Zvídavá ovečka objevuje strom poznání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvídavá ovečka objevuje strom poznání"

Transkript

1 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro školní rok 2014/15 Církevní mateřské školy Pacov Zvídavá ovečka objevuje strom poznání Vypracovaly: kolektiv učitelek CMŠ Pacov TVP byl schválen na pedagogické poradě dne Má platnost 1 rok a průběžně je doplňován a aktualizován. 1

2 Charakteristika třídy: TVP Cestička zvídavé ovečky je sestaven pro věkově smíšenou skupinu 21 dětí ve věku od 2,5 do 7 let, z toho 12 děvčat a 9 chlapců. Integrováni: 2 děti Odklad povinné školní docházky: 3 děti Sociokulturně znevýhodněné prostředí: 6 dětí Věk 2,5 4 let: 9 dětí Předškolní děti: 7 Vzdělávací nabídka musí být tedy pestrá, rozvíjející všechny oblasti dětí, strukturována dle obtížnosti s ohledem na specifika a vývojovou úroveň jednotlivých dětí. Zaměřujeme se na podporu prosociálního chování dětí, kdy se učíme si vzájemně pomáhat, naslouchat si a sdílet své radosti i starosti. Učíme se být tolerantní k odlišnostem, vnímat každého jako jedinečného a hodnotného. Obsah vzdělávání: Vzdělávací obsah TVP odpovídá požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání. Vzdělávací obsah je rozpracován do šesti integrovaných bloků dle ŠVP: 1. Když jsem zdravý, tak mě život baví 2. Jsem na světě jediný originál 3. Nejsem na světě sám 4. Svět je plný objevitelských možností 5. Letem světem 6. Katecheze Dobrého pastýře 2

3 Bloky a jejich témata jsou částečně plánovány a částečně vybírány aktuálně během roku dle ročního období, podle událostí ve třídě, v blízkém okolí, podle přání dětí a událostí v jejich rodinách. Děti mají tak možnost sami se podílet na přípravě vzdělávacího obsahu, sami si nepřímo vybírají témata, která jsou pro ně v danou dobu nejvíce zajímavá. Navzájem se propojují, navazují na sebe a doplňují se. Protože jsou možnosti využití bloku různé, mají integrované bloky různý počet témat. 3

4 I. Integrovaný blok: Když jsem zdravý, tak mě život baví Charakteristika a záměry bloku: V tomto bloku se děti seznámí s pojmem zdravá výživa. Dozví se, že i zdravé věci mohou být dobré a chutné, zaměříme se na význam zeleniny a ovoce pro zdraví lidí. Seznámí se s částmi lidského těla, naučí se je poznávat a pojmenovat. Dozví se, že pan doktor nám nechce ublížit, i když jsou některá vyšetření nepříjemná, ale že se nám vždy snaží pomoci. Také, že pokud dodržujeme pravidla a přepisy, přispívá to k našemu bezpečí a dobré náladě. Prostřednictvím běžných situací a plánovaných činností se budeme učit vážit si života a zdraví, pečovat o ně, upevňovat hygienické návyky a pomocí pohybových aktivit dosáhnout duševní pohody a fyzického zdraví. Témata: Moje tělo Chci být zdravý (vitamíny, prevence nemocí) Doktora se nebojíme (nemoci z nachlazení) Malí sportovci (zdravý životní styl) Vytváříme pravidla a dodržujeme je 4

5 Cíle: Seznámí se s nutností osobní hygieny, správných postupů, návyků a s předměty osobní hygieny. Osvojování si poznatků o lidském těle, jeho částech, smyslech a funkcích. Poznávání zdravého životního stylu, nutnosti ochrany zdraví svého i ostatních. Seznámení se s prevencí úrazů, chování u lékaře, se správným užíváním léků. Získání empatie k nemocným, starým či postiženým lidem. Poučení o nebezpečí hrozící od neznámých lidí. Navrhované činnosti: Ukázka a ochutnávka různých druhů zdravé výživy. Rozvíjení jemné motoriky pomocí stavebnic ( např. korálky, mozaika,...) Rozpoznávání chuti ochutnáním různých druhů potravy. Kresba a modelování ovoce a zeleniny. Zdravotní a relaxační cvičení, dechová cvičení. Hry a situace, kde se děti učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých. Říkadla a básně k tématu. Hra na doktora. Prohlížení knih k danému tématu. Rozhovory a diskuze na podkladě zážitků. Stavebnice a puzzle s motivem k danému tématu. Výstupy: Děti si osvojily základní poznatky o zdravém stravování. Děti umí pojmenovat části lidského těla. 5

6 Děti si dokáží uvědomit, co je dobré a co špatné pro jejich tělo, co mu prospívá, co mu škodí. Děti se dokáží soustředit na určitou činnost. Děti se chovají tak, aby neohrozily své zdraví ani zdraví ostatních. Děti mají povědomí o významu péče o čistotu a zdraví lidského těla. Děti umí vyjádřit své pocity (bolest, strach, radost). Děti navazují kontakty s dospělými lidmi, ale chovají se obezřetně při setkání s neznámým člověkem. Kompetence: Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu. Samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej. Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování. Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout. Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje a druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí. 6

7 II. Integrovaný blok: Jsem na světě jediný originál Charakteristika a záměry bloku: Pomáháme dětem poznávat sami sebe, své tělo i pocity. Učíme se mít rádi, takoví, jací jsme. Učíme se vzájemné komunikaci, umět vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity, vzájemně si naslouchat a respektovat se. Podporujeme vztahy ke svým blízkým, ke své rodině a svému domovu. Církevní MŠ je třída věkově smíšených dětí, mladší děti prožívají se staršími dětmi důležité okamžiky, jako např. narození sourozence, stěhování, pořízení zvířecího kamaráda nebo také přípravu na školu a na zápis do první třídy. Témata: Moje rodina Moji kamarádi Jsem šikula Brzy budu školákem Těšíme se na prázdniny 7

8 Cíle: Posilování vztahu k sobě samému, k rodině, kamarádům. Rozvíjení schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a plně prožívat. Rozvíjení komunikativních dovedností. Posilování prosociálních vztahů v rodině i v MŠ. Rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, náležet k tomuto společenství. Poznávání lidského těla a jeho funkcí. Procvičování paměti a pozornosti. Ujasnění si pojmů: číslice, písmena. Rozvoj schopnosti samostatně vyjadřovat své zážitky. Posilovat smysl pro povinnost. Posilování vztahu k místu, kde dítě žije. Posilování národní hrdosti, vztahu k rodné zemi. Navrhované činnosti: Didaktické a námětové hry k tomuto tématu. Rozhovory na téma rodina, fotografie rodiny, popis členů rodiny, kresba rodiny. Hry k rozlišování různých společenských rolí. Denní režimové aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost). Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije. Prohlížení a čtení knih. Grafomotorické cviky. Grafická nápodoba symbolů, čísel, písmen. Reprodukce a dramatizace pohádek. Řadit předměty dle velikosti, množství. 8

9 Snažit se řadit obrázky správně podle děje. Přímé pozorování, prohlídka pamětihodností a důležitých míst (škola, pošta, MÚ, obchody apod.) v Pacově. Písně a básně k tématu. Výstupy: Děti znají své jméno, příjmení, bydliště. Děti znají a dokáží pojmenovat části těla. Děti se dokážou určitou dobu soustředit, dokončí svou práci. Děti předškolního věku dokážou napočítat do deseti. Děti se dokážou samostatně vyjadřovat, dokážou seřadit děj podle obrázků. Děti ovládají koordinaci oka a ruky. Děti mají osvojené správné zacházení s knihami. Děti se dokážou naučit kratší text. Děti se dokáží bránit projevům násilí, říci: Mě se to nelíbí. Kompetence: Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlí proč. V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování. Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života. Dovede požádat o pomoc, kdyže v nouzi. 9

10 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo odmítavý názor nebo postoj. Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit. Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodili jemu nebo okolí. Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. Poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech. Má vytvořené základní návyky společenského chování. Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) přizpůsobit jim své chování. Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. Písně a básně k tématu. 10

11 III. Integrovaný blok: Nejsem na světě sám Charakteristika a záměry bloku: Seznámíme děti s novým prostředím, zvláště ty, kteří přišli do MŠ poprvé. Snažíme se dítěti co nejvíce usnadnit adaptaci na nové prostředí. Příjemným a přijatelným způsobem pro dítě si společně vytvoříme pravidla vztahů a komunikace mezi kamarády a pedagogy. Seznámíme děti s pravidly při vycházkách i s pravidly bezpečného chování ve třídě. Vzájemně se budeme snažit vytvářet příjemné prostředí ve školce, budeme se snažit respektovat jeden druhého a pěstovat kamarádské vztahy. Také společně budeme poznávat život ve společnosti a budeme se učit v ní orientovat. Témata: Naše školička Den v MŠ (režim dne) S kamarády je nám hej Moje maminka Kam patřím (poznej své okolí) 11

12 Cíle: Vytváření si vztahu k MŠ, seznámení dětí mezi sebou a personálem školy, vytváření pravidel společného soužití a nácvik jejich dodržování. Naučit se oslovovat děti i zaměstnance jménem, reagovat na sebe přátelsky, aktivně se účastnit rozhovoru a vzájemně si naslouchat. Rozvoj pohybových schopností dítěte, vedení dítěte k vytvoření návyku pravidelného pohybu Rozvoj základních komunikačních dovedností, mluvit srozumitelně, dokázat o sobě něco říci a naslouchat druhým. Položení základu vztahů k druhým dětem a jejich spolupráci, rozvoj prosociálního chování, rozvoj poznatků o hodnotách a přátelství, o chování kamarádů k sobě navzájem, posilování sebeovládání, podpora spolupráce ve skupině. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, radost z objevování ) Rozvoj jemné a hrubé motoriky. Posilování smyslového vnímání. Rozvoj hudebního cítění. Navrhované činnosti: Prakticky se seznámit s prostředím mateřské školy. Hry na upevňování jmen a správné oslovování kamarádů, na rozpoznávání značek v mateřské škole. Udržování pořádku v MŠ, zalévání květin. Pomoc starších dětí mladším např. s oblékáním, úklidem, úkoly. Pozorování a poznávání okolí při vycházkách. Hry na posilování kamarádských vztahů. Hry na téma vzájemné tolerance, spolupráce. 12

13 Grafomotorické cviky. Říkadla a básně k tématu. Zpěv známých písní, rytmické hry a cvičení. Výtvarné a dramatické ztvárnění prožitků dětí. Rozvoj slovní zásoby a slovního projevu dítěte. Výstupy: Děti se adaptují do prostředí MŠ, získají důvěru k učitelkám. Děti navazují kamarádské vztahy. Děti znají MŠ, orientují se v jejím okolí a pečují o něj. Děti umí rozpoznávat, co je dobré a co zlé. Děti se naučí dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi. Děti zvládají sebeobsluhu a nebojí se požádat o pomoc v případě, že na danou věc nestačí. Děti rozhodují o svých činnostech a nesou za svá rozhodnutí zodpovědnost. Kompetence: Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věk, jazyk, kultury, soc. zázemí, náboženství, životní úrovně). Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti. Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých. Je schopno elementární spolupráce ve dvojicích i skupině. Je ochotno vysvětlovat svůj názor a naslouchat druhým. Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi i dospělými. Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba. 13

14 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití. Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovávat. Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. 14

15 IV. Integrovaný blok: Svět je plný objevitelských možností Charakteristika a záměry bloku: Protože školka leží v okrajové části města, je v její blízkosti několik parků s malými rybníčky a spousta volně přístupných luk, mají děti velkou možnost pozorovat změny a dění v přírodě během jednotlivých ročních období. Úkolem tohoto bloku je v dětech upevňovat základní poznatky o přírodě jako o celku, vést děti k ochraně přírody. Témata z tohoto bloku je možno využívat během roku, v každém ročním období. Témata: Měla babka čtyři jabka (sklízení ovoce) Zvířátka v zimě Na mravenčí pasece (hmyz) Náš dvoreček (mláďata) Malíř podzim (barvy, stomy, keře) Šel zahradník do zahrady (práce na zahradě) Boudo, budko (chystají na zimu) V zoologické zahradě Kam jede traktor? (práce na poli) Hurá do přírody 15

16 Cíle: Seznamování se s různými druhy zvířat a s jejich charakteristickými vlastnostmi. Poznávání známých druhů ovoce a zeleniny. Naučit se řadit podle druhu a velikosti. Osvojení si znalosti barev. Rozvíjení estetické vnímání a všímání si změn v ročních obdobích. Poznávání všemi smysly a jejich rozvíjení. Zdokonalování pohybových schopností (hry se sněhem, dovádění na louce, apod). Rozvíjení a upevňování vztahu k přírodě, vést k úctě k životu. Poznání, že je krásné být na světě. Navrhované činnosti: Pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích. Vycházky do lesa a do okolí. Sběr přírodního materiálu a práce s ním. Orientace v prostoru. Pozorování prací na poli a na zahrádkách v jednotlivých ročních obdobích. Seznamování dětí s tím, jak žijí a jak se stravují zvířátka v jednotl. ročních obdobích. Podle obrázků rozdělovat zvířátka na domácí a volně žijící. Procvičovat barvy. Četba a dramatizace pohádek o zvířátkách. Pracovní a grafomotorické listy. Říkadla a básně k tématu. Kouzelná skříňka smyslové vnímání. Třídění odpadu. Přímé pozorování, pobyt a pohyb v lesoparku. Ekohry, hádanky a pranostiky. 16

17 Výstupy Děti si všímají změn v okolí a v přírodě. Děti získaly nové informace ze života zvířat domácích i volně žijících. Dětí umí přiřadit obrázek mláděte k dospělému zvířeti. Děti se naučí zpaměti krátké texty. U dětí se rozvíjí fantazie. Děti se umí orientovat v prostoru. Děti poznají ovoce a zeleninu podle vzhledu, chuti, vůně. Děti pojmenují jednotlivé stromy, keře a květiny. Kompetence: Má základní poznatky o lidském těle a jeho funkcích. Rozumí tomu, že způsob jakým se chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý na jeho zdraví. Rozlišuje aktivity na ty, které mohou zdraví člověka podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat. Má vytvořenou představu o pojmu závislosti a věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověku (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech). Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje. Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí se chránit. Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. Má vytvořenou představu o zdravé výživě a životosprávě. Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti. Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví. Chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, chronicky.) nemůže dělat řadu věcí, které rád dělá a které patří k jeho životu. 17

18 V. Integrovaný blok: Letem světem Charakteristika a záměry bloku: V tomto bloku se děti seznamují s dopravními prostředky, s bezpečným chováním v silničním provozu, v přírodě, při cestování, ale i na sportovních hřištích. Protože jsme malé město, děti se podle obrázků seznamují s dopravními prostředky ve velkých městech, jako je tramvaj, metro apod. Učí se názvy jednotlivých měsíců, názvy dnů v týdnu, roční období. Dále se seznamují s nejrůznějšími povoláními, sporty, knihou apod. Témata: Vezmeme si hoblík, pilku (zaměstnání, řemesla) Prší, prší, jen se leje (změny počasí) Kniha - studnice moudrosti Jaro ťuká na vrátka Tú, tú, tú, auto už je tu Hřej sluníčko, hřej (změny v přírodě) Skotačení v zimě (sporty, oblečení) Rok je dlouhý copánek Čas pohádek a přání Co děláme celý den 18 Voda, vodička (koloběh vody)

19 Cíle: Seznámení se s různými dopravními prostředky, s místy jejich pohybu, se základními dopravními předpisy a značkami. Osvojení si potřebných pravidel pro bezpečné chování na komunikacích. Seznámení se s věcmi kolem nás, jejich vlastnostmi, správným zacházením, bezpečnou manipulací. Získání povědomí o materiálech, tvarech, polohách předmětů, získají praktické dovednosti pravidelným procvičováním. Osvojení si poznatků, které předcházejí čtení a psaní. Rozvíjení zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdílení, verbální i neverbální. Seznámení se s názvy měsíců, dnů v týdnu a s názvy ročních období. Seznámení se s nejrůznějšími povoláními, řemesly, získají povědomí o významu lidské práce, hodnotách, které prostřednictvím ní vznikají a o spolupráci, návaznosti různých profesí. Uvědomění si užitečnosti, důležitosti a potřeby každé práce. Seznámení se s pravidly bezpečnosti při práci a ochraně zdraví. Seznámení se s širokým spektrem barev, naučí se je pojmenovat, seznámí se vznikem doplňkových barev a uvědomí si význam barev pro náš život. Posilování dětské zvídavosti. Navrhované činnosti: Pohybové hry předvádíme auto, letadlo, lodičku Grafomotorika kreslíme kola, silnici rovnou a klikatou. Kreslíme dopravní prostředek. Výroba dopravních značek. Jízda na kole na školním dopravním hřišti. Návštěva místní policejní stanice. Pohádky, básničky a říkanky na téma jaro, léto podzim zima. Hry na rozpoznávání ročních období. 19

20 Kresba různých ročních období. Co děláme ráno, co děláme večer. Hry na různá povolání. Vyprávění na téma. Co dělá maminka, co dělá tatínek. Rozhovory s Dětmi na téma: Čím bych chtěl být, až vyrostu. Kresba povolání. Práce spojené s knihou řízená i spontánní. Vyhledávání potřebných informací v knihách, seznamování se s nejznámějšími autory, ilustrátory knih. Návštěva knihovny, námětová hra: Na Knihovnu, výroba vlastních knih. Výstupy: Děti znají nejrůznější dopravní prostředky a dokáží je pojmenovat a určit, kde se prostředek pochybuje. Děti mají osvojené základní poznatky o dění a bezpečnosti v silničním provozu. Děti umí pojmenovat dny v týdnu a roční období, jsou seznámeny s názvy ročních měsíců. Děti se znají nejrůznější typy povolání, uvědomují si potřebnost každé z nich. Děti dokáží souvisle vyprávět krátký text. Děti dokáží popisovat předmět, děj na obrázku, poznat různé materiály, tvary, barvy. Děti šetrně zacházejí s vlastními i cizími věcmi 20

21 Kompetence: Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, které dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije. Soustředěně pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje, užívá jednotlivých pojmů. Je zvídavé, má touhu poznávat, dovede se ptát. Přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, je schopné respektovat druhé. Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ali za snahu. Orientuje se v řádu, prostředí, ve kterém žije. 21

22 VI. Integrovaný blok: Katecheze Dobrého pastýře Charakteristika a záměry bloku: Tento tematický blok bude prolínat všemi ostatními bloky. Témata do něj jsou volena podle liturgického roku a vycházejí z liturgie a jsou založeny na křesťanských zásadách. V každém tématu je biblický příběh či obraz z liturgie, který je dítě schopno pochopit. Společně se budeme připravovat na křesťanské svátky, oslavy, slavnosti, zažíváme atmosféru oslav, sdílet společný prožitek, společně upravovat a zdobit prostředí apod. Bloky a jejich témata jsou náhodně vybírány během roku dle ročního období, podle zážitků dětí, událostí ve třídě, v blízkém okolí, podle událostí v rodinách dětí. Děti mají tak možnost samy se podílet na přípravě vzdělávacího obsahu, sami si nepřímo vybírají témata, která jsou pro ně v danou dobu nejvíce zajímavá. Protože jsou možnosti využití bloku různé, mají integrované bloky i různý počet témat, které jsou součástí TVP. 22

23 Témata: Svátek sv. Michaela Svátek sv. Martina Návštěva sv. Mikuláše Doba adventní Klanění mudrců Připravujeme se na svátky velikonoční Panna Maria naše nebeská matka Pán Bůh nás má všechny rád Nadstandardní aktivity: Oslavy svátků a narozenin dětí. Oslavy církevních svátků, Den matek, Den dětí. Účast v zájmových kroužcích. Výlet do ZOO Jihlava, Větrovy Tábor, hrad Kámen. Návštěvy kulturních představení v kině. Adopce na dálku. 23

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Základní škola Mšeno, okres Mělník 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ.

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. ČJ: 2TE/692/2012 POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. Dlouhodobý záměr Základní a Mateřské školy Těrlicko 419, příspěvková organizace. Nejúčinnější a nejlevnější prevencí všech vlivů, které poškozují zdraví

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více