Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

2 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice 148, Hořovice tel.: IČO: Statutární zástupce: Mgr. Jiří Špička (do ) Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D. (od ) 1.2 zřizovatel Obec Tlustice Tlustice 203 tel.: součásti školy Základní škola 2 třídy pro ročník IZO : kapacita 50 žáků Mateřská škola 2 třídy IZO : kapacita 40 žáků Školní družina 1 oddělení IZO : kapacita 25 žáků Školní jídelna kuchyně a jídelna IZO : kapacita 100 jídel 1.4 Materiálně-technické podmínky školy Celý školní areál je oplocen a leží v sousedství nové části obce, určené pro výstavbu rodinných domů. Východ ze školy je situován mimo hlavní komunikaci. K dispozici jsou 2 učebny, místnost pro školní družinu, menší tělocvična, ředitelna, kabinet. Obě učebny i školní družina jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem. V celé budově jsou nová sociální zařízení. K budově náleží školní zahrada s asfaltovým hřištěm a průlezkami sloužící pro rekreaci o velkých přestávkách, ale i pro odpolední volný čas dětí. Součástí zahrady je koš na streetball a betonový stůl na stolní tenis. Přístup do venkovního areálu v odpoledních hodinách i o volných dnech je možný po dohodě se správcem, neboť je zahrada po 16h uzamčena. Škola má vlastní kuchyni s jídelnou, která zajišťuje obědy, svačiny a pitný režim i distribuci dotovaných mléčných výrobků. Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu.

3 II. třída je vybavena 8 počítači propojenými v síti, které slouží především pro výukové programy 1. stupně a interaktivní tabulí Smart Board. Při výuce je využíván kvalitní výukový software zejména od firmy Terasoft. V I. třídě je také 8 počítačů, které nejsou připojené k síti a tabule BenQ. Učitelé mají počítač v ředitelně a 3 notebooky. Dětem jsou přístupné knihy a časopisy pro mládež (ABC, Mateřídouška, Sluníčko). Fond učebnic tvoří řady učebnic (nakladatelství Prodos, SPN, Alter, Nová škola) pro výuku hlavních předmětů v ročníku, ostatní učebnice jsou využívány jako doplňkové, pro přípravu učitelů a rozšíření nabídky činností a témat ve výuce. Učitelé i vychovatel mají k dispozici řadu titulů odborné literatury. Pravidelně odebíráme pedagogické časopisy (Moderní vyučování, Informatorium, Učitelské noviny, Komenský). Během hlavních prázdnin se v I., II. třídě a ředitelně realizovala úplná rekonstrukce podlah včetně výměny podlahových krytin. 1.5 Oblast materiálního vybavení mateřské školy Třídy a šatna jsou vybaveny novým nábytkem včetně úložných skříní na lehátka. Během hlavních prázdnin se v třídách Amálky, Rákosníčci a kanceláři realizovala úplná rekonstrukce podlah včetně výměny podlahových krytin. Dne 1. srpna 2012 se konalo předání a převzetí majetku a dokumentace Základní školy a Mateřské školy Tlustice, okres Beroun, při změně ředitele školy. Při předání nebyly předány následující dokumenty a majetek. Přehled nepředaných dokumentů a majetku: 1. Soupis majetku zakoupeného z prostředků FKSP 2. Fyzické předání majetku ZŠ, MŠ a ŠJ 3. Podklady pro výroční zprávu 2011/ ŠVP pro ZŠ a MŠ 5. Seznam žáků pro školní rok 2012/ Požární kniha 7. Koncepce rozvoje školy 8. Docházkové sešity (MŠ, ŠD) 9. Přehled výchovně vzdělávací práce v ŠD a v MŠ 10. Ostatní klíče budou předány při zprovoznění školy 11. Seznam učebnic 12. Sbírky zákonů, Věstníky MŠMT, vyhlášky 13. Poslední zřizovací listina

4 14. Rozhodnutí Síť a rejstřík, zřizovací listiny MŠ 15. Pokladní knihy 1.6 Demografický vývoj v mateřské škole V mateřské škole byly 2 heterogenní třídy po 20 dětech. 1.7 Údaje o školské radě Datum zřízení: Složení: Poláčková Milena předseda, Hamanová Hana, Bureš Pavel Nově jmenovaní členové školské rady od srpna 2012: Mgr. Eva Horáková předseda (zástupce zřizovatele), Lenka Hrdličková místopředseda (zástupce nezletilých žáků), Mgr. Alena Zítková (zástupce pedagogů), Mgr. Vladimíra Palková (zástupce pedagogů), Jitka Svobodová (zástupce nezletilých žáků), Pavel Bureš (zástupce zřizovatele) Kontakt: mobil předseda 2. Vzdělávací programy První až pátý ročník pracoval podle školního vzdělávacího programu Naše škola, V mateřské škole se pracovalo podle ŠVP pro mateřské školy Je nám dobře na světě. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem: 9 Počet učitelů ZŠ: 4 Počet vychovatelů ŠD: 1 Počet učitelek MŠ: 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ: 1 Počet správních zaměstnanců MŠ: 1 Počet zaměstnanců ŠJ: Údaje o pedagogických pracovnících funkce úvaze roků ped. stupeň aprobace k praxe vzdělání ředitel 1 nad 28 VŠ 1. stupeň učitelka ZŠ 1 nad 28 VŠ 1. stupeň učitelka ZŠ 0,5 nad 22 VŠ MŠ

5 učitelka ZŠ 0,4 nad 32 SŠ vychovatelka vychovatelka ŠD 0,8 nad 32 SŠ vychovatelka ved. učitelka MŠ 1 nad 32 SŠ MŠ učitelka MŠ 1 nad 16 SŠ MŠ učitelka MŠ 0,6 nad 27 VŠ MŠ Komentář: Jedna učitelka má částečný úvazek v MŠ i ZŠ, vychovatelka ŠD má částečný úvazek jako učitelka ZŠ. K dala výpověď dohodou vedoucí učitelka MŠ. K odešla do důchodu vychovatelka s částečným úvazkem jako učitelka ZŠ. K dal výpověď bývalý ředit a jeho pracovní poměr bude ukončen k Od nastoupila do funkce ředitelky školy Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D. 3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby v ZŠ Do 35 let let let nad 55 let muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby v MŠ Do 35 let let let nad 55 let muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících funkce úvazek stupeň vzdělání vedoucí ŠJ 0,4 SŠ kuchařka 0,6 SŠ kuchařka 1 SOU uklízečka 0,5 základní uklízečka 0,75 SŠ účetní (na dohodu) 10 h měsíčně SŠ pomoc. síla v kuchyni (na dohodu) 10 h měsíčně základní 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd: 1 počet dětí přijatých do prvních tříd: 6 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu): 0

6 počet odkladů pro školní rok 2012/2013: 2 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků třída ročník počet žáků prospělo prospělo žáci s vyznam. s dostat. nehodnoceno I II Přehled o chování Všichni žáci byli hodnoceni stupněm 1 velmi dobré. 5.3 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin: 1767 Počet omluvených hodin na žáka: 65,4 Počet neomluvených hodin: 0 Počet neomluvených hodin na žáka: Údaje o integrovaných žácích: Nebyli žádní integrovaní žáci. 5.5 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu v ZŠ Škola byla dvojtřídní, v I. třídě byl spojen 1. a 2. ročník, ve II. třídě ročník. Rodiče byli informováni o dětech a činnosti školy v žákovských knížkách, na třídních schůzkách, při osobních konzultacích a pomocí vývěsky na návsi, na školním webu. Prevence sociálně-patologických jevů probíhá na základě plnění Minimálního preventivního programu. Klima školy bylo i v minulém roce pro děti i vyučující příjemné a atmosféra rodinná. Byla podporována seberealizace a identita žáků a sociální rozvoj dětí. Začaly se ale také objevovat mezi dětmi případy vzájemného nerespektování a netolerance. Odstranění těchto negativních jevů bude naším úkolem v dalším období. Přijímaná opatření daná zaváděním ŠVP měla pozitivní vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu. Při školeních zaměřených na ŠVP jsme se seznámili s prací na pilotních školách ověřujících RVP ZV a poznali jsme možnosti dalších metod a forem práce pro naplňování klíčových kompetencí a výstupů našeho ŠVP. Výuka byla v souladu s obecnými cíli a zásadami základního vzdělávání. Probírané učivo navazovalo na předcházející témata. Byla snaha respektovat individuální vzdělávací potřeby žáků, aktivně zapojovat žáky do hodin. Občasná absence shrnutí učiva a zhodnocení hodiny byla dána časovou tísní při práci s více ročníky ve třídě. Práce s výukovými programy se pro žáky stala běžnou věcí.

7 Podnětnost a výzdoba učeben byla příkladná v anglickém jazyce a vlastivědě, v ostatních předmětech máme v této oblasti ještě rezervy. Dále byla patrná snaha o využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, objevování a účelnost výuky frontální, skupinové a individuální. Práce s chybou by měla být ještě zlepšena. 5.6 Výchovně vzdělávací proces v MŠ Výchovně vzdělávací proces na třídách MŠ probíhal podle ŠVP s názvem Pohádkovým klíčem odemykáme svět. Učitelky využívaly podmínek školy a dařilo se jim plnit cíle programu. Předškoláci po obědě místo spánku jen dvacet minut odpočívali a potom měli dle počasí různé aktivity. Vycházky do okolí, veselé malování, hry s flétničkou, pohybová cvičení v tělocvičně, pěveckou činnost, různé tvoření z přírodnin. Projevila se snaha zapojovat rodiče do výchovné činnosti dle témat, informovat je formou individuálních pohovorů a na nástěnkách. Kontrolní a hospitační činnost byla prováděna pravidelně. Vedoucí učitelka sledovala vedení třídní dokumentace, záznamy o dětech a hodnocení tematických bloků, naplňování cílů výchovné práce s dětmi. Bylo konstatováno, že práce učitelek v mateřské škole je zodpovědná s menšími zanedbatelnými nedostatky, které byly následně odstraněny. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili ve školním roce 2011/2012 Pracovník Název akce Termín Zařízení - místo Financování Hasmanová Hana Průšová Jiřina Netradiční dny v MŠ Mateřská škola Beroun 750 Kč Palková Vladimíra Volfová Jaroslava Učitelská angličtina Angličtina metodický seminář ZŠ Beroun Praha zdarma zdarma Zítková Alena Hudební a taneční výchova Gymnázium J. Barranda Beroun 600 Kč Špička Jiří

8 6.2. Samostudium Viz plán DVPP. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti září zahájení školního roku turistická vycházka, cyklistický výlet s 5. ročníkem, soutěže vítání občánků říjen zahájení plaveckého výcviku výstava hub v Hořovicích listopad nacvičování vánoční besídky třídní schůzky výchovný kytarový koncert Jindřicha Kaulferse Čarodějná pohádka (divadelní představení) prosinec vánoční besídka pro rodiče a veřejnost na návsi ekologické dopoledne na SOŠ a SOU Hořovice (soutěže) Mikulášská nadílka zdobení lesních stromků pamlsky pro zvířátka leden třídní schůzky zápis do 1. ročníku Kalibro testy únor výchovný koncert ve škole vystoupení kouzelníka ve škole březen matematická soutěž Klokánek pro 2., 3., 4. a 5. ročník Kalibro testy pro 3. ročník duben společné fotografování Mamuti na Točníku Okresní soutěž zdravotních hlídek 3. místo Čarodějnice květen srovnávací testy 5. ročníku SCIO třídní schůzky Včelí medvídci pohádka v Hořovicích Hrad zvířat Točník NIQES testování 5. ročníku

9 červen soustředěná výuka TV letní tábor u Smetanovy Lhoty sportovní den v Praskolesích výlet do Prahy (Hurvínek, loď) Čokoládový sen projektový den práce s čokoládou Děti pracovaly v kroužku pěvecko-dramatickém pod vedením Mgr. Aleny Zítkové a Jaroslavy Volfové a některé v kroužku mladých hasičů pod vedením B. Škrdlantové. Obeslali jsme několik výtvarných soutěží. Na plavecký výcvik jezdily děti z MŠ do krytého bazénu do Hořovic. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost nebyla ve školním roce 2011/2012 vykonána Sepsáno podle podkladů obdržených od Mgr. Jiřího Špičky. 9. Závěr koncepční záměry Budeme usilovat o: - respektování individuálního tempa - zlepšování možností relaxace žáků - aktivitu a zájem žáků o výuku - propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) - osobní příklad pedagoga - akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem, možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse, vzájemné respektování, výchovu k toleranci, vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků (vytvořit dětský parlament pro žáky 4. a 5. ročníků) - vytvoření kroužků v rámci ŠD - spolupráci s obcí při organizaci mimoškolních aktivit V mateřské škole: - prohloubit spolupráci s rodiči - zlepšit ve spolupráci s obcí a sponzory vybavení školní zahrady - zavést do denního režimu logopedická cvičení s dětmi - zavést do denního režimu anglický jazyk 10. Základní údaje o hospodaření školy Údaje budou uvedeny za kalendářní rok Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Informace o stavu realizace projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost č.j / při předání školy

10 Při předání majetku a dokumentace školy jsem od bývalého ředitele Mgr. Jiřího Špičky převzala také realizaci dotace na akci EU peníze školám Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost č.j / v následujícím stavu. Klíčová aktivita I/2 nerealizováno Klíčová aktivita I/3 částečně realizováno Klíčová aktivita III/2 odevzdáno 38 DUMů Klíčová aktivita III/2 nerealizováno Klíčová aktivita III/3 realizováno Klíčová aktivita III/3 realizováno Klíčová aktivita III/3 realizováno Klíčová aktivita III/3 realizováno Klíčová aktivita III/3 realizováno Klíčová aktivita V/2 nerealizováno Po bližším seznámení se s projektem a provedené analýze jsem zjistila následující skutečnosti: Škola zahájila realizaci projektu dne Z 10 vybraných klíčových aktivit bylo za 2 roky trvání projektu splněno 6 (I/3 a III/3), což bylo promítnuto ve 3 monitorovacích zprávách. Jednalo se však pouze o vzdělávání pedagogů. Za DVPP v oblasti čtenářské gramotnosti klíčová aktivita I/3 byla vyplacena částka ve výši 600 Kč. Za DVPP pro oblast digitálních technologiích klíčová aktivita III/3, III/3, III/3, III/3 byla vyplacena částka ve výši 4800 Kč. Ke dni byla částečně realizována aktivita III/2 nákupem počítačové techniky ve výši Kč a příslušenstvím ve výši 900 Kč. Ve druhém pololetí školního roku 2011/2012 bylo vytvořeno a ověřeno 38 DUMů z klíčové aktivity III/ a byla vyplacena mzda za provedené práce na projektu EU peníze školám jako projektový/finanční manažer v celkové výši 2 x 2000 Kč Mgr. Jiřímu Špičkovi. Dne přišly na účet obce Tlustice další neinvestiční finanční prostředky ve výši , 40 Kč. Množství DUMů výše uvedených aktivit: I/2 2 sady po 36 DUMech (72) - při převzetí zpracováno 0 III/2 3 sady po 20 DUMech (60) při převzetí zpracováno 38 III/2 3 sady po 20 DUMech (60) při převzetí zpracováno 0 V/2 2 sady po 36 DUMech (72) při převzetí zpracováno 0 Celkem povinnost vytvořit 264 DUMů při převzetí bylo zpracováno 38 Digitální učební materiály z klíčové aktivity III/2 (38), které mi byly dne 1. srpna 2012 předány, nesplňovaly předepsané náležitosti (nebyl uveden název školy, název DUMu, datum vytvoření, anotace, zdroj obrázků), ověření DUMů bylo nesprávně zaevidováno v třídní knize, nebyl dodán seznam žáků ověřujících dané DUMy, sady nebyly archivovány v digitální podobě. Všechny uvedené nedostatky jsem po konzultaci s pedagogy odstranila. Klíčová aktivita III/2 byla, dle mého názoru, chybně nastavena, neboť byly vybrány tématické okruhy z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Tato témata mají být zpracována v klíčové aktivitě V/2.

11 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun je malotřídní školou se 2 třídami ZŠ, ve kterých vyučuje ředitelka na plný úvazek, 1 učitel na plný úvazek a 2 učitelé na úvazek 0,3. Realizace projektu končí již v únoru Z výše uvedených důvodů není reálné vytvořit a kvalitně ověřit zbývajících 226 DUMů v období září 2012 až leden Vzhledem k tomu, že se domnívám, že nebude v mých silách tento projekt zdárně dokončit, informovala jsem následující instituce: MŠMT, OÚ Tlustice, Českou školní inspekci a Krajský úřad Středočeského kraje. Mgr: Bc. Zdeňka Patková, Ph.D. ředitelka školy V Tlustici dne Školskou radou projednáno a schváleno dne Mgr. Eva Horáková předsedkyně Školské rady

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun. za oddělení.

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun. za oddělení. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun za oddělení Mateřská škola 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 Škola název školy 1. Základní údaje o škole adresa školy právní forma IČO 710 10 556 IZO 102 179 557 Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov,

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 + Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 Základní

Více

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz. Č.j.: 484/2013/ŘZŠ S.z.: A2-5.

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz. Č.j.: 484/2013/ŘZŠ S.z.: A2-5. ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz Č.j.: 484/2013/Ř S.z.:

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa školy: nám. Prof. Bechyně

Více