Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

2 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice 148, Hořovice Příspěvková organizace IČO: REDIZO: ředitel: Mgr. Jiří Špička vedoucí MŠ: Hana Hasmanová tel.: web: 1.2 zřizovatel Obec Tlustice Tlustice 203, Hořovice tel.: součásti školy Základní škola 2 třídy pro ročník IZO : kapacita 50 ţáků Mateřská škola 2 třídy IZO : kapacita 40 ţáků Školní druţina 1 oddělení IZO : kapacita 25 ţáků Školní jídelna kuchyně a jídelna IZO : kapacita 100 jídel 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí / ţáků Počet dětí / ţáků na třídu Počet ţáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ ,5 12 Školní druţina Školní jídelna 63 Komentář: V I. třídě jsou spojeny ročník, ve II. třídě 4. a 5. ročník. V MŠ věkově smíšené třídy.

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy Celý školní areál je oplocen a leţí v sousedství nové části obce, určené pro výstavbu rodinných domů. Východ ze školy je situován mimo hlavní komunikaci. K dispozici jsou 2 učebny, místnost pro školní druţinu, menší tělocvična, ředitelna, kabinet. Obě učebny i školní druţina jsou vybaveny v souladu s hygienickými poţadavky výškově stavitelným nábytkem. V celé budově jsou nová okna a dveře, budova je zateplena a má novou fasádu. K budově náleţí školní zahrada s asfaltovým hřištěm, novými dřevěnými průlezkami a pískovištěm. Škola má vlastní kuchyni s jídelnou, která zajišťuje obědy, svačiny a pitný reţim. Okolí školy skýtá dobré moţnosti pro činnost školní druţiny i pro tělesnou výchovu. K dispozici ZŠ i MŠ jsou technické pomůcky: počítače s tiskárnami, magnetofony s CD, televize, video, gramofon, zpětné projektory, kopírovací přístroj. Obě třídy jsou vybaveny po 8 počítačích propojenými v síti, které slouţí především pro výukové programy 1. stupně a interaktivními tabulemi, které přinášejí do výuky nové moţnosti pro ţáky a vyučující. Tyto tabule současně nahradily jiţ někdy nefunkční audiovizuální techniku. V I. třídě pouţíváme tabuli BenQ a ve II. třídě Smart Board. Při výuce je vyuţíván kvalitní výukový software zejména od firmy Terasoft. Internet je permanentně k dispozici. Učitelé mají počítač v ředitelně a tři notebooky. Dětem jsou přístupné knihy a časopisy pro mládeţ (ABC, Mateřídouška, Sluníčko). Fond učebnic tvoří řady učebnic (nakladatelství Prodos, SPN, Alter, Nová škola) pro výuku hlavních předmětů v ročníku, ostatní učebnice jsou vyuţívány jako doplňkové, pro přípravu učitelů a rozšíření nabídky činností a témat ve výuce. Učebnice neodpovídající zcela výstupům ŠVP ZV jsou postupně nahrazovány. V obou třídách byly v květnu instalovány keramické tabule pro psaní popisovači i křídou. Učitelé i vychovatelé mají k dispozici řadu titulů odborné literatury. Pravidelně odebíráme pedagogické časopisy (Moderní vyučování, Informatorium, Učitelské noviny, Komenský). Materiální vybavení mateřské školy Obě třídy a šatna jsou vybaveny novým nábytkem. Děti mohou pracovat na dvou počítačích s programy firmy Terasoft. Loţnice je vybavena skříněmi na lůţkoviny a novými přikrývkami. V umývárně jsou skříňky s novými ručníky. Demografický vývoj v mateřské škole V mateřské škole byly 2 heterogenní třídy po 20 dětech. Děti s omezenou docházkou na 4 hodiny: 0 Děti s odkladem školní docházky: 0 Přijímací řízení do mateřské školy proběhlo v měsíci březnu a bylo přijato 17 dětí. Do základní školy nastoupilo v Tlustici 9 dětí, do Hořovic 5 dětí, 1 dítě do Plzně a 2 děti do Ţebráku. Jedno dítě se odstěhovalo. Odklad školní docházky mělo jedno dítě. 1.6 údaje o školské radě Datum zřízení: Sloţení rady od : Poláčková Milena, Bureš Pavel, Hasmanová Hana Kontakt: Poláčková Milena tel.: ,

4 1.7 údaje o občanském sdružení Při škole nepracovalo ţádné občanské sdruţení. 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP I. / 1., 2., 3., 4. ročník b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Zařazené třídy C/001 Základní škola II. / 5. ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Základní škola č.j /96-2 Školní vzdělávací program Naše škola (viz. RVP ZŠ, č.j / ) ŠVP Je nám dobře na světě (viz. RVP PV pro předškolní vzdělávání) Zařazené třídy II ročník I. - 1., 2., 3., 4. ročník I., II. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem: 10 Počet učitelů ZŠ: 4 Počet vychovatelů ŠD: 1 Počet učitelek MŠ: 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ: 2 Počet správních zaměstnanců MŠ: 1 Počet zaměstnanců ŠJ: Údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Ped.praxe Vzdělání Aprobace ředitel 1,0 nad 27 let VŠ 1.stupeň učitelka ZŠ 1,0 nad 27 let VŠ 1.stupeň učitelka ZŠ 0,5 nad 20 let VŠ MŠ učitelka ZŠ 0,4 nad 32 let SŠ vychovatelka ved. učitelka MŠ 1,0 nad 32 let SŠ MŠ učitelka MŠ 1,0 nad 15 let SŠ MŠ

5 učitelka MŠ 0,5 nad 27 let VŠ MŠ Komentář: Jedna učitelka má částečný úvazek v MŠ i ZŠ, vychovatelka ŠD má částečný úvazek jako učitelka ZŠ. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve % výuce Učitelé 1. stupně 80 Učitelé 1. stupně 80 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby v ZŠ Do 35 let let let nad 55 let muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby v MŠ Do 35 let let let nad 55 let muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Úvazek Stupeň vzdělání kuchařka 1,0 SOU kuchařka 0,6 SŠ vedoucí ŠJ 0,4 SŠ uklízečka ZŠ 1,0 základní uklízečka MŠ 0,6 SŠ účetní 0,3 na dohodu SŠ kuchařka pomocná 0,5 na dohodu základní Komentář: Uklizečka MŠ a účetní je jedna osoba. Vedoucí ŠJ a kuchařka na částečný úvazek je také jedna osoba. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd: 1 počet dětí přijatých do prvních tříd: 8 z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu): 0 počet odkladů pro školní rok 2010/2011: 1

6 4.2 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 0 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 0 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída / Počet Vyznamenání Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno ročník ţáků s dostatečnou I. / I. / I. / II. / II. / Celkem Přehled o chování Třída / Počet ţáků Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka TU Důtka ŘŠ ročník TU ŘŠ I. / I. / I. / II. / II. / Celkem Všichni ţáci byli hodnoceni stupněm 1 velmi dobré. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin: Počet omluvených hodin na ţáka: 85,25 Počet neomluvených hodin: 0 Počet neomluvených hodin na ţáka: 0

7 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Nebyli ţádní integrovaní ţáci. 5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu v ZŠ Organizace výchovně- vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin je v souladu s hygienickými předpisy. Školní a klasifikační řád je k nahlédnutí či prostudování v prostorách školy. Ţáci jsou vedeni k sebehodnocení. Rodiče byli informováni o dětech a činnosti školy v ţákovských kníţkách, na třídních schůzkách, při osobních konzultacích a pomocí vývěsky před školou, příp. na webových stránkách školy. Ve spolupráci s PPP v Hořovicích byla uskutečněna dvě kontrolní vyšetření. Jedna ţákyně 1. ročníku na základě doporučení přestoupila do základní školy praktické. Prevence sociálně-patologických jevů probíhá na základě plnění MPP. Klima školy bylo v minulém roce pro děti i vyučující příjemné a atmosféra rodinná. Byla podporována seberealizace a identita ţáků a sociální rozvoj dětí. Převládlo kladné hodnocení školního klimatu. Přijímaná opatření daná ŠVP měla pozitivní vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu. Průběh a výsledky vzdělávání Výuka byla v souladu s cíli základního vzdělávání danými příslušnými osnovami vzdělávacích programů. Probírané učivo navazovalo na předcházející témata. Byla snaha respektovat individuální vzdělávací potřeby ţáků, aktivně zapojovat ţáky do hodin. Cíle byly stanovovány jasně, přiměřeně schopnostem ţáků. Materiální podpora výuky Pro výuku vyuţíváme dvě klasické učebny, při práci s menším počtem ţáků i prostory školní druţiny. Obě učebny splňují předpoklady pro úspěšné plnění cílů výuky. V I. třídě jiţ nechybí moţnost připojení počítačů na internet. Podnětnost a výzdoba učeben byla příkladná v anglickém jazyce a vlastivědě, i v ostatních předmětech se situace zlepšuje. Pro ţáky jsou dostupné dětské časopisy a encyklopedie. Pomůcky a učebnice jsou vyuţívány účelně. Vyučovací formy a metody Při samostatné práci a procvičování či ověřování se práce s výukovými programy na počítačích stala pro ţáky běţnou věcí, ţákovské stanice byly rozšířeny i do I. třídy. Dále bylo zvýšeno vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, experimentování (přírodověda, prvouka), objevování a účelnost výuky frontální, skupinové a individuální. Osvědčilo se učení pomocí a vysvětlením spoluţákovi, či jeho kontrola a práce s chybou. Osobnostní a sociální rozvoj dětí je podporován ve vlastní výuce, činností ŠD, při společných akcích výlety, exkurze, divadla, koncerty, ozdravné pobyty, vystoupení pro rodiče a veřejnost.

8 Na seminářích se učitelé seznamují s novými metodami práce. Respektování individuálního tempa je samozřejmostí. Ţáci mají moţnost relaxace na školní zahradě (průlezky, hřiště, stůl na stolní tenis). 5.5 Výchovně vzdělávací proces v MŠ Výchovně vzdělávací proces na třídách MŠ probíhal podle ŠVP s názvem Je nám dobře na světě. Učitelky vyuţívaly podmínek školy a dařilo se jim plnit cíle programu. Předškoláci po obědě místo spánku jen dvacet minut odpočívali a poté pracovali dle plánu Malý předškolák, věnovali se různým aktivitám (vycházky do okolí, veselé malování, pohybová cvičení v tělocvičně, pěveckou činnost, různé tvoření z přírodnin.) Projevila se snaha zapojovat rodiče do výchovné činnosti dle témat, informovat je formou individuálních pohovorů a na nástěnkách. Kontrolní a hospitační činnost byla prováděna pravidelně. Vedoucí učitelka sledovala vedení třídní dokumentace, záznamy o dětech a hodnocení tematických bloků, naplňování cílů výchovné práce s dětmi. Práce učitelek v mateřské škole je zodpovědná, bez připomínek vedoucí učitelky. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 6.1 Výčet kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili ve školním roce 2010/2011: Pracovník Název akce Termín Zařízení - místo Financování Hasmanová Kvalita předškolního ZDVPP Beroun 550,- Hana vzdělávání Průšová Jiřina Proč děti zlobí ZDVPP Beroun 650,- Palková Vladimíra Z Betléma se ozývá Vyuţití interaktivní tabule v hudební výchově ZDVPP - Beroun Edowork Praha 650,- 900,- Volfová Jaroslava Zítková Alena Příběh Praţského hradu Výraz a proţitek ve výtvarném projevu dětí Rozvíjíme čtenářskou gramotnost VISK Praha 450, ZDVPP Beroun 550, ZDVPP Beroun 600,- Špička Jiří Tvoříme vlastní výukové materiály na interaktivní tabuli Eduwork Praha 900,- Moţnosti úprav a inovace ŠVP VISK Praha 725,-

9 6.2. Samostudium Vzdělávání formou samostudia probíhá během vedlejších prázdnin podle plánu DVPP. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti základní škola září - zahájení školního roku říjen - slavnostní otevření školy po rekonstrukci oken, dveří a fasády - turistická vycházka - cyklovýlet ţáků 5. ročníku - zahájení plaveckého výcviku listopad - vystoupení pro seniory - výchovný koncert - třídní schůzky - návštěva hořovického zámku - návštěva divadelního představení v Hořovicích Krejčík Honza prosinec - vánoční besídka pro rodiče a veřejnost na návsi - předvánoční rozloučení, předávání dárků, soutěţe v tělocvičně - Mikulášská nadílka - zdobení lesních stromků pamlsky pro zvířátka - ekologické dopoledne na SOŠ v Hořovicích (soutěţe) leden - zápis do 1. ročníku - spuštěny nové webové stránky školy - divadelní představení O chamtivém Rambouskovi únor - výchovný koncert ve škole - Kalibro testy pro 5. ročník - zasedání zastupitelstva obce ve škole březen - matematická soutěţ Klokánek pro 2., 3., 4. a 5. ročník - Den Země sázení stromků - testy Kalibro 3. ročník duben - SCIO testování 3. ročníku - kurz dopravní výchovy - soutěţ mladých zdravotníků v Králově Dvoře 3. místo - cvičný poţární poplach a následně návštěva soutěţe profesionálních hasičů na letišti - turistická vycházka do Luhu - koncert učitelů lidové školy ve škole květen - srovnávací testy 5. ročníku SCIO - společné fotografování - výlet na Točník, akce pro děti Hrad zvířat - třídní schůzky s rodiči - beseda o dravcích s ukázkami ţivých ptáků - testování 3. a 5. ročníku Stonoţka - Eskalátor testování ţáků 4. a 5. ročníku červen - soustředěná výuka TV letní tábor u Smetanovy Lhoty - program PRVák (kultura a ţivot lidí v rozvojových zemích) - lehkoatletické závody školy - výlet do Plzně (divadlo, muzeu, ZOO)

10 Děti pracovaly v krouţku pěvecko- dramatickém pod vedením Jaroslavy Volfové a Mgr. Aleny Zítkové, výtvarný krouţek vedla paní A. Hertlová, tělovýchovný krouţek paní Martina Alblová a zdravotní krouţek Veronika Lizcová. Obeslali jsme několik výtvarných soutěţí. mateřská škola září: Slavnostní zahájení školního roku Vítání občánků říjen: Pečení posvícenských koláčku Výstavka zeleniny a ovoce Kulturní vystoupení pro seniory Předplavecký výcvik listopad:,,jak koťátko zapomnělo mňoukat, divadlo Předplavecký výcvik prosinec: Mikulášská nadílka se ZŠ Vánoční besídka pro veřejnost Předplavecký výcvik leden: Solná jeskyně Beroun únor: Karneval v MŠ Solná jeskyně Vítání občánků březen: Zápis dětí do MŠ den otevřených dveří Solná jeskyně Velikonoční tvoření duben: Zábavný pořad Modrá pyramida Prohlídka záchranné a hasičské techniky na místním letišti Pálení čarodějnic květen: Koncert s ukázkou hudebních nástrojů Divadlo O Palečkovi Ukázka dravců - beseda červen: Oslava Dne dětí Výlet předškoláků se ZŠ do Plzně na akci pořádanou pro předškoláky a školní děti Ozdravný pobyt dětí - Orlík Vystrkov Návštěva hradu Točník Rozloučení s dětmi, které odcházejí do školy

11 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost byla ve školním roce 2010/2011 vykonána ve dnech 1. a 8. prosince Při veřejnosprávní kontrole v oblasti vyuţívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a oprávněnosti jejich pouţití nebylo zjištěno porušení kontrolovaných ustanovení právních předpisů. Státní kontrolou v oblasti školního stravování nebylo zjištěno porušení kontrolovaných ustanovení právních předpisů. Bylo provedeno hodnocení školního vzdělávacího programu mateřské školy. Po srovnávací analýze uvedeného dokumentu s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání bylo doporučeno doplnit část č. 5 Podmínky předškolního vzdělávání informacemi o způsobu řízení mateřské školy. 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje budou uvedeny za kalendářní rok 2011 po účetní uzávěrce. V Tlustici dne V pedagogické radě projednáno dne Školskou radou projednáno a schváleno dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 IZO 600 042 961 IČO 710 04 513 Tel. 311 675 335 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 1. Charakteristika školy Právní

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více