Proces H1.3 Doktorské studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proces H1.3 Doktorské studium"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Proces H1.3 Doktorské studium Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/39

2 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení platnosti: Zákazník: H1.3 Doktorské studium Účelem tohoto popisu procesu je stanovit dokumentované postupy pro řízení procesu H1.3 Doktorské studium na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava. Popis procesu je závazný pro všechny útvary, zaměstnance a studenty Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava vykonávající činnosti stanovené tímto popsaným procesem. Uchazeč o doktorské studium Klíčové vstupy: Absolvent magisterského stupně studia Doktor ve zkratce Ph.D. Klíčové výstupy: Zdroje: Infrastruktura Vyučující Regulátory: Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava Akreditovaný studijní program a obory Měřitelná kritéria: Počet studentů doktorského studia Úspěšnost studentů ve studiu Cíle: 10 % z celkového počtu studentů 80 % úspěšných doktorandů Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/39

3 Karta procesu: Garant procesu: H1.3 Doktorské studium Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H1.3 Doktorské studium H1.3.1 Přihlášení ke studiu Asynchronní proces přerušení studia kdykoliv v průběhu doktorského studia je možné toto studium přerušit (na základě přesně stanovených pravidel a podmínek) H1.3.9 Přerušení studia H1.3.2 Přijímací řízení H1.3.3 Zápis do studia H1.3.4 Studium v ročníku Studijní část [Opakované neplnění studijních povinností] H1.3.5 Kontrola studia H1.3.6 Zápis do dalšího roku studia [Neúspěšná opakovaná Státní doktorská zkouška] [Vykonání všech předmětů dle ISP] H1.3.7 Státní doktorská zkouška Asynchronní proces zanechání studia kdykoliv v průběhu studia (i přerušeného) je možné studium zanechat [Neúspěšná opakovaná obhajoba disertační práce] [Úspěšné ukončení studijní části SDZ] H1.3.8 Vypracování a obhajoba disertační práce [Úspěšná obhajoba disertační práce] H Zanechání studia H Ukončení studia (vynucené) H Ukončení studia (řádné) Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/39

4 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.1 Přihlášení ke studiu Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H1.3.1 Přihlášení ke studiu SIRIUS Vstup: - informace o studiu (webový portál FMMI, studijní oddělení) Výstup: - uchazeči o doktorské studium na FMMI se zpracovanými přihláškami Školitel, školící pracoviště Zájemce o studium H Tvorba informací o studiu H Poskytnutí informací zájemcům H Výběr tématu a vyplnění přihlášky H Doplnění a opravení přihlášky H Ověření přihlášky H Doplnění a opravení informací [špatná přihláška] [Přihláška je v pořádku] H Informování uchazeče H Přijetí a zpracování přihlášky zaznamenání informací o uchazečích do IS SIRIUS Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/39

5 Přehled aktivit procesu H Tvorba informací o studiu, školicí pracoviště, správce informačních systémů Akreditovaný studijní program Webový portál FMMI, SIRIUS Popis: Na základě nabídky témat disertačních prací ze školicích pracovišť, schválených Oborovými radami akreditovaných oborů doktorského studijního programu, studijní oddělení zpracuje nabídku témat v elektronické podobě. Materiál je doplněn informacemi o přijímacím řízení a podmínkách přijetí. Uvedené materiály jsou publikovány na webovém portálu FMMI na úřední desce. ve spolupráci se správcem informačních systémů trvale aktualizuje seznam akreditovaných studijních oborů a předmětů doktorského studia v IS SIRIUS a na webovém portálu FMMI. H Poskytnutí informací zájemcům, školicí pracoviště Akreditovaný studijní program, Řád přijímacího řízení VŠB - TUO, Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech FMMI pro příslušný akademický rok Webový portál FMMI, úřední deska Popis: Informace o tématech a školitelích doktorských studijních programů, přijímacím řízení a podmínkách přijetí jsou uchazeči poskytnuty na úřední desce portálu FMMI. Dále se mohou uchazeči o studium dovědět informace telefonicky nebo elektronickou poštou na studijním oddělení FMMI a také na jednotlivých školicích pracovištích. Informace o akreditovaných oborech doktorských studijních programů a o předmětech doktorského studia jsou v informačním systému SIRIUS i na webovém portálu FMMI. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/39

6 H Výběr tématu a vyplnění přihlášky Uchazeč o studium Uchazeč o studium Úřední deska Přihláška ke studiu Popis: Uchazeč si vybere téma doktorské práce z nabídky témat uveřejněných na Úřední desce na webovém portálu FMMI a na základě konzultace s příslušným školitelem vyplní přihlášku a podepsanou ji osobně odevzdá na studijním oddělení, popř. vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle poštou na adresu studijního oddělení fakulty. H Ověření přihlášky Akreditovaný studijní program Doklad o zaplacení správního poplatku Popis: ověří zda zaslaná přihláška obsahuje všechny náležitosti, to znamená zaplacení správního poplatku, doložení údajů o vzdělání, u zahraničních studentů, kteří si studium platí se ověřuje doklad o zaplacení. H Informování uchazeče Popis: Při výskytu chyby v přihlášce studijní referentka kontaktuje telefonicky, popř. písemně uchazeče o studium (na základě kontaktu uvedeném v přihlášce). Pokud se nepodaří studenta kontaktovat, není přihláška přijata a vrací se zpět uchazeči. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/39

7 H Doplnění a opravení informací Uchazeč o studium Uchazeč o studium Popis: Uchazeč o studium písemně nebo telefonicky doplní, popř. opraví údaje uvedené na přihlášce. H Doplnění a opravení přihlášky Přihláška ke studiu Popis: Studijní referentka doplní, popř. opraví údaje na přihlášce. H Přijetí a zpracování přihlášky Základní údaje o uchazeči o studium v IS SIRIUS Popis: Přihláška obsahující všechny náležitosti je přijata a je zaevidována do IS, kde je uchazeči přiděleno evidenční číslo. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/39

8 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.2 Přijímací řízení Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H1.3.2 Přijímací řízení SIRIUS Vstup: - uchazeči s přijatými přihláškami Výstup: - formálně přijatí uchazeči - nepřijatí studenti Přijímací komise Zájemce o studium Děkan/Rektor H Příprava přijímacího řízení H Přijímací řízení H Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí [Ano] [Ne] H Vyrozumění o nepřijetí H Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí [Ano] [Ne] H Přezkoumání rozhodnutí P7 [Ano] [Ne] H Vyrozumění o přijetí zaznamenání úspěšnosti či neúspěšnosti v přijímacím řízení pomocí atributu v IS SIRIUS H Formální přijetí uchazeče Formálně přijatí uchazeči Nepřijatí uchazeči Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/39

9 Přehled aktivit procesu H Příprava přijímacího řízení Jmenovací dopis Popis: zajišťuje místnost a termín pro jednání přijímací komise a vyzve uchazeče o studium nejméně 14 dní před přijímacím řízením. Přijímací komise je jmenována děkanem fakulty na návrh oborových rad jednotlivých oborů. Ve jmenovacím dopisu je uveden obor, termín a místo jednání přijímací komise. H Přijímací řízení Přijímací komise Řád přijímacího řízení VŠB - TUO, Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu pro daný akademický rok. Doporučení přijímací komise v přihlášce ke studiu Popis: Uchazeč se dostaví k přijímacímu řízení. Na základě výsledků přijímací zkoušky, doporučení školitele a materiálů uchazeče, rozhodne přijímací komise o doporučení přijetí či nepřijetí uchazeče děkanovi fakulty. Toto doporučení je zapsáno do přihlášky ke studiu daného uchazeče. Podmínky pro přijetí ke studiu stanoví Řád přijímacího řízení VŠB - TUO a Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu pro daný akademický rok. Děkan fakulty má pravomoc, na základě jednání s předsedou oborové rady, rozhodnout o realizaci mimořádného přijetí uchazeče, pokud ten není schopen z vážných důvodů absolvovat standardní přijímací řízení. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/39

10 Děkan Děkan H Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí uchazeče v přihlášce ke studiu Popis: Děkan na základě doporučení přijímací komise rozhodne o přijetí/nepřijetí uchazeče. Rozhodnutí je zapsáno v přihlášce ke studiu. H Vyrozumění o nepřijetí Popis: Uchazečům je do 30 dnů od konání přijímacího řízení zasláno písemné vyrozumění o nepřijetí. H Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí Uchazeč o studium Uchazeč o studium Žádost o přezkoumání rozhodnutí Popis: Uchazeč o studium má možnost do 30 dnů od obdržení podat písemnou žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí k rektorovi. Pokud uchazeč žádost nepodá, vystupuje z procesu. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/39

11 Rektor Rektor H Přezkoumání rozhodnutí P7 Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TUO, Řád přijímacího řízení VŠB-TUO Vyrozumění o vyhovění či zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí Popis: Pokud výsledkem pomocného procesu P7 je vyhovění žádosti o přezkoumání rozhodnutí, následuje aktivita H Vyrozumění o přijetí. Pokud je výsledkem zamítnutí, student vystupuje z procesu. H Vyrozumění o přijetí Popis: Přijatým uchazečům je do 30 dnů od konání přijímacího řízení zasláno písemné vyrozumění o přijetí ke studiu na studijní program (popř. obor). Toto vyrozumění obsahuje dále informace o zápisu (termín, místnost). Uchazeči o prezenční formu studia jsou vyrozuměni o podmínkách přiznání stipendia na základě Stipendijního řádu VŠB TU Ostrava. SIRIUS H Formální přijetí uchazeče Záznam v přihlášce ke studiu, nastavení atributu přijetí v IS SIRIUS Popis: V přihlášce ke studiu je zaznamenáno přijetí studenta, v systému SIRIUS je zaznamenán u každého přijatého uchazeče o studium atribut o přijetí ke studiu. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/39

12 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.3 Zápis do studia Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H1.3.3 Zápis do studia SIRIUS Webový portál FS Vstup: - přijatí uchazeči o studium - informace o nabízených předmětech Výstup: - zapsaní studenti spolu s vytvořeným individuálním studijním plánem ISP - uchazeči, kterým zaniklo právo na zápis Přijatý uchazeč Školitel Oborová rada Děkan včetně poskytnutí informací o studiu H Organizace zápisu do studia H Zápis do studia [uchazeč se zapsal] [uchazeč se neomluvil nebo omluva nebyla uznána] [uchazeč se nedostavil, ale omluva byla uznána] Uchazeči kterým zaniklo právo na zápis H Stanovení náhradního termínu či formy zápisu H Zápis do IS SIRIUS H Administrativní úkony H Sestavení individuálního studijního plánu (ISP) H Schválení studijního plánu H Zápis předmětů do výkazu o studiu Zapsaní studenti Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/39

13 Přehled aktivit procesu H Organizace zápisu do studia Úřední deska, písemné vyrozumění Popis: Zajištění místnosti a termínu pro zápis. Písemné vyrozumění přijatých uchazečů o termínu zápisu do studia. Zápis se uskutečňuje vždy v měsíci září. Uchazeč o studium H Zápis do studia, přijatý uchazeč Popis: Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Uchazeč je povinen se k zápisu osobně dostavit v termínu stanoveném fakultou. Studentem se stává dnem zápisu do studia. Přijatý uchazeč se může z účasti na zápisu děkanovi písemně omluvit před termínem zápisu, výjimečně po zápisu nejpozději do pěti dnů. V případě uznání omluvy je děkanem stanoven náhradní termín nebo forma zápisu do studia, o kterém je uchazeč neprodleně písemně informován. Pokud se uchazeč nedostavil a neomluvil, popř. omluva nebyla děkanem uznána, zaniká právo na zápis. Uchazeč se dnem zápisu stává studentem doktorského studijního programu (doktorandem), dále členem akademické obce FMMI VŠB - TUO i VŠB - TUO a vztahují se na něj práva a povinnosti vyplývající ze zákona, vnitřních předpisů FMMI VŠB - TUO i VŠB - TUO. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/39

14 H Stanovení náhradního termínu či formy zápisu Děkan Děkan, Popis: Děkan fakulty ve spolupráci se studijním oddělením stanoví náhradní termín zápisu do studia. SIRIUS Záznam v IS SIRIUS H Zápis do IS SIRIUS Popis: Po skončení zápisu (ještě týž den) studijní oddělení zapíše zapsané studenty do informačního systému SIRIUS. H Administrativní úkony Popis: K administrativním úkonům patřícím k zápisu patří i vyplnění různých potvrzení, vydání průkazu studenta, atd. Každému studentovi je přiřazeno studijní číslo, které je potřebné pro přístup studenta do IS. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14/39

15 H Sestavení individuálního studijního plánu (ISP) Školitel Školitel ve spolupráci s doktorandem Individuální studijní plán (ISP) Popis: Individuální studijní plán (ISP) sestavuje školitel po dohodě s doktorandem. Součástí ISP je i předpokládaný termín státní doktorské zkoušky (SDZ) a obhajoby disertační práce. ISP musí být nejpozději do jednoho měsíce po zápisu do studia předložen předsedovi Oborové rady daného oboru. Změny obsahové náplně ISP (předměty, upřesnění tématu) povoluje předseda Oborové rady daného oboru, na základě návrhu školitele. H Schválení studijního plánu Předsedové Oborových rad oborů Oborové rady oborů Individuální studijní plán (ISP) Popis: Předseda oborové rady předkládá individuální studijní plány ke schválení na jednání Oborové rady daného oboru. Schválený studijní plán je uložen ve složce doktoranda na Studijním oddělení. Změny v časovém harmonogramu ISP (změna termínů zkoušek, přerušení studia) povoluje děkan na základě písemné žádosti doktoranda a na základě vyjádření proděkana pro vědu a výzkum, projednané se školitelem, vedoucím školícího pracoviště a doporučené předsedou Oborové rady oboru. Změnu formy studia povoluje děkan na základě písemné žádosti doporučené školitelem a vedoucím školicího pracoviště. Školitel v tomto případě přikládá návrh na úpravy harmonogramu ISP, doporučený předsedou Oborové rady oboru a na základě vyjádření proděkana pro vědu a výzkum. Student H Zápis předmětů do výkazu o studiu Student, Výkaz o studiu Popis: Student si podle pokynů studijní referentky vyplní úvodní stránku výkazu o studiu a zapíše předměty uvedené v individuálním studijním plánu. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 15/39

16 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.4 Studium v ročníku Diagram aktivit procesu: Přehled aktivit procesu H1.3.4 Studium v ročníku, student, vyučující, předseda oborové rady, děkan, rektor Student, studijní oddělení, vyučující, školitel, předseda oborové rady, děkan, rektor Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava Výkaz o studiu, výkaz o doktorské zkoušce, žádost děkanovi o opakování zkoušky, rozhodnutí děkana o opakování zkoušky, písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí, vyrozumění o vyhovění či zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí Popis: Řídí se čl. 7 Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech VŠB - TUO. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 16/39

17 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.5 Kontrola studia Diagram aktivit procesu: Přehled aktivit procesu H1.3.5 Kontrola studia, studijní oddělení, student, školitel, předseda oborové rady, děkan, rektor, student, školitel, oborová rada, děkan, rektor Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava, Stipendijní řád VŠB TU Ostrava Zpráva o činnosti, záznam v ročním hodnocení studenta, vyrozumění o ukončení studia, písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí, vyrozumění o vyhovění či zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí Popis: Řídí se čl. 7 Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech VŠB - TUO. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 17/39

18 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.6 Zápis do dalšího roku studia Diagram aktivit procesu: Přehled aktivit procesu H1.3.6 Zápis do dalšího roku studia Student, studijní oddělení Student, studijní oddělení Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava SIRIUS Záznam v IS SIRIUS, výkaz o studiu Popis: Řídí se čl. 7 Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech VŠB - TUO. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 18/39

19 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.7 Státní doktorská zkouška (SDZ) Diagram aktivit procesu: Přehled aktivit procesu H1.3.7 Státní doktorská zkouška Student, děkan, studijní oddělení, předseda komise pro SDZ Student, oborová rada oboru, studijní oddělení, děkan, komise pro SDZ Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava Přihláška ke SDZ, protokol o SDZ, rozhodnutí děkana o konání opakované SDZ Popis: Probíhá v souladu s čl. 9 Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 19/39

20 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.8 Vypracování a obhajoba disertační práce Diagram aktivit procesu: Přehled aktivit procesu H1.3.8 Vypracování a obhajoba disertační práce Student, školitel, studijní oddělení, rektor, předseda oborové rady oboru, děkan, oponenti, předseda komise pro obhajobu Student, školitel, školicí pracoviště, studijní oddělení, oponenti, rektor, oborová rada oboru, děkan, komise pro obhajobu, vědecká rada fakulty Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava Disertační práce, autoreferát disertační práce, vyrozumění o ukončení studia, písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí, vyrozumění o vyhovění či zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí, žádost o obhajobu disertační práce, oponentské posudky, vyrozumění o zastavení řízení, vyhlášení termínu a místa konání obhajoby disertační práce, protokol o výsledku obhajoby, žádost o přezkoumání rozhodnutí k VR fakulty, vyrozumění o rozhodnutí vědecké rady fakulty Popis: Řídí se čl. 10 a 11 Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 20/39

21 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.9 Přerušení studia Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H1.3.9 Přerušení studia SIRIUS Vstup: - student rozhodnutý přerušit studium ze závažných důvodů Výstup: - student s přerušeným studiem - student se zamítnutým přerušením studia Student Školitel/předseda oborové rady Děkan/ Rektor H Podání žádosti o přerušení studia H Vyjádření školitele H Vyjádření předsedy oborové rady H Rozhodnutí o přerušení [Ano] [Zamítnutí] H Formální přerušení studia H Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí [Ne] [Ano] H Přezkoumání rozhodnutí P7 [Ano] [Zamítnutí] H Zápis do IS SIRIUS Student s přerušeným studiem zamítnutí žádosti o přerušení studia znamená návrat zpět do studijního procesu, resp. řešení situace jinými cestami Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 21/39

22 Přehled aktivit procesu Student Student H Podání žádosti o přerušení studia Žádost o přerušení studia Popis: V případě závažných důvodů může student kdykoliv v průběhu doktorského studia podat písemnou žádost o přerušení studia na studijní oddělení. Žádost musí obsahovat důvod a dobu tohoto přerušení. H Vyjádření školitele Školitel Školitel Žádost o přerušení studia Popis: Školitel se písemně vyjádří k žádosti o přerušení studia. H Vyjádření předsedy oborové rady Předseda oborové rady Předseda oborové rady Žádost o přerušení studia Popis: Předseda oborové rady se písemně vyjádří k žádosti o přerušení studia. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 22/39

23 Děkan Děkan H Rozhodnutí o přerušení Žádost o přerušení studia Popis: Děkan může na základě doporučení školitele a předsedy oborové rady studium přerušit na nezbytně dlouhou dobu, a to i opakovaně, maximálně však na dobu dvou let. O dobu přerušení studia se prodlužuje doba k odevzdání disertační práce. Disertační práce však musí být odevzdána a všechny studijní povinnosti splněny nejvýše do sedmi let od zahájení studia. Rozhodnutí děkana je uvedeno na žádosti. O rozhodnutí děkana studijní oddělení žadatele písemně informuje. H Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí Student Student Písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí Popis: Student má možnost do 30 dnů od převzetí rozhodnutí podat písemnou žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana nepovolit přerušení studia k rektorovi VŠB - TUO. Pokud uchazeč žádost nepodá pokračuje ve studiu. Rektor H Přezkoumání rozhodnutí P7 Rektor, Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu na FMMI VŠB - TU Ostrava Vyrozumění o vyhovění či zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí Popis: Pokud výsledkem pomocného procesu P7 je vyhovění žádosti o přezkoumání rozhodnutí, následuje aktivita H Formální přerušení studia. Pokud je výsledkem zamítnutí, student pokračuje ve studiu. O výsledku řízení je student písemně informován. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 23/39

24 Student Student Výstupní list H Formální přerušení studia Popis: Studentovi je přerušeno studium k datu uvedenému v žádosti. Student obdrží výstupní list, na který shromáždí potvrzení, že vůči němu nemají žádné pohledávky oddělení uvedená na výstupním listě. Student při přerušení studia přestává být studentem školy (tzn. nemá výhody studenta, platí si soc. zdrav. poj.), ale doba přerušení se mu započítává do celkové doby studia (max. sedm let). Student odevzdává na studijní oddělení výkaz o studiu, na Kartovém centru zruší platnost průkazu studenta. H Zápis do IS SIRIUS SIRIUS Zapsání délky přerušení studia do IS SIRIUS Popis: Přerušení studia je zaznamenáno v IS SIRIUS. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 24/39

25 Karta procesu: Garant procesu: H Zanechání studia Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H Zanechání studia SIRIUS Vstup: - student rozhodnutý zanechat studium Výstup: - formálně ukončené studium Student H Podání oznámení o zanechání studia H Výstupní list H Ověření pohledávek [bez pohledávek] [s pohledávkami] H Situaci řeší právní oddělení H Formální ukončení studia provedení úkonů potřebných k ukončení studia (zneplatnění Výkazu o studiu, studijního průkazu, atd.) Student s ukončeným studiem Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 25/39

26 Přehled aktivit procesu H Podání oznámení o zanechání studia Student Student, studijní oddělení Oznámení o zanechání studia Popis: Student podá na studijní oddělení písemné oznámení o zanechání studia. Současně si vyzvedne na studijním oddělení výstupní list. Student Student Výstupní list H Výstupní list Popis: Student shromáždí na výstupní list potvrzení, že vůči němu nemají oddělení uvedená na výstupním listě žádné pohledávky. H Ověření pohledávek Popis: kontroluje vypořádání pohledávek na výstupním listu, případné nevypořádané pohledávky předá k řešení na právní oddělení. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 26/39

27 H Situaci řeší právní oddělení Právní oddělení Právní oddělení Popis: Právní oddělení řeší vymáhání pohledávek nevyřešených při ukončení studia. SIRIUS H Formální ukončení studia Vyrozumění o ukončení studia, zapsání ukončení studia do IS SIRIUS Popis: Student je vyrozuměn písemnou formou o ukončení studia s uvedením data ukončení studia. Na vlastní žádost student obdrží potvrzení o celkové době studia a zneplatněný výkaz o studiu. Informace o ukončení studia je zapsána do IS SIRIUS. Studijní materiály studenta jsou předány k archivaci. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 27/39

28 Karta procesu: Garant procesu: H Ukončení studia (vynucené) Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H Ukončení studia (vynucené) SIRIUS Vstup: - student donucený zanechat studium Výstup: - student s formálně ukončeným studiem Student Děkan/Rektor H Informace o ukončení studia H Výstupní list H Ověření pohledávek [bez pohledávek] [s pohledávkami] H Formální ukončení studia provedení úkonů potřebných k ukončení studia (zneplatnění Výkazu o studiu, odebrání studijního průkazu, atd.) H Situaci řeší právní oddělení Student s formálně ukončeným studiem Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 28/39

29 Přehled aktivit procesu H Informace o ukončení studia Zákon 111/1998 Sb. o vysokých školách Popis: Do tohoto procesu se dostává student, kterému bylo ukončeno studium pro neplnění studijních povinností dle 56 odst. 1b) zákona a buď nepodal žádost o přezkoumání rozhodnutí nebo žádost byla zamítnuta. Student si vyzvedne na studijním oddělení výstupní list nebo je mu list zaslán. Student Student Výstupní list H Výstupní list Popis: Student shromáždí na výstupní list potvrzení, že vůči němu nemají oddělení uvedená na výstupním listě žádné pohledávky. H Ověření pohledávek Písemný požadavek na právní oddělení Popis: kontroluje vypořádání pohledávek na výstupním listu, případné nevypořádané pohledávky předá k řešení na právní oddělení. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 29/39

30 H Situaci řeší právní oddělení Právní oddělení Právní oddělení Popis: Právní oddělení řeší vymáhání pohledávek nevyřešených při ukončení studia. SIRIUS H Formální ukončení studia Vyrozumění o ukončení studia, zapsání ukončení studia do IS SIRIUS Popis: Student je vyrozuměn písemnou formou o ukončení studia s uvedením data ukončení studia. Na vlastní žádost student obdrží potvrzení o celkové době studia a zneplatněný výkaz o studiu. Informace o ukončení studia je zapsána do IS SIRIUS. Studijní materiály studenta jsou předány k archivaci. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 30/39

31 Karta procesu: Garant procesu: H Ukončení studia (řádné) Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H Ukončení studia (řádné) SIRIUS Vstup: - student s úspěšně vykonanou státní doktorskou zkouškou a úspěšně obhájenou disertační prací Výstup: - formálně ukončené studium a absolvent s Ph.D. titulem Student Děkan/Rektor H Informace o ukončení studia H Ověření pohledávek H Výstupní list [bez pohledávek] [s pohledávkami] H Situaci řeší právní oddělení H Formální ukončení studia H Příprava předání diplomů. H Předání diplomu. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 31/39

32 Přehled aktivit procesu H Informace o ukončení studia Popis: Studium je řádně ukončeno obhajobou disertační práce. Dnem ukončení studia je den, kdy byla obhájena disertační práce. Student si vyzvedne na studijním oddělení výstupní list. Student Student Výstupní list H Výstupní list Popis: Student shromáždí na výstupní list potvrzení, že vůči němu nemají oddělení uvedená na výstupním listě žádné pohledávky. H Ověření pohledávek Písemný požadavek na právní oddělení Popis: kontroluje vypořádání pohledávek na výstupním listu. V případě nevyřešených pohledávek není studentu předán diplom, případně nevypořádané pohledávky řeší právní oddělení. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 32/39

33 H Situaci řeší právní oddělení Právní oddělení Právní oddělení Popis: Právní oddělení řeší vymáhání pohledávek nevyřešených při ukončení studia. SIRIUS H Formální ukončení studia Zapsání ukončení studia do IS SIRIUS Popis: Informace o ukončení studia je zapsána do IS SIRIUS. Studijní materiály studenta jsou předány k archivaci. H Příprava předání diplomu Popis: vydává na návrh děkana diplom s uvedením studijního programu, studijního oboru a uděleného akademického titulu Ph.D. "doktor". vystaví vysvědčení o státní doktorské zkoušce, vytiskne diplom a zajistí podpisy děkana a rektora. Připraví dále podklady k předání diplomu na slavnostní vědecké radě. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 33/39

34 H Předání diplomu Popis: Diplomy a vysvědčení jsou absolventům doktorského studia předávány na slavnostní vědecké radě VŠB - TUO. vyzvedne pozvánky na rektorátě a absolventy písemně na slavnostní vědeckou radu pozve. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 34/39

35 Seznam záznamů Název záznamu Proces Místo uložení Podoba Doba uložení Vypořádání Šablona Přihláška ke studiu H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI H studijním oddělení Doklad o zaplacení správního poplatku H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI studijním oddělení Základní údaje o uchazeči o studium v H SIRIUS Elektronická Trvale IS SIRIUS Doporučení přijímací komise v H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI přihlášce ke studiu. studijním oddělení Rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI uchazeče v přihlášce ke studiu studijním oddělení Žádost o přezkoumání rozhodnutí H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI studijním oddělení Vyrozumění o vyhovění či zamítnutí H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI žádosti o přezkoumání rozhodnutí studijním oddělení Záznam v přihlášce ke studiu H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI studijním oddělení Nastavení atributu přijetí v IS SIRIUS H SIRIUS Elektronická Trvale Písemné vyrozumění H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI studijním oddělení Záznam v IS SIRIUS H SIRIUS Elektronická Trvale Individuální studijní plán (ISP) H , Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI H studijním oddělení Výkaz o studiu H , H1.3.4, H1.3.6 Student Listinná Do ukončení studia Předání studentovi, v případě nepřevzetí po 30 dnech uložení skartace. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 35/39

36 Název záznamu Proces Místo uložení Podoba Doba uložení Vypořádání Šablona Výkaz o doktorské zkoušce H1.3.4 Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI Žádost děkanovi o opakování zkoušky Žádost děkanovi o druhé opakování zkoušky Rozhodnutí děkana o opakování zkoušky, písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí, vyrozumění a zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí studijním oddělení Zpráva o činnosti H1.3.5 Školitel Listinná Do ukončení studia Likvidace Záznam v ročním hodnocení studenta, H1.3.5 Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI vyrozumění o ukončení studia, písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí, vyrozumění o vyhovění či zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí studijním oddělení Záznam v IS SIRIUS H1.3.6 SIRIUS Elektronická Do ukončení studia Archiv FMMI Přihláška ke SDZ, protokol o SDZ, H1.3.7 Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI rozhodnutí děkana o konání opakované SDZ studijním oddělení Disertační práce H1.3.8 ÚK VŠB - TUO Listinná Dle dispozic ÚK VŠB - TUO Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 36/39

37 Název záznamu Proces Místo uložení Podoba Doba uložení Vypořádání Šablona Autoreferát disertační práce, H1.3.8 Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI vyrozumění o ukončení studia, písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí, vyrozumění o vyhovění či zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí, žádost o obhajobu disertační práce, oponentské posudky, vyrozumění o zastavení řízení, vyhlášení termínu a místa konání obhajoby disertační práce, protokol o výsledku obhajoby, žádost o přezkoumání rozhodnutí k VR fakulty, vyrozumění o rozhodnutí vědecké rady fakulty Žádost o přerušení studia H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI H H H studijním oddělení Písemná žádost o přezkoumání H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI rozhodnutí studijním oddělení Vyrozumění o vyhovění či zamítnutí H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI žádosti o přezkoumání rozhodnutí Výstupní list H H H H studijním oddělení Složka studenta na studijním oddělení Zapsání délky přerušení studia do IS SIRIUS Oznámení o zanechání studia H Složka studenta na studijním oddělení H SIRIUS Elektronická Trvale Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 37/39

38 Název záznamu Proces Místo uložení Podoba Doba uložení Vypořádání Šablona Vyrozumění o ukončení studia H Složka studenta na Listinná Do vyřazení složek do Archiv FMMI studijním oddělení archivu FMMI Zapsání ukončení studia do IS SIRIUS H SIRIUS Elektronická Trvale Písemný požadavek na právní oddělení H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI studijním oddělení Vyrozumění o ukončení studia, zapsání H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI ukončení studia do IS SIRIUS studijním oddělení Písemný požadavek na právní oddělení H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI studijním oddělení Zapsání ukončení studia do IS SIRIUS H SIRIUS Elektronická Trvale Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 38/39

39 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize A B První vydání Realizace výsledků interního auditu C Úprava a nové začlenění existujícího dokumentu FMMI_SMJ_06_003 verze B s názvem Proces H1.3 Doktorské studium podle nové Směrnice VŠB-TUO Řízení dokumentů a záznamů TUO_SME_07_004 verze A. Jméno a podpis garanta dokumentu Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 39/39

Proces R2 Operativní řízení

Proces R2 Operativní řízení Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces R2 Operativní řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/8 Proces: R2 Operativní řízení Garant

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

1 Doktorský studijní program P2346 Strojní inženýrství

1 Doktorský studijní program P2346 Strojní inženýrství Účinnost dokumentu od: 24. 3. 2015 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém jazyce ve čtyřletém doktorském studijním programu P2346 Strojní inženýrství na Fakultu strojní

Více

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní VŠB-TUO Garant dokumentu: 920 - prorektor pro studium TUO_SME_00_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 1.10.2009 Náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Příloha č.1 PŘIHLÁŠKA KE STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠCE Jméno a příjmení studenta včetně titulů: Kontaktní adresa: e-mail univerzitní: e-mail osobní: telefon: Školitel: Doktorský studijní program: Teoretické

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2014

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 2004 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2014 o přijímacím řízení 1 Rozsah platnosti a úvodní ustanovení 1. Tato vyhláška upravuje

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech vzdělání www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Průvodce přijímacím řízením v roce 2009

Průvodce přijímacím řízením v roce 2009 Průvodce přijímacím řízením v roce 2009 Rodiče, žáci - vyzvednou si na základní škole přihlášku ke vzdělávání a vyplní požadované údaje (v případě potřeby se mohou obrátit na výchovné poradce či třídní

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 214/215 Přijímací řízení pro akademický rok 214/215 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/213 Pravidla pro

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku 13.2.2015 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku splnila pod vedením školitele prof. Ing. Václava Bunce, CSc. svůj studijní program v

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice Interní směrnice P01/2012 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/76349 Schválila: Ing. Petra

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze

Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád přijímacího řízení upravuje přijímání ke studiu na univerzitě včetně přezkumného řízení.

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/2014 Pravidla

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Zveřejněno na žádost představitelů studentské komory AS ZČU Příklad č. 1. - pro obor pracovního práva na katedře pracovního

Více

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Směrnice č. 2 /2010 Věc: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2011/2012 Účinnost od: 1. 10. 2010 do 31.10. 2011

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice Interní směrnice P01/2010 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/58170 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová,

Více