Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

2 - 2 -

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací a podle pokynů KÚ uvedených v čísle jednacím /2014/KUSK. 1. Základní údaje o škole Škola: Gymnázium Jana Palacha,Mělník,Pod Vrchem 3421 I.Č. : Identifikátor ředitelství: Zřizovatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ Právní forma : příspěvková organizace Ředitel: Mgr.Miroslav Klouček tel.: Zástupce ředitele: Mgr.Milan Schweigstill tel.: Ved. šk. jídelny: Marie Hánová tel.: Fax : Stránky školy : Školská rada : Předseda: Ing.Jana Diopová: (za rodiče a zletilé žáky) Členové: MUDr. Ladislav Peychl (za rodiče a zletilé žáky) Jiří Klepetko (za zřizovatele) JUDr.Petr Kowanda: (za zřizovatele) Mgr.Stanislava Rothová (zástupce školy) PhDr.Ilona Němcová (zástupce školy) Datum poslední změny v rejstříku škol a školských zařízení je Změna nabývá účinnosti

4 2. Charakteristika školy Hlavní předmět a účel činnosti školy je vymezen 57 (střední škola) a 119 (školní jídelna) zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. Škola sídlí ve vlastní budově (budova je majetkem Středočeského kraje, je v provozu od roku 1996). Jedná se o rozlehlou panelovou stavbu s částečně provedeným zateplením. Budova je vytápěna horkovodem z EMĚ, má vlastní výměníkovou stanici s částečnou automatickou regulací vytápění. Školní kuchyně je vybavena spotřebiči na elektrickou energii, všechny spotřebiče jsou původní (tedy z roku 1996), provoz kuchyně je energeticky náročný. V budově jsou odborné laboratoře a učebny, dvě učebny výpočetní techniky, ve studovně, kabinetech a učebnách jsou další počítače s připojením na internet, studenti mohou dále využívat školní knihovnu se studovnou, výtvarnou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště, které bylo postupně rekonstruováno do vyhovujícího stavu, v době provozu školy je pro ně otevřen školní bufet. Vybavení školy mají studenti možnost využívat i mimo vyučování a v rámci volitelných předmětů a zájmových kroužků. Drobnější opravy a úpravy provádíme vlastními silami. Provoz takto velké budovy je finančně náročný největší podíl provozních nákladů připadá na úhradu energií, vodné a stočné. Schválená vzdělávací koncepce: - číselný kód studijního oboru : K/41, K/81 - název studijního oboru gymnázium - schválení st.oboru Věstník MŠMT, roč.l, sešit 12, leden 1995, nově ŠVP GJP Škola vyučuje podle RVP pro gymnázia rozpracovaného ve vlastním ŠVP GJP. Gymnázium zabezpečuje především přípravu žáků ke studiu na vysoké škole, případně k vyššímu odbornému studiu. Hlavním cílem školy je poskytovat žákům všeobecné vzdělání s ohledem na jejich odbornou profilaci. Gymnázium Jana Palacha v Mělníku mělo ve školním roce 2013/ tříd - 8 tříd osmiletého studia a 7 tříd čtyřletého studia. Základní učivo je společné pro všechny žáky a zahrnuje povinně dva živé cizí jazyky (anglický a dále pak německý, francouzský, ruský nebo španělský). Je zachováván ráz školy poskytující všeobecné vzdělání. Odborná profilace studentů je řešena systémem volitelných předmětů. Ve druhém ročníku vyššího gymnázia si žáci volili jeden volitelný předmět pro další studium. Touto volbou si vybírali další zaměření na přírodní vědy, jazyky, případně techniku. Tato volba může být korigována dalšími volitelnými předměty ve třetím a pak ve čtvrtém ročníku. V posledním roce studia již měli studenti tři volitelné předměty. Z nabídky volitelných předmětů uveďme například předměty rozšiřující znalosti matematiky, přírodovědných nebo společenskovědních oborů, další živý jazyk (španělština, ruština) v sextě a druhém ročníku čtyřletého cyklu, přírodovědný - 4 -

5 seminář. Společenskovědní, fyzikální nebo historický seminář si žáci mohli zvolit v septimě a 3.ročníku čtyřletého cyklu. Volitelné předměty v posledním roce studia mají převážně charakter seminářů, v tomto roce to byl historický seminář, geografický seminář, seminář z fyziky, seminář člověk ve společnosti a matematické semináře. Jsou však nabízeny i ekonomie, základy práce s výpočetní technikou, literární seminář. Otevření volitelného předmětu a semináře je podmíněno z ekonomických důvodů dostatečným počtem přihlášených studentů. Podle ŠVP GJP byla i v tomto roce posílena hodinová dotace výuky cizího jazyka pro všechny žáky maturitního ročníku. Využíváme v plné míře možností daných RVP pro gymnázia - žáci v posledním roce studia mají možnost zvolit si některé z klasických předmětů (dějepis, zeměpis, fyzika, biologie, deskriptivní geometrie), kterým se věnují zvýšenou měrou. Snažíme se tak posílit odbornou profilaci studentů v posledních letech studia. Na nižším gymnáziu a v prvním ročníku vyššího gymnázia se vyučovalo podle ŠVP GJP. Od primy vyučujeme anglický jazyk, od sekundy mají žáci ještě němčinu nebo francouzštinu. Škola zabezpečuje učebnice pouze žákům nižšího gymnázia, další školní potřeby si žáci kupují sami, ve většině případů jim učebnice zajistí po předběžném objednání školní knihovna, nebo si je opatří na pravidelně pořádané školní burze učebnic. 3. Školy a školská zařízení - členění I. Školy nejvyšší povolený počet studentů/žáků a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Počet počet Druh/typ školy) IZO žáků žáků/stu žáků /student d. v DFV /student ů 1 ů gymnázium žáci a dospělí všechny formy studia 2 DFV denní forma vzdělávání Přepočten ý počet ped. pracovník ů Počet žáků/stud. na přep. počet ped. pracovníků 30,4 12,8 II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený Z Přepočtený IZO a název součásti počet žáků/ počet toho počet (školské zařízení) ubyt./stráv. žáků/ubyt./ cizích pracovníků /klientů stráv./klientů školní jídelna * 15 6,5 *V tom je zahrnuto 40 zaměstnanců 158 obědů bylo denně odváženo do výdejny ISŠT Mělník. V jídelně se stravovali i žáci SOŠ Neratovice. Přepočtený počet zaměstnanců je nepatrně vyšší než skutečný stav jsou započítáni pracovníci přijatí na termínovaný pracovní poměr za dlouhodobě nemocné

6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou K/41 gymnázium K/81 gymnázium Celkem Z Ústeckého kraje dojíždělo do školy 24 žáků, z Prahy 3 žáci a z Libereckého kraje 1 žák. Žáky školy bylo celkem 5 cizích státních příslušníků mimo EU (Vietnam 4, Ukrajina1) 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Počet integrovaných Druh postižení SŠ VOŠ Sluchové postižení 0 - Zrakové postižení 1-6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ Do vyššího gymnázia uchazeči nekonali přijímací zkoušky. Uchazeči byli seřazeni podle výsledků v posledních třech pololetích ZŠ. Všichni uchazeči, kteří byli přihlášeni, byli přijati, neboť jejich hodnocení ze ZŠ odpovídalo požadavkům na studenta gymnázia. Zápisové lístky odevzdalo 41 uchazečů. Bylo vyhlášeno i druhé kolo přijímacího řízení (květen, červen) přihlásil se jeden uchazeč, zápisový lístek však neodevzdal. Přijímací zkoušky do nižšího gymnázia proběhly 22. a 23. dubna Zadání vypracovala firma SCIO. Zkoušky se skládaly ze tří částí : matematika, český jazyk, všeobecné studijní předpoklady. Do celkového hodnocení byly zohledněny výsledky v posledních ročnících ZŠ a výstupní hodnocení ze ZŠ maximálně deseti body to je za samé jedničky, v každém z posledních pololetí po dvou bodech, lineárně při horším průměru méně, za celkové průměry 2,00 a horší pak nula bodů. Maximálně bylo možné dosáhnout v jednotlivých částech zkoušky tento počet bodů: Matem 30 bodů (po přepočtu 30), Cesjaz 40 bodů (po přepočtu 30), OSP 60 bodů (po přepočtu 30), Body ze ZŠ 10 bodů (po přepočtu 10). Celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení (rozhodný pro určení pořadí) byl vypočítán u každého uchazeče podle vzorce: Body cel = Body ZŠ+ (Matem/30)*30 + (OSP/60)*30 + (Cesjaz/40)*30 Tímto přepočtem získaly jednotlivé části přijímací zkoušky stejnou váhu v celkovém výsledku a výsledky ze ZŠ byly zohledněny

7 I. Údaje o přijímacím řízení do denního vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Celke 1. kolo Další kola Odvolání m počet počet počet přijato Kód a název oboru přihl. přij. podle odevz danýc h ZL přihl. přij. podaných kladn ě vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou K/81 gymnázium K/41 gymnázium Celkem Z jiných krajů byli přijati 3 žáci z Ústeckého kraje (VG) a 1 žák z kraje Libereckého (VG). Mezi přijatými není cizí státní příslušník. Poče t tříd 1 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků/studentů Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli 267 Neprospěli 7 2 Neklasifikováni 3 - z toho opakující ročník 0 0 Průměrný prospěch žáků 1,75 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 52,7 / 0,36 Po opravné zkoušce v srpnu V posledním srpnovém týdnu vykonalo 6 žáků opravné zkoušky a 3 žáci zkoušky v náhradním termínu. Celkem 8 žáků v srpnu zkoušky úspěšně složilo a pokračují ve studiu (jeden koná maturitní zkoušku v podzimním termínu). Dva žáci nebyli u zkoušek úspěšní, jedna žákyně opakuje ročník, jedna žákyně se nedostavila ke zkouškám v náhradním termínu, přestoupila na jinou školu

8 II. Výsledky maturitních zkoušek (po podzimním termínu MZ) Žáci/studenti Prospěli Kód a název oboru konající zkoušky s vyznamenáním celkem Maturitní zkouška: Prospěli K/ K/ Celkem Neprospěli Celkem 8 žáků neuspělo na první pokus u jednoho z předmětů maturitní zkoušky v jarním termínu, sedm z nich opakovalo tyto dílčí zkoušky v termínu podzimním, jedna žákyně se k podzimnímu termínu nepřihlásila. Jeden žák konal celou maturitní zkoušku v podzimním termínu. Jedna žákyně nemohla maturitní zkoušku absolvovat pro neprospěch a opakuje čtvrtý ročník. 8. Hodnocení chování žáků/studentů Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Gymnázium Během školního roku bylo uděleno několik důtek ředitele školy za méně závažná porušení školního řádu. Ve třech případech bylo na konci školního roku chování klasifikováno stupněm uspokojivé pro hrubé porušení školního řádu. Bylo uděleno několik pochval ředitele školy za výrazné úspěchy v soutěžích a za aktivní zapojení do školních aktivit viz dále. Jeden žák školy byl podmínečně vyloučen pro hrubé porušení školního řádu. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi 2014 Počet Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů na VŠ na VOŠ celkem K/ K/ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Odchody žáků ze školy během školního roku: 4x přestup na jinou střední školu, 2x přerušení studia pro studium v zahraničí. Na konci školního po absolvování základního vzdělání (kvarta) přestoupili na jinou střední školu 3 žáci

9 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol (absolventi roku 2013) Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 20121/2013 Z nich počet nezaměstnaných duben K/ K/ Celkem 84 8 Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: informace uvedené jsou uvedené k viz uvedený protál. V podstatě se jedná o absolventy, kteří nezvládli adaptaci na vysokoškolské studium a v průběhu roku studium na VŠ ukončili. 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole I. Žáci/studenti v denní formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Počet žáků Počty žáků/studentů ve skupině Jazyk Počet skupin /studentů minimálně maximálně průměr anglický ,4 německý ,9 francouzský ,5 ruský ,3 španělský II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Jazyk celkem pedagogická částečná žádná i odborná Rodilí mluvčí anglický 6 6 německý 3 3 francouzský 2 2 ruský španělský Vyučující cizích jazyků na škole mají předepsané vzdělání. Vyučující průběžně sledují nabídky dalšího vzdělávání. Gymnázium Jana Palacha je oficiálním akreditovaným přípravným centrem společnosti City and Guilds umožňujícím zájemcům, kteří by rádi získali mezinárodně uznávaný certifikát z anglického jazyka na úrovni B2 C1, přípravu a složení zkoušek v domácím prostředí. Tuto akreditaci naše škola získala po letech dobré spolupráce s testovacím centrem jazykové školy Glossa a také díky stabilně dobrým výsledkům našich studentů v těchto zkouškách

10 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Všichni učitelé školy prošli minimálně základním kurzem pro práci s počítači, všichni bez problémů počítače využívají k vedení dokumentů, ke komunikaci a k výuce. Ve škole jsou dvě počítačové učebny, 10 odborných pracoven a 18 běžných tříd a 6 tříd s poloviční kapacitou pro výuku jazyků. Do všech kabinetů a většiny odborných učeben je rozvedena kabeláž pro připojení do vnitřní počítačové sítě. Ve škole je 69 přípojných míst a k nim je připojeno 65 pracovních stanic. Díky financování z projektu EU peníze školám (CZ.1.07/1.5.00/ ) společně se SRPŠ při GJP Mělník byl v loňském roce proveden upgrade počítačové sítě gymnázia. Díky tomu mohla být zvýšena kapacita sítě ze 100Mb/s na 1Gb/s a přibyly dva přístupové body k bezdrátové síti. Od tohoto školního roku je ve vnitřním prostoru školy umožněno WI-FI připojení. V učebnách výpočetní techniky 26 pracovních míst, 3 místa v audiovizuálních učebnách a 2 místa ve studovně. Učitelé školy mají dále k dispozici 4 notebooky, které je možno operativně spolu s přenosnými dataprojektory umístit v libovolné učebně. Ve sborovně a v kabinetech je celkem 20 počítačů, které slouží učitelům k přípravě na výuku, k zápisům do třídních knih a výkazů a pro další vzdělávání. Počítače jsou ve většině případů tři až osm let staré s operační pamětí 520MB, s operačním systémem WINDOWS XP nebo WINDOWS 7. Počítače jsou vybaveny MS Office a dalšími programy pro výuku žáků. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat textový editor, tabulkový editor, editor prezentací, grafický editor, webový prohlížeč, editor webových stránek, klienta elektronické pošty. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat výukové programové vybavení a informační zdroje. Ze všech aplikací je možno tisknout na tiskárnu. Veškerý používaný software je legální, na všech pracovištích platí zákaz instalace a používání nelegálního softwaru. Serverem sítì je MS Windows Server Žáci a pedagogičtí pracovníci mají zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat a mají možnost uložit si svá data na přenosné médium. Škola má k dispozici šest dataprojektorů, dva digitální fotoaparáty, jednu digitální videokameru, tři interaktivní tabule. K Internetu je od února 2011 dosud škola připojena službou firmy MASON, která poskytuje připojení naší škole jako sponzorský dar. Připojení odpovídá požadavkům ICT standardu. Všechny stanice připojené do školní sítě mají přístup na Internet. Součástí služby je také prostor pro webovou prezentaci školy (www.gjp-me.cz). Všichni pedagogičtí pracovníci mají zajištěn přístup ke schránce elektronické pošty a prostor pro své webové prezentace. Škola má zajištěnu ochranu proti virům jak na úrovni souborového systému, tak i na úrovni došlé a odesílané pošty antivirovým programem AVG Security Business Edition. V elektronické formě jsou vedeny zápisy do třídních knih, elektronická databáze školy se všemi údaji o žácích a jejich klasifikaci a o zaměstnancích školy je samozřejmostí. Rodičům a plnoletým žákům je umožněn kódovaný dálkový přístup k osobním údajům žáka, ke klasifikačním údajům a k údajům o absenci. Využívání ICT techniky v hodinách při výuce se každoročně zvyšuje, nejvíce je využívána možnost připojení k Internetu. Žáci školy jsou vedeni k účelnému využívání ICT (prezentace, vyhledávání a zpracování informací). Problémem začíná být zastaralost ve škole používané techniky vzhledem k finančním (ne)možnostem není možné počítače využívané pro administrativu a výuku obměňovat

11 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací Pedagogických Interních/externích Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 49/44,7 15/14,3 34/30, /2 12,8 V tomto roce pracovali ve škole dva externí pedagogičtí pracovníci školní psycholog a část úvazku Fj. Ve školním roce 2013/14 škola zaměstnávala jednu asistentku pedagoga na zkrácený úvazek.. Seznam učitelů (šk.r.2013/2014) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Délka ped. praxe Miroslav Klouček Ředitel 1,0 VŠ M,Fy Mgr. 37 Milan Schweigstill Zástupce ředitele 1,0 VŠ Rj, Ze Mgr. 24 Jana Danišková Učitel, správce sítě 1,0 Vš M,Fy RNDr. 25 Dagmar Dvořáková Učitel, školní metodik prevence, předsedkyně PK 1,0 VŠ Dě,ČJ,ZSV Mgr. 31 Jana Fiedlerová Učitel 1,0 VŠ Tv,Ov Mgr. 8 Hana Davídková Učitel 1,0 Vš Čj, Nj Mgr. 10 Dana Hilská Učitel, správce www 1,0 VŠ M,Bv Paed.Dr 29 Hana Güllichová Učitel mat.dovolená VŠ Frj,Aj Mgr. 15 Helena Švajdová Učitel 0,8 VŠ Ch,Bi Mgr. 11 Lenka Kalkantová Učitel 1,0 VŠ Aj,Ekonomie Ing. 20 Zdeňka Lindová Učitel 0,5 VŠ Dě,Čj Mgr. 32 Hana Minaříková Učitel 0,9 VŠ Aj,Vv Mgr. 15 Martina Nejedlá Učitel 1,0 VŠ Čj,Rj,Hv Paed.Dr 23 Ilona Němcová Učitel 1,0 VŠ Dě,Rj PhDr. 20 Romana Niemcová Učitel 1,0 VŠ Bi,Ch Ing. 19 Lenka Pořízková Učitel, kordin. envir. 1,0 VŠ Bi,Ch Mgr. 10 Dagmar Prajznerová Učitel 1,0 VŠ Vv,Rj, Mgr. 29 Miroslava Renková Učitel, předsedkyně PK 1,0 VŠ Nj,Čj Mgr. 29 StanislavaRothová Učitel,výchovný poradce 1,0 VŠ Frj, Čj Mgr. 40 Zdeňka Sekulová Učitel, předseda PK 1,0 VŠ Tv,Ze Mgr. 32 Karel Šimánek Učitel,předseda PK 1,0 VŠ M,DG RNDr. 33 Lenka Šimánková Učitel 1,0 VŠ Rj,Aj,Ze Paed.Dr 27 Ivana Šimková Učitel, koordinátorka ŠVP 1,0 VŠ M,Fy Mgr. 24 Milada Štráchalová Učitel 1,0 VŠ Rj,Nj Mgr. 34 Kateřina Tlustá Učitel 0,5 VŠ Bi, Ch Mgr. 8 František Zeman Učitel 0,7 VŠ M,Fy Mgr

12 Tereza Drápalová-Šajtarová Učitel 0,6 VŠ Čj,Dě Mgr. 12 Olga Kloučková Učitel, předsedkyně PK 1,0 VŠ M,Fy Mgr. 28 Natálie Langová Učitel 1,0 VŠ Aj,Rj Mgr. 15 Michal Vejvoda Učitel,předseda PK 1,0 VŠ Čj,ZSV Mgr 13 Zdeněk Tošnar Učitel 1,0 VŠ Aj,Hv Mgr. 15 Ondřej Šťastný Učitel 0,7 VŠ Tv Bc 2 Dagmar Frycová Školní psycholog EX 0,1 VŠ PhDr. Marie Valinčičová Učitel 0,5 VŠ Fj Mgr. Gabriela Horčičková Asistent pedagoga 0,3 VŠ Ing. II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem Z toho žen III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let 6-10 let let let více než 30 let Osobní asistenty pro žáky (studenty) se zdravotním postižením škola nezaměstnávala

13 V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání (k ) Celkový počet hodin Předmět odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk 6 6 Ruský jazyk 6 6 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika (+ prakt.cvičení) Chemie (+ prakt.cvičení) Biologie (+ prakt.cvičení) IVT Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Ochrana čl.za mimořádných situací 3 3 Mediální výchova 4 4 Základy ekonomie podnikání 6 6 Volitelné předměty, seminářea nepovinné př. (konverzace, cvičení, semináře, Dg, další jazyk) Celkem Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu: jedna učitelka na částečný úvazek na zástup za mateřskou dovolenou - počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy: jedna učitelka odešla na mateřskou dovolenou 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: V současné době mají všichni pedagogičtí pracovníci školy vykonávající specializované činnosti splněny kvalifikační předpoklady dle vyhlášky č.317/2005sb. Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium: Letní škola historie v Praze, kurz o moderní české literatuře, doškolení hodnotitelů a komisařů k nové maturitě v jednotlivých předmětech a další

14 Samostudium pedagogických pracovníků bylo v tomto školním roce zaměřeno převážně na studium nových přístupů a metod ve vzdělávání s využitím IT techniky, dále pak metodických materiálů k nové formě maturitní zkoušky. Škola odebírá množství odborných a metodických časopisů a pravidelně doplňuje odbornou část školní knihovny. Všechny publikace jsou k dispozici učitelům školy i žákům ve školní knihovně. Pedagogičtí pracovníci školy absolvovali povinná školení k nové maturitě pro zkoušení žáků PUP. Školné v tomto případě nehradila škola žádné, škola hradila ostatní náklady s tím spojené cestovné a stravné, mzdové náklady za zastupování nepřítomných učitelů. 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci se mohli během školního roku zapojit do práce i v těchto zájmových kroužcích: pěvecký, výtvarný, dramatický, výpočetní techniky, odbíjená, florball, košíková, posilování, diskusní a přírodovědný. Kromě těchto aktivit nabízeli učitelé školy konzultace všem žákům v pravidelném rozvrhu konzultačních hodin, po domluvě i mimo určené hodiny. Učitelé školy vedli žáky k účasti na různých soutěžích, pořádali pro ně zájezdy do divadel, na odborné exkurze, sjednávali pro ně odborné přednášky podrobněji viz přiložené tabulky. Komise českého jazyka Typ akce Počet zúčastně ných tříd Počet zúčastně ných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Klub mladého diváka I představení II. Literární audio video kurz 5 21 Exkurze. besedy 1 26 Sbírky Šternberského paláce + Národní galerie Divadelní představení 4 93 Prokletí básníci Evžen Oněgin Legenda V + W 2 60 Mauglí 2 45 Strakonický dudák 1 30 Tajemství stříbrného plátna Soutěže 1. B 26 Literární soutěž Památníku Terezín Mám se v Terezíně velice dobře? Olympiáda v českém jazyce 2 7 SOČ Čtení pomáhá 4. B 5 Charitativní projekt Seifertovy Kralupy 3 výsledky nejsou známy Wolkerův Prostějov 1.B, P6, 5 viz níže 2.A Dětská scéna (recitace) P4 1 OČJ I. Okres 2 1. místo V. Vlasák

15 2. místo V. Zandlová (6. místo v kraj. kole) OČJ II. Okres 2 2. místo N. Beránková SOČ krajské kolo 1 Magadalena Tydrichová (VIII) v krajském kole 1. pozice, postup do republikového, výsledky nejsou známy Komise cizích jazyků Typ akce/ PK CJ organizátoři Termín/tr vání, náplň Exkurze - ČR Den Frankofon ie, Praha Exkurze Erlebnisla nd Matematik, Technisch es Museum Dresden Zúčastněné třídy, počet žáků VIII a 3. ročník 10 studentů Poznámka (výsle-dek apod.) Praha s francouzským komentářem Francie , Za poznáním regionu PACA Kulturní akce (kino, divadlo, výstava) Anglické divadlo, Peter Pan Anglické divadlo The Detectives Představe ní v AJ Žáci Fj z různých tříd, 40 3.B, VII.P, VI.P 43 žáků tercie třeťáci (150 žáků) Kladné ohlasy žáků Soutěže Školní kolo olympiád\ v němčině VG 10 účastníků 3 postupují do Okresu / Renková Okresní kolo olympiády v němčině Krajské kolo olympiády v němčině VG, 1. místo (ST) 3. místo:(3a) VG 5. místo (ST) Jeden postup do kraj. kola Školní kolo olympiády v angličtině 23.1.,27.1. a NG, VG (1.-3.roč.) účastníků 6 účastníků postup do okresního kola /

16 Okresní kolo olympiády v angličtině Krajské kolo olympiády v angličtině Krajské kolo soutěže konverzace ve Fj účastníků (4NG, 1.místo (II.P),3.místo (IV.P), 1.místo 2 VG) (1.B), 2.místo (VII.P) účastníci- 6. a 8. místo septima 3. místo B2 ( do krajského kola této soutěže smí postoupit pouze jeden žák za školu) Čestné uznání škole Soutěž Frankofobie 2013 Únorbřezen 10 žáků-z různých tříd Němčinář roku 2014 duben 11 z VG Náš nejlepší na 167. místě z 1342 účastníků, škola celkově na 69. místě ze 99 škol; Další akce Do Německa na zkušenou AJ Magical England workshop v AJ AJ přednáška o Austrálii v AJ AJ přednáška o možnostech studia v zahraničí Fj beseda o studiu v frankofonních zemích Studium Rok v Burgundsku ročníky 10 žáků Březen Kvarta a I. ročníky 2014 (40 studentů) Říjen III. ročníky ( studentů) Září 2013 II. ročníky (50 studentů) 3.ročník Prezentace pro maturanty o možnostech pobytu v Německu Studium ve Francii-Rok v Burgundsku.2013/2014 studuje 1 žákyně, pro rok 2014/2015 se připravují 2 žákyně Jarní kurzy Aj kurz Červen studentů II. a III.ročníků Místo konání: Mělník, Praha Komise společenskovědních předmětů Exkurze P5 27 Terezín Zahraniční výjezdy 3. A 22 ÚSTR Praha - Odsun ročník 45 Osvětim, Krakov, Vělička Projekty IV P, VII, III. AB 80 Film a dějiny Konfident, Památník na Vítkově období normalizace, prohlídka památníku 3. a 4. roč. 100 Film a dějiny Ve stínu, Památník na Vítkově období 50. let, prohlídka památníku VII, 3B, HIS4, 4.r. 77 Dotkni se 20. století pilotní škola projektu Národního muzea roč. 20 Hrou proti HIV/AIDS ve spolupráci s DDM Mělník žáci jako moderátoři zájemci VG 46 Studentské volby do Evropského parlamentu - ve spolupráci s Člověkem v tísni

17 sexta, 3.A, kvarta - zájemci 9 Dějepis ve 21. století ve spolupráci s ÚSTR Praha Soutěže SVS4, HIS SOČ 4. roč. 15 školní kolo SOČ 6 krajské kolo SOČ 2 národní kolo SOČ 3.r. 3 Historická soutěž 2 (P6, P7) 4 Aliante 2014 (NATO) P6 3 Europasecura 2 (P7, 3.A) 10 Cestou do Parlamentu Olympiády Tercie, kvarta 11 Dějepisná olympiáda Jiné akce školy NG, VG všichni Rozhlasové relace k výročí 17. listopadu, k výročí upálení Jana Palacha IV. P, celé VG 291 Nejstarší řemeslo výstava RM Mělník III.P, IV.P 59 Hrou proti HIV/AIDS ve spolupráci s DDM Mělník Běh pro Afriku ve spolupráci s Člověkem v tísni 5 pedag ogů 3. a 4. ročník 30 Příběhy bezpráví přednáška Mgr. D. Státníka Rok 1968 HIS3 15 Přednáška v SOkA HIS3 15 Přednáška L. Snopka Historikova práce (RM) HIS Přednáška M. Dvořáka Mýty a fakta heydrichiády, Mělničtí letci za 2. sv. války HIS Živá paměť o.p.s. Genocida Romů (P. Voves) přednáška spojená s projekcí 3. ročníky (EP) cca 65 Přednáška M. Karnolta (PARTNERS) Investování 3. ročníky (EP) cca 65 Přednáška M. Karnolta (Partners) Finanční produkty 3. ročníky (EP) cca 65 Přednáška M. Karnolta (Partners) Banky 3. ročníky (EP) cca 65 Přednáška H.Langšádlové Státní rozpočet 3. ročníky (EP) cca 65 Přednáška společnosti ERUDIA Můžeš podnikat Vzdělávání 2 Mgr. D. Dvořáková, PhDr. I. Němcová seminář k projektu Dotkni se 20. století - Brno 1 Mgr. D. Dvořáková Druhá republika přednáška prof. R. Kvačka 1 PhDr. I. Němcová Mezinárodní seminář o holocaustu v Osvětimi 1 Mgr. Zdeňka Lindová: vzdělávání učitelů v ÚSTR PRAHA (6 seminářů) Mimořádné výsledky žáků Středoškoláci a Evropa EUROKVIZ Družstvo žáků naší školy vybojovalo celkové vítězství a za odměnu jelo do Bruselu KK SOČ 2 Dědičová 1. místo Tydrichová 2x1. místo Aliante 2014 (NATO) 2 Diopová, Svobodová 7. místo, 1. náhradníci pro mezinárodní finále

18 Europasecura 3 Diopová, Svobodová, Šilhart 1. místo v krajském kole, postup do celorepublikového finále Dějepisná olympiáda 1 Ketnerová Michaela (kvarta) 14. místo v krajském kole Komise přírodních věd Typ akce Počet zúčastně ných tříd Počet zúčastně ných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Exkurze 2. a 3. roč. 8 Fyzikální kurz Škoda Auto a. s., vodní elektrárna Obříství, Drážďany, Praha, pokusy 2. a 3. roč 12 Biologický kurz 1.B 26 Planetárium Praha P6, 2.A, 75 TriHyBus 3.A Soutěže 3 45 Eurokvíz 1.místo v kraji tým 2.A 5 48 základní kola -Eurorebus 5 15 Krajské kolo Eurorebus 5.m Kvinta,4.m P2, 3.m J.Šlamborová a 5.m K.Kettnerová (jednotlivci) 2 6 Celostátní finále 26.nejúspěšnější škola v republice (ze 100 finálových) 2 28 Přírodovědná KRNAP Olympiády - Zeměpisná NG i VG 45 Školní kolo 6 Okresní kolo 1 Krajské kolo A.Šámal -9.místo -fyzikální VG 1 NG - 2 J. Svobodová Krajské kolo 7.m. kat. C Krajské kolo. 7.m. 2.místo OK kat.f Michal Holec 2.místo OK kat.e Antonín Šámal a 3. místo KK FO. -chemická Jana Krajské kolo 7. místo Svobodová - biologická NG Okresní kolo kat. D. 1.místo Š. Lísková, 2. místo K. Kettnerová, 3. místo M. Dyrhonová, 4. místo K. Helemiková, 7.místo-K. Zelenková; K.K kat.d.- Š. Lísková 6.místo VG Kat. B A. Martincová 6.místo, - ekologická VG 3 Viktorin, Rousová, Martincová 2.místo KK Projekty - Člověk v tísni NG i VG celá škola Postavme se hladu, farmářský trh - GLOBE PVS 55 Hydrologický monitoring 2.,3.,4. roč. - Recyklohraní Kvarta, 60 Úkoly k tématu odpady Prima Kroužky VG 12 Chemický -zaměřený na pokusy anorganické a organické chemie

19 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Krajské kolo fyzikální Jana Svobodová 7. místo olympiády Krajské kolo fyzikální Antonín Šámal 3. místo olympiády Krajské kolo chemické Jana Svobodová 7. místo olympiády Krajské kolo biologické olympiády NG. Šárka Lísková Karolína Helemiková 6. místo 14. místo Eurokvíz Tým 2.A Vítěz soutěže Krajské kolo biologické Aneta Martincová 6. místo olympiády Krajské kolo ekologické olympiády Viktorin František, Rousová Pavlína, 2.místo Člověk v tísni Postavme se hladu Martincová Aneta PVS č.ročníky, Oktáva Zařazení mezi 10 nejlépe zrealizovaných akcí v ČR Komise matematiky Typ akce Počet Počet Poznámka (název akce, výsledek) zúčastněných tříd zúčastněných žáků Exkurze Fyzikální kurz 8 výstava "Země zážitku" - matematika bez hranic v Drážďanech Soutěže PIKOMAT PRIMA 12 Pythagoriáda PRIMA 28 Z toho 10 postup do okr. kola Matematický klokan Matematická olympiáda Matematická olympiáda PRIMA 31 PRIMA 5 SEKUNDA 15, 13 postoupilo do ok 1. m. OK 2. m. OK Místo v OK KLOKAN Sekunda místo v okrese MaSo sekunda 3 2 x 5. místo Logická sekunda 25 olympiáda Pythagoriáda sekunda 29 Pythagoriáda tercie 29 Matematická tercie 4 2. místo OK olympiáda PIKOMAT tercie místo Klokan tercie místo v okrese Logická tercie

20 olympiáda Logická olympiáda kvarta 26 2 krajští finalisté 9. místo v celostátním kole Klokan kvarta 29 Antonín Šámal Matematická olympiáda 1. místo v okrese kvarta 8 v OK 6 krajské kolo 5 úspěšných řešitelů KK 4. místo v kraji MaSo Kvarta 3 Celostátní soutěž 5. místo 23. místo Jáma lvová kvarta 1 Celostátní soutěž 3. místo SOČ (obor Matematika) oktáva 1 Magdaléna Tydrichová Klokan VG a 3. místo v okrese Klokan NG 120 Jáma lvová kvarta 3. místo v celostátní soutěži Olympiády Septima oktáva úsp. řeš. KK matematické olympiády (P: Mikuš a Magdaléna Tydrichová) Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění SOČ- matematika 1 3.místo v celostátním kole Komise EVVO Typ akce Počet zúčastněný ch tříd Počet zúčastně ných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Soutěže 3 3 KK Ekologické olympiády ve Vlašimi 2 NG, 4 VG 6+46 Biologická olympiáda kat.a,b,d III.P,IV.P, Přírodovědný Klokan a 2.roč PVS II. 42 Zoologická soutěž KRNAPu a,iii.roč. NG, VG celá škola Sběr mobilů Kvarta 30 Inventura, Cesta kolem světa, Enigma, zpravodaj -Recyklohraní Kvarta 30 Pohádková knížka třídilka NG i VG 45 Zeměpisná olympiáda Ostatní Sk, I.A,B,Kt 90 LVVK bezpečnost, KRNAP I.A a Kt 40 Tercie 30 Projekty I.P, IV.P, 105 Recyklohraní Sjezd řeky Jizery Přírodní park Rečkov + naučná stezka Klokočský les (vodohospodářství)

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více