Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje"

Transkript

1 Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Ing. Jana Ku erová, MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 2007

2 Publikace byla vydána za finanční podpory dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví, 2007, projekt č Implementace Zdraví 21 v Libereckém kraji, odborná recenze: MUDr. E. Rychlíková

3 Obsah: Úvod Co je hodnocení vliv na zdraví Pro se zabývat hodnocením vliv na zdraví Jak provád t hodnocení vliv na zdraví Jak provád t screening Vytvo ení HIA týmu Jak provád t scoping Identifikace dopad Vyhledávání a stanovení cíl koncepce majících vliv na zdraví Analýza existujících politik týkající se zdraví Posouzení zdroj pro identifikaci vliv Jak provád t hodnocení dopad Jak naformulovat doporu ení Jak monitorovat vlivy Stru né shrnutí HIA Záv r P íloha. 1 Indikátory popisující zdraví P íloha. 2 Zd vodn ní determinant P íloha. 3 Literatura P íloha. 4 Pojmy a zkratky

4 Úvod Zdravé obyvatelstvo p edstavuje základní p edpoklad pro rozvoj kraje. Jedním ze zp sob, jak ovlivnit ve ejné zdraví, je zakotvit požadavek jeho ochrany a podpory do strategických dokument, podle kterých se bude ídit rozvoj regionu po p íští léta. Metoda Health Impact Assessment (dále jen HIA) umož uje zohlednit zdraví v koncepci, popsat vlivy na ve ejné zdraví, stanovit indikátory, posoudit zdroje ohledn dat o zdraví, navrhnout monitoring šitý na míru strategii, ur it podmínky pro výb r projekt a p edevším upravit cíle strategie tak, aby ochrana a podpora ve ejného zdraví byla výsledkem napl ování koncepce i politiky. (1) V podmínkách Libereckého kraje je metodika HIA konkrétním nástrojem realizace schválené Zdravotní politiky kraje, a to je také d vod, pro by se m la stát standardní sou ástí všech krajských rozvojových dokument. Zám r využít metodiku HIA k prosazování zdraví i zdravotní politiky kraje je ze strany krajské samosprávy podpo en usnesením Rady kraje. 1034/06/RK z (2) Z tohoto d vodu je p edkládán tento materiál jako pom cka pro zpracovatele koncepcí v rámci Libereckého kraje. 1 Co je hodnocení vliv na zdraví Hodnocení vliv na zdraví (HIA) je zp sob jak najít, prohloubit pozitivní a vylou it nebo alespo zmírnit negativní dopady na zdraví obyvatel jakékoliv naformulované politiky nebo jiného rozvojového dokumentu. Jedná se p edevším o ty strategické materiály, kde není p edm tem zlepšení zdraví jako základní cíl koncepce, tj. jedná se o tzv. nezdravotnické koncepce. Strategické dokumenty mají sv j zamýšlený cíl a dopad, ale spolu s ním mají i dopady nezamýšlené a neo ekávané, které mohou mít pozitivní, ale i negativní dopad na zdraví obyvatel. P íkladem m že být t eba rozvoj velkých obchodních center na okraji m st, což z hlediska sociálních dopad znamená zvýšení zam stnanosti, avšak zárove tento zám r m že zp sobit zav ení a tím pádem redukci malých lokálních obch dk, což výrazn ovlivní p edevším obyvatele, kte í nemají možnost jak se do okrajových ástí m sta dopravit. (3) Cílem HIA je tedy najít všechny dopady na zdraví, a už pozitivní nebo negativní, a snížit zdravotní rizika na minimum. To zahrnuje zvážení r zných dopad na zdraví v r zných skupinách obyvatel populace. 2 Pro se zabývat hodnocením vliv na zdraví Sv tová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady. (4) Zdraví p edstavuje pro každého jedince základ pro to, aby mohl žít kvalitní život. Z tohoto d vodu je nutné rozvojové dokumenty posuzovat z hlediska vliv na zdraví. Posouzená koncepce navíc sv d í o schopnosti zpracovatel a zadavatel neopomíjet dopad na ob any kraje. Mimo jiné to zvyšuje i kvalitu zpracovaného materiálu. Zárove se tím také ztransparentní proces rozhodování o potencionálních dopadech. Dále je nutno zd raznit, že cílem HIA není jen zmírn ní rizik, ale i zvýšení pozitivních efekt širokého spektra koncepcí. 2

5 V tšina hodnocení HIA vyžaduje vstupy odborník s odlišnými názory a pohledy, pocházejících z r zných organizací, což koncepci ve svém výsledku obohacuje. Mohou ovšem vyvstat i konflikty, kdy jedna skupina lidí profituje a jiná realizací koncepce m že ztrácet. HIA rozhodn neodstraní pot ebu ud lat složitá a komplikovaná rozhodnutí, ale rozhodn zpr hlední dopady koncepce na zdraví. Proces provedení hodnocení vliv na zdraví screening = rozhodnutí, zda by koncepce m la obsahovat posouzení vliv na zdraví vytvo ení HIA týmu = tým lidí, kte í posuzují pozitivní a negativní vlivy, navrhují opat ení scoping = vytvo ení hranic HIA: ur ení geografického rozsahu, skupin obyvatel, kterých se koncepce týká, v etn citlivých skupin obyvatel, asového rozvrhu, p edpokládané dopady identifikace dopad = identifikace možných dopad návrhu koncepce hodnocení dopad = hodnocení identifikovaných dopad za ú elem naformulovat doporu ení ke zlepšení dopad na zdraví vytvá ení doporu ení = HIA by m la obsahovat doporu ení, která by maximalizovala pozitivní a minimalizovala negativní dopady na zdraví monitoring dopad = jakmile je návrh koncepce implementován, dopady na zdraví, které se projeví, by m ly být monitorovány V praxi se stává, že se v rámci hodnocení návrhu koncepce objeví nové informace, pak se v procesu hodnocení vracíme o kroky zp t. Nap íklad pokud se p i identifikaci dopad zjistí, že skupina obyvatel je v tší, než se p vodn myslelo, pak je t eba se vrátit ke scopingu a znovu p edefinovat skupinu obyvatel. (3) 3

6 3 Jak provád t hodnocení vliv na zdraví 3.1 Jak provád t screening K tomu, abychom mohli rozhodnout, zda je pot eba provést HIA, pot ebujeme rychlé posouzení možných zdravotních dopad a zvážení velikosti a významnosti návrhu koncepce z hlediska dopad na zdraví a znalost dostupnosti podklad pro provedení hodnocení. Jednou z možností zpracovatele je použít kontrolní list obsahující otázky uvedené pod textem. Tyto otázky umožní se zamyslet nad tím, jaké m že mít návrh koncepce zdravotní dopady, ale neumožní definovat práh pro stanovení, zda je HIA pot ebná. Obvykle je i v cí názoru, jaké zdroje informací budou pro HIA dostupné a použitelné. V tšina partner souhlasí s definováním kritéria, nap íklad HIA se d lá vždy tam, kde koncepce zdraví neobsahuje, ani je nehodnotí, anebo kdy se o ekává nep íznivý vliv na citlivou ást populace. Screening m že být vypracován: 1) extern, nezávislou osobou, která není zahrnuta do zpracování návrhu politiky. Nap íklad, v Nizozemí Nizozemská škola ochrany ve ejného zdraví posuzuje všechny vládní politiky a koncepce s cílem najít všechny signifikantní dopady na zdraví 2) n kým, kdo je zpracovatelem návrhu koncepce. Nap íklad ve Velké Británii zpracovatelé koncepcí politik používají sérii kontrolních list hodnocení vliv než formulují vládní politiku nebo koncepci. Takto se identifikují dopady mnoha problém na zdraví, na rovný p ístup k pohlavím, na životní prost edí a také na lidská práva. Otázky screeningu Má návrh koncepce vliv na jednu nebo více determinant zdraví? (5) Sociální a ekonomické Životní styl a chování Dostupnost služeb chudoba výživa vzd lání ovzduší zam stnanost fyzická aktivita zdravotní služby hluk sociální vylou enost kou ení sociální služby bydlení instituce (samospráva, státní správa, nevládní organizace, spolky, integrovaný záchranný systém, policii ) Životní prost edí alkohol trávení volného asu kvalita vod rodina sexuální chování sociální prost edí kriminalita drogy pracovní prost edí infrastruktura gamblerství úrazovost investice p da kultura Pozn.: zdroj upraven odpady 4

7 Další uvád né p ehledy determinant zdraví Oblast Kategorie P íklad determinant Individuální Environmentální Instituciální (7) Individuální/rodinný životní styl a charakteristiky Fyziologické Behaviorální Socioekonomické Fyzikální, chemické, biologické Sociální Finan ní Dostupnost a kvalita zdravotní pé e Ostatní instituce Politiky Sociální prost edí V k, výživa, invalidita, pohlaví, imunita, etnikum Rizikové chování, zam stnání, vzd lání, vnímání rizika Chudoba, nezam stnanost, Ovzduší, voda a p da, infrastruktura, vektory bydlení, energie, užití p dy, zne išt ní ovzduší, úroda a potraviny Struktura rodiny a spole nosti, kultura kriminalita Zam stnanost, investice Primární pé e, specializované služby Policie, doprava, ve ejné stavby, m stské správy, místní vlády, ministerské komise, místní spole enské organizace, nevládní organizace, organizace havarijní pomoci, centra tís ového povolení aj. Vyhlášky, judikáty, zákony, cíle, limity, priority Fyzikální prost edí Dostupnost a kvalita služeb Stravování Sociální postavení Životní podmínky Sociální služby Cvi ení/fyzická aktivita Zam stnanost nebo schopnost p ijímat další role ve spole nosti Pracovní podmínky Bydlení Finan ní zajišt ní Sociální/rodinná podpora Zne išt ní Trávení volného asu Vzd lání a u enlivost Schopnosti, schopnost získávat dovednosti (8) Kulturní a duševní participace Podnebí Doprava Stres Úrazovost Vzd lání P íjmy a relativní p íjmy Ve ejná bezpe nost Poskytování zdravotních služeb Rovnost: možnost dosáhnout ur ité pozice/postoj ke zranitelným skupinám obyvatel Ší ení infek ních nemocí 5

8 Zabývá se návrh koncepce zdravím? ano ne Jsou zdravotní vlivy obsaženy v koncepci a dostate n zhodnoceny? ano ne Bude n jaký dopad návrhu koncepce nevratný? ano ne Bude n která z citlivých skupin obyvatel návrhem koncepce ovlivn na? ano ne Kdo bude znevýhodn n návrhem koncepce? uvést Jak ovlivní geograficky a co se tý e po tu obyvatel kraje návrh koncepce? uvést Je zde konflikt nebo nesouhlas s návrhem koncepce? Jestliže ano, vy eší HIA ano ne tento problém? Je as, jsou peníze a experti na provedení HIA? ano ne Je možné zm nit návrh koncepce, pokud to bude pot eba? ano ne Ovlivní návrh koncepce Zdravotní politiku Libereckého kraje? ano ne Jsou požadovány v koncepci opat ení na snížení zdravotních rizik na minimum? ano ne Je t eba, aby zpracovatel provád l screening ve spolupráci s orgánem ochrany ve ejného zdraví a p ípadn s Pracovní skupinou pro zdravotní politiku. Výstupem screeningu by m lo být: - tabulka ovlivn ných determinant s odhadem charakteru vlivu koncepce Determinanta Vliv koncepce na determinant P íklad: Koncepce snižování emisí a imisí Determinanta + (pozitivní)/- (negativní)/0 (žádný) Vliv koncepce na determinant ovzduší + - shrnutí k otázkám - rozhodnutí o provád ní/neprovád ní HIA V praxi se vyskytuje mnoho návrh koncepcí, které mají vliv na zdraví, ale jen malý dopad na životní prost edí, a tudíž u nich není požadováno posouzení vliv na životní prost edí (SEA). Proto je d ležité myslet na to, že jestliže chceme znát a posoudit vlivy na zdraví, nelze se pouze spoléhat na zahrnutí hodnocení zdraví v rámci procesu EIA/SEA, kdy o pot eb provád t nebo neprovád t HIA rozhodne orgán ochrany ve ejného zdraví. Z tohoto d vodu je nutné provést screening u všech návrh koncepcí. Toto také ukládá v rámci Libereckého kraje zmi ované usnesení Rady kraje. 1034/06/RK. 3.2 Vytvo ení HIA týmu Pokud je rozhodnuto o pot eb provést HIA, je t eba najít n koho, kdo ji provede. Jelikož HIA asto vyžaduje znalost n kolika r zných oblastí, je t eba v tšinou více expert. - n koho, kdo se zabývá p edm tem návrhu koncepce (doprava, bydlení, školství, pr mysl, odpady atd.) - n koho, kdo se zabývá ve ejným zdravím a zná determinanty zdraví (zástupce KHS, Pracovní skupiny pro zdravotní politiku, zdravotník atd.) - zástupce místních komunit (zástupce kraje, NGO atd.) 6

9 V praxi by pak tento tým m l minimáln tvo it zpracovatel HIA, expert na ochranu ve ejného zdraví a zpracovatel koncepce. Tým informuje ídící skupinu návrhu koncepce, která má pravomoc zasáhnout do podklad pro hodnocení a zárove za n nese zodpov dnost a také souhlasí s finálními doporu eními. Toto zaru uje, že se doporu ení HIA stanou sou ástí koncepce. 3.3 Jak provád t scoping Výsledkem scopingu by m lo být: - ur ení geografického rozsahu vlivu návrhu koncepce - ur ení skupin a velikosti populace, která bude koncepcí ovlivn na - asový rámec pro realizaci HIA Populace ovlivn ná návrhem koncepce (6) Skupina populace Celá populace D ti Dosp lí Senio i Chronicky nemocní Handicapované osoby (v etn alergik ) Lidé užívající návykové látky (alkohol, drogy) Nezam stnaní Imigranti Uprchlíci Osam lí rodi e Lidé s nízkými p íjmy Bezdomovci Homosexuálové Rovný p ístup k pohlavím Další skupiny.vypsat Pozn.:zdroj áste n upraven Ano/Ne 3.4 Identifikace dopad V tšina návrh koncepcí nemá podporu zdraví jako hlavní cíl. To znamená, že hodnocení potencionálních dopad na zdraví není sou ástí koncepce, protože nebylo uvažováno, a my pot ebujeme mít systém pro jejich identifikaci. Jedním z nich je brainstorming, konfrontace s klí ovými informacemi a publikovanou literaturou. To vše m že pomoci identifikovat dopady atd. (3) Vyhledávání a stanovení cíl koncepce majících vliv na zdraví Výsledkem je vyhledání a sumarizace cíl ovliv ující zdraví v rámci návrhu koncepce, jednotlivých determinant a ovlivn né skupiny obyvatel. 7

10 Cíl koncepce Ovlivn ný determinant/faktor Ovlivn ná skupina populace Poznámka P íklad: Cíl koncepce Ovlivn ný determinant/faktor Ovlivn ná skupina populace Poznámka Snížení oxidu ovzduší malé d ti, astmatici dusi itého v ovzduší Je nutné myslet na to, že r zné popula ní skupiny mohou být exponovány r znými cestami v závislosti na zp sobu života, stavu zdraví a nemoci. Tudíž lze u nich o ekávat r zné dopady Analýza existujících politik týkající se zdraví Porovnání návrhu koncepce se Zdravotní politikou Libereckého kraje Zhodnocení vliv koncepce na Zdravotní politiku Libereckého kraje Cíl koncepce Cíl ZP LK Díl í úkol ZP LK Charakter vlivu Opat ení Poznámka P íklad zhodnocení vliv koncepce na Zdravotní politiku Libereckého kraje Cíl koncepce Cíl ZP LK Díl í úkol ZP LK Charakter vlivu Opat ení Snížení oxidu dusi itého v ovzduší , Nenavrženo, plní aktivitu Poznámka - Charakter vlivu Stupnice vlivu Charakteristika vlivu Barevné zna ení 1 Koncepce plní aktivitu 2 Podporuje rozvoj aktivity 3 Bez vlivu 4 Nepodporuje rozvoj aktivity 5 Je konfliktní s aktivitou Souhrn cíl Zdravotní politiky Libereckého kraje, které jsou obsaženy v rámci návrhu koncepce Cíl ZP LK díl í úkol ZP LK v koncepci obsažen P íklad Cíl ZP LK díl í úkol ZP LK v koncepci obsažen B3 Shrnutí obsahuje zhodnocení porovnání návrhu koncepce se Zdravotní politikou Libereckého kraje s návrhem za azení cíl nebo aktivit odpovídající návrhu koncepce. 8

11 Analýza ostatních politik týkající se zdraví Smyslem je vyhledat cíle a aktivity odpovídající návrhu koncepce. Dopad m že být zp soben i nep ímým vlivem, a to je d vod, pro je pot eba brát jednotlivé fáze široce Posouzení zdroj pro identifikaci vliv Cílem je posoudit literární zdroje a stanovit možné vlivy na zdraví, které budou sloužit i jako d kaz pro formulaci nového cíle i opat ení na snížení dopadu Analýza zdravotního stavu ovlivn ného obyvatelstva Sou ástí identifikace vliv by m la být i stru ná analýza stávajícího zdravotního stavu obyvatelstva. Cílem je získání informací o citlivých skupinách obyvatelstva v tomto kraji, zjišt ní výchozího zdravotního stavu pro monitoring a identifikace problém. Dostupným materiálem je nap íklad Zpráva o zdraví pravideln publikovaná Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje nebo Zprávy ze Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva publikované Státním zdravotním ústavem v Praze, p ípadn data ze zdroj ÚZIS a SÚ Hodnocení zdravotních rizik Další sou ástí identifikace vliv m že být kvalitativní hodnocení zdravotních rizik. Cílem je ur it nebezpe nost faktoru/chemické látky, vyhodnotit vztah mezi dávkou faktoru/chemické látky a odpov dí organismu, vyhodnotit expozici (v rámci které se objasní expozi ní cesty) a charakterizovat riziko tj. pravd podobnost poškození. P íklad kvalitativního hodnocení Hodnocení zdravotních rizik oxidu dusi itého Oxid dusi itý je z hlediska lidského zdraví z ejm nejvýznamn jší z oxid dusíku. Jeho význam je dán nejen p ímými ú inky na zdraví, ale i významnou úlohou p i sekundárním vzniku dalších škodlivých polutant, jako je ozón a jemná frakce pevných ástic. Hlavním zdrojem antropogenních emisí oxid dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv (zemní plyn) a doprava (spalovací motory). Ve v tšin p ípad je do ovzduší uvol ován oxid dusnatý, který je transformován na oxid dusi itý. Další p ísp vky k obsahu oxidu dusi itého v ovzduší pocházejí ze specifických technologických pr myslových proces, nap. z výroby kyseliny dusi né, aplikace výbušnin a svá ení. Oxid dusi itý existuje v životním prost edí jako plyn, jedná se tedy vždy o inhala ní expozici. Ú inky na zdraví Ú inky krátkodobé expozice - Dominantní ú inek oxidu dusi itého na lov ka je dráždivý. Studie popisující ú inky NO 2 jsou zam eny na sledování nejcitliv jší ásti populace - malých d tí a osob s astmatickými obtížemi. Jen velmi vysoké koncentrace, kolem 2000 µg/m 3, mohou zp sobit akutní ú inky u zdravých osob a koncentrace kolem 4000 µg/m 3 mohou zp sobovat zúžení pr dušek. Koncentrace NO 2 kolem µg/m 3 je považována za nejnižší, p i které byly pozorovány nep íznivé ú inky na lov ka. Bylo zaznamenáno ovlivn ní plicních funkcí a reaktivity dýchací cesty u st edn t žkých astmatik b hem 30-ti minutového p sobení. D sledkem je zvýšená odpov na r zná provoka ní agens, jako je nap. studený vzduch, alergeny nebo fyzická námaha. Metaanalýza epidemiologických studií ale nazna ila, že se mohou objevit zm ny reaktivity dýchacích cest i p i nižších koncentracích, již od 200 µg/m 3. Ú inky dlouhodobé expozice Pro d ti znamená dlouhodobé vystavení vlivu zvýšených koncentrací NO 2 zvýšené riziko onemocn ní dýchacího ústrojí v d sledku snížené obranyschopnosti organismu v i infekci a snížení plicních funkcí. Jako hodinová a 24hodinová sm rná hodnota úrovn oxidu dusi itého je WHO doporu ována koncentrace 200 µg/m 3 (0,1 ppm), resp. 150 µg/m 3 (0,08 ppm). Uvedená 24hodinová sm rná hodnota vychází z hodnoty 9

12 400 µg/m 3 (NOAEL), kdy je t eba p edcházet opakování expozic blížících se nejnižším úrovním, kdy byly pozorovány ú inky, a vytvo it tak dostate nou bezpe nostní rezervu k ochran p ed chronickými ú inky. Kvantitativní hodnocení je možné provést v p ípad dostupnosti dat o determinantech zdraví a p i dostate né znalosti d kazu o vztahu dávky a ú inku Brainstorming Tým HIA a p ípadn p izvaných odborník by m l na posoudit a stanovit možné vlivy na zdraví na základ svých zkušeností a znalostí Extrapolace Další možností je p enesení poznatk a záv r z jiných dokument, které jsou k dispozici, i když zdánliv nemusí souviset s tématem návrhu koncepce. 3.5 Jak provád t hodnocení dopad Cílem dalšího hodnocení je zhodnotit dopady a naformulovat opat ení ke zlepšení dopad na zdraví v návrhu koncepce.v rámci hodnocení je t eba stanovit prioritní dopady, které jsou protikladné v i sob nebo dalším faktor m, a zhodnotit je. N kdy bývá hodnocení dopad komplikované. asto pomáhá zahrnout do týmu n koho z expert zabývající se ve ejným zdravím a podporou zdravím. V tšinou není t eba použít specializované nástroje a metody pro hodnocení, ale sta í použít kritické hodnocení návrhu koncepce a d kazy publikované v literatu e a aplikovat je na místní podmínky a situaci. Stojí za to i zahrnout všechny zainteresované skupiny spole nosti, zejména pokud zkoušíte ohodnotit nebo up ednostnit vlivy. Cíl koncepce Dopad na determinant zdraví/faktor Prosp šný vliv na Nep íznivý vliv na zdraví zdraví dopad možná opat ení P íklad Cíl koncepce Dopad na determinant zdraví/faktor Vysázení strom kolem komunikací Snížení zne išt ní ovzduší a hluku Prosp šný vliv na Nep íznivý vliv na zdraví zdraví dopad možná opat ení Nižší úmrtnost v budoucnosti, nižší úmrtnost na kardiovaskulární a respira ní onemocn ní, zlepšení sou asného zdraví, zlepšení spánku Potencionální zvýšení pylových zrn v ovzduší, zvýšení alergií Výb r málo alergizujících druh strom Jedním ze zp sob, jak prost ednictvím koncepce ovlivnit dopady na zdraví, je ur it podmínky pro výb r projekt, které budou realizovány na základ koncepce v rámci vyhlášeného grantového ízení. Nap íklad: Hluk: - p isp je projekt ke snížení hlukové zát že v dané lokalit? - p isp je projekt ke snížení po tu obyvatel, žijících v p ekro eném hlukovém limitu? 10

13 3.6 Jak naformulovat doporu ení Ú elem HIA je vytvo it doporu ení pro zvýšení zdravotních benefit z realizace návrhu koncepce a také snížit negativní dopady. Ú astníci zahrnutí v procesu HIA obvykle souhlasí s vhodnými doporu eními zahrnutými jako sou ást koncepce. asto zamýšlená úprava návrhu koncepce znamená jen malé zm ny celé koncepce. N kdy doporu ení mohou zasahovat do jiných sektor. Doporu ení na dopln ní Indikátor Poznámka (odkaz na d kaz)* * identifikované škodliviny, faktory viz. identifikace dopad (zdravotní stav, hodnocení zdravotních rizik) atd. P íklad: Doporu ení na dopln ní Indikátor Poznámka (odkaz na d kaz)* Snížení po tu obyvatel žijících v dosahu nadlimitního dopravního hluku Snížení po tu oprávn ných stížností na hluk a vibrace z dopravy. viz. hodnocení zdravotních rizik hluku, implementace ve Zdravotní politice Libereckého kraje cíl Jak monitorovat vlivy Doporu ení v tšiny HIA zahrnuje i doporu ení monitorovat dopady na zdraví z koncepce. Tím je mín no, že aktivity navazující na koncepci mohou mít nep edvídané vlivy na zdraví a další monitoring pom že vystav t d kazy pro budoucí HIA. Monitoring by m l být smysluplný. To znamená, že je t eba zohlednit populaci pokrytou strategickým dokumentem ke sledování a zvolit indikátor. Cílem monitoringu je odpov d t na otázky typu: M li obyvatelé p edpokládané výhody z realizace koncepce? Neutrp la populace v tší škody než se o ekávalo nebo bylo akceptováno? Mohlo zdraví zaznamenat pozitivní vývoj? Jak velký? indikátor zdroj úrove (kraj, okres, obec) etnost m ení P íklad: indikátor zdroj úrove (kraj, okres, obec) Úmrtnost na dopravní nehody Data SÚ, poskytuje ÚZIS až na úrove obce etnost m ení každoro n V p ípad absence statistických dat a indikátor je možno hodnocení provád t hodnotící tabulkou, popisující zm ny 11

14 3.8 Stru né shrnutí HIA Záv r HIA by m l obsahovat shrnutí hodnocení a také doporu ení pro úpravu koncepce. Záv r Metoda HIA a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje jsou velmi ú inná kritéria pro zhodnocení implementace zdraví do strategie, zaru ující, že ochrana a podpora zdraví nebude hrát pouze vedlejší roli p i rozvoji regionu v budoucnosti. To je d vod, pro o jejich implementaci ve strategických dokumentech v Libereckém kraji usilujeme, a také d vod, pro vznikla tato pom cka pro hodnocení. 12

15 P íloha. 1 Indikátory popisující zdraví Indikátor Data poskytuje Úrove zjiš ování Frekvence Kojenecká úmrtnost na 1000 živ narozených SÚ, ÚZIS R, kraj, okres 1x ro n Po et živ narozených/1000 obyvatel ÚZIS až na obce každoro n Procento živ narozených s nižší porodní ÚZIS Až na úrove obce každoro n hmotností Živ narození s vrozenou vývojovou vadou ÚZIS R, kraj, okres 1x ro n na živ narozených Celkový po et potrat na 100 obyvatel SÚ, ÚZIS R, kraj, okres, ORP 1 x ro n st edního stavu Celkový po et potrat na 100 narozených SÚ, ÚZIS R, kraj, okres, ORP 1 x ro n Po et um lých p erušení t hotenství na 1000 SÚ, ÚZIS R, kraj, okres, ORP 1x ro n žen fertilního v ku St ední délka života p i narození Data ÚZIS, jejich zdrojem je SÚ Až na úrove obce každoro n Index stá í ÚZIS Až na úrove obce každoro n MI index onkologických onemocn ní Výpo tový ukazatel z dat ÚZIS Až na úrove obce každoro n MI index KVO Výpo tový ukazatel z dat ÚZIS Až na úrove obce každoro n Úmrtnost na dopravní nehody Data SÚ, Až na úrove obce každoro n poskytuje ÚZIS Úmrtnost na úmyslné sebepoškození ÚZIS Až na úrove obce každoro n Nemocnost na psychické poruchy Absolutní po ty onemocn ní ÚZIS Až na úrove kraje Každoro n od roku 2000 Pr m rný po et osob na 1 obytnou místnost SÚ R, kraj, okres, obce SLDB 2001 v tší než 8 m 2 Po et byt na 1000 obyvatel SÚ R, kraj, okres, obce SLDB 2001 Po et rozvod na 1000 obyvatel st edního stavu SÚ R, kraj, okres tvrtletn za R, kraje, okres, 1 x ro n za ORP a obce Po et rozvod na 100 s atk SÚ R, kraj, okres 1 x ro n Index orálního zdraví 12-letých d tí ÚZIS R, kraj 1 x 3 roky Úmrtnost pro sebevraždy na SÚ R, kraj, okres 1x ro n obyvatel, eventueln dle pohlaví Po et chorob z povolání SZÚ, ÚZIS R, kraj 1 x ro n Po et akutních nemocni ních l žek SÚ, ÚZIS R, kraj, okres 1 x pololetí p ipadající na 1000 obyvatel Po et dlouhodobých ošet ovatelských a sociálních l žek p ipadající na 1000 obyvatel SÚ, ÚZIS R, kraj, okres 1 x pololetí Po et l žek v domovech d chodc, v domovech s pe ovatelskou službou a v dalších obdobných typech sociálních l žek na 1000 obyvatel starších 65 let SÚ R, kraj, okresy, obce*) 1x rok 13

16 Indikátor Data poskytuje Úrove zjiš ování Frekvence Po et starších 18 let na 1 praktického léka e pro dosp lé Po et d tí a dorostu na 1 praktického léka e pro d ti a dorost SÚ, ÚZIS SÚ, ÚZIS R, kraj, okres, ORP, obec (s rizikem zkreslení) **) R, kraj, okres, ORP, obec (s rizikem zkreslení) **) 1x ro n 1x ro n Po et žen na 1 gynekologa SÚ, ÚZIS R, kraj, okres, ORP, 1x ro n obec (s rizikem zkreslení) **) Po et obyvatel na 1 stomatologa SÚ, ÚZIS R, kraj, okres, ORP, 1 x ro n obec (s rizikem zkreslení) **) P epo tený po et odborných a SÚ, ÚZIS R, kraj, okres, ORP 1 x ro n specializovaných ambulantních léka na obyvatel Výdaje na zdravotnictví SÚ, ÚZIS R 1 x ro n Nemocnost na alergie a astma ÚZIS Úst edí monitoringu SZÚ úrove obce 16 vybraných m st R Každoro n 1x za 5 let Ochrana zdroj pitné vody Vodoprávní ú ad Až na úrove obce každoro n Kvalita pitné vody (% nevyhovujících vzork ) KHS informa ní systém PiVo Až na úrove obce každoro n Výjimky z kvality pitné vody po et KHS Až na úrove obce každoro n zásobovaných obyvatel Kvalita p írodních vodních ploch ke koupání KHS informa ní systém PiVo Až na úrove obce každoro n Zne išt ní ovzduší (expozice obyvatel PM 10 ) Expozice obyvatel hluku ze silni ní dopravy Ro enky HMÚ a SÚ Hlukové mapy m st, podklady žádostí provozovatel komunikací o výjimku z limit hluk apod. Až na úrove obce (pokud je zde monitorovací stanice ovzduší) Až na úrove obce každoro n nepravideln *) v n kterých p ípadech není možné získat data z d vodu ochrany individuálních údaj (u 1 nebo 2 za ízení) a uvést po et l žek (respektive byt v p ípad dom s pe ovatelskou službou) **) nerovnom rná sí zdravotnických za ízení, nerozd lování úvazk až na detašovaná pracovišt (v malých obcích, kde není sídlo zdravotnického za ízení, nebude vykázán žádný úvazek léka e, a koliv tam nap íklad 2 x týdn je k dispozici) 14

17 P íloha. 2 Zd vodn ní determinant P íjmy a sociální postavení vyšší p íjmy a sociální postavení souvisí s lepším zdravotním stavem. ím je v tší rozdíl mezi chudými a bohatými lidmi, tím je v tší rozdíl v jejich zdravotním stavu. Vzd lání nízké vzd lání má korelaci s horším zdravotním stavem, s vyšším stresem a nižší sebeúctou Životní prost edí bezpe ná voda a istý vzduch, zdravé pracovní prost edí, zdravé bydlení, zdravá obec a také bezpe né komunikace, to všechno ovliv uje zdraví lidí. Zam stnání a pracovní podmínky lidé zam stnaní jsou zdrav jší, zdravé pracovní podmínky rozhodují o zdravotním stavu pracovník Sociální záchranná sí v tší podpora rodin, p átelé a spole nost souvisí se zdravím lidí. Kultura zvyky a tradice a víra v rodinu a spole nost ovliv ují zdraví Genetika hraje v život d ležitou roli, ovliv uje zdraví a dává p edpoklad pro rozvoj ur ité nemoci Behaviorální chování stravovací návyky, fyzická aktivita, kou ení, pití a jak zvládáme v život stres ovliv uje naše zdraví Dostupnost zdravotní pé e prevence a lé ba ovliv uje také náš zdravotní stav Pohlaví ženy a muži trpí r znými typy chorob v r zném v ku P íloha. 3 Literatura (1) Rychlíková E., a spol.: Hodnocení vliv na zdraví. Ministerstvo životního prost edí, Praha s. 93 (2) Rada Libereckého kraje: Usnesení /06/RK. Liberec, 2006, s. 2 (3) Public Health Institute of Scotland: Health Impact Assessment, s.6 (4) WHO: Preamble to the Constitution of the WHO, International Health Conference, New York, July 1946 (5) Department of Health.: A resource for Health Impact Assessment, UK, 2000 (6) National Institute of Public Health: The terms for HIA- Screening the terms of reference of Swedish official goverment reports, Sandviken, 2004 (7) Volf J., Janout V.: Hodnocení vlivu na zdraví v hygienické služb, Hygiena, 46, 2001, No.3, p (8) WHO European Centre for Health Policy, Screening, A preliminary draft,

18 P íloha. 4 Pojmy a zkratky SÚ EIA HIA KHS NGO NOAEL SEA ÚZIS WHO eský statistický ú ad hodnocení vlivu na životní prost edí (Environmental Impact Assessment) hodnocení dopad na zdraví (Health Impact Assessment) Krajská hygienická stanice nevládní nezisková organizace (Non-Governmental Organization)) nejvyšší dávka, p i které ješt není pozorována žádná nep íznivá odpov na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou. Ur ité ú inky mohou být pozorovány, nejsou však považovány za nežádoucí, ani za prekurzory nežádoucích ú ink. (No Obsereved Effect Level) strategické posuzování vliv na životního prost edí Ústav zdravotnických informací a statistiky Sv tová zdravotnická organizace (World Health Organization) 16

19

20

Návod pro posuzování koncepcí z hlediska hodnocení vliv na zdraví a v návaznosti na Zdraví 2020 (pop ípad regionální zdravotní politiku)

Návod pro posuzování koncepcí z hlediska hodnocení vliv na zdraví a v návaznosti na Zdraví 2020 (pop ípad regionální zdravotní politiku) Návod pro posuzování koncepcí z hlediska hodnocení vliv na zdraví a v návaznosti na Zdraví 2020 (pop ípad regionální zdravotní politiku) Ing. Jana Ku erová, Ph.D., MUDr. Bohumil Havel Publikace byla vydána

Více

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce hodnotitel název koncepce datum zpracování 1. Screening 1.1 Vliv na determinanty Tab. č. 1 Použitá matice hodnocení vlivu koncepce na determinantu

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Umíst ní pr myslové zóny Srovnání výrobních kapacit v rámci R Základní data o investi ním zám ru Vliv na ŽP - hluk, dopravní zát ž Vliv na ŽP emise, ekologie

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 2014 Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA)

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) 6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) Marie íhová V tomto krátkém textu bude nastín n program migrace pro rozvoj v Africe, který je založen na spolupráci s diasporou, návratech

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Autorský tým Mgr. Jakub Bucek Mgr. Jana Vi arová Ing. Dita Jane ková Ing. Jaromír Pokoj Velké pod kování pracovník m KU Zlínského Kraje odd lení životního

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Administrative procedure in conditions of the Czech Republic after year 2006 Marie Sciskalová Anotace: Cílem p ísp vku je informovat zájemce o problematice

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více