V životě slouží všichni všem každý činí na svém místě to, co je potřebné jemu i ostatním... J. A. Komenský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V životě slouží všichni všem každý činí na svém místě to, co je potřebné jemu i ostatním... J. A. Komenský"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j. ŠVP 3/2013 V životě slouží všichni všem každý činí na svém místě to, co je potřebné jemu i ostatním... J. A. Komenský

2 Obsah Obsah Identifikační údaje Charakteristika školy Velikost školy Podmínky školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Učební osnovy Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Občanská výchova/základy společenských věd Dějepis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Informatika a výpočetní technika (dále IVT) Volitelné předměty Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecné zásady hodnocení a klasifikace Hlediska pro klasifikaci výsledků vzdělávání

3 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Obor vzdělání: K/41 Gymnázium (studium čtyřleté) K/61 Gymnázium (studium šestileté) Zaměření: všeobecné Studijní forma: denní forma vzdělávání Zpracováno v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) a s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnaziální vzdělávání (RVP G). Údaje o škole Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace Sídlo: Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260 Identifikátor zařízení: Ředitelka: Ing. Petra Schwarzová Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Kontakty: tel.: fax: Zřizovatel školy Moravskoslezský kraj Právní forma: Sídlo: Kontakty: územní orgán samosprávy 28. října 117, Ostrava tel.: Platnost dokumentu od: L.S. podpis ředitelky školy 3

4 2. Charakteristika školy Úvodní slova velkého pedagoga J. A. Komenského v mnohém charakterizují naše gymnázium a to, čím je pověstné dobré uplatnění absolventů v nejrozmanitějších oborech lidské činnosti po celé naší republice i v zahraničí. Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí bylo založeno roku 1954, a to zejména s cílem umožnit vyšší středoškolské studium žákům ze vzdálenějších míst. Během své více než padesátileté existence gymnázium několikrát změnilo své sídlo, ale od roku 1982 trvale působí v budově na náměstí T. G. Masaryka. V roce 1993 byl zřízen vedle tradičního čtyřletého také cyklus šestiletý. 2.1 Velikost školy Kapacita školy: 360 žáků 2.2 Podmínky školy Školní budova je prostorná, všechny vzdělávací obory mají svoje specializované učebny a laboratoře. Její součástí jsou dvě počítačové učebny připojené k internetu, k dispozici je i kopírka, žákovská knihovna, hudební síň a výtvarná galerie. K výuce tělesné výchovy slouží sportovní areál a dvě tělocvičny, které má škola v pronájmu od sousední ZŠ. V prvním pololetí roku 2013 byla zahájena stavba vlastní tělocvičny, její uvedení do provozu je plánováno na říjen Zatím je pro výuku využíváno také sportovní centrum Kotelna, kde je bazén, squashové kurty, posilovna a další sportoviště. Žáci se mohou stravovat ve školní restauraci provozované firmou SCOLAREST, spol. s r. o., k dispozici je automat s cukrovinkami. Celá budova se postupně vybavuje moderním nábytkem, který splňuje současné hygienické normy. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Gymnázium má stabilizovaný, plně kvalifikovaný sbor, který tvoří 27 vyučujících, z nichž někteří mají rozšířenou aprobaci o třetí předmět. Škola nabízí výuku anglického, německého, francouzského, ruského, španělského, italského jazyka a latiny. Mnoho učitelů si doplňuje vzdělání dalším studiem na vysoké škole, či v rámci kurzů a různých metodických seminářů. Výchovným a studijním problémům se věnuje výchovná poradkyně. Na škole působí i metodička prevence. Vedení školy je dvoučlenné: ředitel a jeho zástupkyně. Součástí rozšířeného vedení jsou předsedové předmětových komisí. 2.4 Charakteristika žáků Kapacita školy je 360 žáků. Do školy docházejí především žáci z Frýdlantu n. O. a blízkého okolí, ale i z nedalekého Frýdku-Místku. Všichni přespolní žáci dojíždějí, škola nemá svůj internát. Naše gymnázium patří svou velikostí mezi menší, i díky tomu je atmosféra mezi žáky přátelská. 4

5 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola udržuje už od roku 1996 partnerský vztah s německým gymnáziem ve Friedlandu, v jehož rámci se pořádají pravidelné týdenní výměnné pobyty žáků a učitelů. Žáci vyšších ročníků mají rovněž možnost ve Friedlandu absolvovat několikaměsíční studijní pobyt. K rozvoji a uplatnění jazykových schopností a dovedností škola každoročně pořádá poznávací zájezdy do zahraničí, v posledních letech jsme navštívili např. Anglii, Skotsko, Francii, Švýcarsko, ale i sídlo EU a NATO v Bruselu a Štrasburku. Dále se žáci aktivně zapojují do mezinárodních a národních projektů, např. Abeceda OSN, Evropská unie a nediskriminace, Comenius, etwinning. Pro zatraktivnění výuky působí na škole v rámci možností zahraniční lektoři. Předmětová komise matematiky pořádá každoročně soutěž pro žáky základních škol. Dlouholetou tradici mají na gymnáziu především sportovní akce. Každoročně je pořádán Vánoční turnaj v sálové kopané a volejbale a turnaj ve florbalu. Velmi populární je i Studentský ples. 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole pracuje občanské sdružení GM klub, jehož členy jsou především rodiče žáků gymnázia. Sdružení podporuje nadané žáky při olympiádách a jiných soutěžích, při rozvoji výměnných kontaktů se školami v zahraničí, přispívá na sportovní, kulturní, výukovou a jinou činnost žáků a spolupracuje při organizaci plesu. Schází se několikrát za rok a hospodaří s příspěvky rodičů a s penězi, které plynou ze sponzorských darů a z výtěžku Studentského plesu. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím studijních průkazů (1. a 2. ročník šestiletého studia) nebo na třídních schůzkách, osobně při individuálních konzultacích a nově také (od školního roku 2013/2014) prostřednictvím internetové aplikace Bakaláři. Základní údaje o chodu školy je možné nalézt na webových stránkách. Na škole dále působí pěvecký sbor, který pořádá koncerty nejen pro školu, ale i pro veřejnost. Škola pořádá setkání se zajímavými osobnostmi, básníky, umělci, vědci, sportovci a cestovateli. Ve vlastních prostorách galerie pořádá výstavy prací žáků, ale i regionálních umělců a zájmových spolků, přístupných také pro veřejnost. Oblíbenou akcí je i předvánoční jarmark s koledami, ozdobami a cukrovím, který udržuje lidové tradice a rozvíjí tvořivost žáků. Škola dlouhodobě spolupracuje s Dětským domovem v Čeladné, pro který žáci pořádají kulturní akce, finanční sbírky a soutěže. Z celorepublikových charitativních akcí se zapojujeme do pořádání finančních sbírek Srdíčkový den, Bílá pastelka a dalších. 5

6 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Naše gymnázium nabízí studium ve dvou vzdělávacích programech šestileté a čtyřleté studium. Školní vzdělávací program je zpracován podle RVP ZV (nižší stupeň šestiletého gymnázia) a podle RVP G (vyšší stupeň šestiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté) a vyhovuje všem jejich požadavkům. Vzhledem k pozici školy jako jediného gymnázia pro spádovou oblast Frýdlantska je zachována klasická nabídka předmětů s integrací vzdělávacích oblastí. Základní společné učivo ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech je rozloženo do nižších ročníků studia, v posledních dvou ročnících mají žáci možnost profilace prostřednictvím výběru z široké nabídky volitelných předmětů. K prvnímu cizímu jazyku, jímž je angličtina, si žáci od prvního ročníku obou typů studia vybírají druhý jazyk z aktuální nabídky (němčina, francouzština, ruština, španělština, italština). Výuka konkrétního jazyka je zahájena pouze při dostatečném počtu zájemců, skupiny mohou být složeny z žáků více tříd. Změna jazyka není v průběhu studia možná. 3.2 Profil absolventa Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí je připravován především pro studium na vysokých školách všech směrů. Absolvent však díky svému obecnému vzdělanostnímu základu může nalézt i okamžité uplatnění na trhu práce jako značně univerzální a adaptabilní pracovní síla, která se flexibilně přizpůsobuje nově vznikajícím a měnícím se požadavkům na trhu práce. Prohloubená jazyková příprava je ideální pro případné uplatnění v zahraničí. Naším cílem je, aby žák byl vnitřně motivovaný ke vzdělávání a otevřený novým myšlenkám, aby uměl propojovat získané vědomosti a dovednosti a snažil se dosahovat co nejlepších výsledků, aby používal moderní informační technologie k učení a sebevzdělávání, přesto aby myslel tvořivě a samostatně a neustále analyzoval své schopnosti a možnosti. Jako spolupracovník by pak absolvent našeho gymnázia měl být v prvé řadě zodpovědný, tolerantní a vstřícný, schopný vidět problémy a řešit je, vyjádřit vlastní názor a obhájit jej, spolupracovat v týmu a prezentovat výsledky skupinové práce. Za neméně důležité považujeme rozvoj občanských a sociálních kompetencí. Vychováváme člověka, který si váží sám sebe i druhých, chrání své zdraví a dokáže účinně pomoci potřebným, vytváří si vlastní názor a životní styl a vyznává mravní hodnoty. Takový člověk je schopen žít bez závislostí, přijímat rizika a činit rozhodnutí, rozhodovat se základě vlastního úsudku, odolávat společenským a mediálním tlakům a vytvořit a udržet hodnotné mezilidské vztahy. Jako občan by měl absolvent našeho gymnázia být schopný vnímat rozdílné názory a kultury a porozumět jim, nebýt lhostejný ke svému okolí a jednat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval životní prostředí. 6

7 3.3 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb. Uchazeči zasílají přihlášku na naši školu do 15. března. Součástí přihlášky jsou tyto doklady: a) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky; b) vysvědčení ze šestého a sedmého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia. Ředitelka školy stanoví kritéria pro přijetí. V nich hodnotí uchazeče následovně: I. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (ze základní školy): a) pro šestileté studium z prvního a druhého pololetí 6. třídy a z prvního pololetí 7. třídy; b) pro čtyřleté studium z prvního a druhého pololetí 8. třídy a z prvního pololetí 9. třídy. Vstupním kritériem je prospěch žáka z profilujících předmětů na výše uvedených vysvědčeních. (Profilujícími předměty jsou český jazyk, 1. cizí jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika a chemie u šestiletého studia bez chemie). Výše zmíněné známky jsou bodově ohodnoceny. Celková váha = 5-10 % II. Výsledky přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky jsou organizovány formou písemných testů. Škola má dle nabídky k dispozici test obecných studijních předpokladů, test z matematiky a českého jazyka nebo vlastní testy. Při přijímacích zkouškách může být využito a) testu obecných studijních předpokladů, b) kombinace kterýchkoliv dvou, c) všech tří testů. Jedna z těchto možností bude upřesněna v kritériích přijímacího řízení pro daný školní rok. Váha celkového výsledku testu = % Všechny testy jsou opravovány buď počítačovým programem, nebo vyučujícími jednotlivých předmětů. Body za test jsou sečteny s body za výsledky ze ZŠ a podle tohoto součtu je stanoveno pořadí uchazečů. III. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Uchazeči budou počítačovým programem seřazeni podle celkového bodového zisku. V případě rovnosti bodů rozhoduje: a) průměr známek z českého jazyka a matematiky, uvedených na přihlášce; b) úspěchy v soutěžích a olympiádách. IV. Přijímací zkoušky absolvují všichni uchazeči jak do studia čtyřletého, tak i do studia šestiletého, pokud ředitelka školy nerozhodne jinak. Údaj upravují kritéria ředitelky školy pro daný školní rok. 7

8 3.4 Organizace maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky se řídí vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek. si volí z nabídky volitelných předmětů dva předměty kromě českého jazyka. Zkoušku z cizího jazyka si volí pouze tehdy, pokud z tohoto cizího jazyka nekonal zkoušku ve společné části. může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky, které si zvolí z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce. Ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle školního vzdělávacího programu, včetně témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky, tj. do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkoušky konají. Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a žák je koná po zdárném ukončení posledního ročníku vzdělávání, a to i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně. Profilová část maturitní zkoušky je veřejná, s výjimkou jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka. vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí Hodnocení profilové části maturitní zkoušky Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný. Hodnocení zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku konal. Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu MZ, má možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl. Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají! Náhradní a opravné zkoušky konané formou ústní (ústní profilové zkoušky i dílčí ústní zkoušky společné části) se konají v průběhu měsíce září na kmenových školách žáků, a to nejpozději do 15. září. 8

9 3.5 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují společné postupy, metody a formy práce, příležitosti a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Strategie formulované na úrovni školy jsou uplatňovány všemi vyučujícími, jsou formulovány k jednotlivým klíčovým kompetencím a jsou v rámci vzdělávacího procesu doplněny výchovnými a vzdělávacími strategiemi vymezenými u jednotlivých předmětů. Ve výuce jsou vhodně zastoupeny téměř všechny metody výuky, klasické i moderní: frontální výklad výuka s podporou didaktické techniky skupinové vyučování kooperativní výuka samostatné a týmové projekty prezentace a obhajoba výsledků praktická výuka Začleňování probíhá s ohledem na obsah učiva, věk žáků, technické možnosti školy a způsob realizace výuky. Kompetence k učení Učitelé motivují žáky k učení, např. ukázkami využití nabytých znalostí a dovedností v praxi. Nabízejí žákům různé možnosti efektivního osvojování dovedností a poznatků a kladou důraz na osobní zodpovědnost žáka k učení a následnou schopnost sebehodnocení. Žáci jsou vedeni k využívání různých zdrojů informací. Učitelé dbají na ustálenou strukturu hodin a systematickým opakováním nových poznatků učí žáky pravidelnosti a řádu ve školních činnostech a vedou je k vytváření návyků. Kompetence k řešení problému Učitelé předkládají žákům problémové úkoly a podporují je v samostatném nebo skupinovém hledání řešení. Požadují vhodnou prezentaci výsledků práce a podloženou obhajobu. Výuka je vedena v souvislostech, aby byl vytvářen ucelený obraz světa a problémové úkoly mohly být řešeny na základě znalostí z více vzdělávacích oblastí. Jsou vítány různorodé přístupy k řešení, žáci se je učí porovnávat a hodnotit. Žáci jsou rovněž vedeni k diferencovanému přístupu k různým informačním zdrojům. Kompetence komunikativní Učitelé poskytují žákům dostatečnou možnost pro vlastní vyjádření jak při výuce, tak i v aktivitách mimo vyučování. Žáci se učí využívat různých forem komunikace verbální (psané, mluvené) i nonverbální a mají možnost zvolit si vhodnou formu prezentace výsledků své práce (i s využitím techniky). Ve všech předmětech jsou žáci vedeni k jazykově a věcně správnému vyjadřování a k používání odborné terminologie předmětu. Formou diskuse se žáci zdokonalují v dovednosti formulovat a obhájit své názory. Kompetence sociální a personální Učitelé zařazují často skupinovou práci, při níž je žákům umožňováno přebírat různé role. Žáci jsou vedeni k tomu, aby uměli respektovat názory jiných. Ve všech předmětech, které to umožňují, žáci pracují na projektech, přičemž přebírají zodpovědnost za výsledek, učí se toleranci, kompromisu, jsou nuceni přizpůsobit se pracovním podmínkám. V rámci chodu 9

10 celé školy jsou žákům nabízeny aktivity, které podporují schopnost o něčem samostatně rozhodovat, něco plánovat a připravovat např. Studentský ples, třídnické hodiny, představení, jarmark, filmový klub, charitativní akce. Kompetence občanská Učitelé motivují žáky k tomu, aby sledovali veřejné dění a zaujímali k němu stanoviska. Pomáhají jim lépe pochopit společenské normy. Žáci jsou seznamováni se svými právy, ale také povinnostmi. Důsledným vyžadováním plnění školního řádu jsou vedeni k zodpovědnosti a smyslu pro povinnost. Žáci jsou rovněž vedeni k respektování národních, kulturních a historických tradic. V rámci výměnných pobytů v partnerských školách a při zahraničních exkurzích jsou seznamováni s národními kulturními odlišnostmi. Kompetence pracovní (na nižším stupni šestiletého gymnázia) Učitelé zařazují práci s různými přístroji, nástroji a materiály. Podporují žáky při stanovování vlastního vhodného postupu práce s ohledem nejen na výsledek, kvalitu a funkčnost, ale také z hlediska ochrany vlastního zdraví a zdraví druhých. Učitelé prostřednictvím exkurzí seznamují žáky s praktickým životem a umožňují žákům setkávat se a diskutovat s odborníky. Nedílnou součástí jsou projektové formy výuky. Kompetence k podnikavosti (na vyšším stupni šestiletého gymnázia a na gymnáziu čtyřletém) Učitelé podporují žáky při poznávání pracovních příležitostí. Zařazují do vyučování takové aktivity, které pomáhají žákům odhalit jejich schopnosti. Učitelé umožňují žákům rozvíjet schopnost samostatného rozhodování, plánování a realizace formou soutěží nebo aktivit mimo vyučování, jako např. při organizaci Studentského plesu, kulturních vystoupení, jarmarku, charitativních akcí apod. 3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování ), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování ) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ohrožení sociálněpatologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním Budova školy, v níž se nachází gymnázium, byla dokončena v roce 1982, tudíž není přizpůsobena po stránce vybavení ani prostor pro žáky pohybově handicapované, nemá bezbariérový přístup. Pokud půjde o žáky s lehčí formou zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění, lze je individuálně integrovat do běžných tříd, přičemž bude nutné u nich: - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu potřeb žáků - spolupracovat a řídit se doporučeními pedagogicko-psychologické poradny, speciálními pedagogickými centry a odbornými pracovníky (lékaři, speciální psycholog) - umožnit studium podle individuálního studijního plánu (viz kap. 3.7) 10

11 - uplatňovat individuální přístup - zohlednit druh, míru a stupeň postižení při hodnocení výsledků vzdělávání - upravit pracovní prostředí (speciální nábytek), pomůcky - poskytovat pomoc ze strany pedagogů při integraci žáka v třídním kolektivu Žáci s těžší formou zdravotního postižení (zrakové, sluchové ) budou muset navštěvovat školy, které se specializují na jejich zdravotní potřeby. Nelze totiž předpokládat, že v dohledné době bude škola vybavena příslušnými kompenzačními pomůckami Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním U žáků se sociálním znevýhodněním (pocházejících ze sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí) bude třeba navíc zajistit: - pomoc při doučování - finanční pomoc při účasti na kulturních a sportovních akcích školy 3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Problematika výchovy a vzdělávání talentovaných žáků je velmi důležitá nejen proto, že tito jedinci mají své specifické vzdělávací potřeby, ale také proto, že rozvoj nadání má zásadní význam pro celou společnost. Z toho důvodu je podstatné, aby všichni pedagogové dokázali mimořádně nadané žáky identifikovat a uměli pro ně vytvořit podnětné a odpovídající vzdělávací prostředí. Škola musí ve výuce vytvářet různé příležitosti, při nichž by měl mít každý žák možnost objevit a projevit své nadání. Pokud žák projevuje mimořádné schopnosti, lze jemu i rodiči doporučit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny, kde bude žák odborně psychologicky diagnostikován. Již při přijímání žáků na gymnázium lze vyčíst ze souhrnného hodnocení žáka ze základní školy jeho talent. Je nutné, aby učitel si při přípravě na výuku uvědomil, že má v kolektivu mimořádně nadané jedince, a snažil se jich co nejvíce využít ve prospěch jeho i celé třídy. Těmto žákům lze umožnit studium v režimu částečné změny organizace výuky. V době vyučování např. mohou pracovat individuálně na úkolech jim dopředu určených učitelem, připravovat se na soutěže, olympiády a přitom využívat pomůcek, které jednotlivé předměty nabízejí. Škola podporuje žáka při studiu témat, o něž se žák zajímá a která prohlubují učivo nebo nejsou obsažená v ŠVP. Uplatnění vzdělávacích potřeb žáka může být zabezpečeno: - docházkou do více volitelných a nepovinných předmětů - podílem na realizaci školních nebo vlastních projektů - účastí v soutěžích celostátní úrovně - umožněním konzultací s odborníky z různých fakult VŠ - nabídkou studia odborné literatury, e-learningem - spoluprací mezi učiteli, kteří takovéto žáky vyučují Zřízení speciální třídy pro tyto žáky, případně třídy se zrychleným postupem ve výuce se u nás vzhledem k malému počtu tříd v jednotlivých ročnících nepředpokládá. Individuální studijní plán Individuální studijní plán umožňuje kontrolu dosažené úrovně studia formou termínovaného zkoušení. je přezkušován (jakoukoli formou) po předchozí domluvě s vyučujícím. Studium podle tohoto plánu je povolováno na základě předem stanovených podmínek žákům s výraznými zdravotními problémy (viz výše) a žákům s výborným prospěchem, kteří se 11

12 výkonnostně věnují časově náročné aktivitě a dosahují v ní vynikajících výsledků. Tito žáci se zúčastňují výuky pokud možno v plném rozsahu, avšak je jim umožňována účast na soustředěních a soutěžích. Na individuální studijní plán nemá nikdo nárok automaticky a může být v případě nedodržení uložených povinností odebrán. 3.8 Začlenění průřezových témat podle RVP ZV nižší stupeň šestiletého studia (všechna jsou integrována do předmětů) 1. ročník 2. ročník OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA = OSV - OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 1. ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ AJ, M, Ch, Bi, OV AJ, Ch, Bi 2. SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ AJ, RJ, Ch, Bi, OV, VV AJ, FrJ, RJ, VV 3. SEBEREGULACE A M, Ch, IVT FrJ, Ch SEBEORGANIZACE 4. PSYCHOHYGIENA Bi, OV, VV 5. KREATIVITA ČJ, AJ, M, VV, IVT AJ, RJ, M - SOCIÁLNÍ ROZVOJ 6. POZNÁVÁNÍ LIDÍ 7. MEZILIDSKÉ VZTAHY RJ, Bi FrJ, RJ, OV 8. KOMUNIKACE ČJ, NJ, FrJ, RJ, M, HV, ČJ, RJ, M, OV, HV IVT 9. KOOPERACE A KOMPETICE HV HV - MORÁLNÍ ROZVOJ 10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVÁNÍ M, Bi, D FrJ, M, Ch, D 11. HODNOTY, POSTOJE, PRAKTICKÁ ETIKA FrJ, Bi FrJ, Ch VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA = VDO 1. OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ŠKOLA OV 2. OBČAN, OBČANSKÁ SPOLEČNOST A OV STÁT 3. FORMY PARTICIPACE OBČANŮ V OV, D POLITICKÉM ŽIVOTĚ 4. PRINCIPY DEMOKRACIE JAKO OV, D FORMY VLÁDY A ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH = VMEGS 1. EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ RJ, Ch, D, HV Ch, Bi, OV, D, HV 2. OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT ČJ, AJ, Ch, HV ČJ, AJ, RJ, OV, HV 3. JSME EVROPANÉ AJ, F, Ch, Z, D, HV AJ, RJ, F, OV, HV MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA = MKV 1) KULTURNÍ DIFERENCE AJ, FrJ, Bi, D AJ, NJ, Ch, VV 2) LIDSKÉ VZTAHY Bi 3) ETNICKÝ PŮVOD Bi Z 4) MULTIKULTURALITA Bi FrJ, D 5) PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU A SOLIDARITY D 12

13 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA = EV 1. EKOSYSTÉMY F, Ch Ch, Bi 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA F, Ch, Bi Ch, Bi 3. LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY F, Ch, D F, Ch, Bi, Z, OV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 4. VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ Ch FrJ, F, Ch, Bi, OV MEDIÁLNÍ VÝCHOVA = MV TEMATICKÉ OKRUHY RECEPTIVNÍCH ČINNOSTÍ: 1. KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ M, Ch, OV, IVT Ch, OV MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ 2. INTERPRETACE VZTAHU AJ, Ch AJ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A REALITY 3. STAVBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ AJ AJ, OV 4. VNÍMÁNÍ AUTORA MEDIÁLNÍCH AJ AJ, OV SDĚLENÍ 5. FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE OV OV SPOLEČNOSTI TEMATICKÉ OKRUHY PRODUKTIVNÍCH ČINNOSTÍ: 6. TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ IVT M, IVT 7. PRÁCE V REALIZAČNÍM TÝMU ČJ, IVT ČJ, M podle RVP G vyšší stupeň šestiletého studia a čtyřleté studium (všechna jsou integr. do předmětů) 3. 6 /1. 4 roč /2. 4 roč /3. 4 roč /4. 4 roč. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA = OSV 1. POZNÁVÁNÍ A ROZVOJ VLASTNÍ OSOBNOSTI 2. SEBEREGULACE, ORGANIZAČNÍ DOVEDNOSTI A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ČJ, AJ, FrJ, RJ, Ch, ZSV, IVT ČJ, AJ, M, ZSV, IVT, RJ 3. SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE ČJ, NJ, FrJ, RJ, F, ZSV, ZV, IVT 4. MORÁLKA VŠEDNÍHO DNE ČJ, NJ, FrJ, RJ, ZSV, IVT 5. SPOLUPRÁCE A SOUTĚŽ ČJ, AJ, NJ, RJ, ZSV, HV AJ, FrJ, RJ, VV ČJ, AJ, FrJ, RJ, Ch, ZSV, VV, Bi ČJ, NJ, FrJ, RJ, ZSV, ZV, VV ČJ, NJ, RJ, ZSV AJ, NJ, RJ, ZSV, ZV, Bi AJ, RJ, Ch, Bi AJ, FrJ, RJ, Ch, Bi AJ, FrJ, RJ, Ch ČJ, RJ, ZSV ČJ, RJ, ZSV, D AJ, FrJ, RJ, ZSV AJ, RJ, Ch, ZSV ČJ, FrJ, RJ, ZSV ČJ, ZSV, D, RJ ČJ, AJ, FrJ, RJ, ZSV, D VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROP. A GLOBÁL. SOUVISLOSTECH = VMEGS 1. GLOBALIZAČNÍ A F, Ch D Ch, D Ch, ZSV, D ROZVOJOVÉ PROCESY 2. GLOBÁLNÍ PROBLÉMY, Z Ch, ZSV, D FrJ, Ch, RJ Ch, ZSV, D JEJICH PŘÍČINY A DŮSLEDKY 3. HUMANITÁRNÍ POMOC A Ch Ch, ZSV MEZINÁRODNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE 4. ŽIJEME V EVROPĚ ČJ, AJ, NJ, RJ, F, Ch, HV ČJ, AJ, NJ, FrJ, RJ, F, D, ČJ, AJ, NJ, RJ, F, ZSV, D ČJ, AJ, RJ, F, ZSV HV 5. VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ AJ, D AJ, RJ, D AJ, NJ, RJ AJ, FrJ, RJ, ZSV, D 13

14 1. ZÁKLADNÍ PROBLÉMY SOCIOKULTURNÍCH ROZDÍLŮ 2. PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY INTERKULTURALITY 3. VZTAH K MULTILINGVNÍ SIT. A KE SPOLUPR. MEZI LIDMI Z RŮZ. KULT. PROSTŘ. 1. PROBLEMATIKA VZTAHŮ ORGANISMŮ A PROSTŘEDÍ 2. ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ REGIONU A ČESKÉ REPUBLIKY 1. MÉDIA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE 2. MEDIÁLNÍ PRODUKTY A JEJICH VÝZNAMY MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA = MKV AJ, FrJ, Z AJ, RJ, ZSV, D AJ, FrJ, RJ, Bi AJ FrJ, RJ ZSV FrJ ČJ, RJ ČJ, ZSV, RJ NJ, FrJ, RJ, Bi, ZSV, D ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA = EV Ch, Bi, Z Ch, Bi, ZSV Ch, Bi Bi, Z Ch, Bi, Z FrJ, RJ, F, Ch, Bi, D AJ, FrJ, F, Ch, Bi, ZSV, D FrJ, RJ, ZSV, D AJ, NJ, FrJ, F, Ch, Bi, Z, ZSV, D Ch, Bi, Z AJ, Ch AJ, Ch, Bi, Z MEDIÁLNÍ VÝCHOVA = MV IVT Bi ČJ, FrJ, M, F AJ, FrJ, RJ, ZSV ČJ, AJ, IVT, AJ, ZSV, RJ ČJ, AJ, D, RJ AJ, NJ, FrJ, RJ RJ, ZSV 3. UŽIVATELÉ AJ, IVT, RJ AJ, RJ ČJ, AJ, RJ AJ, RJ, ZSV 4. ÚČINKY MEDIÁLNÍ AJ, FrJ, IVT, AJ, RJ ČJ, AJ, M, RJ AJ, ZSV, RJ PRODUKCE A VLIV MÉDIÍ RJ 5. ROLE MÉDIÍ V MODERNÍCH DĚJINÁCH ZSV ČJ ČJ, ZSV 14

15 4. Učební plán a a a a 4. 4 Český jazyk a literatura cizí jazyk anglický 3 3 4/ cizí jazyk 3 3 4/ Občanská výchova Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika 2 1 0/ Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Součty / k učebnímu plánu 1) Dolní indexy u ročníků označují studijní program: šestiletý (dále G6), čtyřletý (dále G4). 2) Na nižším stupni šestiletého gymnázia se všichni žáci povinně učí druhý cizí jazyk časová dotace je čerpána z disponibilních hodin (3 + 3). Z disponibilní časové dotace je rovněž posílen předmět informatika a výpočetní technika (o 2 hodiny) a dále předměty vzdělávacích oblastí Člověk a společnost (dějepis a občanská výchova) a Člověk a příroda (fyzika, chemie, biologie, zeměpis). 3) Disponibilní hodiny na vyšším stupni šestiletého gymnázia a na gymnáziu čtyřletém jsou rozděleny takto: český jazyk a literatura 4, angličtina 4 (G6), resp. 3 (G4), 2. cizí jazyk 2 (G6), resp. 1 (G4), matematika 6, vzdělávací oblasti Člověk a příroda (F, Ch, Bi, Z) a Člověk a společnost (ZSV, D) celkem 12, volitelné předměty 2. 4) Vzhledem k posílení počtu hodin IVT na nižším stupni G6 se předmět na vyšším stupni nevyučuje a rovněž je nižší časová dotace u G4 část vzdělávacího obsahu je integrována do dalších předmětů. Blíže k tomu viz charakteristika vzdělávacího předmětu IVT a osnovy. 5) Vzdělávací obsah Geologie je integrován do předmětu Biologie. 6) Výchova ke zdraví je integrovaná vzdělávací oblast v předmětech Občanská výchova (G6) a Základy společenských věd (G4), a to následujícím způsobem: - Zdravý způsob života a péče o zdraví: OV 1. 6, ZSV 1. 4 (psychologie); - Vztahy mezi lidmi a formy soužití: OV 1. 6 a 2. 6, ZSV 2. 4 (sociologie); - Změny v životě člověka a jejich reflexe: OV 1. 6, ZSV 1. 4 (psychologie); 15

16 - Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: OV 1. 6, ZSV 2. 4 (sociologie); - Ochrana člověka za mimořádných událostí: OV 2. 6 ; tomuto důležitému tématu rovněž jednou ročně věnujeme jeden projektový den, jednou ročně rovněž provádíme cvičný požární poplach. 7) Zařazené kurzy: - 1 týden LVK (lyžařský výcvikový kurz) v 1. 6, 3. 6 a 1. 4 ročníku - 1 týden STK (sportovně-turistický kurz) v 5. 6 a 3. 4 ročníku 8) Všechny volitelné předměty čerpají časovou dotaci 2 hodiny týdně a jsou nabízeny jako jednoleté nebo dvouleté. Žáci si vybírají v předposledním ročníku studia jeden a v posledním další tři. Konečná sestava těchto předmětů záleží na zájmu žáků a možnostech školy a je konkretizována každoročně v plánu práce. Jedná se o tuto nabídku: - Seminář z českého jazyka - Literární seminář - Seminář z cizího jazyka (anglického, německého, francouzského a ruského) - Seminář a cvičení z matematiky - Seminář a cvičení z fyziky - Seminář a cvičení z chemie - Seminář a cvičení z biologie - Seminář ze zeměpisu - Společenskovědní seminář - Seminář z dějepisu - Estetická výchova - Informatika a výpočetní technika - Deskriptivní geometrie - Latina 9) Podle zájmu žáků lze rovněž realizovat jako nepovinné předměty (nečerpají časovou dotaci z RVP) následující obory (jsou konkretizovány rovněž každoročně v plánu práce): - Latina - Pěvecký sbor - Zájmová tělesná výchova 10) Přehled odlišných názvů předmětů: RVP ZV G6 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Biologie RVP G G4 Matematika a její aplikace Matematika Geografie Zeměpis Občanský a společenskovědní základ Základy společenských věd Hudební obor Hudební výchova Výtvarný obor Výtvarná výchova Informatika a informační a komunikační Informatika a výpočetní technika technologie 11) Estetická výchova zahrnuje předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova. 16

17 5. Učební osnovy 5.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník / / / /4. 4 hodinová dotace Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP ZV a RVP G. Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Pro výuku jsou k dispozici odborné učebny vybavené didaktickou technikou. Na předmět navazují volitelné předměty literární seminář a seminář a cvičení z českého jazyka (pro 5./3. a 6./4., příp. jen pro 6./4. roč. studia). Předmět je povinným maturitním předmětem ve společné části maturitní zkoušky. Výuka je rozdělena na literární výchovu a komunikační a slohovou výchovu. Ve všech složkách předmětu se žák postupně učí pracovat s náročnějšími texty odbornými i uměleckými, poznává bohatství mateřského jazyka. Předmět se stává i prostředkem estetickovýchovného působení. V jazykové komunikaci je žák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o nich. Získává schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných. Literární komunikace je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou funkcí estetickovýchovnou. získává základní přehled o vývoji české a světové literatury a je veden k tomu, aby respektoval a oceňoval naše tradice a získal pozitivní postoj k umění. Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů a vkusu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení: Učitel - vybírá vhodné způsoby a metody k efektivnímu učení - motivuje žáky k četbě, využívá pro to exkurze, besedy - propojuje poznatky z různých oblastí a vede k tomu i žáky Kompetence k řešení problémů: Učitel - vede žáky k vyhledávání informací potřebných k řešení problémů - rozvíjí schopnost vyjádřit a obhájit vlastní názor - využívá skupinovou práci Kompetence komunikativní: Učitel - klade velký důraz na logické a správné vyjadřování žáků - rozvíjí písemný i ústní projev žáků - vede žáky k diskuzi a učí je naslouchat druhým Kompetence sociální a personální: Učitel - zařazuje často skupinovou práci a umožňuje žákům ovlivňovat výsledek práce - vede žáky k tomu, aby uměli respektovat názory jiných Kompetence občanská: Učitel - vede žáky, aby si vytvářeli vztah ke svému regionu, ke své vlasti (na základě interpretace literárních textů) 17

18 - motivuje žáky k lepšímu chápání společenských norem - vede je k respektování a toleranci druhých Kompetence pracovní: Učitel - zadává různé typy úkolů včetně projektové práce - vede žáky k tomu, aby využívali znalosti a zkušenosti k rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření Kompetence k podnikavosti: Učitel - zadává samostatnou práci, vede žáky k plnění úkolů - motivuje žáky k využívání různých informačních zdrojů - vede žáky k přípravě na budoucí studium (práci) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1. ročník šestiletého studia Jazyková výchova spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova, rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace Slovní zásoba a tvoření slov slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní zásoby, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov, slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis OSV 8 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci, v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Tvarosloví slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov (některé nepravidelnosti ve skloňování podstatných jmen, skloňování obecných jmen přejatých, skloňování cizích vlastních jmen, skloňování zájmena týž, tentýž, slovesný vid, slovesa dokonavá a nedokonavá, tvoření slovesných tvarů z kmene přítomného a minulého, slovesné vzory) OSV 8 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí, v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Skladba výpověď a věta, stavba věty (věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent, zápor), pořádek slov ve větě, základní větné členy, rozvíjející větné členy, několikanásobné větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu OSV 8 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Pravopis lexikální, morfologický, syntaktický OSV 8 Komunikační a slohová výchova 18

19 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci, odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru, využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů Mluvený a písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech. Vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní subjektivně zabarvený popis, charakteristika literárních postav Literární výchova OSV 5, 8 MV 7 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Orientální literatura VMEGS 2 Literární druhy a žánry - poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické 2. ročník šestiletého studia Jazyková výchova využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace Zvuková stránka jazyka hláskosloví, zásady spisovné výslovnosti, zvuková stránka věty, intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování), psaní a výslovnost slov přejatých OSV 8 samostatně pracuje s pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami, spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova, rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace Slovní zásoba a tvoření slov stavba slova a tvoření slov, pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov, význam slova, slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma, odborné názvy OSV 8 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci, v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednouché i souvětí, v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, Tvarosloví slovní druhy, jména, jejich druhy a tvary, skloňování obecných jmen přejatých, skloňování cizích vlastních jmen, slovesa a jejich tvary, přechodníky, pravopis koncovek jmen a sloves, psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech OSV 8 19

20 slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednouché i souvětí rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí, v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednouché i souvětí v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednouché i souvětí Skladba stavba větná, výpověď a věta, věta a souvětí, tvoření vět, pořádek slov ve větě, hlavní zásady českého slovosledu, rozvíjející větné členy, stavba textová, přímá a nepřímá řeč Pravopis lexikální, morfologický, syntaktický OSV 8 OSV 8 Komunikační a slohová výchova dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci, odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru, využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů, v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních a nonverbálních i paralingválních prostředků řeči, zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu, využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát, rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj, odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními zdroji Mluvený a písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech. Vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní vypravování, výtah, úvaha OSV 5, 8 MV 7 Literární výchova formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory Antická literatura (řecká, římská) VMEGS 2 20

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP G) 1.2 Vzdělávací program: čtyřletý 1.3 Studijní forma

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní vzdělávací program dvojjazyčného gymnázia Ústavní Praha 8 / ŠVP DG Ústavní Praha 8 - č. j.: 17 280/2009-23/ Šestiletý vzdělávací program oboru: 79 41 K / 610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia, Příbram, Legionářů 402. 1. Máme na to!

Školní vzdělávací program Gymnázia, Příbram, Legionářů 402. 1. Máme na to! Školní vzdělávací program Gymnázia, Příbram, Legionářů 402. 1 Máme na to! Motto ŠVP: Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven. Whitney Yung Jr. 1 ŠVP

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázia Turnov. pro čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program. Gymnázia Turnov. pro čtyřletý vzdělávací program Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Gymnázia Turnov pro čtyřletý vzdělávací program (zpracováno podle RVP G) Podpis ředitele Razítko školy 1. Identifikační

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 79-41-K/41 Čtyřleté všeobecné studium s jazykovou a etickou křesťanskou profilací

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Oty Pavla

Školní vzdělávací program Gymnázia Oty Pavla Školní vzdělávací program Gymnázia Oty Pavla čtyřletý Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 - Radotín 2012 Obsah OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název... 3 1.2. Vzdělávací program... 3 1.3. Studijní forma

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA zpracovaný podle RVP G Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (CZ.1.07/1.1.10/01.0061). 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 Č. j. 756/2010 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306, zpracovaný podle RVP pro gymnázia Platnost a účinnost

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 2(2012) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 září 2012 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více