Drahelské listy. Občasník společnosti Příroda pro Drahelčice, o.p.s. Číslo: 4/2014. Drahelčická kaplička. Ročník: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Drahelské listy. Občasník společnosti Příroda pro Drahelčice, o.p.s. Číslo: 4/2014. Drahelčická kaplička. Ročník: 2"

Transkript

1 Číslo: 4/2014 Ročník: 2 Občasník společnosti Příroda pro Drahelčice, o.p.s. Citát čísla: Pokud zpráva může být pochopena několika způsoby, bude pochopena tak, aby způsobila co největší škodu. Drahelčická kaplička Ráda bych se s vámi podělila o některá zajímavá historická fakta, týkající se naší kapličky. Kostely a kaple byly stavěny téměř vždy ve středu obce nebo města, obvykle na vyvýšeném místě, aby byly pro všechny kolemjdoucí dobře viditelné. Jsou to sakrální stavby, které slouží křesťanům ke společným setkáním, modlitbám a bohoslužbám, věže kostelů mají často tvar sepjatých rukou namířených k nebi. Málokdo z nás si dovede představit pohled na město či obec bez tohoto zajímavého panoramatu. V kronice Drahelčic je první zmínka o naší kapličce zaznamenána v roce 1835, kdy rychtář Drahelčic s ostatními přísedícími učinili prohlášení, ve kterém se zavazují o nově vystavenou kapličku pečovat a pro všechny budoucí časy ji v dobrém stavu zachovat. Kaple tedy historicky nebyla ve vlastnictví církve, ale obce Drahelčice, na jejíž náklad byla vystavěna. Uvádím zde pro zajímavost některá jména účastníků uvedeného prohlášení: Matěj Kotouč - rychtář, Antonín Kokrda - soused, Václav Sulánský - soused, Jan Skořepa soused, pan Holeček-soused;. Kaplička byla zasvěcena sv.janu Nepomuckému, jehož socha je uvnitř stavby. Dále cituji z kroniky: Na této kapličce jest umístěn zvonek, který každý den oznamoval poledne a večer klekání a poslední hodinku zemřelého občana Drahelčic, kterou vyzváněla občanka Alžběta Pankrácová, která dříve měla za zvonění zadarmo od obce kousek obecního políčka, v dnešní době malou odměnu od obce baráčnické. Dne byl 16kg zvon sňat a odvezen k využití pro válečné účely. Obec tak na 8 let přišla o jediné signalizační zařízení v případě požáru, úmrtí občanů apod. Dle záznamu z kroniky obce baráčníků proběhla v Drahelčicích dne velká slavnost k posvěcení a zavěšení nového zvonu za účasti obyvatel místních, ale i ze sousedních vesnic. Jako kmotři zvonu jsou zde uvedeni Magda Tušlová Josef Kotouč a Helena Karmazínová, družičky zvonu Božena Sulánská, Hana Kettnerová, za sbor dobrovolných hasičů Josef Kučera a František Karmazín a dále rychtář František Fidlman. Světiteli zvonu byli tachlovický farář Martin Tůma a farář z Úhonic Karel Stuchlík. Dále zde byli rychtáři za obec baráčníků Hořelice, Dušníky, Úhonice a Ptice. Tolik z dostupných pramenů o historii naší kapličky. Ne nadarmo bývají ve středu obce hospoda, škola a kostel. V těchto budovách vždy docházelo k pravidelným setkáním a vzájemnému sdílení dobrého i zlého. Přála bych si, aby kaplička opět ožila a byla otevřena při významných obecních či jiných událostech. Naplnil by se tak záměr našich předků, kteří kapli s láskou a odkazem pro nás i budoucí generace vystavěli. Podklady pro tento článek dodala.

2 Cesta do Bitýně zůstane zachována Je to neskutečné, téměř na rok přesně (před rokem to bylo vyhlášení lípy památným stromem), si obyvatelé Drahelčic opět mohou oddechnout, protože další nedílná součást Drahelčic zůstane zachována. Po mnoha peripetiích, jednáních a pochybování o našem zdravém rozumu máme konečně registrovaný významný krajinný prvek (dále jen VKP) na cestu do Bitýně, což je velký úspěch. Proti tomuto rozhodnutí je možné se sice ještě do 15 dnů odvolat, ale věříme, že to na rozhodnutí nic nezmění. Důvodů pro registraci cesty do Bitýně jako VKP je nespočet. Mnozí z Vás měli příležitost se s nimi seznámit, když podepisovali petici na jeho podporu. Zde je krátké shrnutí těch nejdůležitějších: 1. Tato cesta je nejbližší cesta do volné přírody. Stačí u lípy odbočit a po pár desítkách metrů jste ve volné přírodě, daleko od silničního ruchu. Navíc, dojde -li k realizaci všech známých projektů v okolí Drahelčic, bude i jediná, která nám zbyde, pokud budeme chtít do volné přírody dojít a ne dojet. 2. V alejích, které jí lemují, se nacházejí pomologicky významné druhy ovocných stromů. 3. Cesta je známa již z dob I. vojenského mapování a v nezměněné podobě přetrvává dodnes a utváří typický vzhled zdejší krajiny, viz obrázek. Všechny výše uvedené důvody nás vedli ještě před registrací VKP k oslovení společnosti Agro Tera, zastoupené paní Divišovou, abychom se s nimi dohodli na společném postupu při realizaci plánovaného jezdeckého centra. Výsledkem této dohody by bylo zachování této cesty, ale bohužel naše snaha nebyla opětována. Výřez z listu - I. vojenské mapování ( ), 1st Military Survey, Section No. 106, Austrian State Archive/Military Archive Vienna. Úspěch je to o to větší, protože v odůvodnění samotného rozhodnutí o registraci VKP je napsáno, že registrace cesty do Bitýně jako VKP nestojí v cestě plánované přeložce. Cituji: Situování přeložky silnice II/101 na křížení pozemku 982 v k.ú. Drahelčice, není důvodem, pro zamítnutí návrhu na registraci VKP. Jak Upozornění Společnost Příroda pro Drahelčice, o. p. s., zdůrazňuje, že veškeré své tiskové či propagační materiály vždy podepisuje minimálně svým logem. Jarka Staňková vyplývá ze závěru zjišťovacího řízení s c. j /2009/ KÚSK ze dne , kterým se posuzoval vliv přeložky silnice II/101 Rudná Ptice na životní prostředí, navrženou trasou budou dotčeny i jiné VKP konec citace. Dále cituji: Orgán ochrany přírody se domnívá, že registrace VKP na předmětných pozemcích nebude mít vliv na možnost změny využití území a plánované investiční akce. Mimo to, dle územního plánu platného v době registrace VKP, jsou plochy v převážné většině součástí územního systému ekologické stability (LBK 45), kterému dle posudku v průběhu let (ÚP byl schválen v roce 2006 aktuální průzkum terénu byl proveden v roce 2013/2014) vzrůstá funkčnost vzhledem k nárůstu porostu dřevin konec citace. Zde máme jasně napsáno, že registrace VKP nestojí v cestě přeložce, na kterou všichni tak čekáme, ale navíc i zvyšuje funkčnost pozemků Agro Tera, tudíž nebrání ani vzniku plánovaného jezdeckého centra. Na závěr bych chtěla ještě zmínit, že registrace cesty do Bitýně jako VKP nám dává jistotu, že musí zůstat zachovaná, přístupná a průchodná. Opět cituji z rozhodnutí: Podle ustanovení 4 odst. 2 zákona jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je Městský úřad Hostivice, odbor životního prostředí. Což také znamená, že osvícené vedení obce, bude mít další nástroj, jak dovolit na těchto pozemcích pouze projekty, které jsou přátelské k přírodě, což jezdecké centrum beze sporu je. Držím nám palce, abychom si za 15 dní mohli říci, že naše VKP na cestu do Bitýně nabylo právní moci

3 Změna územního plánu obce Drahelčice Alan Stolz Územní plán (ÚP) stanovuje, jak bude okolí a krajina kolem nás vypadat. Tedy určuje, kde se může stavět rodinná zástavba, supermarket, logistická centra, kde zůstane orná půda Územní plán je naprosto klíčový dokument pro jakýkoliv stavební rozvoj lidských sídel a změny v krajině. ÚP má podobu velké mapy, kde jsou barevně odlišená políčka, která určují, co a kde se může stavět. V jednoduchosti je změna územního plánu o změně barvy jednotlivých políček, a to na základě potřeb obce nebo co si přejí majitelé jednotlivých pozemků s příslušným barevným políčkem na této mapě. Zastupitelstvo obce by mělo vždy velmi zvažovat jakoukoli změnu těchto barevných políček, protože jakákoli změna z bílé barvy na jinou je velmi riskantní. A to proto, že již zanesená barevná políčka se velice obtížně dávají zpět. Občané mají možnosti, jak se k změně ÚP vyjádřit. Ale je nutné zajímat se o své okolí neustále, jelikož v případě propásnutí lhůt k vyjádření v jednotlivých fázích, úřad již nemusí námitky a připomínky reflektovat. Schválený ÚP je na určitou dobu a během ní může docházet k dílčím změnám. Ale nejdůležitějším krokem k dobrému ÚP je mít kvalitní zastupitele, kteří se budou zajímat a hájit zájmy obce a občanů. V současné době bylo schváleno zadání územního plánu Drahelčic. Jednou z podstatných aspektů nového ÚP je změna barevného políčka na pozemcích firmy Agro Tera a. s. (AT), kde v současné době je na podstatném podílu (90%) orná půda. Zjednodušeně jde o změnu barevného políčka orná půda na políčko, kde dle prezentované čtyř-obrázkové studie, na barevné políčko, které firmě AT povolí výstavbu jezdecko-obytného areálu. Bude se zde moci postavit kromě hotelu, kolbišť, stájí i parkoviště pro kamiony a povolí se výstavba skladů na seno, slámu a hnůj. I kdyby se mi sebevíce jezdecko-obytný areál líbil, nikde nemáme jistotu, že po schválení změny z orné půdy na políčko povolující výrobu a výstavbu skladů, tam budou právě sklady znázorněné na studii a ne sklady pro jiný účel a pro jiného majitele. I dobře míněné projekty nakonec změnily majitele a původní myšlenku. I to je důvod, proč při změně tak velkého území je na místě maximální obezřetnost. Je nutné být sebevědomou obcí. Změna ÚP naší obce je v běhu. Dle sdělení vedení obce se bude na financování ÚP podílet firma AT jako subjekt, který žádá zásadní změnu využití extravilánu obce. V této souvislosti dvě poznámky. Zde rozhodně neplatí, že když dám na změnu UP peníze, že změnu budu mít automaticky schválenou. Může se stát, že i přes jejich finanční účast změna políček nebude v souladu s názorem většiny občanů, a to z mnoha důvodů. A druhým aspektem je transparentnost jednání obce jako státního subjektu. Obec, dle mého názoru, by měla vědět, kdo stojí za firmou AT a další právní souvislosti. Dle platného právního řádu nemusí, dle morálního aspektu by měla. Na veřejném zasedání, kde paní Mgr. Divišová představila projekt, nedokázala odpovědět, kdo doopravdy vlastní majoritní a další podíly ve společnosti. Z mého pohledu by měl veřejný útvar vždy vědět, kdo sedí na druhém konci jednacího stolu. Jeden z důvodů je, abychom se vyvarovali chyb, např. magistrátu hlavního města Prahy, kdy není jasné, kdo stojí za firmou Haguess, kde skončily stamilióny z peněz Pražanů za kartu Opencard. To, co bude na území obce, závisí na vůli dané obce. Ve výjimečných případech, může kraj nebo stát umístnit stavby nadmístního významu (přeložku II/101, stavbu vysokotlakého plynovodu) do katastru obce. Aby nám kraj nebo stát nařídil výstavbu skladů, nota bene v oblasti je jich nadbytek, je velice nepravděpodobné a lze se tomu účinně bránit, např. u Nejvyššího správního soudu. V Dobrovízi skladové plochy nikdo shora nenařídil. Investor požádal zastupitelstvo obce Dobrovíz, a to schválilo změnu orné půdy na možnost vybudovat sklady. Já žádné sklady na území obce Drahelčic nechci. To je pár postřehů, proč je důležité sledovat, co a proč se v novém územním plánu změní. Abychom nebyli překvapeni, co nám pod okny postaví. Katastrální území obce Drahelčice vyznačeno žlutou přerušovanou čárou. Převzato z:

4 Radotínský potok, Pančák a kanalizace v lokalitě Maxe Knížete Naší obcí protéká Radotínský potok, který pramení v nedalekých Pticích. U nás je to zatím jen potůček, ale lidé bydlící přímo u něho mohou potvrdit, že se z něj čas od času stává dravý potok a s obavou (občas blížící se až paranoickému strachu) sledují, zda přijde májový deštík či přívalový déšť. Abychom mohli pochopit, co se může skrývat za naším potokem, měli bychom si udělat malou sondu do nedaleké historie naší obce a seznámit se s hydrogeologií okolí potoka. Radotínský potok, ačkoliv je kousek od pramene, odvodňuje velké území kolem obce a mezi obcemi Drahelčice, Úhonice a Ptice. Směrem od Úhonic se klikatí a kousek před obcí se spojuje s přítokem od Atolu. Nynější podobu potok získal na konci šedesátých let, kdy došlo uvnitř obce ke zrušení tehdejších rybníků. Nepředstavujte si ale rybníky jihočeského typu, ale spíše malé mělké bahnité louže. Od Ruče až po současný Pančák byly čtyři. Regulace potoka začala již před druhou světovou válkou, kdy se podařilo udělat cca 130 m regulace právě pod Pančákem. Ale válečný stav nedovolil dále pokračovat. Po válce MNV Drahelčice opakovaně žádalo krajský výbor, aby se s regulací potoka opět započalo. Důvody byly stále stejné a sice opakované záplavy v obci, které ještě pamětníci pamatují (na autobus se prý chodilo přes Dráhu, dalo se třeba jezdit na neckách od Ruče až po náves), zápach z mělkých rybníčků, špatná voda v studních a vlhnoucí domy při potoku. Je to též jeden z důvodů, proč tak málo domů v okolí potoka má sklep. Spodní voda zde v lokalitě u potoka se nachází (dle hydrogeologického posudku z roku 1967) již v 50 cm a tudíž jakákoliv dodatečná voda v okolí potoka toto podloží navíc ještě zvodní a působí nemalé problémy. Proto se potok zahloubil níže a zreguloval tak, aby přes vesnici rychleji odtékal. U Pančáku vzniklo hradítko, které sloužilo k občasnému zahrazení tak, aby se Pančák mohl napustit nebo, aby hasiči měli dostatek vody pro případný požár v obci. Zrovna 60tá a 70tá léta byly na požáry v obci bohužel velmi vydatné. Potok v té době nepůsobil žádné zjevné problémy. Samozřejmě, v době velkých dešťů např. v roce 1997 či 2002 byl potok plný vody, hasiči měli plné ruce práce a lidem kolem potoka opět vlhly domy. Ale nebylo to nic významně dramatického, lidé jinde v republice na tom byli mnohem hůře. V roce 2010 došlo k revitalizaci Pančáku. Po několika málo měsících nám začaly vlhnout domy, extrémně nepršelo, ale někde se stala chyba. Stačilo se podívat na tok potoka, no spíše to byl prodloužený rybník. Voda dosahovala mnohem vyšší úrovně než dříve, neodtékala a přes léto zahnívala a zapáchala. Již v roce 2011 jsme spolu s ostatními postiženými psali stížnost na vodoprávní úřad (dále jen VÚ). Jediné, k čemu jsme tehdy dospěli bylo, že majitel rybníka měl povinnost 4 x do roka na 5 dní uvolnit hradítko u mostu u Pančáku. Dále, jak jsme se opakovaně dozvídali, mohli jste se k revitalizaci již prý vyjádřit v stavebním a kolaudačním procesu, což jsme prý neudělali, no po pravdě, tenkrát se na obyvatele kolem potoka nějak zapomnělo. A vzhledem k tomu, že projekt je tzv. s kulatým razítkem, tak jediná naše šance jak uspět, je občanskoprávní žaloba. Tato situace byla pro nás velkým ponaučením, ale o tom později. Loni na podzim se problémy s potokem opět vyhrotily. Sklepy našich domů byly trvale vlhké, odnesly to buď kotle na vytápění nebo i jen elektronika na kotlích nebo se začaly více oprýskávat fasády apod. Opět jsme si začali stěžovat jak na našem obecním úřadě (dále jen OÚ), tak i na příslušném VÚ. Dvakrát jsme iniciovali kontrolu z Povodí Dolní Vltava. Pánové tak mohli konečně vidět, že potok stojí, neteče. OÚ po naší urgenci zaslal stížnost na VÚ, ale nic se nedělo. Od vedení obce jsme se v dubnu dozvěděli, že každou naši stížnost okamžitě adresuje a řeší s VÚ. Jaké ale bylo naše překvapení, když jsme se na VÚ dozvěděli, že sám VÚ kontaktoval naše vedení obce, a to mu na jeho dotaz, zda je s naším potokem problém, odpovědělo, že je vše v pořádku. Kam vlastně byly adresovány naše stížnosti? Nevíme. Obdrželi jsme asi právě proto odpověď z VÚ, že je vše v pořádku. Ale posléze jsme dokázali iniciovat klasický vodoprávní dozor. Měli jsme i fotografický materiál, jak potok stojí a nehýbe se. S majitelem rybníku, s VÚ a s Povodím Vltavy jsme se tak mohli domluvit na nové úpravě s hradítkem za účasti obce a sice, že jeden týden bude potok zahrazen a 14 dní poteče. Tzn. oproti skóre 48 týdnů zahrazeno ku 4 týdnům teče, jsme dospěli k 17 týdnům zahrazeno a 34 týdnů v roce potok teče. Dohoda funguje a my jsme rádi. Bohužel k čemu po třech letech trvalého hrazení došlo je, že podloží v okolí potoka je zvodnělé, a tak snížení hladiny podzemních vod v okolí potoka bude trvat dlouho. Dále u mostu docházelo opakovaně k zaplavování ústí obecní dešťové kanalizace a drenáží, které se tak ucpávají naneseným bahnem. Zatím nejsou vyčištěné, ačkoliv dle našeho názoru by bylo velmi žádoucí je vyčistit. Dále jsme opakovaně požadovali, aby koryto potoka bylo vyčištěno. Pánové z Povodí, když viděli zanesené koryto, Radotínský potok na naši žádost vložili do seznamu potoků k čištění v příštím roce. Jsme za to rádi, koryto je plné usazeného bahna. Jen pro vaši představu, nyní je koryto potoka plné za 20 minut intenzivního deště. Dle výpočtů, most u hasičárny nezvládne ani 20 letou vodu, v tomto případě se předpokládá vylití potoka až k budově OÚ a koryto od mostu k mostu na hlavní silnici je dimenzováno maximálně na tu 20letou vodu. Co pro nás bylo ale nemilé zjištění, byla informace, že kanalizace zadaná obcí pro ulice na Maxe Knížete má již územní rozhodnutí. Tato kanalizace má jednoduchý princip. Veškerá voda, která stéká po nedokončených komunikacích v této lokalitě má být z ulic Maxe Knížete, Úzká a Tichá svedena povrchově do tzv. horských vpustí umístěných na bocích těchto silnic, nikoliv tedy pod nimi, a dále pak ulicí Tichou přímo do potoka. Dále v místě, již dnes hnijícího rybníčku na konci ulice Maxe Knížete, má vzniknout vsak a mají se využít stávající drenáže na Maxe Knížete. Ulice Krátká není řešena vůbec, dle projektanta záleží na tom, jak bude vyspádovaná a kterým směrem voda z ní steče. Majitelé domů dle stavebního zákona, VÚ a Povodí Vltavy mají povinnost veškerou svoji dešťovou vodu ze střech a zpevněných ploch zasakovat na vlastním pozemku. Vedení obce tvrdí, že bude tolerovat hadice, které jsou dnes vyvedeny ze zahrad na komunikace. Dále vedení obce uvádí, že lidé bydlící v této lokalitě budou vyzváni, aby se domluvili na podílovém financování tohoto řešení odvedení vody z komunikací. Vzhledem k tomu, že tento projekt neřeší situaci v lokalitě Maxe Knížete komplexně, ale pouze polovičatě, dále pak se přenáší problém vody z komunikací v této lokalitě na majitele domů u potoka, kdy dnes stačí 20 minut a potok je plný.

5 Radotínský potok, Pančák a kanalizace v lokalitě Maxe Knížete - pokračování Nikdo ze sousedních pozemků ani v lokalitě Maxe Knížete ani v Tiché ani v sousedství potoka nebyl obeslán jako účastník územního řízení, ani se jiným způsobem neměl možnost dozvědět se o tomto projektu, nahlédnout do dokumentace a dát své připomínky k tomuto nekomplexnímu projektu, rozhodli jsme se podat na krajský úřad podnět k přezkumu z procesních vad. Přezkumné řízení dle správního řádu trvá maximálně 30 či 60 dní, dle obtížnosti. Pokud jste slyšeli něco jiného, nezakládá se to na pravdě. Co se týká projektu, domníváme se, že je nutné nejprve zpracovat generel odvodnění nejen pro celou oblast Maxe Knížete, ale vzhledem k masivní výstavbě a prudkému nárůstu zastavěných a zpevněných ploch celé obce. Vzhledem k problematickému podloží jílovitému, zasakování vod není téměř možné. Dále drenáže, které by se měly využít, jsou téměř nefunkční a pokud fungují jsou okamžitě zahlceny a voda stejně teče po povrchu. Drenáže v minulosti řešily hlavně odvodnění některých zemědělských pozemků. V neposlední řadě se domníváme, že vedení dešťovky po povrchu komunikace bez instalace zcela nové kanalizace po celé komunikaci není řešení, musí dojít i k odvodnění tělesa komunikace tak, aby vlastní budoucí silnice vydržela déle. V neposlední řadě je nezbytně nutné tyto akce dělat od počátku problému tzn. od příjezdové cesty od hřiště, pak postupovat přes ulici Krátkou do dalších ulic. A řešit nejen komunikace, ale i pozemky majitelů domů. Jak jsme se informovali, řešení je několik. Bohužel naše obec si vybrala řešení, které je pravděpodobně nejlevnější, ale není komplexní, a v budoucnu může přinést více problémů. Např. při povinnosti zasakovat, jak ji požaduje Povodí Vltavy, tak výpustní těleso může dát do potoka pouze 61 l/s, což jsou cca 4 m3 za minutu. Přičemž původně se počítalo pouze s 36 l/s. Ale trubky jsou dimenzovány až na 260 l/s, tzn. cca 15 m3 za minutu, a to by byl v potoce asi pěkný rachot. A jaké je např. řešení? Řešení je odvodnit jak zahrady, tak komunikace stejným principem, jakým je to na Malé Růži. Najít vhodné místo pro retenčku, která se dá dělat i v podzemí pod komunikací, či nyní i na kopci nebo se stále zkusit napojit na retenci na Malé Růži. Nebo, pokud se podíváme do současného platného územního plánu obce, v Ruči jsou na potoku plánované dvě retence. Stačilo by v nich zadržet vodu tak, aby ochránila nejen Ruč, ale i jádro obce před přívalem a pak by se i voda z Maxe Knížete mohla celá svést do potoka. Ale je třeba někde vytvořit dostatečnou kapacitu, kde se voda může zadržet. V neposlední řadě na co občas musí myslet, jak lidé u potoka, tak i lidé na Maxi Knížete a i dnes se to stává, aby v přívalovém dešti nedošlo k vypnutí elektriky, nehledě na to, že provoz výkonných čerpadel stojí nemalé finance (a to nepomýšlíme na prvotní náklady s nákupem čerpadel, hadic, a v případě nepřítomnosti za přívaláku urgování sousedů či známých, zda by nespustili či nedohlédli na čerpání.) A toto jsou důvody, proč s tímto polovičatým projektem nesouhlasíme a domníváme se, že celá lokalita včetně i Malé strany a Ruče se musí řešit komplexně, problém nelze přenést z jedné lokality do druhé a ještě tolerovat to, co je zakázáno. Co říci závěrem? Asi jen to, že když lidé vytrvají a věnují dané věci dostatek úsilí, času a energie, dokáží situaci, která je de facto zakonzervovaná několik let, změnit a během několika měsíců i tu stojatou vodu rozproudit. Co je velmi smutné, že vedení obce by zde mělo jednoznačně hájit občany své obce a snažit se jim pomoci řešit jejich problémy. To se zde vůbec neděje, ba naopak, my jsme byli a jsme ti otravní stěžovatelé, kteří se prý chtějí zviditelnit a jen zdržují, obec naopak přece musí pomáhat cizím investorům v rozvoji obce. Proto děkuji všem, co pomáhali, za jejich pomoc, energii a čas. Veškeré materiály ke kanalizaci najdete: www. drahelcice-forum.cz odkaz Kanalizace. Velká, kulatá, reflexní, a teď už nezákonná 60tka..část druhá V lednovém čísle Drahelských listů jsme Vás informovali o zvláštním úkazu na naší silnici. Jednalo se o umístění nejvyšší dovolené rychlosti 60 km/hod. pod dopravní značkou označující začátek obce Drahelčice ve směru od Úhonic. Ptáte se, zda se tento neobvyklý úkaz podařilo zrušit? Ano, máme pro Vás dobrou zprávu. Dne rozhodl na náš podnět Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, že místní úprava z loňského srpna, stanovená z podnětu vedení naší obce, je nezákonná. Dopravní značky instalované loni v září ve směru od Úhonic musí být co nejdříve odstraněny. Kraj tuto místní úpravu nazval nekoncepčním nápadem. Odstranění tohoto nesmyslného a nebezpečného navýšení maximální rychlosti v obci je dílčím úspěchem ve snaze o bezpečnější provoz na silnici II/101 v Drahelčicích. Chápeme ovšem, že je nezbytně nutné, aby dopravní značení omezující rychlost na 40 km/hod. instalováno bylo, avšak v delším úseku ulice (Lípová U lípy), a co především a hlavně - obousměrně. To jsme již požadovali v prosinci 2013, ale silniční odbor MěÚ Černošice po projednání s naším obecním úřadem tento návrh neschválil. Obecní úřad Drahelčice ve svém stanovisku argumentoval zejména tím, že občané mohou použít komunikaci Slunečnou uvnitř zástavby a že chodců používajících silnici II/101 není mnoho. Mimochodem, toto zamítavé stanovisko silničního odboru k naší petici bylo shledáno Krajským úřadem též jako nezákonné, a to z důvodu, že silniční odbor MěÚ Černošice tak učinil na základě ústního vyjádření zástupce Obecního úřadu Drahelčice, který ale vůbec nebyl a neměl být účastníkem řízení. Dále ve svém doporučení Krajský úřad uvádí, že v posouzení místní úpravy by se mělo brát do úvahy více faktorů - reálný fyzický stav silnice, bezpečnost chodců a cyklistů, kteří se zde pohybují, přehlednost a jednoduchost úpravy. Nyní v srpnu jsme proto opět požádali o stanovení nové místní úpravy na silnici II/101 v úseku ulic Lípová U Lípy. Jak již bylo zmíněno, náš návrh spočívá v obousměrném omezení nejvyšší rychlosti na 40 km/hod. Jedná se o zopakování prosincovém návrhu, který jsme zkonzultovali dopravními inženýry kpt. Bc. Řezáčem z Prahy a kpt. Hrmou

6 Velká, kulatá, reflexní, a teď už nezákonná 60tka..část druhá ze středočeské Policie. Silniční odbor MěÚ Černošice by měl tento náš návrh řešit takzvaným opatřením veřejné povahy, tedy veřejnou vyhláškou umístěnou na úřední desce obce. Totéž se mělo stát již loni v srpnu a následně i v lednu, ale nestalo se tak. Princip výše zmíněného postupu spočívá v tom, že po uveřejnění na úřední desce se každý z potenciálních uživatelů komunikace může vyjádřit k této navržené úpravě. Pevně doufáme, že občané proti našemu návrhu nebudou mít žádné zásadní námitky a vznesou požadavek na umístění 40tky v daném úseku též a silniční odbor MěÚ Černošice tentokráte rozhodne tak, že se konečně dočkáme obousměrné 40tky. Veškeré dokumenty k přezkumu včetně rozhodnutí Kraje, najdete opět na www. drahelcice-forum.cz odkaz Veliká, ale teď již nezákonná. Otázkou zůstává, kdo a hlavně kdy odstraní tu velkou, kulatou, reflexní, a teď už nezákonnou 60tku. O Drahelskou tlapku Maminko, já bych chtěla pejska! A jelikož já, maminka, ho chtěla také, pořídil se pejsek. Amy nám splnila vše, co jsme od Jack Russela teriéra očekávaly. Dlouhé procházky, při kterých je neúnavná, házení čehokoliv pro co se může běhat a nosit zpět. Získaly jsme také zdatného pomocníka na rytí zahrady, bohužel i mimo záhony. Ale také stvoření, které si vám lehne k nohám a vy víte, že by za vás dýchalo. Jelikož jsme chtěly psa vychovaného (v rámci její teriéří povahy), přihlásily jsme se na cvičák Kynologického klubu Drahelčice Rudná, o. s. Musím říct, že Amy nechodí nikam raději, než tam. V dubnu vyhlásil klub soutěž o Drahelskou tlapku. Jsem nadšencem všech soutěží, a tak jsem nás přihlásila. Drahelská tlapka je soutěž pro psy a jejich páníčky. Je rozdělena do tří kategorií juniorskou, krátkou trať, která je 6 km dlouhá a na trať dlouhou, ta byla letos dlouhá 17 km. Nejsem žádný troškař, a proto jsem si zvolila trať dlouhou. Jediný zádrhel byl v tom, že dlouhá trať vyžadovala orientační smysl, který já bohužel naprosto postrádám (jednou jsem dokonce jela ze svárovské zábavy přes Chýňavu a Beroun, kde jsem již nabrala správný směr). Naše čtyřnohá kamarádka Bery s jejími dvojnožci, Monikou a Honzou, nás přibrali k sobě do týmu. Sraz byl ráno před 9 hodinou u Panenkovic hájovny. Při zápisu nás trochu znejistilo jednak to, že některé dvojice byly k sobě připoutány běžeckými postroji a rozběhávaly se. A pak nás trochu znejistilo také to, že pořadatelé neustále říkali slovo BĚHAT. Všichni tři jsme se na sebe podívali a ptali se, proč neustále kolem padala slova jako: až poběžíte, při běhu, až doběhnete. Vylosovali jsme si pořadové číslo, nabrali bagetky a čekali, až na nás přijde řada. Na startu jsme se nerozeběhli jako někteří šílenci, kteří vyletěli jako střely, ale vyšli jsme krokem rozvážným. Neunavíme se přeci hned na začátku. 17 km terénu je 17 km terénu. Na konci se ukázalo, že dotyční šíleni neběželi jen na startu, ale po celou dobu trati, za což jim patří můj velký obdiv. Denisa Pazderová Na trati bylo přichystáno 14 stanovišť. 10 z nich patřilo našich hlavám a 4 úkoly byly připraveny pro naše chlupáče. Proběhnout tunel, přeskočit kruh bylo pro Bery a Amy zábavou, kterou mají nacvičenou ze cvičáku. Záludné otázky přenechaly nám. Hned první otázka rozproudila žhavou diskusi. Jeden z nás, nechci prozradit jméno, neb nejsem žalobníček, si chtěl vzít na pomoc vymoženost dnešní doby internet. Po sprše slov o fair play se v Honzovi probudilo svědomí a k odpovědím jsme se po výměně názorů dostali. Musím s radostí říct, že to, co nemáme v nohách, máme v hlavách. Trať vedla krásným Chrustenickým lesem, přebrodili jsem Drahelský potok, několikrát. Cesta vedla často i mimo hlavní stezky. Měla vyzkoušet, jak jsme zdatní, zkrátka, že nejsme žádné padavky. U druhého stanoviště, kde se měli předvést naši miláčci, nás trochu rozhodil pán, který dohlížel na splnění úkolu. Vtipnými poznámkami o funění do kopce nás nemohl rozházet. Tedy asi tak první minutu stoupání do toho hrozivého KRPÁLU. Psi se na nás neustále ohlíželi, baťohy na zádech se stávaly těžší a těžší. Naše funění bylo prostřídáno ošklivými nadávkami patřícími strmému kopci. Vrchol se zdál být v nekonečnu. Nahoře nás čekalo slibované překvapení. Nádherný výhled do krajiny. Na lesy, na louky. Cesta hezky ubíhala, prošli jsme kolem hájovny pana Tůmy. V Nenačovicích na nás čekalo pokušení, kterému se nedalo odolat. Všichni, kteří na nás čekali v cíli, ať prominou, ale točené zmrzlině po 12 km se opravdu nedalo odolat. Byla báječná, jahodová. Z laviček se nám zvedalo těžce, ale touha pokořit Tlapku byla silná. Dvě hodiny před našim slavnostním proběhnutím cílovou páskou byl vyhlášen vítěz. Byli jsme uťapaní, hladoví, ale s nádherným pocitem, že jsme to dokázali. Doma jsem odpadla. Amy zalehla, usnula jako miminko. Za hodinu ke mně přišla s míčkem v tlamě a dožadovala se aportu. Toto vydání pro Vás připravili: autoři článků a dále : -, výběr a redakce textů - Ivan Ďuran, sesazení a redakce textů Fotografie jsou použity z archivu paní Vlaďky Bereczové a občanů Drahelčic. Vyšlo v Drahelčicích dne nákladem 255 výtisků. Děkujeme za Vaši pozornost a přízeň.

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

MESTSKY URAD HOSTIVICE Odbor životního prostředí Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice. Í Adresát: dle rozdělovníku ROZHODNUTÍ

MESTSKY URAD HOSTIVICE Odbor životního prostředí Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice. Í Adresát: dle rozdělovníku ROZHODNUTÍ V I I V MESTSKY URAD HOSTIVICE Odbor životního prostředí Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Vyřizuje: Lenka Vondrušková Tel: 220 397 141 E-mail: vondruskova@radnice.hostivice.cz Spis. zn.: 09655/14/ŽP Í

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Žádost o poskytnutí dotace v roce 2011 Velké projekty Evidenční číslo: FRO/VEP/008650/2011 Žadatel Název žadatele: Obec Třebešice IČ/RČ: 00473375 Druh žadatele: Právnická

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Inteligentní a kulturní lidi, včetně úředníků, nemusí do ochrany přírody a krajiny nutit právní předpis.

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/583

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Termín: středa 18.03.2015 od 20 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2015:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Veřejné zasedání č. 4 konané dne 18.2.2015 na Úřadě městyse Liteň

Veřejné zasedání č. 4 konané dne 18.2.2015 na Úřadě městyse Liteň Veřejné zasedání č. 4 konané dne 18.2.2015 na Úřadě městyse Liteň Přítomni: Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Jiří Hrách, Rudolf Fiřt, Miroslav Slanec Omluveni: Ing. Jiří Vodička, Filip Kaštánek, Vítězslav

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OHLEDNĚ PROBLEMATIKY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCI Účast na veřejném zasedání přislíbili

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, Z.Šmausová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Petr Ton,

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014

Více

Praktické zkušenosti s využíváním biomasy v obci. Ing. František Mitáš, Valašská Bystřice

Praktické zkušenosti s využíváním biomasy v obci. Ing. František Mitáš, Valašská Bystřice Praktické zkušenosti s využíváním biomasy v obci Ing. František Mitáš, Valašská Bystřice Obsah příspěvku 1. Výchozí podmínky obce Valašská Bystřice. 2. Proč právě biomasa? 3. Příprava na realizaci investičního

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013

Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013 Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013 Žádost o zastavení změn části parku Košíře-Motol na golfové hřiště. Vážený pane starosto, Obracíme se

Více

Zápis 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom konaného - pondělí, dne 23.3.2009 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom konaného - pondělí, dne 23.3.2009 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom konaného - pondělí, dne 23.3.2009 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Na jednání přítomno:

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

Revitalizace Litovického potoka v Hostivici. Prezentace pro konferenci

Revitalizace Litovického potoka v Hostivici. Prezentace pro konferenci Revitalizace Litovického potoka v Hostivici Prezentace pro konferenci Revitalizace vodních toků v urbanizovaném m prostoru Plzeň 13. dubna 2011 Litovický potok Pramení v polích západnz padně od obce Chýně

Více

Luleč. význam v krajině/využití lidmi ohrožení navrhované opatření fotografie ostatní poznámky mapovatel(é)

Luleč. význam v krajině/využití lidmi ohrožení navrhované opatření fotografie ostatní poznámky mapovatel(é) 1 studánky evidenční číslo 24 typ lokality: studánka, nyní studna místní název: Libuša zaměření N 49 15 27,0 EO 16 55 20,1 325 m n.m. katastr Luleč lokalizace - 100 m JZ od koupaliště U Libuše - studna

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD JLEMNCE Odbor životního prostředí Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz Č.j.: PDMUJ 7494/2015 ukládací znak 231.2 V Jilemnici

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více