ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011"

Transkript

1 ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011

2 ICT PLÁN 1. Základní údaje o škole Název: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Adresa: Valašské Meziříčí, Máchova 628 Zřizovatel: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín IČ: Počet žáků ve školním roce : 836 (+ 85 žáků distančního studia) Počet učitelů ve školním roce : 74 interních a 11 externích Škola využívá IS SAS firmy MP SOFT, a. s., hostovanou Elektronickou spisovou službu firmy GEOVAP, která byla vybrána v rámci výběrového řízení pro krajské organizace ZK., jehož součástí je také datová schránka. 2. Stávající stav 2.1. SWOT analýza školního informačního systému Přednosti Slabé stránky Hrozby Příležitosti Poznámky Snadná dostupnost potřebných údajů pro všechny uživatele Možnost pohodlného předávání potřebných údajů příslušným orgánům státní správy Možnost přístupu z domácích počítačů Provázání jednotlivých modulů Internetová aplikace pro žáky a jejich zákonné zástupce Špatně modifikovatelná struktura některých výstupních sestav Občasné chyby v nových exportech dat Nepropracovaná oblast nových maturit Pomalejší reakce na změny ve školství Problémy s přístupem do IS přes Internet, zejména pomalé a často padající Stálý pokles počtu uživatelů Nutnost stálého doškolování pracovníků Řešení systémových změn ve školství dílčími změnami v modulech Úmysl možného přechodu všech škol našeho zřizovatele k jinému IS Zavedení elektronické třídní knihy Rozšíření spolupráce s podporou ze strany dodavatele IS Zavedení elektronické třídní knihy zatím brání nedostatek počítačů v kmenových učebnách Strana

3 Spolupráce s technickou podporou Systém školení správců a uživatelů, tutoriály dostupné na Internetu prostředí návrháře tiskových sestav 2.2. Grafické znázornění stavu školy k : Strana

4 2.3. Výsledky dotazníkové šetření audit digitální gramotnosti pedagogických pracovníků: Evaluační dotazník SPŠS VM (zatrženo může být i více možností): 1. V rámci práce s em umím přijmout, napsat a odeslat . založit si ovou schránku. nastavit si ový účet poštovního klienta. 2. Pro organizování času nevyužívám žádný prostředek ICT. využívám další funkce poštovního klienta kalendář, úkoly atd. využívám jiné prostředky ICT: Pravidla pro elektronické zpracování textu (typografická pravidla) mi nic neříkají. nedodržuji, nepovažuji to za důležité. znám a snažím se dodržovat. 4. V textovém editoru využívám pouze základní formátování. kontrolu pravopisu. tabulky, tabulátory. styly odstavce. komentáře. porovnávání dokumentů. formuláře. automatický obsah, rejstřík. 5. Tabulkový procesor neumím používat vůbec. využívám pro tvorbu tabulek, ale neumím vytvářet vzorce ani grafy. využívám, včetně vlastních vzorců a grafů. využívám, včetně tvorby maker. 6. Na Internetu zvládnu: nastavit si domovskou stránku. vyhledat si potřebné informace. vyplnit webový formulář a odeslat jej. pracovat s cookies. 7. Získávat obrázky umím skenováním. digitálním fotoaparátem. Strana

5 stažením z Internetu v potřebné kvalitě. vlastní tvorbou ve vektorovém grafickém editoru. 8. Upravovat obrázky neumím. umím v textovém editoru. umím ve fotoeditoru. umím v různých grafických editorech s ohledem na jejich formát. 9. Při přebírání údajů neuvádím žádné zdroje. uvádím zdroje. uvádím citace podle normy. respektuji autorská práva. 10. Výukové programy nepoužívám. používám online z Internetu. používám: Jako další prostředky ICT ve výuce používám Internet, dataprojektor. prezentaci a dataprojektor. vizualizér. interaktivní tabuli. další prostředky: Jakému způsobu zvyšování svých dovedností a vědomostí při práci s počítačem dáváte přednost? Nemám vůbec zájem. Systému osobních konzultací. E-learningu. Klasickému školení. Workshopu. Předávání zkušeností mezi kolegy navzájem. Samostudiu. Jinému: V jaké oblasti související s výpočetní technikou byste se chtěli dále vzdělávat? Nemám vůbec zájem. Obecné dovednosti práce s počítačem (operační systém, internet, atd.). Práce s IS školy (SAS). Práce s redakčním systémem školy (Amadeo). Práce s LMS systémem používaným ve škole (itutor, v budoucnu příp. Moodle) Počítačová grafika obecně. Strana

6 CAD systémy. Tvorba internetových stránek. Programování (programovací jazyk:...). Práce s výukovými programy. Práce s kancelářským softwarem (MS Word, MS Office, MS Powerpoint, MS Access). Práce s novým hardwarem. Interaktivní výukové metody. Tvorba výukových materiálů v elektronické podobě. Jiné:... Vyhodnocení: Strana

7 Výsledky budou využity zejména při plánování akcí DVPP. 3. Profil Škola řízení a plánování role ICT ve vizi školy Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce rozvoje školy. Celý pedagogický sbor bude pravidelně proškolován v PiL centru, aby se seznámil s celým spektrem nejnovějších produktů ICT a mohl je co nejlépe uplatnit ve výuce. Strana

8 Vzhledem k velmi rozdílným dovednostem u učitelů je nutno zejména zpočátku zvolit co nejvíce individuální přístup tak, aby bylo dosaženo u všech učitelů alespoň základního stupně potřebných dovedností, na nichž pak lze dále stavět. Plán je vyvíjen specializovaným týmem. Jeden učitel (ICT koordinátor) nebo skupina učitelů přebírá iniciativu, přípravu i realizaci plánu ve škole. Plán je komplexně integrován do celého ŠVP. Proces je aktivně podporován vedením školy a akceptován všemi zaměstnanci. ICT koordinátor podporuje využití technologií v celé škole. ICT plán Koordinátorka ICT si doplňuje potřebné vzdělání pro výkon této činnosti a začíná budovat širší tým spolupracovníků. Poslední ICT plán byl vytvořen pro rok 2006 pro potřeby SIPVZ. Jednalo se o převážně formální dokument. V této fázi je potřeba zejména vhodně motivovat kolektiv učitelů tak, aby pochopili důležitost promyšleného plánování v této oblasti. Pozornost je zaměřena na podporu využití ICT v různých výukových aktivitách školy. Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení ICT do výukového procesu a na zkoumání nových a efektivnějších přístupů. využití ICT ve výuce Snaha vyhovět stoupajícím požadavkům učitelů na umístění jejich výuky do učeben vybavených IVT. V této fázi je třeba především zajistit důsledné naplnění požadavků ŠVP na zapojení ICT do výuky. Výhledově bude možné dále požadavky zvyšovat. Škola průběžně vyvíjí a schvaluje své plány na využití ICT prostřednictvím opakujících se jednání a porad se zaměstnanci, žáky, rodiči a zřizovatelem. Všichni zúčastnění jsou obeznámeni s obsahem. Škola přizpůsobuje plány rozvoje inovativnímu využití ICT a daří se jí je naplňovat. Dochází k posilování etického a odpovědného přístupu k technologiím. Případy zneužití ICT jsou ojedinělé a celou komunitou aktivně odsuzované. akceptace přijaté strategie Do výuky Informatiky jsou zapracovány etické zásady, které jsou důsledně dodržovány. Dosažení požadované úrovně je výsledkem dlouhodobého působení na žáky v této oblasti. Ve výuce informatiky je třeba stále více klást důraz nejen na dovednosti a znalosti, ale také na formování postojů a názorů žáků. specifické vzdělávací potřeby Využití ICT je obecně zaměřeno především na hledání vhodných výukových zdrojů a na podporu výuky všech žáků bez rozdílu. Existují případy využití ICT jako pomocného nástroje pro výuku žáků se specifickými potřebami (nepřítomnost, špatné výsledky, dysfunkce apod.), ale nejsou koordinovány. Širší využití e-learningových metod, které v současnosti učitelé používají pouze pro distanční studenty. Strana

9 Je vhodné znovu zvážit správnost volby využití konkrétního LMS, neboť mnoha učitelům práce v tomto prostředí nevyhovuje. 2. ICT ve Školním vzdělávacím programu Jen někteří jednotliví učitelé rozumí výukovým možnostem technologií a umí začlenit ICT do ŠVP. Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, a ví, jak lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky. porozumění učitelů Neustálým doškolováním učitelů postupně zvyšovat jejich orientaci v nových technologiích a možnostech jejich využití ve výuce. Pozitivní motivaci lze získat vzájemnými návštěvami hodin u kolegů, kteří nové technologie využívají. Plánování využití ICT se týká především aktivit zaměřených na osvojení ICT dovedností žáků. Plánování zahrnuje přípravu učitelů a orientuje se převážně na využití ICT ke zdokonalování tradičních forem výuky skupin i jednotlivců. vzdělávací plán Zvyšování sebevědomí učitelů při práci s prostředky ICT, zlepšení orientace učitelů v možnostech využití nových technologií. Promyšleným systémem dalšího vzdělávání, seznámením učitelů s příklady dobré praxe, předáváním námětů, internetových zdrojů. Učitelé využívají ICT jako nástroj školní administrativy, pro plánování výuky i na podporu výukových činností typicky formou využití hotových materiálů. Učitelé využívají ICT tak, aby žáci měli možnost se vzdělávat formou konstruktivně pojatých předmětových i mezipředmětových aktivit. zkušenosti většiny učitelů Umožnit učitelům více využívat počítačové učebny i v jiných předmětech, než dosud. Do úvahy připadá vybudování počítačové učebny pro celou třídu. Není nutné, aby celá skupina současně pracovala na počítači, lze využít skupinovou práci. Žáci často používají ICT při vyučování samostatně a jsou vedeni k respektování etických pravidel. Žáci využívají ICT při vyučování soustavně a jsou (kromě etických pravidel) vedeni ke vzájemné spolupráci. zkušenosti většiny žáků Zvýšení aprobovanosti ve výuce Informatiky. Zvýšení efektivity výuky pomocí nových metod výuky. Efektivnější využití stávajících možností školy. V současnosti si jeden učitel doplňuje vzdělání, dále bude třeba získat ještě jednoho vyučujícího. Strana

10 Učitelé si uvědomují, že ICT může pomáhat žákům se specifickými (zvláštními) potřebami. Učitelé využívají ICT cíleně k podpoře výuky žáků, kteří mají krátkodobě nebo dlouhodobě problémy. specifické vzdělávací potřeby Rozšíření použití LMS systému i pro žáky denního studia, doškolení učitelů v práci s tímto systémem. Umožnění využívání vlastního notebooku pro žáky s přetrvávajícími projevy SPU. Je třeba podporovat vytváření vlastních výukových materiálů, testovacích nástrojů, ale i rozumně využívat nástrojů dostupných na internetu. Možný přechod na více vyhovující LMS systém. 3. profesní rozvoj Většina učitelů má zájem o profesní růst v oblasti ICT a zúčastňuje se především vzdělávacích akcí organizovaných v rámci školy. Většina učitelů se účastní nejen celoškolních a hromadných vzdělávacích akcí, ale vzdělává se v oblasti ICT též individuálně. uvědomění a zapojení Zvýšení motivace učitelů, zjištění výchozí úrovně kompetencí učitelů v oblasti ICT. Dotazníkové šetření úrovně kompetencí učitelů v oblasti ICT. Potřeby profesního rozvoje v oblasti ICT určuje všem zaměstnancům vedení školy (nebo ICT koordinátor). Program profesního rozvoje v oblasti ICT je připravován v souladu s potřebami ŠVP soustavně všemi učiteli ve spolupráci s ICT koordinátorem. plánování Stanovení požadavků profesního rozvoje pro jednotlivé učitele dle ŠVP. Sestavení dokumentu ICT koordinátorem ve spolupráci s vedením a předsedy jednotlivých předmětových komisí, návrh projde připomínkami všech učitelů. Někteří učitelé se účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání. Většina učitelů se účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání. zaměření Dokončit co nejrychleji proces skutečného osvojení základních ICT dovedností všemi učiteli školy. Využít všechny dostupné formy motivace dosud nezapojených učitelů. Pouze na dosažení této základní úrovně lze dále stavět. Učitelé mají základní znalosti, ale nemají dostatek sebedůvěry k tomu, aby uplatňovali ICT ve výuce. Mezi učiteli je vzrůstající tendence využívat ICT ve výuce a zdokonalovat se. sebedůvěra Zvyšování sebedůvěry učitelů pomocí častého praktického používání nabytých dovedností při každodenních úkonech spojených s výkonem jejich profese. Strana

11 Postupně větší začleňování moderních nástrojů komunikace, sdílení dat a dalších technologií do života školy. Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe dochází jen mezi některými učiteli. Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi všemi učiteli dochází často, a to jak osobně, tak online. neformální způsoby profesního rozvoje Zlepšení metodické práce předmětových komisí. K této formě práce v předmětových komisích je třeba motivovat a vytvořit k ní podmínky přenesením formálních úkonů na jinou platformu. 4. integrace ICT do života školy Učitelé i žáci pracují s ICT plánovaně a pravidelně. ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k dispozici jak učitelům, tak žákům (typicky s podporou bezdrátové sítě). dostupnost Doplnění počítačů do všech kmenových učeben. Současně s tím bude třeba řešit vhodný nábytek pro umístění počítačů a rozvod školní sítě nepokrytých míst. Viditelné známky využívání ICT mimo výuku informatiky existují (např. práce na projektech). ICT jsou využívány ve všech výukových aktivitách školy, kde je jejich nasazení přínosné. využití Podpora interaktivních metod ve výuce. Efektivnější využití stávajících HW i SW možností školy, aktivizace učitelů. Koordinátor ICT učí ostatní učitele ovládat počítače a pomáhá jim se školní administrativou. Školní koordinátor ICT má přiměřenou kvalifikaci a zabývá se především pomocí ostatním učitelům implementovat nejvhodnější metody využití technologií. metodická podpora Školní koordinátor ICT plně využije doplněné vzdělání. Koordinátor vytvoří tým motivovaných spolupracovníků. prezentace na internetu Školní web je vytvářen využitím vhodného redakčního systému a obsahuje nejen aktuální informace, ale též materiály vytvořené jak učiteli, tak žáky. K vytvoření komunikativního prostředí škola využívá vhodný počítačový systém, jehož prostřednictvím celá školní komunita publikuje pravidlům neodporující a výuku podporující materiály prokazující dosažení výukových cílů. Strana

12 Podpora vytváření vlastních výukových materiálů. Rozšíření redakční rady webových stránek, větší zapojení žáků. Škola používá specializovaný systém řízení výuky (LMS) dovolující kombinovat prezenční a distanční formy výuky. Kromě LMS je používán specializovaný systém řízení školy integrující výukové materiály, záznamy výukových výsledků žáků (známky, e-portfolio), rozvrh apod. Rozlišuje různé pravomoci uživatelů (včetně rodičů). elearning Rozšíření stávajícího IS školy o další možnosti. Doplnění zejména o výukové materiály, rozšíření e-portfolia. Pro komunikaci mezi školou, rodiči, zřizovatelem apod. jsou využívány různé nástroje internetu ( , Skype, webový kontaktní formulář, textové zprávy). Kromě běžné komunikace nabízí škola širší školní komunitě pravidelně aktualizované informace o sobě. Do komunikace s vnějším světem se zapojují i učitelé např. formou osobních či třídních blogů. spojení s vnějším světem Využití dovedností žáků, rozšíření možností školního webu. Rozšíření skupiny učitelů aktivně komunikujících s okolím. Škola pravidelně realizuje jednotlivé či celoškolní projekty využívající ICT. Škola má zkušenosti s integrací ICT do mezipředmětových aktivit a větších rozsáhlejších projektů (např. etwinning nebo Comenius). Tyto aktivity jsou součástí ŠVP. projekty Zapojení projektové výuky do ŠVP. Navázání na úspěšné projekty (např. Comenius), zapojení ICT do projektů ve větší míře, zapojení většího množství učitelů, zvýšení publicity projektů i mezi rodiči. ICT jako pracovní nástroj nutný k realizaci výukové činnosti na půdě školy (informační zdroje, zpracování dat, tvorba dokumentů). ICT plně integrovány téměř do všech činností tak, že jejich přítomnost je chápána jako samozřejmost. pohled žáka Větší využití dovedností, stávajícího vybavení školy a vlastního vybavení žáků. Více lze využívat zadávání samostatných prací žáků - domácí úkoly, s využitím ICT. Strana

13 5. ICT infrastruktura plán pořizování ICT Existuje komplexní přístup k pořizování ICT, jenž je synchronizován s ŠVP. Sleduje všechny důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů a finančních možností školy. Hledat další zdroje financování. Existuje komplexní přístup k pořizování ICT, jenž je synchronizován s ŠVP. Sleduje všechny důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů a finančních možností školy. Většina prostor školy a počítačů je připojena ke školní síti, jež dovoluje přístup k soukromým i společným souborům a řeší též připojení do internetu. Všechny prostory školy a všechny počítače jsou připojeny do lokální sítě a jejím prostřednictvím do internetu. Zároveň je řešen přístup k výukovým materiálům a síťovým zdrojům uvnitř i vně školy. LAN a internet Rozšíření stávající sítě do zbývajících částí školy. Zřízení datového úložiště. Pokrytí zejména chybějících kmenových učeben, posílení sítě v problémových částech. Technická podpora je celoročně zabezpečena, zajišťuje stabilní provoz a zabývá se též dalším technickým rozvojem. Technická podpora je řešena systémově, zajišťuje stabilní provoz infrastruktury a je zaměřena na její koncepční rozvoj v souladu s ŠVP. technická podpora Další zlepšení podmínek pro práci správce sítě. Převedení některých úkonů na ICT koordinátora. Učitelé mají zásobu ověřených nekomerčních či komerčních digitálních výukových materiálů k podpoře výuky a opakovaně je používají. Učitelé průběžně vyhledávají nové materiály a obsah výuky se pomocí nich dynamicky mění. digitální učební materiály Zapojení učitelů do práce se zdroji nabízejícími digitální výukové materiály. Vytváření vlastních DUM. Plánované zapojení školy do projektu EU Peníze školám. ICT vybavení Kromě spec. učebny jsou počítači, dataprojektory či interaktivními tabulemi a internetem vybaveny i některé další třídy. Minimálně jedním připojeným počítačem s dataprojektorem či interaktivní tabulí je vybavena většina učeben. Škola alespoň omezeným způsobem umožňuje připojení žákovských mobilních zařízení do sítě. Doplnění stávajícího vybavení, využití dostupných možností financování. Strana

14 Dovybavena je v současnosti již většina tříd, v budově funguje Wi-Fi síť pro žáky. Na všech školních počítačích je k dispozici potřebný software, který je legální. Existuje systém evidence softwaru pro případný softwarový audit. Škola má propracovanou politiku nákupu potřebných licencí pro použití učiteli i žáky nejen v prostorách školy. licence Lepší využití možností poskytujících existující licence zejména pro potřeby domácí přípravy učitelů. Opakované seznámení učitelů s těmito možnostmi. Zpracovala: Mgr. Jana Sadílková Ve Valašském Meziříčí 2011 Strana

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače ŠVP Elektronické počítače SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Elektronické počítače Obor (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více