PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM"

Transkript

1 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zněním vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky: PŘEDMĚTY PROFILOVÉ ČÁSTI: matematika; forma zkoušky - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí volitelný předmět; forma zkoušky - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí absolventský projekt; forma zkoušky - maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí. Seznam zkušebních předmětů pro volitelný předmět: deskriptivní geometrie elektrotechnika fyzika chemie technická mechanika Zkušební předmět absolventský projekt je vždy kombinací některých z profilových předmětů oboru vzdělávání, tj. CAD systémy, deskriptivní geometrie, elektrotechnika, fyzika, chemie, informační a komunikační technologie, matematika a technická mechanika. Cílem zkušebního předmětu absolventský projekt je ověřit odborné kompetence absolventa oboru z obsahových okruhů odborného vzdělávání a vzdělávacích oblastí matematického, přírodovědného vzdělávání v kombinaci se vzděláváním v informačních a komunikačních technologiích. Absolventský projekt svojí koncepcí splňuje požadavek RVP, který stanovuje, že nejméně jedna zkouška musí být z oblasti odborného vzdělávání. Nabídka nepovinných maturitních předmětů je tvořena zbývajícími předměty ze skupiny volitelných předmětů, z nichž žák nekoná povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. Profilová část MZ13_LYC.doc čj.:566/2012 1

2 TÉMATA ABSOLVENTSKÉHO PROJEKTU: A) výzkumná práce (sběr a analýza dat z provozu) B) interaktivní prezentace (podpůrné práce pro výuku) C) práce softwarového charakteru D) práce aplikačního využití profi softwaru (Mathematica, databáze apod.) E) práce konstrukčního charakteru se softwarem F) práce konstrukčního charakteru G) práce experimentálního charakteru H) projektová dokumentace (výkresová dokumentace s vizualizací a výpočty) I) práce rešeršního charakteru (přehled a analýza problematiky s ohledem na technické využití) J) soubor pokusů (návody na laboratorní cvičení) K) sbírka řešených úloh příkladů L) sbírka programů M) soubor výkresů Kritéria hodnocení projektu 50 bodů - obsah práce splnění požadavků zadání práce, její komplexnost, rozsah, logické členění a uspořádání výsledků, originalita přístupu, 20 bodů - formální stránka správné používání termínů, dodržování technických norem, stylistická úroveň, grafická stránka vhodná grafická úprava (2D, 3D dokumentace, uplatnění estetických vztahů z hlediska průmyslového designu, apod.), celková formální kvalita odevzdané práce, 20 bodů - přístup žáka aktivita studenta, iniciativa a tvůrčí přístup, soustavnost práce, schopnost komunikace, rozsah využívání zdrojů informací, 10 bodů - prezentace a obhajoba práce. U prací vypracovávaných týmově každý člen týmu má přesně konkretizovaný svůj podíl na daném úkolu, každý člen týmu se musí podílet na práci ve všech sledovaných parametrech, i když míra podílu může být různá. Převod bodového hodnocení na klasifikaci: Počet bodů známka Profilová část MZ13_LYC.doc čj.:566/2012 2

3 TÉMATA ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Základní poznatky z matematické logiky a teorie množin 2. Mocniny a odmocniny, mocninné funkce 3. Lineární funkce, rovnice a nerovnice 4. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice 5. Lineární a kvadratické funkce, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami 6. Soustavy lineárních rovnic, soustava lineární a kvadratické rovnice 7. Goniometrické funkce, grafy, vlastnosti 8. Goniometrické vzorce a rovnice 9. Obsahy rovinných obrazců, objemy a povrchy těles 10. Komplexní čísla, operace s komplexními čísly 11. Řešení rovnic v oboru komplexních čísel 12. Exponenciální a logaritmické funkce 13. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice 14. Funkce a jejich základní vlastnosti 15. Shodná zobrazení v rovině, podobnost a stejnolehlost, Euklidovy věty 16. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině 17. Analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru 18. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině 19. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky 20. Limity a derivace funkce 21. Užití derivací 22. Neurčitý integrál 23. Určitý integrál, užití integrálů 24. Posloupnosti a řady 25. Kombinatorika a pravděpodobnost Profilová část MZ13_LYC.doc čj.:566/2012 3

4 TÉMATA ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU FYZIKA 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce a energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Elektrický náboj a elektrostatické pole 8. Elektrický proud v kovech 9. Elektrický proud v polovodičích 10. Elektrický proud v kapalinách a plynech 11. Magnetické pole 12. Obvod střídavého proudu 13. Mechanické kmitání 14. Mechanické vlnění 15. Vlnová optika 16. Geometrická optika - optické zobrazení 17. Struktura a vlastnosti plynů 18. Struktura a vlastnosti pevných látek 19. Struktura a vlastnosti kapalin 20. Změny skupenství látek 21. Základní poznatky STR 22. Základní poznatky kvantové fyziky, elektronový obal atomu 23. Vlastnosti atomového jádra, jaderné reakce 24. Zákony zachování ve fyzice 25. Energie ve fyzice Profilová část MZ13_LYC.doc čj.:566/2012 4

5 TÉMATA ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU CHEMIE 1. Chemické látky, směsi, separační metody 2. Stavba atomu a radioaktivita 3. Chemická vazba a hybridizace 4. Periodický zákon 5. Názvosloví organických a anorganických sloučenin 6. Chemická rovnováha, termodynamika 7. Roztoky, elektrolyty, elektrolýza 8. Acidobazické reakce, teorie kyselin a zásad 9. Typy reakcí - redoxní a srážecí 10. Výpočty ze vzorců a rovnic 11. S-prvky 12. P-prvky 13. Kovy 14. Koordinační sloučeniny 15. Kvalitativní analýza 16. Kvantitativní analýza 17. Uhlovodíky, izomerie 18. Deriváty uhlovodíků 19. Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin 20. Organokovové sloučeniny 21. Areny 22. Makromolekulární látky 23. Sacharidy, lipidy a bílkoviny 24. Nukleové kyseliny a dědičnost 25. Vitamíny a enzymy Profilová část MZ13_LYC.doc čj.:566/2012 5

6 TÉMATA ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 1. Průniky těles MP,PA 2. Sítě těles - seříznutý jehlan, seříznutý válec, seříznutý kužel 3. Rotační plochy - výtvarný zákon, tečná rovina, konstrukce těles ze zadaných prvků MP, PA 4. Přehled základních pojmů a druhů promítání, řez hranolu MP, PA 5. Průsečík přímky s tělesem - kosý hranol, válec, kužel, koule S, MP, PA 6. Osvětlení - přehled základních pojmů skupina těles MP, PA 7. Vzájemná poloha bodu, přímky a roviny S, MP, PA - zobrazení hranolu, jehlanu 8. Rovnoběžnost přímek a rovin S, MP, PA 9. Vzájemná poloha tří rovin 10. Různoběžné roviny KP, MP, PA - valbové střechy 11. Kolmost přímek a rovin, vzdálenosti S, MP, PA - osa mimoběžek, výška čtyřstěnu 12. Odchylky přímek a rovin S, MP,PA - úhel přímky s rovinou 13. Osová afinita - definice, určenost, řez hranolu, průměty tělesa MP 14. Středová kolineace - definice, určenost, řez jehlanu MP 15. Zobrazení kružnice v obecné rovině MP 16. Nevlastní útvary v rozšířeném E3 - vzájemná poloha rovin, lineární konstrukce kuželoseček 17. Zobrazení roviny - stopy, hl. a spádové přímky MP, PA, souměrnost obrazců dle roviny MP 18. Přímka a rovina ve zvláštní poloze MP, PA - vzdálenost bodu od přímky ve zvl. poloze; transformace průměten MP. 19. Elipsa - definice, tečna, fokální vlastnosti, sdružené průměry, užití afinity, Rytzova konstrukce 20. Parabola - definice, tečna, fokální vlastnosti, parabolický řez rotačního kužele 21. Hyperbola - definice, tečna, fokální vlastnosti, hyperbolický řez rotačního kužele 22. Průsečík přímky s rovinou MP, PA - průsečíky přímky s hranolem, jehlanem v PA 23. Axonometrie - zákl. pojmy, axonometrické jednotky, ax. stopa roviny, zobrazení válce, kužele 24. Mimoběžky příčka směrem, bodem S, MP, PA, osa, vzdálenost MP 25. Řezy rotačních těles kužel MP, PA, koule MP Profilová část MZ13_LYC.doc čj.:566/2012 6

7 TÉMATA ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU TECHNICKÁ MECHANIKA 1. Výslednice silové soustavy - síla pro rovnováhu 2. Rovinná soustava sil procházejících jedním bodem 3. Rovinná soustava rovnoběžných sil 4. Obecná rovinná soustava sil 5. Těžiště těles, čar a ploch 6. Grafické řešení prutových soustav 7. Početní řešení prutových soustav 8. Smykové tření 9. Čepové tření a odpory při valení tělesa 10. Namáhání v tahu 11. Namáhání v tlaku 12. Namáhání ve smyku 13. Namáhání v ohybu 14. Průřezové veličiny pro namáhaní tělesa v ohybu a krutu 15. Průběhy posouvajících sil a momentů u ohýbaných konstrukcí 16. Namáhání v krutu 17. Vzpěrná pevnost 18. Složená a cyklická namáhání 19. Jednoduché a složené převody 20. Pohyby přímočaré 21. Rotační pohyby 22. Současné rovnoměrné a nerovnoměrné pohyby 23. Newtonovy pohybové zákony 24. Vázaný pohyb tělesa 25. Mechanická práce, výkon, účinnost, mechanická energie Profilová část MZ13_LYC.doc čj.:566/2012 7

8 TÉMATA ZKUŠEBNÍHO PŘEDMĚTU ELEKTROTECHNIKA 1. Základní veličiny popisující elektrické pole ve vodičích a nevodičích 2. Rezistivita a konduktivita, teplotní závislost odporu vodičů a polovodičů 3. Práce a výkon elektrického proudu stejnosměrného a střídavého 4. Řešení lineárních obvodů metody smyčkových proudů a uzlových napětí 5. Řešení obvodů s více zdroji, metoda lineární superpozice 6. Théveninova a Nortonova poučka, ekvivalence zdrojů 7. Řešení obvodů s nelineárními prvky 8. Střídavé veličiny, hlavní parametry 9. Symbolická metoda řešení obvodů se střídavým proudem 10. Impedance, aplikace Ohmova zákona a Kirchhoffových zákonů 11. Obvody RC a RL, derivační a integrační článek 12. Obvody RLC, rezonanční obvody 13. Magnetické obvody, veličiny popisující magnetické pole, Hopkinsonův zákon 14. Transformátor 15. Polovodičová dioda usměrňovač, stabilizátor 16. Přeměna elektrické a neelektrické energie - fotodioda, elektroakustické měniče 17. Bipolární tranzistor a jeho vlastnosti 18. Zesilovač s bipolárním tranzistorem diferenciální parametry, linearizovaný model 19. Unipolární tranzistor a jeho aplikace v elektrotechnice 20. Vícevrstvé spínací prvky a jejich aplikace v elektrotechnice 21. Operační zesilovač realizace zesilovačů 22. Zpětná vazba u zesilovače realizace matematických operací 23. Nyquistova podmínka stability RC, LC a XT oscilátory 24. Přechodné děje - násobič napětí a spínané zdroje 25. A/D a D/A převodníky Ing. Luděk Šnajdar ředitel školy Profilová část MZ13_LYC.doc čj.:566/2012 8