Ročník Dotace Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina)"

Transkript

1 242 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: FYZIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník Dotace Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina) V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika. Tento čtyřletý předmět ( třída) navazuje na základy z přírodovědy ( třída). Je zařazen samostatně v hodinové dotaci : 6.tř. - 1 hodina týdně, tř. - 2 hodiny týdně. Mezi hlavní cíle fyziky patří poznávání přírody, uvědomování si přírodovědných poznatků a jejich aplikace v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry, a ty ústně i písemně interpretovat. Žáci se učí rozlišovat příčiny fyzikálních dějů, zkoumají souvislosti mezi nimi a snaží se je předvídat. Dále si tento předmět klade za cíl rozvíjet zájem dětí o poznávání základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy a získávat dovednosti pracovat s různými fyzikálními pomůckami a měřidly. V neposlední řadě fyzika vede žáky k tomu, aby se zabývali některými globálními problémy vyvolanými civilizačním vývojem lidské společnosti a snažili se o jejich řešení.

2 243 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků KOMPETENCE K UČENÍ vedou žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací vedou žáky k používání odborné terminologie učí žáky samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací vedou žáky k nalézání souvislostí mezi získanými daty samostatně pozorují a experimentují porovnávají výsledky a vyvozují závěry poznávají smysl a cíl své práce KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ zadávají takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat vyhledávají informace vhodné k řešení problému nacházejí shodné, podobné a odlišné znaky přemýšlejí o nesrovnalostech a jejich příčinách naplánují postup řešení problému KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ zadávají práci ve skupinách vedou žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě vytvářejí podmínky pro diskusi naslouchají promluvám druhých a vhodně na ně reaguje aktivně se zapojují do diskuse, vhodně argumentují

3 244 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ využívají skupinové a inkluzivní vyučování, vedou žáky ke spolupráci při řešení problémů navozují situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti vedou žáky k ochotě pomoci aktivně spolupracují ve skupině dodržují pravidla práce v týmu přispívají k diskusi ve skupině KOMPETENCE OBČANSKÉ vedou žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů podněcují žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě vedou žáky k poznání různých krizových situací a učí je pravidlům chování v nich chápou základní ekologické souvislosti uvědomují si význam zdravého životního prostředí chovají se zodpovědně v krizových situacích KOMPETENCE PRACOVNÍ vedou žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními používají bezpečně nástroje, materiály, pomůcky dodržují pravidla práce, pracovní postupy

4 ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozliší pojmy látka a těleso vyjmenuje vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek uvede značku a jednotku síly, převádí jednotky síly použitím siloměru změří velikost působící síly užívá vztah mezi hmotností tělesa a gravitační silou působící na těleso rozliší prvek od sloučeniny, vysvětlí rozdíl mezi pevnou, kapalnou a plynnou látkou z hlediska částicového složení popíše model atomu a u jeho částic uvede znaménko nábojů vysvětlí elektrování těles uvede příklady elektrování těles, popíše elektrické pole jako prostor, kde působí elektrická síla popíše části tyčového magnetu uvede příklady použití magnetu v praxi uvede příklad magnetizace látky, popíše magnetické pole Země definuje fyzikální veličiny jako vlastnosti látek, které lze změřit u každé veličiny uvede její značku, základní jednotku a dokáže tuto jednotku převádět na odvozené jednotky, změří tyto fyzikální veličiny a výsledek zapíše

5 246 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 6. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, ţe se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - změří velikost působící síly - pouţívá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech - vyuţívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní - změří vhodně zvolenými měřidly některé důleţité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa - předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty - vyuţívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů UČIVO Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Měření fyzikálních veličin PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání (M řešení problémů-odměrné válce, laboratorní váhy, kalkulačky, tabulky) -kooperace a kompetice MV: -kritické myšlení a vnímání mediálního sdělení (D zdroje informací o minulosti) EV: - vztah člověka k prostředí ( smyslové vnímání ) PŘESAHY: CH (8. ročník) : chemické prvkyzáklad všech látek; látky a směsi kolem nás; všechno vidět nemůžeme M (6. ročník) : převody jednotek; desetinná čísla, zlomky M (7. ročník) : desetinná čísla a dělitelnost Z (6. ročník) : čas na Zemi

6 ROČNÍK DOTACE: 2, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA definuje pohyb tělesa jako změnu polohy vzhledem k jinému tělesu, rozhodne, zda se těleso pohybuje nebo je v klidu vysvětlí na příkladu, co je trajektorie a dráha uvede značku a jednotku dráhy rozliší uvedené druhy pohybů uvede značku a jednotky rychlosti rovnoměrného pohybu, vysvětlí, jak závisí dráha rovnoměrného pohybu na čase objasní pojem průměrná rychlost, používá vztah mezi rychlostí, dráhou a časem dokáže znázornit působící sílu, používá vztah pro výpočet gravitační síly definuje těžiště jako působiště gravitační síly, najde polohu těžiště tělesa, vyjmenuje účinky síly na těleso na příkladech dokáže vysvětlit Newtonovy pohybové zákony vede podmínku rovnováhy na páce a aplikuje ji při řešení úloh z praxe uvede vztah pro výpočet tlaku uvede příklady tření v praktickém životě rozliší hydrostatický tlak od tlaku v kapalině vyvolaném vnější silou vysvětlí Archimedův zákon pro kapaliny a užívá jej při řešení praktických úloh, vysvětlí existenci atmosférického tlaku popíše přístroje na měření atmosférického tlaku, přetlaku i podtlaku uvede příklady zdrojů světla uvede příklady průhledných a průsvitných optických prostředí vymezí rychlost světla ve vakuu vysvětlí zákon odrazu a lomu světla rozliší druhy zrcadel

7 248 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 7. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu - vyuţívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles - změří velikost působící síly v konkrétní situaci, určí síly působící na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici - určí v konkrétní jednod. situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici - vyuţívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích - aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů - vyuţívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi tlakem, tlakovou silou a velikostí plochy - vyuţívá poznatky o třecí síle při řešení praktických problémů - vyuţívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů - předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní - vyuţívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh UČIVO Pohyb těles Síla Posuvné- Newtonovy pohybové zákony Otáčivé účinky síly Deformační účinky síly Tření Mechanické vlastnosti kapalin Mechanické vlastnosti plynů Světelné jevy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - kooperace a kompetice (INF-využití internetu, vyhledávání údajů vztahujících se k problému M řešení problémů) EV: - lidské aktivity a problémy životního prostředí (geologický vývoj na našem území) PŘESAHY: M (8. ročník) : lineární rovnice TV (6. ročník) : význam pohybu pro zdraví TV (7. ročník) : sportovní hry; gymnastika, prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí TV (8. ročník) : sportovní hry PŘS (8. ročník) : člověk - stavba těla Z (6. ročník) : atmosféra Slunce a vesmír

8 ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA určí v jednoduchých případech vykonanou práci, objasní výkon jako práci vykonanou za jednotku času uvede na příkladu-na čem a jak závisí velikost polohové i pohybové energie, vysvětlí vzájemnou přeměnu těchto energií objasní pojem vnitřní energie tělesa definuje teplo jako energii vysvětlí tepelnou výměnu těles lišících se teplotou; uvede na čem a jak závisí velikost přijatého či odevzdaného tepla vysvětlí různé změny skupenství látek aplikuje znalosti na příkladech z praxe vyjmenuje některé meteorologické prvky a určí, jakými měřidly se měří popíše složení atmosféry; popíše pojmy skleníkový efekt a ozonová díra určí znaménko náboje na zelektrovaném tělese rozliší vodič a izolant používá schematické značky pro základní části el. obvodu vysvětlí použití reostatu na praktických úlohách aplikuje vztah pro výpočet el. práce a výkonu el. proudu uvede podmínky, za kterých slyšíme zvuk (frekvence, prostředí, zdravý sluch)

9 250 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - vyuţívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem - určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa - vyuţívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh - určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem, zhodnotí výhody a nevýhody vyuţívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na ţivotní prostředí - rozliší vodič a izolant na základě analýzy jejich vlastností, sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu - rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí - vyuţívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů - rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku, posoudí moţnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na ţivotní prostředí UČIVO Práce a výkon Energie Vnitřní energie a teplo Změny skupenství látek Elektrické jevy Zvukové jevy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání (PŘS-člověk - stavba těla) - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - kooperace a kompetice (Ch rozvíjení touhy po bádání, zkoumání, analýze M řešení problémů) EV: - základní podmínky života (CH-chemické tajemství ohňů a zdrojů elektrické energie) (D počátky nové doby nové zdroje energie, změna rázu krajiny, významné dochované památky) PŘESAHY: TV (8. ročník) : atletika TV (9. ročník) : atletika CH (9. ročník) : odkud bere člověk energii CH (8. ročník) : látky a směsi kolem nás

10 ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA určí magnetické póly cívky s proudem porovná vlastnosti trvalého magnetu a elektromagnetu vysvětlí princip stejnosměrného elektromotoru popíše složení transformátoru a uvede transformační poměr a jeho význam podle obrázku stručně popíše rozvodnou elektrickou síť rozliší nositele el. proudu v kovech, kapalinách a plynech charakterizuje polovodič typu P a N uvede příklady praktického použití polovodičů objasní význam některých značek a údajů na štítku elektrospotřebičů uvede, která bezpečnostní pravidla je třeba dodržovat při zacházení s elektrospotřebiči vysvětlí význam pojmu izotop uvede druhy radioaktivního záření a porovná je uvede příklady jaderných reakcí, při kterých se uvolňuje energie podle obrázku popíše hlavní části jaderného reaktoru uvede příklady zdrojů světla a příklady průhledných a průsvitných prostředí uvede rychlost světla ve vakuu uvede zákon odrazu a lomu světla vysvětlí na příkladu, jak můžeme bílé světlo rozložit na barevné složky; vyjmenuje některé optické přístroje vyjmenuje tělesa, která tvoří sluneční soustavu; charakterizuje hvězdu jako těleso, které je zdrojem světla

11 252 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 9. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - vyjmenuje tělesa, která tvoří sluneční soustavu charakterizuje hvězdu jako těleso, které je zdrojem světla - rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí - zhodnotí výhody a nevýhody vyuţívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na ţivotní prostředí - objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností - rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností - zapojí správně polovodičovou diodu - vyuţívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh - rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a vyuţívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami UČIVO Elektromagnetické jevy Střídavý proud Vedení elektrického proudu v látkách Polovodiče Bezpečné zacházení s elektrickým proudem Jaderná energie Světelné jevy Země a vesmír PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání ( chování v mimořádných situacích ) - mezilidské vztahy - seberegulace a sebeorganizace - kooperace a kompetice (M řešení problémů) EV: - základní podmínky života - vztah člověka k prostředí (soupravy na elektřinu) - lidské aktivity a problémy životního prostředí (odkud bere člověk energii) (D orientace v problémech současného světa; integrace) PŘESAHY: M (9. ročník) : goniometrické funkce D (9. ročník) : druhá světová válka CH (8. ročník) : úvod do chemie; všechno vidět nemůžeme Z (6. ročník) : geopolitické procesy, hlavní světové oblasti konfliktů Slunce a vesmír; planeta Země PŘS (8. ročník) : člověk stavba těla

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata projekty předčasné specializace a přetěžování v jednotlivých sportech dokáže vyjmenovat a uplatňovat principy zdravé výživy a pitného režimu usiluje o

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Otevřená škola I pro nižší ročníky osmiletého studia z důvodu realizace úsporných

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 253 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace - - - - - - - - 2 1+1 Povinnost - -

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 Školní vzdělávací program Příloha č. 1 čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 platnost dokumentu od: 1. září 2009 2 Příloha č.1 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0793/2009-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Dodatek č. 1 zahrnující změny Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání k 1. září 2010

Dodatek č. 1 zahrnující změny Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání k 1. září 2010 Církevní základní škola ORBIS-PICTUS, spol. s r.o. Budějovická 825, Tábor Motto: UČÍME SE NAVZÁJEM Dodatek č. 1 zahrnující změny Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání k 1. září 2010-0 -

Více

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Fyzika

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Fyzika STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Fyzika Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Fyzika ve složení:

Více

6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Ročník 6. 7. 8. 9. Celkem skupin maxim. nabídka Seminář z českého jazyka - 1 1 1 3 Seminář z matematiky 1 1 1 1 4 Sportovní hry 1 1 1 1 4 Výtvarné projekty 1 1 1

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více