VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

2 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V. VYUŽITÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MŠ VI. ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, PREZENTACE ŠKOLY, SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY VII. AKTIVITY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI VIII. DALŠÍ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY XI. ZÁVĚR 2

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy:mateřská škola Nad Parkem Praha Zbraslav, Nad Parkem 1181 sídlo školy: Nad Parkem 1181, Praha Zbraslav IČO: mateřská škola je příspěvkovou organizací www stránky: Správní obvod: ÚMČ Praha 16, Václava Balého 23, Praha Radotín Zřizovatel: ÚMČ Praha Zbraslav sídlo zřizovatele: Zbraslavské nám. 464, Praha Zbraslav ředitel školy: Mgr. et Mgr. Kamila Weberová Kuchařová statutární zástupce: Lucie Tvarohová Zásadní změny v síti škol: byla škola uvedena do provozu (původní kapacita 90 dětí) - od je škola právním subjektem ( rozhodnutí z , č.j.šú/ry/30/20001 ) - v červenci roku 2004 dokončena nástavba školy,škola získala další dvě třídy. K byla otevřena 4.třída, od třída. Kapacita školy se navýšila z původních 90 na 125 dětí ( rozhodnutí MHMP z , č.j. SKU 3027/2005 ). - od června 2010 navýšena kapacita počtu dětí na 140 z důvodu nepostačující kapacity mateřských škol na Zbraslavi vzhledem k počtu uchazečů. Hygienik HMP vydal dne pod č.j. S/OHDM2/ rozhodnutí o navýšení počtu dětí na dobu 2 let. Dne bylo pod.č.j. S-MHMP /2010 odborem školství MHMP vydáno rozhodnutí o zvýšení počtu dětí v naší škole ze 125 na 140 s účinností od do Od do byla prodloužena navýšená kapacita dětí mateřské školy na 140 dětí. Provoz školy: mateřská škola je zařízení s celodenním provozem. Provoz 6:30 17:00 hod. Počet tříd: celková kapacita 140 dětí 5 homogenních tříd po 28 dětech 3

4 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ byla dlouhodobě zaměřena na Podporu zdravého vývoje dětského organismu a rozvoj pohybové aktivity dětí ve spolupráci s rodinou. Již druhým rokem se zaměřuje současně i na oblast environmentální, která je zapracována do školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Barvy v přírodě na podzim, v zimě, na jaře a v létě je platný na období 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014. Je rozdělen do čtyř integrovaných bloků s názvy: Na podzim se děje plno nových věcí, V zimě se děje plno nových věcí, Na jaře se děje plno nových věcí a V létě se děje plno nových věcí. Třídní vzdělávací programy PV jsou vypracovány v souladu s ŠVP školy. Zpracovávají je samostatně učitelky jednotlivých tříd s ohledem na věk, potřeby a zájmy dětí dané třídy. O obsahu týdenních plánů jsou rodiče informováni na nástěnkách v šatnách. Rodiče se seznamují se vzdělávací nabídkou dané třídy, s výtvarnými pracemi a různými výrobky. Společné prostory školy slouží k prezentaci zaměření školy, skupinovým pracím jednotlivých tříd, zapojením dětí a rodičů do výtvarných či jiných soutěží a aktivit školy. III. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY A DVPP Pedagogičtí pracovníci: Ve školním roce 2012/2013 měla MŠ 10 pedagogických pracovníků na 10,001 úvazku. Kvalifikovanost k činila 80%, 8 učitelek je kvalifikovaných. Nekvalifikované byly 2 učitelky, které si začínají od školního roku 2013/2014 doplňovat kvalifikaci. Věková struktura pedagogických pracovníků Průměrný věk pedagogických pracovníků je 44,8 let. Nepedagogické pracovnice: 4 správní na 3,0 úvazku a 4 zaměstnankyně školní jídelny na 3,75 úvazku. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo formou samostudia a formou odborných školení, ů a přednášek nabízených školícími středisky. Pedagogičtí pracovníci byli přihlášeni na 24 ů či konferencí, z čehož se zúčastnili 19 ů, 2 konferencí, 2 e 1 konference byly zrušeny. Další vzdělávání bylo dále uskutečněno také formou společného e v mateřské škole zaměření na děti s epilepsií a na problematiku prevence poruch vývoje řeči, dále formou samostudia. Vzhledem k provozním podmínkám mohli pedagogičtí zaměstnanci vyčerpat průměrně 4,5 dnů samostudia. 4

5 Přehled DVPP 2012/2013 pedagogičtí pracovníci Typ vzdělávání zaměření vzdělávací akce počet účastníků Pedagogická podpora nápravy dyslalie 1 v předškolním vzdělávání 1. a 2. Environmentální výchova v MŠ jako součást RVP 1 Prvky Montessori pedagogiky v praxi MŠ 1 Jak mít v pořádku dokumentaci školy se zaměřením na Standardy v PV a jejich zavádění v MŠ 1 Práce se vzdělávacím cílem v MŠ 1 Očekávané výstupy v praxi MŠ 1 Jak odstranit grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ 1 Přechod dítěte z MŠ do ZŠ a komunikace s rodiči 1 Správní řízení, správní řád a jeho aplikace ve školách 1 Jak předcházet chybám při tvorbě, realizaci a aktualizace ŠVP 1 Ekologická výchova 1 Jóga s dětmi I. a II. 1 Kuliferda, průvodce správného předškoláka 2 konference Konference Zahrada hrou 2 konference Konference Inovace výuky zrušeno Komunitní kruh a práce se třídou v MŠ zrušeno Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku 1 Využití pohádek při motivaci v ekologické výchově zrušeno Fascinující svět včel a hmyzu 1 školení Neodkladná pomoc při epilepsii 13 školení Poruchy vývoje řeči a jejich náprava 10 5

6 IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, PRÁZDNINOVÝ PROVOZ Zápis do mateřské školy na školní rok 2013/2014 proběhl v květnu 2013.Vydáno bylo 133 žádostí o přijetí a vráceno 122 žádostí. K předškolnímu vzdělávání bylo přijato 37 dětí, do konce září ještě dalších 9 dětí na základě uvolněných míst po dětech, které se odstěhovaly či nenastoupily k docházce. Nebylo přijato 85 (76) dětí, z nichž 2 neměly trvalé bydliště v městské části a 19 nedosáhlo k tří let. Z počtu 76 nepřijatých dětí jich bylo 23 přijato do MŠ Matjuchinova. Uchazeči nebyli přijati z důvodu nedostatečné kapacity. Do základní školy odešlo z 59 předškoláků 44 dětí, 15 dětí požádalo o odklad školní docházky. Prázdninový provoz školy proběhl tento rok výjimečně 14 dní v červenci z důvodu rekonstrukce části střešního pláště ve škole v průběhu letních prázdnin. Ve zbývajícím období byla škola uzavřena. Prázdninového provozu v červenci využilo 37 dětí z MŠ Nad Parkem a 47 dětí z MŠ Matjuchinova. Prázdninový provoz probíhal ve třech třídách, jelikož děti docházely do školy v rozdílných počtech během tří týdnů. Průměrná docházka na jednu třídu byla 18 dětí. V. VYUŽITÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MŠ PPP pro Prahu 5 provedla od podzimu 2012 vyšetření školní zralosti u 17 dětí, jejichž rodiče zvažovali podat žádost o odklad školní docházky. 15 dětem byl odklad doporučen a zůstávají navštěvovat MŠ i ve školním roce 2013/2014. Klinická logopedka, spolupracující řadu let s naší MŠ, prověřila na začátku školní rok výslovnost většiny 5-ti letých a starších dětí. Odstranění vadné výslovnosti doposud značná část dětí nezvládla i přesto, že s rodiči na logopedickou nápravu docházejí. Vady výslovnosti jsou již řadu let jedním z hlavních důvodů odkladů školní docházky. Speciální pedagožka vedla na škole v 1. a 2. pololetí kroužek Příprava na školu, zaměřený na grafomotoriku, vizuomotoriku a prostorovou orientaci, na oblast percepční zrakové, sluchové vnímání a rozlišování, paměť. Kroužek absolvovalo 18 dětí, pracovaly ve 2 skupinách. Ve spolupráci se speciální pedagožkou byla pro rodiče předškolních dětí uspořádána přednáška o školní zralosti. Byla také navázána spolupráce s dětskou psycholožkou působící v MČ Praha Zbraslav z důvodu řešení zejména adaptačních problémů dětí. 6

7 VI. ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, PREZENTACE ŠKOLY, SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY Aktivity organizované MŠ Lampiónový průvod aneb Uspávání broučků v MŠ Nad Parkem Návštěva místní knihovny 2x ročně Návštěva ZŠ předškoláky Fotografování 2x ročně Divadelní představení 10 x za rok Mikulášská besídka Vánoční besídka Vánoční dílny a posezení pro rodiče Jarní besídka ke Dni matek Masopustní karneval Probouzení broučků v MŠ Nad Parkem Velikonoční jarmark Oslava Dne dětí na téma Indiáni Celodenní výlet Čapí hnízdo Půldenní výlet Svíčkárna Šestajovice, zámek v Mníšku p. Brdy Zahradní slavnost aneb Loučení s předškoláky Preventivní vyšetření zraku, logopedická depistáž Týden dopravních soutěží Výtvarná soutěž Podzimní strašidýlka, Vánoční přání multikulturně zaměřené programy: Cesta do Keni, O Thůja a Kláře preventivní program : Den se záchrannými složkami 7

8 Environmentálně zaměřené akce ekologicky zaměřené programy pro děti ve spolupráci s ekocentry a Lesy hl. m. Praha: Naše učitelka zima Za zvířátky do lesa v ZOO koutku v Malé Chuchli Jak se peče chleba ve školním roce 2012/2013 se MŠ zapojila do pilotního projektu Ekoškolka 8

9 Jarní týden vítání jara ve všech třídách Podzimní brigáda na školní zahradě Účast v soutěžích : zapojení do celorepublikového sběru papíru soutěž s panem Popelou zapojení do projektu Recyklohraní sběr baterií a drobného elektro zařízení Půldenní výlet do ZOO koutku na Zbraslavi Celodenní výlet ekofarma Čapí hnízdo Prezentace dětské činnosti na veřejnosti Den otevřených dveří v MŠ Ukázkové hodiny kroužků: angličtiny, tanečky Výtvarná soutěž pro rodiče s dětmi Podzimní strašidýlko, Vánoční přání Účast v soutěžích : - zapojení do celorepublikového sběru papíru soutěž s panem Popelou - zapojení do projektu Recyklohraní sběr baterií a drobného elektro zařízení Velikonoční jarmark pro rodiče i veřejnost Lampiónový průvod pro rodiče s dětmi Zahradní slavnost oslava ukončení školního roku pro děti, rodiče i veřejnost Prezentace v médiích článek ve Zbraslavských novinách 12/2012 Uspávání broučků v MŠ Nad Parkem VI. SPOLUPRÁCE S PARTNERY Spolupráce se ZŠ: Spolupráce MŠ se ZŠ je na dobré úrovni. V rámci spolupráce se základní školou navštívili předškoláci na podzim první třídy a aktivně se zapojili do vyučování. Podařilo se tak velmi dobře seznámit děti s prostředím ZŠ. V lednu před zápisem do ZŠ zorganizovala mateřská škola setkání rodičů, vedení ZŠ a výchovného poradce.tato schůzka poskytla rodičům formou přednášky a konzultací informace o zápisu do školy, o odkladech školní docházky, o připravenosti dětí na školu. Spolupráce s OSRPDŠ: Spolupráci s OSRPDŠ je na dobré úrovni. 5 x ročně se sešla Rada rodičů s vedením školy k projednání spolupráce rodičů při zajištění akcí, seznámení s programovou nabídkou školy a řešení různých otázek. 2x za rok se konala plenární schůze OSRPDŠ spojená s třídními schůzkami. Ve spolupráci s OSRPDŠ byla, tak jako každoročně, spoluorganizována podzimní brigáda na školní zahradě, Velikonoční jarmark a na závěr školního roku Zahradní slavnost. Konec školního roku uzavírala již po osmé tradiční zahradní slavnost, která je příjemným setkáním rodičů, dětí a pedagogů. Akce se zúčastnilo cca 140 dětí a přibližně stejný počet dospělých. Slavnost se nesla v cirkusovém duchu. Učitelky připravily pro děti cirkusové soutěže a nechyběl skákací hrad ani další 9

10 zábava pro všechny. Velmi dobře hodnocenou součástí slavnosti se stalo Loučení s předškoláky a jejich dekorování vyvrcholené vypouštěním balónků na novou cestu do školy. Tato akce představuje příjemné odpoledne a neformální setkání rodičů, dětí a pedagogů. Každoroční zorganizování zahradní slavnosti se stalo pro rodiče i děti oblíbenou tečkou za koncem školního roku a účastní se ho i někteří bývalí žáci MŠ se svými rodiči i budoucí žáčci, přijatí do MŠ od nového školního roku. Spolupráce s městskou knihovnou: V posledních několika letech je spolupráce velmi dobrá. Předškoláci navštívili knihovnu během září, v březnu uspořádala knihovna pro naše žáky Veselé čtení v knihovně v rámci oslav Měsíce knihy. Nejmenší děti se tak měly možnost seznámit s knihovnou, ti starší ji již dobře znají i navštěvují ji i individuálně. Spolupráce se SPgŠ: V tomto školním roce u nás absolvovala v měsíci květnu 14 denní pedagogickou praxi 1 studentka 2.ročníku SPGŠ Evropská v Dejvicích. VII. AKTIVITY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI Kroužky probíhaly pravidelně v prostorách mateřské školy v odpoledních hodinách. Kroužky zajišťovaly vzdělávací agentury, externí i interní lektoři. Na plavání děti dojížděly do plavecké školy Pulec do Radlic po dobu 20 týdnů. Plaveckého výcviku se zúčastnilo 40 dětí. Kroužek Náplň kroužku četnost počet dětí Angličtina Hravé seznamování s cizím 2 x týdně ( 24 jazykem prostřednictvím her, 3 skupiny písní Taneční kroužek Pohybová taneční průprava 1x týdně (2 30 skupiny) Příprava na školu Grafomotorické a percepční 1x týdně (2 18 stimulace skupiny) Keramický kroužek Keramické tvoření 1x týdně (2 24 skupiny) 1x týdně (1 skupina) Dramatický Hravé seznamování dětí s hrou, kroužek rozvíjení komunikačních schopností Zpívání Hudební kroužek 1x týdně (2 skupiny) Ve školním roce 2012/2013 se konala Škola v přírodě v Lázních Kynžvart. Školy v přírodě se zúčastnilo 29 dětí. 10

11 VIII. DALŠÍ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ Zkušenosti s výukovou cizích jazyků: Výuku AJ zajišťujeme na přání rodičů již řadu let. V tomto školní rok probíhala výuka AJ ve 3 skupinách 2x týdně, absolvovalo ji 24 dětí.výuku již třetím rokem zajišťovala Jazyková škola Spěváček. Vzdělávání cizinců, počet dětí cizinců a zkušenosti se začleňováním do prostředí MŠ: Na škole bylo ve školním roce 2012/13 zapsáno jedno dítě s občanstvím Slovenské republiky, jedno dítě srbské národnosti a 2 děti vietnamské národnosti. Se začleněním těchto dětí do kolektivů v jednotlivých třídách nebyly žádné potíže, spolupráce s jejich rodiči je na uspokojivé úrovni. Environmentální výchova Plněním obsahu Třídních vzdělávacích programů PV se učitelky ve všech třídách snaží formovat osobnost každého dítěte a jeho citový a morální rozvoj. V TVP PV je dbáno na komplexní propojení 5 oblastí vzdělávání, jejichž součástí je také sociálně kulturní a environmentální výchova. V TVP PV je věnována více pozornost environmentální výchově. Děti se formou spontánní hry, prožitkového a skupinového učení seznamují se zákonitostmi přírody, živočichy, rostlinami a životním prostředím. Učitelky se snaží po jednotlivých krůčcích vzbudit u dětí zájem o přírodu, rozvíjet touhu ji poznávat,vychovávat je k zodpovědnému přístupu k přírodě a ochraňovat ji. Optimální umístění naší MŠ blízko přírodě i celková úroveň vybavení školy a školní zahrady umožňují dětem častý pobyt v přírodě. Během roku děti navštívily ZOO koutky na Zbraslavi a v Malé Chuchli, škola spolupracovala s ekocentry a Lesy hl.m. Prahy, které uspořádaly přírodovědně zaměřené vnitřní i venkovní programy. Mateřská škola se zapojila do pilotního programu Ekoškolka ve spolupráci s ekocentrem Podhoubí. Děti i rodiče se zapojily do různých soutěží orientovaných na sběr papíru, baterií a elektor odpadu. Multikulturní výchova Od prvého vstupu dítěte do MŠ se učitelky ve všech třídách snaží vštěpovat dětem základní morální, společenské a estetické hodnoty. Podporují v dětech zájem poznávat nové kultury a národy. Do mateřské školy chodí děti z Ukrajiny, Vietnamu a Slovenské republiky. V rámci integrovaných bloků se děti průběžně seznamovaly s odlišnými zvyky a tradicemi jiných národů. V rámci podpory multikulturní výchovy proběhly ve škole programy věnující se tomuto tématu : Cesta do Keni, O Thůja a Kláře. Programu se zúčastnilo 56 dětí. Prevence rizikového chování V poslední době přichází do MŠ stále více dětí, kterým činí potíže spolupracovat se skupinou,podřídit se společnému programu a zejména přijmout autoritu dospělé osoby. Ve větší míře než dříve se u určité skupiny dětí objevují i počátky agresivního chování, které se v začátcích snažíme podchytit a usměrnit. V rámci DVPP byly pedagogům doporučeno zaměřit se na tuto problematiku. Účast v rozvojových a mezinárodních programech - škola zapojena nebyla 11

12 IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY Veřejnoprávní kontrola prováděná kontrolním oddělením zřizovatele: nebyla Kontroly prováděné Krajskou hygienickou stanicí hl.m. Prahy plnění požadavků právních předpisů 258/2000 Sb., 410/2005 Sb. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Zdroje financování platů zaměstnanců ze státního rozpočtu: přímé výdaje na vzdělávání Financování z prostředků zřizovatele příspěvek zřizovatele na provozní náklady školy Vlastní příjmy příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání náklady na potraviny sponzorské dary doplňková činnost Sponzorské dary Stavebnice Magnetic Polydron v ceně Kč Finanční dar ve výši Kč Počítačová sestava v ceně Kč Hospodaření mateřské školy 2012/ data jsou uvedena za rok 2012, jelikož za rok 2013 ještě nebylo uzavřeno čerpání. Podrobné čerpání je uvedeno ve Zprávě o hospodaření za rok 2012, která byla předána zřizovateli k Mateřská škola Nad Parkem 2012 školné stravné dotace od zřizovatele doplňková činnost

13 Provedené opravy a údržba většího charakteru MŠ Nad Parkem školní rok 2011/2012 Byly provedeny všechny revize elektro, vzduchotechnika, výtahy, požární přístroje, komín, včetně revize herních prvků a tělocvičných zařízení. Podle potřeby byly opraveny herní prvky. Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce starého střešního pláště nad 1 třídou a přilehlými prostory. Tím byla dovršena obnova střešního pláště v MŠ. Následně byly vymalovány 4 třídy, šatny, sociální zařízení, kuchyňky a hospodářské prostory včetně školní kuchyně. Plán investic, oprav a údržby většího charakteru MŠ Nad Parkem školní rok 2013/2014 rekonstrukce pískovišť stavební úpravy, výměna písku a krycích plachet, zastřešení pískovišť proti slunci malování vstupních prostor a chodeb revitalizace školní zahrady výstavba pítka, mlhoviště výstavba kompostéru, záhonků zabezpečení areálu zahrady obnovení lehátek ve 2 třídách, doplnění matrací, lůžkovin XI. ZÁVĚR Podklady k sestavení Výroční zprávy o činnosti mateřské školy byly projednány na pedagogické poradě dne V Praze Zbraslavi Zpracovala: Mgr. et Mgr. Kamila Weberová Kuchařová ředitelka MŠ Nad Parkem 13

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, tel.fax :272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne č.j.

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063.

Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Identifikační I údaje I. Základní údaje

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ( Vlastní hodnocení školy) 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Informace zpracovány jako celek, za všechna pracoviště 1. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více