Drahelské listy. Občasník společnosti Příroda pro Drahelčice, o.p.s. Číslo: 4/2014. Drahelčická kaplička. Ročník: 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Drahelské listy. Občasník společnosti Příroda pro Drahelčice, o.p.s. Číslo: 4/2014. Drahelčická kaplička. Ročník: 2"

Transkript

1 Číslo: 4/2014 Ročník: 2 Občasník společnosti Příroda pro Drahelčice, o.p.s. Citát čísla: Pokud zpráva může být pochopena několika způsoby, bude pochopena tak, aby způsobila co největší škodu. Drahelčická kaplička Ráda bych se s vámi podělila o některá zajímavá historická fakta, týkající se naší kapličky. Kostely a kaple byly stavěny téměř vždy ve středu obce nebo města, obvykle na vyvýšeném místě, aby byly pro všechny kolemjdoucí dobře viditelné. Jsou to sakrální stavby, které slouží křesťanům ke společným setkáním, modlitbám a bohoslužbám, věže kostelů mají často tvar sepjatých rukou namířených k nebi. Málokdo z nás si dovede představit pohled na město či obec bez tohoto zajímavého panoramatu. V kronice Drahelčic je první zmínka o naší kapličce zaznamenána v roce 1835, kdy rychtář Drahelčic s ostatními přísedícími učinili prohlášení, ve kterém se zavazují o nově vystavenou kapličku pečovat a pro všechny budoucí časy ji v dobrém stavu zachovat. Kaple tedy historicky nebyla ve vlastnictví církve, ale obce Drahelčice, na jejíž náklad byla vystavěna. Uvádím zde pro zajímavost některá jména účastníků uvedeného prohlášení: Matěj Kotouč - rychtář, Antonín Kokrda - soused, Václav Sulánský - soused, Jan Skořepa soused, pan Holeček-soused;. Kaplička byla zasvěcena sv.janu Nepomuckému, jehož socha je uvnitř stavby. Dále cituji z kroniky: Na této kapličce jest umístěn zvonek, který každý den oznamoval poledne a večer klekání a poslední hodinku zemřelého občana Drahelčic, kterou vyzváněla občanka Alžběta Pankrácová, která dříve měla za zvonění zadarmo od obce kousek obecního políčka, v dnešní době malou odměnu od obce baráčnické. Dne byl 16kg zvon sňat a odvezen k využití pro válečné účely. Obec tak na 8 let přišla o jediné signalizační zařízení v případě požáru, úmrtí občanů apod. Dle záznamu z kroniky obce baráčníků proběhla v Drahelčicích dne velká slavnost k posvěcení a zavěšení nového zvonu za účasti obyvatel místních, ale i ze sousedních vesnic. Jako kmotři zvonu jsou zde uvedeni Magda Tušlová Josef Kotouč a Helena Karmazínová, družičky zvonu Božena Sulánská, Hana Kettnerová, za sbor dobrovolných hasičů Josef Kučera a František Karmazín a dále rychtář František Fidlman. Světiteli zvonu byli tachlovický farář Martin Tůma a farář z Úhonic Karel Stuchlík. Dále zde byli rychtáři za obec baráčníků Hořelice, Dušníky, Úhonice a Ptice. Tolik z dostupných pramenů o historii naší kapličky. Ne nadarmo bývají ve středu obce hospoda, škola a kostel. V těchto budovách vždy docházelo k pravidelným setkáním a vzájemnému sdílení dobrého i zlého. Přála bych si, aby kaplička opět ožila a byla otevřena při významných obecních či jiných událostech. Naplnil by se tak záměr našich předků, kteří kapli s láskou a odkazem pro nás i budoucí generace vystavěli. Podklady pro tento článek dodala.

2 Cesta do Bitýně zůstane zachována Je to neskutečné, téměř na rok přesně (před rokem to bylo vyhlášení lípy památným stromem), si obyvatelé Drahelčic opět mohou oddechnout, protože další nedílná součást Drahelčic zůstane zachována. Po mnoha peripetiích, jednáních a pochybování o našem zdravém rozumu máme konečně registrovaný významný krajinný prvek (dále jen VKP) na cestu do Bitýně, což je velký úspěch. Proti tomuto rozhodnutí je možné se sice ještě do 15 dnů odvolat, ale věříme, že to na rozhodnutí nic nezmění. Důvodů pro registraci cesty do Bitýně jako VKP je nespočet. Mnozí z Vás měli příležitost se s nimi seznámit, když podepisovali petici na jeho podporu. Zde je krátké shrnutí těch nejdůležitějších: 1. Tato cesta je nejbližší cesta do volné přírody. Stačí u lípy odbočit a po pár desítkách metrů jste ve volné přírodě, daleko od silničního ruchu. Navíc, dojde -li k realizaci všech známých projektů v okolí Drahelčic, bude i jediná, která nám zbyde, pokud budeme chtít do volné přírody dojít a ne dojet. 2. V alejích, které jí lemují, se nacházejí pomologicky významné druhy ovocných stromů. 3. Cesta je známa již z dob I. vojenského mapování a v nezměněné podobě přetrvává dodnes a utváří typický vzhled zdejší krajiny, viz obrázek. Všechny výše uvedené důvody nás vedli ještě před registrací VKP k oslovení společnosti Agro Tera, zastoupené paní Divišovou, abychom se s nimi dohodli na společném postupu při realizaci plánovaného jezdeckého centra. Výsledkem této dohody by bylo zachování této cesty, ale bohužel naše snaha nebyla opětována. Výřez z listu - I. vojenské mapování ( ), 1st Military Survey, Section No. 106, Austrian State Archive/Military Archive Vienna. Úspěch je to o to větší, protože v odůvodnění samotného rozhodnutí o registraci VKP je napsáno, že registrace cesty do Bitýně jako VKP nestojí v cestě plánované přeložce. Cituji: Situování přeložky silnice II/101 na křížení pozemku 982 v k.ú. Drahelčice, není důvodem, pro zamítnutí návrhu na registraci VKP. Jak Upozornění Společnost Příroda pro Drahelčice, o. p. s., zdůrazňuje, že veškeré své tiskové či propagační materiály vždy podepisuje minimálně svým logem. Jarka Staňková vyplývá ze závěru zjišťovacího řízení s c. j /2009/ KÚSK ze dne , kterým se posuzoval vliv přeložky silnice II/101 Rudná Ptice na životní prostředí, navrženou trasou budou dotčeny i jiné VKP konec citace. Dále cituji: Orgán ochrany přírody se domnívá, že registrace VKP na předmětných pozemcích nebude mít vliv na možnost změny využití území a plánované investiční akce. Mimo to, dle územního plánu platného v době registrace VKP, jsou plochy v převážné většině součástí územního systému ekologické stability (LBK 45), kterému dle posudku v průběhu let (ÚP byl schválen v roce 2006 aktuální průzkum terénu byl proveden v roce 2013/2014) vzrůstá funkčnost vzhledem k nárůstu porostu dřevin konec citace. Zde máme jasně napsáno, že registrace VKP nestojí v cestě přeložce, na kterou všichni tak čekáme, ale navíc i zvyšuje funkčnost pozemků Agro Tera, tudíž nebrání ani vzniku plánovaného jezdeckého centra. Na závěr bych chtěla ještě zmínit, že registrace cesty do Bitýně jako VKP nám dává jistotu, že musí zůstat zachovaná, přístupná a průchodná. Opět cituji z rozhodnutí: Podle ustanovení 4 odst. 2 zákona jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je Městský úřad Hostivice, odbor životního prostředí. Což také znamená, že osvícené vedení obce, bude mít další nástroj, jak dovolit na těchto pozemcích pouze projekty, které jsou přátelské k přírodě, což jezdecké centrum beze sporu je. Držím nám palce, abychom si za 15 dní mohli říci, že naše VKP na cestu do Bitýně nabylo právní moci

3 Změna územního plánu obce Drahelčice Alan Stolz Územní plán (ÚP) stanovuje, jak bude okolí a krajina kolem nás vypadat. Tedy určuje, kde se může stavět rodinná zástavba, supermarket, logistická centra, kde zůstane orná půda Územní plán je naprosto klíčový dokument pro jakýkoliv stavební rozvoj lidských sídel a změny v krajině. ÚP má podobu velké mapy, kde jsou barevně odlišená políčka, která určují, co a kde se může stavět. V jednoduchosti je změna územního plánu o změně barvy jednotlivých políček, a to na základě potřeb obce nebo co si přejí majitelé jednotlivých pozemků s příslušným barevným políčkem na této mapě. Zastupitelstvo obce by mělo vždy velmi zvažovat jakoukoli změnu těchto barevných políček, protože jakákoli změna z bílé barvy na jinou je velmi riskantní. A to proto, že již zanesená barevná políčka se velice obtížně dávají zpět. Občané mají možnosti, jak se k změně ÚP vyjádřit. Ale je nutné zajímat se o své okolí neustále, jelikož v případě propásnutí lhůt k vyjádření v jednotlivých fázích, úřad již nemusí námitky a připomínky reflektovat. Schválený ÚP je na určitou dobu a během ní může docházet k dílčím změnám. Ale nejdůležitějším krokem k dobrému ÚP je mít kvalitní zastupitele, kteří se budou zajímat a hájit zájmy obce a občanů. V současné době bylo schváleno zadání územního plánu Drahelčic. Jednou z podstatných aspektů nového ÚP je změna barevného políčka na pozemcích firmy Agro Tera a. s. (AT), kde v současné době je na podstatném podílu (90%) orná půda. Zjednodušeně jde o změnu barevného políčka orná půda na políčko, kde dle prezentované čtyř-obrázkové studie, na barevné políčko, které firmě AT povolí výstavbu jezdecko-obytného areálu. Bude se zde moci postavit kromě hotelu, kolbišť, stájí i parkoviště pro kamiony a povolí se výstavba skladů na seno, slámu a hnůj. I kdyby se mi sebevíce jezdecko-obytný areál líbil, nikde nemáme jistotu, že po schválení změny z orné půdy na políčko povolující výrobu a výstavbu skladů, tam budou právě sklady znázorněné na studii a ne sklady pro jiný účel a pro jiného majitele. I dobře míněné projekty nakonec změnily majitele a původní myšlenku. I to je důvod, proč při změně tak velkého území je na místě maximální obezřetnost. Je nutné být sebevědomou obcí. Změna ÚP naší obce je v běhu. Dle sdělení vedení obce se bude na financování ÚP podílet firma AT jako subjekt, který žádá zásadní změnu využití extravilánu obce. V této souvislosti dvě poznámky. Zde rozhodně neplatí, že když dám na změnu UP peníze, že změnu budu mít automaticky schválenou. Může se stát, že i přes jejich finanční účast změna políček nebude v souladu s názorem většiny občanů, a to z mnoha důvodů. A druhým aspektem je transparentnost jednání obce jako státního subjektu. Obec, dle mého názoru, by měla vědět, kdo stojí za firmou AT a další právní souvislosti. Dle platného právního řádu nemusí, dle morálního aspektu by měla. Na veřejném zasedání, kde paní Mgr. Divišová představila projekt, nedokázala odpovědět, kdo doopravdy vlastní majoritní a další podíly ve společnosti. Z mého pohledu by měl veřejný útvar vždy vědět, kdo sedí na druhém konci jednacího stolu. Jeden z důvodů je, abychom se vyvarovali chyb, např. magistrátu hlavního města Prahy, kdy není jasné, kdo stojí za firmou Haguess, kde skončily stamilióny z peněz Pražanů za kartu Opencard. To, co bude na území obce, závisí na vůli dané obce. Ve výjimečných případech, může kraj nebo stát umístnit stavby nadmístního významu (přeložku II/101, stavbu vysokotlakého plynovodu) do katastru obce. Aby nám kraj nebo stát nařídil výstavbu skladů, nota bene v oblasti je jich nadbytek, je velice nepravděpodobné a lze se tomu účinně bránit, např. u Nejvyššího správního soudu. V Dobrovízi skladové plochy nikdo shora nenařídil. Investor požádal zastupitelstvo obce Dobrovíz, a to schválilo změnu orné půdy na možnost vybudovat sklady. Já žádné sklady na území obce Drahelčic nechci. To je pár postřehů, proč je důležité sledovat, co a proč se v novém územním plánu změní. Abychom nebyli překvapeni, co nám pod okny postaví. Katastrální území obce Drahelčice vyznačeno žlutou přerušovanou čárou. Převzato z:

4 Radotínský potok, Pančák a kanalizace v lokalitě Maxe Knížete Naší obcí protéká Radotínský potok, který pramení v nedalekých Pticích. U nás je to zatím jen potůček, ale lidé bydlící přímo u něho mohou potvrdit, že se z něj čas od času stává dravý potok a s obavou (občas blížící se až paranoickému strachu) sledují, zda přijde májový deštík či přívalový déšť. Abychom mohli pochopit, co se může skrývat za naším potokem, měli bychom si udělat malou sondu do nedaleké historie naší obce a seznámit se s hydrogeologií okolí potoka. Radotínský potok, ačkoliv je kousek od pramene, odvodňuje velké území kolem obce a mezi obcemi Drahelčice, Úhonice a Ptice. Směrem od Úhonic se klikatí a kousek před obcí se spojuje s přítokem od Atolu. Nynější podobu potok získal na konci šedesátých let, kdy došlo uvnitř obce ke zrušení tehdejších rybníků. Nepředstavujte si ale rybníky jihočeského typu, ale spíše malé mělké bahnité louže. Od Ruče až po současný Pančák byly čtyři. Regulace potoka začala již před druhou světovou válkou, kdy se podařilo udělat cca 130 m regulace právě pod Pančákem. Ale válečný stav nedovolil dále pokračovat. Po válce MNV Drahelčice opakovaně žádalo krajský výbor, aby se s regulací potoka opět započalo. Důvody byly stále stejné a sice opakované záplavy v obci, které ještě pamětníci pamatují (na autobus se prý chodilo přes Dráhu, dalo se třeba jezdit na neckách od Ruče až po náves), zápach z mělkých rybníčků, špatná voda v studních a vlhnoucí domy při potoku. Je to též jeden z důvodů, proč tak málo domů v okolí potoka má sklep. Spodní voda zde v lokalitě u potoka se nachází (dle hydrogeologického posudku z roku 1967) již v 50 cm a tudíž jakákoliv dodatečná voda v okolí potoka toto podloží navíc ještě zvodní a působí nemalé problémy. Proto se potok zahloubil níže a zreguloval tak, aby přes vesnici rychleji odtékal. U Pančáku vzniklo hradítko, které sloužilo k občasnému zahrazení tak, aby se Pančák mohl napustit nebo, aby hasiči měli dostatek vody pro případný požár v obci. Zrovna 60tá a 70tá léta byly na požáry v obci bohužel velmi vydatné. Potok v té době nepůsobil žádné zjevné problémy. Samozřejmě, v době velkých dešťů např. v roce 1997 či 2002 byl potok plný vody, hasiči měli plné ruce práce a lidem kolem potoka opět vlhly domy. Ale nebylo to nic významně dramatického, lidé jinde v republice na tom byli mnohem hůře. V roce 2010 došlo k revitalizaci Pančáku. Po několika málo měsících nám začaly vlhnout domy, extrémně nepršelo, ale někde se stala chyba. Stačilo se podívat na tok potoka, no spíše to byl prodloužený rybník. Voda dosahovala mnohem vyšší úrovně než dříve, neodtékala a přes léto zahnívala a zapáchala. Již v roce 2011 jsme spolu s ostatními postiženými psali stížnost na vodoprávní úřad (dále jen VÚ). Jediné, k čemu jsme tehdy dospěli bylo, že majitel rybníka měl povinnost 4 x do roka na 5 dní uvolnit hradítko u mostu u Pančáku. Dále, jak jsme se opakovaně dozvídali, mohli jste se k revitalizaci již prý vyjádřit v stavebním a kolaudačním procesu, což jsme prý neudělali, no po pravdě, tenkrát se na obyvatele kolem potoka nějak zapomnělo. A vzhledem k tomu, že projekt je tzv. s kulatým razítkem, tak jediná naše šance jak uspět, je občanskoprávní žaloba. Tato situace byla pro nás velkým ponaučením, ale o tom později. Loni na podzim se problémy s potokem opět vyhrotily. Sklepy našich domů byly trvale vlhké, odnesly to buď kotle na vytápění nebo i jen elektronika na kotlích nebo se začaly více oprýskávat fasády apod. Opět jsme si začali stěžovat jak na našem obecním úřadě (dále jen OÚ), tak i na příslušném VÚ. Dvakrát jsme iniciovali kontrolu z Povodí Dolní Vltava. Pánové tak mohli konečně vidět, že potok stojí, neteče. OÚ po naší urgenci zaslal stížnost na VÚ, ale nic se nedělo. Od vedení obce jsme se v dubnu dozvěděli, že každou naši stížnost okamžitě adresuje a řeší s VÚ. Jaké ale bylo naše překvapení, když jsme se na VÚ dozvěděli, že sám VÚ kontaktoval naše vedení obce, a to mu na jeho dotaz, zda je s naším potokem problém, odpovědělo, že je vše v pořádku. Kam vlastně byly adresovány naše stížnosti? Nevíme. Obdrželi jsme asi právě proto odpověď z VÚ, že je vše v pořádku. Ale posléze jsme dokázali iniciovat klasický vodoprávní dozor. Měli jsme i fotografický materiál, jak potok stojí a nehýbe se. S majitelem rybníku, s VÚ a s Povodím Vltavy jsme se tak mohli domluvit na nové úpravě s hradítkem za účasti obce a sice, že jeden týden bude potok zahrazen a 14 dní poteče. Tzn. oproti skóre 48 týdnů zahrazeno ku 4 týdnům teče, jsme dospěli k 17 týdnům zahrazeno a 34 týdnů v roce potok teče. Dohoda funguje a my jsme rádi. Bohužel k čemu po třech letech trvalého hrazení došlo je, že podloží v okolí potoka je zvodnělé, a tak snížení hladiny podzemních vod v okolí potoka bude trvat dlouho. Dále u mostu docházelo opakovaně k zaplavování ústí obecní dešťové kanalizace a drenáží, které se tak ucpávají naneseným bahnem. Zatím nejsou vyčištěné, ačkoliv dle našeho názoru by bylo velmi žádoucí je vyčistit. Dále jsme opakovaně požadovali, aby koryto potoka bylo vyčištěno. Pánové z Povodí, když viděli zanesené koryto, Radotínský potok na naši žádost vložili do seznamu potoků k čištění v příštím roce. Jsme za to rádi, koryto je plné usazeného bahna. Jen pro vaši představu, nyní je koryto potoka plné za 20 minut intenzivního deště. Dle výpočtů, most u hasičárny nezvládne ani 20 letou vodu, v tomto případě se předpokládá vylití potoka až k budově OÚ a koryto od mostu k mostu na hlavní silnici je dimenzováno maximálně na tu 20letou vodu. Co pro nás bylo ale nemilé zjištění, byla informace, že kanalizace zadaná obcí pro ulice na Maxe Knížete má již územní rozhodnutí. Tato kanalizace má jednoduchý princip. Veškerá voda, která stéká po nedokončených komunikacích v této lokalitě má být z ulic Maxe Knížete, Úzká a Tichá svedena povrchově do tzv. horských vpustí umístěných na bocích těchto silnic, nikoliv tedy pod nimi, a dále pak ulicí Tichou přímo do potoka. Dále v místě, již dnes hnijícího rybníčku na konci ulice Maxe Knížete, má vzniknout vsak a mají se využít stávající drenáže na Maxe Knížete. Ulice Krátká není řešena vůbec, dle projektanta záleží na tom, jak bude vyspádovaná a kterým směrem voda z ní steče. Majitelé domů dle stavebního zákona, VÚ a Povodí Vltavy mají povinnost veškerou svoji dešťovou vodu ze střech a zpevněných ploch zasakovat na vlastním pozemku. Vedení obce tvrdí, že bude tolerovat hadice, které jsou dnes vyvedeny ze zahrad na komunikace. Dále vedení obce uvádí, že lidé bydlící v této lokalitě budou vyzváni, aby se domluvili na podílovém financování tohoto řešení odvedení vody z komunikací. Vzhledem k tomu, že tento projekt neřeší situaci v lokalitě Maxe Knížete komplexně, ale pouze polovičatě, dále pak se přenáší problém vody z komunikací v této lokalitě na majitele domů u potoka, kdy dnes stačí 20 minut a potok je plný.

5 Radotínský potok, Pančák a kanalizace v lokalitě Maxe Knížete - pokračování Nikdo ze sousedních pozemků ani v lokalitě Maxe Knížete ani v Tiché ani v sousedství potoka nebyl obeslán jako účastník územního řízení, ani se jiným způsobem neměl možnost dozvědět se o tomto projektu, nahlédnout do dokumentace a dát své připomínky k tomuto nekomplexnímu projektu, rozhodli jsme se podat na krajský úřad podnět k přezkumu z procesních vad. Přezkumné řízení dle správního řádu trvá maximálně 30 či 60 dní, dle obtížnosti. Pokud jste slyšeli něco jiného, nezakládá se to na pravdě. Co se týká projektu, domníváme se, že je nutné nejprve zpracovat generel odvodnění nejen pro celou oblast Maxe Knížete, ale vzhledem k masivní výstavbě a prudkému nárůstu zastavěných a zpevněných ploch celé obce. Vzhledem k problematickému podloží jílovitému, zasakování vod není téměř možné. Dále drenáže, které by se měly využít, jsou téměř nefunkční a pokud fungují jsou okamžitě zahlceny a voda stejně teče po povrchu. Drenáže v minulosti řešily hlavně odvodnění některých zemědělských pozemků. V neposlední řadě se domníváme, že vedení dešťovky po povrchu komunikace bez instalace zcela nové kanalizace po celé komunikaci není řešení, musí dojít i k odvodnění tělesa komunikace tak, aby vlastní budoucí silnice vydržela déle. V neposlední řadě je nezbytně nutné tyto akce dělat od počátku problému tzn. od příjezdové cesty od hřiště, pak postupovat přes ulici Krátkou do dalších ulic. A řešit nejen komunikace, ale i pozemky majitelů domů. Jak jsme se informovali, řešení je několik. Bohužel naše obec si vybrala řešení, které je pravděpodobně nejlevnější, ale není komplexní, a v budoucnu může přinést více problémů. Např. při povinnosti zasakovat, jak ji požaduje Povodí Vltavy, tak výpustní těleso může dát do potoka pouze 61 l/s, což jsou cca 4 m3 za minutu. Přičemž původně se počítalo pouze s 36 l/s. Ale trubky jsou dimenzovány až na 260 l/s, tzn. cca 15 m3 za minutu, a to by byl v potoce asi pěkný rachot. A jaké je např. řešení? Řešení je odvodnit jak zahrady, tak komunikace stejným principem, jakým je to na Malé Růži. Najít vhodné místo pro retenčku, která se dá dělat i v podzemí pod komunikací, či nyní i na kopci nebo se stále zkusit napojit na retenci na Malé Růži. Nebo, pokud se podíváme do současného platného územního plánu obce, v Ruči jsou na potoku plánované dvě retence. Stačilo by v nich zadržet vodu tak, aby ochránila nejen Ruč, ale i jádro obce před přívalem a pak by se i voda z Maxe Knížete mohla celá svést do potoka. Ale je třeba někde vytvořit dostatečnou kapacitu, kde se voda může zadržet. V neposlední řadě na co občas musí myslet, jak lidé u potoka, tak i lidé na Maxi Knížete a i dnes se to stává, aby v přívalovém dešti nedošlo k vypnutí elektriky, nehledě na to, že provoz výkonných čerpadel stojí nemalé finance (a to nepomýšlíme na prvotní náklady s nákupem čerpadel, hadic, a v případě nepřítomnosti za přívaláku urgování sousedů či známých, zda by nespustili či nedohlédli na čerpání.) A toto jsou důvody, proč s tímto polovičatým projektem nesouhlasíme a domníváme se, že celá lokalita včetně i Malé strany a Ruče se musí řešit komplexně, problém nelze přenést z jedné lokality do druhé a ještě tolerovat to, co je zakázáno. Co říci závěrem? Asi jen to, že když lidé vytrvají a věnují dané věci dostatek úsilí, času a energie, dokáží situaci, která je de facto zakonzervovaná několik let, změnit a během několika měsíců i tu stojatou vodu rozproudit. Co je velmi smutné, že vedení obce by zde mělo jednoznačně hájit občany své obce a snažit se jim pomoci řešit jejich problémy. To se zde vůbec neděje, ba naopak, my jsme byli a jsme ti otravní stěžovatelé, kteří se prý chtějí zviditelnit a jen zdržují, obec naopak přece musí pomáhat cizím investorům v rozvoji obce. Proto děkuji všem, co pomáhali, za jejich pomoc, energii a čas. Veškeré materiály ke kanalizaci najdete: www. drahelcice-forum.cz odkaz Kanalizace. Velká, kulatá, reflexní, a teď už nezákonná 60tka..část druhá V lednovém čísle Drahelských listů jsme Vás informovali o zvláštním úkazu na naší silnici. Jednalo se o umístění nejvyšší dovolené rychlosti 60 km/hod. pod dopravní značkou označující začátek obce Drahelčice ve směru od Úhonic. Ptáte se, zda se tento neobvyklý úkaz podařilo zrušit? Ano, máme pro Vás dobrou zprávu. Dne rozhodl na náš podnět Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, že místní úprava z loňského srpna, stanovená z podnětu vedení naší obce, je nezákonná. Dopravní značky instalované loni v září ve směru od Úhonic musí být co nejdříve odstraněny. Kraj tuto místní úpravu nazval nekoncepčním nápadem. Odstranění tohoto nesmyslného a nebezpečného navýšení maximální rychlosti v obci je dílčím úspěchem ve snaze o bezpečnější provoz na silnici II/101 v Drahelčicích. Chápeme ovšem, že je nezbytně nutné, aby dopravní značení omezující rychlost na 40 km/hod. instalováno bylo, avšak v delším úseku ulice (Lípová U lípy), a co především a hlavně - obousměrně. To jsme již požadovali v prosinci 2013, ale silniční odbor MěÚ Černošice po projednání s naším obecním úřadem tento návrh neschválil. Obecní úřad Drahelčice ve svém stanovisku argumentoval zejména tím, že občané mohou použít komunikaci Slunečnou uvnitř zástavby a že chodců používajících silnici II/101 není mnoho. Mimochodem, toto zamítavé stanovisko silničního odboru k naší petici bylo shledáno Krajským úřadem též jako nezákonné, a to z důvodu, že silniční odbor MěÚ Černošice tak učinil na základě ústního vyjádření zástupce Obecního úřadu Drahelčice, který ale vůbec nebyl a neměl být účastníkem řízení. Dále ve svém doporučení Krajský úřad uvádí, že v posouzení místní úpravy by se mělo brát do úvahy více faktorů - reálný fyzický stav silnice, bezpečnost chodců a cyklistů, kteří se zde pohybují, přehlednost a jednoduchost úpravy. Nyní v srpnu jsme proto opět požádali o stanovení nové místní úpravy na silnici II/101 v úseku ulic Lípová U Lípy. Jak již bylo zmíněno, náš návrh spočívá v obousměrném omezení nejvyšší rychlosti na 40 km/hod. Jedná se o zopakování prosincovém návrhu, který jsme zkonzultovali dopravními inženýry kpt. Bc. Řezáčem z Prahy a kpt. Hrmou

6 Velká, kulatá, reflexní, a teď už nezákonná 60tka..část druhá ze středočeské Policie. Silniční odbor MěÚ Černošice by měl tento náš návrh řešit takzvaným opatřením veřejné povahy, tedy veřejnou vyhláškou umístěnou na úřední desce obce. Totéž se mělo stát již loni v srpnu a následně i v lednu, ale nestalo se tak. Princip výše zmíněného postupu spočívá v tom, že po uveřejnění na úřední desce se každý z potenciálních uživatelů komunikace může vyjádřit k této navržené úpravě. Pevně doufáme, že občané proti našemu návrhu nebudou mít žádné zásadní námitky a vznesou požadavek na umístění 40tky v daném úseku též a silniční odbor MěÚ Černošice tentokráte rozhodne tak, že se konečně dočkáme obousměrné 40tky. Veškeré dokumenty k přezkumu včetně rozhodnutí Kraje, najdete opět na www. drahelcice-forum.cz odkaz Veliká, ale teď již nezákonná. Otázkou zůstává, kdo a hlavně kdy odstraní tu velkou, kulatou, reflexní, a teď už nezákonnou 60tku. O Drahelskou tlapku Maminko, já bych chtěla pejska! A jelikož já, maminka, ho chtěla také, pořídil se pejsek. Amy nám splnila vše, co jsme od Jack Russela teriéra očekávaly. Dlouhé procházky, při kterých je neúnavná, házení čehokoliv pro co se může běhat a nosit zpět. Získaly jsme také zdatného pomocníka na rytí zahrady, bohužel i mimo záhony. Ale také stvoření, které si vám lehne k nohám a vy víte, že by za vás dýchalo. Jelikož jsme chtěly psa vychovaného (v rámci její teriéří povahy), přihlásily jsme se na cvičák Kynologického klubu Drahelčice Rudná, o. s. Musím říct, že Amy nechodí nikam raději, než tam. V dubnu vyhlásil klub soutěž o Drahelskou tlapku. Jsem nadšencem všech soutěží, a tak jsem nás přihlásila. Drahelská tlapka je soutěž pro psy a jejich páníčky. Je rozdělena do tří kategorií juniorskou, krátkou trať, která je 6 km dlouhá a na trať dlouhou, ta byla letos dlouhá 17 km. Nejsem žádný troškař, a proto jsem si zvolila trať dlouhou. Jediný zádrhel byl v tom, že dlouhá trať vyžadovala orientační smysl, který já bohužel naprosto postrádám (jednou jsem dokonce jela ze svárovské zábavy přes Chýňavu a Beroun, kde jsem již nabrala správný směr). Naše čtyřnohá kamarádka Bery s jejími dvojnožci, Monikou a Honzou, nás přibrali k sobě do týmu. Sraz byl ráno před 9 hodinou u Panenkovic hájovny. Při zápisu nás trochu znejistilo jednak to, že některé dvojice byly k sobě připoutány běžeckými postroji a rozběhávaly se. A pak nás trochu znejistilo také to, že pořadatelé neustále říkali slovo BĚHAT. Všichni tři jsme se na sebe podívali a ptali se, proč neustále kolem padala slova jako: až poběžíte, při běhu, až doběhnete. Vylosovali jsme si pořadové číslo, nabrali bagetky a čekali, až na nás přijde řada. Na startu jsme se nerozeběhli jako někteří šílenci, kteří vyletěli jako střely, ale vyšli jsme krokem rozvážným. Neunavíme se přeci hned na začátku. 17 km terénu je 17 km terénu. Na konci se ukázalo, že dotyční šíleni neběželi jen na startu, ale po celou dobu trati, za což jim patří můj velký obdiv. Denisa Pazderová Na trati bylo přichystáno 14 stanovišť. 10 z nich patřilo našich hlavám a 4 úkoly byly připraveny pro naše chlupáče. Proběhnout tunel, přeskočit kruh bylo pro Bery a Amy zábavou, kterou mají nacvičenou ze cvičáku. Záludné otázky přenechaly nám. Hned první otázka rozproudila žhavou diskusi. Jeden z nás, nechci prozradit jméno, neb nejsem žalobníček, si chtěl vzít na pomoc vymoženost dnešní doby internet. Po sprše slov o fair play se v Honzovi probudilo svědomí a k odpovědím jsme se po výměně názorů dostali. Musím s radostí říct, že to, co nemáme v nohách, máme v hlavách. Trať vedla krásným Chrustenickým lesem, přebrodili jsem Drahelský potok, několikrát. Cesta vedla často i mimo hlavní stezky. Měla vyzkoušet, jak jsme zdatní, zkrátka, že nejsme žádné padavky. U druhého stanoviště, kde se měli předvést naši miláčci, nás trochu rozhodil pán, který dohlížel na splnění úkolu. Vtipnými poznámkami o funění do kopce nás nemohl rozházet. Tedy asi tak první minutu stoupání do toho hrozivého KRPÁLU. Psi se na nás neustále ohlíželi, baťohy na zádech se stávaly těžší a těžší. Naše funění bylo prostřídáno ošklivými nadávkami patřícími strmému kopci. Vrchol se zdál být v nekonečnu. Nahoře nás čekalo slibované překvapení. Nádherný výhled do krajiny. Na lesy, na louky. Cesta hezky ubíhala, prošli jsme kolem hájovny pana Tůmy. V Nenačovicích na nás čekalo pokušení, kterému se nedalo odolat. Všichni, kteří na nás čekali v cíli, ať prominou, ale točené zmrzlině po 12 km se opravdu nedalo odolat. Byla báječná, jahodová. Z laviček se nám zvedalo těžce, ale touha pokořit Tlapku byla silná. Dvě hodiny před našim slavnostním proběhnutím cílovou páskou byl vyhlášen vítěz. Byli jsme uťapaní, hladoví, ale s nádherným pocitem, že jsme to dokázali. Doma jsem odpadla. Amy zalehla, usnula jako miminko. Za hodinu ke mně přišla s míčkem v tlamě a dožadovala se aportu. Toto vydání pro Vás připravili: autoři článků a dále : -, výběr a redakce textů - Ivan Ďuran, sesazení a redakce textů Fotografie jsou použity z archivu paní Vlaďky Bereczové a občanů Drahelčic. Vyšlo v Drahelčicích dne nákladem 255 výtisků. Děkujeme za Vaši pozornost a přízeň.

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Bok Miroslav Ing. arch. Kamýcká 941 165 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing.

Více

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0010YQK* MVOTX0010YQK Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/1319/2010/S-4 V Sedlčanech dne: 17.03.2010 Tel.: 318 822 742, linka 134 Vyřizuje : Ing. Michaela Šmídová e-mail: smidova@mu.sedlcany.cz

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Judikatura soudů Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Autor příspěvku: Ing. Petr Háp Vysoká nad Labem Žaloba na zaplacení cca

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Bytový projekt Skanska Milíčovský háj

Bytový projekt Skanska Milíčovský háj Bytový projekt Skanska Milíčovský háj Podklad pro jednání s občanským sdružením Hezké Jižní město Praha, 19.12.2012 Úvod 1. Společnost Skanska a občanské sdružení Hezké Jižní město ( dále jen HJM ) vedou

Více

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Inteligentní a kulturní lidi, včetně úředníků, nemusí do ochrany přírody a krajiny nutit právní předpis.

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

dvacetimetrový pruh na katastru Vokovic je stabilizován jako ZMK

dvacetimetrový pruh na katastru Vokovic je stabilizován jako ZMK Odbor životního protředí odd. Ochrany přírody a krajiny - ing. Ivan Bednář odd. Péče o zeleň ing. Jiří Karnecki Magistrát Hlavního města Prahy Jungmannova 29/34 110 00 Praha 1 Vážený pane ing. Bednáři,

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo

Více

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 19333/15-KLI-471/11 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 16.9.2015

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 1441-402/14 Zlonice dne 10.4.2015 Vyřizuje: František

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Věc: Žádost o novou místní úpravu na silnici II/101 v k.ú Drahelčice

Věc: Žádost o novou místní úpravu na silnici II/101 v k.ú Drahelčice Městský úřad Černošice Stavební odbor, oddělení dopravy a správy komunikací (dále jen silniční odbor) Pracoviště Praha Podskalská 19 120 00 Praha 2 Ing. Petra Ďuranová Tel. 604 759 537 Na Návsi 49 252

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Vyhodnocení připomínek veřejnosti : ve lhůtě pro uplatnění případných námitek či připomínek nebyly ze strany veřejnosti žádné uplatněny.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti : ve lhůtě pro uplatnění případných námitek či připomínek nebyly ze strany veřejnosti žádné uplatněny. PROTOKOL z ústního jednání ze dne 11.9.2012 ve věci územního řízení pro umístění stavby : Odkanalizování (septik Epurbloc 2000, zemní pískový filtr, vsakovací jímka a venkovní kanalizace) pro objekt če.

Více

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j.: 2423/15/SO tel.: 518 633 617 ve Ždánicích 31.8.2015 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková Michal O n d ř í š e k, Žarošice 313, 696 34 Žarošice

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Dolní Kralovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Dolní Kralovice OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ KRALOVICE nám. L.Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice Číslo jednací: 160/1386 /2014/2 Dolní Kralovice dne 20.11.2014 Vyřizuje: Jindřiška Kadlečková Telefon : 317 856 223 E-mail : kadleckova@dolni-kralovice.cz

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM

MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM (POROZUMĚNÍ PRÁCI ARCHITEKTA) AUTOR: ING.ARCH. VENDULA MARKEVIČOVÁ SPOLUPRÁCE: ING. EVA WAGNEROVÁ, ING.ARCH. JIŘÍ MARKEVIČ, BC. JANA ZUNTYCHOVÁ DEFINICE

Více

NÁMITKA č. 184 184-1

NÁMITKA č. 184 184-1 NÁMITKA č. 184 184-1 Námitka č. 184 184-2 K námitce č. 184, podané panem Kotalou Lubošem, bytem Lumírova 18, Ostrava, dne 15.8.2013, kterou se požaduje, mimo zastavěné území obce v k. ú. Krásné Pole, změna

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IHGRM* Čj: MSK 78801/2015 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Přítomni: Bc.Šafránek, Ing. Čermáková, S.Holečková, Mgr.Poláčková, J.Frenzl,A.Vokurka, Ing. Zárobský

Přítomni: Bc.Šafránek, Ing. Čermáková, S.Holečková, Mgr.Poláčková, J.Frenzl,A.Vokurka, Ing. Zárobský Zápis OZ konaného 28.1.2012 Přítomni: Bc.Šafránek, Ing. Čermáková, S.Holečková, Mgr.Poláčková, J.Frenzl,A.Vokurka, Ing. Zárobský Program: 1. Informace k vodovodu 2. Schválení Rozpočtového opatření č. 6

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas *MEJAX0087MFS* MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Odbor životního prostředí a zemědělství Dukelská 144 739 91 JABLUNKOV Č.J.: MEJA 20936/2015 SP. ZN.: SPI 2599/2015/ŽP VYŘIZUJE: TEL: Bc. Vladimíra Kozielková 558 340

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Příloha č. 4: Doporučené požadavky na zařazení do změny ÚP Kopřivnice s označením P.1, P.9 a P.10

Příloha č. 4: Doporučené požadavky na zařazení do změny ÚP Kopřivnice s označením P.1, P.9 a P.10 Příloha č. 4: Doporučené požadavky na zařazení do změny ÚP Kopřivnice s označením, a Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP 1 Lubina, Hornice Žadatel: Krupicovi, Pavelka, Poláškovi Rozsah: 6.000 m 2 REZERVA

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí. Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí. Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 81/15/ZPR/Ran V Sušici dne 11.2.2015 Úředně oprávněná osoba: Randák,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 2360/2012/SÚ 4 Slavonice, dne: 26.10.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Komentář pořizovatele k návrhům na pořízení změny územního plánu Návrh č. 1 Libuše Mikulová, bytem Podroužkova 1686/17, Ostrava Poruba, 708 00 Dle současně platné územně plánovací dokumentace (ÚPD) je

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby Naše značka : OV/31016-10/48-2010/MAD Vyřizuje : Ing. Dušan Macháček, tel.: 533 304 400, e-mail: machacek@slapanice.cz V Brně

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Jednání zahájeno: 18.00 hod.

Jednání zahájeno: 18.00 hod. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č. 7/2011 ze dne 5.9.2011 Přítomní: Oppl,,Šebek,Maňhalová,Breburdová, Zdražil, Kostial, Omluvení: Michálková, Ověřovatele zápisu. Šebek, Zdražil, Jednání zahájeno:

Více

V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích:

V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích: Historie přivaděče a obchvatu obce Dlouhoňovice V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích: červeně: jižní obchvat Žamberka žlutě: oblast přivaděče na R35 Choceň - Žamberk 8.1.2008

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Předmět a náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí hydrogeologa Vymezení legislativního rámce geologického práva, metodika průzkumu Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Důvodová zpráva: K výkupu domu se vyjadřovaly dotčené odbory následovně: OF: Věcně k uvedenému výkupu nemáme námitek. Zpracovala: Ing.

Důvodová zpráva: K výkupu domu se vyjadřovaly dotčené odbory následovně: OF: Věcně k uvedenému výkupu nemáme námitek. Zpracovala: Ing. Důvodová zpráva: Dům čp. 70 na pozemku p.č. 699/1 a částečně na městském pozemku p.č. 699/2, vše v k.ú. Těšov, ul. Pod Rubanisky je ve velmi špatném technickém stavu a okolí domu je neudržované a silně

Více