Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

2 - 2 -

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací a podle pokynů KÚ uvedených v čísle jednacím /2014/KUSK. 1. Základní údaje o škole Škola: Gymnázium Jana Palacha,Mělník,Pod Vrchem 3421 I.Č. : Identifikátor ředitelství: Zřizovatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ Právní forma : příspěvková organizace Ředitel: Mgr.Miroslav Klouček tel.: Zástupce ředitele: Mgr.Milan Schweigstill tel.: Ved. šk. jídelny: Marie Hánová tel.: Fax : Stránky školy : Školská rada : Předseda: Ing.Jana Diopová: (za rodiče a zletilé žáky) Členové: MUDr. Ladislav Peychl (za rodiče a zletilé žáky) Jiří Klepetko (za zřizovatele) JUDr.Petr Kowanda: (za zřizovatele) Mgr.Stanislava Rothová (zástupce školy) PhDr.Ilona Němcová (zástupce školy) Datum poslední změny v rejstříku škol a školských zařízení je Změna nabývá účinnosti

4 2. Charakteristika školy Hlavní předmět a účel činnosti školy je vymezen 57 (střední škola) a 119 (školní jídelna) zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. Škola sídlí ve vlastní budově (budova je majetkem Středočeského kraje, je v provozu od roku 1996). Jedná se o rozlehlou panelovou stavbu s částečně provedeným zateplením. Budova je vytápěna horkovodem z EMĚ, má vlastní výměníkovou stanici s částečnou automatickou regulací vytápění. Školní kuchyně je vybavena spotřebiči na elektrickou energii, všechny spotřebiče jsou původní (tedy z roku 1996), provoz kuchyně je energeticky náročný. V budově jsou odborné laboratoře a učebny, dvě učebny výpočetní techniky, ve studovně, kabinetech a učebnách jsou další počítače s připojením na internet, studenti mohou dále využívat školní knihovnu se studovnou, výtvarnou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště, které bylo postupně rekonstruováno do vyhovujícího stavu, v době provozu školy je pro ně otevřen školní bufet. Vybavení školy mají studenti možnost využívat i mimo vyučování a v rámci volitelných předmětů a zájmových kroužků. Drobnější opravy a úpravy provádíme vlastními silami. Provoz takto velké budovy je finančně náročný největší podíl provozních nákladů připadá na úhradu energií, vodné a stočné. Schválená vzdělávací koncepce: - číselný kód studijního oboru : K/41, K/81 - název studijního oboru gymnázium - schválení st.oboru Věstník MŠMT, roč.l, sešit 12, leden 1995, nově ŠVP GJP Škola vyučuje podle RVP pro gymnázia rozpracovaného ve vlastním ŠVP GJP. Gymnázium zabezpečuje především přípravu žáků ke studiu na vysoké škole, případně k vyššímu odbornému studiu. Hlavním cílem školy je poskytovat žákům všeobecné vzdělání s ohledem na jejich odbornou profilaci. Gymnázium Jana Palacha v Mělníku mělo ve školním roce 2013/ tříd - 8 tříd osmiletého studia a 7 tříd čtyřletého studia. Základní učivo je společné pro všechny žáky a zahrnuje povinně dva živé cizí jazyky (anglický a dále pak německý, francouzský, ruský nebo španělský). Je zachováván ráz školy poskytující všeobecné vzdělání. Odborná profilace studentů je řešena systémem volitelných předmětů. Ve druhém ročníku vyššího gymnázia si žáci volili jeden volitelný předmět pro další studium. Touto volbou si vybírali další zaměření na přírodní vědy, jazyky, případně techniku. Tato volba může být korigována dalšími volitelnými předměty ve třetím a pak ve čtvrtém ročníku. V posledním roce studia již měli studenti tři volitelné předměty. Z nabídky volitelných předmětů uveďme například předměty rozšiřující znalosti matematiky, přírodovědných nebo společenskovědních oborů, další živý jazyk (španělština, ruština) v sextě a druhém ročníku čtyřletého cyklu, přírodovědný - 4 -

5 seminář. Společenskovědní, fyzikální nebo historický seminář si žáci mohli zvolit v septimě a 3.ročníku čtyřletého cyklu. Volitelné předměty v posledním roce studia mají převážně charakter seminářů, v tomto roce to byl historický seminář, geografický seminář, seminář z fyziky, seminář člověk ve společnosti a matematické semináře. Jsou však nabízeny i ekonomie, základy práce s výpočetní technikou, literární seminář. Otevření volitelného předmětu a semináře je podmíněno z ekonomických důvodů dostatečným počtem přihlášených studentů. Podle ŠVP GJP byla i v tomto roce posílena hodinová dotace výuky cizího jazyka pro všechny žáky maturitního ročníku. Využíváme v plné míře možností daných RVP pro gymnázia - žáci v posledním roce studia mají možnost zvolit si některé z klasických předmětů (dějepis, zeměpis, fyzika, biologie, deskriptivní geometrie), kterým se věnují zvýšenou měrou. Snažíme se tak posílit odbornou profilaci studentů v posledních letech studia. Na nižším gymnáziu a v prvním ročníku vyššího gymnázia se vyučovalo podle ŠVP GJP. Od primy vyučujeme anglický jazyk, od sekundy mají žáci ještě němčinu nebo francouzštinu. Škola zabezpečuje učebnice pouze žákům nižšího gymnázia, další školní potřeby si žáci kupují sami, ve většině případů jim učebnice zajistí po předběžném objednání školní knihovna, nebo si je opatří na pravidelně pořádané školní burze učebnic. 3. Školy a školská zařízení - členění I. Školy nejvyšší povolený počet studentů/žáků a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Počet počet Druh/typ školy) IZO žáků žáků/stu žáků /student d. v DFV /student ů 1 ů gymnázium žáci a dospělí všechny formy studia 2 DFV denní forma vzdělávání Přepočten ý počet ped. pracovník ů Počet žáků/stud. na přep. počet ped. pracovníků 30,4 12,8 II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený Z Přepočtený IZO a název součásti počet žáků/ počet toho počet (školské zařízení) ubyt./stráv. žáků/ubyt./ cizích pracovníků /klientů stráv./klientů školní jídelna * 15 6,5 *V tom je zahrnuto 40 zaměstnanců 158 obědů bylo denně odváženo do výdejny ISŠT Mělník. V jídelně se stravovali i žáci SOŠ Neratovice. Přepočtený počet zaměstnanců je nepatrně vyšší než skutečný stav jsou započítáni pracovníci přijatí na termínovaný pracovní poměr za dlouhodobě nemocné

6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou K/41 gymnázium K/81 gymnázium Celkem Z Ústeckého kraje dojíždělo do školy 24 žáků, z Prahy 3 žáci a z Libereckého kraje 1 žák. Žáky školy bylo celkem 5 cizích státních příslušníků mimo EU (Vietnam 4, Ukrajina1) 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Počet integrovaných Druh postižení SŠ VOŠ Sluchové postižení 0 - Zrakové postižení 1-6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ Do vyššího gymnázia uchazeči nekonali přijímací zkoušky. Uchazeči byli seřazeni podle výsledků v posledních třech pololetích ZŠ. Všichni uchazeči, kteří byli přihlášeni, byli přijati, neboť jejich hodnocení ze ZŠ odpovídalo požadavkům na studenta gymnázia. Zápisové lístky odevzdalo 41 uchazečů. Bylo vyhlášeno i druhé kolo přijímacího řízení (květen, červen) přihlásil se jeden uchazeč, zápisový lístek však neodevzdal. Přijímací zkoušky do nižšího gymnázia proběhly 22. a 23. dubna Zadání vypracovala firma SCIO. Zkoušky se skládaly ze tří částí : matematika, český jazyk, všeobecné studijní předpoklady. Do celkového hodnocení byly zohledněny výsledky v posledních ročnících ZŠ a výstupní hodnocení ze ZŠ maximálně deseti body to je za samé jedničky, v každém z posledních pololetí po dvou bodech, lineárně při horším průměru méně, za celkové průměry 2,00 a horší pak nula bodů. Maximálně bylo možné dosáhnout v jednotlivých částech zkoušky tento počet bodů: Matem 30 bodů (po přepočtu 30), Cesjaz 40 bodů (po přepočtu 30), OSP 60 bodů (po přepočtu 30), Body ze ZŠ 10 bodů (po přepočtu 10). Celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení (rozhodný pro určení pořadí) byl vypočítán u každého uchazeče podle vzorce: Body cel = Body ZŠ+ (Matem/30)*30 + (OSP/60)*30 + (Cesjaz/40)*30 Tímto přepočtem získaly jednotlivé části přijímací zkoušky stejnou váhu v celkovém výsledku a výsledky ze ZŠ byly zohledněny

7 I. Údaje o přijímacím řízení do denního vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Celke 1. kolo Další kola Odvolání m počet počet počet přijato Kód a název oboru přihl. přij. podle odevz danýc h ZL přihl. přij. podaných kladn ě vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou K/81 gymnázium K/41 gymnázium Celkem Z jiných krajů byli přijati 3 žáci z Ústeckého kraje (VG) a 1 žák z kraje Libereckého (VG). Mezi přijatými není cizí státní příslušník. Poče t tříd 1 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků/studentů Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli 267 Neprospěli 7 2 Neklasifikováni 3 - z toho opakující ročník 0 0 Průměrný prospěch žáků 1,75 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 52,7 / 0,36 Po opravné zkoušce v srpnu V posledním srpnovém týdnu vykonalo 6 žáků opravné zkoušky a 3 žáci zkoušky v náhradním termínu. Celkem 8 žáků v srpnu zkoušky úspěšně složilo a pokračují ve studiu (jeden koná maturitní zkoušku v podzimním termínu). Dva žáci nebyli u zkoušek úspěšní, jedna žákyně opakuje ročník, jedna žákyně se nedostavila ke zkouškám v náhradním termínu, přestoupila na jinou školu

8 II. Výsledky maturitních zkoušek (po podzimním termínu MZ) Žáci/studenti Prospěli Kód a název oboru konající zkoušky s vyznamenáním celkem Maturitní zkouška: Prospěli K/ K/ Celkem Neprospěli Celkem 8 žáků neuspělo na první pokus u jednoho z předmětů maturitní zkoušky v jarním termínu, sedm z nich opakovalo tyto dílčí zkoušky v termínu podzimním, jedna žákyně se k podzimnímu termínu nepřihlásila. Jeden žák konal celou maturitní zkoušku v podzimním termínu. Jedna žákyně nemohla maturitní zkoušku absolvovat pro neprospěch a opakuje čtvrtý ročník. 8. Hodnocení chování žáků/studentů Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Gymnázium Během školního roku bylo uděleno několik důtek ředitele školy za méně závažná porušení školního řádu. Ve třech případech bylo na konci školního roku chování klasifikováno stupněm uspokojivé pro hrubé porušení školního řádu. Bylo uděleno několik pochval ředitele školy za výrazné úspěchy v soutěžích a za aktivní zapojení do školních aktivit viz dále. Jeden žák školy byl podmínečně vyloučen pro hrubé porušení školního řádu. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi 2014 Počet Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů na VŠ na VOŠ celkem K/ K/ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Odchody žáků ze školy během školního roku: 4x přestup na jinou střední školu, 2x přerušení studia pro studium v zahraničí. Na konci školního po absolvování základního vzdělání (kvarta) přestoupili na jinou střední školu 3 žáci

9 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol (absolventi roku 2013) Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 20121/2013 Z nich počet nezaměstnaných duben K/ K/ Celkem 84 8 Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: informace uvedené jsou uvedené k viz uvedený protál. V podstatě se jedná o absolventy, kteří nezvládli adaptaci na vysokoškolské studium a v průběhu roku studium na VŠ ukončili. 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole I. Žáci/studenti v denní formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Počet žáků Počty žáků/studentů ve skupině Jazyk Počet skupin /studentů minimálně maximálně průměr anglický ,4 německý ,9 francouzský ,5 ruský ,3 španělský II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Jazyk celkem pedagogická částečná žádná i odborná Rodilí mluvčí anglický 6 6 německý 3 3 francouzský 2 2 ruský španělský Vyučující cizích jazyků na škole mají předepsané vzdělání. Vyučující průběžně sledují nabídky dalšího vzdělávání. Gymnázium Jana Palacha je oficiálním akreditovaným přípravným centrem společnosti City and Guilds umožňujícím zájemcům, kteří by rádi získali mezinárodně uznávaný certifikát z anglického jazyka na úrovni B2 C1, přípravu a složení zkoušek v domácím prostředí. Tuto akreditaci naše škola získala po letech dobré spolupráce s testovacím centrem jazykové školy Glossa a také díky stabilně dobrým výsledkům našich studentů v těchto zkouškách

10 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Všichni učitelé školy prošli minimálně základním kurzem pro práci s počítači, všichni bez problémů počítače využívají k vedení dokumentů, ke komunikaci a k výuce. Ve škole jsou dvě počítačové učebny, 10 odborných pracoven a 18 běžných tříd a 6 tříd s poloviční kapacitou pro výuku jazyků. Do všech kabinetů a většiny odborných učeben je rozvedena kabeláž pro připojení do vnitřní počítačové sítě. Ve škole je 69 přípojných míst a k nim je připojeno 65 pracovních stanic. Díky financování z projektu EU peníze školám (CZ.1.07/1.5.00/ ) společně se SRPŠ při GJP Mělník byl v loňském roce proveden upgrade počítačové sítě gymnázia. Díky tomu mohla být zvýšena kapacita sítě ze 100Mb/s na 1Gb/s a přibyly dva přístupové body k bezdrátové síti. Od tohoto školního roku je ve vnitřním prostoru školy umožněno WI-FI připojení. V učebnách výpočetní techniky 26 pracovních míst, 3 místa v audiovizuálních učebnách a 2 místa ve studovně. Učitelé školy mají dále k dispozici 4 notebooky, které je možno operativně spolu s přenosnými dataprojektory umístit v libovolné učebně. Ve sborovně a v kabinetech je celkem 20 počítačů, které slouží učitelům k přípravě na výuku, k zápisům do třídních knih a výkazů a pro další vzdělávání. Počítače jsou ve většině případů tři až osm let staré s operační pamětí 520MB, s operačním systémem WINDOWS XP nebo WINDOWS 7. Počítače jsou vybaveny MS Office a dalšími programy pro výuku žáků. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat textový editor, tabulkový editor, editor prezentací, grafický editor, webový prohlížeč, editor webových stránek, klienta elektronické pošty. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat výukové programové vybavení a informační zdroje. Ze všech aplikací je možno tisknout na tiskárnu. Veškerý používaný software je legální, na všech pracovištích platí zákaz instalace a používání nelegálního softwaru. Serverem sítì je MS Windows Server Žáci a pedagogičtí pracovníci mají zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat a mají možnost uložit si svá data na přenosné médium. Škola má k dispozici šest dataprojektorů, dva digitální fotoaparáty, jednu digitální videokameru, tři interaktivní tabule. K Internetu je od února 2011 dosud škola připojena službou firmy MASON, která poskytuje připojení naší škole jako sponzorský dar. Připojení odpovídá požadavkům ICT standardu. Všechny stanice připojené do školní sítě mají přístup na Internet. Součástí služby je také prostor pro webovou prezentaci školy (www.gjp-me.cz). Všichni pedagogičtí pracovníci mají zajištěn přístup ke schránce elektronické pošty a prostor pro své webové prezentace. Škola má zajištěnu ochranu proti virům jak na úrovni souborového systému, tak i na úrovni došlé a odesílané pošty antivirovým programem AVG Security Business Edition. V elektronické formě jsou vedeny zápisy do třídních knih, elektronická databáze školy se všemi údaji o žácích a jejich klasifikaci a o zaměstnancích školy je samozřejmostí. Rodičům a plnoletým žákům je umožněn kódovaný dálkový přístup k osobním údajům žáka, ke klasifikačním údajům a k údajům o absenci. Využívání ICT techniky v hodinách při výuce se každoročně zvyšuje, nejvíce je využívána možnost připojení k Internetu. Žáci školy jsou vedeni k účelnému využívání ICT (prezentace, vyhledávání a zpracování informací). Problémem začíná být zastaralost ve škole používané techniky vzhledem k finančním (ne)možnostem není možné počítače využívané pro administrativu a výuku obměňovat

11 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací Pedagogických Interních/externích Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 49/44,7 15/14,3 34/30, /2 12,8 V tomto roce pracovali ve škole dva externí pedagogičtí pracovníci školní psycholog a část úvazku Fj. Ve školním roce 2013/14 škola zaměstnávala jednu asistentku pedagoga na zkrácený úvazek.. Seznam učitelů (šk.r.2013/2014) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Délka ped. praxe Miroslav Klouček Ředitel 1,0 VŠ M,Fy Mgr. 37 Milan Schweigstill Zástupce ředitele 1,0 VŠ Rj, Ze Mgr. 24 Jana Danišková Učitel, správce sítě 1,0 Vš M,Fy RNDr. 25 Dagmar Dvořáková Učitel, školní metodik prevence, předsedkyně PK 1,0 VŠ Dě,ČJ,ZSV Mgr. 31 Jana Fiedlerová Učitel 1,0 VŠ Tv,Ov Mgr. 8 Hana Davídková Učitel 1,0 Vš Čj, Nj Mgr. 10 Dana Hilská Učitel, správce www 1,0 VŠ M,Bv Paed.Dr 29 Hana Güllichová Učitel mat.dovolená VŠ Frj,Aj Mgr. 15 Helena Švajdová Učitel 0,8 VŠ Ch,Bi Mgr. 11 Lenka Kalkantová Učitel 1,0 VŠ Aj,Ekonomie Ing. 20 Zdeňka Lindová Učitel 0,5 VŠ Dě,Čj Mgr. 32 Hana Minaříková Učitel 0,9 VŠ Aj,Vv Mgr. 15 Martina Nejedlá Učitel 1,0 VŠ Čj,Rj,Hv Paed.Dr 23 Ilona Němcová Učitel 1,0 VŠ Dě,Rj PhDr. 20 Romana Niemcová Učitel 1,0 VŠ Bi,Ch Ing. 19 Lenka Pořízková Učitel, kordin. envir. 1,0 VŠ Bi,Ch Mgr. 10 Dagmar Prajznerová Učitel 1,0 VŠ Vv,Rj, Mgr. 29 Miroslava Renková Učitel, předsedkyně PK 1,0 VŠ Nj,Čj Mgr. 29 StanislavaRothová Učitel,výchovný poradce 1,0 VŠ Frj, Čj Mgr. 40 Zdeňka Sekulová Učitel, předseda PK 1,0 VŠ Tv,Ze Mgr. 32 Karel Šimánek Učitel,předseda PK 1,0 VŠ M,DG RNDr. 33 Lenka Šimánková Učitel 1,0 VŠ Rj,Aj,Ze Paed.Dr 27 Ivana Šimková Učitel, koordinátorka ŠVP 1,0 VŠ M,Fy Mgr. 24 Milada Štráchalová Učitel 1,0 VŠ Rj,Nj Mgr. 34 Kateřina Tlustá Učitel 0,5 VŠ Bi, Ch Mgr. 8 František Zeman Učitel 0,7 VŠ M,Fy Mgr

12 Tereza Drápalová-Šajtarová Učitel 0,6 VŠ Čj,Dě Mgr. 12 Olga Kloučková Učitel, předsedkyně PK 1,0 VŠ M,Fy Mgr. 28 Natálie Langová Učitel 1,0 VŠ Aj,Rj Mgr. 15 Michal Vejvoda Učitel,předseda PK 1,0 VŠ Čj,ZSV Mgr 13 Zdeněk Tošnar Učitel 1,0 VŠ Aj,Hv Mgr. 15 Ondřej Šťastný Učitel 0,7 VŠ Tv Bc 2 Dagmar Frycová Školní psycholog EX 0,1 VŠ PhDr. Marie Valinčičová Učitel 0,5 VŠ Fj Mgr. Gabriela Horčičková Asistent pedagoga 0,3 VŠ Ing. II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem Z toho žen III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let 6-10 let let let více než 30 let Osobní asistenty pro žáky (studenty) se zdravotním postižením škola nezaměstnávala

13 V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání (k ) Celkový počet hodin Předmět odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk 6 6 Ruský jazyk 6 6 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika (+ prakt.cvičení) Chemie (+ prakt.cvičení) Biologie (+ prakt.cvičení) IVT Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Ochrana čl.za mimořádných situací 3 3 Mediální výchova 4 4 Základy ekonomie podnikání 6 6 Volitelné předměty, seminářea nepovinné př. (konverzace, cvičení, semináře, Dg, další jazyk) Celkem Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu: jedna učitelka na částečný úvazek na zástup za mateřskou dovolenou - počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy: jedna učitelka odešla na mateřskou dovolenou 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: V současné době mají všichni pedagogičtí pracovníci školy vykonávající specializované činnosti splněny kvalifikační předpoklady dle vyhlášky č.317/2005sb. Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium: Letní škola historie v Praze, kurz o moderní české literatuře, doškolení hodnotitelů a komisařů k nové maturitě v jednotlivých předmětech a další

14 Samostudium pedagogických pracovníků bylo v tomto školním roce zaměřeno převážně na studium nových přístupů a metod ve vzdělávání s využitím IT techniky, dále pak metodických materiálů k nové formě maturitní zkoušky. Škola odebírá množství odborných a metodických časopisů a pravidelně doplňuje odbornou část školní knihovny. Všechny publikace jsou k dispozici učitelům školy i žákům ve školní knihovně. Pedagogičtí pracovníci školy absolvovali povinná školení k nové maturitě pro zkoušení žáků PUP. Školné v tomto případě nehradila škola žádné, škola hradila ostatní náklady s tím spojené cestovné a stravné, mzdové náklady za zastupování nepřítomných učitelů. 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci se mohli během školního roku zapojit do práce i v těchto zájmových kroužcích: pěvecký, výtvarný, dramatický, výpočetní techniky, odbíjená, florball, košíková, posilování, diskusní a přírodovědný. Kromě těchto aktivit nabízeli učitelé školy konzultace všem žákům v pravidelném rozvrhu konzultačních hodin, po domluvě i mimo určené hodiny. Učitelé školy vedli žáky k účasti na různých soutěžích, pořádali pro ně zájezdy do divadel, na odborné exkurze, sjednávali pro ně odborné přednášky podrobněji viz přiložené tabulky. Komise českého jazyka Typ akce Počet zúčastně ných tříd Počet zúčastně ných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Klub mladého diváka I představení II. Literární audio video kurz 5 21 Exkurze. besedy 1 26 Sbírky Šternberského paláce + Národní galerie Divadelní představení 4 93 Prokletí básníci Evžen Oněgin Legenda V + W 2 60 Mauglí 2 45 Strakonický dudák 1 30 Tajemství stříbrného plátna Soutěže 1. B 26 Literární soutěž Památníku Terezín Mám se v Terezíně velice dobře? Olympiáda v českém jazyce 2 7 SOČ Čtení pomáhá 4. B 5 Charitativní projekt Seifertovy Kralupy 3 výsledky nejsou známy Wolkerův Prostějov 1.B, P6, 5 viz níže 2.A Dětská scéna (recitace) P4 1 OČJ I. Okres 2 1. místo V. Vlasák

15 2. místo V. Zandlová (6. místo v kraj. kole) OČJ II. Okres 2 2. místo N. Beránková SOČ krajské kolo 1 Magadalena Tydrichová (VIII) v krajském kole 1. pozice, postup do republikového, výsledky nejsou známy Komise cizích jazyků Typ akce/ PK CJ organizátoři Termín/tr vání, náplň Exkurze - ČR Den Frankofon ie, Praha Exkurze Erlebnisla nd Matematik, Technisch es Museum Dresden Zúčastněné třídy, počet žáků VIII a 3. ročník 10 studentů Poznámka (výsle-dek apod.) Praha s francouzským komentářem Francie , Za poznáním regionu PACA Kulturní akce (kino, divadlo, výstava) Anglické divadlo, Peter Pan Anglické divadlo The Detectives Představe ní v AJ Žáci Fj z různých tříd, 40 3.B, VII.P, VI.P 43 žáků tercie třeťáci (150 žáků) Kladné ohlasy žáků Soutěže Školní kolo olympiád\ v němčině VG 10 účastníků 3 postupují do Okresu / Renková Okresní kolo olympiády v němčině Krajské kolo olympiády v němčině VG, 1. místo (ST) 3. místo:(3a) VG 5. místo (ST) Jeden postup do kraj. kola Školní kolo olympiády v angličtině 23.1.,27.1. a NG, VG (1.-3.roč.) účastníků 6 účastníků postup do okresního kola /

16 Okresní kolo olympiády v angličtině Krajské kolo olympiády v angličtině Krajské kolo soutěže konverzace ve Fj účastníků (4NG, 1.místo (II.P),3.místo (IV.P), 1.místo 2 VG) (1.B), 2.místo (VII.P) účastníci- 6. a 8. místo septima 3. místo B2 ( do krajského kola této soutěže smí postoupit pouze jeden žák za školu) Čestné uznání škole Soutěž Frankofobie 2013 Únorbřezen 10 žáků-z různých tříd Němčinář roku 2014 duben 11 z VG Náš nejlepší na 167. místě z 1342 účastníků, škola celkově na 69. místě ze 99 škol; Další akce Do Německa na zkušenou AJ Magical England workshop v AJ AJ přednáška o Austrálii v AJ AJ přednáška o možnostech studia v zahraničí Fj beseda o studiu v frankofonních zemích Studium Rok v Burgundsku ročníky 10 žáků Březen Kvarta a I. ročníky 2014 (40 studentů) Říjen III. ročníky ( studentů) Září 2013 II. ročníky (50 studentů) 3.ročník Prezentace pro maturanty o možnostech pobytu v Německu Studium ve Francii-Rok v Burgundsku.2013/2014 studuje 1 žákyně, pro rok 2014/2015 se připravují 2 žákyně Jarní kurzy Aj kurz Červen studentů II. a III.ročníků Místo konání: Mělník, Praha Komise společenskovědních předmětů Exkurze P5 27 Terezín Zahraniční výjezdy 3. A 22 ÚSTR Praha - Odsun ročník 45 Osvětim, Krakov, Vělička Projekty IV P, VII, III. AB 80 Film a dějiny Konfident, Památník na Vítkově období normalizace, prohlídka památníku 3. a 4. roč. 100 Film a dějiny Ve stínu, Památník na Vítkově období 50. let, prohlídka památníku VII, 3B, HIS4, 4.r. 77 Dotkni se 20. století pilotní škola projektu Národního muzea roč. 20 Hrou proti HIV/AIDS ve spolupráci s DDM Mělník žáci jako moderátoři zájemci VG 46 Studentské volby do Evropského parlamentu - ve spolupráci s Člověkem v tísni

17 sexta, 3.A, kvarta - zájemci 9 Dějepis ve 21. století ve spolupráci s ÚSTR Praha Soutěže SVS4, HIS SOČ 4. roč. 15 školní kolo SOČ 6 krajské kolo SOČ 2 národní kolo SOČ 3.r. 3 Historická soutěž 2 (P6, P7) 4 Aliante 2014 (NATO) P6 3 Europasecura 2 (P7, 3.A) 10 Cestou do Parlamentu Olympiády Tercie, kvarta 11 Dějepisná olympiáda Jiné akce školy NG, VG všichni Rozhlasové relace k výročí 17. listopadu, k výročí upálení Jana Palacha IV. P, celé VG 291 Nejstarší řemeslo výstava RM Mělník III.P, IV.P 59 Hrou proti HIV/AIDS ve spolupráci s DDM Mělník Běh pro Afriku ve spolupráci s Člověkem v tísni 5 pedag ogů 3. a 4. ročník 30 Příběhy bezpráví přednáška Mgr. D. Státníka Rok 1968 HIS3 15 Přednáška v SOkA HIS3 15 Přednáška L. Snopka Historikova práce (RM) HIS Přednáška M. Dvořáka Mýty a fakta heydrichiády, Mělničtí letci za 2. sv. války HIS Živá paměť o.p.s. Genocida Romů (P. Voves) přednáška spojená s projekcí 3. ročníky (EP) cca 65 Přednáška M. Karnolta (PARTNERS) Investování 3. ročníky (EP) cca 65 Přednáška M. Karnolta (Partners) Finanční produkty 3. ročníky (EP) cca 65 Přednáška M. Karnolta (Partners) Banky 3. ročníky (EP) cca 65 Přednáška H.Langšádlové Státní rozpočet 3. ročníky (EP) cca 65 Přednáška společnosti ERUDIA Můžeš podnikat Vzdělávání 2 Mgr. D. Dvořáková, PhDr. I. Němcová seminář k projektu Dotkni se 20. století - Brno 1 Mgr. D. Dvořáková Druhá republika přednáška prof. R. Kvačka 1 PhDr. I. Němcová Mezinárodní seminář o holocaustu v Osvětimi 1 Mgr. Zdeňka Lindová: vzdělávání učitelů v ÚSTR PRAHA (6 seminářů) Mimořádné výsledky žáků Středoškoláci a Evropa EUROKVIZ Družstvo žáků naší školy vybojovalo celkové vítězství a za odměnu jelo do Bruselu KK SOČ 2 Dědičová 1. místo Tydrichová 2x1. místo Aliante 2014 (NATO) 2 Diopová, Svobodová 7. místo, 1. náhradníci pro mezinárodní finále

18 Europasecura 3 Diopová, Svobodová, Šilhart 1. místo v krajském kole, postup do celorepublikového finále Dějepisná olympiáda 1 Ketnerová Michaela (kvarta) 14. místo v krajském kole Komise přírodních věd Typ akce Počet zúčastně ných tříd Počet zúčastně ných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Exkurze 2. a 3. roč. 8 Fyzikální kurz Škoda Auto a. s., vodní elektrárna Obříství, Drážďany, Praha, pokusy 2. a 3. roč 12 Biologický kurz 1.B 26 Planetárium Praha P6, 2.A, 75 TriHyBus 3.A Soutěže 3 45 Eurokvíz 1.místo v kraji tým 2.A 5 48 základní kola -Eurorebus 5 15 Krajské kolo Eurorebus 5.m Kvinta,4.m P2, 3.m J.Šlamborová a 5.m K.Kettnerová (jednotlivci) 2 6 Celostátní finále 26.nejúspěšnější škola v republice (ze 100 finálových) 2 28 Přírodovědná KRNAP Olympiády - Zeměpisná NG i VG 45 Školní kolo 6 Okresní kolo 1 Krajské kolo A.Šámal -9.místo -fyzikální VG 1 NG - 2 J. Svobodová Krajské kolo 7.m. kat. C Krajské kolo. 7.m. 2.místo OK kat.f Michal Holec 2.místo OK kat.e Antonín Šámal a 3. místo KK FO. -chemická Jana Krajské kolo 7. místo Svobodová - biologická NG Okresní kolo kat. D. 1.místo Š. Lísková, 2. místo K. Kettnerová, 3. místo M. Dyrhonová, 4. místo K. Helemiková, 7.místo-K. Zelenková; K.K kat.d.- Š. Lísková 6.místo VG Kat. B A. Martincová 6.místo, - ekologická VG 3 Viktorin, Rousová, Martincová 2.místo KK Projekty - Člověk v tísni NG i VG celá škola Postavme se hladu, farmářský trh - GLOBE PVS 55 Hydrologický monitoring 2.,3.,4. roč. - Recyklohraní Kvarta, 60 Úkoly k tématu odpady Prima Kroužky VG 12 Chemický -zaměřený na pokusy anorganické a organické chemie

19 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Krajské kolo fyzikální Jana Svobodová 7. místo olympiády Krajské kolo fyzikální Antonín Šámal 3. místo olympiády Krajské kolo chemické Jana Svobodová 7. místo olympiády Krajské kolo biologické olympiády NG. Šárka Lísková Karolína Helemiková 6. místo 14. místo Eurokvíz Tým 2.A Vítěz soutěže Krajské kolo biologické Aneta Martincová 6. místo olympiády Krajské kolo ekologické olympiády Viktorin František, Rousová Pavlína, 2.místo Člověk v tísni Postavme se hladu Martincová Aneta PVS č.ročníky, Oktáva Zařazení mezi 10 nejlépe zrealizovaných akcí v ČR Komise matematiky Typ akce Počet Počet Poznámka (název akce, výsledek) zúčastněných tříd zúčastněných žáků Exkurze Fyzikální kurz 8 výstava "Země zážitku" - matematika bez hranic v Drážďanech Soutěže PIKOMAT PRIMA 12 Pythagoriáda PRIMA 28 Z toho 10 postup do okr. kola Matematický klokan Matematická olympiáda Matematická olympiáda PRIMA 31 PRIMA 5 SEKUNDA 15, 13 postoupilo do ok 1. m. OK 2. m. OK Místo v OK KLOKAN Sekunda místo v okrese MaSo sekunda 3 2 x 5. místo Logická sekunda 25 olympiáda Pythagoriáda sekunda 29 Pythagoriáda tercie 29 Matematická tercie 4 2. místo OK olympiáda PIKOMAT tercie místo Klokan tercie místo v okrese Logická tercie

20 olympiáda Logická olympiáda kvarta 26 2 krajští finalisté 9. místo v celostátním kole Klokan kvarta 29 Antonín Šámal Matematická olympiáda 1. místo v okrese kvarta 8 v OK 6 krajské kolo 5 úspěšných řešitelů KK 4. místo v kraji MaSo Kvarta 3 Celostátní soutěž 5. místo 23. místo Jáma lvová kvarta 1 Celostátní soutěž 3. místo SOČ (obor Matematika) oktáva 1 Magdaléna Tydrichová Klokan VG a 3. místo v okrese Klokan NG 120 Jáma lvová kvarta 3. místo v celostátní soutěži Olympiády Septima oktáva úsp. řeš. KK matematické olympiády (P: Mikuš a Magdaléna Tydrichová) Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění SOČ- matematika 1 3.místo v celostátním kole Komise EVVO Typ akce Počet zúčastněný ch tříd Počet zúčastně ných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Soutěže 3 3 KK Ekologické olympiády ve Vlašimi 2 NG, 4 VG 6+46 Biologická olympiáda kat.a,b,d III.P,IV.P, Přírodovědný Klokan a 2.roč PVS II. 42 Zoologická soutěž KRNAPu a,iii.roč. NG, VG celá škola Sběr mobilů Kvarta 30 Inventura, Cesta kolem světa, Enigma, zpravodaj -Recyklohraní Kvarta 30 Pohádková knížka třídilka NG i VG 45 Zeměpisná olympiáda Ostatní Sk, I.A,B,Kt 90 LVVK bezpečnost, KRNAP I.A a Kt 40 Tercie 30 Projekty I.P, IV.P, 105 Recyklohraní Sjezd řeky Jizery Přírodní park Rečkov + naučná stezka Klokočský les (vodohospodářství)

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2014 2 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Rozbor hospodaření za rok 2014 1)Úvod Škola: Gymnázium

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 32) Strana 2 (celkem 32) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více