Před začátkem výpočtů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Před začátkem výpočtů"

Transkript

1 ČESKY Uživatelská příruička, REBELL SC2080 : čtěte prosím před použitím kalkulátoru Před začátkem výpočtů Zapnutí a vypnutí přístroje Stiskněte klávesu [ON] pro zapnutí přístroje. Stisknutím tlačítek [2ND] a [OFF] přístroj vypnete. Automatické vypínání Kalkulátor se vypíná automaticky po uplynutí přibližně 10 minut, pokud se s ním nepracuje. Stisknutím tlačítka [ON] se uvede znovu do činnosti předešlé zadání. Nastavení a obsah pamětí zůstane zachován. Resetování Pokud při zapnutém kalkulátoru dojde k nepředvídaným chybám, stiskněte tlačítka [2ND] a [9]. Na displeji se objeví dotaz, zda opravdu chcete kalkulátor resetovat a vymazat paměť. Volbou [3] dojde k vymazání paměti a uvedení kalkulátoru do továrního nastavení. Pro vymazání všech proměnných, statistických dat, výsledků, předešlých nastavení a obsahu paměti potvrďte volbu stisknutím tlačítka [=]. Zrušení operace resetování bez vymazání hodnot můžete provést stisknutím tlačítka [AC]. Pokud ani tento postup nepomůže, vsuňte předmět s ostrým hrotem do otvoru na zadní straně kalkulačky pro provedení manuálního restartu kalkulačky. Nastavení kontrastu Pro nastavení kontrastu stiskněte tlačítka [2ND][MODE/SET UP][ ] a pak [6] a poté pomocí tlačítek [ ][ ] nastavte úroveň kontrastu dle potřeby. Po dokončení nastavení stiskněte [AC]. Displej Na displeji je zobrazen řádek pro zadávání vstupních dat, výsledkový řádek a indikátory. Vstupní data: Výsledky: Indikace na displeji REBELL SC2080 zobrazuje až 99 znaků. Pole pro vstupní data začíná na levé straně a při vložení více než 15 znaků se posouvá doleva. Stiskněte [ ] nebo [ ] pro posun zobrazovacího pole. Při zadávání výpočtu se po vloženém 89. čísle změní kursor z I na ; upozorní vás tak na blížící se vyčerpání kapacity. Výsledky se zobrazují až na 10 cifer včetně desetinných čísel, záporného znaménka, zobrazení x10 jako i dvojciferného kladného nebo záporného exponentu. Seznam následujících ukazatelů slouží k indikaci aktuálního stavu kalkulátoru. Příklad indikace na displeji:

2 Indikátor: SSB A M STO RCL STAT CMPLX MAT VCT Math D R G FIX SCI Disp Význam: Druhá funkce klávesy po stisknutí klávesy 2nd. Alfabetická notace (A ~ D, M, X ~ Y) aktivována. V paměti je uloženo číslo. Mód ukládání proměnných aktivován. Mód vyvolávání proměnných aktivován. Mód statistických výpočtů aktivován. Mód výpočtů s komplexními čísly. Mód výpočtů s maticemi. Mód výpočtů s vektory. Matematický zápis aktivován. Úhlové jednotky. Počet desetinných míst je pevně stanoven. Vědecký zápis aktivován. Možné zobrazení dřívějších nebo pozdějších výpočtů. Zobrazená hodnota je mezivýsledem prováděné vícestupňové funkce. Výběr módu Stiskněte klávesu [MODE/SET UP] pro vyvolání nabídky a výběr příslušného výpočtového módu. COMP: CMPLX: STAT: BASE-N: EQN : MATRIX: TABLE: VECTOR: Tento mód je vhodný pro základní výpočty, včetně výpočtů vědeckých. Výpočty s komplexními čísly. Provádění regresních a statistických výpočtů jedné a dvou proměnných. Výpočty v různých numerických soustavách (dvojková, osmičková, desítková, šestnáctková). Řešení soustav lineárních rovnic se dvěma nebo třemi neznámými. Výpočty s maticemi. Tento mód zobrazuje definované funkce ve formě tabulky. Výpočty s vektory. Příklad výběru módu STAT : stiskněte [MODE/SET UP], a poté tlačítko [3]. Nastavení kalkulátoru Stisknutím tlačítek [2ND][MODE/SET UP] se zobrazí nabídka umožňující nastavení vstupního/výstupního formátu, úhlového módu, numerického zápisu, nastavení statistiky a kontrastu. Toto menu se skládá ze dvou obrazovek, mezi kterými se pohybujete pomocí kláves [ ] a [ ].

3 MthlO: Matematický mód zobrazuje zápis se standardními matematickými symboly. LinelO: Lineární mód zobrazuje zápis v jednom řádku. Deg: Nastavení úhlových jednotek na stupně. Rad: Nastavení úhlových jednotek na radiány. Gra: Nastavení úhlových jednotek na gradiány. Fix: Pevně stanoven počet desetinných míst (0 až 9). Sci: Vědecký zápis (0 až 9). Norm: Specifikuje, zda výsledky budou zobrazeny v ne- / exponenciálním formátu. ab/c: Zobrazuje zlomky ve smíšeném tvaru. d/c: Zobrazuje zlomky v nepravém tvaru. CMPLX: Určení formátu zobrazení komplexního čísla, lze volit mezi pravoúhlými a polárními souřadnicemi. STAT: Zapnutí nebo vypnutí zobrazení tabulky četností. Disp: Nastavuje zobrazení oddělení desetinných čísel tečkou (Dot) nebo čárkou (Comma). CONT : Nastavení kontrastu. Používání matematického módu Stiskněte [2ND][MODE/SET UP][1] pro výběr matematického módu. V tomto módu budou hodnoty a funkce, jako např. d/e, Ab/c, logab, Abs, 10 x, e x,, 3, x 2, x 3, x -1 zobrazovány ve standardním matematickém zápisu. U kalkulátorů REBELL SC2080 je tento mód nastaven z výroby. Pokud si zvolíte matematický mód, je třeba ještě zvolit, v jakém formátu mají být zobrazovány výsledky toto provedete volbou [1] či [2]. Matematický mód Lineární mód Formáty zobrazení Kalkulátor umožňuje následující nastavení zobrazení čísel: Pevně zvolený počet desetinných míst Pro stanovení počtu desetinných míst stiskněte [2ND][MODE/SET UP][6] a zvolte jednu z možností (0~9). Data budou zobrazovány s pevně zvoleným počtem desetinných míst. Vědecké zobrazení Hodnota je zobrazená v exponenciálním tvaru. Mantisa je zobrazovaná se zadaným počtem desetinných míst. Vědecké zobrazení nastavíte pomocí kláves [2ND][MODE/SET UP][7] a zvolením možnosti (0~9) pro stanovení počtu desetinných míst. Normální zápis Stiskněte [2ND][MODE/SET UP][8] a zvolte možnost Norm1 (přednastavena) nebo Norm2 pro určení kapacity displeje a zobrazení výsledku v neexponenciálním (v mezích rozsahu) nebo exponenciálním (mimo rozsah) tvaru. Mód Norm1: 10 2 > l x l, l x l Mód Norm2: 10 9 > l x l, l x l Technické zobrazení v exponenciálním tvaru Stisknutím [ENG] nebo [2ND][ ] nastavíte exponenciální zobrazení čísla, změna exponentu bude násobkem 3. Funkce 2ND a ALPHA Pro volbu funkcí vytištěných nad tlačítky stiskněte klávesu [2ND] a pak zvolenou klávesu. Při stisknutí klávesy [2ND] se na displeji zobrazí indikátor S. To indikuje, že pro následující stisknutou klávesu byla vybraná její druhá funkce. Pokud jste stiskli klávesu [2ND] omylem, můžete pomocí jejího opětovného stisknutí funkci zrušit a indikace S na displeji zmizí.

4 Pro vložení abecedních znaků (A až F, X, Y, M, e) stiskněte klávesu [ALPHA] a pak zvolenou klávesu. Při stisknutí klávesy [ALPHA] se na displeji zobrazí indikátor A. To indikuje, že pro následující stisknutou klávesu byla vybraná její funkce abecedního znaku. Pokud jste stiskli klávesu [ALPHA] omylem, můžete pomocí jejího opětovného stisknutí funkci zrušit a indikace A na displeji zmizí. Funkce DEC, HEX, BIN, OCT (a související znaky A až F) jsou dostupné ve výpočtovém módu BASE-N pro jejich volbu stačí stisknout klávesu, nad kterou jsou vytištěny. a Korekce chyb při zadávání Kurzor ve vertikální poloze I znamená, že kalkulátor je v módu zadávání. Horizontální poloha kurzoru _ znamená, že kalkulátor je v módu přepisování. Nastavení z výroby je v módu zadávání. V lineárním formátu můžete stisknutím [2ND][INS] přepínat mezi uvedenými dvěma módy. V matematickém formátu lze používat pouze mód zadávání. V módu zadávání bude znak před kurzorem I vymazán stisknutím tlačítka [DEL] a nahrazen jiným vložením nové hodnoty. V módu přepisování bude znak nad kurzorem _ stisknutím klávesy [DEL] vymazán nebo přímo nahrazen zadáním nového znaku. Pro smazání všech znaků stiskněte tlačítko [AC]. Funkce ukazatele chyby (Error) Pokud by měla být provedena nelogická nebo neuskutečnitelná matematická operace, ukazuje tato funkce chybu a její polohu. Stisknutím kláves [ ] nebo [ ] najděte chybu a opravte ji před opětovným provedením výpočtu. Funkce přehrávání (Replay) Tato funkce ukládá do paměti poslední prováděné operace v módu COMP. Stisknutím kláves [ ] nebo [ ] po posledním výpočtu můžete poslední prováděné operace prohlížet. Pomocí kláves [ ] nebo [ ] můžete procházet předchozí zadané kroky a případně editovat hodnoty nebo příkazy pro další výpočty. Operace uložené v paměti se vymažou po vypnutí kalkulátoru, stisknutí klávesy [ON], při resetu, změně formátu zobrazení nebo výpočetního módu. Pokud je paměť plná, budou postupně nejstarší záznamy nahrazovány těmi novými. Výpočty s využitím paměti Kalkulátor má k dispozici pro opakované použití 9 různých pamětí: A, B, C, D, E, F, M, X, Y. Do jakékoli z těchto 9 pamětí je možné vložit reálné číslo. [2ND][STO] + [A] až [F], [M], nebo [X] či [Y] umožní uložit hodnotu do dané proměnné. [RCL] + [A] až [F], [M], nebo [X] až [Y] vyvolá uložené hodnoty z proměnných. [0][2ND][STO] + [A] až [F], [M], nebo [X] až [Y] vymaže obsah vybrané proměnné. [ALPHA] + proměnná v paměti umožňuje vložit příslušnou proměnnou do výpočtu. [2ND][CLR][2][=] vymaže všechny proměnné. Při užívání běžné paměti dodržujte prosím následující pravidla: Stiskněte [M+] pro přidání výsledku do běžné paměti, na displeji se při uložení čísla do paměti zobrazí indikátor M. Pro vyvolání hodnoty z paměti stiskněte [RCL][M]. Vyvolání hodnoty z paměti pomocí kláves [RCL][M] neovlivní její obsah. Běžná paměť není k dispozici v módu statistických výpočtů. Paměť proměnné M a běžná paměť využívají stejnou oblast paměti. Pro přepsání obsahu paměti číslem zobrazeném na displeji stiskněte [2ND][STO][M]. Pro vymazání obsahu běžné paměti stiskněte [0][2ND][STO][M][=]. Poznámka: Kromě uložení hodnoty do paměti pomocí kláves [2ND][STO][M], můžete také přidat hodnotu do proměnné v paměti pomocí tlačítka [M+]. Pokaždé, když použijete [2ND][STO][M] je původní hodnota uložená v paměti vymazána a nahrazena novou. Při použití [M+] dojde k přičtení hodnoty k paměti.

5 Základní výpočty Se základními výpočty pracujte v módu COMP. Zvolte [MODE/SET UP] [1] (COMP). Aritmetické operace Aritmetické operace se provádí stisknutím kláves v pořadí stejném, jako je v zadání. Pro zadání záporné hodnoty stiskněte klávesu [(-)] před zadáním příslušného čísla. Číslo můžete zadat mantisou nebo exponenciálním zápisem pomocí klávesy [x10 x ]. Výsledky nad a menší než 10-9 jsou zobrazeny v exponenciálním tvaru. Výpočty se závorkami Výpočty v závorkách jsou prováděny vždy přednostně. Kalkulátor REBELL SC2080 může v jedné operaci mít až 24 úrovní závorek a v lineárním módu pak až 25 po sobě jdoucích úrovní závorek v jednom výpočtu. Uzavírací závorky před provedením výpočtu mohou být vynechány. Poznámka: Před znaménkem x (násobení) je také možno vynechat závorku. Výpočty s procenty Stisknutím [2ND] [%] se zadané číslo dělí číslem 100. Tuto klávesu můžete využít na výpočet procent, slev atd. Funkce posledního výsledku Tato funkce ukládá výsledek posledního výpočtu, stisknutím [ANS] se na displeji zobrazí tento výsledek. Při vypnutí napájení se v paměti výsledek posledního výpočtu nezachová. Pokaždé, když je vložena hodnota nebo výraz a stisknete klávesu [M+], [2ND] [M-], [RCL], [2ND][STO] nebo [=], je pomoci této funkce uložen poslední výsledek. Vědecké výpočty S vědeckými výpočty pracujte v módu COMP. Zvolte [MODE/SET UP] [1](COMP). Výpočty úhlů Pro nastavení výchozí úhlové jednotky (Deg, Rad, Grad) stiskněte [2ND][MODE/SET UP] a v nabídce vyberte požadovanou úhlovou jednotku, ve které chcete zobrazovat výsledky. Mezi úhlovými jednotkami platí následující vztah: 180 = π rad = 200 grad Převody úhlů: 1. Nastavte požadovanou jednotku úhlu (základní nastavení je Deg). 2. Zadejte hodnotu. 3. Stiskněte [2ND][DRG ] pro zobrazení nabídky jednotek pro převod: (stupně), r (radiány), g (gradiány). 4. Vyberte jednotku, do které chcete převádět a stiskněte [=]. Převody mezi šedesátkovou a desítkovou soustavou Provádět výpočty je možné v šedesátkové soustavě (stupně, minuty a sekundy) a hodnoty potom převádět mezi šedesátkovou a desítkovou soustavou pomocí klávesy [DMS] nebo [2ND][ ]. Při vkládání údaje v šedesátkové soustavě oddělíme stupně, minuty a sekundy vždy stiskem klávesy [DMS] a na displeji se pak zobrazí takto: Při opětovném stisknutí [DMS] se můžeme přepínat mezi zobrazením v šedesátkové a desítkové soustavě. Převody souřadnic Kalkulátor umožňuje provádět převody mezi pravoúhlými a polárními souřadnicemi pomocí kláves [2ND][POL] a [2ND][REC]. Poznámka: Ujistěte se, zda je kalkulátor při tomto výpočtu přepnut do požadované úhlové jednotky. Goniometrické funkce a cyklometrické funkce

6 Kalkulátor umožňuje výpočet standardních goniometrických a cyklometrických funkcí, jako jsou sin, cos, tan, sin -1, cos 1, tan 1. Poznámka: Ujistěte se, zda je kalkulátor při tomto výpočtu přepnut do požadované úhlové jednotky. Hyperbolické a inversní hyperbolické funkce Kalkulátor umožňuje provádět výpočty hyperbolických a inversních hyperbolických funkcí jako jsou sinh, cosh, tanh, sinh 1, cosh 1, tanh 1 stisknutím klávesy [HYP]. Stiskněte klávesu [HYP] pro zobrazení nabídky a výběr požadované funkce pomocí stisknutí odpovídajícího čísla. Poznámka: Ujistěte se, zda je kalkulátor při tomto výpočtu přepnut do požadované úhlové jednotky. Logaritmické a exponenciální funkce Kalkulátor umožňuje výpočet přirozených a všeobecných logaritmů a exponentů použitím [log],[ln], [logax], [2ND] [10 x ], [2ND] [e x ]. Výpočet zlomků Zlomky se zobrazují v lineárním módu následujícím způsobem: 5 12 je zobrazení pro zadání zlomku 5/ je zobrazení pro zadání zlomku 2 5/12. Poznámka: Hodnoty jsou automaticky zobrazovány v desetinném formátu, pokud celkový počet znaků (číslo + čitatel + jmenovatel + oddělovací znaky) přesáhne 10. Pro zadání smíšených zlomků stiskněte [a b/c] a zadejte celou část zlomku, čitatele a pak jmenovatele. Pro zadání nepravého či pravého zlomku zadáte nejprve čitatele a po stisknutí [a/b] jmenovatele. Pokud je lomený výraz možné zkrátit, dojde k tomu během výpočtu po stisknutí [=]. Výchozím výsledkem lomeného výrazu je nepravý zlomek, tzn. čitatel je větší než jmenovatel. Stisknutím [2ND][ab/c d/c] převedete zobrazenou hodnotu na smíšený zlomek a naopak. Pro konverzi desetinného čísla ve zlomek a opačně stiskněte [F D]. Pokud jsou v matematických operacích použity zlomky i desetinná čísla, je počítáno s desetinnými čísly. Pravděpodobnost Kalkulátor umožňuje výpočet následujících pravděpodobnostních funkcí: [npr] Výpočet možných r-prvkových variací bez opakování z celkového počtu n prvků [ncr] Výpočet možných r-prvkových kombinací bez opakování z celkového počtu n prvků [x!] Výpočet faktoriálu kladného celého čísla n, kde n 69. Ran# Generování náhodného čísla mezi 0 a 0,999. RanInt Tato funkce generuje náhodná celá čísla v zadaném intervalu (včetně mezí). Pro generování náhodného čísla v intervalu od 1 do 6 zadejte: Další funkce (, 3, x, 1/x, x 2,x 3, x y, Abs, Round, Integrál, Derivace, Výpočet sumy) Pomoci kalkulátoru lze vypočítat také převrácené hodnoty, odmocniny, obecné odmocniny a mocniny. Abs Round Integrál Derivace Výpočet sumy Vypočte absolutní hodnotu čísla. Vypočte zaokrouhlené hodnoty čísel. Výpočet numerického integrálu. Pro výpočet je třeba zadat horní mez integrace, dolní mez integrace a integrovanou funkci s proměnnou x. Výpočet derivace funkce v bodě. Pro výpočet je třeba zadat funkci s proměnnou x a bod, ve kterém derivaci počítáme. Pro výpočet je třeba zadat funkci s proměnnou x a dvě meze: spodní hranici sumace a horní hranici sumace.

7 Použití funkce CALC V COMP módu kalkulátoru je možné zapsat matematický výraz, který obsahuje proměnné. Funkce CALC umožňuje následně tento výraz pro zadané hodnoty proměnných vypočítat. S následujícími typy výrazů lze pracovat pomocí funkce CALC: a) Výrazy: 2X + 3Y, 2AX + 3BY + C b) Vícenásobný zápis několika výrazů: X + Y : X (X + Y) c) Rovnosti s jednou proměnnou na levé straně a výrazu včetně proměnných na pravé straně: A = B + C, Y = X2 + X + 3 Tlačítko [ALPHA][=] lze použít pro zadání symbolu rovná se.) Výpočet výrazu, pokud máme v A hodnotu 5 a v B hodnotu 10: Použití funkce SOLVE V COMP módu kalkulátoru můžeme využít funkci SOLVE, která používá Newtonovu aproximační metodu pro řešení rovnic. Při výpočtu rovnic pomocí SOLVE je třeba dodržet následující pravidla: a) Neznámou, kterou chceme vypočítat, oddělujeme čárkou. Např. Y = X + 5, Y b) Pokud neurčíte jinak, je za kořen rovnice považováno X. c) Funkci SOLVE nelze použít pro řešení rovnic, které obsahují integrály, derivace, REC, POL, sumu nebo vícenásobný výraz. Příklad zadání rovnice s neznámou X, postupně zadáme hodnoty Y, A, B a získáme řešení X. Vědecké konstanty Váš kalkulátor je vybaven 40 vestavěnými konstantami, které se běžně používají ve vědeckých výpočtech. Tyto konstanty lze používat v jakémkoli výpočtovém režimu, kromě režimu BASE N. Pro vyvolání vědeckých konstant stiskněte [2ND][CONST]. Toto zobrazí menu vědeckých konstant. Vložte dvouciferné číslo odpovídající konstantě, kterou chcete vložit. Když vyvoláte konstantu, objeví se její jedinečný symbol na displeji. Následující přehled uvádí všechny vestavěné vědecké konstanty: 01. hmotnost protonu; 02: hmotnost neutronu; 03: hmotnost elektronu; 04: hmotnost muonu; 05: Bohrův poloměr; 06: Planckova konstanta; 07: nukleární magneton; 08: Bohrův magneton; 09: Planckova konstanta, racionalizovaná; 10: konstanta jemné struktury; 11: klasicky poloměr elektronu; 12: Comptonova vlnová délka; 13: gyromagnetický poměr protonu; 14: Comptonova vlnová délka protonu; 15: Comptonova vlnová délka neutronu; 16: Rydbergova konstanta; 17: jednotka atomové hmotnosti; 18: magnetický moment protonu; 19: magnetický moment elektronu; 20: magnetický moment neutronu; 21: magnetický moment muonu; 22: Faradayova konstanta; 23: elementární náboj; 24: Avogadrova konstanta; 25: Boltzmannova konstanta; 26: molární objem ideálního plynu; 27: molární plynová konstanta; 28: rychlost světla ve vakuu; 29: první radiační konstanta; 30: druhá radiační konstanta; 31: Stefan-Boltzmannova konstanta; 32: elektrická konstanta; 33: magnetická konstanta; 34: kvantum magnetického toku; 35: standardní gravitační zrychleni; 36: kvantum vodivosti; 37: charakteristická impedance vakua; 38: Celsiova teplota; 39: Newtonova gravitační konstanta;40: standardní atmosféra

8 Převody jednotek Kalkulátor má 40 vestavěných převodů jednotek. Funkci převodu jednotek lze využít ve všech módech kalkulačky (vyjma TABLE a BASE-N). Pro vložení funkce převodu jednotek stiskněte [2ND][CONV] a pak zadejte dvouciferné číslo, které odpovídá vámi zvolenému převodu (viz tabulka). Příklad: Převeďte 5 cm na palce. Stiskněte [5] [2ND][CONV][0][2][=] Následující tabulka uvádí seznam 40 převodů jednotek včetně dvouciferného čísla, které je třeba zadat při vložení: Výpočtový mód CMPLX (komplexní čísla) Váš kalkulátor je schopen provádět následující výpočty s komplexními čísly: Sčítaní, odečítaní, násobení, dělení Výpočty argumentu a absolutních hodnot Výpočty převracených hodnot, mocnin na druhou a na třetí Konjugované (sdružené) výpočty s komplexními čísly Nastavení kalkulátoru do módu CMPLX : stiskněte [MODE/SET UP] a poté tlačítko [2]. Zadávání komplexních čísel: V režimu CMPLX mění klávesa [ENG] svoji funkci tak, že se z ní stává klávesa pro zadávání imaginárního čísla i. V tomto odstavci bude klávesa [ENG] nazývaná [i]. Použijte klávesu [i] pro zadání komplexního čísla ve tvaru a + bi. Použijte klávesu [ ] pro zadání ve formátu polárních souřadnic, např Formát zobrazení výsledků výpočtů: o V případě řádkového formátu jsou reálná složka a imaginární složka zobrazeny ve 2 různých řádcích.

9 o o o Lze potlačit nastavení formátu zobrazení komplexního čísla a určit formát, který požadujete pro zobrazení výsledku výpočtu. Abyste zobrazili výsledek výpočtu ve formátu pravoúhlých souřadnic, proveďte na konci výpočtu následující klávesovou operaci: [2ND][2] (CMPLX) [4]. Abyste zobrazili výsledek výpočtu ve formátu polárních souřadnic, proveďte na konci výpočtu následující klávesovou operaci: [2ND][2] (CMPLX) [3] Výpočtový mód BASE-N (numerické soustavy) Režim BASE-N Vám umožňuje provádět aritmetické výpočty, výpočty se zápornými hodnotami a logické operace s dvojkovými, osmičkovými, desítkovými a šestnáctkovými hodnotami. Nastavení kalkulátoru do módu BASE-N : stiskněte [MODE/SET UP] a poté tlačítko [4]. Používejte klávesy uvedené níže pro určení číselné soustavy: Desítková [DEC] Šestnáctková [HEX] Dvojková [BIN] Osmičková [OCT] Zadávání hodnot: Syntax ERROR se objeví, když zadáte hodnoty, které nejsou povoleny pro právě zvolenou číselnou soustavu (např. zadání 2 ve dvojkové soustavě). Pro zadávání šestnáctkových hodnot používejte klávesy pro zadávání znaků abecedy (A, B, C, D, E, F) požadovaných pro šestnáctkové hodnoty. Lze potlačit stávající nastavení číselné soustavy a vložit požadované číslo v jiné číselné soustavě. Při vkládání hodnot stiskněte [2ND][3] (BASE) [ ] pro zobrazení druhé strany menu BASE a poté stiskněte číselnou klávesu, která odpovídá požadované číselné soustavě (d = DEC, h = HEX, b = BIN, o = OCT) Logické operace: Pro zadání příkazu logické operace stiskněte [2ND][3] (BASE) pro zobrazení první strany menu BASE a poté stiskněte číselnou klávesu odpovídající požadovanému příkazu. [1] (and) Logický operátor "and" (logický produkt) [2] (or) Logický operátor "or" (logická suma) [3] (xor) Logický operátor "xor" (výhradní logická suma) [4] (xnor) Logický operátor "xnor" (výhradní negativní logická suma) [5] (not) Funkce, která vrací výsledek bitového doplňku [6] (neg) Funkce, která vrací výsledek doplňku dvojky Výpočtový mód EQN (výpočty rovnic) V módu EQN je možné řešit soustavy lineárních rovnic, kvadratické a kubické rovnice. Menu se 4 typy rovnic se objeví, pokud stiskneme [MODE/SET UP][5] a tak zvolíme EQN mód. EQN Menu Rovnice 1: Soustava lineárních rovnic se dvěma neznámými 2: Soustava lineárních rovnic se třemi neznámými 3: Kvadratická rovnice 4: Kubická rovnice Po výběru typu rovnice zadejte hodnotu pro každý koeficient (a1, b1 atd.) a stiskněte [ = ]. V příslušné buňce se zobrazí nejvýše 6 číslic tohoto čísla, ale pro výpočet se použije číslo úplné. Pokud jste zadali již všechny koeficienty, pro vyřešení soustavy stiskněte [ = ].

10 Každé stisknutí [ = ] zobrazí neznámou, která je řešením rovnice. Opětovné stisknutí [ = ] zobrazí znovu tabulku pro zadání koeficientů. Ke změně již zadaného koeficientu, posuňte kurzor do příslušné buňky s koeficientem, zadejte novou hodnotu a stiskněte [ = ]. Pro vymazání všech koeficientů, stiskněte [ AC ]. Stisknutím [ AC] během zobrazení řešení soustavy se vrátíte do tabulky pro zadání koeficientů. Výpočtový mód MATRIX (matice) Matice Ize ukládat do paměti matic pod názvy "MatA", "MatB" a "MatC". Výsledky výpočtů s maticemi jsou uloženy ve zvláštní paměti výsledků maticových výpočtů, která se nazývá "MatAns". Nastavení kalkulátoru do módu MATRIX : stiskněte [MODE/SET UP] a poté tlačítko [6]. Vytvoření matice: Stiskněte [2ND][4] (MATRIX) [1] (Dim) Stiskněte volbu [1] nebo [2] nebo [3] pro určení názvu matice Stiskněte volbu [1] až [6] pro určení rozměrů matice Obdobně jako v režimu EQN, zadejte všechny prvky matice Kopírování matice (např. matice A): Stiskněte [2ND][4] (MATRIX) [2] (Data) [1] (MatA) Stiskněte [2ND][RCL] (STO) Stisknutím určete cíl operace kopírování: [(-)] do matice A, [DMS] do matice B, [HYP] do matice C Výpočty s maticemi: Při zobrazení výsledné matice MatAns stiskněte [+] nebo [-] a použijete tak výsledek v následném výpočtu Položky maticového menu po stisknutí [2ND][4] (MATRIX): [1] (Dim) Zvolit matici (MatA, MatB, MatC) a určit její rozměr [2] (Data) Zvolit matici (MatA, MatB, MatC) a zobrazit její data [3] (MatA) Vložit MatA [4] (MatB) Vložit MatB [5] (MatC) Vložit MatC [6] (MatAns) Vložit MatAns [7] (det) Vložit funkci pro výpočet determinantu [8] (Trn) Vložit funkci pro výpočet transponované matice Výpočtový mód TABLE (funkční tabulka) S funkčními tabulkami pracujte v módu TABLE, stiskněte [MODE/SET UP][7]. Tento mód umožňuje definování funkcí a jejich vyjádření ve formě tabulky. Pro nastavení funkční tabulky použijte: 1. Stiskněte [MODE/SET UP][7]. 2. Zadejte funkci a stiskněte [=]. 3. Vložte počáteční hodnotu, koncovou hodnotu, velikost kroku a stiskněte [=]. 4. Tabulka hodnot závisí na každém vstupu X a souvisí s výstupem f(x). Poznámka: Pro tuto funkci je možné použít pouze proměnnou X. Zadané hodnoty začátku, konce a postupu by neměly přesáhnout počet 30 hodnot X. Výpočtový mód VECTOR (vektory) Vektory Ize ukládat do vektorové paměti pod názvy "VctA", "VctB" a "VctC". Výsledky výpočtů s vektory jsou uloženy ve zvláštní paměti, která se nazývá "VctAns". Nastavení kalkulátoru do módu VECTOR : stiskněte [MODE/SET UP] a poté tlačítko [8].

11 Vytvoření vektoru: Stiskněte [2ND][5] (VECTOR) [1] (Dim) Stiskněte volbu [1] nebo [2] nebo [3] pro určení názvu vektoru Stiskněte volbu [1] nebo [2] pro určení rozměru vektoru Obdobně jako v režimu EQN, zadejte všechny prvky vektoru Kopírování vektoru (např. vektor A): Stiskněte [2ND][5] (VECTOR) [2] (Data) [1] (VctA) Stiskněte [2ND][RCL] (STO) Stisknutím určete cíl operace kopírování: [(-)] do vektoru A, [DMS] do vektoru B, [HYP] do vektoru C Výpočty s vektory: Při zobrazení výsledného vektoru VctAns stiskněte [AC] pro zobrazení obrazovky vektorových výpočtů Položky vektorového menu po stisknutí [2ND][5] (VECTOR): [1] (Dim) Zvolit vektor (VctA, VctB, VctC) a určit jeho rozměr [2] (Data) Zvolit vektor (VctA, VctB, VctC) a zobrazit jeho data [3] (VctA) Vložit VctA [4] (VctB) Vložit VctB [5] (VctC) Vložit VctC [6] (VctAns) Vložit VctAns [7] (dot) Vložit funkci pro výpočet skalárního součinu vektorů Statistické výpočty mód STAT Se statistickými výpočty pracujte v módu STAT, stiskněte [MODE/SET UP][3]. Po vstupu do statického módu máte na výběr 8 typů výpočtu: Statistika jedné proměnné 1: 1-VAR Statistika jedné proměnné. Statistika dvou proměnných 2: A+BX Lineární regrese Y = A + BX 3: _+CX 2 Kvadratická regrese Y = A + BX + CX 2 4: ln X Logaritmická regrese Y = A + B lnx 5: e^x Exponenciální regrese Y = A e BX 6: A B^X Exponenciální regrese Y = A B X 7: A X^B Mocninná regrese Y = A X B 8: 1/X Inverzní regrese Y = A + B / X Vkládání dat pro statistickou analýzu Před zadáváním dat stiskněte [2ND][MODE/SET UP][ ][4], pro zapnutí nebo vypnutí tabulky četností. Tato tabulka umožňuje vkládat počty opakování pro každou hodnotu. V nabídce STAT vyberte typ výpočtu. Zadávání dat je možné ve dvou formátech (1-VAR nebo 2-VAR) závislých na výběru. 1. Zadejte hodnotu X a stiskněte klávesu [=]. 2. Zadejte četnost (FREQ) výskytu hodnoty X (pro mód 1-VAR) nebo odpovídající hodnotu Y (pro mód 2-VAR) a stiskněte [=]. 3. Pro vložení dalších dat pokračujte dle kroku Pro ukončení editoru dat a přechodu k zobrazení výsledků stiskněte [AC] a poté [2ND][ STAT ] pro zobrazení nabídky STAT.

12 Analýza vložených dat Po vložení dat je po stisknutí [2ND][ STAT ] na výběr celá řada statistických funkcí: 1: Type Nabídka statistických výpočtů, možných je všech 8 typů uvedených výše (STAT). 2: Data Obrazovka editoru dat. 3: Sum Podmenu součtu. 4: Var Podmenu statistických proměnných. 5: Reg Podmenu regrese. 6: MinMax Podmenu minim/maxim. 3: Edit Podmenu editace příkazů: [Ins], [Del-A]. 5: Distr Podmenu Distr s příkazy pro výpočet normálního rozložení. Pro prohlížení nebo změnu dat zvolte jednu z možností 1 až 3. Možnosti 4 až 6 slouží k výběru požadovaných proměnných analýzy dat. Pozor! Číslo volby se může lišit, stejně tak může být dle situace některá volba vynechána (např. Edit,Distr,MinMax). Hodnoty statistických proměnných závisí na vložených datech. Můžete je vyvolat pomocí níže uvedených příkazů: Statistika jedné proměnné Σx 2 [3](SUM)[1] Suma všech hodnot x 2. Σx [3](SUM)[2] Suma všech hodnot x. n [4](VAR)[1] Počet vložených hodnot x. x [4](VAR)[2] Průměr hodnot x. x n [4](VAR)[3] Standardní odchylka hodnot x. x n-1 [4](VAR)[4] Vzorová standardní odchylka hodnot x. minx [6](MinMax)[1] Minimum hodnoty x. maxx [6](MinMax)[2] Maximum hodnoty x. Podmenu Distr : P ( [5][1] Q ( [5][2] R ( [5][3] t [5][4] Toto menu Ize použít pro výpočet pravděpodobnosti standardního normálního rozložení. Normalizovaná náhodná proměnná t je počítaná pomocí výrazu ukázaného níže s průměrnou hodnotou směrodatné odchylky souboru, která je získána z dat zadaných na obrazovce STAT editoru. a s hodnotou Statistika dvou proměnných Σx [3](SUM)[2] Suma všech hodnot x nebo y. Σy [3](SUM)[4] Σx 2 [3](SUM)[1] Suma všech hodnot x 2 nebo y 2. Σy 2 [3](SUM)[3] Σx 3 [3](SUM)[6] Suma všech hodnot x 3 nebo x 4. Σx 4 [3](SUM)[8] Σxy [3](SUM)[5] Suma párových (x y) proměnných x-y. Σx 2 y [3](SUM)[7] Suma párových (x 2 y) proměnných x-y. n [4](VAR)[1] Počet vložených hodnot x-y. x [4](VAR)[2] Průměr hodnot x nebo y. y [4](VAR)[5] x n-1 [4](VAR)[4] Vzorová standardní odchylka hodnot x nebo y. y n-1 [4](VAR)[7] x n [4](VAR)[3] Standardní odchylka hodnot x nebo y. y n [4](VAR)[6] minx [6](MinMax)[1] Minimum hodnoty x.

13 maxx [6](MinMax)[2] Maximum hodnoty x. miny [6](MinMax)[3] Minimum hodnoty y. maxy [6](MinMax)[4] Maximum hodnoty y. A [5](Reg)[1] Regresní koeficient A. B [5](Reg)[2] Regresní koeficient B. Pro nekvadratickou regresi: r [5](Reg)[3] Regresní koeficient r. x^ [5](Reg)[4] Očekávaná hodnota x. y^ [5](Reg)[5] Očekávaná hodnota y. Pro kvadratickou regresi: C [5](Reg)[3] Kvadratický koeficient C z regresních koeficientů. x1^ [5](Reg)[4] Očekávaná hodnota x1. x2^ [5](Reg)[5] Očekávaná hodnota x2. y^ [5](Reg)[6] Očekávaná hodnota y. Nová data můžete vkládat kdykoliv. Přístroj automaticky přepočítá statistiku po každém vložení nových dat a stisknutí [=]. Zobrazení nebo změna dat 1. Stiskněte [2ND][ STAT ][2](Data). 2. Stiskněte [ ] nebo [ ] pro listování ve vložených datech. 3. Pokud chcete hodnotu změnit, vyhledejte ji a zadejte novou hodnotu. Nový údaj přepíše starý, pro uložení stiskněte [=]. 4. Pro smazání vstupu vyhledejte hodnotu kurzorem a stiskněte [DEL]. 5. Pro vložení vstupu vyhledejte kurzorem místo, kam chcete hodnotu vložit a stiskněte [2ND][ STAT ][3](Edit), poté vyberte [1](Ins) pro vytvoření nového prázdného vstupu, do kterého vložte údaj a stiskněte [=]. 6. Pro smazání všech vstupů stiskněte [2ND][ STAT ][3](Edit) a poté vyberte [2](Del-A) pro vymazání všech údajů v editoru dat. Poznámka: Statistická data a výsledky zůstanou uchovány v kalkulátoru i po vypnutí napájení, ale budou smazány při změně typu výpočtu, nastaveni FREQ nebo vyčištění dat pomocí příkazu Del-A v nabídce STAT. Posloupnost matematických operací Výpočet každé matematické operace je prováděn zleva doprava a v této posloupnosti: 1) Výpočet obsahu závorek. 2) Funkce se závorkami: POL, REC, d/dx, P(, Q(, R( sin, cos, tan, sin -1, cos 1, tan 1, sinh, cosh, tanh, sinh 1, cosh 1, tanh 1, log, ln,, 3, 10 x, e x Round, Abs, arg, Conjg Not, Neg Det, trn 3) Funkce předcházející hodnotám, kořenům, odmocnině, jako např.: x 2, x 3, x -1, x!, DMS,, r, g, y x, x, % 4) Zlomky. 5) Negace (-). 6) Statistické odhady vypočtených hodnot: y^, x^, x1^, x2^. Metrické převodní příkazy: cm in. 7) npr, ncr Symbol komplexního polárního tvaru. 8),. Znaménko násobení je možné vynechat před π, e, proměnnou a funkcí v závorkách, např: 3π, 5B. 9) +, -. 10) Logické AND: and

14 11) Logické OR, XOR, XNOR: or, xor, xnor Přesnost výpočtů a kapacita Výstupní kapacita: až 10 míst. Interní kapacita výpočtu: až 15 míst. Obvykle je postačující 10 míst nebo 10 místní základ a exponent. Rozsahy vstupních hodnot pro funkce a přesnost Funkce sinx DEG 0 x <9x10 9 Rozsah vstupu RAD 0 x < GRA 0 x <1x10 10 cosx DEG 0 x <9x10 9 RAD 0 x < GRA 0 x <1x10 10 tanx DEG Stejné jako u sinx, s výjimkou, když x =(2n-1) x 90. sin -1 x cos -1 x RAD Stejné jako u sinx, s výjimkou, když x =(2n-1) x π/2. GRA Stejné jako u sinx, s výjimkou, když x =(2n-1) x x 1 tan -1 x 0 x x10 99 sinhx coshx 0 x sinh -1 x 0 x x10 99 cosh -1 x 1 x x10 99 tanhx 0 x x10 99 tanh -1 x 0 x x10-1 logx/lnx 0< x x x x10 99 x e x x10 99 x x 0 x < 1 x x 2 x < 1 x /x x < 1 x x x < 1 x ;x 0 x! 0 x 69 (x je celé číslo ) npr ncr POL(x,y) 0 n < 1 x 10 10, 0 r n (n, r jsou celá čísla) 1 {(n!/(n-r)!}< 1x n < 1 x 10 10, 0 r n (n, r jsou celá čísla ) 1 n!/r!< 1x nebo 1 n!/(n-r)!< 1x x, y x10 99 x 2 +y x10 99

15 REC(r,θ) 0 r x10 99 θ :Stejné jako u sinx DMS(⁰ ) DMS (⁰ ) x y a,b, c < 1 x b, c x < 1 x Desítkové šedesátkové převody 0⁰0 0 x ⁰59 59 x>0 :-1x <ylogx<100 x=0 : y>0 x<0 : y=n, m (m,n jsou celá čísla ) 2n+1 x y Avšak :-1x < ylog x <100 y>0 : x 0, -1 x <1/x logy<100 y=0 : x>0 y<0 : x=2n+1, 2n+1 (m 0;m,n jsou celá čísla) m a b c Avšak:-1x <1/x log y <100 Celé číslo, čitatel a jmenovatel musí mít celkem 10 číslic nebo méně (včetně zlomkové čáry ). RanInt(a,b) a<b; a, b < 1 x 10 10, b-a< 1 x Chybová hlášení Na displeji se objeví chybové hlášení, pokud výpočty nemohou pokračovat v těchto případech: Math ERROR Syntax ERROR Stack ERROR (1) Pokud dělíte nulou. (2) Pokud vkládané hodnoty přesahují maximální rozsah kalkulátoru pro výpočet. (3) Pokud výsledek vypočítané funkce přesahuje kapacitu. (4) Pokud zadaný argument funkce je mimo platný rozsah. (1) Zadání bylo špatné, nevyhovující syntax. (2) Pokud byl v příkazu zadán nevyhovující argument. (1) Pokud numerická hodnota nebo hodnota operandu překročila povolený rozsah (přetečení zásobníku). (2) Pokud je tlačítko [(] použito vice než 25x v jednom vyjádření v lineárním módu. Argument ERROR (1) V argumentu funkce, kterou chcete spočíst, je nějaký problém. Dimension ERROR (1) Matice/vektory byly zadány bez určení rozměru. Variable ERROR (1) Neurčili jste proměnnou kořenu a v rovnici, kterou jste vložili, není proměnná X. (2) Proměnná kořenu, kterou jste určili, není obsažena v zadané rovnici. Can't Solve Error (1) Kalkulátor nebyl schopen nalézt řešení. Insufficient MEM Error Time Out Error (1) Pro uložení hodnoty nebo provedení výpočtu je nedostatek paměti. (1) Stávající výpočet derivace nebo integrálů skončí bez splnění končené podmínky. Odstranění uvedených chybových hlášení provedete pomocí [ ] nebo [ ] pro vyhledání a opravení chybného zadání, nebo stiskněte [AC] pro zrušení celého výpočtu, případně stiskněte [ON] pro opětovné spuštění kalkulátoru. Výměna baterií

16 Vědecký kalkulátor REBELL SC2080 je napájen jednou alkalickou baterií typu AAA. V případě, že displej zobrazuje číslice slabě, je nutné baterie v co možná nejkratší době vyměnit. Postup při výměně baterie: 1) Na zadní straně kalkulačky v horní části je přepínač CLOSE/OPEN. Přepněte jej do polohy OPEN a sundejte kryt uložení baterie. 2) Vyjměte baterii a nahraďte ji novou, správného typu. Dbejte přitom na zachování polarity. Vraťte kryt na původní místo a přitlačte jej, tak aby nepřečníval a přepněte přepínač do polohy CLOSE. 3) Po dokončení výměny baterie stiskněte klávesy v následujícím pořadí: [ON] [2ND] [9] (CLR) [3] (ALL) [=] (YES) [AC]. Nezapomeňte tento úkon provést! Péče / údržba i. Nikdy kalkulátor neohýbejte nebo nepřekrucujte. ii. Vyvarujte se kontaktu kalkulátoru s vodou nebo jinou tekutinou. iii. Nevystavujte jej jakýmkoliv silným nárazům, úderům a otřesům. iv. K čištění kalkulátoru používejte měkké, suché látky. v. Neponechávejte vybitou baterii zbytečně v přístroji. Může z ní vytéct elektrolyt a poškodit tak kalkulátor. Tento výrobek nesmí být po použití vyhozen spolu s ostatním domácím odpadem. Použitý výrobek předejte na určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Další informace získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. REBELL GmbH, Všechna práva vyhrazena. Informace zde obsažené mohou být bez upozornění změněny. REBELL GmbH nepřebírá odpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí, které by se zde mohly vyskytnout. Kopírování, úprava nebo překlad tohoto manuálu, bez předchozího písemného souhlasu REBELL GmbH, je zakázáno. Vytištěno v Číně.

SC2040. Vědecká kalkulačka s 240 funkcemi a 10místným, dvouřádkovým LCD displejem

SC2040. Vědecká kalkulačka s 240 funkcemi a 10místným, dvouřádkovým LCD displejem SC2040 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Definice upozornění Poznámka: Všechny definice jsou obecné a nejsou specifické ve vztahu k produktu. Nebezpečí: Upozorňuje na situace které pokud k nim dojde mohou mít za následek

Více

Návod k použití pro. Elektronický kalkulátor. Model: SEC-183 SEC-184 SEC-102

Návod k použití pro. Elektronický kalkulátor. Model: SEC-183 SEC-184 SEC-102 Návod k použití pro Elektronický kalkulátor Model: SEC-183 SEC-184 SEC-102 Před zapnutím a použitím kalkulátoru se prosím seznamte s návodem a to i v případě že jste již obeznámeni s používáním kalkulátoru

Více

F-789SGA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUĈKA

F-789SGA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUĈKA F-789SGA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUĈKA ΠОТРЕБИТЕЛСКИ НАРБЧНИК E-IM-2728 ČESKÁ VERZE БЪЛГАРСКИ Zobrazit...P.3 Začínáme Zapnuti a Vypnuti Napájeni...P.4 Nastavení Kontrastrastu displeje...p.4 Výběr Režimu (Mode)...

Více

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF]

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] UŽIVATELSKÝ MANUÁL Všeobecné informace VĚDECKÁ KALKULAČKA Model SR-260 Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] Funkce

Více

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN + = KALKULÁTORY 2014 201 C π EXP LOCAL SIN MU GT ŠKOLNÍ A VĚDECKÉ KALKULÁTORY 104 103 102 Hmotnost: 100 g 401 279 244 EXPONENT EXPONENT EXPONENT 142 mm 170 mm 1 mm 7 mm 0 mm 4 mm Výpočty zlomků Variace,

Více

Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku SENCOR. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej.

Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku SENCOR. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej. Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku SENCOR. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej. Důležité informace Vaše kalkulačka je vyrobena z vysoce přesných

Více

FX-82SX FX-220. Vědecká kalkulačka NÁVOD K POUŽITÍ

FX-82SX FX-220. Vědecká kalkulačka NÁVOD K POUŽITÍ FX-82SX FX-220 Vědecká kalkulačka NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku CASIO. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej. Důležité informace

Více

Olympia LCD-9210. Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor

Olympia LCD-9210. Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor Olympia LCD-9 Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor Nikdy nevsunujte jako první dolní část kalkulačky (s klávesnicí). Bezpečnostní pokyny Upozornění Tento symbol se používá k označení informací,

Více

UPOZORNĚNÍ PRO UŽÍVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ PRO UŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL UPOZORNĚNÍ PRO UŽÍVÁNÍ Při prvním užití kalkulačky stiskněte nejprve tlačítko na zadní straně. I když kalkulačka pracuje správně, přesto vyměňte baterie alespoň jednou za tři roky.

Více

1.1.3 Práce s kalkulátorem

1.1.3 Práce s kalkulátorem .. Práce s kalkulátorem Výrazy zadáváme do kalkulačky pokud možno vcelku, pozor na závorky a čísla ve jmenovateli u zlomků. Př. : Spočti na kalkulačce s maximální možnou přesností a bez zapisování mezivýsledků:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty

Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty Vědecký Zápis... P.113 Výměna Zobrazených Hodnot... P.113 Výpočty s Komplexními Čísly... P.114 Výpočty v n-čiselných Soustavách a Logické Výpocty... P.114 Statistické Výpočty Výběr Typu Statistickeho Výpočtu...

Více

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 25. Strana 43

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 25. Strana 43 KALKULAČKY Kapesní Strana 5 Stolní Strana 11 Vzdělávací Strana 25 Kalkulkačky s tiskárnou Strana 43 Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a jsou poskytovány

Více

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Bezpečnostní pokyny.......................... 4 Správné použití přístroje

Více

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 27. Strana 43

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 27. Strana 43 KALKULAČKY Kapesní Strana 5 Stolní Strana 11 Vzdělávací Strana 27 Kalkulkačky s tiskárnou Strana 43 Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a jsou poskytovány

Více

KATALOG PRODUKTŮ. Finanční, vědecké, stolní a kapesní kalkulátory. www.moravia-europe.eu info@moravia-europe.eu. www.moravia-europe.

KATALOG PRODUKTŮ. Finanční, vědecké, stolní a kapesní kalkulátory. www.moravia-europe.eu info@moravia-europe.eu. www.moravia-europe. KATALOG PRODUKTŮ Finanční, vědecké, stolní a kapesní kalkulátory Rebell SC2030 Vědecký kalkulátor pro základní a střední školy se 136 funkcemi za příznivou cenu. 136 funkcí vědecké výpočty statistika jedné

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

František Hudek. květen ročník

František Hudek. květen ročník VY_32_INOVACE_FH15_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2013

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová Tematický plán Vyučující: Ing. Joanna Paździorová 1. r o č n í k 5 h o d i n t ý d n ě, c e l k e m 1 7 0 h o d i n Téma- Tematický celek Z á ř í 1. Opakování a prohloubení učiva základní školy 18 1.1.

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

KTE / PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice

KTE / PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice KTE / PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice Ing. Lenka Šroubová, Ph.D. email: lsroubov@kte.zcu.cz http://home.zcu.cz/~lsroubov 3. 10. 2012 Základy práce s výpočetními systémy opakování a pokračování

Více

CDH-420. Měřič vodivosti

CDH-420. Měřič vodivosti CDH-420 Měřič vodivosti Úvod Měřič vodivosti model CDH-420 je robustní vodotěsný přístroj vhodný pro měření v průmyslových podmínkách. Přístroj CDH-420 kontinuálně zobrazuje měřenou hodnotu teploty, vodivosti,

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8510S UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8510S UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8510S UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Bezpečnostní pokyny... 4 Správné použití přístroje odpovídající jeho původnímu

Více

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Přednáška 5 A3B38MMP kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Čísla 4 bitová dec bin. hex. 0 0000 0 1 0001

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Obj. č.: 95 67 79 Kapesní kalkulačka, která Vám poslouží k doplnění Vašeho osobního počítače nebo notebooku (a to zvláště) o pohodlnou číslicovou klávesnici, připojíte-li tuto

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Obsah návodu 1. INSTALACE 3

Obsah návodu 1. INSTALACE 3 JAZYKOVÝ PŘEKLADAČ VOCAL 44L Obsah návodu 1. INSTALACE 3 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.2. VÝMĚNA PRACOVNÍCH BATERIÍ 3 1.3. VÝMĚNA BATERIE PAMĚTI 3 1.3. RESTARTOVÁNÍ PŘEKLADAČE (RESET) 4 2. OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití Elektronický slovník Comet 52T Návod k použití Vložení baterií... 3 Výměna hlavních baterií... 3 Výměna záložní baterie... 3 Resetování elektronického slovníku... 3 Mapa tlačítek... 4 Jak používat elektronický

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU

PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU Použitím tohoto menu můžete aktivovat 3 funkce. Stisknutím kláves 1 až 3 do těchto funkcí vstoupíte. Tyto funkce vám umožní vložit a řídit programy souřadnic: 1 NOVY PROGRAM

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Kapitola 7: Integrál. 1/17

Kapitola 7: Integrál. 1/17 Kapitola 7: Integrál. 1/17 Neurčitý integrál - Motivační příklad 2/17 Příklad: Necht se bod pohybuje po přímce rychlostí a) v(t) = 3 [m/s] (rovnoměrný přímočarý pohyb), b) v(t) = 2t [m/s] (rovnoměrně zrychlený

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

Matematika I pracovní listy

Matematika I pracovní listy Matematika I pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Úvod Pracovní listy jsou určeny

Více

FUNKCE 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 2 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Jednoduché cykly Tento oddíl obsahuje úlohy na první procvičení práce s cykly. Při řešení každé ze zde uvedených úloh stačí použít vedle podmíněných příkazů jen jediný cyklus. Nepotřebujeme používat ani

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

MS EXCEL_vybrané matematické funkce

MS EXCEL_vybrané matematické funkce MS EXCEL_vybrané matematické funkce Vybrané základní matematické funkce ABS absolutní hodnota čísla CELÁ.ČÁST - zaokrouhlení čísla na nejbližší menší celé číslo EXP - vrátí e umocněné na hodnotu argumentu

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Výroková logika a teorie množin Výrok, pravdivostní hodnota výroku, negace výroku; složené výroky(konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence);

Více

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh Úvod...... 2 Parametry...... 2 Tlačítka parametry...... 2 Práce s odměřovací jednotkou - absolutní / přírůstkové hodnoty 4 - poloměr / průměr...... 5 - milimetry / palce......

Více

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tato dokumentace byla vytvořena pro

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

X36UNX 16. Numerické výpočty v sh příkazy expr, bc, dc. Zdeněk Sojka

X36UNX 16. Numerické výpočty v sh příkazy expr, bc, dc. Zdeněk Sojka X36UNX 16 Numerické výpočty v sh příkazy expr, bc, dc Zdeněk Sojka sojkaz1@fel.cvut.cz dc desk calculator - zadávání příkazů postfixově - data se ukládají do stacku - příkazy obyčejně pracují s jedním

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5 Obsah Obsah 1 Programovací jazyk Pascal 1 1.1 Struktura programu v Pascalu.................... 1 2 Proměnné 2 2.1 Vstup a výstup............................ 3 3 Operátory a některé matematické funkce 5

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka Požadavky ke zkoušce Zkouška z předmětu MATEMATIKA 1 má dvě části Písemná část: Písemná část se ještě dále rozděluje na praktickou část písemku a teoretickou část test. Písemka trvá 90 minut a je v ní

Více

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

2.7.6 Rovnice vyšších řádů 6 Rovnice vyšších řádů Předpoklady: 50, 05 Pedagogická poznámka: Pokud mám jenom trochu čas probírám látku této hodiny ve dvou vyučovacích hodinách V první probíráme separaci kořenů, v druhé pak snížení

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 96 15 Obsah Strana Úvod... 3 Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 4 Zobrazení na displeji... 5 Ovládací tlačítka... 6 Pouzdro přístroje... 6 Bezpečnostní předpisy...

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

DD51-E POKYNY PRO POUŽITÍ. CZ str. 2. Verze softwaru 2.0

DD51-E POKYNY PRO POUŽITÍ. CZ str. 2. Verze softwaru 2.0 POKYNY PRO POUŽITÍ str. 2 Verze softwaru 2.0 1. Bezpečnostní pokyny Tento produkt byl navržen a vyroben v souladu s platnými nařízeními. Produkt opouští továrnu připraven k použití a splňuje bezpečnostní

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

OBR 2. Váhová jednotka (kg) Objemová jednotka (ml) Objemová jednotka (fl oz) Váhová jednotka (lb:oz)

OBR 2. Váhová jednotka (kg) Objemová jednotka (ml) Objemová jednotka (fl oz) Váhová jednotka (lb:oz) MASSE CZ INFORMACE O PRODUKTU A POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení produktu značky Lamart, který nese název podle Piera Lamarta VLASTNOSTI 1. Indikace objemu vody a mléka 2. Dva přepínatelné systémy váhových

Více

Návod k použití pro Počítací váhu ALC3

Návod k použití pro Počítací váhu ALC3 Návod k použití pro Počítací váhu ALC3 Katalogové číslo: 110034 Popis cejchuschopná počítací váha pro suchá prostředí s funkcí počítání kusů schválena pro obchodní užití ve všech zemích EU (OIML III) snímatelná

Více