5.6.4 Zeměpis (Z) Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis"

Transkript

1 5.6.4 Zeměpis (Z) Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje také všechna průřezová témata, která jsou volně zařazena do vyučovacích okruhů zeměpisu (zejména Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, ale také Mediální výchova, Výchova demokratického občana a Osobnostní a sociální výchova). Ve vzdělávací oblasti úzce spolupracuje s fyzikou, přírodopisem a chemií. Dále jsou uplatňovány mezipředmětové vztahy s občanskou výchovou a dějepisem. Zeměpis studuje vztahy mezi člověkem a prostředím, s důrazem na charakteristiku jednotlivých regionů, rozmístění lidí, jevů a událostí v prostoru. Seznamuje žáky s hlavními přírodními, hospodářskými a sociálními fakty v rámci celého světa, ale i na regionální úrovni v jednotlivých světadílech, státech a blízkém okolí. Tématicky se učivo řadí do těchto okruhů: 1. Geografické informace a zdroje dat 2. Přírodní obraz Země 3. Regiony světa 4. Společenské a hospodářské prostředí 5. Životní prostředí 6. Česká republika 7. Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Nejprve si žáci osvojují základní poznatky o Zemi jako vesmírném tělese a znázornění jejího povrchu prostřednictvím map a globusů. Dále se seznamují s přírodními složkami krajiny (krajinné sféry, životního prostředí a globální problémy lidstva), učí se chápat oblasti socioekonomické geografie (společenské, hospodářské, politické a kulturní jevy). Důraz je kladen na regionální znalost světadílů, oceánů a jednotlivých států. V praktických dovednostech se učí orientaci na mapách, kartografické výpočty, práci se statistikami a informačními zdroji. Jsou vedeni k samostatnému vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, nalézání cesty ke správnému řešení, porozumění pojmům a obhajování výsledků své práce. Žáci by se měli na základě zeměpisných znalostí umět orientovat v současném světě a v problémech lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi, vztah lidí k přírodnímu a společenskému prostředí. Zeměpis je vyučován ve všech ročnících na druhém stupni s touto hodinovou dotací: 6. ročník 2h týdně 7. ročník 2h týdně 8. ročník 2h týdně 9. ročník 1h týdně Hodinová dotace byla na 2. stupni navýšena z disponibilní časové dotace o 1 hodinu. Výuka zeměpisu probíhá v odborné učebně, která je k tomu zařízena. V hodinách se využívá nejčastěji hromadné formy výuky vzhledem k počtu žáků a uzpůsobení učebny. Je kladen důraz na samostatnou práci, při níž žáci pracují s atlasy, pracovními sešity a samostatně řeší

2 úlohy. Méně je využívána skupinová forma, při níž jsou žáci vedeni k problémovému vyučování. Hodiny jsou doplněny o plánovací hry, projekty a terénní výuku a školní kolo zeměpisné olympiády. V maximální míře jsou využívány názorné pomůcky (nástěnné mapy, atlasy, globusy, buzoly, modely, audiovizuální technika a internet). Při výuce jsou používány nejčastěji učebnice z nakladatelství Prodos a školní atlasy z nakladatelství Kartografie Praha. Učitel pracuje zejména s materiály vydávanými Českou geografickou společností, sleduje dění ve světě a dle potřeby aktualizuje učivo. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni vyučovacího předmětu Zeměpis využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Při zeměpisné výuce užíváme nejen klasické procesuální metody (motivace, expozice, fixace, diagnostika a aplikace), ale také se snažíme o zařazení a uplatnění méně tradičních a inovačních metod (rozvoj mezipředmětových vztahů, problémové vyučování, plánovací hry, brainstorming, schématické nákresy krajiny a zeměpisné projekty). Aktivizujeme základními geografickými otázkami: Kde to je? Proč je to právě tam? Jak to vzniklo? Čím je dané prostředí významné? Jaký to má vliv na okolí a lidstvo? Dále vedeme žáky k tomu, aby si základní data a informace samostatně vyhledávali v seriózních zdrojích a naučili je kriticky porovnávat. Tyto informace zpracovávají formou referátů, v nichž vyjadřují své vlastní stanovisko. Pomocí didaktických technik žáky motivujeme k dalšímu učení a vedeme k jasnému vyjadřování svých vědomostí a názorů. Rozvíjíme u žáků pozitivní vztah ke společenskému a přírodnímu prostředí. Důležitou výchovně vzdělávací strategií je i rozvoj kázně a sebekázně žáka jako nezbytného předpokladu k naplnění předem daných cílů. Učíme žáky vnímat, osvojovat a orientovat se v klíčových kompetencích, které tvoří nedílnou součást zeměpisných znalostí. Kompetence k učení - Zadáváme žákům samostatnou práci formou referátů, které prezentují ústní formou. Při jejich zpracování se učí využívat informačních zdrojů (odborné literatury, turistické průvodce, populárně vědecké geografické časopisy, internetové stránky, fotografie, statistické zdroje) a kriticky zhodnotit použité zdroje. Kontrolujeme výsledky žáků a společně formulujeme závěry. Témata jsou volena tak, aby vzbudila pocit osobní angažovanosti v problematice a v praktických důsledcích v našem životním prostředí. Podporujeme tak vnitřní motivaci u žáků. Kompetence k řešení problémů - Řešíme rovněž i takové úkoly, ve kterých je třeba nalézat originální způsoby. Za tímto účelem zařazujeme do výuky miniaturní projekty realizované formou skupinové práce. Požadovaným výstupem může být studie či návrh řešení problematiky konkrétní prostorové situace, nebo geografického problému (zejména ve vztahu k ČR a místu bydliště). Srovnáváním geografických jevů a jejich analýzou se společně učíme, že přírodní a společenské jevy mohou být uspořádány i jinak, než jak zažíváme ve svém každodenním životě.

3 Kompetence komunikativní - Vyžadujeme po žácích používání geografické terminologie i pojmy z jiných vědních oborů. Pracujeme s pojmy, které přesně definujeme. Tyto kompetence realizujeme jednak poslechem výkladu učitele, problémovým rozhovorem s učitelem při frontální výuce i v komunikaci se spolužáky ve skupinové výuce, ale také účastí na besedách s cestovateli a odborníky. Kromě odborného jazyka si ve vyučování osvojujeme i práci s informačními médii, jak bylo popsáno výše. Kompetence sociální, personální a občanské - Snažíme se navodit ve vyučování atmosféru společného zájmu na stavu životního prostředí na Zemi a vytváříme v žácích vědomí, že globální problémy lidstva se týkají nás všech. Uvádíme a vysvětlujeme na příkladech nutnost ochrany životního prostředí a zadáváme pracovní úkoly ve skupině. Učitelé se tak soustředí na vzájemnou spolupráci a podporu individuálního rozvoje žáka k obecnému prospěchu. - Organizujeme a podporujeme účast v zeměpisných soutěžích (zeměpisná olympiáda, Eurorebus). Žáci se učí hodnotit své výsledky, které porovnávají s druhými - Zeměpisné učivo slouží žákům také jako prostředek k porozumění politickému a ekonomickému dění, k lepšímu zapojení do místní, regionální i celostátní politiky a občanského sektoru. Za tímto účelem zařazujeme didaktické hry a používání simulačních a inscenačních metod. Kompetence pracovní - Dohlížíme na správnou manipulaci žáků s pomůckami při výuce i v terénní praxi. - Vedeme žáky k samostatnému využívání moderních komunikačních technologií (geografického softwaru), k cestování, k orientaci v terénu a uplatnění získaných vědomostí v životě Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis

4 Zeměpis / 6. ročník Školní výstupy - porozumí základním pojmům: vesmír, vesmírná tělesa, galaxie, Mléčná dráha, hvězda, souhvězdí, Slunce, sluneční soustava, planety, měsíce, planetky, meteorické tělesa, komety - porovnává jednotlivá vesmírná tělesa, dokáže rozlišit hvězdy od planet - samostatně pozoruje vesmírná tělesa na obloze - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém (předvede pohyb vesmírných těles) - vysvětlí význam Slunce pro život - určí polohu Země ve sluneční soustavě a porovná vlastnosti planety Země s ostaními tělesy sluneční soustavy - posoudí vztah mezi Zemí a Měsícem, popíše jeho polohu, povrch a pohyby - pojmenuje jednotlivé fáze Měsíce - zhodnotí působení Slunce a Měsíce na planetu Zemi - používá s porozuměním základní pojmy: geoid, zemská osa, severní a jižní zeměpisný pól - určí a popíše tvar Země s pomocí globusu - porovná základní rozměry Země se vzdálenostmi ve svém okolí - předvede pohyby Země na telluriu a glóbu - určí délku jednoho otočení kolem zemské osy a oběhu Země kolem Slunce - zhodnotí důsledky pohybů Země v praktickém životě - objasní délku dne a nocí v průběhu roku v závislosti na zeměpisné šířce - posoudí vliv střídání ročních období v různých místech na Zemi - používá s porozuměním základní pojmy: glóbus, mapa, plán, atlas (jejich obsah a měřítko), výškopis, polohopis, legenda, mapový klíč, Učivo PLANETA ZEMĚ Země ve vesmíru vznik a vývoj vesmíru Slunce a sluneční soustava, postavení Země ve vesmíru, Měsíc a umělé družice Země Země jako těleso tvar a rozměry Země, pohyby Země (rotace, oběh) a jejich důsledky, střídání ročních období, časová pásma, datová hranice GEOGRAFICKÉ INFORMACE ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A Průřezová témata, mezipředmětové vztahy EV Základní podmínky života Fyzika sluneční soustava. Přírodopis vznik a stavba Země. Matematika pravoúhlá soustava souřadnic. OSV Rozvoj schopností

5 vrstevnice, kóta, nadmořská výška, zkreslení, poledníky, rovnoběžky, zeměpisná síť, zeměpisné souřadnice, zeměpisná délka, zeměpisná šířka - vnímá glóbus jako ideální zmenšený model Země a dokáže ho používat k demonstraci - vnímá a používá plány a mapy jako zmenšený, zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu, nebo jeho části - rozvíjí si prostorovou představivost v rámci různých pohledů na zobrazení zemského povrchu - rozlišuje druhy map podle jejich měřítka a obsahu - uvědomuje si zkreslení kartografických děl - určuje zeměpisnou polohu na mapách podle údajů zeměpisné šířky a zeměpisné délky - dokáže používat mapového klíče a legendy k přečtení kartografických - orientuje se v obsahu a rejstříku zeměpisných atlasů, aktivně s nimi pracuje - čte a vysvětlí informace z různých druhů map (plán měst, turistická mapa, tematická mapa, obecně zeměpisná mapa, obrázková mapa, mentální mapa) - aplikuje měřítko mapy na výpočet skutečných vzdáleností na mapách - dokáže se orientovat v terénu pomocí mapy a buzoly - uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech - objasní s porozuměním stavbu zemského tělesa a zemské kůry, jejich členění na litosférické desky - demonstruje pohyb litosférických desek - vyjádří základní představu o působení vnitřních přírodních sil v zemském tělese, o vzniku a zániku zemské kůry - pojmenuje jednotlivé části oceánského dna - rozliší typy pohoří podle vzniku - porozumí působení vnitřních přírodních sil na zemský povrch TOPOGRAFIE Glóbus a mapa glóbus (měřítko, kartografická zobrazení) zeměpisná síť (zeměpisná délka, šířka), obsah mapy kartografické vyjadřovací prostředky (měřítko, výškopis, polohopis) výpočty vzdálenosti na mapách druhy map, soubory map, praktický nácvik činností s mapami PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ Stavba Země stavba zemského tělesa členění krajinné sféry (zemská kůra a její členění na litosférické desky) oceány světadíly působení vnitřních sil (sopečná činnost, zemětřesení) poznávání MeV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Matematika poměr, měřítko. Informační a komunikační technologie práce s internetem. EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí MeV Kritické čtení a vnímání

6 projevující se zemětřesením, sopečnou činností - vyhledá na mapě oblasti s nejčastějším výskytem zemětřesení a sopečné činnosti - zhodnotí na příkladech příčiny a důsledky přírodních katastrof způsobených vnitřními silami na přírodu a člověka - popíše rozrušování zemské kůry v důsledku zvětrávání a lidské činnosti - objasní protikladné působení vnitřních a vnějších přírodních činitelů na utváření zemského povrchu - popíše rozložení zásob vody na Zemi - znázorní složení hydrosféry a hlavní procesy v ní probíhající - pojmenuje a vyhledá na mapách světa jednotlivé oceány, porovná jejich vertikální a horizontální členitost - rozliší a pojmenuje pohyby a vlastnosti mořské vody - zhodnotí význam oceánů a moří pro životní prostředí na Zemi a pro lidskou společnost - znázorní vodní tok a jeho části od pramene k ústí - vysvětlí rozdíl mezi jezerem a umělými vodními nádržemi - objasní, co to jsou bezodtokové oblasti a vyhledá v mapách jejich příklady - popíše proces vzniku horského ledovce nad sněžnou čarou a vznik pevninského ledovce - porovná rozmístění, činnost a funkci ledovců na zemském povrchu - vyhledá v mapách největší současné ledovce a oblasti stálého mořského zalednění - pojmenuje složky ovzduší a orientačně porovná podíl kyslíku mezi ostatními plyny zastoupenými v zemské atmosféře - zhodnotí význam kyslíku pro organismy na Zemi - porozumí pojmu podnebí - pojmenuje činitele ovlivňující podnebí a posoudí, jak ovlivňují podnebí v jednotlivých částech světa - porovná jednotlivé oblasti na Zemi podle množství dopadajícího působení vnějších sil (zvětrávání, činnost člověka) KRAJINNÉ SFÉRY Hydrosféra rozložení vody na Zemi (oceány a souše) oběh vody, vlastnosti vody světový oceán (oceány a moře) vodstvo na pevnině, ledovce Atmosféra stavba atmosféry podnebí a podnebné pásy počasí oběh vzduchu v atmosféře mediálních sdělení Přírodopis geologické procesy. EV Základní podmínky života. Ekosystémy. Vztah člověka k prostředí. VMEGS Evropa a svět nás zajímá Fyzika vlastnosti kapalin. Výchova ke zdraví pitná voda. Chemie voda. EV Základní podmínky života. Vztah člověka k prostředí Fyzika vlastnosti plynu. Přírodopis počasí a

7 slunečního záření a dalších vlivů ovlivňující klima - vymezí s pomocí základních rovnoběžek podnebné pásy na mapách - porovná jednotlivé oblasti s rozdílným podnebím v různých částech světa - ujasní si rozdíl mezi kontinentálním a oceánským typem podnebí - vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím - pojmenuje činitele utvářející počasí - objasní, jak se mění teplota vzduchu, množství a charakter srážek se stoupající nadmořskou výškou - popíše základní rysy celkového oběhu vzduchu v atmosféře - popíše vznik, charakter a působení hlavních pravidelných větrů na Zemi, pojmenuje je a vyhledá na mapách - popíše vznik a složení půd - posoudí význam humusu v půdě - rozlišuje mezi půdním druhem a půdním typem - objasní zonální rozmístění hlavních půdních typů ve světě - rozpozná souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi jednotlivými složkami přírodní sféry - znázorní uspořádání půd, rostlinstva a živočišstva v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce - popíše a porovná jednotlivé typy krajin - vyhledá v mapách biosféry jednotlivá šířková pásma původních přírodních krajin - určí u jednotlivých šířkových pásů geografickou polohu, vyhledá v mapách jejich rozmístění, uvede znaky podnebí, půd, rostlin a živočichů - popíše život lidí, zemědělskou činnost - posoudí význam dané krajiny pro životní prostředí - dovede používat základní pojmy z ekologie Pedosféra vznik, vlastnosti a složení půd (úrodnost, typy, druhy) jejich výskyt na Zemi význam a ochrana půd. Biosféra typy původních přírodních krajina na Zemi, rozmístěné v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce biosféra, ekosystém, ekologie šířkové pásy: tropické lesy, savany, pouště a polopouště, subtropické krajiny, stepi, lesy mírného pásu, tundra, tajga, polární oblasti krajinná sféra výškové stupně podnebí. Chemie - vzduch Přírodopis půdy. EV Základní podmínky života. Ekosystémy. Přírodopis ochrana přírodního prostředí. Výchova ke zdraví odpady, ekologie. Výchova k občanství globální problémy lidstva.

8 Školní výstupy - porovná vzájemný poměr světového oceánu a pevniny - vyhledá na mapách jednotlivé oceány, určí jejich geografickou polohu, porovná je s ostatními (vzhledem k sousední oceánům, kontinentům a polokoulím) - určí vybraná moře, ostrovy, zálivy, průlivy a průplavy - posoudí význam a hospodářské využití oceánů - určí geografickou polohu Afriky (v zeměpisné síti, vzhledem k ostatním světadílům, sousedním oceánům) - vyhledá v mapách horizontální členitost: pobřeží, moře, zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy, Suezský průplav - popíše výškovou členitost, pojmenuje nejvíce zastoupené povrchové útvary a vyhledá v mapách povrchové celky Afriky - porovná podnebí v jednotlivých částech Afriky - vyhledá v mapách hlavní toky afrických řek, jezera, bezodtoké oblasti - objasní rozmístění rostlinstva a živočišstva v trop. deštných lesích, savanách, stepích, pouštích, subtrop.krajině - vyhledá významné přírodní zdroje, nerostné suroviny - určí nejhustěji a řídce zalidněné oblasti a posoudí příčiny nerovnoměrného zalidnění - srovná obyvatelstvo Afriky podle rasy, kultury, náboženství a způsobu života - vymezí jednotlivé regiony Afriky: severní, střední, východní a jižní oblast a určí jejich hospodářské postavení - vyhledá v mapách modelové státy a jejich velká města Zeměpis / 7. ročník Učivo REGIONY SVĚTA Světový oceán Atlantský oceán, Indický oceán, Tichý oceán, Severní ledový oceán Afrika Přírodní podmínky- poloha, povrch, podnebí a vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, přírodní zdroje. Obyvatelstvo vývoj, rozmístění, rasy, kultura, náboženství, jazyky. Regiony Severní Afrika, Střední subsaharská Afrika, Východní Afrika, Jižní Afrika Průřezová témata, mezipředmětové vztahy EV Ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí. Přírodopis organismy a prostředí Dějepis počátky lidské společnosti Přírodopis organismy a prostředí - určí geografickou polohu Austrálie (v zeměpisné síti, vzhledem Austrálie a Oceánie MuV

9 k ostatním světadílům, sousedním oceánům) - porovná rozlohu Austrálie vzhledem k jiným světadílům - vyhledá v mapách horizontální členitost: pobřeží, moře, zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy - popíše výškovou členitost, pojmenuje nejvíce zastoupené povrchové útvary a vyhledá v mapách povrchové celky - porovná podnebí v jednotlivých částech Austrálie - vyhledá v mapách hlavní toky řek, jezera, bezodtoké oblasti - pojmenuje příklady zástupců australské endemitické fauny a flóry - lokalizuje významné přírodní zdroje, nerostné suroviny - uvědomí si evropskou kolonizaci a osídlování světadílu - popíše život a osud původních obyvatel Austrálie aboriginů a jejich součsné postavení - určí nejhustěji a řídce zalidněné oblasti a posoudí příčiny nerovnoměrného zalidnění - vyhledá v mapách členské státy, teritotia a největší města Australského svazu - zhodnotí hospodářskou úroveň (zemědělství, průmysl) - lokalizuje v mapách regiony oceánie: Mikronésii, Polynésii, Melanésii s vybranými státy - určí geografickou polohu a uvědomí si jiný způsob kartografického zobrazení části zeměkoule - popíše základní společné znaky a odlišnosti polárních oblastí - vysvětlí vliv zeměpisné polohy na arktické podnebí, zhodnotí přírodní poměry a jejich vliv na život - posoudí vědecké výzkumy v Antarktidě, životní prostředí - zhodnotí mezinárodní politické aspekty - určí geografickou polohu Ameriky (v zeměpisné síti, vzhledem k ostatním světadílům, sousedním oceánům) - vyhledá v mapách horizontální členitost: pobřeží, moře, zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy, Panamský průplav - popíše výškovou členitost, pojmenuje nejvíce zastoupené Přírodní podmínky- poloha, povrch, podnebí a vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, přírodní zdroje. Obyvatelstvo osídlování, rozmístění, rasy, kultura, náboženství, jazyk. Australský svaz, hospodářství. Oblasti Oceánie- Mikronésie, Polynésie, Melanésie, Nový Zéland Polární oblasti Arktida, Antarktida Amerika Přírodní podmínky- poloha, povrch, podnebí a vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, přírodní zdroje. Obyvatelstvo objevy, osídlování, Kulturní diference, etnický původ, podpora multikulturality. Přírodopis endemické druhy rostlin a živočichů Dějepis Objevy a dobývání OSV Poznávání lidí Dějepis nejstarší

10 povrchové útvary a vyhledá v mapách povrchové celky Ameriky - porovná podnebí v jednotlivých částech Ameriky - vyhledá v mapách hlavní toky řek, jezera, vodopády - pojmenuje rozmístění rostlinstva a živočišstva v trop. deštných lesích, savanách, stepích, pouštích, subtrop.krajině, severské jehličnaté lesy, tundry - vyhledá významné přírodní zdroje (národní parky), nerostné suroviny - popíše základní etapy a události v historii osídlování Ameriky lokalizuje původní kultury (Inuité, Inkové, Aztékové, Mayové) - určí nejhustěji a řídce zalidněné oblasti a posoudí příčiny nerovnoměrného zalidnění - srovná obyvatelstvo Ameriky podle rasy, kultury, náboženství a způsobu života, etnika - vymezí jednotlivé regiony Ameriky: Severní, Střední, Jižní Am. - vyhledá v mapách jednotlivé státy a jejich velká města - posoudí jejich polohu vůči sousedním státům - určí politický význam, administrativní členění, kulturní rozdíly, hospodářské postavení, zemědělství, průmysl, zásoby nerostných surovin, předpoklady cestovního ruchu - určí geografickou polohu Asie (v zeměpisné síti, vzhledem k ostatním světadílům, sousedním oceánům) - vyhledá v mapách horizontální členitost: pobřeží, moře, zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy - popíše výškovou členitost, vyhledá v mapách povrchové celky Asie (nejvyšší vrcholy světa) - porovná podnebí v jednotlivých částech Asie - vyhledá v mapách hlavní toky řek, jezera, bezodtoké oblasti - pojmenuje rozmístění rostlinstva a živočišstva v trop. deštných lesích, savanách, stepích, pouštích, subtrop.krajině, tundry, tajgy - lokalizuje rozmístění nejstarších asijských kultur v poříčí velkých řek (Čína, Indie, Blízký východ) původní obyvatelé, rozmístění, rasy, kultura, náboženství, jazyky, sídla Regiony a státy: Severní Amerika Kanada, USA Střední Amerika Mexiko, Karibská oblast Jižní Amerika Karibské státy a guayanská oblast, Brazílie, Andská oblast, Laplatská oblast Asie Přírodní podmínky- poloha, povrch, podnebí a vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, přírodní zdroje. Obyvatelstvo nejstarší kultury, rozmístění, rasy, náboženství, jazyky, sídla. Regiony a státy: Jihozápadní Asie země blízkého východu (Turecko, arabské státy při pobřeží Středozemního moře, Izrael)a země středního východu (státy Arabského civilizace, zámořské objevy.

11 - určí nejhustěji a řídce zalidněné oblasti a posoudí příčiny nerovnoměrného zalidnění (nejlidnatější státy Čína, Indie) - srovná obyvatelstvo Asie podle rasy, kultury, náboženství a způsobu života - vymezí jednotlivé regiony Asie: Jihozápadní, Střední, Jižní, Jihovýchodní, Východní Asie - vyhledá v mapách jednotlivé státy a jejich velká města - posoudí jejich polohu vůči sousedním státům - určí politický význam, kulturní rozdíly, hospodářské postavení, zemědělství, průmysl, zásoby nerostných surovin, předpoklady cestovního ruchu - určí lokality se stálým politickým a náboženským napětím poloostrova, Irák, Írán, Afghánistán) Jižní Asie Indie a okolní státy Jihovýchodní Asie státy poloostrova Zadní Indie, Indonésie Východní Asie-Čína, Japonsko, Mongolsko Střední Asie Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgystán, Turkmenistán

12 Zeměpis / 8. ročník Školní výstupy - určí geografickou polohu Evropy (v zeměpisné síti, vzhledem k ostatním světadílům, sousedním oceánům) - vyhledá v mapách horizontální členitost: pobřeží, moře, zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy - popíše výškovou členitost, pojmenuje nejvíce zastoupené povrchové útvary a vyhledá v mapách povrchové celky Evropy - porovná podnebí v jednotlivých částech Evropy - vyhledá v mapách hlavní toky řek, jezera - objasní závislost rozmístění rostlinstva a živočišstva, půd v Evropě na zeměpisné šířce - vyhledá významné přírodní zdroje, nerostné suroviny - vyhledá v mapách nejhustěji a řídce zalidněné oblasti Evropy, zdůvodní příčiny rozmístění obyvatelstva - srovná obyvatelstvo Evropy podle národů, jazykových skupin, kultury, náboženství - vymezí jednotlivé regiony Evropy: Severní, Západní, Jižní, Střední, Jihovýchodní, Východní - lokalizuje na politické mapě jednotlivé státy příslušných oblastí Evropy, srovná jejich hospodářskou vyspělost - vyhledá v mapách jednotlivé státy a jejich velká města - posoudí jejich polohu vůči sousedním státům - určí politický význam, administrativní členění, kulturní rozdíly, hospodářské postavení, zemědělství, průmysl, zásoby nerostných surovin, předpoklady cestovního ruchu - vymezí v mapách hranici mezi evropskou a asijskou částí Ruska - charakterizuje obyvatelstvo, hospodářství, kulturní tradice a sídla Ruské federace Učivo REGIONY SVĚTA Evropa Přírodní podmínky- poloha, povrch, podnebí a vodstvo. Obyvatelstvo rozmístění, náboženství, jazyky. Regiony: Severní Evropa, Západní Evropa, Jižní Evropa, Střední Evropa, Jihovýchodní Evropa, Východní Evropa, Rusko evropská část. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy EV Ekosytémy Výchova k občanství evropská integrace, globální svět

13 - zhodnotí vývoj počtu obyvatelstva na Zemi - objasní územní rozdíly v hustotě zalidnění na Zemi a vysvětlí příčiny těchto rozdílů - rozlišuje typy migrací podle různých kritérií - rozliší rozdíly ve fyzických znacích mezi lidmi v závislosti na přírodních podmínkách, argumentuje proti rasistickým teoriím - zařazuje hlavní světové a evropské jazyky do jazykových skupin, lokalizuje v mapách konkrétní jazykové oblasti - vymezí základní rozdíly světových náboženství, vyhledá v mapách jeich rozšíření a oblasti s trvalými náboženskými konflikty - hodnotí význam náboženského vyznání pro společenské, kulturní a politické prostředí - rozlišuje sídla podle velikosti - popíše typické znaky malých sídel, velkých sídel, jejich funkci - vysvětlí pojmy urbanizace, konurbace, aglomerace, megalopole - vývoj hospodářských vztahů v jednotlivých etapách lidstva, hodnotí příčiny vyspělosti a zaostalosti států - uvede kritéria pro porovnání hospodářské a společenské vyspělosti zemí - rozlišuje sektorovou strukturu států primér, sekundér, terciér - vymezí pomocí map hlavní zemědělské oblasti světa, určí a zdůvodní jejich specializaci - rozliší členění průmyslu na jednotlivá odvětví - zvažuje hlavní lokalizační faktory, ovlivňující územní rozmístění průmyslových odvětví - rozlišuje dopravu podle funkce, charakteru komunikace a podle druhu dopravního prostředku - vymezí na mapách hlavní dopravní světové tahy - rozlišuje mezi výrobními a nevýrobními službami - rozlišuje základní typy cestovního ruchu SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ Demografie Obyvatelstvo světa a jeho růst, rozmístění, územní pohyb, lidské rasy, národy, jazyky, náboženství. Lidská sídla. Hospodářské prostředí Světové hospodářství- jádrové a periferní oblasti, globalizace. Světové zemědělství, průmysl, služby. VMEGS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané MuV Kulturní diference Podpora mulitulturality Výchova k občanství člověk ve společnosti Výchova k občanství stát a hospodářství - pojmenuje základní rozdíly mezi nezávislým státem, autonomním Politická mapa současného světa MeV

14 a závislým územím - objasní pojem státní hranice a rozlišuje její pevninský, mořský a vzdušný prostor - uvádí rozdíly mezi jednotlivými formami státního zřízení (republika, konstituční a absolutní monarchie) - rozlišuje mezi totalitním a demokratickým režimem, federativním a unitárním státem - uvádí příklady rozdělení státu na menší územně správní jednotky - uvede názvy hlavních mezinárodních politických organizací, jejich cíle a členské státy - načrtne základní strukturu OSN, Evropské unie, NATO - konkretizuje na příkladech kořeny a příčiny ohnisek neklidu, ozbrojených konfliktů - srovná současnou politickou mapu světa se starými mapami Státy na Zemi. Státní hranice. Státní zřízení. Správní členění. Ohniska neklidu. Integrační procesy v Evropě a ve světě. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality VDO Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k občanství - Stát a právo, mezinárodní vztahy, globální svět.

15 Zeměpis / 9. ročník Školní výstupy - určí geografickou polohu České republiky v zeměpisné síti, její postavení v Evropě a vůči sousedním státům a posoudí důsledky polohy - orientuje se na fyzické mapě ČR, vyhledává v České vysočině a Karpatech hlavní pohoří a jiné tvary povrchu - pojmenuje hlavní činitele ovlivňující podnebí v ČR a rozlišuje jednotlivé podnebné oblasti - zařadí území ČR k úmořím evropských moří - pojmenuje hlavní vodní toky a vyhledá je na mapách - rozlišuje mezi povrchovým a podpovrchovým vodstvem, přírodními a úmělými vodními nádrženi a zhodnotí jejich význam - pojmenuje hlavní půdní typy a druhy na území ČR a uvede jejich rozmístění - rozlišuje velkoplošná a maloplošná chráněná území v ČR a uvádí jejich příklady - uvádí příklady přírodních a kulturních krajin ČR a zejména ve svém regionu - posoudí aktuální stav demografického vývoje obyvatelstva v ČR - zhodnotí rozmístění obyvatelstva a faktory které je ovlivňují - porovná na základě statistických údajů věkovou, náboženskou a národnostní skladbu obyvatel - rozděluje sídla podle určitých kritérií- velikosti, funkce, charakteru - objasní rozdělení politické moci v ČR - vymezí a vyhledá v mapách hlavní dopravní tahy v ČR a jejich napojení na okolní státy - pojmenuje určující podmínky a atraktivity pro rozvoj cestovního ruchu v ČR Učivo ČESKÁ REPUBLIKA Fyzickogeografické podmínky Poloha, rozloha ČR. Geomorfologické členění povrchu. Podnebí a počasí. Vodstvo. Půdy. Ochrana životního prostředí. Socioekonomické podmínky Obyvatelstvo, sídla, organizace státu, doprava, cestovní ruch, zemědělství, průmysl, služby. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy VMEGS Objevujeme Evropu a svět EV Ekosystémy Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka a prostředí Výchova k občanství-naše vlast Přírodopis-geologická stavba ČR MuV Kulturní diference Podpora multikulturality Výchova k občanství člověk ve společnosti, stát a hospodářství

16 - pojmenuje a vyhledá v mapách příklady národních kulturních památek a památek zapsaných v UNESCO - člení hospodářství ČR do jednotlivých sektorů (primér, sekundér, terciér) - zhodnotí charakter zemědělství v ČR - vymezí a lokalizuje v mapách oblasti těžby nerostných surovin - objasní pojmy obnovitelné a neobnovitelné energetické zdroje - zařazuje průmyslovou výrobu do jednotlivých odvětví - rozlišuje základní územní členění České republiky - komplexně srovnává jednotlivé regiony, podle vybraných kritérií: přírodní podmínky, osídlení, hospodářství, turistické atraktivity (s důrazem na místní region) - vyjadřuje své názory na kvalitu jednotlivých regionů v ČR z hlediska bydlení, pracovních příležitostí a možnosti rekreace Kraje České republiky Praha Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj VDO Občan, občanská společnost a stát MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení o regionech ČR. Výchova k občanství kulturní život.

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ---------------------- 5.4.2 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Vyšší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Denní forma vzdělávání Macte animo,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více