Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie I, Deskriptivní geometrie II, Matematický seminář, Seminář z matematiky I (pro vyšší úroveň obtížnosti státní maturitní zkoušky) (od se nenabízí), Seminář z matematiky II (pro zájemce o vyšší matematiku) (od Diferenciální a integrální počet), Finanční matematika a bankovnictví (od ), Maturitní strategie pro matematiku, Cvičení z matematiky (od ). Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Matematika výrazně rozvíjí logické a abstraktní myšlení žáků. Výuka gymnaziální matematiky vede k tvůrčímu a samostatnému myšlení formou řešení úloh, které jsou následně potřebné pro odborné řešení problémů z praxe (statistická zpracování dat, finanční matematika, prostorová představivost, vědecký výzkum). Předmět matematika je řazen jako povinný předmět ve všech třech zaměřeních do čtyř ročníků, ovšem s různou hodinovou dotací vymezenou konkrétním učebním plánem. Ve třetím a čtvrtém ročníku budou žákům nabídnuty jednoleté volitelné předměty v rozsahu dvou hodin týdně, jejichž náplň souvisí se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a příroda (Fyzika), Informatika a informační a komunikační technologie. Výuka probíhá ve třídách, z celkového počtu hodin jsou všechny třídy v jedné hodině děleny na dvě skupiny. Výuka může být doplněna ročníkovými pracemi, odbornými exkurzemi, odbornými dny. Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji Kompetence k učení: učitel žáka vede ke studiu a orientování se v odborné literatuře učitel žáka vede ke tvořivému zpracování získaných informací učitel žáka vede k samostatnému řešení problémů učitel žáka vede k hledání originálních způsobů řešení učitel žáka vede k různé prezentaci výsledků řešení (písemné, grafické, počítačové) Kompetence k řešení problémů: učitel žáka vede k analýze problému a matematizaci reálné situace učitel žáka vede k hledání různých postupů řešení a výběru optimálního způsobu řešení učitel žáka vede k hledání kontrolních mechanismů, s jejichž pomocí usuzuje na správnost závěrů řešení učitel žáka vede k využívání dostupných technologií (kalkulačka, počítač) při získávání potřebných informací Kompetence komunikativní: učitel žáka vede ke správnému formulování odborných dotazů učitel žáka vede k preciznímu využívání matematických symbolů a grafických značek učitel žáka vede k formálně správnému odbornému vyjadřování při písemném i mluveném projevu Kompetence sociální a personální: ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 1

2 učitel žáka vede k aktivní spolupráci s učitelem i žáky v pracovním týmu Kompetence občanské: učitel žáka vede k respektování názorů spolužáků a učitele, k tolerování schopností ostatních žáků Kompetence k podnikavosti: učitel žáka cíleně vede k rozvoji osobních předpokladů v souvislosti s budoucím profesním zaměřením zařazením některých partií matematiky (například finanční matematika, statistika) učitel žáka připravuje na řešení a rozhodování v situacích, které jsou v životě dnešních lidí zcela běžné hypotéky, pojištění, daně, spoření učitel vede žáka k zapojení do předmětových olympiád a soutěží, čímž je mu umožněno srovnání v konkurenci s jeho vrstevníky Výstupy ŠVP Učivo téma Konkretizace Průřezová témata, souvislosti, metody čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce matematiky užívá správně logické spojky a kvantifikátory rozliší definici a větu, rozliší předpoklad a závěr věty rozliší správný a nesprávný úsudek vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich pravdivost a nepravdivost, vyvrací nesprávná tvrzení zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému užívá vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel operuje s intervaly, aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty provádí operace s mocninami a odmocninami, upravuje číselné výrazy odhaduje výsledky numerických výpočtů a efektivně je provádí, účelně využívá kalkulátor upravuje efektivně výrazy s proměnnými, určuje definiční obor výrazu rozkládá mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuje tuto dovednost I. ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Množiny Výroková logika Základní typy množin, určení, operace Intervaly Výrok a jeho negace Složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence) a jejich negace Kvantifikované výroky a jejich negace Definice, věty, důkazy (Hu*, Př-4, Pg-3) Číselné obory Přirozená, celá, racionální a reálná čísla Druhá a třetí odmocnina, jednoduché operace s odmocninami Absolutní hodnota reálného čísla Zavedení a základní vlastnosti komplexních čísel, operace s komplexními čísly, absolutní hodnota komplexního čísla (Hu*, Př-3, Pg-3) Geometrické znázornění komplexních čísel, goniometrický tvar, Moivreova věta ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 2

3 při řešení rovnic a nerovnic řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeší soustavy rovnic, v jednodušších případech diskutuje řešitelnost nebo počet řešení rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy geometricky interpretuje číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuje řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav analyzuje a řeší problémy, v nichž aplikuje řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav Elementární teorie čísel Mocniny Výrazy s proměnnými mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami II. ROVNICE A NEROVNICE (Hu*, Př-3, Pg-3) Řešení kvadratických rovnic s reálnými koeficienty v oboru komplexních čísel (Hu*, Př-3, Pg-3) Řešení kvadratických rovnic s komplexními koeficienty, binomických rovnic v oboru komplexních čísel Zápisy přirozených čísel, násobek a dělitel čísla, znaky dělitelnosti, prvočísla, čísla složená, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek (průběžně) Mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem Mocniny s reálným exponentem Odmocniny: definice n-té odmocniny, počítání s odmocninami Sčítání, násobení a dělení mnohočlenů, rozklad mnohočlenů Krácení, rozšiřování, sčítání, násobení a dělení lomených výrazů Vyjádření neznámé ze vzorce (průběžně) Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou Lineární rovnice, lineární nerovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli Grafické řešení lineárních rovnic a nerovnic Slovní úlohy ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 3

4 Soustavy lineárních nerovnic Lineární rovnice a nerovnice s více neznámými a jejich soustavy Kvadratická rovnice a nerovnice Rovnice vyšších stupňů Některé rovnice a nerovnice, které lze převést na kvadratické a lineární Lineární rovnice se dvěma neznámými Soustavy lineárních rovnic se dvěma a více neznámými Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic Neúplná a obecná kvadratická rovnice (diskriminant, kořeny) Vztahy mezi kořeny a koeficienty Grafické řešení kvadratické rovnice Kvadratická nerovnice Grafické řešení kvadratické nerovnice Řešení rovnic vyšších stupňů Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru Rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami Rovnice s neznámou pod odmocninou Nerovnice s neznámou pod odmocninou Soustavy lineárních a kvadratických rovnic s více neznámými (Hu-3, Př-3, Pg-3) Použití substituce Slovní úlohy ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 4

5 (průběžně) Rovnice a nerovnice s parametry Logaritmické a exponenciální rovnice a nerovnice Lineární a kvadratické rovnice s parametrem (Hu-1*, Př-1, Pg-1) Lineární a kvadratické nerovnice s parametrem Logaritmické a exponenciální rovnice Logaritmické a exponenciální nerovnice (Hu*, Př+Pg ) Řešení aplikačních úloh fyzika, chemie řeší reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizuje možné případy, vytváří model pomocí kombinatorických skupin a určuje jejich počet) využívá kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními čísly diskutuje a kriticky hodnotí statistické informace a daná statistická sdělení volí a užívá vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívá výpočetní techniku) reprezentuje graficky soubory dat, čte a interpretuje tabulky, diagramy a grafy, rozlišuje rozdíly v zobrazení obdobných souborů vzhledem k jejich odlišným charakteristikám Goniometrické rovnice a nerovnice III. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Faktoriál, kombinační čísla a jejich vlastnosti Kombinatorika elementární kombinatorické úlohy, variace, permutace a kombinace bez opakování Permutace, variace a kombinace s opakováním Binomická věta Goniometrické rovnice Goniometrické nerovnice (Hu*, Př+Pg ) Faktoriál, kombinační čísla, Pascalův trojúhelník, výrazy s faktoriály (Hu-3, Př-3, Pg-1) Rovnice s faktoriály (Př-3, Pg-1) Kombinatorické pravidlo součtu a součinu, variace, permutace a kombinace bez opakování, variace s opakováním (Hu-3, Př-3, Pg-1) Permutace s opakováním (Př-3,Pg-1) Binomická věta (Hu-3, Př-3, Pg-1) Řešení aplikačních úloh fyzika Pravděpodobnost Náhodný jev a jeho pravděpodobnost, pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů, nezávislost jevů ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 5

6 (Hu-3, Př-3, Pg-2) Statistika Statistický soubor a jeho charakteristiky (vážený aritmetický průměr, medián, modus, percentil, kvartil, směrodatná a mezikvartilová odchylka) (Hu-3, Př-3,Pg-2) Práce s daty, analýza a zpracování dat v různých reprezentacích načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí a posloupností využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů aplikuje vztahy mezi hodnotami exponenciálních, logaritmických a goniometrických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi modeluje závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech interpretuje z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuje exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice IV. FUNKCE Obecné poznatky o funkcích pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf funkce Vlastnosti funkcí Lineární funkce Funkce absolutní hodnota Definice funkce, jednoznačnost přiřazení, definiční obor, obor hodnot, graf funkce Monotónnost funkce (funkce rostoucí a klesající, funkce prostá), sudá a lichá funkce, omezená funkce, maximum a minimum funkce, periodická funkce Lineární funkce: definice, vlastnosti, graf lineární funkce a jeho využití při řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav, speciální případy lineární funkce přímá úměrnost a konstantní funkce Funkce absolutní hodnota, lineární funkce s absolutními hodnotami, jejich grafy a vlastnosti Využití při řešení slovních úloh Kvadratická funkce Kvadratická funkce: její vlastnosti, graf a jeho využití při řešení rovnic a nerovnic Kvadratické funkce s absolutními hodnotami (Hu*, Př-2, Pg-2) Lineární lomená funkce Lineární lomená funkce: definice, vlastnosti a grafy, nepřímá úměrnost ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 6

7 Lineární lomená funkce s absolutními hodnotami (Př-2, Pg-2) Mocninné funkce, funkce druhá odmocnina Exponenciální a logaritmické funkce Goniometrické funkce, vztahy mezi goniometrickými funkcemi Trigonometrie sinová a kosinová věta; trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníka Posloupnost určení a vlastnosti posloupností, aritmetická a geometrická posloupnost Mocninné funkce s přirozeným a celým exponentem Inverzní funkce, funkce druhá odmocnina Předpis inverzní funkce Exponenciální funkce: definice, graf a vlastnosti Logaritmická funkce: definice, graf a vlastnosti, logaritmus a věty o logaritmech Grafy funkcí s absolutními hodnotami (Hu*, Př+Pg ) Goniometrické funkce: orientovaný úhel, definice, graf, vlastnosti Grafy funkcí s absolutními hodnotami (Hu*, Př+Pg ) Goniometrické vzorce Trigonometrie, sinová, kosinová věta Další trigonometrické věty (Př-2, Pg-2) Pojem posloupnosti, jejich zadání a vlastnosti (Hu-4,Př-4,Pg-4) Aritmetická a geometrická posloupnost, finanční matematika Aplikace v praxi Využití ve finanční matematice ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 7

8 (Hu-4,Př-4,Pg-4) Limita posloupnosti, nekonečná geometrická řada používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a využívá vlastnosti geometrických útvarů v rovině a v prostoru, na základě vlastností třídí útvary určuje vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému v úlohách početní geometrie aplikuje funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuje s proměnnými a iracionálními čísly řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím všech bodů dané vlastnosti, pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu zobrazí ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojí a zobrazí rovinný řez těchto těles řeší planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí užívá různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů) řeší analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech v rovině využívá charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice) určí základní údaje o kuželosečce řeší analyticky úlohy na vzájemnou polohu přímky a kuželosečky V. PLANIMETRIE, STEREOMETRIE A ANALYTICKÁ GEOMETRIE PLANIMETRIE Rovinné útvary Konstrukční úlohy Zobrazení v rovině STEREOMETRIE Úvod do stereometrie Polohové vlastnosti Geometrické útvary v rovině: přímka, polorovina, úhel, dvojice úhlů (Hu-1, Př-1, Pg-2) Trojúhelník, shodnost a podobnost trojúhelníků; mnohoúhelníky (Hu-1, Př-1, Pg-2) Kružnice, kruh, úhly v kružnici (Hu-1, Př-1, Pg-2) Obvody a obsahy rovinných útvarů (Hu-1, Př-1, Pg-2) Euklidovy a Pythagorova věta (Hu-1, Př-1, Pg-2) Množiny bodů dané vlastnosti, jednoduché geometrické konstrukce, konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků (Hu-1, Př-1, Pg-3) Konstrukce na základě výpočtu (Hu-1, Př-1, Pg-3) Shodná zobrazení: osová a středová souměrnost, posunutí, otočení, konstrukční úlohy (Hu-2, Př-1, Pg-3) Stejnolehlost, konstrukční úlohy (Hu-2, Př-1, Pg-2) Volné rovnoběžné promítání, tělesa (Hu-4, Př-2, Pg-4) Základní polohové vlastnosti bodů, přímek a rovin, řezy těles ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 8

9 (Hu-4, Př-2, Pg-4) uvede vlastnosti funkcí (rostoucí, klesající, omezená, sudá, lichá, periodická, maximum, minimum) formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí řeší aplikační úlohy s využitím znalostí o funkcích načrtne grafy požadovaných funkcí porovná obsahy známých rovinných útvarů porovná objemy známých rotačních těles Metrické vlastnosti Tělesa ANALYTICKÁ GEOMETRIE Analytická geometrie úvod Analytická geometrie v rovině Analytická geometrie v prostoru Kuželosečky VI. DIFERENCIÁLNÍ POČET A INTEGRÁLNÍ POČET Spojitost a limita funkce Derivace a jejich aplikace Odchylky přímek a rovin, vzdálenosti bodů, přímek a rovin (Hu-4, Př-2, Pg-4) Objemy a povrchy těles (Hu-4, Př-2, Pg-4) Soustava souřadnic, vzdálenost bodů, vektory v rovině a operace s nimi (Hu-3, Př-3, Pg-2) Souřadnice, vektory v prostoru a operace s nimi (Př-3, Pg-2) Vyjádření přímky v rovině, vzájemná poloha přímek v rovině (Hu-3, Př-3, Pg-3) Vyjádření přímky a roviny v prostoru, polohové a metrické úlohy v prostoru (Př-3, Pg-4) Kružnice, elipsa, hyperbola a parabola analytické vyjádření a vlastnosti (Hu-3, Př-3, Pg-3) Vzájemná poloha kuželosečky a přímky (Hu-3, Př-3, Pg-3) Spojitost funkce, limita funkce v bodě, limita funkce v nevlastním bodě, užití limity funkce (asymptoty, tečny) Derivace funkce, užití derivací při vyšetřování průběhu funkce, průběh funkce, užití diferenciálního počtu ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 9

10 Integrální počet a jeho užití Pojem primitivní funkce, základní vzorce, integrační metody (metoda per partes, substituční metoda, rozklad na parciální zlomky) Určitý integrál, jeho výpočet, užití integrálního počtu (výpočet obsahu rovinného útvaru a objemu rotačních těles) * Matematický seminář Seminář z matematiky I (pro vyšší úroveň obtížnosti státní maturitní zkoušky) Seminář z matematiky II (pro zájemce o vyšší matematiku) Předmět: Deskriptivní geometrie I Předmět Deskriptivní geometrie je řazen jako jednoletý volitelný předmět ve třetím a čtvrtém ročníku ve třídách všech tří zaměření v rozsahu dvou hodin týdně. Výstupy ŠVP Učivo téma Konkretizace Průřezová témata, souvislosti, metody Kótované promítání Mongeova projekce Polohové úlohy Zobrazení bodu a přímky Rovina, hlavní a spádové přímky roviny Úlohy v obecné rovině Zobrazení bodu a přímky Rovina, hlavní a spádové přímky Otáčení roviny do průmětny Třetí průmětna Rovnoběžné roviny Průsečnice rovin Průnik přímky s rovinou Průsek trojúhelníků Kolmost přímek a rovin ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 10

11 Metrické úlohy Tělesa Odchylka přímek Odchylka rovin Odchylka přímky a roviny Vzdálenost bodu od roviny Vzdálenost bodu od přímky Vzdálenost rovnoběžných rovin Hranoly Řez hranolu rovinou Jehlany Řez jehlanu rovinou Průsečík přímky s tělesem Předmět: Deskriptivní geometrie II Předmět Deskriptivní geometrie II je řazen jako jednoletý volitelný předmět ve čtvrtém ročníku ve třídách všech tří zaměření v rozsahu dvou hodin týdně. Je určen pouze pro žáky, kteří absolvovali volitelný předmět Deskriptivní geometrie I. Výstupy ŠVP Učivo téma Konkretizace Průřezová témata, souvislosti, metody Kuželosečky elipsa, hyperbola, parabola Rotační tělesa rotační válec, rotační kužel koule a kulová plocha Pravoúhlá axonometrie Ohniskové definice, vlastnosti Tečna ke kuželosečce Konstrukce ze zadaných prvků Zobrazení válce a kužele Tečná rovina válce a kužele Průsečík přímky s válcovou a kuželovou plochou Rovinné řezy válcové a kuželové plochy Plášť válce a kužele a jeho rozvinutí Tečná rovina a rovinný řez koule Průsečíky přímky s kulovou plochou Zadání axonometrický trojúhelník Základní úlohy a metrické vlastnosti ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 11

12 Zobrazení těles a jejich řezů Předmět: Matematický seminář Předmět Matematický seminář je řazen jako jednoletý volitelný předmět ve čtvrtém ročníku ve třídách humanitního zaměření v rozsahu dvou hodin týdně. Výstupy Učivo téma Konkretizace Průřezová témata, souvislosti, metody Rovnice s parametrem Grafy funkcí s absolutními hodnotami Lineární a kvadratické rovnice s parametrem Grafy kvadratických, lineárních lomených, exponenciálních a logaritmických funkcí s absolutními hodnotami Exponenciální, logaritmické a goniometrické nerovnice Komplexní čísla Systematizace matematiky OPAKOVÁNÍ UČIVA ROČNÍKU Zavedení a základní vlastnosti komplexních čísel, operace s komplexními čísly, absolutní hodnota komplexního čísla Geometrické znázornění komplexních čísel, goniometrický tvar, Moivreova věta Řešení kvadratických rovnic s reálnými koeficienty v oboru komplexních čísel Definice, věty, důkazy Procvičování a prohlubování souvislostí Příprava k profilové maturitní zkoušce Předmět: Seminář z matematiky I (pro vyšší úroveň obtížnosti státní maturitní zkoušky) Vzhledem ke zrušení vyšší úrovně obtížnosti společné části státní maturitní zkoušky z matematiky se tento seminář od žákům nenabízí. ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 12

13 Předmět Seminář z matematiky I je řazen jako jednoletý volitelný předmět ve čtvrtém ročníku ve třídách všech tří zaměření v rozsahu dvou hodin týdně. Výstupy Učivo téma Konkretizace Průřezová témata, souvislosti, metody Další rovnice a nerovnice Rovnice a nerovnice s parametrem Grafy funkcí s absolutními hodnotami Inverzní funkce Exponenciální, logaritmické a goniometrické nerovnice Limita posloupnosti a nekonečná geometrická řada Rovnice vyšších stupňů Nerovnice s neznámou pod odmocninou Binomické rovnice Kvadratické rovnice s komplexními koeficienty Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice s parametrem Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí s absolutními hodnotami Předpis inverzní funkce Testování státní maturity Předmět: Seminář z matematiky II (pro zájemce o vyšší matematiku) (od se užívá název Diferenciální a integrální počet) Předmět Seminář z matematiky II (od Diferenciální a integrální počet) je řazen jako jednoletý volitelný předmět ve čtvrtém ročníku (od ve třetím i čtvrtém ročníku) ve třídách přírodovědného a programátorského zaměření v rozsahu dvou hodin týdně. Výstupy Učivo téma Konkretizace Průřezová témata, souvislosti, metody DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET Spojitost a limita funkce Spojitost funkce, limita funkce v bodě, limita funkce v nevlastním bodě, užití limity funkce (asymptoty, tečny) ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 13

14 Derivace a jejich aplikace Integrální počet a jeho užití Derivace funkce, užití derivací při vyšetřování průběhu funkce, průběh funkce, užití diferenciálního počtu Pojem primitivní funkce, základní vzorce, integrační metody (metoda per partes, substituční metoda, rozklad na parciální zlomky) Určitý integrál, jeho výpočet, užití integrálního počtu (výpočet obsahu rovinného útvaru a objemu rotačních těles) Předmět: Finanční matematika a bankovnictví (nabízen od ) Předmět Finanční matematika a bankovnictví je řazen jako jednoletý volitelný předmět ve třetím a čtvrtém ročníku ve třídách všech tří zaměření v rozsahu dvou hodin týdně. Výstupy ŠVP Učivo téma Konkretizace Průřezová témata, souvislosti, metody Časová hodnota peněz Úročení a diskontování Spoření Umořování dluhu Dluhopisy a jejich ohodnocování Měření rizika investice Finanční trh, bankovní soustava Bankovní produkty Měnová politika, měnové kurzy Jednoduché, složené a smíšené úročení Krátkodobé, dlouhodobé a kombinované Úročení bankovních produktů, RPSN Člověk a svět práce: Finance, finanční gramotnost ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 14

15 Předmět: Maturitní strategie pro matematiku (nabízen od ) Předmět Maturitní strategie pro matematiku je řazen jako jednoletý volitelný předmět ve čtvrtém ročníku ve třídách všech tří zaměření v rozsahu dvou hodin týdně. Výstupy ŠVP Učivo téma Konkretizace Průřezová témata, souvislosti, metody Číselné množiny Algebraické výrazy Rovnice Nerovnice Funkce Posloupnosti Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika Planimetrie Stereometrie Analytická geometrie Příprava k řešení otevřených i uzavřených úloh, nácvik strategie při psaní testů Didaktické testy Předmět: Cvičení z matematiky (nabízen od ) Předmět Cvičení z matematiky je řazen jako jednoletý volitelný předmět ve čtvrtém ročníku ve třídách přírodovědného a programátorského zaměření v rozsahu dvou hodin týdně a je povinný pro žáky, kteří chtějí konat profilovou maturitní zkoušku z matematiky. Výstupy Učivo téma Konkretizace Průřezová témata, souvislosti, metody Další rovnice a nerovnice Rovnice a nerovnice s parametrem Rovnice vyšších stupňů Nerovnice s neznámou pod odmocninou Binomické rovnice Kvadratické rovnice s komplexními koeficienty Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice s parametrem ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 15

16 Grafy funkcí s absolutními hodnotami Inverzní funkce Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí s absolutními hodnotami Předpis inverzní funkce Exponenciální, logaritmické a goniometrické nerovnice Limita posloupnosti a nekonečná geometrická řada OPAKOVÁNÍ UČIVA ROČNÍKU Procvičování a prohlubování souvislostí Příprava k profilové maturitní zkoušce ŠVP (od , změny k , ) Stránka: 16

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA G5 VÝSTUP 5.1 Teorie množin, provádí správně operace s množinami, výroková logika množiny vyžívá při řešení úloh; pracuje správně s výroky, užívá správně logické spojky a kvantifikátory;

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnov předmětu Matematika koordinoval Mgr. Petr Spisar Časová dotace : Nižší gymnázium:

Více

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 6.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od 1.9.2009

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci PORGu Ostrava. Těžiště výuky spočívá v

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Matematika pro matematické skupiny

Matematika pro matematické skupiny Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v 1. 5. ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČIVA 6. 9. ROČNÍK

TEMATICKÝ PLÁN UČIVA 6. 9. ROČNÍK Výstup předmětu Žák Počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly. Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose. Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací.

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více