Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje"

Transkript

1 Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Ing. Jana Ku erová, MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 2007

2 Publikace byla vydána za finanční podpory dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví, 2007, projekt č Implementace Zdraví 21 v Libereckém kraji, odborná recenze: MUDr. E. Rychlíková

3 Obsah: Úvod Co je hodnocení vliv na zdraví Pro se zabývat hodnocením vliv na zdraví Jak provád t hodnocení vliv na zdraví Jak provád t screening Vytvo ení HIA týmu Jak provád t scoping Identifikace dopad Vyhledávání a stanovení cíl koncepce majících vliv na zdraví Analýza existujících politik týkající se zdraví Posouzení zdroj pro identifikaci vliv Jak provád t hodnocení dopad Jak naformulovat doporu ení Jak monitorovat vlivy Stru né shrnutí HIA Záv r P íloha. 1 Indikátory popisující zdraví P íloha. 2 Zd vodn ní determinant P íloha. 3 Literatura P íloha. 4 Pojmy a zkratky

4 Úvod Zdravé obyvatelstvo p edstavuje základní p edpoklad pro rozvoj kraje. Jedním ze zp sob, jak ovlivnit ve ejné zdraví, je zakotvit požadavek jeho ochrany a podpory do strategických dokument, podle kterých se bude ídit rozvoj regionu po p íští léta. Metoda Health Impact Assessment (dále jen HIA) umož uje zohlednit zdraví v koncepci, popsat vlivy na ve ejné zdraví, stanovit indikátory, posoudit zdroje ohledn dat o zdraví, navrhnout monitoring šitý na míru strategii, ur it podmínky pro výb r projekt a p edevším upravit cíle strategie tak, aby ochrana a podpora ve ejného zdraví byla výsledkem napl ování koncepce i politiky. (1) V podmínkách Libereckého kraje je metodika HIA konkrétním nástrojem realizace schválené Zdravotní politiky kraje, a to je také d vod, pro by se m la stát standardní sou ástí všech krajských rozvojových dokument. Zám r využít metodiku HIA k prosazování zdraví i zdravotní politiky kraje je ze strany krajské samosprávy podpo en usnesením Rady kraje. 1034/06/RK z (2) Z tohoto d vodu je p edkládán tento materiál jako pom cka pro zpracovatele koncepcí v rámci Libereckého kraje. 1 Co je hodnocení vliv na zdraví Hodnocení vliv na zdraví (HIA) je zp sob jak najít, prohloubit pozitivní a vylou it nebo alespo zmírnit negativní dopady na zdraví obyvatel jakékoliv naformulované politiky nebo jiného rozvojového dokumentu. Jedná se p edevším o ty strategické materiály, kde není p edm tem zlepšení zdraví jako základní cíl koncepce, tj. jedná se o tzv. nezdravotnické koncepce. Strategické dokumenty mají sv j zamýšlený cíl a dopad, ale spolu s ním mají i dopady nezamýšlené a neo ekávané, které mohou mít pozitivní, ale i negativní dopad na zdraví obyvatel. P íkladem m že být t eba rozvoj velkých obchodních center na okraji m st, což z hlediska sociálních dopad znamená zvýšení zam stnanosti, avšak zárove tento zám r m že zp sobit zav ení a tím pádem redukci malých lokálních obch dk, což výrazn ovlivní p edevším obyvatele, kte í nemají možnost jak se do okrajových ástí m sta dopravit. (3) Cílem HIA je tedy najít všechny dopady na zdraví, a už pozitivní nebo negativní, a snížit zdravotní rizika na minimum. To zahrnuje zvážení r zných dopad na zdraví v r zných skupinách obyvatel populace. 2 Pro se zabývat hodnocením vliv na zdraví Sv tová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady. (4) Zdraví p edstavuje pro každého jedince základ pro to, aby mohl žít kvalitní život. Z tohoto d vodu je nutné rozvojové dokumenty posuzovat z hlediska vliv na zdraví. Posouzená koncepce navíc sv d í o schopnosti zpracovatel a zadavatel neopomíjet dopad na ob any kraje. Mimo jiné to zvyšuje i kvalitu zpracovaného materiálu. Zárove se tím také ztransparentní proces rozhodování o potencionálních dopadech. Dále je nutno zd raznit, že cílem HIA není jen zmírn ní rizik, ale i zvýšení pozitivních efekt širokého spektra koncepcí. 2

5 V tšina hodnocení HIA vyžaduje vstupy odborník s odlišnými názory a pohledy, pocházejících z r zných organizací, což koncepci ve svém výsledku obohacuje. Mohou ovšem vyvstat i konflikty, kdy jedna skupina lidí profituje a jiná realizací koncepce m že ztrácet. HIA rozhodn neodstraní pot ebu ud lat složitá a komplikovaná rozhodnutí, ale rozhodn zpr hlední dopady koncepce na zdraví. Proces provedení hodnocení vliv na zdraví screening = rozhodnutí, zda by koncepce m la obsahovat posouzení vliv na zdraví vytvo ení HIA týmu = tým lidí, kte í posuzují pozitivní a negativní vlivy, navrhují opat ení scoping = vytvo ení hranic HIA: ur ení geografického rozsahu, skupin obyvatel, kterých se koncepce týká, v etn citlivých skupin obyvatel, asového rozvrhu, p edpokládané dopady identifikace dopad = identifikace možných dopad návrhu koncepce hodnocení dopad = hodnocení identifikovaných dopad za ú elem naformulovat doporu ení ke zlepšení dopad na zdraví vytvá ení doporu ení = HIA by m la obsahovat doporu ení, která by maximalizovala pozitivní a minimalizovala negativní dopady na zdraví monitoring dopad = jakmile je návrh koncepce implementován, dopady na zdraví, které se projeví, by m ly být monitorovány V praxi se stává, že se v rámci hodnocení návrhu koncepce objeví nové informace, pak se v procesu hodnocení vracíme o kroky zp t. Nap íklad pokud se p i identifikaci dopad zjistí, že skupina obyvatel je v tší, než se p vodn myslelo, pak je t eba se vrátit ke scopingu a znovu p edefinovat skupinu obyvatel. (3) 3

6 3 Jak provád t hodnocení vliv na zdraví 3.1 Jak provád t screening K tomu, abychom mohli rozhodnout, zda je pot eba provést HIA, pot ebujeme rychlé posouzení možných zdravotních dopad a zvážení velikosti a významnosti návrhu koncepce z hlediska dopad na zdraví a znalost dostupnosti podklad pro provedení hodnocení. Jednou z možností zpracovatele je použít kontrolní list obsahující otázky uvedené pod textem. Tyto otázky umožní se zamyslet nad tím, jaké m že mít návrh koncepce zdravotní dopady, ale neumožní definovat práh pro stanovení, zda je HIA pot ebná. Obvykle je i v cí názoru, jaké zdroje informací budou pro HIA dostupné a použitelné. V tšina partner souhlasí s definováním kritéria, nap íklad HIA se d lá vždy tam, kde koncepce zdraví neobsahuje, ani je nehodnotí, anebo kdy se o ekává nep íznivý vliv na citlivou ást populace. Screening m že být vypracován: 1) extern, nezávislou osobou, která není zahrnuta do zpracování návrhu politiky. Nap íklad, v Nizozemí Nizozemská škola ochrany ve ejného zdraví posuzuje všechny vládní politiky a koncepce s cílem najít všechny signifikantní dopady na zdraví 2) n kým, kdo je zpracovatelem návrhu koncepce. Nap íklad ve Velké Británii zpracovatelé koncepcí politik používají sérii kontrolních list hodnocení vliv než formulují vládní politiku nebo koncepci. Takto se identifikují dopady mnoha problém na zdraví, na rovný p ístup k pohlavím, na životní prost edí a také na lidská práva. Otázky screeningu Má návrh koncepce vliv na jednu nebo více determinant zdraví? (5) Sociální a ekonomické Životní styl a chování Dostupnost služeb chudoba výživa vzd lání ovzduší zam stnanost fyzická aktivita zdravotní služby hluk sociální vylou enost kou ení sociální služby bydlení instituce (samospráva, státní správa, nevládní organizace, spolky, integrovaný záchranný systém, policii ) Životní prost edí alkohol trávení volného asu kvalita vod rodina sexuální chování sociální prost edí kriminalita drogy pracovní prost edí infrastruktura gamblerství úrazovost investice p da kultura Pozn.: zdroj upraven odpady 4

7 Další uvád né p ehledy determinant zdraví Oblast Kategorie P íklad determinant Individuální Environmentální Instituciální (7) Individuální/rodinný životní styl a charakteristiky Fyziologické Behaviorální Socioekonomické Fyzikální, chemické, biologické Sociální Finan ní Dostupnost a kvalita zdravotní pé e Ostatní instituce Politiky Sociální prost edí V k, výživa, invalidita, pohlaví, imunita, etnikum Rizikové chování, zam stnání, vzd lání, vnímání rizika Chudoba, nezam stnanost, Ovzduší, voda a p da, infrastruktura, vektory bydlení, energie, užití p dy, zne išt ní ovzduší, úroda a potraviny Struktura rodiny a spole nosti, kultura kriminalita Zam stnanost, investice Primární pé e, specializované služby Policie, doprava, ve ejné stavby, m stské správy, místní vlády, ministerské komise, místní spole enské organizace, nevládní organizace, organizace havarijní pomoci, centra tís ového povolení aj. Vyhlášky, judikáty, zákony, cíle, limity, priority Fyzikální prost edí Dostupnost a kvalita služeb Stravování Sociální postavení Životní podmínky Sociální služby Cvi ení/fyzická aktivita Zam stnanost nebo schopnost p ijímat další role ve spole nosti Pracovní podmínky Bydlení Finan ní zajišt ní Sociální/rodinná podpora Zne išt ní Trávení volného asu Vzd lání a u enlivost Schopnosti, schopnost získávat dovednosti (8) Kulturní a duševní participace Podnebí Doprava Stres Úrazovost Vzd lání P íjmy a relativní p íjmy Ve ejná bezpe nost Poskytování zdravotních služeb Rovnost: možnost dosáhnout ur ité pozice/postoj ke zranitelným skupinám obyvatel Ší ení infek ních nemocí 5

8 Zabývá se návrh koncepce zdravím? ano ne Jsou zdravotní vlivy obsaženy v koncepci a dostate n zhodnoceny? ano ne Bude n jaký dopad návrhu koncepce nevratný? ano ne Bude n která z citlivých skupin obyvatel návrhem koncepce ovlivn na? ano ne Kdo bude znevýhodn n návrhem koncepce? uvést Jak ovlivní geograficky a co se tý e po tu obyvatel kraje návrh koncepce? uvést Je zde konflikt nebo nesouhlas s návrhem koncepce? Jestliže ano, vy eší HIA ano ne tento problém? Je as, jsou peníze a experti na provedení HIA? ano ne Je možné zm nit návrh koncepce, pokud to bude pot eba? ano ne Ovlivní návrh koncepce Zdravotní politiku Libereckého kraje? ano ne Jsou požadovány v koncepci opat ení na snížení zdravotních rizik na minimum? ano ne Je t eba, aby zpracovatel provád l screening ve spolupráci s orgánem ochrany ve ejného zdraví a p ípadn s Pracovní skupinou pro zdravotní politiku. Výstupem screeningu by m lo být: - tabulka ovlivn ných determinant s odhadem charakteru vlivu koncepce Determinanta Vliv koncepce na determinant P íklad: Koncepce snižování emisí a imisí Determinanta + (pozitivní)/- (negativní)/0 (žádný) Vliv koncepce na determinant ovzduší + - shrnutí k otázkám - rozhodnutí o provád ní/neprovád ní HIA V praxi se vyskytuje mnoho návrh koncepcí, které mají vliv na zdraví, ale jen malý dopad na životní prost edí, a tudíž u nich není požadováno posouzení vliv na životní prost edí (SEA). Proto je d ležité myslet na to, že jestliže chceme znát a posoudit vlivy na zdraví, nelze se pouze spoléhat na zahrnutí hodnocení zdraví v rámci procesu EIA/SEA, kdy o pot eb provád t nebo neprovád t HIA rozhodne orgán ochrany ve ejného zdraví. Z tohoto d vodu je nutné provést screening u všech návrh koncepcí. Toto také ukládá v rámci Libereckého kraje zmi ované usnesení Rady kraje. 1034/06/RK. 3.2 Vytvo ení HIA týmu Pokud je rozhodnuto o pot eb provést HIA, je t eba najít n koho, kdo ji provede. Jelikož HIA asto vyžaduje znalost n kolika r zných oblastí, je t eba v tšinou více expert. - n koho, kdo se zabývá p edm tem návrhu koncepce (doprava, bydlení, školství, pr mysl, odpady atd.) - n koho, kdo se zabývá ve ejným zdravím a zná determinanty zdraví (zástupce KHS, Pracovní skupiny pro zdravotní politiku, zdravotník atd.) - zástupce místních komunit (zástupce kraje, NGO atd.) 6

9 V praxi by pak tento tým m l minimáln tvo it zpracovatel HIA, expert na ochranu ve ejného zdraví a zpracovatel koncepce. Tým informuje ídící skupinu návrhu koncepce, která má pravomoc zasáhnout do podklad pro hodnocení a zárove za n nese zodpov dnost a také souhlasí s finálními doporu eními. Toto zaru uje, že se doporu ení HIA stanou sou ástí koncepce. 3.3 Jak provád t scoping Výsledkem scopingu by m lo být: - ur ení geografického rozsahu vlivu návrhu koncepce - ur ení skupin a velikosti populace, která bude koncepcí ovlivn na - asový rámec pro realizaci HIA Populace ovlivn ná návrhem koncepce (6) Skupina populace Celá populace D ti Dosp lí Senio i Chronicky nemocní Handicapované osoby (v etn alergik ) Lidé užívající návykové látky (alkohol, drogy) Nezam stnaní Imigranti Uprchlíci Osam lí rodi e Lidé s nízkými p íjmy Bezdomovci Homosexuálové Rovný p ístup k pohlavím Další skupiny.vypsat Pozn.:zdroj áste n upraven Ano/Ne 3.4 Identifikace dopad V tšina návrh koncepcí nemá podporu zdraví jako hlavní cíl. To znamená, že hodnocení potencionálních dopad na zdraví není sou ástí koncepce, protože nebylo uvažováno, a my pot ebujeme mít systém pro jejich identifikaci. Jedním z nich je brainstorming, konfrontace s klí ovými informacemi a publikovanou literaturou. To vše m že pomoci identifikovat dopady atd. (3) Vyhledávání a stanovení cíl koncepce majících vliv na zdraví Výsledkem je vyhledání a sumarizace cíl ovliv ující zdraví v rámci návrhu koncepce, jednotlivých determinant a ovlivn né skupiny obyvatel. 7

10 Cíl koncepce Ovlivn ný determinant/faktor Ovlivn ná skupina populace Poznámka P íklad: Cíl koncepce Ovlivn ný determinant/faktor Ovlivn ná skupina populace Poznámka Snížení oxidu ovzduší malé d ti, astmatici dusi itého v ovzduší Je nutné myslet na to, že r zné popula ní skupiny mohou být exponovány r znými cestami v závislosti na zp sobu života, stavu zdraví a nemoci. Tudíž lze u nich o ekávat r zné dopady Analýza existujících politik týkající se zdraví Porovnání návrhu koncepce se Zdravotní politikou Libereckého kraje Zhodnocení vliv koncepce na Zdravotní politiku Libereckého kraje Cíl koncepce Cíl ZP LK Díl í úkol ZP LK Charakter vlivu Opat ení Poznámka P íklad zhodnocení vliv koncepce na Zdravotní politiku Libereckého kraje Cíl koncepce Cíl ZP LK Díl í úkol ZP LK Charakter vlivu Opat ení Snížení oxidu dusi itého v ovzduší , Nenavrženo, plní aktivitu Poznámka - Charakter vlivu Stupnice vlivu Charakteristika vlivu Barevné zna ení 1 Koncepce plní aktivitu 2 Podporuje rozvoj aktivity 3 Bez vlivu 4 Nepodporuje rozvoj aktivity 5 Je konfliktní s aktivitou Souhrn cíl Zdravotní politiky Libereckého kraje, které jsou obsaženy v rámci návrhu koncepce Cíl ZP LK díl í úkol ZP LK v koncepci obsažen P íklad Cíl ZP LK díl í úkol ZP LK v koncepci obsažen B3 Shrnutí obsahuje zhodnocení porovnání návrhu koncepce se Zdravotní politikou Libereckého kraje s návrhem za azení cíl nebo aktivit odpovídající návrhu koncepce. 8

11 Analýza ostatních politik týkající se zdraví Smyslem je vyhledat cíle a aktivity odpovídající návrhu koncepce. Dopad m že být zp soben i nep ímým vlivem, a to je d vod, pro je pot eba brát jednotlivé fáze široce Posouzení zdroj pro identifikaci vliv Cílem je posoudit literární zdroje a stanovit možné vlivy na zdraví, které budou sloužit i jako d kaz pro formulaci nového cíle i opat ení na snížení dopadu Analýza zdravotního stavu ovlivn ného obyvatelstva Sou ástí identifikace vliv by m la být i stru ná analýza stávajícího zdravotního stavu obyvatelstva. Cílem je získání informací o citlivých skupinách obyvatelstva v tomto kraji, zjišt ní výchozího zdravotního stavu pro monitoring a identifikace problém. Dostupným materiálem je nap íklad Zpráva o zdraví pravideln publikovaná Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje nebo Zprávy ze Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva publikované Státním zdravotním ústavem v Praze, p ípadn data ze zdroj ÚZIS a SÚ Hodnocení zdravotních rizik Další sou ástí identifikace vliv m že být kvalitativní hodnocení zdravotních rizik. Cílem je ur it nebezpe nost faktoru/chemické látky, vyhodnotit vztah mezi dávkou faktoru/chemické látky a odpov dí organismu, vyhodnotit expozici (v rámci které se objasní expozi ní cesty) a charakterizovat riziko tj. pravd podobnost poškození. P íklad kvalitativního hodnocení Hodnocení zdravotních rizik oxidu dusi itého Oxid dusi itý je z hlediska lidského zdraví z ejm nejvýznamn jší z oxid dusíku. Jeho význam je dán nejen p ímými ú inky na zdraví, ale i významnou úlohou p i sekundárním vzniku dalších škodlivých polutant, jako je ozón a jemná frakce pevných ástic. Hlavním zdrojem antropogenních emisí oxid dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv (zemní plyn) a doprava (spalovací motory). Ve v tšin p ípad je do ovzduší uvol ován oxid dusnatý, který je transformován na oxid dusi itý. Další p ísp vky k obsahu oxidu dusi itého v ovzduší pocházejí ze specifických technologických pr myslových proces, nap. z výroby kyseliny dusi né, aplikace výbušnin a svá ení. Oxid dusi itý existuje v životním prost edí jako plyn, jedná se tedy vždy o inhala ní expozici. Ú inky na zdraví Ú inky krátkodobé expozice - Dominantní ú inek oxidu dusi itého na lov ka je dráždivý. Studie popisující ú inky NO 2 jsou zam eny na sledování nejcitliv jší ásti populace - malých d tí a osob s astmatickými obtížemi. Jen velmi vysoké koncentrace, kolem 2000 µg/m 3, mohou zp sobit akutní ú inky u zdravých osob a koncentrace kolem 4000 µg/m 3 mohou zp sobovat zúžení pr dušek. Koncentrace NO 2 kolem µg/m 3 je považována za nejnižší, p i které byly pozorovány nep íznivé ú inky na lov ka. Bylo zaznamenáno ovlivn ní plicních funkcí a reaktivity dýchací cesty u st edn t žkých astmatik b hem 30-ti minutového p sobení. D sledkem je zvýšená odpov na r zná provoka ní agens, jako je nap. studený vzduch, alergeny nebo fyzická námaha. Metaanalýza epidemiologických studií ale nazna ila, že se mohou objevit zm ny reaktivity dýchacích cest i p i nižších koncentracích, již od 200 µg/m 3. Ú inky dlouhodobé expozice Pro d ti znamená dlouhodobé vystavení vlivu zvýšených koncentrací NO 2 zvýšené riziko onemocn ní dýchacího ústrojí v d sledku snížené obranyschopnosti organismu v i infekci a snížení plicních funkcí. Jako hodinová a 24hodinová sm rná hodnota úrovn oxidu dusi itého je WHO doporu ována koncentrace 200 µg/m 3 (0,1 ppm), resp. 150 µg/m 3 (0,08 ppm). Uvedená 24hodinová sm rná hodnota vychází z hodnoty 9

12 400 µg/m 3 (NOAEL), kdy je t eba p edcházet opakování expozic blížících se nejnižším úrovním, kdy byly pozorovány ú inky, a vytvo it tak dostate nou bezpe nostní rezervu k ochran p ed chronickými ú inky. Kvantitativní hodnocení je možné provést v p ípad dostupnosti dat o determinantech zdraví a p i dostate né znalosti d kazu o vztahu dávky a ú inku Brainstorming Tým HIA a p ípadn p izvaných odborník by m l na posoudit a stanovit možné vlivy na zdraví na základ svých zkušeností a znalostí Extrapolace Další možností je p enesení poznatk a záv r z jiných dokument, které jsou k dispozici, i když zdánliv nemusí souviset s tématem návrhu koncepce. 3.5 Jak provád t hodnocení dopad Cílem dalšího hodnocení je zhodnotit dopady a naformulovat opat ení ke zlepšení dopad na zdraví v návrhu koncepce.v rámci hodnocení je t eba stanovit prioritní dopady, které jsou protikladné v i sob nebo dalším faktor m, a zhodnotit je. N kdy bývá hodnocení dopad komplikované. asto pomáhá zahrnout do týmu n koho z expert zabývající se ve ejným zdravím a podporou zdravím. V tšinou není t eba použít specializované nástroje a metody pro hodnocení, ale sta í použít kritické hodnocení návrhu koncepce a d kazy publikované v literatu e a aplikovat je na místní podmínky a situaci. Stojí za to i zahrnout všechny zainteresované skupiny spole nosti, zejména pokud zkoušíte ohodnotit nebo up ednostnit vlivy. Cíl koncepce Dopad na determinant zdraví/faktor Prosp šný vliv na Nep íznivý vliv na zdraví zdraví dopad možná opat ení P íklad Cíl koncepce Dopad na determinant zdraví/faktor Vysázení strom kolem komunikací Snížení zne išt ní ovzduší a hluku Prosp šný vliv na Nep íznivý vliv na zdraví zdraví dopad možná opat ení Nižší úmrtnost v budoucnosti, nižší úmrtnost na kardiovaskulární a respira ní onemocn ní, zlepšení sou asného zdraví, zlepšení spánku Potencionální zvýšení pylových zrn v ovzduší, zvýšení alergií Výb r málo alergizujících druh strom Jedním ze zp sob, jak prost ednictvím koncepce ovlivnit dopady na zdraví, je ur it podmínky pro výb r projekt, které budou realizovány na základ koncepce v rámci vyhlášeného grantového ízení. Nap íklad: Hluk: - p isp je projekt ke snížení hlukové zát že v dané lokalit? - p isp je projekt ke snížení po tu obyvatel, žijících v p ekro eném hlukovém limitu? 10

13 3.6 Jak naformulovat doporu ení Ú elem HIA je vytvo it doporu ení pro zvýšení zdravotních benefit z realizace návrhu koncepce a také snížit negativní dopady. Ú astníci zahrnutí v procesu HIA obvykle souhlasí s vhodnými doporu eními zahrnutými jako sou ást koncepce. asto zamýšlená úprava návrhu koncepce znamená jen malé zm ny celé koncepce. N kdy doporu ení mohou zasahovat do jiných sektor. Doporu ení na dopln ní Indikátor Poznámka (odkaz na d kaz)* * identifikované škodliviny, faktory viz. identifikace dopad (zdravotní stav, hodnocení zdravotních rizik) atd. P íklad: Doporu ení na dopln ní Indikátor Poznámka (odkaz na d kaz)* Snížení po tu obyvatel žijících v dosahu nadlimitního dopravního hluku Snížení po tu oprávn ných stížností na hluk a vibrace z dopravy. viz. hodnocení zdravotních rizik hluku, implementace ve Zdravotní politice Libereckého kraje cíl Jak monitorovat vlivy Doporu ení v tšiny HIA zahrnuje i doporu ení monitorovat dopady na zdraví z koncepce. Tím je mín no, že aktivity navazující na koncepci mohou mít nep edvídané vlivy na zdraví a další monitoring pom že vystav t d kazy pro budoucí HIA. Monitoring by m l být smysluplný. To znamená, že je t eba zohlednit populaci pokrytou strategickým dokumentem ke sledování a zvolit indikátor. Cílem monitoringu je odpov d t na otázky typu: M li obyvatelé p edpokládané výhody z realizace koncepce? Neutrp la populace v tší škody než se o ekávalo nebo bylo akceptováno? Mohlo zdraví zaznamenat pozitivní vývoj? Jak velký? indikátor zdroj úrove (kraj, okres, obec) etnost m ení P íklad: indikátor zdroj úrove (kraj, okres, obec) Úmrtnost na dopravní nehody Data SÚ, poskytuje ÚZIS až na úrove obce etnost m ení každoro n V p ípad absence statistických dat a indikátor je možno hodnocení provád t hodnotící tabulkou, popisující zm ny 11

14 3.8 Stru né shrnutí HIA Záv r HIA by m l obsahovat shrnutí hodnocení a také doporu ení pro úpravu koncepce. Záv r Metoda HIA a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje jsou velmi ú inná kritéria pro zhodnocení implementace zdraví do strategie, zaru ující, že ochrana a podpora zdraví nebude hrát pouze vedlejší roli p i rozvoji regionu v budoucnosti. To je d vod, pro o jejich implementaci ve strategických dokumentech v Libereckém kraji usilujeme, a také d vod, pro vznikla tato pom cka pro hodnocení. 12

15 P íloha. 1 Indikátory popisující zdraví Indikátor Data poskytuje Úrove zjiš ování Frekvence Kojenecká úmrtnost na 1000 živ narozených SÚ, ÚZIS R, kraj, okres 1x ro n Po et živ narozených/1000 obyvatel ÚZIS až na obce každoro n Procento živ narozených s nižší porodní ÚZIS Až na úrove obce každoro n hmotností Živ narození s vrozenou vývojovou vadou ÚZIS R, kraj, okres 1x ro n na živ narozených Celkový po et potrat na 100 obyvatel SÚ, ÚZIS R, kraj, okres, ORP 1 x ro n st edního stavu Celkový po et potrat na 100 narozených SÚ, ÚZIS R, kraj, okres, ORP 1 x ro n Po et um lých p erušení t hotenství na 1000 SÚ, ÚZIS R, kraj, okres, ORP 1x ro n žen fertilního v ku St ední délka života p i narození Data ÚZIS, jejich zdrojem je SÚ Až na úrove obce každoro n Index stá í ÚZIS Až na úrove obce každoro n MI index onkologických onemocn ní Výpo tový ukazatel z dat ÚZIS Až na úrove obce každoro n MI index KVO Výpo tový ukazatel z dat ÚZIS Až na úrove obce každoro n Úmrtnost na dopravní nehody Data SÚ, Až na úrove obce každoro n poskytuje ÚZIS Úmrtnost na úmyslné sebepoškození ÚZIS Až na úrove obce každoro n Nemocnost na psychické poruchy Absolutní po ty onemocn ní ÚZIS Až na úrove kraje Každoro n od roku 2000 Pr m rný po et osob na 1 obytnou místnost SÚ R, kraj, okres, obce SLDB 2001 v tší než 8 m 2 Po et byt na 1000 obyvatel SÚ R, kraj, okres, obce SLDB 2001 Po et rozvod na 1000 obyvatel st edního stavu SÚ R, kraj, okres tvrtletn za R, kraje, okres, 1 x ro n za ORP a obce Po et rozvod na 100 s atk SÚ R, kraj, okres 1 x ro n Index orálního zdraví 12-letých d tí ÚZIS R, kraj 1 x 3 roky Úmrtnost pro sebevraždy na SÚ R, kraj, okres 1x ro n obyvatel, eventueln dle pohlaví Po et chorob z povolání SZÚ, ÚZIS R, kraj 1 x ro n Po et akutních nemocni ních l žek SÚ, ÚZIS R, kraj, okres 1 x pololetí p ipadající na 1000 obyvatel Po et dlouhodobých ošet ovatelských a sociálních l žek p ipadající na 1000 obyvatel SÚ, ÚZIS R, kraj, okres 1 x pololetí Po et l žek v domovech d chodc, v domovech s pe ovatelskou službou a v dalších obdobných typech sociálních l žek na 1000 obyvatel starších 65 let SÚ R, kraj, okresy, obce*) 1x rok 13

16 Indikátor Data poskytuje Úrove zjiš ování Frekvence Po et starších 18 let na 1 praktického léka e pro dosp lé Po et d tí a dorostu na 1 praktického léka e pro d ti a dorost SÚ, ÚZIS SÚ, ÚZIS R, kraj, okres, ORP, obec (s rizikem zkreslení) **) R, kraj, okres, ORP, obec (s rizikem zkreslení) **) 1x ro n 1x ro n Po et žen na 1 gynekologa SÚ, ÚZIS R, kraj, okres, ORP, 1x ro n obec (s rizikem zkreslení) **) Po et obyvatel na 1 stomatologa SÚ, ÚZIS R, kraj, okres, ORP, 1 x ro n obec (s rizikem zkreslení) **) P epo tený po et odborných a SÚ, ÚZIS R, kraj, okres, ORP 1 x ro n specializovaných ambulantních léka na obyvatel Výdaje na zdravotnictví SÚ, ÚZIS R 1 x ro n Nemocnost na alergie a astma ÚZIS Úst edí monitoringu SZÚ úrove obce 16 vybraných m st R Každoro n 1x za 5 let Ochrana zdroj pitné vody Vodoprávní ú ad Až na úrove obce každoro n Kvalita pitné vody (% nevyhovujících vzork ) KHS informa ní systém PiVo Až na úrove obce každoro n Výjimky z kvality pitné vody po et KHS Až na úrove obce každoro n zásobovaných obyvatel Kvalita p írodních vodních ploch ke koupání KHS informa ní systém PiVo Až na úrove obce každoro n Zne išt ní ovzduší (expozice obyvatel PM 10 ) Expozice obyvatel hluku ze silni ní dopravy Ro enky HMÚ a SÚ Hlukové mapy m st, podklady žádostí provozovatel komunikací o výjimku z limit hluk apod. Až na úrove obce (pokud je zde monitorovací stanice ovzduší) Až na úrove obce každoro n nepravideln *) v n kterých p ípadech není možné získat data z d vodu ochrany individuálních údaj (u 1 nebo 2 za ízení) a uvést po et l žek (respektive byt v p ípad dom s pe ovatelskou službou) **) nerovnom rná sí zdravotnických za ízení, nerozd lování úvazk až na detašovaná pracovišt (v malých obcích, kde není sídlo zdravotnického za ízení, nebude vykázán žádný úvazek léka e, a koliv tam nap íklad 2 x týdn je k dispozici) 14

17 P íloha. 2 Zd vodn ní determinant P íjmy a sociální postavení vyšší p íjmy a sociální postavení souvisí s lepším zdravotním stavem. ím je v tší rozdíl mezi chudými a bohatými lidmi, tím je v tší rozdíl v jejich zdravotním stavu. Vzd lání nízké vzd lání má korelaci s horším zdravotním stavem, s vyšším stresem a nižší sebeúctou Životní prost edí bezpe ná voda a istý vzduch, zdravé pracovní prost edí, zdravé bydlení, zdravá obec a také bezpe né komunikace, to všechno ovliv uje zdraví lidí. Zam stnání a pracovní podmínky lidé zam stnaní jsou zdrav jší, zdravé pracovní podmínky rozhodují o zdravotním stavu pracovník Sociální záchranná sí v tší podpora rodin, p átelé a spole nost souvisí se zdravím lidí. Kultura zvyky a tradice a víra v rodinu a spole nost ovliv ují zdraví Genetika hraje v život d ležitou roli, ovliv uje zdraví a dává p edpoklad pro rozvoj ur ité nemoci Behaviorální chování stravovací návyky, fyzická aktivita, kou ení, pití a jak zvládáme v život stres ovliv uje naše zdraví Dostupnost zdravotní pé e prevence a lé ba ovliv uje také náš zdravotní stav Pohlaví ženy a muži trpí r znými typy chorob v r zném v ku P íloha. 3 Literatura (1) Rychlíková E., a spol.: Hodnocení vliv na zdraví. Ministerstvo životního prost edí, Praha s. 93 (2) Rada Libereckého kraje: Usnesení /06/RK. Liberec, 2006, s. 2 (3) Public Health Institute of Scotland: Health Impact Assessment, s.6 (4) WHO: Preamble to the Constitution of the WHO, International Health Conference, New York, July 1946 (5) Department of Health.: A resource for Health Impact Assessment, UK, 2000 (6) National Institute of Public Health: The terms for HIA- Screening the terms of reference of Swedish official goverment reports, Sandviken, 2004 (7) Volf J., Janout V.: Hodnocení vlivu na zdraví v hygienické služb, Hygiena, 46, 2001, No.3, p (8) WHO European Centre for Health Policy, Screening, A preliminary draft,

18 P íloha. 4 Pojmy a zkratky SÚ EIA HIA KHS NGO NOAEL SEA ÚZIS WHO eský statistický ú ad hodnocení vlivu na životní prost edí (Environmental Impact Assessment) hodnocení dopad na zdraví (Health Impact Assessment) Krajská hygienická stanice nevládní nezisková organizace (Non-Governmental Organization)) nejvyšší dávka, p i které ješt není pozorována žádná nep íznivá odpov na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou. Ur ité ú inky mohou být pozorovány, nejsou však považovány za nežádoucí, ani za prekurzory nežádoucích ú ink. (No Obsereved Effect Level) strategické posuzování vliv na životního prost edí Ústav zdravotnických informací a statistiky Sv tová zdravotnická organizace (World Health Organization) 16

19

20

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vlivů na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vlivů na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vlivů na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Ing. Jana Kučerová, MUDr. Vladimír Valenta Krajská hygienická

Více

Návod pro posuzování koncepcí z hlediska hodnocení vliv na zdraví a v návaznosti na Zdraví 2020 (pop ípad regionální zdravotní politiku)

Návod pro posuzování koncepcí z hlediska hodnocení vliv na zdraví a v návaznosti na Zdraví 2020 (pop ípad regionální zdravotní politiku) Návod pro posuzování koncepcí z hlediska hodnocení vliv na zdraví a v návaznosti na Zdraví 2020 (pop ípad regionální zdravotní politiku) Ing. Jana Ku erová, Ph.D., MUDr. Bohumil Havel Publikace byla vydána

Více

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce hodnotitel název koncepce datum zpracování 1. Screening 1.1 Vliv na determinanty Tab. č. 1 Použitá matice hodnocení vlivu koncepce na determinantu

Více

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce hodnotitel název koncepce datum zpracování Aktualizace surovinové politiky Libereckého kraje 1. Screening 1.1 Vliv na determinanty Tab. č. 1 Použitá

Více

Analýza rizik (01) Základní pojmy a definice

Analýza rizik (01) Základní pojmy a definice Centre of Excellence Analýza rizik (01) Základní pojmy a definice Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz Analýza rizik Risk analysis

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví

Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví Důvody předložení Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví Senát Parlamentu ČR usnesením č. 499 ze dne 26. ledna 2012, které bylo přijato v souvislosti s projednáváním

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Zdravotní plán města Strakonice. pro období 2015 2018

Zdravotní plán města Strakonice. pro období 2015 2018 Zdravotní plán města Strakonice pro období 2015 2018 Obsah Úvod 3 Místní odborný tým...4 Průběh projednávání a schválení dokumentu..4 Analytická část Zdravotního plánu města Strakonice.4 Zdravotní plán

Více

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 7. 2014 Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí

Více

Senátní opat ení Návrh evropské zadávací sm rnice

Senátní opat ení Návrh evropské zadávací sm rnice Senátní opat ení novela ZVZ Návrh evropské zadávací sm rnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ R Vlastimil Fidler Technická novela ešení praktických problém p i zadávání minimální zásahy ú innost od 1. 1.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ 74 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové Telefon: +420 495 058 111 Fax: +420 495 522 842 Internet: http://www.zuhk.cz Zdravotní ústav se sídlem v Hradci

Více

Důkazy dopadu sociálních faktorů a rovnosti (equity) na efektivní akci zaměřenou na nepřenosná onemocnění

Důkazy dopadu sociálních faktorů a rovnosti (equity) na efektivní akci zaměřenou na nepřenosná onemocnění Důkazy dopadu sociálních faktorů a rovnosti (equity) na efektivní akci zaměřenou na nepřenosná onemocnění Seminář: Sociální a ekonomické faktory nerovností v obezitě a užívání tabáku v České republice

Více

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/2010-17000 V Praze dne 1. 9. 2010 1 ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických

Více

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení Slovník pojmů z oblasti krizového řízení Aktuální toxicita je krátkodobé působení vyšší dávky jedovaté (toxické) látky na zdraví člověka nebo jiných živých organismů. Může se projevit při havárii s toxickou

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek

SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve

Více

Řízení cestovního ruchu v České republice - podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu

Řízení cestovního ruchu v České republice - podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu 1. Úvod 1.1. Cíle zákona Zákon upraví strukturu řízení cestovního ruchu v České republice, práva a povinnosti organizací v cestovním ruchu působících a tímto zákonem vymezených a způsob financování rozvoje

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství BUS.COM a.s., Lumiérů 181 152 00 Praha 5 Datum: 20. 11. 2012 Jednací číslo: 3023/ZPZ/2012/ULK807záv. Vyřizuje/linka:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci 1 Indikátory pro monitoring a evaluaci Vlastnosti a charakteristiky indikátorové soustavy Soustava indikátorů ROP byla vytvořena pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků čerpaných

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

Publikační etika časopisu Naše společnost

Publikační etika časopisu Naše společnost Publikační etika časopisu Naše společnost Časopis Naše společnost je odborný multidisciplinární časopis publikující primárně příspěvky o výzkumu veřejného mínění, ale také z oblasti sociologie, politologie,

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti 1. Úvod Tento dotazník vám pomůže zamyslet se nad tím, jak se vaše společnost může stát zodpovědným podnikem, a to za pomoci otázek zaměřených na

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik 5.6.6.3. Metody hodnocení rizik http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/identifikace-nebezpeci-ahodnoceni-rizik/metody-hodnoceni-rizik Pro hodnocení a analýzu rizik se používají různé metody. Výběr metody

Více

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 realizátor programu: Odbor prevence kriminality Městské policie Liberec Zpracoval : Mgr. Luboš Raisner Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS michal.slama@opava.cz Obsah Úvod bezpe nost IS Analýza rizik P ípadová studie Bezpe nost Informa ních systém Ochrana informa ních

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

+ 87,61 82,60 4,69 24,69 44,69 319, ,43 53,9

+ 87,61 82,60 4,69 24,69 44,69 319, ,43 53,9 1. Vlastník vodovodu a kanalizace : Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, Tábor, 390 02 : 260 69 539 Statutární orgán : Jednatelé spole nosti Ing. Hana Randová, Ing. Bed ich Beneš, Ing. Ji

Více

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele.

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele. Centralizace APV OSV OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné

Více

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, 5.11.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN MIKROREGIONU HRÁDECKO - CHRASTAVSKO

KOMUNITNÍ PLÁN MIKROREGIONU HRÁDECKO - CHRASTAVSKO KOMUNITNÍ PLÁN MIKROREGIONU HRÁDECKO - CHRASTAVSKO Akční plán pro rok 2013/2014 V rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053,

Více

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Výchozí podmínky NEHAP, UV 810/1998, programovým dokumentem v oblasti zdraví a životního prostředí přes 150 úkolů významná role

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA Vyplní kompetentní instituce v Japonsku / lánky 13 až 19 Smlouvy / 13 19 lánek 7 Správního ujednání / ást A: Vyplní žadatel

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/ Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/2016-53-56 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast D chodové dávky - II Jaká konkrétní dokumentace pro jednotlivé moduly

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ snižování ZDRAVOTNÍCH NEROVNOSTÍ-PODPORA ZDRAVÍ VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ OBSAH Cíle projektu... 1

Více

Základní krédo VOS. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Základní krédo VOS. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com 1 Základní krédo VOS. 1.) Každý občan má právo na stejné občanské podmínky ve společnosti. a) Svobodu projevu b) Svobodu pohybu c) Svobodu dostupu k veřejným informacím d) Svobodu podníkání e) Na dodržovaní

Více

Strategický plán rozvoje obce Nadějkov

Strategický plán rozvoje obce Nadějkov Strategický plán rozvoje obce Nadějkov Metoda komunitně vedené strategie Nadějkov, 13.3.2015 Proč strategii dělat? A proč komunitně? Strategický plán podmínkou/výhodou pro čerpání z fondů EU, MAS, kraj,

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

Ovzduší a zdraví. http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_cz.html

Ovzduší a zdraví. http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_cz.html Ovzduší a zdraví Kde získat informace o aktuálním zne išt ní ovzduší Informace o úrovni zne išt ní ovzduší ve smyslu zákona o ochran ovzduší lze získat z webovské stránky eského hydrometeorologického ústavu.

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Zám r a cíle projektu

Zám r a cíle projektu Tento projekt je spolufinancován z prost edk Evropské unie prost ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zám r a cíle projektu ÍLOHA. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve ejné zakázky vedené pod názvem

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Statut Grantové služby LČR

Statut Grantové služby LČR Statut Grantové služby LČR ÚVOD Náplní činnosti Grantové služby státního podniku Lesy České republiky, s. p. (dále jen GS a LČR ) je zajištění řádného průběhu zadávání a následného řešení projektů a výzkumných

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE č. E/3795/2013 Rozšíření CZT a výstavba zdroje tepla na biomasu v Budišově nad Budišovkou Zadavatel: Vypracoval: Město Budišov nad

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzdu í v Otrokovicích v roce 2014

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzdu í v Otrokovicích v roce 2014 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzdu í v Otrokovicích v roce 2014 2014 Obsah 1 Úvod...2 2 Imisní limity...3 3 Vyhodnocení kvality ovzdu í v Otrokovicích...4 3.1 Suspendované ástice PM 10,

Více

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO PRÁVA

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO PRÁVA PŘEHLED SOCIÁLNÍHO PRÁVA Mgr. Hynek Pečinka Magistrát města Olomouce Moderní pojetí sociálního práva sociální zabezpečení péče o potřeby občana x sociální ochrana rovné šance, přirozené sociální prostředí

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2015 roč. 11 č. 2 ISSN 1337-1789 POHYB A ZDRAVÍ. Dana FIALOVÁ

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2015 roč. 11 č. 2 ISSN 1337-1789 POHYB A ZDRAVÍ. Dana FIALOVÁ POHYB A ZDRAVÍ Dana FIALOVÁ Katedra tělesné výchovy a sportu, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové ABSTRAKT Z výzkumů souvislostí pohybové aktivity a zdraví bylo prokázáno, že 70 % mužů a žen

Více

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon:

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon: S T A T U T Á R N Í L IBE RE M Ě C S T O 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Záměr k regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her Cílem předloženého záměru je

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více