Rozvaha spol.veba, a.s. v plném znění v tis.kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaha spol.veba, a.s. v plném znění v tis.kč"

Transkript

1 Rozvaha spol.veba, a.s. v plném znění v tis.kč TEXT AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsané vlastní jmění Stálá aktiva Nehmotný investiční majetek Zřizovací výdaje 0 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 0 Software Ocenitelná práva 0 Jiný nehmotný investiční majetek 0 Nedokončené nehmotné investice 0 Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek 0 Hmotný investiční majetek Pozemky Budovy, haly a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný hmotný investiční majetek Nedokončené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek Opravná položka k nabytému majetku Finanční investice Podíl. cenné papíry a vklady v podn. s rozhod. vlivem Podíl. cenné papíry a vklady v podn.s podstat.vlivem 0 Ostatní investiční cenné papíry a vklady 0 Půjčky podnikům ve skupině 0 Jiné finanční investice 0 Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata 0 0 Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku vč.záloh Pohledávky ke společníkům a sdružení 0 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 0 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 0 Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku vč.záloh Pohledávky ke společníkům a sdružení 0 Socální zabezpečení 0 Stát - daňové pohledávky

2 Odložená daňová pohledávka 0 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 286 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 0 Jiné pohledávky Finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek 0 Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní 0 Dohadné účty aktivní PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní jmění Základní jmění Vlastní akcie 0 Kapitálové fondy Emisní ážio 0 Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí 0 Fondy ze zisku Zákoný rezervní fond Nedělitelný fond 0 Statutární a ostatní fondy 0 Hospodářský výsledek minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazený ztráta minulých let 0 Hospodářský výsledek běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy Rezervy zákonné Rezerva na kurzové rozdíly 0 Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 0 Závazku k podnikům s podstatným vlivem 0 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 Emitované dluhopisy 0 Dlouhodobé směnky k úhradě Jiné dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky ke společníkům a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát - daňové závazky a dotace

3 Odložený daňový závazek 0 Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 0 0 Závazku k podnikům s podstatným vlivem 0 Jiné závazky (od r.2003 včetně dohadných položek) Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní 0 Dohadné účty pasivní ( od r.2003 v krátk.závazcích)

4 VZZ spol. VEBA, a.s. v plném znění v tis.kč TEXT Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodej zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu Zůstatk.cena prodaného invest. majetku a materiálu Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů Zúčtování opravných položek do provozních výnosů Zúčtování opravných položek do provozních nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů 0 Převod provozních nákladů 0 Provozní hospodářský výsledek Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0 Prodané cenné papíry a vklady 0 Výnosy z finančních investic Výnosy z cenných papírů a vkladů v podn. ve skup Výnosy z ostatních cenných papírů a vkladů 0 Výnosy z ostatních finančních investic 0 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 Náklady z finančního majetku 0 Výnosy z přecenění maj.cen.papírů 0 Náklady z přecenění maj.cen.papírů 0 ZS rezerv a opr.pol.ve finanční oblasti

5 Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů 0 Převod finančních nákladů 0 Hospodářský výsledek z finančních operací Daň z příjmu za běžnou činnost splatná odložená Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady 0 Daň z příjmu z mimořádné činnost Daň z příjmu z mimořádné činnost - splatná Daň z příjmu z mimořádné činnost - odložená 0 Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 0 Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním

6 Výkaz CF spol. VEBA, a.s.v plném znění v tis. Kč Text P. Hotovost na začátku roku Hosp. výsl. za účet. období Účetní odpisy HIM a NHIM Změna stavu rezerv Zm.st. čas.rozliš. a doh.účtů Změna stavu zásob Změna stavu pohledávek Změna stavu krátk. závazků Zvýšení krátk.úvěrů a fin.výp Snížení krátk.úvěrů a fin.výp Změna stavu krátk.fin.majetku a. Zisk/ztráta z prodeje HIM a NHIM A. Čistý pen.tok z běž. a mimoř.čin Nabytí HIM a NHIM Nabytí finančních investic Výnos z prodeje HIM a NHIM Výnos z prodeje fin. investic Jiné přijmy B. Čistý pen.tok z investiční čin Změna stavu dlouh.závazků Zvýšení stř. a dlouhodob.úvěrů Snížení stř. a dlouhodob.úvěrů Zm.stavu vl.jmění z vybr.oper C. Čistý peněžní tok z fin. činnosti D. Čistý peněžní tok (A+B+C) E. Hotovost na konci roku (P+D)

7 Horizontální analýza rozvahy spol. VEBA,a.s. změna 2003/2002 změna 2004/2003 změna 2005/2004 změna 2006/2005 Položka Kč % Kč % Kč % Kč % AKTIVA CELKEM ,79% ,48% ,34% ,20% Stálá aktiva ,36% ,46% ,89% ,31% Nehmotný investiční majetek ,19% ,98% ,70% 115 6,52% Software ,19% ,98% ,70% 115 6,52% Hmotný investiční majetek ,65% ,97% ,30% ,50% Pozemky ,69% -46-0,29% 249 1,59% ,83% Budovy, haly a stavby ,41% ,87% ,18% ,94% Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,65% ,88% ,85% ,71% Finanční investice Oběžná aktiva ,57% ,45% ,78% ,87% Zásoby ,05% ,02% ,16% ,03% Materiál ,52% ,39% ,81% ,10% Nedokončená výroba a polotovary ,35% ,99% ,61% ,18% Výrobky ,42% ,23% ,42% ,22% Zboží ,65% ,60% ,97% ,69% Dlouhodobé pohledávky ,27% ,60% ,70% ,96% Pohledávky z obchodního styku vč.záloh ,27% ,60% ,70% ,96% Krátkodobé pohledávky ,30% ,50% ,40% ,60% Pohledávky z obchodního styku vč.záloh ,78% ,35% ,90% ,37% Stát - daňové pohledávky ,59% ,37% ,66% 578 7,39% Jiné pohledávky ,95% ,60% ,30% ,76% Finanční majetek ,57% ,65% ,59% ,95% Peníze ,81% ,84% ,13% ,86% Účty v bankách ,28% ,07% ,06% ,90% Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv ,92% ,37% ,51% ,82%

8 PASIVA CELKEM ,14% ,69% ,99% ,08% Vlastní jmění ,59% 369 0,06% ,86% ,13% Základní jmění Základní jmění Kapitálové fondy ,96% ,24% Oceňovací rozdíly z přecenění majetku ,00% ,39% Fondy ze zisku ,92% ,97% 159 0,72% 256 1,15% Zákoný rezervní fond ,92% ,97% 159 0,72% 256 1,15% Hospodářský výsledek minulých let ,21% ,52% ,38% ,80% Nerozdělený zisk minulých let ,21% ,52% ,38% ,80% Hospodářský výsledek běžného účetního období ,96% ,26% ,00% ,67% Cizí zdroje ,40% ,49% ,99% ,75% Rezervy ,74% ,19% ,93% ,63% Ostatní rezervy ,74% ,19% ,93% ,10% Dlouhodobé závazky ,74% ,74% ,67% ,83% Dlouhodobé směnky k úhradě ,47% ,77% ,18% ,87% Jiné dlouhodobé závazky ,67% ,12% ,21% ,01% Krátkodobé závazky ,24% ,57% ,46% ,90% Závazky z obchodního styku ,78% ,08% ,78% ,75% Závazky ke společníkům a sdružení ,03% ,74% ,20% ,34% Závazky k zaměstnancům ,54% ,40% ,63% 772 1,38% Závazky ze sociálního zabezpečení ,02% ,54% ,65% ,76% Stát - daňové závazky a dotace ,70% ,38% ,97% -93-3,68% Jiné závazky (od r.2003 včetně dohadných položek) ,73% ,84% ,48% ,21% Bankovní úvěry a výpomoci ,99% ,43% ,02% ,27% Bankovní úvěry dlouhodobé ,40% ,95% ,71% Běžné bankovní úvěry ,99% ,59% ,99% ,00% Krátkodobé finanční výpomoci ,81% ,00% ,35% Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv ,06% ,27% ,09% ,62%

9 Horizontální analýza VZZ spol.veba,a.s. změna 2003/2002 změna 2004/2003 změna 2005/2004 změna 2006/ Kč % Kč % Kč % Kč % Tržby za prodej zboží ,13% ,37% ,42% ,65% Náklady vynaložené na prodej zboží ,87% ,46% ,28% 97 0,82% Obchodní marže ,33% ,25% ,84% ,31% Výkony ,42% ,69% ,27% ,17% Tržby za prodej vlastních výrobků a ,14% ,39% ,31% ,99% služeb Změna stavu vnitropodnikových ,30% ,32% ,21% ,21% zásob vlastní výroby Aktivace ,00% ,78% 760 6,14% ,42% Výkonová spotřeba ,91% 798 0,10% ,98% ,97% Spotřeba materiálu a energie ,08% ,00% ,11% ,20% Služby ,93% ,30% ,77% ,41% Přidaná hodnota ,60% ,31% ,62% ,47% Osobní náklady ,01% ,19% ,82% ,06% Mzdové náklady ,57% 859 0,37% ,99% ,39% Odměny členům orgánů společnosti a družstva ,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Náklady na sociální zabezpečení ,36% ,52% ,36% ,06% Sociální náklady ,19% ,05% ,86% ,25% Daně a poplatky ,52% ,68% ,04% ,13% Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu Zůstatk.cena prodaného invest. majetku a materiálu Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů Zúčtování opravných položek do provozních výnosů ,05% ,82% ,04% ,77% ,86% ,74% ,24% ,31% ,66% ,12% ,40% ,61% Zúčtování opravných položek do ,90% ,14% ,72% ,58%

10 provozních nákladů Ostatní provozní výnosy ,84% ,88% ,97% ,91% Ostatní provozní náklady ,72% ,46% ,41% ,45% Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní hospodářský výsledek ,93% ,43% ,09% 244 1,13% Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Prodané cenné papíry a vklady Výnosy z finančních investic ,00% Výnosy z cenných papírů a vkladů v podn. ve skup ,00% Výnosy z ostatních cenných papírů a vkladů Výnosy z ostatních finančních investic Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění maj.cen.papírů Náklady z přecenění maj.cen.papírů ZS rezerv a opr.pol.ve finanční oblasti ,54% ,00% ,66% ,16% Výnosové úroky ,04% ,94% ,27% ,28% Nákladové úroky ,26% ,03% ,07% ,10% Ostatní finanční výnosy ,15% ,56% ,07% ,56% Ostatní finanční náklady ,45% ,10% ,98% ,98% Převod finančních výnosů 0 Převod finančních nákladů 0 Hospodářský výsledek z finančních operací ,05% ,44% ,40% ,59% Daň z příjmu za běžnou činnost ,64% ,64% ,13% ,38% - splatná ,69% ,39% ,12% ,93% - odložená ,43% ,50% ,29% ,50% Hospodářský výsledek za běžnou činnost ,19% ,41% ,00% ,67%

11 Mimořádné výnosy ,00% Mimořádné náklady Daň z příjmu z mimořádné činnost ,00% Daň z příjmu z mimořádné činnost - splatná ,00% Daň z příjmu z mimořádné činnost - odložená Mimořádný hospodářský výsledek ,00% Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním ,96% ,26% ,00% ,67% ,40% ,94% ,90% ,02%

12 Vertikální analýza rozvahy spol.veba, a.s Položka Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % AKTIVA CELKEM , , , , ,00 Pohledávky za upsané vlastní jmění 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Stálá aktiva ,24% ,52% ,67% ,48% ,67% Nehmotný investiční majetek ,43% ,29% ,20% ,14% ,16% Zřizovací výdaje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Software ,43% ,29% ,20% ,14% ,16% Ocenitelná práva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Jiný nehmotný investiční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Nedokončené nehmotné investice 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Hmotný investiční majetek ,45% ,02% ,27% ,25% ,28% Pozemky ,48% ,31% ,29% ,25% ,30% Budovy, haly a stavby ,89% ,14% ,49% ,90% ,09% Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,53% ,77% ,41% ,86% ,01% Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Základní stádo a tažná zvířata 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Jiný hmotný investiční majetek 983 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nedokončené hmotné investice ,45% ,26% ,41% ,22% ,35% Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek 107 0,01% ,54% ,67% 261 0,02% ,55% Opravná položka k nabytému majetku 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finanční investice ,37% ,21% ,19% ,09% ,22% Podíl. cenné papíry a vklady v podn. s rozhod. vlivem Podíl. cenné papíry a vklady v podn.s podstat.vlivem ,37% ,21% ,19% ,09% ,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Ostatní investiční cenné papíry a vklady 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13 Půjčky podnikům ve skupině 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Jiné finanční investice 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Oběžná aktiva ,30% ,04% ,05% ,11% ,77% Zásoby ,05% ,28% ,02% ,31% ,67% Materiál ,66% ,88% ,28% ,90% ,10% Nedokončená výroba a polotovary ,07% ,07% ,45% ,12% ,09% Výrobky ,71% ,67% ,64% ,79% ,04% Zvířata 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Zboží ,60% ,57% ,63% ,48% ,36% Poskytnuté zálohy na zásoby 112 0,01% ,09% 181 0,01% 242 0,02% 850 0,07% Dlouhodobé pohledávky ,99% ,78% ,64% ,68% ,22% Pohledávky z obchodního styku vč.záloh ,99% ,78% ,64% ,68% ,22% Pohledávky ke společníkům a sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Jiné pohledávky 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Krátkodobé pohledávky ,05% ,75% ,42% ,37% ,16% Pohledávky z obchodního styku vč.záloh ,03% ,95% ,48% ,67% ,97% Pohledávky ke společníkům a sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Socální zabezpečení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Stát - daňové pohledávky ,94% ,48% ,91% ,62% ,71% Odložená daňová pohledávka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 286 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Jiné pohledávky 587 0,05% ,31% 351 0,03% ,08% ,48% Finanční majetek ,20% ,24% ,96% ,76% ,72% Peníze ,11% ,29% ,17% ,23% ,28% Účty v bankách ,09% ,94% ,80% ,53% ,44% Krátkodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv ,46% ,43% ,29% ,41% ,57% Časové rozlišení ,43% ,43% ,29% ,41% ,57% Náklady příštích období ,42% ,43% ,28% ,40% ,56% Příjmy příštích období 124 0,01% 17 0,00% 17 0,00% 18 0,00% 32 0,00%

14 Kursové rozdíly aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dohadné účty aktivní 291 0,03% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% PASIVA CELKEM ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Vlastní jmění ,43% ,56% ,21% ,08% ,08% Základní jmění ,08% ,74% ,42% ,21% ,08% Základní jmění ,08% ,74% ,42% ,21% ,08% Vlastní akcie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kapitálové fondy 106 0,01% 106 0,01% 106 0,01% 566 0,04% ,31% Emisní ážio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Ostatní kapitálové fondy 206 0,02% 206 0,02% 206 0,02% 206 0,02% 206 0,02% Oceňovací rozdíly z přecenění majetku ,01% ,01% ,01% 360 0,03% ,29% Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fondy ze zisku ,81% ,74% ,83% ,76% ,89% Zákoný rezervní fond ,81% ,74% ,83% ,76% ,89% Nedělitelný fond 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Statutární a ostatní fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Hospodářský výsledek minulých let ,47% ,99% ,69% ,66% ,44% Nerozdělený zisk minulých let ,47% ,99% ,69% ,66% ,44% Neuhrazený ztráta minulých let 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Hospodářský výsledek běžného účetního období ,06% ,08% ,26% ,41% ,36% Cizí zdroje ,06% ,17% ,53% ,70% ,81% Rezervy ,19% ,81% ,67% ,70% ,07% Rezervy zákonné 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 246 0,02% Rezerva na kurzové rozdíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Ostatní rezervy ,19% ,81% ,67% ,70% ,05% Dlouhodobé závazky ,55% ,58% ,95% ,71% ,42% Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Závazku k podnikům s podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Emitované dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobé směnky k úhradě ,03% ,32% ,17% ,40% ,42%

15 Jiné dlouhodobé závazky ,51% ,26% ,78% ,30% 0 0,00% Krátkodobé závazky ,14% ,05% ,84% ,80% ,59% Závazky z obchodního styku ,52% ,35% ,69% ,31% ,36% Závazky ke společníkům a sdružení 302 0,03% 441 0,04% ,80% ,64% ,13% Závazky k zaměstnancům ,00% ,55% ,46% ,40% ,75% Závazky ze sociálního zabezpečení ,73% ,08% ,75% ,46% ,86% Stát - daňové závazky a dotace ,17% ,19% ,16% ,20% ,20% Odložený daňový závazek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Závazku k podnikům s podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Jiné závazky (od r.2003 včetně dohadných položek) ,69% ,84% ,98% ,79% ,30% Bankovní úvěry a výpomoci ,18% ,73% ,07% ,50% ,72% Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0,00% ,81% ,05% ,45% ,76% Běžné bankovní úvěry ,14% ,74% ,02% ,36% ,26% Krátkodobé finanční výpomoci 487 0,04% ,18% 0 0,00% ,69% ,70% Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv ,51% ,27% ,25% ,22% ,11% Časové rozlišení ,31% ,27% ,25% ,22% ,11% Výdaje příštích období ,31% ,27% ,25% ,22% ,11% Výnosy příštích období 93 0,01% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kursové rozdíly pasivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dohadné účty pasivní ( od r.2003 v krátk.závazcích)

16 Vertikální analýza VZZ spol. VEBA, a.s TEXT % % % % % Tržby celkem (pomocná hodnota) Tržby za prodej zboží 1,86% 1,42% 2,37% 1,41% 1,43% Náklady vynaložené na prodej zboží 1,33% 0,95% 2,16% 1,08% 1,00% Obchodní marže 0,53% 0,47% 0,21% 0,33% 0,44% Výkony 98,97% 94,94% 97,10% 106,08% 101,37% Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 98,14% 98,58% 97,63% 98,59% 98,57% Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 0,08% -4,41% -1,55% 6,30% 1,72% Aktivace 0,75% 0,77% 1,03% 1,19% 1,08% Výkonová spotřeba 66,96% 64,57% 63,76% 66,70% 64,84% Spotřeba materiálu a energie 41,71% 40,98% 45,68% 49,71% 50,25% Služby 25,25% 23,59% 18,08% 16,99% 14,58% Přidaná hodnota 32,55% 30,84% 33,56% 39,71% 36,97% Osobní náklady 28,88% 27,54% 27,11% 30,37% 28,99% Mzdové náklady 20,60% 19,52% 19,33% 21,69% 20,77% Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,16% 0,16% 0,16% 0,17% 0,16% Náklady na sociální zabezpečení 7,29% 7,14% 7,00% 7,89% 7,53% Sociální náklady 0,84% 0,71% 0,62% 0,62% 0,53% Daně a poplatky 0,18% 0,21% 0,15% 0,19% 0,14% Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 5,10% 5,01% 5,33% 6,04% 5,28% Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 14,37% 3,02% 2,45% 4,01% 4,94% Zůstatk.cena prodaného invest. majetku a materiálu 9,94% 2,50% 1,13% 2,72% 1,53% Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 0,13% 0,49% -0,43% 0,29% 2,66% Ostatní provozní výnosy 10,39% 25,57% 17,43% 20,70% 35,49% Ostatní provozní náklady 10,87% 27,28% 19,52% 22,85% 36,98% Převod provozních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Převod provozních nákladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Provozní hospodářský výsledek 2,20% -3,60% 0,62% 1,96% 1,81% Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Prodané cenné papíry a vklady 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Výnosy z finančních investic 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 0,00% Výnosy z cenných papírů a vkladů v podn. ve skup 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 0,00% Výnosy z ostatních cenných papírů a vkladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Výnosy z ostatních finančních investic 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Náklady z finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Výnosy z přecenění maj.cen.papírů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Náklady z přecenění maj.cen.papírů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ZS rezerv a opr.pol.ve finanční oblasti -0,03% 0,85% -0,84% 0,34% 0,52%

17 Výnosové úroky 0,07% 0,06% 0,04% 0,03% 0,02% Nákladové úroky 1,72% 1,69% 1,75% 1,77% 1,33% Ostatní finanční výnosy 4,33% 1,76% 3,99% 3,48% 2,82% Ostatní finanční náklady 3,63% 2,72% 3,65% 3,22% 2,22% Převod finančních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Převod finančních nákladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Hospodářský výsledek z finančních operací -0,93% -3,44% -0,53% -1,47% -1,22% Daň z příjmu za běžnou činnost 0,26% -2,10% -0,17% 0,02% 0,23% - splatná -0,02% -1,38% -0,04% 0,12% 0,04% - odložená 0,29% -0,71% -0,14% -0,11% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Hospodářský výsledek za běžnou činnost 1,01% -4,94% 0,26% 0,47% 0,36% Mimořádné výnosy 0,00% 8,56% 0,00% 0,00% 0,00% Mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Daň z příjmu z mimořádné činnost 0,00% 1,52% 0,00% 0,00% 0,00% Daň z příjmu z mimořádné činnost - splatná 0,00% 1,52% 0,00% 0,00% 0,00% Daň z příjmu z mimořádné činnost - odložená 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Mimořádný hospodářský výsledek 0,00% 7,04% 0,00% 0,00% 0,00% Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Hospodářský výsledek za účetní období 1,01% 2,10% 0,26% 0,47% 0,36% Hospodářský výsledek před zdaněním 1,27% 1,52% 0,09% 0,48% 0,59%

18 Analýza CF spol.veba,a.s. změna 2003/2002 změna 2004/2003 změna 2005/2004 změna 2006/2005 Položka Kč % Kč % Kč % Kč % P. Hotovost na začátku roku , , , ,59 1. Hosp. výsl. za účet. období , , , ,67 2. Účetní odpisy HIM a NHIM , , , ,77 3. Změna stavu rezerv , , , ,38 4. Zm.st. čas.rozliš. a doh.účtů , , , ,63 5. Změna stavu zásob , , , ,10 6. Změna stavu pohledávek , , , ,57 7. Změna stavu krátk. závazků , , , ,05 8. Zvýšení krátk.úvěrů a fin.výp , , , ,99 9. Snížení krátk.úvěrů a fin.výp , , , , Změna stavu krátk.fin.majetku a. Zisk/ztráta z prodeje HIM a NHIM , , , ,11 A. Čistý pen.tok z běž. a mimoř.čin , , , , Nabytí HIM a NHIM , , , , Nabytí finančních investic , Výnos z prodeje HIM a NHIM , , , , Výnos z prodeje fin. investic , Jiné přijmy B. Čistý pen.tok z investiční čin , , , , Změna stavu dlouh.závazků , , , , Zvýšení stř. a dlouhodob.úvěrů , Snížení stř. a dlouhodob.úvěrů , , , , Zm.stavu vl.jmění z vybr.oper , , , ,96 C. Čistý peněžní tok z fin. činnosti , , , ,75 D. Čistý peněžní tok (A+B+C) , , , ,71 E. Hotovost na konci roku (P+D) , , , ,95

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Příloha č. 1 Rozvaha

Příloha č. 1 Rozvaha Příloha č. 1 Rozvaha 2006 2008 Označení AKTIVA Řád Rok a b c 2006 2007 2008 AKTIVA CELKEM 001 67 743 67 596 66 706 0 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 B. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) 003

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Výkaz zisku a ztráty - vertikální analýza TEXT řádku v tis. Kč Celkový obrat = Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 B. + Obchodní

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto ROZVAHA k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 336 106 625 112

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) IČ 48 90 87 54 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k:

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 33 Výroční zpráva 2013 Finanční část Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 31.12.2013 Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544 Označ. AKTIVA č. řád. Běžné účetní

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2004 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ Obchodní firma a sídlo Na Bílé 1231 565 01 Choceň Česká republika 2004 12 49286854 Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní Min.účetní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 2001

Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 2001 Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 2001 výtah otevíráte stránky výroční zprávy společnosti, jejíž nosnou a dominantní činností je těžba, úprava, zušlechťování a prodej

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

akciová společnost Výroční zpráva za rok

akciová společnost Výroční zpráva za rok 2016 akciová společnost Výroční zpráva za rok OBSAH Stránka 1 Výroční zpráva REDASH, a.s. 2016 I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi - - II. Údaje o základním kapitálu III. Údaje o cenných

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště neb

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště neb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 30.09.17 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky IČ Václ. Plecitého

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha 1: Peněžní deník

Příloha 1: Peněžní deník Příloha : Peněžní deník Příloha 2: Kniha pohledávek Příloha 3: Kniha dluhů Příloha 4: Inventární karta nehmotného a hmotného majetku Příloha 5: Skladní karta zásob Příloha 6: Inventární karta drobného

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31.12014 (v celých tisících Kč) IČ 0 1 9 7 0 8 0 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje 1 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky vývoje 013 - Software 014 - Ostatní ocenitelná práva 015 - Goodwill 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

FinAnalysis Vstupní údaje Tisk:

FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: 4.11.218 Vstupní data pro finanční analýzu Atlantis PC s.r.o. Gerská 4, 323 Plzeň +42 63 425 485 atlantispc@email.cz Plnou verzi aplikace si můžete zakoupit na www.finanalysis.cz

Více

ROZVAHA. Lesy-voda s.r.o. Náměstí 36 Pilníkov

ROZVAHA. Lesy-voda s.r.o. Náměstí 36 Pilníkov ROZVAHA k... 3... 1...... 1.... 2...... 2... 0... 1... 8.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy-voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí ROZVAHA k...... 3... 1...... 1... 2........ 2... 0... 1... 7........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: Podací číslo: Heslo zjištění stavu: 6bb200c1 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: Podací číslo: Heslo zjištění stavu: 6bb200c1 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 2.7.2014 Podací : 4838595 Heslo zjištění stavu: 6bb200c1 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2018 Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Označení AKTIVA CELKEM řádek Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora IČO 46356967

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝSLEDOVKA - Celkové tržby 99 623 114 594 128 373 151 829 151 148 163 158 155 511 163 037 135 596 139 346 154 202 197 026 178 801 152 718 Tržby za prodej výrobků a služeb 96 674 113 200 125 461 137 070

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více