V životě slouží všichni všem každý činí na svém místě to, co je potřebné jemu i ostatním... J. A. Komenský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V životě slouží všichni všem každý činí na svém místě to, co je potřebné jemu i ostatním... J. A. Komenský"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j. ŠVP 3/2013 V životě slouží všichni všem každý činí na svém místě to, co je potřebné jemu i ostatním... J. A. Komenský

2 Obsah Obsah Identifikační údaje Charakteristika školy Velikost školy Podmínky školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Učební osnovy Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Občanská výchova/základy společenských věd Dějepis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Informatika a výpočetní technika (dále IVT) Volitelné předměty Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecné zásady hodnocení a klasifikace Hlediska pro klasifikaci výsledků vzdělávání

3 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Obor vzdělání: K/41 Gymnázium (studium čtyřleté) K/61 Gymnázium (studium šestileté) Zaměření: všeobecné Studijní forma: denní forma vzdělávání Zpracováno v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) a s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnaziální vzdělávání (RVP G). Údaje o škole Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace Sídlo: Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260 Identifikátor zařízení: Ředitelka: Ing. Petra Schwarzová Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Kontakty: tel.: fax: Zřizovatel školy Moravskoslezský kraj Právní forma: Sídlo: Kontakty: územní orgán samosprávy 28. října 117, Ostrava tel.: Platnost dokumentu od: L.S. podpis ředitelky školy 3

4 2. Charakteristika školy Úvodní slova velkého pedagoga J. A. Komenského v mnohém charakterizují naše gymnázium a to, čím je pověstné dobré uplatnění absolventů v nejrozmanitějších oborech lidské činnosti po celé naší republice i v zahraničí. Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí bylo založeno roku 1954, a to zejména s cílem umožnit vyšší středoškolské studium žákům ze vzdálenějších míst. Během své více než padesátileté existence gymnázium několikrát změnilo své sídlo, ale od roku 1982 trvale působí v budově na náměstí T. G. Masaryka. V roce 1993 byl zřízen vedle tradičního čtyřletého také cyklus šestiletý. 2.1 Velikost školy Kapacita školy: 360 žáků 2.2 Podmínky školy Školní budova je prostorná, všechny vzdělávací obory mají svoje specializované učebny a laboratoře. Její součástí jsou dvě počítačové učebny připojené k internetu, k dispozici je i kopírka, žákovská knihovna, hudební síň a výtvarná galerie. K výuce tělesné výchovy slouží sportovní areál a dvě tělocvičny, které má škola v pronájmu od sousední ZŠ. V prvním pololetí roku 2013 byla zahájena stavba vlastní tělocvičny, její uvedení do provozu je plánováno na říjen Zatím je pro výuku využíváno také sportovní centrum Kotelna, kde je bazén, squashové kurty, posilovna a další sportoviště. Žáci se mohou stravovat ve školní restauraci provozované firmou SCOLAREST, spol. s r. o., k dispozici je automat s cukrovinkami. Celá budova se postupně vybavuje moderním nábytkem, který splňuje současné hygienické normy. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Gymnázium má stabilizovaný, plně kvalifikovaný sbor, který tvoří 27 vyučujících, z nichž někteří mají rozšířenou aprobaci o třetí předmět. Škola nabízí výuku anglického, německého, francouzského, ruského, španělského, italského jazyka a latiny. Mnoho učitelů si doplňuje vzdělání dalším studiem na vysoké škole, či v rámci kurzů a různých metodických seminářů. Výchovným a studijním problémům se věnuje výchovná poradkyně. Na škole působí i metodička prevence. Vedení školy je dvoučlenné: ředitel a jeho zástupkyně. Součástí rozšířeného vedení jsou předsedové předmětových komisí. 2.4 Charakteristika žáků Kapacita školy je 360 žáků. Do školy docházejí především žáci z Frýdlantu n. O. a blízkého okolí, ale i z nedalekého Frýdku-Místku. Všichni přespolní žáci dojíždějí, škola nemá svůj internát. Naše gymnázium patří svou velikostí mezi menší, i díky tomu je atmosféra mezi žáky přátelská. 4

5 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola udržuje už od roku 1996 partnerský vztah s německým gymnáziem ve Friedlandu, v jehož rámci se pořádají pravidelné týdenní výměnné pobyty žáků a učitelů. Žáci vyšších ročníků mají rovněž možnost ve Friedlandu absolvovat několikaměsíční studijní pobyt. K rozvoji a uplatnění jazykových schopností a dovedností škola každoročně pořádá poznávací zájezdy do zahraničí, v posledních letech jsme navštívili např. Anglii, Skotsko, Francii, Švýcarsko, ale i sídlo EU a NATO v Bruselu a Štrasburku. Dále se žáci aktivně zapojují do mezinárodních a národních projektů, např. Abeceda OSN, Evropská unie a nediskriminace, Comenius, etwinning. Pro zatraktivnění výuky působí na škole v rámci možností zahraniční lektoři. Předmětová komise matematiky pořádá každoročně soutěž pro žáky základních škol. Dlouholetou tradici mají na gymnáziu především sportovní akce. Každoročně je pořádán Vánoční turnaj v sálové kopané a volejbale a turnaj ve florbalu. Velmi populární je i Studentský ples. 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole pracuje občanské sdružení GM klub, jehož členy jsou především rodiče žáků gymnázia. Sdružení podporuje nadané žáky při olympiádách a jiných soutěžích, při rozvoji výměnných kontaktů se školami v zahraničí, přispívá na sportovní, kulturní, výukovou a jinou činnost žáků a spolupracuje při organizaci plesu. Schází se několikrát za rok a hospodaří s příspěvky rodičů a s penězi, které plynou ze sponzorských darů a z výtěžku Studentského plesu. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím studijních průkazů (1. a 2. ročník šestiletého studia) nebo na třídních schůzkách, osobně při individuálních konzultacích a nově také (od školního roku 2013/2014) prostřednictvím internetové aplikace Bakaláři. Základní údaje o chodu školy je možné nalézt na webových stránkách. Na škole dále působí pěvecký sbor, který pořádá koncerty nejen pro školu, ale i pro veřejnost. Škola pořádá setkání se zajímavými osobnostmi, básníky, umělci, vědci, sportovci a cestovateli. Ve vlastních prostorách galerie pořádá výstavy prací žáků, ale i regionálních umělců a zájmových spolků, přístupných také pro veřejnost. Oblíbenou akcí je i předvánoční jarmark s koledami, ozdobami a cukrovím, který udržuje lidové tradice a rozvíjí tvořivost žáků. Škola dlouhodobě spolupracuje s Dětským domovem v Čeladné, pro který žáci pořádají kulturní akce, finanční sbírky a soutěže. Z celorepublikových charitativních akcí se zapojujeme do pořádání finančních sbírek Srdíčkový den, Bílá pastelka a dalších. 5

6 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Naše gymnázium nabízí studium ve dvou vzdělávacích programech šestileté a čtyřleté studium. Školní vzdělávací program je zpracován podle RVP ZV (nižší stupeň šestiletého gymnázia) a podle RVP G (vyšší stupeň šestiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté) a vyhovuje všem jejich požadavkům. Vzhledem k pozici školy jako jediného gymnázia pro spádovou oblast Frýdlantska je zachována klasická nabídka předmětů s integrací vzdělávacích oblastí. Základní společné učivo ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech je rozloženo do nižších ročníků studia, v posledních dvou ročnících mají žáci možnost profilace prostřednictvím výběru z široké nabídky volitelných předmětů. K prvnímu cizímu jazyku, jímž je angličtina, si žáci od prvního ročníku obou typů studia vybírají druhý jazyk z aktuální nabídky (němčina, francouzština, ruština, španělština, italština). Výuka konkrétního jazyka je zahájena pouze při dostatečném počtu zájemců, skupiny mohou být složeny z žáků více tříd. Změna jazyka není v průběhu studia možná. 3.2 Profil absolventa Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí je připravován především pro studium na vysokých školách všech směrů. Absolvent však díky svému obecnému vzdělanostnímu základu může nalézt i okamžité uplatnění na trhu práce jako značně univerzální a adaptabilní pracovní síla, která se flexibilně přizpůsobuje nově vznikajícím a měnícím se požadavkům na trhu práce. Prohloubená jazyková příprava je ideální pro případné uplatnění v zahraničí. Naším cílem je, aby žák byl vnitřně motivovaný ke vzdělávání a otevřený novým myšlenkám, aby uměl propojovat získané vědomosti a dovednosti a snažil se dosahovat co nejlepších výsledků, aby používal moderní informační technologie k učení a sebevzdělávání, přesto aby myslel tvořivě a samostatně a neustále analyzoval své schopnosti a možnosti. Jako spolupracovník by pak absolvent našeho gymnázia měl být v prvé řadě zodpovědný, tolerantní a vstřícný, schopný vidět problémy a řešit je, vyjádřit vlastní názor a obhájit jej, spolupracovat v týmu a prezentovat výsledky skupinové práce. Za neméně důležité považujeme rozvoj občanských a sociálních kompetencí. Vychováváme člověka, který si váží sám sebe i druhých, chrání své zdraví a dokáže účinně pomoci potřebným, vytváří si vlastní názor a životní styl a vyznává mravní hodnoty. Takový člověk je schopen žít bez závislostí, přijímat rizika a činit rozhodnutí, rozhodovat se základě vlastního úsudku, odolávat společenským a mediálním tlakům a vytvořit a udržet hodnotné mezilidské vztahy. Jako občan by měl absolvent našeho gymnázia být schopný vnímat rozdílné názory a kultury a porozumět jim, nebýt lhostejný ke svému okolí a jednat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval životní prostředí. 6

7 3.3 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb. Uchazeči zasílají přihlášku na naši školu do 15. března. Součástí přihlášky jsou tyto doklady: a) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky; b) vysvědčení ze šestého a sedmého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia. Ředitelka školy stanoví kritéria pro přijetí. V nich hodnotí uchazeče následovně: I. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (ze základní školy): a) pro šestileté studium z prvního a druhého pololetí 6. třídy a z prvního pololetí 7. třídy; b) pro čtyřleté studium z prvního a druhého pololetí 8. třídy a z prvního pololetí 9. třídy. Vstupním kritériem je prospěch žáka z profilujících předmětů na výše uvedených vysvědčeních. (Profilujícími předměty jsou český jazyk, 1. cizí jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika a chemie u šestiletého studia bez chemie). Výše zmíněné známky jsou bodově ohodnoceny. Celková váha = 5-10 % II. Výsledky přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky jsou organizovány formou písemných testů. Škola má dle nabídky k dispozici test obecných studijních předpokladů, test z matematiky a českého jazyka nebo vlastní testy. Při přijímacích zkouškách může být využito a) testu obecných studijních předpokladů, b) kombinace kterýchkoliv dvou, c) všech tří testů. Jedna z těchto možností bude upřesněna v kritériích přijímacího řízení pro daný školní rok. Váha celkového výsledku testu = % Všechny testy jsou opravovány buď počítačovým programem, nebo vyučujícími jednotlivých předmětů. Body za test jsou sečteny s body za výsledky ze ZŠ a podle tohoto součtu je stanoveno pořadí uchazečů. III. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Uchazeči budou počítačovým programem seřazeni podle celkového bodového zisku. V případě rovnosti bodů rozhoduje: a) průměr známek z českého jazyka a matematiky, uvedených na přihlášce; b) úspěchy v soutěžích a olympiádách. IV. Přijímací zkoušky absolvují všichni uchazeči jak do studia čtyřletého, tak i do studia šestiletého, pokud ředitelka školy nerozhodne jinak. Údaj upravují kritéria ředitelky školy pro daný školní rok. 7

8 3.4 Organizace maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky se řídí vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek. si volí z nabídky volitelných předmětů dva předměty kromě českého jazyka. Zkoušku z cizího jazyka si volí pouze tehdy, pokud z tohoto cizího jazyka nekonal zkoušku ve společné části. může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky, které si zvolí z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce. Ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle školního vzdělávacího programu, včetně témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky, tj. do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkoušky konají. Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a žák je koná po zdárném ukončení posledního ročníku vzdělávání, a to i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně. Profilová část maturitní zkoušky je veřejná, s výjimkou jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka. vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí Hodnocení profilové části maturitní zkoušky Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný. Hodnocení zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku konal. Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu MZ, má možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl. Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají! Náhradní a opravné zkoušky konané formou ústní (ústní profilové zkoušky i dílčí ústní zkoušky společné části) se konají v průběhu měsíce září na kmenových školách žáků, a to nejpozději do 15. září. 8

9 3.5 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují společné postupy, metody a formy práce, příležitosti a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Strategie formulované na úrovni školy jsou uplatňovány všemi vyučujícími, jsou formulovány k jednotlivým klíčovým kompetencím a jsou v rámci vzdělávacího procesu doplněny výchovnými a vzdělávacími strategiemi vymezenými u jednotlivých předmětů. Ve výuce jsou vhodně zastoupeny téměř všechny metody výuky, klasické i moderní: frontální výklad výuka s podporou didaktické techniky skupinové vyučování kooperativní výuka samostatné a týmové projekty prezentace a obhajoba výsledků praktická výuka Začleňování probíhá s ohledem na obsah učiva, věk žáků, technické možnosti školy a způsob realizace výuky. Kompetence k učení Učitelé motivují žáky k učení, např. ukázkami využití nabytých znalostí a dovedností v praxi. Nabízejí žákům různé možnosti efektivního osvojování dovedností a poznatků a kladou důraz na osobní zodpovědnost žáka k učení a následnou schopnost sebehodnocení. Žáci jsou vedeni k využívání různých zdrojů informací. Učitelé dbají na ustálenou strukturu hodin a systematickým opakováním nových poznatků učí žáky pravidelnosti a řádu ve školních činnostech a vedou je k vytváření návyků. Kompetence k řešení problému Učitelé předkládají žákům problémové úkoly a podporují je v samostatném nebo skupinovém hledání řešení. Požadují vhodnou prezentaci výsledků práce a podloženou obhajobu. Výuka je vedena v souvislostech, aby byl vytvářen ucelený obraz světa a problémové úkoly mohly být řešeny na základě znalostí z více vzdělávacích oblastí. Jsou vítány různorodé přístupy k řešení, žáci se je učí porovnávat a hodnotit. Žáci jsou rovněž vedeni k diferencovanému přístupu k různým informačním zdrojům. Kompetence komunikativní Učitelé poskytují žákům dostatečnou možnost pro vlastní vyjádření jak při výuce, tak i v aktivitách mimo vyučování. Žáci se učí využívat různých forem komunikace verbální (psané, mluvené) i nonverbální a mají možnost zvolit si vhodnou formu prezentace výsledků své práce (i s využitím techniky). Ve všech předmětech jsou žáci vedeni k jazykově a věcně správnému vyjadřování a k používání odborné terminologie předmětu. Formou diskuse se žáci zdokonalují v dovednosti formulovat a obhájit své názory. Kompetence sociální a personální Učitelé zařazují často skupinovou práci, při níž je žákům umožňováno přebírat různé role. Žáci jsou vedeni k tomu, aby uměli respektovat názory jiných. Ve všech předmětech, které to umožňují, žáci pracují na projektech, přičemž přebírají zodpovědnost za výsledek, učí se toleranci, kompromisu, jsou nuceni přizpůsobit se pracovním podmínkám. V rámci chodu 9

10 celé školy jsou žákům nabízeny aktivity, které podporují schopnost o něčem samostatně rozhodovat, něco plánovat a připravovat např. Studentský ples, třídnické hodiny, představení, jarmark, filmový klub, charitativní akce. Kompetence občanská Učitelé motivují žáky k tomu, aby sledovali veřejné dění a zaujímali k němu stanoviska. Pomáhají jim lépe pochopit společenské normy. Žáci jsou seznamováni se svými právy, ale také povinnostmi. Důsledným vyžadováním plnění školního řádu jsou vedeni k zodpovědnosti a smyslu pro povinnost. Žáci jsou rovněž vedeni k respektování národních, kulturních a historických tradic. V rámci výměnných pobytů v partnerských školách a při zahraničních exkurzích jsou seznamováni s národními kulturními odlišnostmi. Kompetence pracovní (na nižším stupni šestiletého gymnázia) Učitelé zařazují práci s různými přístroji, nástroji a materiály. Podporují žáky při stanovování vlastního vhodného postupu práce s ohledem nejen na výsledek, kvalitu a funkčnost, ale také z hlediska ochrany vlastního zdraví a zdraví druhých. Učitelé prostřednictvím exkurzí seznamují žáky s praktickým životem a umožňují žákům setkávat se a diskutovat s odborníky. Nedílnou součástí jsou projektové formy výuky. Kompetence k podnikavosti (na vyšším stupni šestiletého gymnázia a na gymnáziu čtyřletém) Učitelé podporují žáky při poznávání pracovních příležitostí. Zařazují do vyučování takové aktivity, které pomáhají žákům odhalit jejich schopnosti. Učitelé umožňují žákům rozvíjet schopnost samostatného rozhodování, plánování a realizace formou soutěží nebo aktivit mimo vyučování, jako např. při organizaci Studentského plesu, kulturních vystoupení, jarmarku, charitativních akcí apod. 3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování ), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování ) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ohrožení sociálněpatologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním Budova školy, v níž se nachází gymnázium, byla dokončena v roce 1982, tudíž není přizpůsobena po stránce vybavení ani prostor pro žáky pohybově handicapované, nemá bezbariérový přístup. Pokud půjde o žáky s lehčí formou zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění, lze je individuálně integrovat do běžných tříd, přičemž bude nutné u nich: - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu potřeb žáků - spolupracovat a řídit se doporučeními pedagogicko-psychologické poradny, speciálními pedagogickými centry a odbornými pracovníky (lékaři, speciální psycholog) - umožnit studium podle individuálního studijního plánu (viz kap. 3.7) 10

11 - uplatňovat individuální přístup - zohlednit druh, míru a stupeň postižení při hodnocení výsledků vzdělávání - upravit pracovní prostředí (speciální nábytek), pomůcky - poskytovat pomoc ze strany pedagogů při integraci žáka v třídním kolektivu Žáci s těžší formou zdravotního postižení (zrakové, sluchové ) budou muset navštěvovat školy, které se specializují na jejich zdravotní potřeby. Nelze totiž předpokládat, že v dohledné době bude škola vybavena příslušnými kompenzačními pomůckami Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním U žáků se sociálním znevýhodněním (pocházejících ze sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí) bude třeba navíc zajistit: - pomoc při doučování - finanční pomoc při účasti na kulturních a sportovních akcích školy 3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Problematika výchovy a vzdělávání talentovaných žáků je velmi důležitá nejen proto, že tito jedinci mají své specifické vzdělávací potřeby, ale také proto, že rozvoj nadání má zásadní význam pro celou společnost. Z toho důvodu je podstatné, aby všichni pedagogové dokázali mimořádně nadané žáky identifikovat a uměli pro ně vytvořit podnětné a odpovídající vzdělávací prostředí. Škola musí ve výuce vytvářet různé příležitosti, při nichž by měl mít každý žák možnost objevit a projevit své nadání. Pokud žák projevuje mimořádné schopnosti, lze jemu i rodiči doporučit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny, kde bude žák odborně psychologicky diagnostikován. Již při přijímání žáků na gymnázium lze vyčíst ze souhrnného hodnocení žáka ze základní školy jeho talent. Je nutné, aby učitel si při přípravě na výuku uvědomil, že má v kolektivu mimořádně nadané jedince, a snažil se jich co nejvíce využít ve prospěch jeho i celé třídy. Těmto žákům lze umožnit studium v režimu částečné změny organizace výuky. V době vyučování např. mohou pracovat individuálně na úkolech jim dopředu určených učitelem, připravovat se na soutěže, olympiády a přitom využívat pomůcek, které jednotlivé předměty nabízejí. Škola podporuje žáka při studiu témat, o něž se žák zajímá a která prohlubují učivo nebo nejsou obsažená v ŠVP. Uplatnění vzdělávacích potřeb žáka může být zabezpečeno: - docházkou do více volitelných a nepovinných předmětů - podílem na realizaci školních nebo vlastních projektů - účastí v soutěžích celostátní úrovně - umožněním konzultací s odborníky z různých fakult VŠ - nabídkou studia odborné literatury, e-learningem - spoluprací mezi učiteli, kteří takovéto žáky vyučují Zřízení speciální třídy pro tyto žáky, případně třídy se zrychleným postupem ve výuce se u nás vzhledem k malému počtu tříd v jednotlivých ročnících nepředpokládá. Individuální studijní plán Individuální studijní plán umožňuje kontrolu dosažené úrovně studia formou termínovaného zkoušení. je přezkušován (jakoukoli formou) po předchozí domluvě s vyučujícím. Studium podle tohoto plánu je povolováno na základě předem stanovených podmínek žákům s výraznými zdravotními problémy (viz výše) a žákům s výborným prospěchem, kteří se 11

12 výkonnostně věnují časově náročné aktivitě a dosahují v ní vynikajících výsledků. Tito žáci se zúčastňují výuky pokud možno v plném rozsahu, avšak je jim umožňována účast na soustředěních a soutěžích. Na individuální studijní plán nemá nikdo nárok automaticky a může být v případě nedodržení uložených povinností odebrán. 3.8 Začlenění průřezových témat podle RVP ZV nižší stupeň šestiletého studia (všechna jsou integrována do předmětů) 1. ročník 2. ročník OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA = OSV - OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 1. ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ AJ, M, Ch, Bi, OV AJ, Ch, Bi 2. SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ AJ, RJ, Ch, Bi, OV, VV AJ, FrJ, RJ, VV 3. SEBEREGULACE A M, Ch, IVT FrJ, Ch SEBEORGANIZACE 4. PSYCHOHYGIENA Bi, OV, VV 5. KREATIVITA ČJ, AJ, M, VV, IVT AJ, RJ, M - SOCIÁLNÍ ROZVOJ 6. POZNÁVÁNÍ LIDÍ 7. MEZILIDSKÉ VZTAHY RJ, Bi FrJ, RJ, OV 8. KOMUNIKACE ČJ, NJ, FrJ, RJ, M, HV, ČJ, RJ, M, OV, HV IVT 9. KOOPERACE A KOMPETICE HV HV - MORÁLNÍ ROZVOJ 10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVÁNÍ M, Bi, D FrJ, M, Ch, D 11. HODNOTY, POSTOJE, PRAKTICKÁ ETIKA FrJ, Bi FrJ, Ch VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA = VDO 1. OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ŠKOLA OV 2. OBČAN, OBČANSKÁ SPOLEČNOST A OV STÁT 3. FORMY PARTICIPACE OBČANŮ V OV, D POLITICKÉM ŽIVOTĚ 4. PRINCIPY DEMOKRACIE JAKO OV, D FORMY VLÁDY A ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH = VMEGS 1. EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ RJ, Ch, D, HV Ch, Bi, OV, D, HV 2. OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT ČJ, AJ, Ch, HV ČJ, AJ, RJ, OV, HV 3. JSME EVROPANÉ AJ, F, Ch, Z, D, HV AJ, RJ, F, OV, HV MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA = MKV 1) KULTURNÍ DIFERENCE AJ, FrJ, Bi, D AJ, NJ, Ch, VV 2) LIDSKÉ VZTAHY Bi 3) ETNICKÝ PŮVOD Bi Z 4) MULTIKULTURALITA Bi FrJ, D 5) PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU A SOLIDARITY D 12

13 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA = EV 1. EKOSYSTÉMY F, Ch Ch, Bi 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA F, Ch, Bi Ch, Bi 3. LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY F, Ch, D F, Ch, Bi, Z, OV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 4. VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ Ch FrJ, F, Ch, Bi, OV MEDIÁLNÍ VÝCHOVA = MV TEMATICKÉ OKRUHY RECEPTIVNÍCH ČINNOSTÍ: 1. KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ M, Ch, OV, IVT Ch, OV MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ 2. INTERPRETACE VZTAHU AJ, Ch AJ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A REALITY 3. STAVBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ AJ AJ, OV 4. VNÍMÁNÍ AUTORA MEDIÁLNÍCH AJ AJ, OV SDĚLENÍ 5. FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE OV OV SPOLEČNOSTI TEMATICKÉ OKRUHY PRODUKTIVNÍCH ČINNOSTÍ: 6. TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ IVT M, IVT 7. PRÁCE V REALIZAČNÍM TÝMU ČJ, IVT ČJ, M podle RVP G vyšší stupeň šestiletého studia a čtyřleté studium (všechna jsou integr. do předmětů) 3. 6 /1. 4 roč /2. 4 roč /3. 4 roč /4. 4 roč. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA = OSV 1. POZNÁVÁNÍ A ROZVOJ VLASTNÍ OSOBNOSTI 2. SEBEREGULACE, ORGANIZAČNÍ DOVEDNOSTI A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ČJ, AJ, FrJ, RJ, Ch, ZSV, IVT ČJ, AJ, M, ZSV, IVT, RJ 3. SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE ČJ, NJ, FrJ, RJ, F, ZSV, ZV, IVT 4. MORÁLKA VŠEDNÍHO DNE ČJ, NJ, FrJ, RJ, ZSV, IVT 5. SPOLUPRÁCE A SOUTĚŽ ČJ, AJ, NJ, RJ, ZSV, HV AJ, FrJ, RJ, VV ČJ, AJ, FrJ, RJ, Ch, ZSV, VV, Bi ČJ, NJ, FrJ, RJ, ZSV, ZV, VV ČJ, NJ, RJ, ZSV AJ, NJ, RJ, ZSV, ZV, Bi AJ, RJ, Ch, Bi AJ, FrJ, RJ, Ch, Bi AJ, FrJ, RJ, Ch ČJ, RJ, ZSV ČJ, RJ, ZSV, D AJ, FrJ, RJ, ZSV AJ, RJ, Ch, ZSV ČJ, FrJ, RJ, ZSV ČJ, ZSV, D, RJ ČJ, AJ, FrJ, RJ, ZSV, D VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROP. A GLOBÁL. SOUVISLOSTECH = VMEGS 1. GLOBALIZAČNÍ A F, Ch D Ch, D Ch, ZSV, D ROZVOJOVÉ PROCESY 2. GLOBÁLNÍ PROBLÉMY, Z Ch, ZSV, D FrJ, Ch, RJ Ch, ZSV, D JEJICH PŘÍČINY A DŮSLEDKY 3. HUMANITÁRNÍ POMOC A Ch Ch, ZSV MEZINÁRODNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE 4. ŽIJEME V EVROPĚ ČJ, AJ, NJ, RJ, F, Ch, HV ČJ, AJ, NJ, FrJ, RJ, F, D, ČJ, AJ, NJ, RJ, F, ZSV, D ČJ, AJ, RJ, F, ZSV HV 5. VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ AJ, D AJ, RJ, D AJ, NJ, RJ AJ, FrJ, RJ, ZSV, D 13

14 1. ZÁKLADNÍ PROBLÉMY SOCIOKULTURNÍCH ROZDÍLŮ 2. PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY INTERKULTURALITY 3. VZTAH K MULTILINGVNÍ SIT. A KE SPOLUPR. MEZI LIDMI Z RŮZ. KULT. PROSTŘ. 1. PROBLEMATIKA VZTAHŮ ORGANISMŮ A PROSTŘEDÍ 2. ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ REGIONU A ČESKÉ REPUBLIKY 1. MÉDIA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE 2. MEDIÁLNÍ PRODUKTY A JEJICH VÝZNAMY MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA = MKV AJ, FrJ, Z AJ, RJ, ZSV, D AJ, FrJ, RJ, Bi AJ FrJ, RJ ZSV FrJ ČJ, RJ ČJ, ZSV, RJ NJ, FrJ, RJ, Bi, ZSV, D ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA = EV Ch, Bi, Z Ch, Bi, ZSV Ch, Bi Bi, Z Ch, Bi, Z FrJ, RJ, F, Ch, Bi, D AJ, FrJ, F, Ch, Bi, ZSV, D FrJ, RJ, ZSV, D AJ, NJ, FrJ, F, Ch, Bi, Z, ZSV, D Ch, Bi, Z AJ, Ch AJ, Ch, Bi, Z MEDIÁLNÍ VÝCHOVA = MV IVT Bi ČJ, FrJ, M, F AJ, FrJ, RJ, ZSV ČJ, AJ, IVT, AJ, ZSV, RJ ČJ, AJ, D, RJ AJ, NJ, FrJ, RJ RJ, ZSV 3. UŽIVATELÉ AJ, IVT, RJ AJ, RJ ČJ, AJ, RJ AJ, RJ, ZSV 4. ÚČINKY MEDIÁLNÍ AJ, FrJ, IVT, AJ, RJ ČJ, AJ, M, RJ AJ, ZSV, RJ PRODUKCE A VLIV MÉDIÍ RJ 5. ROLE MÉDIÍ V MODERNÍCH DĚJINÁCH ZSV ČJ ČJ, ZSV 14

15 4. Učební plán a a a a 4. 4 Český jazyk a literatura cizí jazyk anglický 3 3 4/ cizí jazyk 3 3 4/ Občanská výchova Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika 2 1 0/ Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Součty / k učebnímu plánu 1) Dolní indexy u ročníků označují studijní program: šestiletý (dále G6), čtyřletý (dále G4). 2) Na nižším stupni šestiletého gymnázia se všichni žáci povinně učí druhý cizí jazyk časová dotace je čerpána z disponibilních hodin (3 + 3). Z disponibilní časové dotace je rovněž posílen předmět informatika a výpočetní technika (o 2 hodiny) a dále předměty vzdělávacích oblastí Člověk a společnost (dějepis a občanská výchova) a Člověk a příroda (fyzika, chemie, biologie, zeměpis). 3) Disponibilní hodiny na vyšším stupni šestiletého gymnázia a na gymnáziu čtyřletém jsou rozděleny takto: český jazyk a literatura 4, angličtina 4 (G6), resp. 3 (G4), 2. cizí jazyk 2 (G6), resp. 1 (G4), matematika 6, vzdělávací oblasti Člověk a příroda (F, Ch, Bi, Z) a Člověk a společnost (ZSV, D) celkem 12, volitelné předměty 2. 4) Vzhledem k posílení počtu hodin IVT na nižším stupni G6 se předmět na vyšším stupni nevyučuje a rovněž je nižší časová dotace u G4 část vzdělávacího obsahu je integrována do dalších předmětů. Blíže k tomu viz charakteristika vzdělávacího předmětu IVT a osnovy. 5) Vzdělávací obsah Geologie je integrován do předmětu Biologie. 6) Výchova ke zdraví je integrovaná vzdělávací oblast v předmětech Občanská výchova (G6) a Základy společenských věd (G4), a to následujícím způsobem: - Zdravý způsob života a péče o zdraví: OV 1. 6, ZSV 1. 4 (psychologie); - Vztahy mezi lidmi a formy soužití: OV 1. 6 a 2. 6, ZSV 2. 4 (sociologie); - Změny v životě člověka a jejich reflexe: OV 1. 6, ZSV 1. 4 (psychologie); 15

16 - Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: OV 1. 6, ZSV 2. 4 (sociologie); - Ochrana člověka za mimořádných událostí: OV 2. 6 ; tomuto důležitému tématu rovněž jednou ročně věnujeme jeden projektový den, jednou ročně rovněž provádíme cvičný požární poplach. 7) Zařazené kurzy: - 1 týden LVK (lyžařský výcvikový kurz) v 1. 6, 3. 6 a 1. 4 ročníku - 1 týden STK (sportovně-turistický kurz) v 5. 6 a 3. 4 ročníku 8) Všechny volitelné předměty čerpají časovou dotaci 2 hodiny týdně a jsou nabízeny jako jednoleté nebo dvouleté. Žáci si vybírají v předposledním ročníku studia jeden a v posledním další tři. Konečná sestava těchto předmětů záleží na zájmu žáků a možnostech školy a je konkretizována každoročně v plánu práce. Jedná se o tuto nabídku: - Seminář z českého jazyka - Literární seminář - Seminář z cizího jazyka (anglického, německého, francouzského a ruského) - Seminář a cvičení z matematiky - Seminář a cvičení z fyziky - Seminář a cvičení z chemie - Seminář a cvičení z biologie - Seminář ze zeměpisu - Společenskovědní seminář - Seminář z dějepisu - Estetická výchova - Informatika a výpočetní technika - Deskriptivní geometrie - Latina 9) Podle zájmu žáků lze rovněž realizovat jako nepovinné předměty (nečerpají časovou dotaci z RVP) následující obory (jsou konkretizovány rovněž každoročně v plánu práce): - Latina - Pěvecký sbor - Zájmová tělesná výchova 10) Přehled odlišných názvů předmětů: RVP ZV G6 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Biologie RVP G G4 Matematika a její aplikace Matematika Geografie Zeměpis Občanský a společenskovědní základ Základy společenských věd Hudební obor Hudební výchova Výtvarný obor Výtvarná výchova Informatika a informační a komunikační Informatika a výpočetní technika technologie 11) Estetická výchova zahrnuje předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova. 16

17 5. Učební osnovy 5.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník / / / /4. 4 hodinová dotace Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP ZV a RVP G. Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Pro výuku jsou k dispozici odborné učebny vybavené didaktickou technikou. Na předmět navazují volitelné předměty literární seminář a seminář a cvičení z českého jazyka (pro 5./3. a 6./4., příp. jen pro 6./4. roč. studia). Předmět je povinným maturitním předmětem ve společné části maturitní zkoušky. Výuka je rozdělena na literární výchovu a komunikační a slohovou výchovu. Ve všech složkách předmětu se žák postupně učí pracovat s náročnějšími texty odbornými i uměleckými, poznává bohatství mateřského jazyka. Předmět se stává i prostředkem estetickovýchovného působení. V jazykové komunikaci je žák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o nich. Získává schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných. Literární komunikace je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou funkcí estetickovýchovnou. získává základní přehled o vývoji české a světové literatury a je veden k tomu, aby respektoval a oceňoval naše tradice a získal pozitivní postoj k umění. Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů a vkusu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení: Učitel - vybírá vhodné způsoby a metody k efektivnímu učení - motivuje žáky k četbě, využívá pro to exkurze, besedy - propojuje poznatky z různých oblastí a vede k tomu i žáky Kompetence k řešení problémů: Učitel - vede žáky k vyhledávání informací potřebných k řešení problémů - rozvíjí schopnost vyjádřit a obhájit vlastní názor - využívá skupinovou práci Kompetence komunikativní: Učitel - klade velký důraz na logické a správné vyjadřování žáků - rozvíjí písemný i ústní projev žáků - vede žáky k diskuzi a učí je naslouchat druhým Kompetence sociální a personální: Učitel - zařazuje často skupinovou práci a umožňuje žákům ovlivňovat výsledek práce - vede žáky k tomu, aby uměli respektovat názory jiných Kompetence občanská: Učitel - vede žáky, aby si vytvářeli vztah ke svému regionu, ke své vlasti (na základě interpretace literárních textů) 17

18 - motivuje žáky k lepšímu chápání společenských norem - vede je k respektování a toleranci druhých Kompetence pracovní: Učitel - zadává různé typy úkolů včetně projektové práce - vede žáky k tomu, aby využívali znalosti a zkušenosti k rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření Kompetence k podnikavosti: Učitel - zadává samostatnou práci, vede žáky k plnění úkolů - motivuje žáky k využívání různých informačních zdrojů - vede žáky k přípravě na budoucí studium (práci) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1. ročník šestiletého studia Jazyková výchova spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova, rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace Slovní zásoba a tvoření slov slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní zásoby, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov, slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis OSV 8 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci, v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Tvarosloví slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov (některé nepravidelnosti ve skloňování podstatných jmen, skloňování obecných jmen přejatých, skloňování cizích vlastních jmen, skloňování zájmena týž, tentýž, slovesný vid, slovesa dokonavá a nedokonavá, tvoření slovesných tvarů z kmene přítomného a minulého, slovesné vzory) OSV 8 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí, v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Skladba výpověď a věta, stavba věty (věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent, zápor), pořádek slov ve větě, základní větné členy, rozvíjející větné členy, několikanásobné větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu OSV 8 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Pravopis lexikální, morfologický, syntaktický OSV 8 Komunikační a slohová výchova 18

19 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci, odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru, využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů Mluvený a písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech. Vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní subjektivně zabarvený popis, charakteristika literárních postav Literární výchova OSV 5, 8 MV 7 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Orientální literatura VMEGS 2 Literární druhy a žánry - poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické 2. ročník šestiletého studia Jazyková výchova využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace Zvuková stránka jazyka hláskosloví, zásady spisovné výslovnosti, zvuková stránka věty, intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování), psaní a výslovnost slov přejatých OSV 8 samostatně pracuje s pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami, spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova, rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace Slovní zásoba a tvoření slov stavba slova a tvoření slov, pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov, význam slova, slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma, odborné názvy OSV 8 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci, v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednouché i souvětí, v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, Tvarosloví slovní druhy, jména, jejich druhy a tvary, skloňování obecných jmen přejatých, skloňování cizích vlastních jmen, slovesa a jejich tvary, přechodníky, pravopis koncovek jmen a sloves, psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech OSV 8 19

20 slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednouché i souvětí rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí, v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednouché i souvětí v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednouché i souvětí Skladba stavba větná, výpověď a věta, věta a souvětí, tvoření vět, pořádek slov ve větě, hlavní zásady českého slovosledu, rozvíjející větné členy, stavba textová, přímá a nepřímá řeč Pravopis lexikální, morfologický, syntaktický OSV 8 OSV 8 Komunikační a slohová výchova dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci, odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru, využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů, v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních a nonverbálních i paralingválních prostředků řeči, zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu, využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát, rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj, odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními zdroji Mluvený a písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech. Vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní vypravování, výtah, úvaha OSV 5, 8 MV 7 Literární výchova formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory Antická literatura (řecká, římská) VMEGS 2 20

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Český jazyk a literatura sloh

Český jazyk a literatura sloh Český jazyk a literatura sloh ročník TÉMA G5 Nauka o slohu vysvětlí vztah stylistiky k ostatním Styl prostě sdělovací lingvistickým vědám; objasní základní pojmy stylistiky; vhodně využívá jazykové prostředky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Volitelný český jazyk

Volitelný český jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ

ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ 1 z 5 Čtyřleté gymnázium ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Úvod do studia jazyka realizuje část vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

V životě slouží všichni všem každý činí na svém místě to, co je potřebné jemu i ostatním... J. A. Komenský

V životě slouží všichni všem každý činí na svém místě to, co je potřebné jemu i ostatním... J. A. Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j. ŠVP 1/2009 V životě slouží všichni všem každý činí na svém místě to, co je potřebné jemu i ostatním... J. A. Komenský 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

6. Učební osnovy. 6.1 Český jazyk a literatura. 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6. Učební osnovy. 6.1 Český jazyk a literatura. 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6. Učební osnovy 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Písemný projev Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Téma Výtah Učivo Charakteristika literární

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

větná melodie tempo a pauzy důraz Zvuková stránka jazyka

větná melodie tempo a pauzy důraz Zvuková stránka jazyka Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j. ŠVP 4/2016 V životě slouží všichni všem každý činí na svém místě to, co je potřebné jemu i ostatním... J. A. Komenský Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2. stupeň ZŠ Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Český jazyk a literatura za významný

Více

jazyk a řeč; národní jazyk a jeho útvary; čeština a slovanské jazyky zásady spisovné výslovnosti; zvukové prostředky souvislé řeči

jazyk a řeč; národní jazyk a jeho útvary; čeština a slovanské jazyky zásady spisovné výslovnosti; zvukové prostředky souvislé řeči Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: kvinty a 1A OVO RVP OVO ŠVP Tematický celek Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Jazyk a jazyková komunikace Mezipředmětové vztahy Zařazení do ročníku, orientační

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

ŠVP - učební osnovy Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

ŠVP - učební osnovy Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení avprohlubování

Více