Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám"

Transkript

1 Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: SOŠ a SOU automobilní Kyjov Indikátor Počáteční stav k řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce rozvoje školy. Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce rozvoje školy. role ICT ve vizi školy Pravidelná školení učitelů v oboru ICT Výměnou několika pracovníků (odchod do důchodu, návrat po MD) a školením stávajících se kolektiv stal ICT "zdatnější". Učitelé běžně používají ICT, mají lepší představu o možnostech využití ICT a v některých případech jsou schopni navrhovat zlepšení. Plán vypracovává určený zaměstnanec. Soustředí se na počty a rozmístění počítačů, dostupnost a rychlost připojení do sítě, potřebné programové vybavení apod. Plán je vyvíjen specializovaným týmem. Jeden učitel (ICT koordinátor) nebo skupina učitelů přebírá iniciativu, přípravu i realizaci plánu ve škole. Plán je komplexně integrován do celého ŠVP. Proces je aktivně podporován vedením školy a akceptován všemi zaměstnanci. ICT koordinátor podporuje využití technologií v celé škole. ICT plán Proškolený ICT koordinátor shromažďuje požadavky učitelů na vybavení a navrhuje jim možné reálné varianty zlepšení stavu ICT. Učitelé rozhodnou, co je pro ně přínosné a co ne. Ve škole byl vytvořen tým (zástupce ředitele pro TV, tvůrci ŠVP, předsedové předmětových komisí, ICT koordinátor), který pravidelně konzultuje možnosti nasazení IT. Navrhuje vybavení tak, aby vyhovovalo realizaci ŠVP. Pozornost je zaměřena na podporu využití ICT v různých výukových aktivitách školy. Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení ICT do výukového procesu a na zkoumání nových a efektivnějších přístupů. Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení ICT do výukového procesu a na zkoumání nových a efektivnějších přístupů. využití ICT ve výuce výběr vhodných školení týmu Po absolvovaných školení učitelé již nezápasí se základy obsluhy počítačů a jsou schopni implementovat do výuky nové metody.

2 Škola nastavuje pravidla použití ICT včetně mobilních telefonů, přístupu do internetu atd. Např. prostřednictvím školního řádu. Škola svou strategii rozvoje v oblasti ICT upravuje v souladu se zájmy zaměstnanců, žáků, rodičů i zřizovatele a po domluvě s nimi. Škola svou strategii rozvoje v oblasti ICT upravuje v souladu se zájmy zaměstnanců, žáků, rodičů i zřizovatele a po domluvě s nimi. akceptace přijaté strategie dotazování na poradách zaměstnanců, na třídních shůzkách Škola reaguje na podněty zaměstnanců, žáků a rodičů ( , komunikační systém Bakaláři, Web - kontaktní formulář, Facebook, porady a schůzky) a svoji strategii jejich rozumným požadavkům přizpůsobuje. Existují případy využití ICT jako pomocného nástroje pro výuku žáků se specifickými potřebami (nepřítomnost, špatné výsledky, dysfunkce apod.), ale nejsou koordinovány. Škola podporuje zavádění různých metodických postupů využití ICT s cílem usnadnit žákům odlišných vlastností a specifických potřeb dosažení výukových cílů. Škola má implementován plně inkluzivní model využití ICT (případně i dalších specializovaných pomůcek) dovolující každému žákovi rozvoj podle osobního vzdělávacího plánu. specifické vzdělávací potřeby Sjednotit postup jednotlivých učitelů, shromažďovat na jednom místě pomůcky pro žáky s SP. Pravidelně s možnostmi využití pomůcek seznamovat učitele. Škola respektuje doporučení PPP, se kterými všechny učitele seznamuje výchovný poradce, a používá pomůcky pro ně navržené. Dále je škola schopna díky e-learningovému systému LMS Moodle umožnit žákům individuální rozvoj. 2. ICT ve Školním vzdělávacím programu Jen někteří jednotliví učitelé rozumí výukovým možnostem technologií a umí začlenit ICT do ŠVP. Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, a ví, jak lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky. Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, a ví, jak lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky. porozumění učitelů vhodná školení a další vzdělávání učitelů Velmi kvalitní v oblasti ICT je příprava teoretického vyučování, tady by bylo možné udělit stupeň 4. V praktickém vyučování využívají ICT jen někteří učitelé a to i přesto, že byli zapojeni do přípravy DUM (videoklipy pro opravárenství).

3 Plánování zahrnuje přípravu učitelů a orientuje se převážně na využití ICT ke zdokonalování tradičních forem výuky skupin i jednotlivců. Většina učitelů detailně plánuje způsoby integrace ICT do připravovaných vzdělávacích aktivit. Většina učitelů detailně plánuje způsoby integrace ICT do připravovaných vzdělávacích aktivit. vzdělávací plán školení učitelů, vytvoření spolehlivého úložiště výukových materiálů Výukové materiály máme bezpečně uloženy na intranetu, na webu školy a v LMS Moodle. Učitelé si mohou vybrat úložiště, se kterým se jim nejlépe pracuje. Naše DUM zpracovávají části ŠVP, takže učitelé je pravidelně ve výuce používají, protože jim usnadňují přípravu na hodinu. zkušenosti většiny učitelů Učitelé využívají ICT jako nástroj školní administrativy, pro plánování výuky i na podporu výukových činností typicky formou využití hotových materiálů. vzdělávání učitelů Učitelé využívají ICT tak, aby žáci měli možnost se vzdělávat formou konstruktivně pojatých předmětových i mezipředmětových aktivit. Učitelé využívají ICT tak, aby žáci měli možnost se vzdělávat formou konstruktivně pojatých předmětových i mezipředmětových aktivit. Využití ICT do předmětových a mezipředmětových aktivit je dáno ŠVP. Žáci často používají ICT při vyučování samostatně a jsou vedeni k respektování etických pravidel. Žáci využívají ICT při vyučování soustavně a jsou (kromě etických pravidel) vedeni ke vzájemné spolupráci. Žáci využívají ICT při vyučování soustavně a jsou (kromě etických pravidel) vedeni ke vzájemné spolupráci. zkušenosti většiny žáků projektové vyučování Do ŠVP je zařazeno projektové vyučování s využitím ICT, při kterém žáci pracují ve skupinách a výsledek jejich práce závisí na vzájemné spolupráci.

4 Učitelé využívají ICT cíleně k podpoře výuky žáků, kteří mají krátkodobě nebo dlouhodobě problémy. Učitelé využívají diagnostických ICT nástrojů ke sledování výukových výsledků žáků tak, aby snadněji odhalili vznikající problém a mohli ho vhodným způsobem řešit. Učitelé využívají ICT cíleně k podpoře výuky žáků, kteří mají krátkodobě nebo dlouhodobě problémy. specifické vzdělávací potřeby seznámení učitelů s problematikou zdravotně postižených seznámení s vhodnými pomůckami (školení, porady) V naší škole učitelé nepracují s diagnostikou různých postižení. K odhalení zdravotního postižení dochází většinou na ZŠ a k nám už nastupují žáci se zprávou z PPP. Zdravotně postižené k nám chodí sledovat pracovníci Centra, proto se naši učitelé diagnostikou nezabývají. 3. profesní rozvoj Jen někteří učitelé mají zájem vzdělávat se v oblasti ICT. Většina učitelů má zájem o profesní růst v oblasti ICT a zúčastňuje se především vzdělávacích akcí organizovaných v rámci školy. Většina učitelů má zájem o profesní růst v oblasti ICT a zúčastňuje se především vzdělávacích akcí organizovaných v rámci školy. uvědomění a zapojení Souvisí s stářím kolektivu. Pomůže omlazení týmu a tlak vedení na celoživotní vzdělávání. Učitelé se pravidelně účastní školení pořádaných v učebně školy (např. ActiveBoard, redakční systém, zpracování digitální fotografie, Win8... ) Potřeby profesního rozvoje v oblasti ICT určuje všem zaměstnancům vedení školy (nebo ICT koordinátor). Program profesního rozvoje v oblasti ICT je připravován v souladu s potřebami ŠVP soustavně všemi učiteli ve spolupráci s ICT koordinátorem. Program profesního rozvoje v oblasti ICT je připravován v souladu s potřebami ŠVP soustavně všemi učiteli ve spolupráci s ICT koordinátorem. plánování na vzniku plánu se budou podílet i tvůrci ŠVP Školení v oblasti ICT navrhuje ICT koordinátor po konzultaci s tvůrci ŠVP. Pokud školení probíhá v budově školy, je účast vysoká. Proto je vhodné domlouvat školení v místě školy, popř. e-learningem a webinářů.

5 Někteří učitelé se účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání. Většina učitelů se účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání. Většina učitelů se účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání. zaměření Důležitá školení (vybere ICT koordinátor) pro další využívání vybraných programů, e-learningu a DUM budou pro učitele povinná. Pro nasazení ŠVP byly některé znalosti v ICT nezbytné, proto byla některá školení zařazena na dobu prázdnin (MS Office - rozdíly verzí). Dále ICT koordinátor uděluje individuální konzultace dle potřeby učitelů a ŠVP, které jsou velmi oblíbené a časté. Mezi učiteli je vzrůstající tendence využívat ICT ve výuce a zdokonalovat se. Většina učitelů ví, jak využívat ICT ve výuce, snaží se stále zdokonalovat a pomáhat kolegům. Většina učitelů ví, jak využívat ICT ve výuce, snaží se stále zdokonalovat a pomáhat kolegům. sebedůvěra K sebedůvěře pomáhá pravidelné používání dané techniky a vědomí, že ICT koordinátor je v kritické chvíli ochoten pomoci. Důležité je aby na všech pracovištích se aplikace a technika spouštěly stejným způsobem. Výsledek částečně souvisí s výměnou některých pracovníků (odchod do důchodu, nástup po MD). Mladší lidé, kteří běžně počítač používají snadno zvládnou i jiné programy a zařízení a po proškolení nemají s technikou problémy. Protože většina učitelů techniku zvládá, vždy se najde rychle pomoc těm, kteří si nejsou tak jistí. Vzhledem k tomu že na celé škole používáme stejný OS, interaktivní tabule atd. nemusí se učitelé v každé místnosti učit obsluhovat něco jiného a to také přispívá k jejich sebedůvěře. Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe dochází jen mezi některými učiteli. Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi všemi učiteli dochází často, a to jak osobně, tak online. Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi všemi učiteli dochází často, a to jak osobně, tak online. neformální způsoby profesního rozvoje Součástí ŠVP je prolínání ICT do všech předmětů, kde to má smysl. Učitelé tedy budou muset více spolupracovat s ICT koordinátorem a ostatními učiteli při přípravě svých hodin. K realizaci ŠVP bylo nutné, aby si učitelé předávali své DUM, ověřovali je a opravovali a následně začali používat. V důsledku toho začali častěji konzultovat své nápady, zjistili že vyměňovat si materiály je výhodné a zkvalitňuje a urychluje se tím příprava hodin. 4. integrace ICT do života školy

6 ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k dispozici jak učitelům, tak žákům (typicky s podporou bezdrátové sítě). Učitelé, žáci i širší školní komunita využívají ICT pro vzájemné spojení i pro přístup do školy odkudkoliv a kdykoliv. Učitelé, žáci i širší školní komunita využívají ICT pro vzájemné spojení i pro přístup do školy odkudkoliv a kdykoliv. dostupnost Zde je potřeba rozdělit informace tak, aby potřebné informace byly k dispozici potřebné skupině - informace pro žáky, informace pro rodiče, informace pro veřejnost. pro žáky - LMS systém + klasifikace, absence, výchovná opatření pro rodiče - kompletní informace o studiu jejich dětí ostatní - informace o škole, oborech,... Podle toho se bude technicky jejich přístup řešit různě (web, LMS, VPN...) Škola spustila modul Bakaláři-webové aplikace, zmodernizovala webové stránky (redakční systém, e-studovna pro všechny) a zavedla pro žáky e-learningový systém LMS Moodle. Proto mají učitelé, žáci a rodiče vždy všechny potřebné informace online. Viditelné známky využívání ICT mimo výuku informatiky existují (např. práce na projektech). ICT jsou využívány ve všech výukových aktivitách školy, kde je jejich nasazení přínosné. ICT jsou využívány ve všech výukových aktivitách školy, kde je jejich nasazení přínosné. využití vybavení učebny jazyků dovybavení elektrolaboratoře proškolení učitelů ve využívání techniky v aule pravidelná modernizace diagnostiky na praxi Pro využití ICT i mimo výuku informatiky bylo problematické z nedostatku vybavených učeben. Nyní máme nově vybavenou učebnu cizích jazyků (ActivBoard), počítači vybavenou elektrolaboratoř, dataprojektory téměř ve všech učebnách. Proto je i možné nasazení ICT ve všech předmětech. Koordinátor ICT učí ostatní učitele ovládat počítače a pomáhá jim se školní administrativou. Školní koordinátor ICT má přiměřenou kvalifikaci a zabývá se především pomocí ostatním učitelům implementovat nejvhodnější metody využití technologií. Školní koordinátor ICT má přiměřenou kvalifikaci a zabývá se především pomocí ostatním učitelům implementovat nejvhodnější metody využití technologií. metodická podpora ICT koordinátor absolvoval obor Koordinace v ICT. Aby mohl seznamovat s novinkami v oblasti vzdělávání ostatní učitele a navrhovat nové technologie, bude se pravidelně dál vzdělávat. Školní ICT koordinátor se stále vzdělává (absolvuje pravidelně školení pořádaná MU v Brně, SSŠ Brno, Mendelovou univerzitou v Brně, VUT Brno, firmou Microsoft, Apple...). Je proto schopen navrhovat učitelům nové technologie.

7 Škola o sobě na internetu publikuje pouze základní informace, které se aktualizují jen výjimečně. Webová prezentace školy je vytvářena podle jasných pravidel. Obsahuje stále aktualizované platné informace a zajímavosti. Školní web je vytvářen využitím vhodného redakčního systému a obsahuje nejen aktuální informace, ale též materiály vytvořené jak učiteli, tak žáky. prezentace na internetu Modernizace webu školy na dynamické stránky s redakčním systémem, do kterého budou moci vstupovat a vkládat informace všichni proškolení učitelé. Škola zmodernizovala svůj web. Při autoevaluaci podle Ondřeje Neumajera získal toto hodnocení: 85 bodů Dobrý školní web Takto ohodnocený školní web patří k té lepší části školních webů na českém Internetu. Na slabých stránkách ještě pracujeme, takže výsledek bude brzy ještě lepší. Škola dává žákům některé materiály k dispozici online. Všichni učitelé jsou vedeni k tomu, aby digitální výukové materiály poskytovali žákům prostřednictvím internetu. Kromě LMS je používán specializovaný systém řízení školy integrující výukové materiály, záznamy výukových výsledků žáků (známky, e-portfolio), rozvrh apod. Rozlišuje různé pravomoci uživatelů (včetně rodičů). elearning Vytvoření spolehlivého úložiště souborů. Seznámení učitelů, jak s úložištěm pracovat. Zde zaznamenala škola výrazný pokrok. Škola používá pro výuku LMS Moodle, který běží na serverech MU v Brně. Klasifikace ze systému Moodle je možné exportovat do systému Bakaláři (evidence, klasifikace, absence, výchovná opatření, domácí úkoly, komunikační systém, dokumenty,...), kde mají žáci a jejich zákonní zástupci kompletní informace o studiu. spojení s vnějším světem Pro komunikaci mezi školou, rodiči, zřizovatelem apod. jsou využívány různé nástroje internetu ( , Skype, webový kontaktní formulář, textové zprávy). Kromě běžné komunikace nabízí škola širší školní komunitě pravidelně aktualizované informace o sobě. Do komunikace s vnějším světem se zapojují i učitelé např. formou osobních či třídních blogů. Kromě běžné komunikace nabízí škola širší školní komunitě pravidelně aktualizované informace o sobě. Do komunikace s vnějším světem se zapojují i učitelé např. formou osobních či třídních blogů. založit redakční systém registrace školy na facebooku začít používat modul Bakaláři - webové aplikace Díky novému redakčnímu systému mohou učitelé podávat informace o svých aktivitách na webu školy. Dále byly založeny oficiální facebookové stránky školy, které zatím získávají přátele.

8 Někteří učitelé ojediněle využívají ICT při práci na výukových projektech. Škola pravidelně realizuje jednotlivé či celoškolní projekty využívající ICT. Škola pravidelně realizuje jednotlivé či celoškolní projekty využívající ICT. projekty mezipředmětové aktivity zadány v ŠVP Součástí ŠVP je i projektové vyučování s využitím ICT. ICT jako pracovní nástroj nutný k realizaci výukové činnosti na půdě školy (informační zdroje, zpracování dat, tvorba dokumentů). ICT plně integrovány téměř do všech činností tak, že jejich přítomnost je chápána jako samozřejmost. ICT plně integrovány téměř do všech činností tak, že jejich přítomnost je chápána jako samozřejmost. pohled žáka - zvýšení počtu počítačů a učeben vybavených ICT - umožnění tisku a skenování na sdílených zařízeních a přístupu k informacím i mimo vyučování (sdílená tiskárna, scanner, wifi) Části školy jsou pokryty WiFi, žáci mají k dispozici kopírovací stroj Konica Minolta bizhub c360 (kopírka, tiskárna, scanner, OCR), žáci mají přístup do učebny VT o přestávkách. Mají tedy, pokud potřebují, ICT k dispozici během celé výuky. 5. ICT infrastruktura Existuje pouze základní stupeň plánování nákupu ICT. Plán nákupu ICT sleduje více souvislostí. Kromě ceny též standardizaci vybavení, záruční podmínky, ekologickou likvidaci apod. Plán nákupu ICT sleduje více souvislostí. Kromě ceny též standardizaci vybavení, záruční podmínky, ekologickou likvidaci apod. plán pořizování ICT Při nákupu ICT technologií zvažovat cenu, záruku, servis, dostupnost servisu, a likvidaci, reference. Nákup konzultovat s odborníky v oboru. Veškeré nákupy ICT koordinátor konzultuje s odborníky v oboru a s jejich pomocí stanovuje kritéria výběru.

9 LAN a internet Všechny prostory školy a všechny počítače jsou připojeny do lokální sítě a jejím prostřednictvím do internetu. Zároveň je řešen přístup k výukovým materiálům a síťovým zdrojům uvnitř i vně školy. Všechna data vztahující se k výuce (např. e-portfolio) jsou k dispozici z libovolného počítače kdekoli na internetu v případě, že má uživatel oprávnění s nimi nakládat. Uživatel se vůbec nezabývá tím, kde jsou data fyzicky uložena. pořízení nebo vytvoření e-learningového systému Všechna data vztahující se k výuce (např. e-portfolio) jsou k dispozici z libovolného počítače kdekoli na internetu v případě, že má uživatel oprávnění s nimi nakládat. Uživatel se vůbec nezabývá tím, kde jsou data fyzicky uložena. Data jsou uložena v systémech Bakaláři a LMS Moodle. Prostřednictvím těchto systémů se uživatel vždy ke svým datům dostane. Technická podpora je prováděna nahodile v převážné míře formou objednávky. Pracovník školy zajišťuje pouze technický dohled. Technická podpora je zajištěna po celý rok formou pracovně nebo obchodně právního vztahu. Přitom se technický dohled soustředí na udržení stávajícího stavu. Technická podpora je řešena systémově, zajišťuje stabilní provoz infrastruktury a je zaměřena na její koncepční rozvoj v souladu s ŠVP. technická podpora Zvážit uzavření smlouvy o technické podpoře Technickou podporu zajišťuje převážně ICT koordinátor, který v případě potřeby objednává služby smluvně zajištěné firmy a konzultuje možnosti dalšího rozvoje s odborníky v oboru. Koordinátor tuto službu vykonává zadarmo. digitální učební materiály Učitelé mají zásobu ověřených nekomerčních či komerčních digitálních výukových materiálů k podpoře výuky a opakovaně je používají. Učitelé průběžně vyhledávají nové materiály a obsah výuky se pomocí nich dynamicky mění. Učitelé digitální učební materiály nejen vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě upravují a vytvářejí nové, které následně sdílejí s ostatními (např. na <a href="http://dum.rvp.cz/">dum</a>). Vedení školy vytváří tlak na použití DUM i jinými učiteli než autory materiálů a aktualizaci materiálů dle novinek v oboru. Protože do tvorby DUM se zapojila většina učitelů, jsou tito schopni digitální materiály nejen najít a používat, ale i upravovat a vytvářet.

10 Kromě spec. učebny jsou počítači, dataprojektory či interaktivními tabulemi a internetem vybaveny i některé další třídy. Minimálně jedním připojeným počítačem s dataprojektorem či interaktivní tabulí je vybavena většina učeben. Škola alespoň omezeným způsobem umožňuje připojení žákovských mobilních zařízení do sítě. Minimálně jedním připojeným počítačem s dataprojektorem či interaktivní tabulí je vybavena většina učeben. Škola alespoň omezeným způsobem umožňuje připojení žákovských mobilních zařízení do sítě. ICT vybavení nákup potřebné techniky Škola během sledovaného období dovybavila téměř všechny učebny potřebnou technikou tak, aby především učitelé mohli své DUM kdykoli použít. Žáci mají k dispozici wifi ve dvou lokalitách. Škola má propracovanou politiku nákupu potřebných licencí pro použití učiteli i žáky nejen v prostorách školy. Škola má propracovanou politiku nákupu potřebných licencí pro použití učiteli i žáky nejen v prostorách školy. Škola má propracovanou politiku nákupu potřebných licencí pro použití učiteli i žáky nejen v prostorách školy. licence

11 Vytištěno:

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN 1. Základní údaje o škole Název: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Adresa: 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače ŠVP Elektronické počítače SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Elektronické počítače Obor (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více