5.6.4 Zeměpis (Z) Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis"

Transkript

1 5.6.4 Zeměpis (Z) Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje také všechna průřezová témata, která jsou volně zařazena do vyučovacích okruhů zeměpisu (zejména Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, ale také Mediální výchova, Výchova demokratického občana a Osobnostní a sociální výchova). Ve vzdělávací oblasti úzce spolupracuje s fyzikou, přírodopisem a chemií. Dále jsou uplatňovány mezipředmětové vztahy s občanskou výchovou a dějepisem. Zeměpis studuje vztahy mezi člověkem a prostředím, s důrazem na charakteristiku jednotlivých regionů, rozmístění lidí, jevů a událostí v prostoru. Seznamuje žáky s hlavními přírodními, hospodářskými a sociálními fakty v rámci celého světa, ale i na regionální úrovni v jednotlivých světadílech, státech a blízkém okolí. Tématicky se učivo řadí do těchto okruhů: 1. Geografické informace a zdroje dat 2. Přírodní obraz Země 3. Regiony světa 4. Společenské a hospodářské prostředí 5. Životní prostředí 6. Česká republika 7. Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Nejprve si žáci osvojují základní poznatky o Zemi jako vesmírném tělese a znázornění jejího povrchu prostřednictvím map a globusů. Dále se seznamují s přírodními složkami krajiny (krajinné sféry, životního prostředí a globální problémy lidstva), učí se chápat oblasti socioekonomické geografie (společenské, hospodářské, politické a kulturní jevy). Důraz je kladen na regionální znalost světadílů, oceánů a jednotlivých států. V praktických dovednostech se učí orientaci na mapách, kartografické výpočty, práci se statistikami a informačními zdroji. Jsou vedeni k samostatnému vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, nalézání cesty ke správnému řešení, porozumění pojmům a obhajování výsledků své práce. Žáci by se měli na základě zeměpisných znalostí umět orientovat v současném světě a v problémech lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi, vztah lidí k přírodnímu a společenskému prostředí. Zeměpis je vyučován ve všech ročnících na druhém stupni s touto hodinovou dotací: 6. ročník 2h týdně 7. ročník 2h týdně 8. ročník 2h týdně 9. ročník 1h týdně Hodinová dotace byla na 2. stupni navýšena z disponibilní časové dotace o 1 hodinu. Výuka zeměpisu probíhá v odborné učebně, která je k tomu zařízena. V hodinách se využívá nejčastěji hromadné formy výuky vzhledem k počtu žáků a uzpůsobení učebny. Je kladen důraz na samostatnou práci, při níž žáci pracují s atlasy, pracovními sešity a samostatně řeší

2 úlohy. Méně je využívána skupinová forma, při níž jsou žáci vedeni k problémovému vyučování. Hodiny jsou doplněny o plánovací hry, projekty a terénní výuku a školní kolo zeměpisné olympiády. V maximální míře jsou využívány názorné pomůcky (nástěnné mapy, atlasy, globusy, buzoly, modely, audiovizuální technika a internet). Při výuce jsou používány nejčastěji učebnice z nakladatelství Prodos a školní atlasy z nakladatelství Kartografie Praha. Učitel pracuje zejména s materiály vydávanými Českou geografickou společností, sleduje dění ve světě a dle potřeby aktualizuje učivo. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni vyučovacího předmětu Zeměpis využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Při zeměpisné výuce užíváme nejen klasické procesuální metody (motivace, expozice, fixace, diagnostika a aplikace), ale také se snažíme o zařazení a uplatnění méně tradičních a inovačních metod (rozvoj mezipředmětových vztahů, problémové vyučování, plánovací hry, brainstorming, schématické nákresy krajiny a zeměpisné projekty). Aktivizujeme základními geografickými otázkami: Kde to je? Proč je to právě tam? Jak to vzniklo? Čím je dané prostředí významné? Jaký to má vliv na okolí a lidstvo? Dále vedeme žáky k tomu, aby si základní data a informace samostatně vyhledávali v seriózních zdrojích a naučili je kriticky porovnávat. Tyto informace zpracovávají formou referátů, v nichž vyjadřují své vlastní stanovisko. Pomocí didaktických technik žáky motivujeme k dalšímu učení a vedeme k jasnému vyjadřování svých vědomostí a názorů. Rozvíjíme u žáků pozitivní vztah ke společenskému a přírodnímu prostředí. Důležitou výchovně vzdělávací strategií je i rozvoj kázně a sebekázně žáka jako nezbytného předpokladu k naplnění předem daných cílů. Učíme žáky vnímat, osvojovat a orientovat se v klíčových kompetencích, které tvoří nedílnou součást zeměpisných znalostí. Kompetence k učení - Zadáváme žákům samostatnou práci formou referátů, které prezentují ústní formou. Při jejich zpracování se učí využívat informačních zdrojů (odborné literatury, turistické průvodce, populárně vědecké geografické časopisy, internetové stránky, fotografie, statistické zdroje) a kriticky zhodnotit použité zdroje. Kontrolujeme výsledky žáků a společně formulujeme závěry. Témata jsou volena tak, aby vzbudila pocit osobní angažovanosti v problematice a v praktických důsledcích v našem životním prostředí. Podporujeme tak vnitřní motivaci u žáků. Kompetence k řešení problémů - Řešíme rovněž i takové úkoly, ve kterých je třeba nalézat originální způsoby. Za tímto účelem zařazujeme do výuky miniaturní projekty realizované formou skupinové práce. Požadovaným výstupem může být studie či návrh řešení problematiky konkrétní prostorové situace, nebo geografického problému (zejména ve vztahu k ČR a místu bydliště). Srovnáváním geografických jevů a jejich analýzou se společně učíme, že přírodní a společenské jevy mohou být uspořádány i jinak, než jak zažíváme ve svém každodenním životě.

3 Kompetence komunikativní - Vyžadujeme po žácích používání geografické terminologie i pojmy z jiných vědních oborů. Pracujeme s pojmy, které přesně definujeme. Tyto kompetence realizujeme jednak poslechem výkladu učitele, problémovým rozhovorem s učitelem při frontální výuce i v komunikaci se spolužáky ve skupinové výuce, ale také účastí na besedách s cestovateli a odborníky. Kromě odborného jazyka si ve vyučování osvojujeme i práci s informačními médii, jak bylo popsáno výše. Kompetence sociální, personální a občanské - Snažíme se navodit ve vyučování atmosféru společného zájmu na stavu životního prostředí na Zemi a vytváříme v žácích vědomí, že globální problémy lidstva se týkají nás všech. Uvádíme a vysvětlujeme na příkladech nutnost ochrany životního prostředí a zadáváme pracovní úkoly ve skupině. Učitelé se tak soustředí na vzájemnou spolupráci a podporu individuálního rozvoje žáka k obecnému prospěchu. - Organizujeme a podporujeme účast v zeměpisných soutěžích (zeměpisná olympiáda, Eurorebus). Žáci se učí hodnotit své výsledky, které porovnávají s druhými - Zeměpisné učivo slouží žákům také jako prostředek k porozumění politickému a ekonomickému dění, k lepšímu zapojení do místní, regionální i celostátní politiky a občanského sektoru. Za tímto účelem zařazujeme didaktické hry a používání simulačních a inscenačních metod. Kompetence pracovní - Dohlížíme na správnou manipulaci žáků s pomůckami při výuce i v terénní praxi. - Vedeme žáky k samostatnému využívání moderních komunikačních technologií (geografického softwaru), k cestování, k orientaci v terénu a uplatnění získaných vědomostí v životě Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis

4 Zeměpis / 6. ročník Školní výstupy - porozumí základním pojmům: vesmír, vesmírná tělesa, galaxie, Mléčná dráha, hvězda, souhvězdí, Slunce, sluneční soustava, planety, měsíce, planetky, meteorické tělesa, komety - porovnává jednotlivá vesmírná tělesa, dokáže rozlišit hvězdy od planet - samostatně pozoruje vesmírná tělesa na obloze - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém (předvede pohyb vesmírných těles) - vysvětlí význam Slunce pro život - určí polohu Země ve sluneční soustavě a porovná vlastnosti planety Země s ostaními tělesy sluneční soustavy - posoudí vztah mezi Zemí a Měsícem, popíše jeho polohu, povrch a pohyby - pojmenuje jednotlivé fáze Měsíce - zhodnotí působení Slunce a Měsíce na planetu Zemi - používá s porozuměním základní pojmy: geoid, zemská osa, severní a jižní zeměpisný pól - určí a popíše tvar Země s pomocí globusu - porovná základní rozměry Země se vzdálenostmi ve svém okolí - předvede pohyby Země na telluriu a glóbu - určí délku jednoho otočení kolem zemské osy a oběhu Země kolem Slunce - zhodnotí důsledky pohybů Země v praktickém životě - objasní délku dne a nocí v průběhu roku v závislosti na zeměpisné šířce - posoudí vliv střídání ročních období v různých místech na Zemi - používá s porozuměním základní pojmy: glóbus, mapa, plán, atlas (jejich obsah a měřítko), výškopis, polohopis, legenda, mapový klíč, Učivo PLANETA ZEMĚ Země ve vesmíru vznik a vývoj vesmíru Slunce a sluneční soustava, postavení Země ve vesmíru, Měsíc a umělé družice Země Země jako těleso tvar a rozměry Země, pohyby Země (rotace, oběh) a jejich důsledky, střídání ročních období, časová pásma, datová hranice GEOGRAFICKÉ INFORMACE ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A Průřezová témata, mezipředmětové vztahy EV Základní podmínky života Fyzika sluneční soustava. Přírodopis vznik a stavba Země. Matematika pravoúhlá soustava souřadnic. OSV Rozvoj schopností

5 vrstevnice, kóta, nadmořská výška, zkreslení, poledníky, rovnoběžky, zeměpisná síť, zeměpisné souřadnice, zeměpisná délka, zeměpisná šířka - vnímá glóbus jako ideální zmenšený model Země a dokáže ho používat k demonstraci - vnímá a používá plány a mapy jako zmenšený, zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu, nebo jeho části - rozvíjí si prostorovou představivost v rámci různých pohledů na zobrazení zemského povrchu - rozlišuje druhy map podle jejich měřítka a obsahu - uvědomuje si zkreslení kartografických děl - určuje zeměpisnou polohu na mapách podle údajů zeměpisné šířky a zeměpisné délky - dokáže používat mapového klíče a legendy k přečtení kartografických - orientuje se v obsahu a rejstříku zeměpisných atlasů, aktivně s nimi pracuje - čte a vysvětlí informace z různých druhů map (plán měst, turistická mapa, tematická mapa, obecně zeměpisná mapa, obrázková mapa, mentální mapa) - aplikuje měřítko mapy na výpočet skutečných vzdáleností na mapách - dokáže se orientovat v terénu pomocí mapy a buzoly - uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech - objasní s porozuměním stavbu zemského tělesa a zemské kůry, jejich členění na litosférické desky - demonstruje pohyb litosférických desek - vyjádří základní představu o působení vnitřních přírodních sil v zemském tělese, o vzniku a zániku zemské kůry - pojmenuje jednotlivé části oceánského dna - rozliší typy pohoří podle vzniku - porozumí působení vnitřních přírodních sil na zemský povrch TOPOGRAFIE Glóbus a mapa glóbus (měřítko, kartografická zobrazení) zeměpisná síť (zeměpisná délka, šířka), obsah mapy kartografické vyjadřovací prostředky (měřítko, výškopis, polohopis) výpočty vzdálenosti na mapách druhy map, soubory map, praktický nácvik činností s mapami PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ Stavba Země stavba zemského tělesa členění krajinné sféry (zemská kůra a její členění na litosférické desky) oceány světadíly působení vnitřních sil (sopečná činnost, zemětřesení) poznávání MeV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Matematika poměr, měřítko. Informační a komunikační technologie práce s internetem. EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí MeV Kritické čtení a vnímání

6 projevující se zemětřesením, sopečnou činností - vyhledá na mapě oblasti s nejčastějším výskytem zemětřesení a sopečné činnosti - zhodnotí na příkladech příčiny a důsledky přírodních katastrof způsobených vnitřními silami na přírodu a člověka - popíše rozrušování zemské kůry v důsledku zvětrávání a lidské činnosti - objasní protikladné působení vnitřních a vnějších přírodních činitelů na utváření zemského povrchu - popíše rozložení zásob vody na Zemi - znázorní složení hydrosféry a hlavní procesy v ní probíhající - pojmenuje a vyhledá na mapách světa jednotlivé oceány, porovná jejich vertikální a horizontální členitost - rozliší a pojmenuje pohyby a vlastnosti mořské vody - zhodnotí význam oceánů a moří pro životní prostředí na Zemi a pro lidskou společnost - znázorní vodní tok a jeho části od pramene k ústí - vysvětlí rozdíl mezi jezerem a umělými vodními nádržemi - objasní, co to jsou bezodtokové oblasti a vyhledá v mapách jejich příklady - popíše proces vzniku horského ledovce nad sněžnou čarou a vznik pevninského ledovce - porovná rozmístění, činnost a funkci ledovců na zemském povrchu - vyhledá v mapách největší současné ledovce a oblasti stálého mořského zalednění - pojmenuje složky ovzduší a orientačně porovná podíl kyslíku mezi ostatními plyny zastoupenými v zemské atmosféře - zhodnotí význam kyslíku pro organismy na Zemi - porozumí pojmu podnebí - pojmenuje činitele ovlivňující podnebí a posoudí, jak ovlivňují podnebí v jednotlivých částech světa - porovná jednotlivé oblasti na Zemi podle množství dopadajícího působení vnějších sil (zvětrávání, činnost člověka) KRAJINNÉ SFÉRY Hydrosféra rozložení vody na Zemi (oceány a souše) oběh vody, vlastnosti vody světový oceán (oceány a moře) vodstvo na pevnině, ledovce Atmosféra stavba atmosféry podnebí a podnebné pásy počasí oběh vzduchu v atmosféře mediálních sdělení Přírodopis geologické procesy. EV Základní podmínky života. Ekosystémy. Vztah člověka k prostředí. VMEGS Evropa a svět nás zajímá Fyzika vlastnosti kapalin. Výchova ke zdraví pitná voda. Chemie voda. EV Základní podmínky života. Vztah člověka k prostředí Fyzika vlastnosti plynu. Přírodopis počasí a

7 slunečního záření a dalších vlivů ovlivňující klima - vymezí s pomocí základních rovnoběžek podnebné pásy na mapách - porovná jednotlivé oblasti s rozdílným podnebím v různých částech světa - ujasní si rozdíl mezi kontinentálním a oceánským typem podnebí - vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím - pojmenuje činitele utvářející počasí - objasní, jak se mění teplota vzduchu, množství a charakter srážek se stoupající nadmořskou výškou - popíše základní rysy celkového oběhu vzduchu v atmosféře - popíše vznik, charakter a působení hlavních pravidelných větrů na Zemi, pojmenuje je a vyhledá na mapách - popíše vznik a složení půd - posoudí význam humusu v půdě - rozlišuje mezi půdním druhem a půdním typem - objasní zonální rozmístění hlavních půdních typů ve světě - rozpozná souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi jednotlivými složkami přírodní sféry - znázorní uspořádání půd, rostlinstva a živočišstva v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce - popíše a porovná jednotlivé typy krajin - vyhledá v mapách biosféry jednotlivá šířková pásma původních přírodních krajin - určí u jednotlivých šířkových pásů geografickou polohu, vyhledá v mapách jejich rozmístění, uvede znaky podnebí, půd, rostlin a živočichů - popíše život lidí, zemědělskou činnost - posoudí význam dané krajiny pro životní prostředí - dovede používat základní pojmy z ekologie Pedosféra vznik, vlastnosti a složení půd (úrodnost, typy, druhy) jejich výskyt na Zemi význam a ochrana půd. Biosféra typy původních přírodních krajina na Zemi, rozmístěné v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce biosféra, ekosystém, ekologie šířkové pásy: tropické lesy, savany, pouště a polopouště, subtropické krajiny, stepi, lesy mírného pásu, tundra, tajga, polární oblasti krajinná sféra výškové stupně podnebí. Chemie - vzduch Přírodopis půdy. EV Základní podmínky života. Ekosystémy. Přírodopis ochrana přírodního prostředí. Výchova ke zdraví odpady, ekologie. Výchova k občanství globální problémy lidstva.

8 Školní výstupy - porovná vzájemný poměr světového oceánu a pevniny - vyhledá na mapách jednotlivé oceány, určí jejich geografickou polohu, porovná je s ostatními (vzhledem k sousední oceánům, kontinentům a polokoulím) - určí vybraná moře, ostrovy, zálivy, průlivy a průplavy - posoudí význam a hospodářské využití oceánů - určí geografickou polohu Afriky (v zeměpisné síti, vzhledem k ostatním světadílům, sousedním oceánům) - vyhledá v mapách horizontální členitost: pobřeží, moře, zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy, Suezský průplav - popíše výškovou členitost, pojmenuje nejvíce zastoupené povrchové útvary a vyhledá v mapách povrchové celky Afriky - porovná podnebí v jednotlivých částech Afriky - vyhledá v mapách hlavní toky afrických řek, jezera, bezodtoké oblasti - objasní rozmístění rostlinstva a živočišstva v trop. deštných lesích, savanách, stepích, pouštích, subtrop.krajině - vyhledá významné přírodní zdroje, nerostné suroviny - určí nejhustěji a řídce zalidněné oblasti a posoudí příčiny nerovnoměrného zalidnění - srovná obyvatelstvo Afriky podle rasy, kultury, náboženství a způsobu života - vymezí jednotlivé regiony Afriky: severní, střední, východní a jižní oblast a určí jejich hospodářské postavení - vyhledá v mapách modelové státy a jejich velká města Zeměpis / 7. ročník Učivo REGIONY SVĚTA Světový oceán Atlantský oceán, Indický oceán, Tichý oceán, Severní ledový oceán Afrika Přírodní podmínky- poloha, povrch, podnebí a vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, přírodní zdroje. Obyvatelstvo vývoj, rozmístění, rasy, kultura, náboženství, jazyky. Regiony Severní Afrika, Střední subsaharská Afrika, Východní Afrika, Jižní Afrika Průřezová témata, mezipředmětové vztahy EV Ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí. Přírodopis organismy a prostředí Dějepis počátky lidské společnosti Přírodopis organismy a prostředí - určí geografickou polohu Austrálie (v zeměpisné síti, vzhledem Austrálie a Oceánie MuV

9 k ostatním světadílům, sousedním oceánům) - porovná rozlohu Austrálie vzhledem k jiným světadílům - vyhledá v mapách horizontální členitost: pobřeží, moře, zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy - popíše výškovou členitost, pojmenuje nejvíce zastoupené povrchové útvary a vyhledá v mapách povrchové celky - porovná podnebí v jednotlivých částech Austrálie - vyhledá v mapách hlavní toky řek, jezera, bezodtoké oblasti - pojmenuje příklady zástupců australské endemitické fauny a flóry - lokalizuje významné přírodní zdroje, nerostné suroviny - uvědomí si evropskou kolonizaci a osídlování světadílu - popíše život a osud původních obyvatel Austrálie aboriginů a jejich součsné postavení - určí nejhustěji a řídce zalidněné oblasti a posoudí příčiny nerovnoměrného zalidnění - vyhledá v mapách členské státy, teritotia a největší města Australského svazu - zhodnotí hospodářskou úroveň (zemědělství, průmysl) - lokalizuje v mapách regiony oceánie: Mikronésii, Polynésii, Melanésii s vybranými státy - určí geografickou polohu a uvědomí si jiný způsob kartografického zobrazení části zeměkoule - popíše základní společné znaky a odlišnosti polárních oblastí - vysvětlí vliv zeměpisné polohy na arktické podnebí, zhodnotí přírodní poměry a jejich vliv na život - posoudí vědecké výzkumy v Antarktidě, životní prostředí - zhodnotí mezinárodní politické aspekty - určí geografickou polohu Ameriky (v zeměpisné síti, vzhledem k ostatním světadílům, sousedním oceánům) - vyhledá v mapách horizontální členitost: pobřeží, moře, zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy, Panamský průplav - popíše výškovou členitost, pojmenuje nejvíce zastoupené Přírodní podmínky- poloha, povrch, podnebí a vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, přírodní zdroje. Obyvatelstvo osídlování, rozmístění, rasy, kultura, náboženství, jazyk. Australský svaz, hospodářství. Oblasti Oceánie- Mikronésie, Polynésie, Melanésie, Nový Zéland Polární oblasti Arktida, Antarktida Amerika Přírodní podmínky- poloha, povrch, podnebí a vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, přírodní zdroje. Obyvatelstvo objevy, osídlování, Kulturní diference, etnický původ, podpora multikulturality. Přírodopis endemické druhy rostlin a živočichů Dějepis Objevy a dobývání OSV Poznávání lidí Dějepis nejstarší

10 povrchové útvary a vyhledá v mapách povrchové celky Ameriky - porovná podnebí v jednotlivých částech Ameriky - vyhledá v mapách hlavní toky řek, jezera, vodopády - pojmenuje rozmístění rostlinstva a živočišstva v trop. deštných lesích, savanách, stepích, pouštích, subtrop.krajině, severské jehličnaté lesy, tundry - vyhledá významné přírodní zdroje (národní parky), nerostné suroviny - popíše základní etapy a události v historii osídlování Ameriky lokalizuje původní kultury (Inuité, Inkové, Aztékové, Mayové) - určí nejhustěji a řídce zalidněné oblasti a posoudí příčiny nerovnoměrného zalidnění - srovná obyvatelstvo Ameriky podle rasy, kultury, náboženství a způsobu života, etnika - vymezí jednotlivé regiony Ameriky: Severní, Střední, Jižní Am. - vyhledá v mapách jednotlivé státy a jejich velká města - posoudí jejich polohu vůči sousedním státům - určí politický význam, administrativní členění, kulturní rozdíly, hospodářské postavení, zemědělství, průmysl, zásoby nerostných surovin, předpoklady cestovního ruchu - určí geografickou polohu Asie (v zeměpisné síti, vzhledem k ostatním světadílům, sousedním oceánům) - vyhledá v mapách horizontální členitost: pobřeží, moře, zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy - popíše výškovou členitost, vyhledá v mapách povrchové celky Asie (nejvyšší vrcholy světa) - porovná podnebí v jednotlivých částech Asie - vyhledá v mapách hlavní toky řek, jezera, bezodtoké oblasti - pojmenuje rozmístění rostlinstva a živočišstva v trop. deštných lesích, savanách, stepích, pouštích, subtrop.krajině, tundry, tajgy - lokalizuje rozmístění nejstarších asijských kultur v poříčí velkých řek (Čína, Indie, Blízký východ) původní obyvatelé, rozmístění, rasy, kultura, náboženství, jazyky, sídla Regiony a státy: Severní Amerika Kanada, USA Střední Amerika Mexiko, Karibská oblast Jižní Amerika Karibské státy a guayanská oblast, Brazílie, Andská oblast, Laplatská oblast Asie Přírodní podmínky- poloha, povrch, podnebí a vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, přírodní zdroje. Obyvatelstvo nejstarší kultury, rozmístění, rasy, náboženství, jazyky, sídla. Regiony a státy: Jihozápadní Asie země blízkého východu (Turecko, arabské státy při pobřeží Středozemního moře, Izrael)a země středního východu (státy Arabského civilizace, zámořské objevy.

11 - určí nejhustěji a řídce zalidněné oblasti a posoudí příčiny nerovnoměrného zalidnění (nejlidnatější státy Čína, Indie) - srovná obyvatelstvo Asie podle rasy, kultury, náboženství a způsobu života - vymezí jednotlivé regiony Asie: Jihozápadní, Střední, Jižní, Jihovýchodní, Východní Asie - vyhledá v mapách jednotlivé státy a jejich velká města - posoudí jejich polohu vůči sousedním státům - určí politický význam, kulturní rozdíly, hospodářské postavení, zemědělství, průmysl, zásoby nerostných surovin, předpoklady cestovního ruchu - určí lokality se stálým politickým a náboženským napětím poloostrova, Irák, Írán, Afghánistán) Jižní Asie Indie a okolní státy Jihovýchodní Asie státy poloostrova Zadní Indie, Indonésie Východní Asie-Čína, Japonsko, Mongolsko Střední Asie Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgystán, Turkmenistán

12 Zeměpis / 8. ročník Školní výstupy - určí geografickou polohu Evropy (v zeměpisné síti, vzhledem k ostatním světadílům, sousedním oceánům) - vyhledá v mapách horizontální členitost: pobřeží, moře, zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy - popíše výškovou členitost, pojmenuje nejvíce zastoupené povrchové útvary a vyhledá v mapách povrchové celky Evropy - porovná podnebí v jednotlivých částech Evropy - vyhledá v mapách hlavní toky řek, jezera - objasní závislost rozmístění rostlinstva a živočišstva, půd v Evropě na zeměpisné šířce - vyhledá významné přírodní zdroje, nerostné suroviny - vyhledá v mapách nejhustěji a řídce zalidněné oblasti Evropy, zdůvodní příčiny rozmístění obyvatelstva - srovná obyvatelstvo Evropy podle národů, jazykových skupin, kultury, náboženství - vymezí jednotlivé regiony Evropy: Severní, Západní, Jižní, Střední, Jihovýchodní, Východní - lokalizuje na politické mapě jednotlivé státy příslušných oblastí Evropy, srovná jejich hospodářskou vyspělost - vyhledá v mapách jednotlivé státy a jejich velká města - posoudí jejich polohu vůči sousedním státům - určí politický význam, administrativní členění, kulturní rozdíly, hospodářské postavení, zemědělství, průmysl, zásoby nerostných surovin, předpoklady cestovního ruchu - vymezí v mapách hranici mezi evropskou a asijskou částí Ruska - charakterizuje obyvatelstvo, hospodářství, kulturní tradice a sídla Ruské federace Učivo REGIONY SVĚTA Evropa Přírodní podmínky- poloha, povrch, podnebí a vodstvo. Obyvatelstvo rozmístění, náboženství, jazyky. Regiony: Severní Evropa, Západní Evropa, Jižní Evropa, Střední Evropa, Jihovýchodní Evropa, Východní Evropa, Rusko evropská část. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy EV Ekosytémy Výchova k občanství evropská integrace, globální svět

13 - zhodnotí vývoj počtu obyvatelstva na Zemi - objasní územní rozdíly v hustotě zalidnění na Zemi a vysvětlí příčiny těchto rozdílů - rozlišuje typy migrací podle různých kritérií - rozliší rozdíly ve fyzických znacích mezi lidmi v závislosti na přírodních podmínkách, argumentuje proti rasistickým teoriím - zařazuje hlavní světové a evropské jazyky do jazykových skupin, lokalizuje v mapách konkrétní jazykové oblasti - vymezí základní rozdíly světových náboženství, vyhledá v mapách jeich rozšíření a oblasti s trvalými náboženskými konflikty - hodnotí význam náboženského vyznání pro společenské, kulturní a politické prostředí - rozlišuje sídla podle velikosti - popíše typické znaky malých sídel, velkých sídel, jejich funkci - vysvětlí pojmy urbanizace, konurbace, aglomerace, megalopole - vývoj hospodářských vztahů v jednotlivých etapách lidstva, hodnotí příčiny vyspělosti a zaostalosti států - uvede kritéria pro porovnání hospodářské a společenské vyspělosti zemí - rozlišuje sektorovou strukturu států primér, sekundér, terciér - vymezí pomocí map hlavní zemědělské oblasti světa, určí a zdůvodní jejich specializaci - rozliší členění průmyslu na jednotlivá odvětví - zvažuje hlavní lokalizační faktory, ovlivňující územní rozmístění průmyslových odvětví - rozlišuje dopravu podle funkce, charakteru komunikace a podle druhu dopravního prostředku - vymezí na mapách hlavní dopravní světové tahy - rozlišuje mezi výrobními a nevýrobními službami - rozlišuje základní typy cestovního ruchu SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ Demografie Obyvatelstvo světa a jeho růst, rozmístění, územní pohyb, lidské rasy, národy, jazyky, náboženství. Lidská sídla. Hospodářské prostředí Světové hospodářství- jádrové a periferní oblasti, globalizace. Světové zemědělství, průmysl, služby. VMEGS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané MuV Kulturní diference Podpora mulitulturality Výchova k občanství člověk ve společnosti Výchova k občanství stát a hospodářství - pojmenuje základní rozdíly mezi nezávislým státem, autonomním Politická mapa současného světa MeV

14 a závislým územím - objasní pojem státní hranice a rozlišuje její pevninský, mořský a vzdušný prostor - uvádí rozdíly mezi jednotlivými formami státního zřízení (republika, konstituční a absolutní monarchie) - rozlišuje mezi totalitním a demokratickým režimem, federativním a unitárním státem - uvádí příklady rozdělení státu na menší územně správní jednotky - uvede názvy hlavních mezinárodních politických organizací, jejich cíle a členské státy - načrtne základní strukturu OSN, Evropské unie, NATO - konkretizuje na příkladech kořeny a příčiny ohnisek neklidu, ozbrojených konfliktů - srovná současnou politickou mapu světa se starými mapami Státy na Zemi. Státní hranice. Státní zřízení. Správní členění. Ohniska neklidu. Integrační procesy v Evropě a ve světě. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality VDO Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k občanství - Stát a právo, mezinárodní vztahy, globální svět.

15 Zeměpis / 9. ročník Školní výstupy - určí geografickou polohu České republiky v zeměpisné síti, její postavení v Evropě a vůči sousedním státům a posoudí důsledky polohy - orientuje se na fyzické mapě ČR, vyhledává v České vysočině a Karpatech hlavní pohoří a jiné tvary povrchu - pojmenuje hlavní činitele ovlivňující podnebí v ČR a rozlišuje jednotlivé podnebné oblasti - zařadí území ČR k úmořím evropských moří - pojmenuje hlavní vodní toky a vyhledá je na mapách - rozlišuje mezi povrchovým a podpovrchovým vodstvem, přírodními a úmělými vodními nádrženi a zhodnotí jejich význam - pojmenuje hlavní půdní typy a druhy na území ČR a uvede jejich rozmístění - rozlišuje velkoplošná a maloplošná chráněná území v ČR a uvádí jejich příklady - uvádí příklady přírodních a kulturních krajin ČR a zejména ve svém regionu - posoudí aktuální stav demografického vývoje obyvatelstva v ČR - zhodnotí rozmístění obyvatelstva a faktory které je ovlivňují - porovná na základě statistických údajů věkovou, náboženskou a národnostní skladbu obyvatel - rozděluje sídla podle určitých kritérií- velikosti, funkce, charakteru - objasní rozdělení politické moci v ČR - vymezí a vyhledá v mapách hlavní dopravní tahy v ČR a jejich napojení na okolní státy - pojmenuje určující podmínky a atraktivity pro rozvoj cestovního ruchu v ČR Učivo ČESKÁ REPUBLIKA Fyzickogeografické podmínky Poloha, rozloha ČR. Geomorfologické členění povrchu. Podnebí a počasí. Vodstvo. Půdy. Ochrana životního prostředí. Socioekonomické podmínky Obyvatelstvo, sídla, organizace státu, doprava, cestovní ruch, zemědělství, průmysl, služby. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy VMEGS Objevujeme Evropu a svět EV Ekosystémy Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka a prostředí Výchova k občanství-naše vlast Přírodopis-geologická stavba ČR MuV Kulturní diference Podpora multikulturality Výchova k občanství člověk ve společnosti, stát a hospodářství

16 - pojmenuje a vyhledá v mapách příklady národních kulturních památek a památek zapsaných v UNESCO - člení hospodářství ČR do jednotlivých sektorů (primér, sekundér, terciér) - zhodnotí charakter zemědělství v ČR - vymezí a lokalizuje v mapách oblasti těžby nerostných surovin - objasní pojmy obnovitelné a neobnovitelné energetické zdroje - zařazuje průmyslovou výrobu do jednotlivých odvětví - rozlišuje základní územní členění České republiky - komplexně srovnává jednotlivé regiony, podle vybraných kritérií: přírodní podmínky, osídlení, hospodářství, turistické atraktivity (s důrazem na místní region) - vyjadřuje své názory na kvalitu jednotlivých regionů v ČR z hlediska bydlení, pracovních příležitostí a možnosti rekreace Kraje České republiky Praha Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj VDO Občan, občanská společnost a stát MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení o regionech ČR. Výchova k občanství kulturní život.

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.4 Zeměpis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na vzdělávací

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 žák charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu objasní postavení Slunce a planet sluneční soustavy ve vesmíru srovnává podstatné vlastnosti

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.5 ZEMĚPIS 5.6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Přestože je Zeměpis součástí vzdělávací oblasti

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Zeměpis 6.12 Zeměpis Vyučovací předmět zeměpis má společensko-přírodovědný charakter, který žákovi umožňuje

Více

6.10 Zeměpis. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Zeměpis. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Zeměpis 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

Zeměpis nižší gymnázium

Zeměpis nižší gymnázium Zeměpis nižší gymnázium Obsahové vymezení Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru Zeměpis v ZV. Integruje také průřezová témata. Dalším významným rysem tohoto

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Zeměpis Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu V zájmu zachování celistvosti je zeměpis zařazen do oblasti Člověk a příroda, ale je to vyučovací předmět, který má přírodovědný i

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

Zeměpis Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: zeměpis Člověk a příroda: průřezová témata

Zeměpis Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: zeměpis Člověk a příroda: průřezová témata Zeměpis Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace ve čtyřech ročnících je šest hodin. Zeměpis se vyučuje ve třídách a v odborné učebně, která je vybavena

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

I. Sekaniny1804 Zeměpis

I. Sekaniny1804 Zeměpis Zeměpis Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku, v celkové dotaci 7 hodin týdně, z

Více

ZEMĚPIS (6. 9. ročník)

ZEMĚPIS (6. 9. ročník) ZEMĚPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně. Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Řád

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 žák zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Zeměpis Charakteristika předmětu: Výuka zeměpisu navazuje na předmět člověk a jeho svět na 1. stupní s časovou dotací po 2 hodinách týdenní výuky v šestém a sedmém ročníku a po 1 hodině v osmém a devátém

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Přesahy a vazby: mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky žák porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

5.11 ZEMĚPIS 5.11.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.11 ZEMĚPIS 5.11.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.11 ZEMĚPIS 5.11.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Je jedním z vyučovacích

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis. 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis. 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními

Více

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 7. třídy Práce s atlasem, internetem apod. Žák má mít ucelený pohled na základní učivo sedmého ročníku tak, aby se dokázal orientovat na mapě světa. Evropa Přírodní prostředí

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět prohlubuje poznatky z fyzické a regionální geografie, zároveň slouží k zopakování a doplnění látky ze socioekonomické

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Člověk a příroda Zeměpis

Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.11 Zeměpis 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: V předmětu žáci dosahují části očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu gymnaziálního vzdělávání

Více

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS IX.1.A Zeměpis Charakteristika předmětu: ZEMĚPIS v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Zeměpis je

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Zeměpis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové,

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Rregionální zeměpis PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ZEMĚPIS A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu zeměpis (geografie) je dle školního vzdělávacího

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: Učební texty: Člověk a příroda Zeměpis 3. období 66 66 66 66 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:zeměpis cestovního ruchu

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:zeměpis cestovního ruchu 7.25 Pojetí vyučovacího předmětu Zeměpis cestovního ruchu Obecné cíle výuky Zeměpis cestovního ruchu Předmět Zeměpis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka zeměpisu probíhá v 6, 7, 8. a 9. ročníku základní školy, časová

Více

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis pro nižší gymnázium a ze vzdělávacího

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Země a Měsíc postavení těles ve vesmíru, Sluneční soustava, tvar a velikost Země, pohyby Měsíce, slapové jevy Česká republika cestujeme po Česku doprava, služby, charakteristika předpokladů vybraných rekreačních

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Zeměpis /geografie/ není vědou popisnou, nýbrž syntetickou. Nachází se na rozhraní věd přírodních, společenských a technických. Cílem zeměpisu

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.10. Vyučovací předmět: ZEMĚPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.10. Vyučovací předmět: ZEMĚPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.10. Vyučovací předmět: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu zeměpis směřuje k: získávání geografických

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.11.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a příroda PŘEDMĚT: Zeměpis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - objasní postavení Slunce a Země ve vesmíru, popíše planetární

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS obsah předmětu časové vymezení předmětu Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a části průřezových témat Výchova

Více

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Zeměpis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září Určí a popíše tvar Země, pohyby Země : předvede otáčení Země, vysvětlí pojmy zemská

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu 13. Zeměpis 154 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu zeměpisu je získání základních informací o planetě

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Zeměpis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září Určí a popíše tvar Země, pohyby Země : předvede otáčení Země, vysvětlí pojmy zemská

Více