1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání."

Transkript

1 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Ruku v ruce za vzděláním Předkladatel: název školy Základní škola Nové Město nad Metují REDIZO IČ adresa školy Základní škola Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod ředitel Mgr.Václav Kupka kontakty Mgr. Jana Vitverová, Mgr. Naděžda Bínová koordinátoři za I. a II. stupeň telefon Tel.: www fax Fax: Zřizovatel: zřizovatel adresa zřizovatele Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují,Tel.: , WWW: náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují Dokument projednán a schválen na zasedání Školské rady při ZŠ Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod dne Platnost dokumentu od: Účinnost dokumentu od: Datum: Podpis ředitele: Razítko školy:

2 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Základní škola Krčín byla zařazena do sítě škol s účinností od s identifikačním číslem (IZO) na adrese Žižkovo náměstí 147, Nové Město nad Metují - Krčín. Od byla změnou zařazení do sítě škol adresa opravena takto: Základní škola Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod. Základní škola Krčín je úplná základní škola s pěti třídami 1. stupně (po jedné v každém ročníku) a osmi třídami 2. stupně (dvě třídy v každém ročníku). Kapacita školy je 390 žáků. Ve školním roce školu navštěvovalo 328 žáků. Poskytujeme základní vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), se zákonem č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, se zákonem 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a prováděcími předpisy MŠMT ČR. Základním posláním školy je učit a vychovávat šesti až patnáctileté žáky podle ŠVP, který nabývá účinnosti dne První stupeň navštěvují převážně děti z Krčína a Spů, jen ojediněle z jiné spádové oblasti. Od 6. ročníku přicházejí děti z okolních vesnic: Provodova, Šonova, Bohuslavic, Černčic, Nahořan. Do školy dojíždí přibližně 40 % z celkového počtu žáků školy. Škola se nachází v blízkosti autobusových zastávek a vlakového nádraží. Dopravní obslužnost je na dobré úrovni, jelikož škola je umístěna u hlavní komunikace, která vede směrem na Hradec Králové nebo na Rychnov nad Kněžnou. Bezpečnost žáků je zajištěna přechodem pro chodce s pravidelným dohledem strážníků městské policie nebo jim pověřené osoby. V prostorách školy je zřízeno parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky školy. Na Základní škole Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují byla v roce 2001 dokončena rozsáhlá rekonstrukce stávajících budov a zároveň byla přistavěna nová budova. Škola je moderní, materiální, technické, prostorové i hygienické podmínky jsou na vysoké úrovni. Škola disponuje těmito odbornými učebnami: fyzika, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, učebna AJ, učebna NJ, počítačová učebna, školní dílna, cvičná kuchyň, tělocvična. Kmenové i odborné učebny jsou podle charakteru a potřeby vybaveny interaktivními tabulemi s datavideoprojektory, keramickými tabulemi, počítači a audiovizuální technikou, která je postupně modernizována. Samozřejmostí je vybavení počítači v kabinetech, sborovnách, ve školní družině a ve studovně-čítárně. V prostorách celé školy mají pracovníci i žáci možnost připojení k internetu. Škola ve svých prostorách nabízí služby školní družiny, školní jídelny, bufetu, studovny- čítárny a školního dvoru s pískovištěm, doskočištěm a posezením v přírodě. Učitelé II.stupně a pedagogičtí asistenti sídlí v kabinetech, učitelé třídy ve sborovně I.stupně. Speciální služby jsou poskytovány v kabinetu dyslektické asistentky a v kabinetu výchovného poradce. Pro styk s veřejností slouží návštěvní místnost. Pravidelná setkání celého pedagogického sboru probíhají ve sborovně II.stupně. Prostory školy jsou přístupné k využití žákům, pracovníkům školy i široké veřejnosti. Svou polohou a svými službami škola nabízí možnost stát se vzdělávacím a společenským centrem pro obyvatele příměstské části Krčín. V prostorách školní budovy a pod vedením pedagogů i externích lektorů probíhají kurzy počítačové gramotnosti, cvičení pro rodiče s dětmi a keramika pro veřejnost.

3 Naše škola je světlá, prostorná, barevná, čistá a stále vyzdobená. Všechny místnosti jsou vybaveny zásobníky na mýdlo, papírovými ručníky nebo automatickými vysoušeči. Žáci mají k dispozici šatny, od 5.třídy žáci využívají šatní skříňky na chodbách. Po příchodu žáků do školy jsou chodby setřeny. Všechny prostory naší školy jsou udržovány v čistotě a pořádku po celou dobu pobytu žáků ve škole. Dodržujeme zásady pitného režimu. Žáci mají možnost zakoupit dotované mléčné produkty nebo slazené i neslazené nápoje ve školním bufetu. O přestávkách se mohou pohybovat po chodbách a za vhodného počasí je o velké přestávce zpřístupněn školní dvůr. Začátek vyučovací hodiny je signalizován zvoněním, vyučovací hodinu končí učitel. Pedagogický sbor tvoří zpravidla 21 učitelů, 2 vychovatelky a 3 pedagogické asistentky. Pedagogičtí pracovníci jsou takřka plně odborně kvalifikovaní, jeden pedagogický pracovník si kvalifikaci doplňuje studiem při zaměstnání. Výuka cizího jazyka je zajištěna aprobovanou učitelkou a učiteli, kteří jsou zapojeni do projektu NIDV "Brána jazyků" a "MEJA". Výuka předmětu "Informatika" probíhá pod vedením proškoleného pedagoga. V pedagogickém sboru jsou zastoupeni pedagogové se specifickými odbornostmi a funkcemi: dyslektická asistentka, výchovný poradce a metodik prevence. Kolektiv pedagogů je po všech stránkách vyvážený - aprobačně, věkově a v rovnoměrném zastoupení mužů a žen. Tým pracovníků školy doplňují: hospodářka, administrativní pracovnice, školnice a uklízečky. Dlouhodobě spolupracujeme s polskou školou ve Strzegomi. Pořádáme výměnné pobyty se žáky z Nizozemí. Žáci i učitelé jsou ubytováni v rodinách. Na téma mezinárodní spolupráci zpracováváme projekty se snahou získat finanční podporu. Pořádáme následující pravidelné školní akce: - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku /3 dny/ - program protidrogové prevence a prevence sociálně-patologických jevů - povinný plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku /20 hodin/ - plavecký výcvik žáků 1. a 2. ročníku / 20 hodin/ - Mikulášská nadílka pro žáky I.st. /připravují žáci 9.roč./ - LVVK pro žáky 7.ročníku /1 týden/ - "Před školou ve škole" - odpoledne ve škole pro budoucí žáky 1.ročníku a jejich rodiče - "Slavnost Slabikáře" - odpoledne pro rodiče žáků první třídy - "Zahradní radovánky" - zábavné odpoledne pro žáky, rodiče a příznivce školy /vystoupení žáků, soutěže, trhy/ - slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku - "Krčínská laťka" - soutěž ve skoku vysokém

4 - vystoupení pěveckých sborů Terénní berušky a Notičky - výstavy ve vestibulu školy - spolupráce s DD v Sedloňově - víkendy s Aj, Nj, Vv, pěveckými sbory - akce školní družiny /mikulášská besídka, vánoční besídka, karneval, atletický čtyřboj, vybíjená/ Žáci, členové "Školní redakce", vydávají pod vedením učitelů školní časopis "Krčíňoviny" a připravují vysílání školního rozhlasu. Ve škole pracuje "Žákovský parlament" /1xměsíčně/, "Rada rodičů" /3xročně/, "Školská rada" /4x ročně/. Na schůzky je pravidelně zván ředitel školy. Ten také svolává plenární jednání rodičů /1x ročně/. Rodiče jsou zváni na třídní schůzky /2x ročně/, konzultační dny /2x ročně za přítomnosti dětí/, "Den otevřených dveří" /1x ročně/. Spolupracujeme s místními institucemi. Aktivně se zapojujeme do pořádaných aktivit a přispíváme k jejich zdárnému průběhu. Naše cíle: Výchovně-vzdělávací proces: Budeme usilovat o kvalitnější vzdělávací proces. Využijeme ve výuce různé metody a formy práce. Budeme respektovat různé učební styly žáků. Propojíme dovednosti s vědomostmi, postoji a hodnotami. Budeme zvyšovat úroveň vzdělání vycházejících žáků. Vedení školy: Budeme usilovat o zvyšování počtu zájemců o naši školu. Získáme potřebný počet osobních a pedagogických asistentů. Zlepšíme vybavení školy ICT a informačními technologiemi, zajistíme jejich běžnou dostupnost žákům i učitelům. Rozšíříme nabídku a zvýšíme úroveň mimoškolních aktivit. Vytvoříme dobré podmínky pro činnost školní družiny a budeme podporovat její aktivity.

5 Vzroste objem finančních prostředků mimo normativ do rozpočtu školy /projekty/. Spolupráce s rodiči a partnery školy: Budeme vytvářet podmínky pro kvalitní práci Školské rady a Rady rodičů. Podpoříme spolupráci s městem Nové Město nad Metují, s místními společenskými, kulturními a sportovními organizacemi a spolky. Budeme budovat spolupráci s partnerskými školami z blízkého okolí i ze zahraničí Charakteristika ŠVP Ruku v ruce za vzděláním Žáci, učitelé a rodiče se stávají skutečnými spolupracovníky. Komunikace mezi nimi probíhá na partnerské úrovni a je založena na vzájemné úctě a respektu. V rámci konzultačních dnů se v předem domluveném čase vyjadřují k otázkám učení, atmosféry a organizace školy žák, učitel a rodiče. Nabízíme žákům široké vyrovnané všeobecné vzdělání. Naše "cesta za vzděláním" je zajímavá a podněcující. Vycházíme vstříc individuálním potřebám a zájmům žáků. Začleňujeme mezi nás žáky se zdravotním postižením a vytváříme jim vhodné podmínky. Vytváříme ve škole krásné, čisté a bezpečné prostředí. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: V oblasti poskytování poradenských služeb pracují na naší škole výchovný poradce a dyslektická asistentka Učitelé mají státní zkoušku ze speciální pedagogiky nebo byli proškoleni v rámci vzdělávací akce Reedukace pracovnicemi pedagogicko-psychologické poradny. Na škole pracují pedagogičtí asistenti. Učitelé ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovníky sestavují individuální plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a při práci z těchto plánů vycházejí. Pro tyto žáky se snažíme vytvářet stimulující školní prostředí, respektujeme tempo práce a styl učení, který odpovídá potřebám dítěte. Používáme souhrn speciálně-pedagogických postupů ke zlepšení a kompenzaci poruch učení. Žáci se specifickými poruchami učení pravidelně navštěvují hodiny reedukace, které jsou zaměřeny na odstraňování problémů v učení. Pomocí speciálních metod a multisenzoriálního způsobu vyučování se snaží o zlepšení čtení, grafomotoriky i chyb v pravopisu. Žáci pracují s pomůckami určenými k reedukaci - pracovní sešity, učebnice, tabulky ke čtení, didaktické pomůcky a hry, počítače s reedukačními a výukovými programy. Každý měsíc probíhají ve škole konzultace s pracovnicemi PPP, při kterých se řeší aktuální problémy spojené s integrací žáků. Velice dobrá spolupráce je rovněž s SPC, se kterou spolupracují hlavně pedagogické asistentky a třídní učitelky žáků s více vadami.

6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: Nadané žáky vedeme k tomu, aby se naučili s vědomostmi tvořivě zacházet, aby jejich talent byl plně využit. Mimořádně nadaným žákům umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.nadaným žákům připravujeme specifické úkoly s rozšiřujícím a rozvíjejícím učivem a diferencované úkoly podle obtížnosti. Žáky zapojujeme do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. Podporujeme různé způsoby řešení, vymýšlení vlastních příkladů, úloh, žáci se učí uplatňovat své vědomosti a dovednosti v rolí pomocníků svým spolužákům. Nabízíme jim účast ve školních olympiádách a v různých soutěžích. Sportovně nadaným žákům nabízíme nepovinný předmět Sportovní činnosti. Hudebně nadaní žáci se mají možnost přihlásit do nepovinného předmětu Sborový zpěv. Pro výtvarně nadané žáky na škole pracuje kroužek Keramika Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ Dílčí kompetence vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě popis Dostatek času věnujeme nácviku studijního čtení, vyhledávání klíčových slov, formulování hlavních myšlenek textu, vytváření otázek, poznámek a výpisků. Věnujeme pozornost kladení otevřených otázek. Oceňujeme otázky stejně jako jejich odpovědi. Podněcujeme žáky, aby se hodně ptali. Na začátku hodiny zařazujeme rozehřívací, koncentrační nebo motivační aktivity. Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací. operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků Vedeme žáky k propojování poznatků z poznatky z různých vzdělávacích oblastí a různých předmětů a všímání si souvislostí. na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro Podněcujeme tvořivost žáků. Podporujeme samostatné organizování školních akcí.

7 využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Nejrůznější látku prezentujeme z několika úhlů, několika metodami. Zadáváme žákům úkoly související s praktickým životem. Vedeme žáky k hodnocení a sebehodnocení. Dáváme žákům příležitost vyniknout a být úspěšný. Hodnotíme především individuální pokrok v učení jednotlivých žáků. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Dílčí kompetence vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací popis Podporujeme tvůrčí atmosféru ve třídě. Motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života. Vytváříme podmínky pro vyhledávání informací z různých zdrojů /internet, encyklopedie periodika/. Nabádáme žáky k hledání různých řešení problémů a k jejich obhajobě. Zařazujeme do výuky tvorbu projektů /plánování, příprava, realizace, prezentace, hodnocení/. Zadáváme netradiční úlohy a testy /Scio/. ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Zařazujeme do výuky tvorbu projektů /plánování, příprava, realizace, prezentace, hodnocení/. Nabádáme žáky k hledání různých řešení problémů a k jejich obhajobě.

8 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Dílčí kompetence formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu popis Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a s ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Při každé hodině se snažíme dosáhnout toho, aby co nejvíce žáků promluvilo. naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje Učíme žáky vhodnou formou argumentovat a obhajovat svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných. Učíme žáky "aktivnímu naslouchání", které se skládá z poslouchání, pozorování a soustředění se na verbální i neverbální složku komunikace. rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a Připravujeme se žáky vysílání školního komunikačních prostředků, přemýšlí o rozhlasu a vydávání časopisu. nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Vytváříme podmínky k tomu, aby žáci zpracovávali videozáznamy a dokumentaci ze školního života - přístup k výpočetní technice, internetu... Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a s ostatními využívá získané komunikativní dospělými ve škole i mimo školu. dovednosti k vytváření vztahů potřebných Podporujeme přátelské vztahy ve k plnohodnotnému soužití a kvalitní třídách a mezi žáky jednotlivých tříd - spolupráci s ostatními lidmi Mikulášská besídka, Zahradní radovánky, Den dětí, víkendy, veřejná vystoupení. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Dílčí kompetence účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v popis Začleňujeme do výuky skupinovou práci žáků. Věnujeme dostatek času reflexi dokončených aktivit. Na začátku hodiny zařazujeme

9 týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty rozehřívací, koncentrační a motivační aktivity. Pořádáme adaptační kurzy, víkendy, prezentace projektů a učíme tak žáky základům spolupráce a týmové práce. Vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Působíme na žáky tak, aby respektovali společně dohodnutá pravidla, na jejichž formulaci se sami podílejí - pravidla tříd, školní řád. Rozvíjíme u žáků schopnost slušně a otevřeně formulovat svůj názor, respektovat názor jiných, vcítit se do problémů jiných - dramatizace, hry, cvičení. Dbáme na to, aby se všichni žáci zapojili a aby každý měl prostor k sebevyjádření. Vědomě a pravidelně poskytujeme žákům možnost projevit své nálady a pocity. Vyvozujeme sociální kompetence při praktických úkolech v hodinách Ov, Rv, Tv. KOMPETENCE OBČANSKÉ Dílčí kompetence respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí popis Podněcujeme žáky k vytváření vlastních názorů a myšlenek a zároveň k respektování druhých. Respektujeme individuální rozdíly - integrovaní žáci, žáci s postižením,národnostní a kulturní menšiny. chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané Stanovíme ve spolupráci s žáky pravidla chování ve třídách. Vedeme žáky k zodpovědnosti za svou práci a chování ve škole i na veřejnostisebehodnocení, konzultační dny společně s rodiči, mimoškolní pobyty. Dáváme žákům možnost podílet se na výběru učiva a aktivit. Učíme žáky správně reagovat a

10 situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví rozhodovat v krizových situacích - autonehoda, úraz, požár, povodeň. Zviditelňujeme školu a žáky na akcích města - výstavy, Dny otevřených dveří památek, vystoupení pěveckých sborů. Seznamujeme žáky formou exkurzí a besed s občanským životem - městský úřad, úřad práce, muzeum, knihovna. Klademe důraz na enviromentální výchovu - projekt GLOBE. KOMPETENCE PRACOVNÍ Dílčí kompetence používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko popis Požadujeme po žácích zodpovědnost při vypracování a dokončení zadaných úkolů. V rámci pracovních činností rozvíjíme u žáků praktické dovednosti. Vytváříme u žáků správné pracovní návyky: vytrvalost, houževnatost, pečlivost. Požadujeme po žácích zodpovědnost při vypracování a dokončení zadaných úkolů. Vytváříme pocit zodpovědnosti za společný úkol. Nabízíme žákům volitelné předměty a zájmové útvary a tím jim pomáháme při profesní orientaci. Pracujeme s počítačovým programem "Volba povolání". Pořádáme pro žáky exkurze. Učíme žáky pracovat podle předem stanovených kritérií a dodržovat zadání a termíny.

11 podnikání Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí projektem Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce Český jazyk 1. ročník Komunikační a slohová výchova 6. ročník 8. ročník Český jazyk Literární výchova Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec Český jazyk Komunikační a slohová výchova Praktické činnosti Volba povolání Praktické činnosti 9. ročník Volba povolání Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce Český jazyk Komunikační a slohová výchova, Literární výchova 3. ročník Svět kolem nás Člověk a jeho zdraví 6. ročník 8. ročník Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec Český jazyk Komunikační a slohová výchova Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec Praktické činnosti Volba povolání Český jazyk Komunikační a slohová výchova 9. ročník Praktické činnosti Volba povolání Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí projektem

12 Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce Tělesná výchova 2. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 6. ročník 8. ročník Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec Praktické činnosti Volba povolání Praktické činnosti 9. ročník Volba povolání Psychohygiena - integrace ve výuce Svět kolem nás 2. ročník Člověk a jeho zdraví 6. ročník 8. ročník Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec, Výchova ke zdraví Praktické činnosti Volba povolání Český jazyk Komunikační a slohová výchova 9. ročník Praktické činnosti Volba povolání Kreativita - pokrytí projektem Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Můj atlas světa určen pro: 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Evropská unie a my určen pro: 8. ročník Kreativita - integrace ve výuce Český jazyk 5. ročník Literární výchova 6. ročník Výtvarná výchova rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Výtvarná výchova

13 8. ročník rozvíjení smyslové citlivosti Výtvarná výchova rozvíjení smyslové citlivosti Praktické činnosti Volba povolání Výtvarná výchova rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Praktické činnosti Volba povolání Poznávání lidí - pokrytí projektem Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Poznávání lidí - integrace ve výuce Český jazyk Literární výchova 1. ročník Svět kolem nás Lidé kolem nás 6. ročník 7. ročník 8. ročník Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti Český jazyk Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec Praktické činnosti Volba povolání Praktické činnosti 9. ročník Volba povolání Mezilidské vztahy - pokrytí projektem Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Mezilidské vztahy - integrace ve výuce Svět kolem nás 1. ročník Lidé kolem nás

14 Český jazyk Literární výchova Svět kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás 6. ročník 7. ročník 8. ročník Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti Český jazyk Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec Praktické činnosti Volba povolání Český jazyk Komunikační a slohová výchova 9. ročník Praktické činnosti Volba povolání Komunikace - pokrytí projektem Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Komunikace - integrace ve výuce Svět kolem nás 1. ročník Lidé kolem nás 4. ročník 6. ročník 7. ročník Člověk a společnost Lidé kolem nás Český jazyk Jazyková výchova, Literární výchova Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti Výtvarná výchova ověřování komunikačních účinků Český jazyk Literární výchova Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec Výtvarná výchova ověřování komunikačních účinků

15 Český jazyk Jazyková výchova Výtvarná výchova 8. ročník ověřování komunikačních účinků 9. ročník Praktické činnosti Volba povolání Český jazyk Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova Výtvarná výchova ověřování komunikačních účinků Praktické činnosti Volba povolání Kooperace a kompetice - pokrytí projektem Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Kooperace a kompetice - integrace ve výuce Matematika Číslo a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty 4. ročník Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 6. ročník 8. ročník Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti Praktické činnosti Volba povolání Praktické činnosti 9. ročník Volba povolání Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí projektem Adaptační kurz určen pro: 6. ročník Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce Český jazyk Literární výchova 7. ročník Občanská a rodinná výchova Výchova ke zdraví 8. ročník Praktické činnosti Volba povolání

16 Český jazyk Komunikační a slohová výchova 9. ročník Praktické činnosti Volba povolání Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce Český jazyk Literární výchova 2. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Svět kolem nás Lidé kolem nás Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví Český jazyk Literární výchova Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti Český jazyk Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Občanská a rodinná výchova Člověk jako jedinec Český jazyk Komunikační a slohová výchova Praktické činnosti Volba povolání Český jazyk Komunikační a slohová výchova Praktické činnosti Volba povolání VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce Občanská a rodinná výchova 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Dějepis Křesťanství a středověká Evropa - Vrcholný a pozdní středověk 8. ročník Občanská a rodinná výchova Stát a právo Dějepis 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika, Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Občan, občanská společnost a stát - pokrytí předmětem Dějepis

17 Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce Dějepis Počátky lidské společnosti-pravěk 6. ročník Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti 7. ročník 8. ročník Dějepis Křesťanství a středověká Evropa - Raný středověk Občanská a rodinná výchova Stát a právo Český jazyk Literární výchova Dějepis Modernizace společnosti - Vzestup a pád Napoleona, Modernizace společnosti - Revoluce 1848 a porevoluční Evropa, Moderní doba -1.světová válka Občanská a rodinná výchova Stát a hospodaření, Stát a právo Český jazyk Komunikační a slohová výchova, Literární výchova 9. ročník Dějepis Rozdělený a integrující se svět - Československá republika, Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Formy participace občanů v politickém životě - pokrytí předmětem Dějepis Občanská a rodinná výchova Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce Člověk a společnost 4. ročník Lidé kolem nás 6. ročník Dějepis Počátky lidské společnosti-pravěk 7. ročník 8. ročník Občanská a rodinná výchova Stát a právo Dějepis Modernizace společnosti - Osvícenský absolutismus, Modernizace společnosti - Vzestup a pád Napoleona, Modernizace společnosti - Revoluce 1848 a porevoluční Evropa, Moderní doba -1.světová válka Dějepis Rozdělený a integrující se svět - Československá republika, Rozdělený a integrující 9. ročník se svět -Druhá světová válka, Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - pokrytí předmětem Dějepis

18 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce Člověk a společnost 4. ročník Lidé kolem nás 6. ročník Dějepis Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská a rodinná výchova Stát a právo Dějepis Moderní doba -1.světová válka Občanská a rodinná výchova Stát a právo Dějepis Rozdělený a integrující se svět - Československá republika, Rozdělený a integrující se svět -Druhá světová válka, Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - pokrytí předmětem Zeměpis Dějepis Evropa a svět nás zajímá - pokrytí projektem Můj atlas světa určen pro: 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 6. ročník Dějepis Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 7. ročník 8. ročník Občanská a rodinná výchova Mezinárodní vztahy, globální svět Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti, Produktivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Zeměpis Regiony světa - Evropa Dějepis Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce ročník Občanská a rodinná výchova Mezinárodní vztahy, globální svět Objevujeme Evropu a svět - pokrytí předmětem

19 Zeměpis Výtvarná výchova Objevujeme Evropu a svět - pokrytí projektem Evropská unie a my určen pro: 8. ročník Můj atlas světa určen pro: 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce Informatika Vyhledávání i nformací a komunikace 5. ročník Člověk a společnost Lidé kolem nás 6. ročník 7. ročník 8. ročník Dějepis Počátky lidské společnosti-pravěk, Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti, Produktivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Dějepis Objevy a dobývání, počátek nové doby- Občanská a rodinná výchova Mezinárodní vztahy, globální svět Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti, Produktivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Dějepis Modernizace společnosti - Vzestup a pád Napoleona, Moderní doba -1.světová válka Zeměpis Regiony světa - Evropa Dějepis Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce ročník Občanská a rodinná výchova Mezinárodní vztahy, globální svět Jsme Evropané - pokrytí předmětem Zeměpis Jsme Evropané - pokrytí projektem Evropská unie a my

20 určen pro: 8. ročník Můj atlas světa určen pro: 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Jsme Evropané - integrace ve výuce 6. ročník Dějepis Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská a rodinná výchova Mezinárodní vztahy, globální svět Dějepis Moderní doba -1.světová válka Zeměpis Regiony světa - Evropa Český jazyk Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti, Produktivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Dějepis Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Občanská a rodinná výchova Mezinárodní vztahy, globální svět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - pokrytí předmětem Anglický jazyk Kulturní diference - integrace ve výuce Svět kolem nás 1. ročník Lidé kolem nás 4. ročník 6. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti Český jazyk Literární výchova Dějepis Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk Zeměpis Regiony světa - Afrika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - 1 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 3 2.1.Charakteristika školy 3 2.2.Charakteristika ŠVP 4 2.3.Výchovné a vzdělávací strategie 5 2.4. Začlenění průřezových témat 11 3.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Základní škola Lukov, 2012 strana 1 Obsah : 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Historie

Více