosti. Vytváříme u žáků správné pracovní návyky: vytrvalost, houževnatost, pečlivost. Požadujeme po žácích zodpovědnost při vypracování a dokončení zadaných úkolů. Vytváříme pocit zodpovědnosti za společný úkol. Nabízíme žákům volitelné předměty a zájmové útvary a tím jim pomáháme při profesní orientaci. Pracujeme s počítačovým programem "Volba povolání". Pořádáme pro žáky exkurze. Učíme žáky pracovat podle předem stanovených kritérií a dodržovat zadání a termíny.

11 podnikání Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí projektem Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce Český jazyk 1. ročník Komunikační a slohová výchova 6. ročník 8. ročník Český jazyk Literární výchova Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec Český jazyk Komunikační a slohová výchova Praktické činnosti Volba povolání Praktické činnosti 9. ročník Volba povolání Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce Český jazyk Komunikační a slohová výchova, Literární výchova 3. ročník Svět kolem nás Člověk a jeho zdraví 6. ročník 8. ročník Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec Český jazyk Komunikační a slohová výchova Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec Praktické činnosti Volba povolání Český jazyk Komunikační a slohová výchova 9. ročník Praktické činnosti Volba povolání Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí projektem

12 Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce Tělesná výchova 2. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 6. ročník 8. ročník Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec Praktické činnosti Volba povolání Praktické činnosti 9. ročník Volba povolání Psychohygiena - integrace ve výuce Svět kolem nás 2. ročník Člověk a jeho zdraví 6. ročník 8. ročník Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec, Výchova ke zdraví Praktické činnosti Volba povolání Český jazyk Komunikační a slohová výchova 9. ročník Praktické činnosti Volba povolání Kreativita - pokrytí projektem Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Můj atlas světa určen pro: 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Evropská unie a my určen pro: 8. ročník Kreativita - integrace ve výuce Český jazyk 5. ročník Literární výchova 6. ročník Výtvarná výchova rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Výtvarná výchova

13 8. ročník rozvíjení smyslové citlivosti Výtvarná výchova rozvíjení smyslové citlivosti Praktické činnosti Volba povolání Výtvarná výchova rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Praktické činnosti Volba povolání Poznávání lidí - pokrytí projektem Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Poznávání lidí - integrace ve výuce Český jazyk Literární výchova 1. ročník Svět kolem nás Lidé kolem nás 6. ročník 7. ročník 8. ročník Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti Český jazyk Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec Praktické činnosti Volba povolání Praktické činnosti 9. ročník Volba povolání Mezilidské vztahy - pokrytí projektem Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Mezilidské vztahy - integrace ve výuce Svět kolem nás 1. ročník Lidé kolem nás

14 Český jazyk Literární výchova Svět kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás 6. ročník 7. ročník 8. ročník Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti Český jazyk Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec Praktické činnosti Volba povolání Český jazyk Komunikační a slohová výchova 9. ročník Praktické činnosti Volba povolání Komunikace - pokrytí projektem Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Komunikace - integrace ve výuce Svět kolem nás 1. ročník Lidé kolem nás 4. ročník 6. ročník 7. ročník Člověk a společnost Lidé kolem nás Český jazyk Jazyková výchova, Literární výchova Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti Výtvarná výchova ověřování komunikačních účinků Český jazyk Literární výchova Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec Výtvarná výchova ověřování komunikačních účinků

15 Český jazyk Jazyková výchova Výtvarná výchova 8. ročník ověřování komunikačních účinků 9. ročník Praktické činnosti Volba povolání Český jazyk Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova Výtvarná výchova ověřování komunikačních účinků Praktické činnosti Volba povolání Kooperace a kompetice - pokrytí projektem Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Kooperace a kompetice - integrace ve výuce Matematika Číslo a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty 4. ročník Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 6. ročník 8. ročník Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti Praktické činnosti Volba povolání Praktické činnosti 9. ročník Volba povolání Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí projektem Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce Český jazyk Literární výchova 7. ročník Občanská a rodinná výchova Výchova ke zdraví 8. ročník Praktické činnosti Volba povolání

16 Český jazyk Komunikační a slohová výchova 9. ročník Praktické činnosti Volba povolání Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce Český jazyk Literární výchova 2. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Svět kolem nás Lidé kolem nás Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví Český jazyk Literární výchova Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti Český jazyk Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec Český jazyk Komunikační a slohová výchova Praktické činnosti Volba povolání Český jazyk Komunikační a slohová výchova Praktické činnosti Volba povolání VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce Občanská a rodinná výchova 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Dějepis Křesťanství a středověká Evropa - Vrcholný a pozdní středověk 8. ročník Občanská a rodinná výchova Stát a právo Dějepis 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika, Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Občan, občanská společnost a stát - pokrytí předmětem Dějepis

17 Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce Dějepis Počátky lidské společnosti-pravěk 6. ročník Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti 7. ročník 8. ročník Dějepis Křesťanství a středověká Evropa - Raný středověk Občanská a rodinná výchova Stát a právo Český jazyk Literární výchova Dějepis Modernizace společnosti - Vzestup a pád Napoleona, Modernizace společnosti - Revoluce 1848 a porevoluční Evropa, Moderní doba -1.světová válka Občanská a rodinná výchova Stát a hospodaření, Stát a právo Český jazyk Komunikační a slohová výchova, Literární výchova 9. ročník Dějepis Rozdělený a integrující se svět - Československá republika, Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Formy participace občanů v politickém životě - pokrytí předmětem Dějepis Občanská a rodinná výchova Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce Člověk a společnost 4. ročník Lidé kolem nás 6. ročník Dějepis Počátky lidské společnosti-pravěk 7. ročník 8. ročník Občanská a rodinná výchova Stát a právo Dějepis Modernizace společnosti - Osvícenský absolutismus, Modernizace společnosti - Vzestup a pád Napoleona, Modernizace společnosti - Revoluce 1848 a porevoluční Evropa, Moderní doba -1.světová válka Dějepis Rozdělený a integrující se svět - Československá republika, Rozdělený a integrující 9. ročník se svět -Druhá světová válka, Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - pokrytí předmětem Dějepis

18 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce Člověk a společnost 4. ročník Lidé kolem nás 6. ročník Dějepis Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská a rodinná výchova Stát a právo Dějepis Moderní doba -1.světová válka Občanská a rodinná výchova Stát a právo Dějepis Rozdělený a integrující se svět - Československá republika, Rozdělený a integrující se svět -Druhá světová válka, Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - pokrytí předmětem Zeměpis Dějepis Evropa a svět nás zajímá - pokrytí projektem Můj atlas světa určen pro: 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 6. ročník Dějepis Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 7. ročník 8. ročník Občanská a rodinná výchova Mezinárodní vztahy, globální svět Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti, Produktivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Zeměpis Regiony světa - Evropa Dějepis Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce ročník Občanská a rodinná výchova Mezinárodní vztahy, globální svět Objevujeme Evropu a svět - pokrytí předmětem

19 Zeměpis Výtvarná výchova Objevujeme Evropu a svět - pokrytí projektem Evropská unie a my určen pro: 8. ročník Můj atlas světa určen pro: 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce Informatika Vyhledávání i nformací a komunikace 5. ročník Člověk a společnost Lidé kolem nás 6. ročník 7. ročník 8. ročník Dějepis Počátky lidské společnosti-pravěk, Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti, Produktivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Dějepis Objevy a dobývání, počátek nové doby- Občanská a rodinná výchova Mezinárodní vztahy, globální svět Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti, Produktivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Dějepis Modernizace společnosti - Vzestup a pád Napoleona, Moderní doba -1.světová válka Zeměpis Regiony světa - Evropa Dějepis Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce ročník Občanská a rodinná výchova Mezinárodní vztahy, globální svět Jsme Evropané - pokrytí předmětem Zeměpis Jsme Evropané - pokrytí projektem Evropská unie a my

20 určen pro: 8. ročník Můj atlas světa určen pro: 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Jsme Evropané - integrace ve výuce 6. ročník Dějepis Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská a rodinná výchova Mezinárodní vztahy, globální svět Dějepis Moderní doba -1.světová válka Zeměpis Regiony světa - Evropa Český jazyk Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti, Produktivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Dějepis Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Občanská a rodinná výchova Mezinárodní vztahy, globální svět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - pokrytí předmětem Anglický jazyk Kulturní diference - integrace ve výuce Svět kolem nás 1. ročník Lidé kolem nás 4. ročník 6. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti Český jazyk Literární výchova Dějepis Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk Zeměpis Regiony světa - Afrika

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Frýzková, M., Pumpr, V. Významným cílem současného přírodovědného vzdělávání po celém světe je rozvíjení schopnosti žáků využívat

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - DALŠÍ CIZÍ JAZYK Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více