Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421"

Transkript

1 1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org ) Zpráva o hospodaření za rok 2014

2 2 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Rozbor hospodaření za rok )Úvod Škola: Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO: IŘ: Ředitel: Mgr. Miroslav Klouček telefon: Zástupce ředitele: RNDr. Jana Danišková Gymnázium sídlí ve vlastní budově uvedené do provozu v roce Ve sledovaném období byly úkoly organizace plněny v plném rozsahu. V současné době má škola 8 tříd osmiletého gymnázia (kód oboru K/8)1 a 7 tříd čtyřletého gymnázia (kód oboru K/41). Průměrná naplněnost tříd činí 27 žáků na jednu třídu. Přepočtený počet zaměstnanců je 45,4 (z toho 29,5 pedagogických pracovníků, 15 nepedagogických pracovníků (včetně školní kuchyně), fyzický počet zaměstnanců kolem 47 část zaměstnanců pracuje na zkrácený úvazek, případně v termínovaném pracovním poměru, několik pracovníků pracovalo též na částečný úvazek v projektech financovaných EU. Škola sídlí v budově, která byla dostavěna v roce Jedná se o rozlehlou panelovou stavbu s částečně provedeným zateplením zdí. Největší úniky tepla jsou přes prosklené chodby. Budova je vytápěna horkovodem z EMĚ, má vlastní výměníkovou stanici s částečnou poloautomatickou regulací vytápění. Školní kuchyně má všechny spotřebiče na elektrickou energii. V budově jsou odborné laboratoře a učebny, dvě učebny ICT s 24 pracovními místy, odborné učebny jsou vybavené počítači s připojením na internet (stejně jako studovna, sborovna a kabinety vyučujících, Wi-Fi síť je po celé budově, k jejímu dobudování přispělo SRPŠ), studenti mohou využívat i školní knihovnu se studovnou, výtvarnou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště. V době provozu školy je pro ně otevřen školní bufet. Vybavení školy mají studenti možnost využívat i mimo vyučování v rámci volitelných předmětů a zájmových kroužků. Kapacita školní kuchyně je 700 vařených jídel denně, kapacita jídelny 420 strávníků. Vaříme proto i pro ISŠS Mělník, která si obědy odváží do své jídelny. Kromě toho nabízíme stravování i žákům Střední zdravotnické školy a žákům SOŠ a SOU Neratovice,

3 3 vykonávajícím praxi na Mělníku. Počet zapsaných strávníků (včetně odvážených jídel a pracovníků školy) činil v uplynulém období )Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu Neinvestiční prostředky Příjmy: celkové tis. Kč z toho: a) od zřizovatele tis. Kč b) od státu 0 tis. Kč b) příjmy za stravné tis. Kč c) nahodilé 27 tis. Kč d) úroky 2 tis. Kč e) použití FRIM 0 tis. Kč f) EU fondy tis. Kč Výdaje: neinvestiční celkem tis. Kč z toho: platy zaměstnanců tis. Kč zákonné odvody tis. Kč soc. odvody FKSP 152 tis. Kč výdaje za učební pomůcky a učebnice 108 tis. Kč ostatní: a) energie, voda, teplo tis. Kč b) služby, opravy, udržování 718 tis. Kč c) odpisy 594 tis. Kč d) potraviny tis. Kč e) nezahrnuté ostatní 488 tis. Kč Zisk 48 tis. Kč Komentář: Mimo rozpočtové prostředky uvedené výše škola získala finanční prostředky vázané na grandy EU z OPVK Nevšední matematika všedního dne a Peníze středním školám

4 4 tzv. šablony v celkové výši tis. Kč. Dále škola získala mimo rozpočtové prostředky dar od města Mělník ve výši 20 tis. Kč na primární prevenci proti patologickým jevům. Celkové neinvestiční výdaje školy byly oproti roku 2013 nižší přibližně o 79 tis.kč. Přepočtený počet žáků opět nepatrně poklesl (meziročně o 3 žáky na 386 žáků v září 2014). Celková dotace na platy zaměstnanců byla v roce 2014 vyšší o 120 tis. Kč. Úsporná opatření zavedená v minulých letech bylo nutno zachovat. Přepočtený počet pedagogických pracovníků oproti roku 2013 poklesl o necelého jednoho pracovníka, tabulkový normativní předpoklad je vyšší než skutečnost. Náklady na souhrnnou položku energie, voda, teplo jsou z velké části odvislé od vývoje počasí, dají se předvídat jen zhruba. Skutečné náklady na energie byly proti minulému roku snížené o 11% (148 tis. Kč). Výdaje jsou v souladu s předpokládaným rozpočtem. Šetřit se v této položce bez investic do budovy již nedá. Účelové dotace: Program Excelence ,- Kč Asistent pedagoga ,- Kč Dotace na další živý jazyk na ZŠ ,- Kč Řešení havárií ,- Kč Řešili jsme havárii konvektomatu ve školní kuchyni. Celou částku 227 tis. Kč jsme dostali od zřizovatele (Středočeský kraj). Vyhodnocení ekonomických údajů a) Úkoly vyplývající z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena, jsou plněny. Kapacita školy stanovená zřizovací listinou byla naplněna na 74%. (Nenaplněnost cílové kapacity je dána vynuceným útlumem osmiletého cyklu oproti původním záměrům otevíráme každoročně pouze jednu třídu osmiletého cyklu a také současným snížením počtu absolventů ZŠ do prvních ročníků čtyřletého cyklu je přijímáno méně žáků.) Kapacita školní jídelny byla naplněna, školní kuchyně, která má kapacitu 700 jídel (o 220 více, než je kapacita jídelny) je využívána též ISŠT Mělník, která si obědy odváží do své výdejny. Stravování žáků nabízíme i ostatním SŠ ve městě. b) Závazné ukazatele rozpočtu jsou organizací plněny: čerpání mzdových prostředků bylo v uplynulém období plněno na 100% z ročního rozpočtu limitovaný počet zaměstnanců byl dodržen, nebyl naplněn v oblasti pedagogických pracovníků řešeno přespočetnými hodinami příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši tis.kč (stejně jako v loňském roce) kryje pouze nejnutnější náklady bez oprav a odpisů tržby jsou téměř výhradně z prodeje stravenek ve školní jídelně, menší část tvoří dary a nahodilé příjmy spotřeba energie je podmíněna počasím a nedá se dopředu přesněji odhadnout, z plánovaných ročních výdajů na energie a vodu bylo vyčerpáno cca 1133 tis. Kč odpisy nelze z upraveného rozpočtu krýt, podle pokynů zřizovatele nejsou zahrnovány do celkového výsledku hospodaření

5 5 Od zřizovatele jsme neměli pro rok 2014 schválené žádné investiční akce. Byla uskutečněna investice jen při řešení havárie konvektomatu ve školní kuchyni. 3) Doplňkovou činnost organizace v uplynulém období neprovozovala. 4) Další doplňující ekonomické údaje Nemáme žádné pohledávky ani závazky. 5) Celkově hospodaření ve sledovaném období hodnotím jako velmi úsporné daří se udržet provoz školy zatím jen s překonatelným omezením, vnitřní dluh však narůstá: bude nutné opravit vstupní schodiště, obnovit strojové vybavení školní kuchyně, opravit omítku budovy na několika místech, natřít kovové součásti a oplocení, je nutné opravit (vyměnit) část odpadového potrubí. Plánované příjmy a výdaje se daří postupně plnit vyjma odpisů. Hospodářský výsledek organizace byl v roce 2014 mírně zlepšený (nehledě na neplněný odpisový plán). Trvají zavedená úsporná opatření vytápění je stále regulováno na minimální hodnoty, které dovolují hygienické předpisy, neprovádíme opravy, které nejsou nezbytně nutné, vnitřní prostory byly vymalovány pouze do výše vrácených příjmů z pronájmů, nakupujeme pouze základní potřeby (hygienické prostředky, psací potřeby), omezujeme spotřebu materiálu na nejnižší možnou míru. Využívali jsme peněz z dotací EU v rámci projektů OPVK. Během roku byla ve spolupráci se zřizovatelem řešena havárie konvektomatu. Z financí na provoz jsme zaplatili výměnu podlahové krytiny v jedné třídě a částečnou opravu střechy nad křídlem B. Opatření z minulé zprávy se daří plnit částečně: ŠVP GJP je podle schváleného RVP pro základní školství a gymnázia aplikován několik let již ve všech třídách. Po schválení školskou radou byly provedeny malé úpravy ve skladbě volitelných předmětů. Výstavba tělocvičny schválená radou kraje pro tento rok se pozdržela - nyní je Krajským úřadem Středočeského kraje vybírán dodavatel stavby a probíhá stavební řízení. Obnovu počítačů v učebně IVT jsme z důvodu nedostatku financí nemohli uskutečnit. Žádosti podané pro tento rok v srpnu 2014 ke zřizovateli nebyly zatím vyřízeny, o jejich osudu se pravděpodobně bude teprve rozhodovat. Jedná se o výměnu počítačů v učebně IVT, nutnou obnovu vybavení kuchyně, zateplení chodeb, malování učeben a kabinetů) Probíhalo čerpání dotací ze dvou projektů z peněz EU - výzva MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Nevšední matematika všedního dne a tzv. šablony Peníze EU pro SŠ. Oba projekty byly v roce 2014 úspěšně ukončeny.

6 6) Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti organizace 6 Na prvním místě bude nutné řešit problémy budovy a základního zařízení, které se postupně objevují. Na zastaralé a dosluhující vybavení školní kuchyně již upozorňuji několik let. Do krizového stavu se postupně dostává kanalizační potrubí uvnitř budovy. Ve spolupráci se zřizovatelem budeme řešit v roce 2015 jeho nejnutnější částečnou obnovu. V příštím roce budeme podle plánu a na základě posouzení stavu obměňovat vybavení jednotlivých pracovišť počítači převážná část současného vybavení je za hranicí odpisového období realizace však závisí na rozpočtových zdrojích, které, jak se ukazuje, nemůžeme ovlivnit. V Mělníku dne ; Mgr. Miroslav Klouček ředitel Gymnázia Jana Palacha, Mělník

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 Adresa organizace:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Předkládá: Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského čp. 169 IČ: 603 717 57 Uherský Brod, PSČ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014 Únor 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Gymnázium a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12 PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČO: 70 64 55 66 www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Čj.: 2014/46 ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Příbram IV, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2013/2014 V Příbrami 2014- Strana

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Opava, únor 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Příspěvková organizace: Střední

Více