Proces H1.3 Doktorské studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proces H1.3 Doktorské studium"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Proces H1.3 Doktorské studium Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/39

2 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení platnosti: Zákazník: H1.3 Doktorské studium Účelem tohoto popisu procesu je stanovit dokumentované postupy pro řízení procesu H1.3 Doktorské studium na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava. Popis procesu je závazný pro všechny útvary, zaměstnance a studenty Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava vykonávající činnosti stanovené tímto popsaným procesem. Uchazeč o doktorské studium Klíčové vstupy: Absolvent magisterského stupně studia Doktor ve zkratce Ph.D. Klíčové výstupy: Zdroje: Infrastruktura Vyučující Regulátory: Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava Akreditovaný studijní program a obory Měřitelná kritéria: Počet studentů doktorského studia Úspěšnost studentů ve studiu Cíle: 10 % z celkového počtu studentů 80 % úspěšných doktorandů Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/39

3 Karta procesu: Garant procesu: H1.3 Doktorské studium Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H1.3 Doktorské studium H1.3.1 Přihlášení ke studiu Asynchronní proces přerušení studia kdykoliv v průběhu doktorského studia je možné toto studium přerušit (na základě přesně stanovených pravidel a podmínek) H1.3.9 Přerušení studia H1.3.2 Přijímací řízení H1.3.3 Zápis do studia H1.3.4 Studium v ročníku Studijní část [Opakované neplnění studijních povinností] H1.3.5 Kontrola studia H1.3.6 Zápis do dalšího roku studia [Neúspěšná opakovaná Státní doktorská zkouška] [Vykonání všech předmětů dle ISP] H1.3.7 Státní doktorská zkouška Asynchronní proces zanechání studia kdykoliv v průběhu studia (i přerušeného) je možné studium zanechat [Neúspěšná opakovaná obhajoba disertační práce] [Úspěšné ukončení studijní části SDZ] H1.3.8 Vypracování a obhajoba disertační práce [Úspěšná obhajoba disertační práce] H Zanechání studia H Ukončení studia (vynucené) H Ukončení studia (řádné) Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/39

4 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.1 Přihlášení ke studiu Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H1.3.1 Přihlášení ke studiu SIRIUS Vstup: - informace o studiu (webový portál FMMI, studijní oddělení) Výstup: - uchazeči o doktorské studium na FMMI se zpracovanými přihláškami Školitel, školící pracoviště Zájemce o studium H Tvorba informací o studiu H Poskytnutí informací zájemcům H Výběr tématu a vyplnění přihlášky H Doplnění a opravení přihlášky H Ověření přihlášky H Doplnění a opravení informací [špatná přihláška] [Přihláška je v pořádku] H Informování uchazeče H Přijetí a zpracování přihlášky zaznamenání informací o uchazečích do IS SIRIUS Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/39

5 Přehled aktivit procesu H Tvorba informací o studiu, školicí pracoviště, správce informačních systémů Akreditovaný studijní program Webový portál FMMI, SIRIUS Popis: Na základě nabídky témat disertačních prací ze školicích pracovišť, schválených Oborovými radami akreditovaných oborů doktorského studijního programu, studijní oddělení zpracuje nabídku témat v elektronické podobě. Materiál je doplněn informacemi o přijímacím řízení a podmínkách přijetí. Uvedené materiály jsou publikovány na webovém portálu FMMI na úřední desce. ve spolupráci se správcem informačních systémů trvale aktualizuje seznam akreditovaných studijních oborů a předmětů doktorského studia v IS SIRIUS a na webovém portálu FMMI. H Poskytnutí informací zájemcům, školicí pracoviště Akreditovaný studijní program, Řád přijímacího řízení VŠB - TUO, Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech FMMI pro příslušný akademický rok Webový portál FMMI, úřední deska Popis: Informace o tématech a školitelích doktorských studijních programů, přijímacím řízení a podmínkách přijetí jsou uchazeči poskytnuty na úřední desce portálu FMMI. Dále se mohou uchazeči o studium dovědět informace telefonicky nebo elektronickou poštou na studijním oddělení FMMI a také na jednotlivých školicích pracovištích. Informace o akreditovaných oborech doktorských studijních programů a o předmětech doktorského studia jsou v informačním systému SIRIUS i na webovém portálu FMMI. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/39

6 H Výběr tématu a vyplnění přihlášky Uchazeč o studium Uchazeč o studium Úřední deska Přihláška ke studiu Popis: Uchazeč si vybere téma doktorské práce z nabídky témat uveřejněných na Úřední desce na webovém portálu FMMI a na základě konzultace s příslušným školitelem vyplní přihlášku a podepsanou ji osobně odevzdá na studijním oddělení, popř. vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle poštou na adresu studijního oddělení fakulty. H Ověření přihlášky Akreditovaný studijní program Doklad o zaplacení správního poplatku Popis: ověří zda zaslaná přihláška obsahuje všechny náležitosti, to znamená zaplacení správního poplatku, doložení údajů o vzdělání, u zahraničních studentů, kteří si studium platí se ověřuje doklad o zaplacení. H Informování uchazeče Popis: Při výskytu chyby v přihlášce studijní referentka kontaktuje telefonicky, popř. písemně uchazeče o studium (na základě kontaktu uvedeném v přihlášce). Pokud se nepodaří studenta kontaktovat, není přihláška přijata a vrací se zpět uchazeči. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/39

7 H Doplnění a opravení informací Uchazeč o studium Uchazeč o studium Popis: Uchazeč o studium písemně nebo telefonicky doplní, popř. opraví údaje uvedené na přihlášce. H Doplnění a opravení přihlášky Přihláška ke studiu Popis: Studijní referentka doplní, popř. opraví údaje na přihlášce. H Přijetí a zpracování přihlášky Základní údaje o uchazeči o studium v IS SIRIUS Popis: Přihláška obsahující všechny náležitosti je přijata a je zaevidována do IS, kde je uchazeči přiděleno evidenční číslo. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/39

8 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.2 Přijímací řízení Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H1.3.2 Přijímací řízení SIRIUS Vstup: - uchazeči s přijatými přihláškami Výstup: - formálně přijatí uchazeči - nepřijatí studenti Přijímací komise Zájemce o studium Děkan/Rektor H Příprava přijímacího řízení H Přijímací řízení H Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí [Ano] [Ne] H Vyrozumění o nepřijetí H Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí [Ano] [Ne] H Přezkoumání rozhodnutí P7 [Ano] [Ne] H Vyrozumění o přijetí zaznamenání úspěšnosti či neúspěšnosti v přijímacím řízení pomocí atributu v IS SIRIUS H Formální přijetí uchazeče Formálně přijatí uchazeči Nepřijatí uchazeči Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/39

9 Přehled aktivit procesu H Příprava přijímacího řízení Jmenovací dopis Popis: zajišťuje místnost a termín pro jednání přijímací komise a vyzve uchazeče o studium nejméně 14 dní před přijímacím řízením. Přijímací komise je jmenována děkanem fakulty na návrh oborových rad jednotlivých oborů. Ve jmenovacím dopisu je uveden obor, termín a místo jednání přijímací komise. H Přijímací řízení Přijímací komise Řád přijímacího řízení VŠB - TUO, Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu pro daný akademický rok. Doporučení přijímací komise v přihlášce ke studiu Popis: Uchazeč se dostaví k přijímacímu řízení. Na základě výsledků přijímací zkoušky, doporučení školitele a materiálů uchazeče, rozhodne přijímací komise o doporučení přijetí či nepřijetí uchazeče děkanovi fakulty. Toto doporučení je zapsáno do přihlášky ke studiu daného uchazeče. Podmínky pro přijetí ke studiu stanoví Řád přijímacího řízení VŠB - TUO a Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu pro daný akademický rok. Děkan fakulty má pravomoc, na základě jednání s předsedou oborové rady, rozhodnout o realizaci mimořádného přijetí uchazeče, pokud ten není schopen z vážných důvodů absolvovat standardní přijímací řízení. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/39

10 Děkan Děkan H Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí uchazeče v přihlášce ke studiu Popis: Děkan na základě doporučení přijímací komise rozhodne o přijetí/nepřijetí uchazeče. Rozhodnutí je zapsáno v přihlášce ke studiu. H Vyrozumění o nepřijetí Popis: Uchazečům je do 30 dnů od konání přijímacího řízení zasláno písemné vyrozumění o nepřijetí. H Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí Uchazeč o studium Uchazeč o studium Žádost o přezkoumání rozhodnutí Popis: Uchazeč o studium má možnost do 30 dnů od obdržení podat písemnou žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí k rektorovi. Pokud uchazeč žádost nepodá, vystupuje z procesu. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/39

11 Rektor Rektor H Přezkoumání rozhodnutí P7 Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TUO, Řád přijímacího řízení VŠB-TUO Vyrozumění o vyhovění či zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí Popis: Pokud výsledkem pomocného procesu P7 je vyhovění žádosti o přezkoumání rozhodnutí, následuje aktivita H Vyrozumění o přijetí. Pokud je výsledkem zamítnutí, student vystupuje z procesu. H Vyrozumění o přijetí Popis: Přijatým uchazečům je do 30 dnů od konání přijímacího řízení zasláno písemné vyrozumění o přijetí ke studiu na studijní program (popř. obor). Toto vyrozumění obsahuje dále informace o zápisu (termín, místnost). Uchazeči o prezenční formu studia jsou vyrozuměni o podmínkách přiznání stipendia na základě Stipendijního řádu VŠB TU Ostrava. SIRIUS H Formální přijetí uchazeče Záznam v přihlášce ke studiu, nastavení atributu přijetí v IS SIRIUS Popis: V přihlášce ke studiu je zaznamenáno přijetí studenta, v systému SIRIUS je zaznamenán u každého přijatého uchazeče o studium atribut o přijetí ke studiu. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/39

12 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.3 Zápis do studia Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H1.3.3 Zápis do studia SIRIUS Webový portál FS Vstup: - přijatí uchazeči o studium - informace o nabízených předmětech Výstup: - zapsaní studenti spolu s vytvořeným individuálním studijním plánem ISP - uchazeči, kterým zaniklo právo na zápis Přijatý uchazeč Školitel Oborová rada Děkan včetně poskytnutí informací o studiu H Organizace zápisu do studia H Zápis do studia [uchazeč se zapsal] [uchazeč se neomluvil nebo omluva nebyla uznána] [uchazeč se nedostavil, ale omluva byla uznána] Uchazeči kterým zaniklo právo na zápis H Stanovení náhradního termínu či formy zápisu H Zápis do IS SIRIUS H Administrativní úkony H Sestavení individuálního studijního plánu (ISP) H Schválení studijního plánu H Zápis předmětů do výkazu o studiu Zapsaní studenti Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/39

13 Přehled aktivit procesu H Organizace zápisu do studia Úřední deska, písemné vyrozumění Popis: Zajištění místnosti a termínu pro zápis. Písemné vyrozumění přijatých uchazečů o termínu zápisu do studia. Zápis se uskutečňuje vždy v měsíci září. Uchazeč o studium H Zápis do studia, přijatý uchazeč Popis: Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Uchazeč je povinen se k zápisu osobně dostavit v termínu stanoveném fakultou. Studentem se stává dnem zápisu do studia. Přijatý uchazeč se může z účasti na zápisu děkanovi písemně omluvit před termínem zápisu, výjimečně po zápisu nejpozději do pěti dnů. V případě uznání omluvy je děkanem stanoven náhradní termín nebo forma zápisu do studia, o kterém je uchazeč neprodleně písemně informován. Pokud se uchazeč nedostavil a neomluvil, popř. omluva nebyla děkanem uznána, zaniká právo na zápis. Uchazeč se dnem zápisu stává studentem doktorského studijního programu (doktorandem), dále členem akademické obce FMMI VŠB - TUO i VŠB - TUO a vztahují se na něj práva a povinnosti vyplývající ze zákona, vnitřních předpisů FMMI VŠB - TUO i VŠB - TUO. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/39

14 H Stanovení náhradního termínu či formy zápisu Děkan Děkan, Popis: Děkan fakulty ve spolupráci se studijním oddělením stanoví náhradní termín zápisu do studia. SIRIUS Záznam v IS SIRIUS H Zápis do IS SIRIUS Popis: Po skončení zápisu (ještě týž den) studijní oddělení zapíše zapsané studenty do informačního systému SIRIUS. H Administrativní úkony Popis: K administrativním úkonům patřícím k zápisu patří i vyplnění různých potvrzení, vydání průkazu studenta, atd. Každému studentovi je přiřazeno studijní číslo, které je potřebné pro přístup studenta do IS. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14/39

15 H Sestavení individuálního studijního plánu (ISP) Školitel Školitel ve spolupráci s doktorandem Individuální studijní plán (ISP) Popis: Individuální studijní plán (ISP) sestavuje školitel po dohodě s doktorandem. Součástí ISP je i předpokládaný termín státní doktorské zkoušky (SDZ) a obhajoby disertační práce. ISP musí být nejpozději do jednoho měsíce po zápisu do studia předložen předsedovi Oborové rady daného oboru. Změny obsahové náplně ISP (předměty, upřesnění tématu) povoluje předseda Oborové rady daného oboru, na základě návrhu školitele. H Schválení studijního plánu Předsedové Oborových rad oborů Oborové rady oborů Individuální studijní plán (ISP) Popis: Předseda oborové rady předkládá individuální studijní plány ke schválení na jednání Oborové rady daného oboru. Schválený studijní plán je uložen ve složce doktoranda na Studijním oddělení. Změny v časovém harmonogramu ISP (změna termínů zkoušek, přerušení studia) povoluje děkan na základě písemné žádosti doktoranda a na základě vyjádření proděkana pro vědu a výzkum, projednané se školitelem, vedoucím školícího pracoviště a doporučené předsedou Oborové rady oboru. Změnu formy studia povoluje děkan na základě písemné žádosti doporučené školitelem a vedoucím školicího pracoviště. Školitel v tomto případě přikládá návrh na úpravy harmonogramu ISP, doporučený předsedou Oborové rady oboru a na základě vyjádření proděkana pro vědu a výzkum. Student H Zápis předmětů do výkazu o studiu Student, Výkaz o studiu Popis: Student si podle pokynů studijní referentky vyplní úvodní stránku výkazu o studiu a zapíše předměty uvedené v individuálním studijním plánu. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 15/39

16 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.4 Studium v ročníku Diagram aktivit procesu: Přehled aktivit procesu H1.3.4 Studium v ročníku, student, vyučující, předseda oborové rady, děkan, rektor Student, studijní oddělení, vyučující, školitel, předseda oborové rady, děkan, rektor Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava Výkaz o studiu, výkaz o doktorské zkoušce, žádost děkanovi o opakování zkoušky, rozhodnutí děkana o opakování zkoušky, písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí, vyrozumění o vyhovění či zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí Popis: Řídí se čl. 7 Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech VŠB - TUO. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 16/39

17 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.5 Kontrola studia Diagram aktivit procesu: Přehled aktivit procesu H1.3.5 Kontrola studia, studijní oddělení, student, školitel, předseda oborové rady, děkan, rektor, student, školitel, oborová rada, děkan, rektor Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava, Stipendijní řád VŠB TU Ostrava Zpráva o činnosti, záznam v ročním hodnocení studenta, vyrozumění o ukončení studia, písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí, vyrozumění o vyhovění či zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí Popis: Řídí se čl. 7 Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech VŠB - TUO. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 17/39

18 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.6 Zápis do dalšího roku studia Diagram aktivit procesu: Přehled aktivit procesu H1.3.6 Zápis do dalšího roku studia Student, studijní oddělení Student, studijní oddělení Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava SIRIUS Záznam v IS SIRIUS, výkaz o studiu Popis: Řídí se čl. 7 Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech VŠB - TUO. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 18/39

19 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.7 Státní doktorská zkouška (SDZ) Diagram aktivit procesu: Přehled aktivit procesu H1.3.7 Státní doktorská zkouška Student, děkan, studijní oddělení, předseda komise pro SDZ Student, oborová rada oboru, studijní oddělení, děkan, komise pro SDZ Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava Přihláška ke SDZ, protokol o SDZ, rozhodnutí děkana o konání opakované SDZ Popis: Probíhá v souladu s čl. 9 Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 19/39

20 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.8 Vypracování a obhajoba disertační práce Diagram aktivit procesu: Přehled aktivit procesu H1.3.8 Vypracování a obhajoba disertační práce Student, školitel, studijní oddělení, rektor, předseda oborové rady oboru, děkan, oponenti, předseda komise pro obhajobu Student, školitel, školicí pracoviště, studijní oddělení, oponenti, rektor, oborová rada oboru, děkan, komise pro obhajobu, vědecká rada fakulty Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava Disertační práce, autoreferát disertační práce, vyrozumění o ukončení studia, písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí, vyrozumění o vyhovění či zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí, žádost o obhajobu disertační práce, oponentské posudky, vyrozumění o zastavení řízení, vyhlášení termínu a místa konání obhajoby disertační práce, protokol o výsledku obhajoby, žádost o přezkoumání rozhodnutí k VR fakulty, vyrozumění o rozhodnutí vědecké rady fakulty Popis: Řídí se čl. 10 a 11 Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 20/39

21 Karta procesu: Garant procesu: H1.3.9 Přerušení studia Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H1.3.9 Přerušení studia SIRIUS Vstup: - student rozhodnutý přerušit studium ze závažných důvodů Výstup: - student s přerušeným studiem - student se zamítnutým přerušením studia Student Školitel/předseda oborové rady Děkan/ Rektor H Podání žádosti o přerušení studia H Vyjádření školitele H Vyjádření předsedy oborové rady H Rozhodnutí o přerušení [Ano] [Zamítnutí] H Formální přerušení studia H Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí [Ne] [Ano] H Přezkoumání rozhodnutí P7 [Ano] [Zamítnutí] H Zápis do IS SIRIUS Student s přerušeným studiem zamítnutí žádosti o přerušení studia znamená návrat zpět do studijního procesu, resp. řešení situace jinými cestami Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 21/39

22 Přehled aktivit procesu Student Student H Podání žádosti o přerušení studia Žádost o přerušení studia Popis: V případě závažných důvodů může student kdykoliv v průběhu doktorského studia podat písemnou žádost o přerušení studia na studijní oddělení. Žádost musí obsahovat důvod a dobu tohoto přerušení. H Vyjádření školitele Školitel Školitel Žádost o přerušení studia Popis: Školitel se písemně vyjádří k žádosti o přerušení studia. H Vyjádření předsedy oborové rady Předseda oborové rady Předseda oborové rady Žádost o přerušení studia Popis: Předseda oborové rady se písemně vyjádří k žádosti o přerušení studia. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 22/39

23 Děkan Děkan H Rozhodnutí o přerušení Žádost o přerušení studia Popis: Děkan může na základě doporučení školitele a předsedy oborové rady studium přerušit na nezbytně dlouhou dobu, a to i opakovaně, maximálně však na dobu dvou let. O dobu přerušení studia se prodlužuje doba k odevzdání disertační práce. Disertační práce však musí být odevzdána a všechny studijní povinnosti splněny nejvýše do sedmi let od zahájení studia. Rozhodnutí děkana je uvedeno na žádosti. O rozhodnutí děkana studijní oddělení žadatele písemně informuje. H Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí Student Student Písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí Popis: Student má možnost do 30 dnů od převzetí rozhodnutí podat písemnou žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana nepovolit přerušení studia k rektorovi VŠB - TUO. Pokud uchazeč žádost nepodá pokračuje ve studiu. Rektor H Přezkoumání rozhodnutí P7 Rektor, Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu na FMMI VŠB - TU Ostrava Vyrozumění o vyhovění či zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí Popis: Pokud výsledkem pomocného procesu P7 je vyhovění žádosti o přezkoumání rozhodnutí, následuje aktivita H Formální přerušení studia. Pokud je výsledkem zamítnutí, student pokračuje ve studiu. O výsledku řízení je student písemně informován. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 23/39

24 Student Student Výstupní list H Formální přerušení studia Popis: Studentovi je přerušeno studium k datu uvedenému v žádosti. Student obdrží výstupní list, na který shromáždí potvrzení, že vůči němu nemají žádné pohledávky oddělení uvedená na výstupním listě. Student při přerušení studia přestává být studentem školy (tzn. nemá výhody studenta, platí si soc. zdrav. poj.), ale doba přerušení se mu započítává do celkové doby studia (max. sedm let). Student odevzdává na studijní oddělení výkaz o studiu, na Kartovém centru zruší platnost průkazu studenta. H Zápis do IS SIRIUS SIRIUS Zapsání délky přerušení studia do IS SIRIUS Popis: Přerušení studia je zaznamenáno v IS SIRIUS. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 24/39

25 Karta procesu: Garant procesu: H Zanechání studia Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H Zanechání studia SIRIUS Vstup: - student rozhodnutý zanechat studium Výstup: - formálně ukončené studium Student H Podání oznámení o zanechání studia H Výstupní list H Ověření pohledávek [bez pohledávek] [s pohledávkami] H Situaci řeší právní oddělení H Formální ukončení studia provedení úkonů potřebných k ukončení studia (zneplatnění Výkazu o studiu, studijního průkazu, atd.) Student s ukončeným studiem Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 25/39

26 Přehled aktivit procesu H Podání oznámení o zanechání studia Student Student, studijní oddělení Oznámení o zanechání studia Popis: Student podá na studijní oddělení písemné oznámení o zanechání studia. Současně si vyzvedne na studijním oddělení výstupní list. Student Student Výstupní list H Výstupní list Popis: Student shromáždí na výstupní list potvrzení, že vůči němu nemají oddělení uvedená na výstupním listě žádné pohledávky. H Ověření pohledávek Popis: kontroluje vypořádání pohledávek na výstupním listu, případné nevypořádané pohledávky předá k řešení na právní oddělení. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 26/39

27 H Situaci řeší právní oddělení Právní oddělení Právní oddělení Popis: Právní oddělení řeší vymáhání pohledávek nevyřešených při ukončení studia. SIRIUS H Formální ukončení studia Vyrozumění o ukončení studia, zapsání ukončení studia do IS SIRIUS Popis: Student je vyrozuměn písemnou formou o ukončení studia s uvedením data ukončení studia. Na vlastní žádost student obdrží potvrzení o celkové době studia a zneplatněný výkaz o studiu. Informace o ukončení studia je zapsána do IS SIRIUS. Studijní materiály studenta jsou předány k archivaci. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 27/39

28 Karta procesu: Garant procesu: H Ukončení studia (vynucené) Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H Ukončení studia (vynucené) SIRIUS Vstup: - student donucený zanechat studium Výstup: - student s formálně ukončeným studiem Student Děkan/Rektor H Informace o ukončení studia H Výstupní list H Ověření pohledávek [bez pohledávek] [s pohledávkami] H Formální ukončení studia provedení úkonů potřebných k ukončení studia (zneplatnění Výkazu o studiu, odebrání studijního průkazu, atd.) H Situaci řeší právní oddělení Student s formálně ukončeným studiem Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 28/39

29 Přehled aktivit procesu H Informace o ukončení studia Zákon 111/1998 Sb. o vysokých školách Popis: Do tohoto procesu se dostává student, kterému bylo ukončeno studium pro neplnění studijních povinností dle 56 odst. 1b) zákona a buď nepodal žádost o přezkoumání rozhodnutí nebo žádost byla zamítnuta. Student si vyzvedne na studijním oddělení výstupní list nebo je mu list zaslán. Student Student Výstupní list H Výstupní list Popis: Student shromáždí na výstupní list potvrzení, že vůči němu nemají oddělení uvedená na výstupním listě žádné pohledávky. H Ověření pohledávek Písemný požadavek na právní oddělení Popis: kontroluje vypořádání pohledávek na výstupním listu, případné nevypořádané pohledávky předá k řešení na právní oddělení. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 29/39

30 H Situaci řeší právní oddělení Právní oddělení Právní oddělení Popis: Právní oddělení řeší vymáhání pohledávek nevyřešených při ukončení studia. SIRIUS H Formální ukončení studia Vyrozumění o ukončení studia, zapsání ukončení studia do IS SIRIUS Popis: Student je vyrozuměn písemnou formou o ukončení studia s uvedením data ukončení studia. Na vlastní žádost student obdrží potvrzení o celkové době studia a zneplatněný výkaz o studiu. Informace o ukončení studia je zapsána do IS SIRIUS. Studijní materiály studenta jsou předány k archivaci. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 30/39

31 Karta procesu: Garant procesu: H Ukončení studia (řádné) Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO H Ukončení studia (řádné) SIRIUS Vstup: - student s úspěšně vykonanou státní doktorskou zkouškou a úspěšně obhájenou disertační prací Výstup: - formálně ukončené studium a absolvent s Ph.D. titulem Student Děkan/Rektor H Informace o ukončení studia H Ověření pohledávek H Výstupní list [bez pohledávek] [s pohledávkami] H Situaci řeší právní oddělení H Formální ukončení studia H Příprava předání diplomů. H Předání diplomu. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 31/39

32 Přehled aktivit procesu H Informace o ukončení studia Popis: Studium je řádně ukončeno obhajobou disertační práce. Dnem ukončení studia je den, kdy byla obhájena disertační práce. Student si vyzvedne na studijním oddělení výstupní list. Student Student Výstupní list H Výstupní list Popis: Student shromáždí na výstupní list potvrzení, že vůči němu nemají oddělení uvedená na výstupním listě žádné pohledávky. H Ověření pohledávek Písemný požadavek na právní oddělení Popis: kontroluje vypořádání pohledávek na výstupním listu. V případě nevyřešených pohledávek není studentu předán diplom, případně nevypořádané pohledávky řeší právní oddělení. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 32/39

33 H Situaci řeší právní oddělení Právní oddělení Právní oddělení Popis: Právní oddělení řeší vymáhání pohledávek nevyřešených při ukončení studia. SIRIUS H Formální ukončení studia Zapsání ukončení studia do IS SIRIUS Popis: Informace o ukončení studia je zapsána do IS SIRIUS. Studijní materiály studenta jsou předány k archivaci. H Příprava předání diplomu Popis: vydává na návrh děkana diplom s uvedením studijního programu, studijního oboru a uděleného akademického titulu Ph.D. "doktor". vystaví vysvědčení o státní doktorské zkoušce, vytiskne diplom a zajistí podpisy děkana a rektora. Připraví dále podklady k předání diplomu na slavnostní vědecké radě. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 33/39

34 H Předání diplomu Popis: Diplomy a vysvědčení jsou absolventům doktorského studia předávány na slavnostní vědecké radě VŠB - TUO. vyzvedne pozvánky na rektorátě a absolventy písemně na slavnostní vědeckou radu pozve. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 34/39

35 Seznam záznamů Název záznamu Proces Místo uložení Podoba Doba uložení Vypořádání Šablona Přihláška ke studiu H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI H studijním oddělení Doklad o zaplacení správního poplatku H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI studijním oddělení Základní údaje o uchazeči o studium v H SIRIUS Elektronická Trvale IS SIRIUS Doporučení přijímací komise v H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI přihlášce ke studiu. studijním oddělení Rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI uchazeče v přihlášce ke studiu studijním oddělení Žádost o přezkoumání rozhodnutí H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI studijním oddělení Vyrozumění o vyhovění či zamítnutí H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI žádosti o přezkoumání rozhodnutí studijním oddělení Záznam v přihlášce ke studiu H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI studijním oddělení Nastavení atributu přijetí v IS SIRIUS H SIRIUS Elektronická Trvale Písemné vyrozumění H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI studijním oddělení Záznam v IS SIRIUS H SIRIUS Elektronická Trvale Individuální studijní plán (ISP) H , Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI H studijním oddělení Výkaz o studiu H , H1.3.4, H1.3.6 Student Listinná Do ukončení studia Předání studentovi, v případě nepřevzetí po 30 dnech uložení skartace. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 35/39

36 Název záznamu Proces Místo uložení Podoba Doba uložení Vypořádání Šablona Výkaz o doktorské zkoušce H1.3.4 Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI Žádost děkanovi o opakování zkoušky Žádost děkanovi o druhé opakování zkoušky Rozhodnutí děkana o opakování zkoušky, písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí, vyrozumění a zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí studijním oddělení Zpráva o činnosti H1.3.5 Školitel Listinná Do ukončení studia Likvidace Záznam v ročním hodnocení studenta, H1.3.5 Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI vyrozumění o ukončení studia, písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí, vyrozumění o vyhovění či zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí studijním oddělení Záznam v IS SIRIUS H1.3.6 SIRIUS Elektronická Do ukončení studia Archiv FMMI Přihláška ke SDZ, protokol o SDZ, H1.3.7 Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI rozhodnutí děkana o konání opakované SDZ studijním oddělení Disertační práce H1.3.8 ÚK VŠB - TUO Listinná Dle dispozic ÚK VŠB - TUO Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 36/39

37 Název záznamu Proces Místo uložení Podoba Doba uložení Vypořádání Šablona Autoreferát disertační práce, H1.3.8 Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI vyrozumění o ukončení studia, písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí, vyrozumění o vyhovění či zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí, žádost o obhajobu disertační práce, oponentské posudky, vyrozumění o zastavení řízení, vyhlášení termínu a místa konání obhajoby disertační práce, protokol o výsledku obhajoby, žádost o přezkoumání rozhodnutí k VR fakulty, vyrozumění o rozhodnutí vědecké rady fakulty Žádost o přerušení studia H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI H H H studijním oddělení Písemná žádost o přezkoumání H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI rozhodnutí studijním oddělení Vyrozumění o vyhovění či zamítnutí H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI žádosti o přezkoumání rozhodnutí Výstupní list H H H H studijním oddělení Složka studenta na studijním oddělení Zapsání délky přerušení studia do IS SIRIUS Oznámení o zanechání studia H Složka studenta na studijním oddělení H SIRIUS Elektronická Trvale Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 37/39

38 Název záznamu Proces Místo uložení Podoba Doba uložení Vypořádání Šablona Vyrozumění o ukončení studia H Složka studenta na Listinná Do vyřazení složek do Archiv FMMI studijním oddělení archivu FMMI Zapsání ukončení studia do IS SIRIUS H SIRIUS Elektronická Trvale Písemný požadavek na právní oddělení H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI studijním oddělení Vyrozumění o ukončení studia, zapsání H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI ukončení studia do IS SIRIUS studijním oddělení Písemný požadavek na právní oddělení H Složka studenta na Listinná Do ukončení studia Archiv FMMI studijním oddělení Zapsání ukončení studia do IS SIRIUS H SIRIUS Elektronická Trvale Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 38/39

39 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize A B První vydání Realizace výsledků interního auditu C Úprava a nové začlenění existujícího dokumentu FMMI_SMJ_06_003 verze B s názvem Proces H1.3 Doktorské studium podle nové Směrnice VŠB-TUO Řízení dokumentů a záznamů TUO_SME_07_004 verze A. Jméno a podpis garanta dokumentu Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 39/39

Proces P7 Přezkoumání rozhodnutí

Proces P7 Přezkoumání rozhodnutí Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces P7 Přezkoumání rozhodnutí Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Proces: P7 Přezkoumání rozhodnutí

Více

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.:

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.: Garant dokumentu: Správce řízené dokumentace FMMI_OST_11_001 verze: B Účinnost dokumentu od: 1.12.2011 Seznamy záznamů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.:

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.: Garant dokumentu: Správce řízené dokumentace FMMI_OST_11_001 verze: A Účinnost dokumentu od: 1.5.2011 Seznamy záznamů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty

Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: H2.2 Transformační

Více

Proces R2 Operativní řízení

Proces R2 Operativní řízení Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces R2 Operativní řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/8 Proces: R2 Operativní řízení Garant

Více

Proces P1 Tvorba studijních programů

Proces P1 Tvorba studijních programů Účinnost dokumentu od: 12.6.2007 Proces P1 Tvorba studijních programů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/13 Proces: P1 Tvorba studijních

Více

Proces H1.1 Bakalářské studium

Proces H1.1 Bakalářské studium Účinnost dokumentu od: 12.6.2007 Proces H1.1 Bakalářské studium Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/66 Proces: H1.1 Bakalářské studium

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Proces P3 Správa informačních systémů

Proces P3 Správa informačních systémů Účinnost dokumentu od: 7.6.2007 Proces P3 Správa informačních systémů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Proces: P3 Správa informačních

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Proces H1.2 Magisterské studium

Proces H1.2 Magisterské studium Účinnost dokumentu od: 8.11.2007 Proces H1.2 Magisterské studium Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/63 Proces: H1.2 Magisterské studium

Více

Proces H3.1 Spolupráce s praxí

Proces H3.1 Spolupráce s praxí Účinnost dokumentu od: 18.6.2007 Proces H3.1 Spolupráce s praxí Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Proces P9 Metrologie

Proces P9 Metrologie Účinnost dokumentu od: 13.6.2007 Proces P9 Metrologie Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: P9 Metrologie Garant procesu: Účel:

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 4/2018

Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 4/2018 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2018 Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 4/2018 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysoké školy

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Záhlaví Schválení AS FIT: 13. 11. 2018 Platnost: dnem schválení Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí Účinnost dokumentu od: 21. 12. 2017 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultu bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technická univerzity Ostrava pro akademický 1/8 1. Doktorský studijní

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ č. 4/2012 Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od 1.1. 2016 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů,

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2301 Strojní inženýrství na Fakultu strojní ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2301 Strojní inženýrství na Fakultu strojní ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019 Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2301 Strojní inženýrství na Fakultu strojní ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019 1. Doktorský studijní program P2301 Strojní inženýrství

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

P1.6 Řízení ke jmenování

P1.6 Řízení ke jmenování Účinnost dokumentu od: 19.12.2011 P1.6 Řízení ke Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19 Zákazník procesu: Klíčové vstupy:

Více

P1.5 Habilitační řízení

P1.5 Habilitační řízení Účinnost dokumentu od: 19.12.2011 Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19 Zákazník procesu: Proces: Vymezení platnosti: Garant

Více

1 Doktorský studijní program P2346 Strojní inženýrství

1 Doktorský studijní program P2346 Strojní inženýrství Účinnost dokumentu od: 24. 3. 2015 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém jazyce ve čtyřletém doktorském studijním programu P2346 Strojní inženýrství na Fakultu strojní

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 24. 11. 2011 Směrnice děkana č. 10/2011 K uskutečňování doktorských studijních programů (směrnice fakulty k provedení Studijního a

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2019/2020. Důležité informace pro všechny bakalářské obory

Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2019/2020. Důležité informace pro všechny bakalářské obory Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2019/2020 Ředitel Institutu vzdělávání a poradenství vyhlašuje podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2019/2020,

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 2/2018

Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 2/2018 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2017 Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 2/2018 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě stavební VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_17_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_17_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydal: děkan Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 18. 12. 2017 VYHLÁŠKA děkana Ekonomické fakulty VŠB - Technické univerzity Ostrava

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava č. 3/2018

Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava č. 3/2018 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2017 Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava č. 3/2018 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Více

VNITŘNÍ NORMA PdF UP. PdF-B-17/08

VNITŘNÍ NORMA PdF UP. PdF-B-17/08 VNITŘNÍ NORMA PdF UP PdF-B-17/08 Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: Garant: Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 9/2014 Věc: Obhajoba disertačních prací v doktorském studijním programu P2612 Elektrotechnika a informatika na Fakultě elektrotechniky

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 2/2018

Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 2/2018 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2018 Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 2/2018 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě stavební Vysoké školy báňské Technické

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI č. 9/2008 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI č. 9/2008 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Akademický senát VUT v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, na návrh

Více

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní VŠB-TUO Garant dokumentu: 920 - prorektor pro studium TUO_SME_00_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 1.10.2009 Náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby Řízená kopie č.: Razítko:

Více

FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ datum vydání: 20. 3. 2018 č. j.: FaVU/182/2018 za věcnou stránku odpovídá: PhDr. Pavel Ondračka účinnost: od 20. 3. 2018 závaznost: všechny součásti

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava platné v akademickém roce 2004/2005 pro: I. Bakalářský studijní program

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 5. 2. 2018 Účinnost: 5. 2. 2018 Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Závaznost: Fakulta podnikatelská Vydává:

Více

Směrnice rektora. č. 3/2014

Směrnice rektora. č. 3/2014 Směrnice rektora Název: č. 3/2014 k přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a magisterské studijní programy Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. prorektor Právní kontrola:

Více

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech:

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech: Nařízení děkana č. 04/2017 Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro studium v českém i anglickém jazyce v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Řád rigorózního řízení upravuje v souladu s 46 odst. 5, 99 odst. 5 zákona č. 111/1998

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech

Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech Jméno Funkce Datum Podpis Garant: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. proděkanka pro 18. 10. 2018 vědu a výzkum Právní kontrola: Mgr.

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne I. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 23. 1. 2015 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Směrnice děkana č. 5/2017

Směrnice děkana č. 5/2017 Směrnice děkana č. 5/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2018/2019 Článek I.

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 10. 10. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Informace k závěru studia pro závěrečný ročník školní rok 2017/2018

Informace k závěru studia pro závěrečný ročník školní rok 2017/2018 Informace k závěru studia pro závěrečný ročník školní rok 2017/2018 Odborná praxe probíhá od 29. ledna 2018 do 4. května 2018 v určené organizaci. Každý student má svého vedoucího absolventské práce (učitel

Více

Nařízení ředitele IVP č. 1/2016. Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2017/2018

Nařízení ředitele IVP č. 1/2016. Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2017/2018 Nařízení ředitele IVP č. 1/2016 Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2017/2018 Ředitel Institutu vzdělávání a poradenství vyhlašuje podmínky přijímacího řízení pro

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení

Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice o rigorózním řízení na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerizty (dále jen FSpS MU ) v souladu s 46 odst. 5 a

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysokého učení technického ze dne 20. 9.

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV OR č. 18/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV Datum vydání: 22. 7. 2016 Účinnost od: 22. 7.

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2017/2018 Brno, 2017 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2018/2019

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2018/2019 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9, 166 34 Praha 6 Studium v doktorském studijním programu Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2018/2019

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017

Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017 Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017 Studium v doktorském studijním programu na FAMU probíhá v souladu se zněním

Více

Opatření k doktorskému studiu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze ze dne

Opatření k doktorskému studiu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze ze dne Opatření k doktorskému studiu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze ze dne 19. 10. 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. ze dne 11. července 2017

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. ze dne 11. července 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. července 2017

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2a/2011

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2a/2011 Účinnost dokumentu od: 2.3.2011 Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2a/2011 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2019/2020 Brno, 2019 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY společnosti Mezinárodní vzdělávací institut, s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C 251340, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Mgr. Jl;~l;~~-~~~~~ová ředitelka odboru vysokých škol

Mgr. Jl;~l;~~-~~~~~ová ředitelka odboru vysokých škol ..... ~:. Mgr. Jl;~l;~~-~~~~~ová ředitelka odboru vysokých škol v Rád rigorózního řízení Slezské univerzity v Opavě ze dne 8. srpna 2017 Opava, srpen 2017 v Rád rigorózního řízení Slezské univerzity v

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 11, směrnice č. 8/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Směrnice č. 5/2017 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Věc:

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Směrnice č. 5/2017 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Věc: UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Směrnice č. 5/2017 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Věc: v doktorských studijních programech na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Garant dokumentu: 9530 personální útvar TUO_VP_99_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 07.07.2016 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Směrnice. Proděkan pro studium a pedagogickou činnost

Směrnice. Proděkan pro studium a pedagogickou činnost Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského a navazujícího magisterského anglického studijního programu Informatics and System Engineering pro akademický rok 2019/2020

Více