Podklady pro ICT plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady pro ICT plán 2012-2014"

Transkript

1 Podklady pro ICT plán Škola: Gymnázium KM Indikátor Aktuální stav k Plánovaný stav k řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce rozvoje školy. Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce rozvoje školy. role ICT ve vizi školy Uplatnění každého jedince je podmíněno schopností využívat všudypřítomné technické prostředky a je nutné budování školy se speciálními počítačovými učebnami a učebnami s multimediálními technologiemi. Plán vybudování 5 učeben s audiovizuální technikou, jedné další počítačové učebny pro 30 žáků, obnova techniky v jedné počítačové učebně, zkvalitnění počítačů učitelů. Plán je komplexně integrován do celého ŠVP. Proces je aktivně podporován vedením školy a akceptován všemi zaměstnanci. ICT koordinátor podporuje využití technologií v celé škole. ICT plán Integrace technologií do výukového procesu v předmětech dějepis, zeměpis, fyzika, cizí jazyk, matematika, chemie, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova Dostatečné vybavení školy technologiemi, konektivitou a softwarem souvisí se soustavným zvyšováním technologických kompetencí pedagogických pracovníků a žáků. Pravidelné semináře učitelů k seznámení s novými výukovými programy. Využití akcí PiL centra. Pozornost je zaměřena na podporu využití ICT v různých výukových aktivitách školy. Pozornost je zaměřena na podporu využití ICT v různých výukových aktivitách školy. využití ICT ve výuce Výukové aktivity se zaměří (ve vhodném tematickém celku)na sledování prezentací, zkoumání statických i pohyblivých obrázků, poslouchání audia, počítačové simulace jevu nebo modelu, procházení virtuálních muzeí, digitálních archivů, zkoumání databází, tvorbu myšlenkových map. Znalosti učitelů v oblasti technologií i předmětu povedou ke tvorbě materiálů používaných pro určitou výukovou aktivitu, tvorba testů, využití EDU. akceptace přijaté strategie Škola přizpůsobuje plány rozvoje inovativnímu využití ICT a daří se jí je naplňovat. Dochází k posilování etického a odpovědného přístupu k technologiím. Případy zneužití ICT jsou ojedinělé a celou komunitou aktivně odsuzované. Škola přizpůsobuje plány rozvoje inovativnímu využití ICT a daří se jí je naplňovat. Dochází k posilování etického a odpovědného přístupu k technologiím. Případy zneužití ICT jsou ojedinělé a celou komunitou aktivně odsuzované.

2 Jsou daná pravidla pro využívání prostředků ICT (hardware, software, internet) ve škole v době vyučování i při mimoškolních aktivitách. Výukové programy jsou dostupné pro učitele. Aplikace a online rozhraní je dostupné i žákům pro podporu vzdělávání. Využití ICT je obecně zaměřeno především na hledání vhodných výukových zdrojů a na podporu výuky všech žáků bez rozdílu. Škola podporuje zavádění různých metodických postupů využití ICT s cílem usnadnit žákům odlišných vlastností a specifických potřeb dosažení výukových cílů. specifické vzdělávací potřeby Při přípravě a hodnocení žákům s VPU umožnit využití počítače a vhodných programových aplikací na základě doporučení specializovaných pracovišť. Učitel je schopen předkládat žákům prostřednictvím počítače různé výukové aktivity a sledovat jejich výsledky. S daty může pracovat při plánování individuálních činností. Podpora žáků se SVP při práci s počítači. 2. ICT ve Školním vzdělávacím programu Jen někteří jednotliví učitelé rozumí výukovým možnostem technologií a umí začlenit ICT do ŠVP. Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, a ví, jak lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky. porozumění učitelů Učitelé mají možnost seznámit se se všemi použitelnými způsoby aplikace technologií ve výukovém procesu formou DVPP (e-learning). Učitel vytváří výukové aplikace na podporu výukové aktivity, používá soubor software nástrojů ke zdokonalení výukových postupů tak, aby se žák aktivně zapojil a byly využity jeho tvůrčí schopnosti. Plánování zahrnuje přípravu učitelů a orientuje se převážně na využití ICT ke zdokonalování tradičních forem výuky skupin i jednotlivců. Většina učitelů detailně plánuje způsoby integrace ICT do připravovaných vzdělávacích aktivit. vzdělávací plán Schopnost učitelů pracovat ve výuce s technologiemi vyžaduje neustálou přípravu, je vhodné využití vzájemné spolupráce učitelů, např. virtuální hospitace. Způsob přípravy není možný jen přijetím sdílených výukových materiálů, je nutný individuální přístup pro zvolenou skupinu. zkušenosti většiny učitelů Učitelé využívají ICT jako nástroj školní administrativy, pro plánování výuky i na podporu výukových činností typicky formou využití hotových materiálů. Učitelé využívají ICT tak, aby žáci měli možnost se vzdělávat formou konstruktivně pojatých předmětových i mezipředmětových aktivit. Učitelé využívají například portálu Veskole.cz pro využití interaktivní tabule, Metodik.cz pro využívání e-

3 learningu, vytváří školní projekty pro podporu využití digitálních technologií, projekty etwinningu, portál RVP.cz Moderní učitel by měl využít možnosti nástrojů, které lze ve výuce použít v souvislosti ICT. Žáci často používají ICT při vyučování samostatně a jsou vedeni k respektování etických pravidel. Žáci často používají ICT při vyučování samostatně a jsou vedeni k respektování etických pravidel. zkušenosti většiny žáků Škola zajistí dostupnost technologií ve výuce, počítač s internetem ve všech odborných učebnách, postupné vybavování učitelů přenosnými počítači, sestaví pravidla používní vlastních počítačů žáků ve školní síti. Vybavení školy úzce souvisí s tím, aby vedení školy i učitelé byli schopni technologie při práci vhodným způsobem integrovat. Učitelé si uvědomují, že ICT může pomáhat žákům se specifickými (zvláštními) potřebami. Učitelé využívají ICT cíleně k podpoře výuky žáků, kteří mají krátkodobě nebo dlouhodobě problémy. specifické vzdělávací potřeby Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazeni do třídního kolektivu, na základě posudku PPP jsou doporučeny postupy vzdělávání těchto žáků. Nejméně dva učitelé získají certifikát pro zajištění maturitní zkoušky pro žáky s PUP. Žáci se diagnostikovanou specifickou poruchou učení mají možnost využití osobního PC při výuce, pro domácí cvičení, plnění úkolů pro hodnocení žáka. 3. profesní rozvoj Většina učitelů se účastní nejen celoškolních a hromadných vzdělávacích akcí, ale vzdělává se v oblasti ICT též individuálně. Většina učitelů se účastní nejen celoškolních a hromadných vzdělávacích akcí, ale vzdělává se v oblasti ICT též individuálně. uvědomění a zapojení Škola umožňuje učitelům propojení osobního počítače se školním (dálkový přístup), podporuje DVPP v oblasti ICT. Škola využívá podpory Školních center, které pomáhají při přípravě a realizaci projektů, zajišťují vzdělávání s využitím online nástrojů, spolupracují s metodiky ICT. plánování Program profesního rozvoje v oblasti ICT je připravován v souladu s potřebami ŠVP soustavně všemi učiteli ve spolupráci s ICT koordinátorem. Program profesního rozvoje v oblasti ICT je připravován v souladu s potřebami ŠVP soustavně všemi učiteli ve spolupráci s ICT koordinátorem. Vedení školy průběžně monitoruje stav úrovně zvládání a používání PC technologií.

4 Technické parametry využívaných počítačů musí souviset s podporou výukových procesů v souladu s ŠVP. K ověřování výsledků vzdělávání je nutné využívat srovnání různých škol. Většina učitelů se účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání. Většina učitelů se účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání. zaměření Učitel je schopen předkládat žáků hotové výukové programy a postupně se připravuje na použvání rozsáhlejších SW nástrojů. Učitelé začnou připravovat vlastní výukový software. Uplatňování technologií je jednou z možností praktických činností ve výuce, ale nutné ověřovat očekávaný dopad příslušných aktivit na žáky. Mezi učiteli je vzrůstající tendence využívat ICT ve výuce a zdokonalovat se. Mezi učiteli je vzrůstající tendence využívat ICT ve výuce a zdokonalovat se. sebedůvěra Využívání technologií úzce souvisí s osobním vybavením a možností přípravy vyučovací aktivity i mimo školu. Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe dochází jen mezi některými učiteli. Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi všemi učiteli dochází často, a to jak osobně, tak online. neformální způsoby profesního rozvoje Členové předmětových komisí spolupracují na tvorbě výukových materiálů, jejich přípravě, ověřování a zdokonalování. Tvorba a realizace výukových materiálů zapojuje členy různých předmětových komisí. Vzájemná spolupráce učitelů při přípravě výukových aktivit je nezbytná. Pro začátek škola využívá vzájemných předmětových hospitací, je dán přehled příkladů dobré praxe v hodinách cizích jazyků, biologie, tělesné výchovy, dějepise. Podporovány jsou virtuální hospitace. 4. integrace ICT do života školy Učitelé i žáci pracují s ICT plánovaně a pravidelně. ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k dispozici jak učitelům, tak žákům (typicky s podporou bezdrátové sítě). dostupnost Škola předpokládá vybudování dalších pěti multimediálních učeben, inovaci jazykových učeben, zřízení nové terminálové učebny. Navrhované změny souvisí s finančním zabezpečením. V každém kabinetu se předpokládá počítač připojený ke školní síti a k internetu, tiskárna. Pro 10 učitelů bude mít možnost využít notebook s

5 dataprojektorem nebo notebook připojit ve třídách k projektorům a pracovat s dvěma interaktivními tabulemi. Viditelné známky využívání ICT mimo výuku informatiky existují (např. práce na projektech). ICT jsou využívány ve všech výukových aktivitách školy, kde je jejich nasazení přínosné. využití Aplikace technologií je určena vzdělávacími cíli a přizpůsobena individuálním potřebám žáků, podpora vlastní tvořivé činnosti žáků musí být v souladu se vzdělávacími potřebami. Technologie nejsou jedinou možností vzdělávání. Výukový cíl může být podporován dalšími činnostmi. Koordinátor ICT učí ostatní učitele ovládat počítače a pomáhá jim se školní administrativou. Školní koordinátor ICT má přiměřenou kvalifikaci a zabývá se především pomocí ostatním učitelům implementovat nejvhodnější metody využití technologií. metodická podpora Koordinátor ICT musí ovládat informační a komunikační technologie, rozumět tomu, jak technologie ovládat ve výuce, zajišťuje HW, SW, spojení s internetem, spolupracuje s učiteli při zavádění nových výukových aktivit, vede učitele ke zvýšení schopnosti pracovat s technologiemi, spolupracuje se žáky, zapojuje technologie do více činností školy.. HW vybavení a funkčnost zajišťuje specializovaná firma za minimální měsíční poplatek, koordinátor ICT má na splnění požadovaných úkolů podle vyhlášky o pedagogických pracovních snížený úvazek o čtyři hodiny. Je nutné zajistit kapacitu a inovaci serverů. Školní web je vytvářen využitím vhodného redakčního systému a obsahuje nejen aktuální informace, ale též materiály vytvořené jak učiteli, tak žáky. Školní web je vytvářen využitím vhodného redakčního systému a obsahuje nejen aktuální informace, ale též materiály vytvořené jak učiteli, tak žáky. prezentace na internetu Redakční systém využívají předmětové komise, správci ICT, vedení školy, informace je nutné stále aktualizovat a postupně zapojovat do prezentací na webu většinu pedagogů. Škola má vlastní webové stránky vytvořené pomocí redakčního systému. Škola dává žákům některé materiály k dispozici online. Škola dává žákům některé materiály k dispozici online. elearning Zvyšovat počet studijního materiálu pro domácí přípravu žáků prezentovaného online, využívat elearningu v cizích jazycích, pravidelně hodnotit žáky a komunikovat se zákonnými zástupci prostřednictvím iskoly, vytvářet a používat rozvrh, platový výměr, evidenci majetku, pracovní doby, účetnictví pomocí vhodného programu. používaný software Bakaláři (rozvrh, suplování, třídní kniha, matrika), iskola, Gordic (účetnictví, evidence majetku), Win zápočet

6 spojení s vnějším světem Kromě běžné komunikace nabízí škola širší školní komunitě pravidelně aktualizované informace o sobě. Do komunikace s vnějším světem se zapojují i učitelé např. formou osobních či třídních blogů. Kromě běžné komunikace nabízí škola širší školní komunitě pravidelně aktualizované informace o sobě. Do komunikace s vnějším světem se zapojují i učitelé např. formou osobních či třídních blogů. domácí příprava, pracovní listy, výukové materiály, prezentovány na webových stránkách školy, při výuce používání dalších vlastních mobilních zařízení Škola má zkušenosti s integrací ICT do mezipředmětových aktivit a větších rozsáhlejších projektů (např. etwinning nebo Comenius). Tyto aktivity jsou součástí ŠVP. Škola má zkušenosti s integrací ICT do mezipředmětových aktivit a větších rozsáhlejších projektů (např. etwinning nebo Comenius). Tyto aktivity jsou součástí ŠVP. projekty Škola se nadále zapojuje do projektů Comenius, etwinning, Beznákladové ICT pro učitele, organizuje celoškolní projekty Přírodovědně technický den, Den Evropy, Den jazyků, třídní a předmětové projekty, které jsou součástí ŠVP. Škola se nadále zapojuje do projektů Comenius, etwinning, Beznákladové ICT pro učitele, organizuje celoškolní projekty Přírodovědně technický den, Den Evropy, Den jazyků, třídní a předmětové projekty, které jsou součástí ŠVP. ICT jako pracovní nástroj nutný k realizaci výukové činnosti na půdě školy (informační zdroje, zpracování dat, tvorba dokumentů). ICT jako pracovní nástroj nutný k realizaci výukové činnosti na půdě školy (informační zdroje, zpracování dat, tvorba dokumentů). pohled žáka Práce s výukovými programy, používání informací z různých online zdrojů, zpracování dat, tvorby dokumentu patří mezi základní kompetence, které žák získá při výuce ICT a dále je musí umět aplikovat při různých činnostech a výuce dalších předmětů. 5. ICT infrastruktura Existuje komplexní přístup k pořizování ICT, jenž je synchronizován s ŠVP. Sleduje všechny důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů a finančních možností školy. Existuje komplexní přístup k pořizování ICT, jenž je synchronizován s ŠVP. Sleduje všechny důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů a finančních možností školy. plán pořizování ICT Vedení školy v souladu s koordinátorem ICT dlouhodobě ve spolupráci se zřizovatelem na základě finančních prostředků plánuje vybavení školy v souladu s výukovými cíli. Velké investice umožní finanční dotace z projektu Peníze SŠ LAN a Všechna data vztahující se k výuce (např. e- Všechna data vztahující se k výuce (např. e-

7 internet portfolio) jsou k dispozici z libovolného počítače kdekoli na internetu v případě, že má uživatel oprávnění s nimi nakládat. Uživatel se vůbec nezabývá tím, kde jsou data fyzicky uložena. portfolio) jsou k dispozici z libovolného počítače kdekoli na internetu v případě, že má uživatel oprávnění s nimi nakládat. Uživatel se vůbec nezabývá tím, kde jsou data fyzicky uložena. technická podpora Technická podpora je celoročně zabezpečena, zajišťuje stabilní provoz a zabývá se též dalším technickým rozvojem. Technická podpora je celoročně zabezpečena, zajišťuje stabilní provoz a zabývá se též dalším technickým rozvojem. digitální učební materiály Učitelé digitální učební materiály nejen vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě upravují a vytvářejí nové, které následně sdílejí s ostatními (např. na <a href="http://dum.rvp.cz/">dum</a>). Učitelé digitální učební materiály nejen vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě upravují a vytvářejí nové, které následně sdílejí s ostatními. Učební materiály sdíleny prostřednictví webových stránek jednotlivých předmětových komisí. Plán je tvorba 660 nových výukových materiálů z předmětů: ČJ, AJ, FJ, NJ, MA, FY, CH, D, Z, IVT, B, VV, HV Kromě spec. učebny jsou počítači, dataprojektory či interaktivními tabulemi a internetem vybaveny i některé další třídy. Minimálně jedním připojeným počítačem s dataprojektorem či interaktivní tabulí je vybavena většina učeben. Škola alespoň omezeným způsobem umožňuje připojení žákovských mobilních zařízení do sítě. ICT vybavení Zapojení školy do projektu EU peníze středním školám povede k vybavení dalších učeben, učitelů výpočetní technikou. Realizace projektu EU peníze středním školám v šabloně III/2 předpokládá ve škole vytvoření dalších pěti multimediálních učeben, inovaci jazykových a odborných učeben o interaktivní tabuli a velkoplošné televize s dotykovými rámečky, nové počítačové učebny pro 30 žáků. licence Na všech školních počítačích je k dispozici potřebný software, který je legální. Existuje systém evidence softwaru pro případný softwarový audit. Na všech školních počítačích je k dispozici potřebný software, který je legální. Existuje systém evidence softwaru pro případný softwarový audit.

8 Na základě požadavků a potřeb školy zřizovatel zajišťuje softwarové vybavení pro školy a finančně podporuje. Celé školní sít pracuje v systému Win8

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN 1. Základní údaje o škole Název: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Adresa: 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače ŠVP Elektronické počítače SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Elektronické počítače Obor (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více