MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik"

Transkript

1 MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené číslo na prvočinitele užít pojem dělitelnosti přirozených čísel určit největší společný dělitel a nejmenší společný násobek přirozených čísel 1.2. Celá čísla aritmetické operace s celými čísly, číslo opačné 1.3. Racionální čísla pracovat s různými tvary zápisu racionálního čísla a jejich převody provádět operace se zlomky provádět operace s desetinnými čísly, určit řád čísla, umět zaokrouhlovat řešit praktické úlohy na procenta, umět užít trojčlenku znázornit racionální číslo na číselné ose 1.3. Reálná čísla zařadit číslo do příslušného číselného oboru provádět operace v číselných oborech číslo opačné a číslo převrácené znázornit reálné číslo nebo jeho aproximaci na číselné ose určit absolutní hodnotu reálného čísla a chápat její geometrický význam umět znázornit a zapisovat intervaly, určovat jejich průnik a sjednocení užít druhé a třetí mocniny a odmocniny provádět operace s mocninami s celočíselným exponentem, zápis s čísly n a 10, a 1;10), n Z a počítání s nimi ovládat početní výkony s mocninami a odmocninami Mgr. Lenka Florianová Strana

2 2. ALGEBRAICKÉ VÝRAZY 2.1. Algebraický výraz určit hodnotu výrazu určit nulový bod výrazu 2.2. Mnohočleny provádět početní operace s mnohočleny rozložit mnohočleny na součin pomocí vytýkání a pomocí vzorců použít vzorce pro druhou a třetí mocninu dvojčlenu, rozdíl druhých mocnin, součet a rozdíl třetích mocnin 2.3. Lomené výrazy provádět operace s lomenými výrazy určit definiční obor lomeného výrazu 2.4. Výrazy s mocninami a odmocninami provádět operace s výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny n umět použít zápis čísla ve tvaru a 10,n Z,a 110 ; ) Mgr. Lenka Florianová Strana

3 3. ROVNICE A NEROVNICE 3.1. Lineární rovnice a jejich soustavy řešit lineární rovnice o jedné neznámé provádět vyjádření neznámé ze vzorce užít lineární rovnice při řešení slovní úlohy početně řešit soustavy lineárních rovnic o jedné neznámé graficky řešit soustavy lineárních rovnic o jedné neznámé řešit rovnice v součinovém a podílovém tvaru 3.2. Lineární nerovnice o jedné neznámé a jejich soustavy řešit lineární nerovnice o jedné neznámé řešit soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé řešit nerovnice v součinovém a podílovém tvaru 3.3. Rovnice s neznámou ve jmenovateli stanovit definiční obor rovnice řešit rovnice s neznámou ve jmenovateli o jedné neznámé vyjádření neznámé ze vzorce užít rovnice s neznámou ve jmenovateli při řešení slovních úloh využít k řešení slovní úlohy grafu nepřímé úměry 3.4. Kvadratická rovnice řešit úplné i neúplné kvadratické rovnice užít vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice užít kvadratickou rovnici při řešení slovních úloh řešit soustavu kvadratické rovnice a lineární rovnice ( i na slovních úlohách) 3.5. Exponenciální a logaritmické rovnice (jednoduché) řešit jednoduché exponenciální rovnice vedoucí na společný základ a větu: rovnají-li x 2 se 1 x a = a, pak platí x 1 = x2 užít logaritmu a jeho vlastností při úpravách logaritmických rovnic ( 3 věty o logaritmech + definice logaritmu šnek ) řešit jednoduché logaritmické rovnice vedoucí na větu: rovnají-li se loga x1 = loga x2, pak platí x 1 = x2 logaritmovat jednoduchou exponenciální rovnici, užít logaritmování v praktických úlohách Mgr. Lenka Florianová Strana

4 4. FUNKCE 4.1. Základní poznatky o funkcích užít různá zadání funkce používat s porozuměním pojmy:definiční obor funkce,obor hodnot funkce,hodnota funkce v bodě, graf funkce sestrojit graf dané funkce určit průsečíky grafu s osami soustavy souřadnic modelovat reálné závislosti pomocí elementárních funkcí popsat další základní vlastnosti dané funkce: vysvětlit význam koeficientů dané funkce,určit intervaly monotonie, určit bod, ve kterém nabývá funkce extrému 4.2. Lineární funkce užít pojem a vlastnosti přímé úměrnosti, znát předpis funkce přímé úměrnosti f : y = ax,objasnit význam koeficientu a, znát graf přímé úměrnosti určit lineární funkci, znát předpis lineární funkce a její graf, definiční obor a obor hodnot funkce objasnit význam parametrů a, b v předpisu lineární funkce f : y = ax + b určit předpis lineární funkce daných bodů nebo z grafu funkce užít a vysvětlit pojem konstantní funkce, znát předpis f : y = b a graf pro konstantní funkci k užít pojem a vlastnosti funkce nepřímé úměrnosti, znát její základní předpis f : y =, x význam koeficientu k v předpisu funkce, načrtnout její graf řešit reálné problémy pomocí lineární funkce a nepřímé úměrnosti (slovní úlohy) 4.3. Kvadratická funkce určit kvadratickou funkci, znát obecný předpis pro kvadratickou funkci 2 f : y = ax + bx + c stanovit definiční obor a obor hodnot sestrojit graf kvadratické funkce vysvětlit význam parametrů a, b, c v předpisu kvadratické funkce určit intervaly monotonie a bod, v němž nabývá funkce extrému (vrchol paraboly) určit průsečíky grafu kvadratické funkce s osami souřadnic řešit reálné problémy pomocí kvadratické funkce (slovní úlohy) 4.4. Exponenciální a logaritmické funkce určit exponenciální a logaritmickou funkci x zapsat předpisy těchto funkcí f : y = a, f : y = log vysvětlit význam základu a v předpisech obou funkcí stanovit definiční obor a obor hodnot exponenciální a logaritmické funkce a x Mgr. Lenka Florianová Strana

5 sestrojit grafy těchto funkcí použít poznatky o exponenciální a logaritmické funkce v jednoduchých praktických úlohách 4.5. Goniometrické funkce užívat pojmů úhel, stupňová míra a oblouková míra (převody) definovat goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku π π 0 ; definovat goniometrické funkce na intervalu [ ; π ], resp. ; či ; π zapsat předpisy goniometrických funkcí f : y = sin x, f : y = cos x, f : y = tgx, f : y = cot gx určit definiční obor a obor hodnot každé funkce sestrojit grafy všech goniometrických funkcí π π 0 ; určit další vlastnosti funkcí na intervalu [ ; π ], resp. ; či ; π intervaly monotonie extrémy funkcí průsečíky grafů funkcí s osami souřadnic Mgr. Lenka Florianová Strana

6 5. POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA 5.1. Základní poznatky o posloupnostech aplikovat znalosti o funkcích při úvahách o posloupnostech a při řešení úloh o posloupnostech určit posloupnost vzorcem pro n-tý člen, graficky, výčtem prvků vysvětlit rostoucí a klesající posloupnost 5.2. Aritmetická posloupnost určit aritmetickou posloupnost a chápat význam diference užít základní vzorce pro aritmetickou posloupnost 5.3. Geometrická posloupnost určit geometrickou posloupnost a chápat význam kvocientu užít základní vzorce pro geometrickou posloupnost 5.4. Využití posloupností pro řešení úloh z praxe, finanční matematika využít poznatků o posloupnostech při řešení problémů v reálných situacích slovní úlohy na AP a GP řešit slovní úlohy z finanční matematiky ( úrokování, amortizace ). Mgr. Lenka Florianová Strana

7 6. PLANIMETRIE 6.1. Planimetrické pojmy a poznatky správně užít pojmy bod, přímka, polopřímka, rovina, polorovina, úsečka, úhel, dvojice úhlů vedlejších, vrcholových, úhly střídavé a souhlasné znázornit dané objekty užít s porozuměním polohové a metrické vztahy mezi geometrickými útvary v rovině rovnoběžnost, kolmost a odchylka přímek délka úsečky velikost úhlu vzdálenost bodu od přímky rozlišit konvexní a nekonvexní útvary, popsat a správně užívat jejich vlastnosti využívat poznatků o množinách všech bodů dané vlastnosti při řešení úloh Thaletova kružnice osa úsečky, osa úhlu 6.2. Trojúhelníky správně určit objekty v trojúhelníku, znázornit je a správně užít jejich základní vlastnosti, s porozuměním užívat pojmů: vrcholy, strany, těžnice, střední příčky, osy stran a osy úhlů, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku při řešení úloh využívat poznatky vět o shodnosti a podobnosti trojúhelníků aplikovat poznatky o trojúhelnících: obvod, obsah, velikost výšky, Pythagorova věta, poznatky o těžnicích a těžišti řešit praktické úlohy s užitím trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku ( goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku ) řešit obecný trojúhelník ( sinová a kosinová věta, obsah trojúhelníku určeného podle věty sus ) 6.3. Mnohoúhelníky rozlišit základní druhy čtyřúhelníků, správně je popsat a užít jejich vlastností ( rovnoběžníky, různoběžníky, lichoběžníky ) pravidelné mnohoúhelníky pojmenovat, znázornit a správně užít základní pojmy ve čtyřúhelníku: strany,vnitřní a vnější úhly, osy stran a osy úhlů, kružnice opsaná a vepsaná, úhlopříčky, výšky s porozuměním užít poznatky o čtyřúhelníku v úlohách početní geometrie (obvod, obsah, vlastnosti úhlopříček, vlastnosti kružnice opsané a vepsané ) popsat a užít vlastnosti konvexních mnohoúhelníků popsat a užít vlastnosti pravidelných mnohoúhelníků ( správně znázornit a popsat pravidelný mnohoúhelník, znát, z jakých dílčích útvarů je složen ) s porozuměním užít poznatky o pravidelném mnohoúhelníku v úlohách početní geometrie ( obvod a obsah ) 6.4. Kružnice a kruh pojmenovat, znázornit a správně užít základní pojmy týkající se kružnice a kruhu popsat a užít jejich vlastnosti s porozuměním užít polohové vztahy mezi body, přímkami a kružnicemi Mgr. Lenka Florianová Strana

8 aplikovat metrické poznatky o kružnicích a kruzích v početních úlohách ( obvod kruhu délka kružnice a obsah kruhu ) 6.5. Geometrická zobrazení popsat a určit shodná zobrazení: osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí a otočení užít jejich vlastnosti při řešení úloh Mgr. Lenka Florianová Strana

9 7. STEREOMETRIE 7.1. Tělesa charakterizovat jednotlivá tělesa ( hranoly, krychle, kvádr, jehlany, rotační válec, rotační kužel, komolý jehlan a komolý kužel, koule a její části ) znázornit základní tělesa správně užít základní pojmy v tělesech ( vrcholy, hrany, stěny, úhlopříčky, odchylky ) využít poznatků o tělesech v praktických úlohách Mgr. Lenka Florianová Strana

10 8. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE 8.1. Souřadnice bodu a vektoru na přímce určit vzdálenost dvou bodů určit souřadnice středu úsečky užít pojmy: vektor a jeho umístění souřadnice vektoru velikost vektoru provádět početní operace s vektory ( součet vektorů, násobení vektoru reálným číslem ) 8.2. Souřadnice bodu a vektoru v rovině určit vzdálenost dvou bodů určit souřadnice středu úsečky užít pojmy: vektor a jeho umístění souřadnice vektoru velikost vektoru provádět operace s vektory ( součet vektorů, násobení vektoru reálným číslem, skalární součin vektorů ) určit velikost úhlu dvou vektorů aplikovat operace s vektory v úlohách ( úlohy vedoucí na různé typy rovnic nebo na soustavy rovnic ) 8.3. Přímka v rovině zapsat parametrické vyjádření přímky zapsat obecnou rovnici přímky zapsat směrnicový tvar rovnice přímky užít všechny tvary rovnice přímky v úlohách převádět jednotlivé typy rovnice přímky v jiné určit a aplikovat v úlohách polohové a metrické vztahy bodů a přímek: vzájemná poloha přímek ( souřadnice průsečíku dvou přímek ) odchylka dvou přímek vzdálenost bodu od přímky vzdálenost dvou rovnoběžek Mgr. Lenka Florianová Strana

11 9. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA 9.1. Základní poznatky z kombinatoriky užít základní kombinatorická pravidla rozpoznat kombinatorické skupiny ( variace, kombinace, permutace bez opakování ) určit jejich počty užít je v reálných situacích, slovních úlohách počítat s faktoriály ( výrazy s n! ) 5 n + 2 n kombinačními čísly ( úpravy a výpočty výrazů s čísly tvaru,,,... ) 2 n Základní poznatky z pravděpodobnosti s porozuměním používat pojmy náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu, náhodný jev, opačný jev, jev jistý a jev nemožný určit množinu všech možných výsledků náhodného pokusu určit množinu příznivých výsledků náhodného pokusu vypočítat pravděpodobnost náhodného jevu (podle klasické definice pravděpodobnosti, tzn. počet příznivých výsledků náhodného pokusu ku počtu všech možných výsledků náhodného pokusu ) 9.3. Základní poznatky ze statistiky vysvětlit a použít pojmy: statistický soubor, rozsah souboru, statistická jednotka, statistický znak kvalitativní a kvantitativní vypočítat četnost a relativní četnost hodnoty znaku sestavit tabulku četností graficky znázornit rozdělení četností určit charakteristiky polohy ( aritmetický průměr, medián, modus) určit charakteristiky variability ( rozptyl, směrodatná odchylka ) vyhledat a vyhodnotit statistická data v grafech a tabulkách Mgr. Lenka Florianová Strana

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

Statistika pro gymnázia

Statistika pro gymnázia Statistika pro gymnázia Pracovní verze učebního textu ZÁKLADNÍ POJMY Statistika zkoumá jevy (společenské, přírodní, technické) ve velkých statistických souborech. Prvky statistických souborů se nazývají

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D. Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti Ing. Michael Rost, Ph.D. Co je to Statistika? Statistiku lze definovat jako vědní obor, zabývající se hromadnými jevy a procesy. Statistika zahrnuje jak

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více