Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí"

Transkript

1 M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu titul Dobrovolník roku Foto: Středočeský kraj Krátce před Vánoci byla v sídle Středočeského kraje udělena ocenění III. ročníku ankety Dobrovolník Středočeského kraje. Města, organizace i jednotlivci mohli do konce listopadu navrhovat kandidáty, kteří na poli dobrovolnictví v rámci Středočeského kraje působí v oblasti sociální a zdravotní, kultury, sportu a ochrany životního prostředí, výchovy a vzdělání nebo je navrhnout za mimořádnou činnost u zvláštní příležitosti. Také v našem středu žijí lidé, kteří splňují kritéria pro udělení takového titulu. Manželé Miluše a Josef Sládkovi jsou dlouholetými propagátory pohybu, sportu a zdravého životního stylu v regionu. Od roku 1978 působí jako cvičitelé a funkcionáři TJ Sokol Sedlec-Prčice v oddíle sportu pro všechny. Ve spolupráci s TJ Sokol a posléze i s Městem Sedlec- -Prčice již od roku 1999 organizují humanitárně založenou sportovní akci Běhu proti rakovině nejprve jako Běh Terryho Foxe, později pod hlavičkou Běhu naděje. V roce 2013 uspořádali spolu s dalšími spoluorganizátory již 15. ročník pokračování na str. 9 Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí Před několika málo dny jsme se rozloučili se starým rokem a přivítali rok nový. A tak je čas zhodnotit uplynulé období a představit plány města na rok Investice v roce 2013 byly nemalé Rok 2013 byl ve znamení investičních akcí, které v rozpočtu města představovaly částku více než 35 milionů korun. Nejvýznamnější investice plynuly v loňském roce do školských zařízení do objektu mateřské a základní školy. V březnu 2013 byla zahájena celková rekonstrukce mateřské školy. Práce provádí firma S-B, s.r.o., Sedlčany a jejich dokončení včetně instalace venkovních i vnitřních herních prvků a vybavení, je naplánováno na duben letošního roku. Doposud byly kompletně opraveny a uvedeny do provozu tři pavilony, další dva jsou rozpracované. Náklady na celou rekonstrukci jsou téměř 23 milionů korun, z toho 5,6 milionu Kč tvoří dotace z Regionálního operačního pro- Jednou z největších investičních akcí roku 2013 bylo zateplení budovy základní školy. Foto A. Valsová Školka krátce před otevřením, foto M. Jeřábková gramu Střední Čechy a 5 milionů korun dotace z rozpočtu Středočeského kraje. V září 2013 se rozjela druhá velká akce zateplení objektu základní školy a výměna oken a dveří na budově. Projekt s názvem Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice byl realizován za cenu cca 13 milionů korun. Dotace ze Státního fondu životního prostředí pak činila 9,8 milionů korun, tedy 75% celkových nákladů na stavební práce byl vydán kolaudační souhlas a stavba ukončena. Se školou souvisela i další investice oprava soklů pokračování na str. 8 V tomto čísle najdete: Předkládání návrhů na nový ÚP města... 2 Události roku 2013 doma i ve světě Zavřete dveře, utěsněte okna, je tu inverze Náš kraj v dobách, kdy letopočty končily čtrnáctkou...16 Tvoří se živá kronika dějin našich obcí...17 Informace o zápisu do 1. třídy ZŠ...19

2 INFORMACE Z RADNICE Výzva k předkládání návrhů na nový územní plán města Sedlec-Prčice V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořizuje město Sedlec-Prčice nový územní plán pro celé správní území. Tento záměr byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 06/2013 dne údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele důvody na provedení změny v území Návrhy je možné zasílat poštou, elektronicky nebo osobně podat na Městský úřad Sedlec-Prčice na adresu: Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice. Správní území města Sedlec-Prčice zahrnuje tato katastrální území: Bolechovice, Divišovice, Dvorce u Sedlce, Jetřichovice, Kvasejovice, Měšetice, Nové Dvory u Kvasejovic, Prčice, Přestavlky u Sedlce, Sedlec u Votic, Sušetice, Šanovice, Uhřice u Sedlce, Veletín, Vrchotice. V souvislosti s pořízením nového územního plánu města Sedlec-Prčice mohou občané města nebo fyzické či právnické osoby, mající vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území města v termínu do uplatnit návrhy na změnu funkčního využití těchto pozemků nebo staveb. Návrhy musejí obsahovat: údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (snímek katastrální mapy) Bližší informace je možné získat na MěÚ Sedlec-Prčice (u M. Jeřábkové a M. Dvořákové na tel ), Uplatněné návrhy budou posouzeny a v případě splnění požadovaných náležitostí zařazeny do projednávání územního plánu. Požadavky na změny územního plánu, podané před zveřejněním této výzvy, jsou již na MěÚ Sedlec-Prčice evidovány a není nutné tyto žádosti aktualizovat. MěÚ Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného v úterý dne Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: V. Pilík, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: A. Podzimek, P. Dvořák Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 6 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Starostka navrhla doplnění jednoho bodu předložení žádostí o dotace z programů Středočeského kraje pro rok Program: 1. Úpravy rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok č Koupě pozemků parc. č. 1035/6, 1035/7 v k. ú. Prčice, a pozemků v k. ú. Sedlec u Votic parc. č. 163/11, 172, 175, 177/2 a 180/1 o celkové výměře 5326 m 2 3. Rozpočet Města Sedlec-Prčice na rok Zpracování návrhu zadání Územního plánu Města Sedlec-Prčice 5. Upřesnění výměry pozemků ke schválené směně pozemků ze dne část pozemku PK parc. č. 978, díl 2 o výměře cca 250 m 2 a část pozemku parc. č. 931 o výměře cca 550 m 2 ve vlastnictví města za část pozemku parc. č. 86 o výměře cca 850 m 2 ve vlastnictví soukromé osoby, vše v k. ú. Divišovice 6. Žádosti o dotace z programů Středočeského kraje pro rok Různé a diskuze a) Informace k projektu meziobecní spolupráce b) Informace k dotaci na nákup komunální techniky - SFŽP c) Informace k dotaci na projekt: Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice - SFŽP d) Informace k dotaci na projekt: Záchrana sakrálních objektů na území Města Sedlec- -Prčice SZIF ČR Hlasování o programu: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel Doplněný program byl schválen. 1. Úprava rozpočtu Města Sedlec- -Prčice č. 19/2013 Navržená úprava rozpočtu města na rok 2013 v pořadí č. 19 se týká obou stran rozpočtu příjmů i výdajů. Tato úprava zohledňuje plnění a čerpání rozpočtu v roce 2013 a zároveň předchází schválení rozpočtu města na rok 2014, kam jsou přesunuty některé položky z rozpočtu letošního. Na straně příjmů se jedná o zvýšení v kapitole (paragrafu) daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o Kč, zvýšení v paragrafu daň z příjmu fyzických osob dle zvláštní sazby o Kč, zvýšení příjmů v kapitole poplatky o Kč. Dále o přijetí dotace ve výši Kč od úřadu práce, dotace ve výši Kč od SFŽP (projekt na komunální techniku), příjem dotace ,28 Kč od SFŽP na zateplení školy (došlo k proplacení již v letošním roce), přijetí dotace Kč na JPO II. Naopak snížení je v paragrafu dotace na MŠ ROP Střední Čechy o ,61 Kč (doúčtování v letošním roce), převod dotace od SZIF kapličky Kč do rozpočtu roku 2014, tzn. snížení v roce letošním stejně jako u dotace na hasičskou zbrojnici Sušetice od SZIF ve výši Kč a snížení dotace na volby do Parlamentu ČR na základě vyúčtování o ,55 Kč. Zvýšený příjem je pak v kapitole vlastní činnost, v paragrafu lesnictví o Kč a o Kč v paragrafu pohřebnictví. Celkem se úprava č. 19 rozpočtu na rok 2013 týká zvýšení příjmů o ,12 Kč. Na straně výdajové městského rozpočtu je upraveno čerpání některých paragrafů, u nichž je již nyní zřejmé, že nebudou realizovány, případně, že nedojde k dočerpání prostředků. Celkem se úprava rozpočtu ve výdajové části týkají snížení výdajů o částku ,89 Kč. Jde o paragrafy: údržba komunikací Kč, dopravní obslužnost Kč, rozšíření vodovodní sítě města Kč, vodovod JUSPR Kč, kanalizace Kč, snížení čerpání dotace z ROP Střední Čechy v roce 2013 na základě skutečností o ,62 Kč (dočerpání v roce 2014), snížení čerpání dotace na zateplení školy dle skutečné výše dotace o ,72 Kč, snížení spoluúčasti města na zateplení školy dle skutečnosti o Kč, snížení výdajů o Kč u rozhlasu, o Kč zahraniční spolupráce, úprava čerpání spoluúčasti k dotaci na nákup čistící techniky a přesun této položky do samostatného paragrafu, snížení výdajů na projekty a geodetické práce o Kč, snížení čerpání (převod prostředků do příštího roku) na odstraňování povodňových škod dotace z MD ČR ve výši Kč a spoluúčast Kč, snížení výdajů na volby do Parlamentu ČR o ,55 Kč, snížení výdajů v paragrafu správa o Kč (převod do rozpočtu roku 2014) a snížení výdajů v paragrafu platby daní a poplatků města o Kč. Naopak zvýšené čerpání je v paragrafu lesnictví o Kč, spoluúčast města na rekonstrukci MŠ o Kč původně bylo započteno do rozpočtu 2014, o Kč zvýšené čerpání v paragrafu Náš domov a spoluúčast k projektům Čertova břemene zvýšení o Kč. Další čerpání se týká přijatých dotací od úřadu práce Kč, čerpání dotace na nákup komunální techniky a čerpání dotace na JPO II. Úpravu rozpočtu č. 19 projednala rada města i finanční výbor a doporučují její schválení. Z rozpočtu města Sedlec-Prčice byly pro letošní rok vyřazeny částky předpokládané dotace ze SZIF na kapličky a opravu hasičské zbrojnice v Sušeticích, protože dle informací ze SZIF není reálné převedení těchto prostředků na účet města v roce Pokud by k převodu ale došlo, je nutné tyto prostředky opětovně do letošního rozpočtu zahrnout. Proto hlavní účetní města po konzultaci navrhla, aby zastupitelstvo delegovalo na radu města možnost schválení případné změny rozpočtu Starostka informovala o projednání rozpočtu na zasedání finančního výboru a předala slovo předsedovi Ing. Z. Koblihovi, který přítomné inpokračování na str. 3 2 strana Náš domov číslo 285, leden 2014

3 INFORMACE Z RADNICE formoval o tvorbě, postavení, obsahu a samotné funkci rozpočtu, o přesunech mezi položkami a o technických úpravách rozpočtu v návaznosti na investiční akce města. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 19 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2013 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů o částku ,12 Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o snížení čerpání celkem o částku ,89 Kč. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice pověřuje radu města Sedlec-Prčice schválením rozpočtového opatření č. 20 pro rozpočet roku 2013 pro operace, které vzniknou v období pro přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů a provedením změn rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové sklady v případech přesunů příjmů a výdajů bez určení konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny. Starostka a rada města předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva v roce 2014 zprávu o provedeném opatření a jeho výši. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 2. Koupě pozemků parc. č. 1035/6, 1035/7 v k. ú. Prčice, a pozemků v k. ú. Sedlec u Votic parc. č. 163/ 11, 172, 175, 177/2 a 180/1 o celkové výměře m 2 Město Sedlec-Prčice mělo v minulých letech uvedené pozemky na základě smlouvy o výpůjčce v užívání. Tato smlouva byla ukončena v roce 2011 a od té doby nemá město přístup k umělé vodní nádrži, tzv. koupališti. V listopadu letošního roku byla na základě informace o záměru majitelky uvedených pozemků je prodat, zahájena jednání o případném odkupu pozemků městem Sedlec-Prčice. Případná koupě pozemků je pro město vhodná nejen z důvodu zabezpečení přístupu k umělé vodní nádrži, která je zároveň vedena jako zdroj požární vody, ale i s ohledem na platný území plán a případný rozvoj tohoto území. Majitelkou navržená cena byla 80 Kč/m 2, tedy vše za celkovou částku Kč. Vzhledem k tomu, že tato cena se jevila radě města jako neúměrná, byla majitelka oslovena s návrhem ceny max Kč. V dalším kole jednání došlo ke shodě na částce Kč, když byla zohledněna povinnost prodávajícího odvést daň z převodu nemovitostí. Cena za m 2 je tak ve výši 67,60 Kč/m 2. Rada města proto doporučuje zastupitelům schválit odkoupení pozemků kolem umělé vodní nádrže v Sedlci parc.č. 1035/6 (výměra 403 m 2 ), parc. č. 1035/7 (výměra 43 m 2 ) vedené jako TTP, oba v k. ú. Prčice, a pozemky v k. ú. Sedlec u Votic parc.č. 163/11(výměra 225 m 2 ), parc. č. 172 (výměra 766 m 2 ), parc. č. 175 (výměra 1357 m 2 ), parc. č. 180/1(výměra 1995 m 2 ) všechny druhem pozemku TTP a pozemek parc. č. 177/2 (výměra 537 m 2 ) druhem pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé za cenu konečnou ve výši Kč a tyto prostředky zařadit do rozpočtu Města Sedlec-Prčice pro rok Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje koupi pozemků parc.č. 1035/6 (výměra 403 m 2 ), parc. č. 1035/7 (výměra 43 m 2 ) vedené jako TTP, oba v k. ú. Prčice, a pozemky v k. ú. Sedlec u Votic parc.č. 163/11 (výměra 225 m 2 ), parc. č. 172 (výměra 766 m 2 ), parc. č. 175 (výměra 1357 m 2 ), parc. č. 180/1(výměra 1995 m 2 ) všechny druhem pozemku TTP a pozemek parc. č. 177/2 (výměra 537 m 2 ) druhem pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé za cenu konečnou ve výši Kč a tyto prostředky zařadit do rozpočtu Města Sedlec-Prčice pro rok Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 3. Rozpočet Města Sedlec-Prčice na rok 2014 Na jednání zastupitelstva města byl předložen první návrh rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014 s tím, že do mohli zastupitelé vznášet návrhy na jeho úpravu či doplnění. Žádné podněty na úpravu rozpočtu nebyly ze strany zastupitelstva ani veřejnosti vzneseny, přesto došlo k úpravě některých paragrafových položek ve výdajové i příjmové části návrhu rozpočtu s ohledem na průběh některých investičních akcí a přípravu projektů a návrhů údržby městského majetku v roce V příjmové části je úprava v kapitole Příjmy z dotací snížení v paragrafu dotace MŠ ROP, protože část prostředků byla městu proplacena ještě v letošním roce. Do roku dalšího se proto převádí pouze část dotace ve výši ,61 Kč, která bude proplacena po závěrečném vyúčtování. Ve stejné kapitole je provedena také druhá úprava snížení příjmů o dotaci na projekt: Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice, protože tyto prostředky byly na účet města převedeny poskytovatelem dotace (SFŽP) již v roce letošním. Celkově jsou tedy příjmy města pro rok 2014 rozpočtovány částkou ,61 Kč. Ve výdajové části rozpočtu je úprav více. Týkají se několika paragrafových položek: Snížení částky na opravu a výstavbu chodníků o Kč na částku Kč (snížení s ohledem na případnou výši spoluúčasti v případě přiznání dotace na vybudování chodníku v ul. Jetřichovická) Zvýšení výdajů v kapitole vodohospodářská zařízení na Kč tedy zvýšení o Kč, které nebudou dočerpány na zásadní opravy vodojemů, studní a dalších součástí vodovodní sítě v roce 2013 Snížení spoluúčasti a čerpání dotace u MŠ Sedlec-Prčice o ,07 Kč jedná se o důsledek zvýšeného čerpání dotace v roce 2013 a s tím související vyšší spoluúčasti města na realizaci akce Zvýšení výdajů o Kč v paragrafu kultura ostatní vychází ze skutečnosti letošního roku Nová položka oprava kulturního domu (výměna oken, oprava fasády) vychází ze stanoviska zastupitelstva města a schválení čerpání investičního úvěru na provedení uvedených prací Kč Zvýšení výdajů v kapitole sportovní organizace o Kč zvýšení příspěvku na TJ Sokol Sedlec-Prčice s ohledem na zvýšené příjmy z výherních hracích automatů po změně přerozdělení výtěžku Snížení výdajů na spoluúčast při případné realizaci projektu: Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v Sedlci-Prčici o Kč. Částka vychází z předpokládaných nákladů na realizaci projektu, ale její konečná výše bude známá po provedení výběrového řízení na zhotovitele v případě kladného výsledku dotačního řízení Doplnění nového paragrafu výměna oken a zateplení fasády bytového domu čp. 325 (školní bytovka) Kč na základě schválení záměru dočerpání investičního úvěru zastupitelstvem města Paragraf komunální služby zvýšení položky výkup pozemků o Kč cena za koupi pozemků u umělé vodní nádrže v Sedlci (viz předchozí bod) Odstraňování povodňových škod převod prostředků z roku 2013 dočerpání dotace a spoluúčasti města Město požádalo o prodloužení termínu čerpání dotace z důvodu zhoršených povětrnostních podmínek pro realizaci oprav Doplnění paragrafu poplatky z účtů o úroky z investičního úvěru celkem ve výši Kč. Celkové výdaje jsou v rozpočtu města na rok 2014 naplánovány ve výši ,61 Kč. Další úprava se týká splátky jistiny investičního úvěru mimořádná splátka na základě převedené dotace ze SFŽP v konečné výši dotace ,30 Kč. Tyto prostředky budou uhrazeny v roce 2013, tudíž nejsou v návrhu rozpočtu na příští rok již uvedeny. Rozpočet města pro rok 2014 je navržen jako schodkový se zapojením přebytku hospodaření z let minulých ve výši Kč a se zapojením prostředků z Fondu rozvoje bydlení a Fondu rozvoje a rezerv v celkové výši Kč. Slova se ujal předseda finančního výboru a informoval přítomné o přípravě jednotlivých investičních akcí, které plánuje město v příštím roce, o strategii na rok 2014, o hodnotách projektů a zhotovených prací v návaznosti na objem dotačních prostředků a závěrem poděkoval starostce za vykonanou práci. A. Podzimek poděkoval členům finančního výborů za kvalitní pomoc při sestavování rozpočtů a při přípravě investic města. Zároveň vyjádřil poděkování celému týmů účtárny městského úřadu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje rozpočet Města Sedlec-Prčice na rok 2014 v členění dle jednotlivých kapitol v příjmové části ve výši ,61 Kč a ve výdajové části ve výši ,61 Kč s tím, že rozpočet je schvalován jako schodkový se zapojením prostředků ve výši Kč z Fondu rozvoje bydlení a Fondu rozvoje a rezerv a se zapojením přebytku hospodaření z let minulých ve výši Kč. Zastupitelstvo zároveň schvaluje dočerpání investičního úvěru od ČS, a.s., na realizaci oprav bytového domu čp. 325 v Sedlci a opravu pavilonu kulturního domu při ZŠ. Zastupitelstvo pověřuje hlavní účetní města zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Starostka v souvislosti s projednáváním rozpočtu města poděkovala vedoucí ekonomického odboru paní Marcele Tvrdé, která nejen velice kvalitně zpracovává veškeré podklady pro přípravu rozpočtu a investičních akcí města, ale také zvládá veškeré požadavky poskytovatelů dopokračování na str. 4 číslo 285, leden 2014 Náš domov 3 strana

4 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 3 tací na zpracování účetních podkladů, zaúčtování prostředků a předkládání požadovaných výkazů. Starostka podotkla, že při pravidelných kontrolách hospodaření, které jsou prováděny pracovníky KÚ je práce hlavní účetní města vysoce hodnocena. 4. Zpracování nového Územního plánu Města Sedlec-Prčice Územní plán města Sedlec-Prčice, který byl schválen v roce 2005 a změny č. 1-3 projednávané a schválené v dalších letech jsou dle stávajících zákonných norem platné až do roku Původní termín byl o pět let prodloužen. Nicméně stávající územní plán i změny ÚP neřeší aktuální potřeby Města a jeho obyvatel v celém rozsahu a je nutné přistoupit ke zpracování nového územního plánu pro správní území města Sedlec-Prčice (15 katastrálních území). Rada města Sedlec-Prčice proto doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení nového územního plánu, schválit pořizovatele nového územního plánu, schválit podání žádosti o pořízení nového územního plánu a zároveň jmenovat a schválit zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem. Pořizovatelem nového územního plánu města Sedlec-Prčice je Městský úřad Sedlčany, úřad územního plánování. Rada doporučuje schválit spolupracujícím zastupitelem pana Jakuba Ryšavého. Rada zároveň doporučuje určit termín, do kterého mohou občané města nebo fyzické a právnické osoby, mající vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na území města uplatnit návrhy na změnu funkčního využití těchto pozemků nebo staveb. Navržený termín je do s tím, že informace o uvedené možnosti bude zveřejněna jednak na úřední desce městského úřadu v listinné i elektronické verzi, v místním periodiku a také na vývěskách v jednotlivých osadách. Slovo bylo předáno zastupitelům. Slova se ujal Ing. Z. Kobliha a zdůraznil důležitost tohoto dokumentu, kdy územní plánování je nástroj pro racionální rozvoj určitého území za účelem vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj, komplexní řešení problémů životního prostředí, sociálních a hospodářských problémů ve vzájemných souvislostech, zajišťování ochrany přírodních a kulturních hodnot území, vymezení veřejného zájmu na využití území i zajištění ochrany území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy. A. Podzimek potvrdil slova Ing. Z. Koblihy a poukázal na skutečnost, která dokládá, že dochází k rozšiřování zastavěných ploch v našem regionu i přes to, že počet obyvatel klesá. Zdůraznil, že je nutné ochránit hodnoty území i staveb v něm. Návrh usnesení: Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice rozhodlo dle 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) o pořízení nového Územního plánu města Sedlec-Prčice. Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schválilo pořizovatele Územního plánu města Sedlec-Prčice, tj. Městský úřad Sedlčany, úřad územního plánování dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje podle 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podání žádosti o pořízení Územního plánu města Sedlec-Prčice včetně návrhu zadání na Městský úřad v Sedlčanech, odbor výstavby a územního plánování Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje pana Jakuba Ryšavého jako určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu města Sedlec- -Prčice. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel Usnesení bylo přijato. 5. Upřesnění výměry pozemků ke schválené směně pozemků ze dne část pozemku PK parc. č. 978, díl 2 o výměře cca 250 m 2 a část pozemku parc. č. 931 o výměře cca 550 m 2 ve vlastnictví města za část pozemku parc. č. 86 o výměře cca 850 m 2 ve vlastnictví soukromé osoby, vše v k. ú. Divišovice Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schválilo dne směnu částí pozemků PK parc. č. 978, díl 2 o výměře cca 400 m 2 a část pozemku parc. č. 931 o výměře cca 200 m 2 ve vlastnictví města za část pozemku parc. č. 86 o výměře cca 700 m 2 ve vlastnictví soukromé osoby pana Josefa Kabíčka, vše v k. ú. Divišovice. Při zpracování geometrického odměřovacího plánu pro provedení změny vlastnických práv v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že výměry směňovaných pozemků u obou subjektů se liší. Po upřesnění se jedná o část pozemku PK parc. č. 978, díl 2 o výměře cca 250 m 2 a část pozemku parc. č. 931 o výměře cca 550 m 2 ve vlastnictví města za část pozemku parc. č. 86 o výměře cca 850 m 2 ve vlastnictví p. Josefa Kabíčka, vše v k. ú. Divišovice. Rada proto po projednání návrhu geometrického plánu doporučuje zastupitelstvu schválit upravenou výměru uvedených pozemků, tedy směnu části PK parc. č. 978, díl 2 o výměře 250 m 2 a části pozemku parc. č. 931 o výměře 550 m 2 ve vlastnictví města směnit za část pozemku parc. č. 86 o výměře 850 m 2 ve vlastnictví pana Josefa Kabíčka, vše v k. ú. Divišovice s tím, že ostatní podmínky směny zůstávají nezměněné tedy větší výměra od p. Kabíčka bude bez doplatku a obě strany uhradí rovným dílem náklady na odměřovací geometrický plán stejně jako náklady spojené s převodem vlastnického práva v katastru nemovitostí. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje upřesněnou výměru pozemků pro směnu v k. ú. Divišovice, a to směnu části PK parc. č. 978, díl 2, o výměře 250 m 2 a části pozemku parc. č. 931 o výměře 550 m 2 ve vlastnictví města Sedlec-Prčice směnit za část pozemku parc. č. 86 o výměře 850 m 2 ve vlastnictví pana Josefa Kabíčka z Divišovic s tím, že ostatní podmínky směny (z ) zůstávají nezměněné tedy větší výměra od p. Kabíčka bude bez doplatku a obě strany uhradí rovným dílem náklady na odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem vlastnického práva v katastru nemovitostí Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 6. Zpracování žádostí o dotace na rok 2014 z programů Středočeského kraje Na základě rozhodnutí rady města jsou připraveny dvě žádosti o dotace v rámci programu Středočeského kraje FROM (Fond rozvoje obcí a měst) a Fondu na podporu dobrovolných hasičů. žádost z FROM se týká projektu na rekonstrukci místních komunikací Vozerovice-Bolechovice, Nasilov-Monín a komunikace Náhlík - Božetína. Jednoduché projektové dokumentace zpracoval na základě objednávky ing. Palička. Celkové náklady na opravu komunikací jsou ve výši ,06 Kč vč. DPH (bez DPH ,19 Kč). Dotace může být poskytnuta ve výši 95% nákladů a spoluúčast žadatele je min. 5%. U této dotace navrhuje rada města zapojit větší spoluúčast města o 10% (na 15%) pro případnou větší šanci na získání dotace. Spoluúčast města by tak byla Kč žádost z Fondu podpory dobrovolných hasičů je poskytována na nákup materiálu na opravy stávajících hasičských zbrojnic, technického a sociálního zázemí sborů dobrovolných hasičů na území Středočeského kraje s tím, že práce budou provedeny svépomocí. Po dohodě se zástupci hasičského okrsku Sedlec-Prčice byly vytipovány zbrojnice pro zpracování žádosti oprava HZ Přestavlky, HZ Divišovice, HZ Měšetice, HZ Chotětice a vestavba klubovny malých hasičů při SDH Sedlec. Celkové náklady jsou odhadnuty na cca Kč. I u této výzvy jsou možné dotační prostředky až do výše 95% nákladů na materiál (max Kč) a spoluúčast žadatele ve výši 5% nákladů. V současné době je připravován soupis materiálu, který bude zahrnut do žádosti. Již v tuto chvíli je jasné, že náklady na materiál budou vyšší než Kč, což je předpokládaná nejvyšší možná dotace a 5% spoluúčast města. Rada proto doporučila v rozpočtu města vyčlenit vyšší částku viz schválený rozpočet na rok 2014 kde je zapracováno celkem Kč na opravy zbrojnic. Tyto prostředky budou využity jako spoluúčast v případě přiznané dotace. V opačném případě pak na samotné opravy HZ. O výsledku dotačních řízení bude starostka informovat zastupitele. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložení žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje na rok 2014 z FROM na opravy místních komunikací Vozerovice-Bolechovice, Nasilov-Monín a Náhlík-Božetín a z Fondu podpory dobrovolných hasičů na opravu hasičských zbrojnic dle návrhu rady a zástupců hasičského okrsku Sedlec-Prčice. Zastupitelstvo zároveň schvaluje spoluúčast města dle podmínek dotačních titulů a návrhu rady města. Zastupitelstvo pověřuje radu města a starostku přípravou a podáním žádosti o dotace včetně všech povinných příloh a zajištěním realizace projektů v případě přiznání dotačních prostředků. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 7. Různé, diskuse a) Informace k projektu meziobecní spolupráce na základě rozhodnutí valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska bude projekt meziobecní spolupráce v obvodu pověřeného úřadu Sedlčany zajišťovat právě sdružení jako partner Svazu města a obcí ČR, který je nositelem projektu. Zároveň byla na valné hromadě sdružení schválena výše příspěvku jednotlivých obcí dle počtu obyvatel. pokračování na str. 5 4 strana Náš domov číslo 285, leden 2014

5 INFORMACE Z RADNICE Výše příspěvku na dobu trvání projektu tedy do je 5 Kč/obyvatel. V rozpočtu města Sedlec-Prčice je proto schválena částka Kč, která bude uhrazena na základě faktury vystavené Sdružením obcí Sedlčanska v roce b) Informace k dotaci na nákup komunální techniky SFŽP projekt Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice byl zahájen v roce 2011 podáním žádosti o dotaci na nákup techniky podvozku s výměnnými nástavbami zametací a kropící a dále pokračoval dle podmínek Státního fondu životního prostředí. Letos v létě byla na základě výběrového řízení vybrána dodavatelská firma a dokončeny administrativní kroky pro ukončení projektu. Po předložení všech potřebných dokumentů byla ze strany poskytovatele dotace převedena na účet města částka ve výši Kč (z toho Kč je příspěvek SFŽP a Kč dotace z Fondu soudržnosti EU). Celkové výdaje projektu jsou ve výši Kč, spoluúčast města je tak Kč s tím, že část nákladů byla uhrazena již v letech (zpracování žádosti, studie proveditelnosti ). Z letošního rozpočtu města bylo doplaceno Kč. c) Informace k dotaci na projekt: Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice SFŽP projekt byl dokončen v termínu daném poskytovatelem dotace byla stavba převzata s dílčími vadami a nedostatky, které nebránily převzetí ze strany Města proběhla kolaudace stavby a byl vydán kolaudační souhlas. Zároveň byly dle požadavků Státního fondu životního prostředí provedeny veškeré administrativní kroky pro proplacení dotace. Celkové náklady na stavební část projektu byly dle smlouvy ,33 Kč. Po odečtení nezpůsobilých výdajů (úspora za období 5 let) byla částka způsobilých výdajů ve výši ,33 Kč. Dotace převedená na účet města od poskytovatele dotace je ve výši ,28 Kč (původní předpoklad dotace při nákladech na stavbu cca 19,5 mil. Kč byl Kč). V dotační částce je příspěvek SFŽP ve výši ,34 Kč a dotace z Fondu soudržnosti EU v částce ,94 Kč. Spoluúčast města na samotnou stavební část je ,05 Kč (z toho výše uvedené započtení úspor za dobu 5 let ve výši Kč). Závěrem starostka poděkovala všem zainteresovaným osobám spolupracujícím na projektu na zateplení základní školy za pečlivou práci autorskému a stavebnímu dozoru, řediteli školy Mgr. J. Muškovi, školníkovi p. J. Horákovi, celému pedagogickému sboru a zvláště paním uklizečkám, na jejichž bedrech ležel veškerý úklid v průběhu stavby a po ukončení stavby. d) Podpis smlouvy o koupi vodovodní přípojky V1 ul. Luční na základě rozhodnutí zastupitelstva města podepsala starostku kupní smlouvu na vodovodní přípojku v ul. Luční se zástupcem DDŠ Luční Mgr. S. Urbanem. Na základě smlouvy pak byly provedeny kroky pro změnu užívání stavby z vodovodní přípojky na vodovodní řad. Souhlas se změnou užívání stavby vydal vodoprávním úřad v Sedlčanech, odbor životního prostředí dne V lednu 2014 bude uhrazena kupní cena, majetek zařazen do evidence majetku města a vodovodní řad předán provozovateli k užívání. e) Informace k dotaci na projekt Záchrana sakrálních objektů na území Města Sedlec-Prčice SZIF ČR: projet opravy sakrálních objektů byl realizován v roce 2013 s tím, že Město Sedlec-Prčice předložilo žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím MAS Krajina srdce na SZIF ČR. Projekt byl vybrán k podpoře a jeho realizace proběhla v létě Práce na základě poptávkového řízení provedla spol. Služby Sedlec-Prčice s r.o., která předložila nejnižší nabídkovou cenu. Při závěrečném vyhodnocení akce byl Městu Sedlec- -Prčice sdělen závěr, že postupovalo v nesouladu s pravidly SZIF, protože oslovilo podnikající osobu provázanou finančně a majetkově s příjemcem dotace. Toto pravidlo bylo doplněno až od 16. kola výzev k předkládání žádostí a starostka při přípravě projektu jeho změnu nezaznamenala. Městu tak v tuto chvíli hrozí sankce nepřiznání dotace ve výši Kč. Na základě navržené korekce bylo na SZIF ČR zasláno stanovisko města, kde je konstatováno, že uvedené pravidlo je vyžadováno nad rámec zákona o veřejných zakázkách v platném znění, který dokonce umožňuje tzv. osobě ovládané zadat osobou ovládající zakázku přímo bez provádění výběrového řízení dle zákona. Vzhledem k tomu, že platný zákon je postaven nad pravidla jednotlivých fondů, trvá město na správnosti svého postupu a požádalo o zrušení návrhu korekce a proplacení dotace. Stanovisko bylo odesláno a zatím nebylo městu doručeno oznámení o vyřešení. Další informace předloží starostka na příštím zasedání zastupitelstva města. Starostka informovala přítomné o nominaci a udělení titulu DOBROVOLNÍK ROKU 2013 STŘEDOČESKÉHO KRAJE manželům Miluši a Josefu Sládkovým ze Sedlce. Nominaci na titul předložila jménem města paní Alice Valsová. Manželé Sládkovi patří mezi aktivní členy TJ Sokol Sedlec-Prčice, jsou nadšenými propagátory zdravého životního stylu a jejich zásluhou se již druhé desetiletí koná v Sedlci-Prčici humanitární akce Běh naděje běh proti rakovině. Dne bude v zasedací místnosti zastupitelstva Středočeského kraje slavnostně manželům Sládkovým titul Dobrovolník roku 2013 předán. Závěrem starostka poděkovala všem členům zastupitelstva, rady, občanským sdružením, pracovnicím a pracovníkům městského úřadu, městských organizací za odvedenou práci pro město v roce 2013, veřejnosti poděkovala za účast při zasedáních zastupitelstva a popřála všem krásné a spokojené prožití svátků vánočních a hodně sil do nového roku. Slovo bylo předáno zastupitelům. Slova se ujal A. Podzimek a popřál starostce hodně sil v příštím roce a krásné prožití vánočních svátků. Zapsala Jana Typtová USNESENÍ č. 6/2013 Zastupitelstvo města na svém zasedání dne : Rozhodlo: dle 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) o pořízení nového Územního plánu města Sedlec-Prčice Schválilo: úpravu programu šestého zasedání zastupitelstva města předložený návrh rozpočtového opatření č. 19 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2013 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů o částku ,12 Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o snížení čerpání celkem o částku ,89 Kč. koupi pozemků parc.č. 1035/6 (výměra 403 m 2 ), parc. č. 1035/7 (výměra 43 m 2 ) vedené jako TTP, oba v k. ú. Prčice, a pozemky v k. ú. Sedlec u Votic parc.č. 163/11 (výměra 225 m 2), parc. č. 172 (výměra 766 m 2 ), parc. č. 175 (výměra 1357 m 2 ), parc. č. 180/1(výměra 1995 m 2 ) všechny druhem pozemku TTP a pozemek parc. č. 177/2 (výměra 537 m 2 ) druhem pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé za cenu konečnou ve výši Kč a tyto prostředky zařadit do rozpočtu Města Sedlec-Prčice pro rok 2014 rozpočet Města Sedlec-Prčice na rok 2014 v členění dle jednotlivých kapitol v příjmové části ve výši ,61 Kč a ve výdajové části ve výši ,61 Kč s tím, že rozpočet je schvalován jako schodkový se zapojením prostředků ve výši Kč z Fondu rozvoje bydlení a Fondu rozvoje a rezerv a se zapojením přebytku hospodaření z let minulých ve výši Kč dočerpání investičního úvěru od ČS, a.s., na realizaci oprav bytového domu čp. 325 v Sedlci a opravu pavilonu kulturního domu při ZŠ pořizovatele Územního plánu města Sedlec-Prčice, tj. Městský úřad Sedlčany, úřad územního plánování dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). podle 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), o podání žádosti o pořízení Územního plánu města Sedlec-Prčice včetně návrhu zadání na Městský úřad v Sedlčanech, odbor výstavby a územního plánování pana Jakuba Ryšavého jako určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu města Sedlec-Prčice upřesněnou výměru pozemků pro směnu v k. ú. Divišovice, a to směnu části PK parc. č. 978, díl 2, o výměře 250 m 2 a části pozemku parc. č. 931 o výměře 550 m 2 ve vlastnictví města Sedlec-Prčice směnit za část pozemku parc. č. 86 o výměře 850 m 2 ve vlastnictví pana Josefa Kabíčka z Divišovic s tím, že ostatní podmínky směny (z ) zůstávají nezměněné tedy větší výměra od p. Kabíčka bude bez doplatku a obě strany uhradí rovným dílem náklady na odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem vlastnického práva v katastru nemovitostí předložení žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje na rok 2014 z FROM na opravy místních komunikací Vozerovice-Bolechovice, Nasilov-Monín a Náhlík-Božetín a z Fondu podpory dobrovolných hasičů na opravu hasičských zbrojnic dle návrhu rady a zástupců hasičského okrsku Sedlec-Prčice. finanční spoluúčast města z rozpočtu dle podmínek dotačních titulů a návrhu rady města pro dotace z Fondů Středočeského kraje na rok 2014 pokračování na str. 6 číslo 285, leden 2014 Náš domov 5 strana

6 INFORMACE Z RADNICE dokončení ze str. 5 Pověřilo: radu města Sedlec-Prčice schválením rozpočtového opatření č. 20 pro rozpočet roku 2013 pro operace, které vzniknou v období pro přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů a provedením změn rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové sklady v případech přesunů příjmů a výdajů bez určení konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny. Starostka a případně rada města předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva v roce 2014 zprávu o provedeném opatření a jeho výši hlavní účetní města zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě radu města a starostku přípravou a podáním žádosti o dotace Fondů Středočeského kraje na rok 2014 včetně všech povinných příloh a zajištěním realizace projektů v případě přiznání dotačních prostředků Vzalo na vědomí: informace k dotaci na nákup komunální techniky SFŽP informace k dotaci na projekt: Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice SFŽP informace o podpisu smlouvy o koupi vodovodní přípojky V1 ul. Luční informace k dotaci na projekt Záchrana sakrálních objektů na území Města Sedlec-Prčice SZIF. O čem jednala rada města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: uzavření a podpis Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice zadání prací na odstranění nedostatků dle jednotlivých příloh zpráv o revizi elektrických odběrných zařízení u nemovitostí ve vlastnictví Města úhradu předplatného týdeníku Sedlčanský kraj pro rok 2014 prezentaci obce v nabízené publikaci Encyklopedie Česká republika města a obce v základním bezplatném rozsahu (1/6 strany formátu A4) úpravu rozpočtu Města na rok 2013 pod č. 18/2013, která představuje navýšení výdajů schváleného rozpočtu o částku ve výši Kč a navrhované přesuny mezi položkami zapracování připomínek MŠMT ČR do Kupní smlouvy na pořízení vodovodního zařízení, resp. vodovodní přípojky označené jako V1, která je ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Dětský domov se školou, základní školou a školní jídelnou, Sedlec-Prčice, Luční č. p. 330 Pověřila: starostku města podpisem kupní smlouvy, jejímž předmětem je vodovodní zařízení, resp. vodovodní přípojka, která je ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Dětský domov se školou, základní školou a školní jídelnou, Sedlec-Prčice, Luční čp. 330; IČ , v souladu s rozhodnutím zastupitelstva ze dne a zároveň zahájit kroky vedoucí ke změně využití stavby z vodovodní přípojky na vodovodní řad jednotlivé členy rady zastupováním Města na valných hromadách jednotlivých SDH Jednala: jako valná hromada společnosti Služby Sedlec- -Prčice, s. r. o. Doporučila: zaevidovat žádost o přidělení bytu do pořadníku žadatelů a žadatelku o této skutečnosti informovat zastupitelům schválit odkoupení pozemků nacházejících se v lokalitě při umělé vodní nádrži v Sedlci, a to parc. č. 1035/6 (výměra 403 m 2 ) a parc. č. 1035/7 (výměra 43 m 2 ), vedené jako TTP, oba v k. ú. Prčice, a dále pozemků parc. č. 163/11 (výměra 225 m 2 ), parc. č. 172 (výměra 766 m 2 ), parc. č. 175 (výměra m 2 ), parc. č. 180/1 (výměra m 2 ), vše druhem pozemku TTP a rovněž pozemku parc. č. 177/2 (výměra 537 m 2 ), druhem pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé vše v k. ú. Sedlec u Votic za cenu sjednanou v konečné částce Kč a tyto prostředky zařadit do rozpočtu Města Sedlec-Prčice pro rok 2014 Zrušila: předplatné periodika Benešovský deník ode dne 1. ledna 2014 Vzala na vědomí: informace starostky o průběhu odstraňování nedodělků u stavební akce Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice a o termínu kolaudace stavby. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Rozhodla: o zpracování výkazu výměr a popisu pro provedení prací (technická zpráva) u společnosti Kombatech, s.r.o., Sedlčany na realizaci výměny oken a fasád (vč. zateplení) u bytového domu čp. 325 v Sedlci a pavilonu kulturního sálu při ZŠ Schválila: odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne a na základě návrhu předsedů komisí a výborů navrhované odměny členům Komise pro projednávání přestupků z kap. správa postup pro zaevidování žádosti o pronájem obecního bytu v Sedlci žádost o bezplatný zábor veřejného prostranství před objektem čp. 5 v Sedlci, a to max. na 30 dní od zahájení prací na fasádě hotelu Český Merán, v případě prodloužení lhůty při úpravě fasády bude zábor veřejného prostranství zpoplatněn v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve vedení zařízení distribuční soustavy zemního kabelu NN na pozemcích pč. 771/2, 757 a 757/4 vše k. ú. Jetřichovice za jednorázovou úhradu ve výši Kč plus příslušná sazba DPH a za předpokladu, že stavbou dotčená komunikace bude uvedena do původního stavu přechod pod komunikací bude proveden podvrtem a pozemky budou po ukončení stavby předány protokolárně zástupci města Vydala: kladné stanovisko k navrhované rekonstrukci objektu čp. 5 v Sedlci Hotel Česká Merán, dle projektové dokumentace č. 2013/6/F, s požadavky: samostatné řízení se správcem veřejného vodovodu a kanalizace ve věci prověření stávající přípojky na veřejný vodovod. Dále bude po konzultaci s provozovatelem kanalizace provedeno připojení objektu na splaškovou kanalizaci s tím, že stávající jímka bude vyřazena svod okapů z čelní strany objektu je možné po vyhodnocení napojit na dešťovou kanalizaci, ostatní dešťové vody bude stavebník likvidovat na vlastním pozemku vyřešit stávající zařízení pro zásobování, které je umístěno v chodníku před objektem na náměstí 7. května kladné stanovisko pro územní i stavební řízení ke stavbě na Moninci Přístavba chaty Čertovka, Rozšíření sportovního hřiště, Koupací biotop. Rada upozorňuje, že toto vyjádření se nevztahuje k celkovému situačnímu výkresu, který obsahuje i projektovanou část rekonstrukce chaty Javorka na Moninci (terasa) Doporučila: zveřejnit sdělení ČÚZK ze sbírky zákonů o působnosti příslušného katastrálního úřadu pro město je nadále příslušný katastrální úřad v Benešově zastupitelům schválit zpracování návrhu zadání nového Územního plánu města Sedlec-Prčice u Městského úřadu v Sedlčanech, Odboru výstavby a územního plánování zastupitelům schválit směnu dle upřesněné výměry na základě geometrického plánu část pozemku PK pč. 978, díl 2, o výměře cca 250 m 2 a část pozemku pč. 931 o výměře cca 550 m 2 ve vlastnictví Města za část pozemku PK pč. 86 o výměře cca 850 m 2 ve vlastnictví soukromé osoby, vše v k. ú. Divišovice standardní postup ve věci žádosti o změnu Územního plánu zaevidování do žádostí o změny a v případě zahájení změny případně zpracování nového územního plánu města informovat žadatele Vzala na vědomí: objednání odborného posudku na stav stromořadí na pozemku parc. č. 366 k. ú. Bolechovice I u ČSOP Vlašim přehled dohod o pracovní činnosti nebo provedení práce k zajištění chodu MěÚ a jeho jednotlivých organizačních složek v roce 2014 stanovisko Ministerstva vnitra ČR k Obecně závazným vyhláškám č. 1/2013 a č. 2/2013, se závěrem, že předmětné vyhlášky jsou v souladu se zákonem. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Rozhodla: o zpracování žádosti o dotaci v rámci Fondu na podporu dobrovolných hasičů Středočeského kraje, na nákup materiálu na opravy hasičských zbrojnic, technického a sociálního zázemí sborů dobrovolných hasičů, kdy materiálové náklady jsou odhadnuty cca na Kč vč. DPH se spoluúčastí v návrhu rozpočtu na rok 2014 Schválila: pokračování na str. 7 6 strana Náš domov číslo 285, leden 2014

7 INFORMACE Z RADNICE dokončení ze str. 6 dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů uvedených v technické a finanční příloze k rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS/SMVS 115D ze dne ke Smlouvě č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Systém náležité péče majetku hospodářského subjektu Města Sedlec-Prčice jako vnitřní směrnici Města Sedlec-Prčice Vydala: kladné stanovisko ke změně užívání části rodinného domu čp. 329 na zámečnickou dílnu, ulice Brigádnická čp. 239, Sedlec-Prčice Doporučila: standardní postup ve věci žádosti na pořízení územního plánu nebo jeho změny, k. ú. Kvasejovice oblast Zadní Boudy zaevidování do žádostí o změny a v případě zahájení změny případně zpracování nového územního plánu města informovat žadatele zastupitelům schválit předložený návrh rozpočtového opatření č. 19 rozpočtu Města Sedlec- -Prčice na rok 2013 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů o částku ,12 Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o snížení čerpání celkem o částku ,89 Kč zastupitelům rozhodnout o pořízení nového územního plánu s náležitostmi, které stanovuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zastupitelům schválit předložení žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje na rok 2014 z FROM (Fond rozvoje obcí a města) na opravy místních komunikací Vozerovice- -Bolechovice, Nasilov-Monín a Náhlík-Božetín a z Fondu podpory dobrovolných hasičů na opravu hasičských zbrojnic včetně finanční spoluúčasti města k uvedeným projektům Vzala na vědomí: informace starostky související s novým zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, kdy tato zákonná úprava novelizuje i stávající zákon o obcích Zamítla: s ohledem na finanční možnosti rozpočtu města žádost Svazu diabetiků ČR, územní org. Sedlčany, o finanční příspěvek. MěÚ Sedlec-Prčice Nenechávejte platbu místních poplatků na poslední chvíli Informujeme naše občany o výši a termínech splatnosti místních poplatků na rok Poplatky hrad te na pokladně MěÚ Sedlec-Prčice. Všechny poplatky jsou splatné k Místní poplatek za odvoz domovního odpadu je stanoven ve výši: 600 Kč za dospělou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu 400 Kč za dítě do 16 let, studující osoby do 26 let věku (u studentů nutno doložit potvrzením o studiu) přihlášené v obci k trvalému pobytu 600 Kč za stavby určené k rekreaci a nemovitosti, kde není hlášena osoba k trvalému pobytu Poplatky za psa jsou dle platných sazeb: 80 Kč pro psa chovaného na osadách 100 Kč pro psa chovaného ve městě Sedlec- -Prčice 250 Kč za psa chovaného v bytovém domě. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků obecní úřad navýší o procenta z prodlení (viz obecně závazná vyhláška č. 1/2013). Jitka Pišková pokladna MěÚ Sedlec-Prčice Kam na Český úřad zeměměřický a katastrální Na základě zákona č. 368/2013 Sb., ze dne vydaného ve sbírce zákonů České republiky, Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejňuje seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu Město Sedlec-Prčice zůstává nadále v územním obvodu Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, Tyršova 1902, Benešov. Jana Typtová, tajemnice Městského úřadu Sedlec-Prčice Z REGIONU Novoročnímu čtyřlístku počasí přálo První turistický výšlap v roce Novoroční čtyřlístek se těší stále větší oblibě. Letošního, v pořadí již 9. ročníku Novoročního čtyřlístku s cílem na Staré poštovně, se 1. ledna 2014 zúčastnilo více než 250 pochodníků, kteří využili pěkného počasí k novoroční procházce a svým příspěvkem do sbírky určené na budování turistických tras pro vozíčkáře přispěli celkovou částkou Kč. Tato částka bude poukázána na účet sbírkového konta. Členové Klubu přátel dlouhých kilometrů přejí všem jen to nejlepší v roce mfd- VZP v Sedlci Prčici VZP ČR informuje, že její pracovníci budou našim občanům k dispozici na MÚ Sedlec-Prčice v tyto dny: 3. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5., vždy od do hodin. Zájemci zde získají veškerý informační servis i některé služby zdravotní pojišťovny. Rozsvícení vánočního stromku v Mezně předcházelo loutkové divadlo První adventní neděle byla v Mezně zpestřena loutkovým divadlem pro děti. Poté, co děti zhlédly pohádku O Popelce a pohrály si s loutkami, přesunuly se spolu s rodiči k ozdobenému stromečku. Se setměním pronesl slovo pan starosta Rudolf Vobruba, děti zazpívaly koledy a rolničkami přivolaly nasvícení stromku. Slavnostní atmosféru umocnily velké prskavky, které měly úspěch převážně u dětí. Pro zahřátí byl již tradičně připraven horký čaj a punč a k zakousnutí krásně nazdobené perníčky. Text: Jana Dvořáková. o.s. Mezeňák Foto: Jana Říhová číslo 285, leden 2014 Náš domov 7 strana

8 Z REGIONU Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí pokračování ze str. 1 a odvodnění objektu, která byla realizována za cenu přesahující 3 miliony korun. Více než tři miliony korun si vyžádalo rozšíření silnice v místní části Chotětice, která nesplňovala požadavky na bezpečnost silničního provozu, a přes milion korun bylo investováno do domu s pečovatelskou službou v Sedlci, kde v letních měsících došlo k výměně oken a dveří. Další více než milion korun byl vložen do vodovodní sítě města. Hasičská zbrojnice SDH Sušetice v novém, foto M. Jeřábková Provozovatel vodovodu a kanalizace, společnost Služby Sedlec-Prčice s r.o., provedl vyčištění studní a zářezů (tedy zdrojů pitné vody), byly provedeny úpravy vodojemů, došlo k výměně některých ovládacích ventilů Menší investiční prostředky město využilo na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Sušeticích ( Kč), přístavbu pergoly u hasičské zbrojnice v Uhřicích ( Kč), téměř Kč bylo vloženo do digitalizace místního kina, v místní části Přestavlky byly instalovány herní prvky pro děti v hodnotě cca Kč, za stejnou cenu byl vyčištěn a zplanýrován pozemek za hasičskou zbrojnicí v Prčici a za dalších 60 tisíc korun byla dokončena oprava štítů a podbití na hasičské zbrojnici v Bolechovicích. Více než 300 tisíc korun bylo využito Nový čistící vůz pro úklid komunikací, foto M. Jeřábková na výměnu svítidel veřejného osvětlení v osadách a rozšíření sítě veřejného osvětlení v Šanovicích, Měšeticích, opravu v Jetřichovicích Více než Kč bylo investováno do oprav malých sakrálních objektů na správním území města (kapličky a křížky v Bolechovicích, Mrákoticích, Rohově, Šanovicích, Malkovicích ) Kč představovala spoluúčast města na realizaci projektu na nákup komunální techniky. Jedná se o projekt podpořený Státním fondem životního prostředí finančními prostředky přesahujícími 3,4 milionu korun. Došlo k nákupu podvozku s výměnou zametací a kropící nástavbou, který bude sloužit k zametání místních komunikací. V červnu 2013 zasáhly i naše území nemalou měrou povodně. Odstranění prvotních následků, tedy vyčištění komunikací, odvoz bahna, čištění příkopů, zpevňování poškozených cest, opravy kanalizace si vyžádaly více než Kč. Vyčíslení ostatních škod na majetku města, v našem případě na komunikacích, se vyšplhalo na částku téměř 14 milionů korun. Na základě rozhodnutí ministerstva dopravy byla městu přiznána dotace ve výši Kč. Tyto prostředky měly být původně vyčerpány do konce roku 2013, nicméně jsme požádali o prodloužení termínu, a to s ohledem na zhoršující se povětrnostní podmínky. Část prací tak Dokončeno bylo rozšíření místní komunikace v Chotěticích, foto M. Jeřábková bude provedena až v letošním roce. Odstraňování povodňových škod na komunikacích se týká osad Víska, Včelákova Lhota, Divišovice, Nasilov, Vrchotice (Vrchotice-František), Stuchanov, Kvasejovice, Kozince, Záběhlice, mostku u Kvašťova Co nás čeká v roce 2014 Pro rok 2014 jsou opět připraveny investiční projekty, které mají jednak zlepšit stav obecního majetku, případně jej rozšířit. Vzhledem k tomu, že na našem území je mnoho kilometrů komunikací, které stále čekají na opravy, byly v loňském roce zpracovány dvě žá- Opravený taras a silnice v Uhřicích, které poškodila povodeň. Další povodňové škody se budou opravovat v roce letošním, foto M. Jeřábková Pro srovnání kamenný kříž v Mrákoticích před opravou a po opravě, foto L. Doubravová a M. Jeřábková dosti o poskytnutí dotací na jejich rekonstrukce. První žádost, která byla adresována Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy, se týká komunikací v místní části Uhřice (včetně spojky na krajskou komunikaci pod Sušeticemi), silnice Divišovice - Vozerovice a části komunikace v osadě Chotětice propojení nově opraveného úseku s krajskou silnicí. Komunikace vybrané pro tuto žádost musely splňovat parametry dané výzvou k předkládání žádostí, to znamená, že musejí umožnit přístup k podnikatelským subjektům, přístup k občanské vybavenosti (např. hasičské zbrojnici) a spojovat silnice nižší třídy (městské) pokračování na str. 9 8 strana Náš domov číslo 285, leden 2014

9 Z REGIONU s třídou vyšší (krajské). Výsledek dotačního řízení bude znám až na konci prvního čtvrtletí letošního roku. V případě, že město uspěje se žádostí, bude následně vyhlášeno výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a v letních měsících by došlo k realizaci oprav. Druhá žádost o prostředky na opravu komunikací byla předložena na základě výzvy hejtmana Středočeského kraje do Fondu rozvoje obcí a měst. Projekt zahrnuje silnice Náhlík - Božetín, Nasilov - Monín a Vozerovice - Bolechovice. I zde lze předpokládat, že výsledky budou známy na jaře a realizace v případě přiznání dotace by opět probíhala po výběrovém řízení v letních měsících. Celkové náklady na obě tyto akce jsou ve výši téměř 15 milionů korun. V případě kladného vyhodnocení našich žádostí by spoluúčast města měla být ve výši cca 2,7 milionu korun. Konečná výše nákladů však bude zřejmá až po výběrových Máme podanou žádost na zateplení fasády a výměnu oken u zdravotního střediska, foto M. Jeřábková řízeních na zhotovitele staveb, kterými může dojít ke snížení předpokládaných nákladů. Další žádost o dotaci se týká zateplení zdravotního střediska a výměny oken na tomto objektu. Žádost byla předložena na Státní fond životního prostředí již v září 2013, ale zatím nedošlo k vyhodnocení podkladů. Celkové náklady na realizaci projektu jsou 3,6 milionu korun (včetně nákladů na zpracování žádosti, autorského a technického dozoru stavby ). Spoluúčast města by měla být ve výši cca 900 tisíc Kč. Město také aktualizovalo žádost o dotaci na realizaci projektu rozšíření vodovodní sítě města, konkrétně na výstavbu vodovodu ve Vrchoticích Na Františku a v Měšeticích. O tom, zda dojde k realizaci a přiznání prostředků bychom měli být informováni cca do pololetí letošního roku. O další dotační prostředky požádalo město z Fondu podpory dobrovolných hasičů Středočeského kraje. V tomto případě se žádost týká nákupu materiálu na opravy hasičských zbrojnic v Přestavlkách, Měšeticích, Divišovicích, vestavbu klubovny malých hasičů v Sedlci a přístavbu pergoly u hasičské zbrojnice v Chotěticích. Předpokladem realizace projektu je závazek jednotlivých sborů, že jejich členové provedou práce na opravách svépomocí. Nákup materiálu na opravy představuje částku téměř 900 tisíc korun s tím, že dotace může být v maximální výši 0,5 milionu korun. Ostatní prostředky by byly čerpány z rozpočtu města. Pouze z vlastních zdrojů města budou hrazeny práce na dokončení oprav chodníků na hřbitově v Sedlci, částečné opravy bytového fondu města, rozšíření veřejného osvětlení a výměna svítidel, prostředky z fondu obnovy a rozvoje vodovodní sítě budou investovány do dalších úprav zdrojů pitné vody, do výměny hlavních uzávěrů vodovodních řádů V loňském roce proběhlo zateplení základní školy a výměna oken a dveří na školském objektu. Protože s ním těsně souvisí také pavilon kulturního sálu a bytový dům čp. 325, je pro letošní rok naplánováno také jejich zvelebení. Dojde k výměně oken a zateplení bytového domu Dlaší žádost o dotaci by měla řešit opravy našich komunikací, například silnice mezi Vozerovicemi a Bolechovicemi, foto A. Valsová a opravě fasády a výměně oken na kulturním sále. Tím bude sjednocena nejen barevnost fasády, ale zajištěny energetické úspory objektů. Jak je z výše uvedeného patrné, město má opět hodně plánů na opravy a zvelebování majetku. Zda se podaří vše také realizovat, záleží hodně na výsledcích dotačních řízení. Doufejme, že budeme úspěšní a podaří se provést velkou část připravených akcí. -mj- Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice pokračování ze str. 1 Běhu proti rakovině, jehož výnos je určen na boj a včasnou diagnostiku této zákeřné nemoci. Miluše Sládková, která svým občanským povoláním již 37 let působí jako vychovatelka na naší základní škole, má úzký vztah k dětem. Dlouhodobě s nimi pracuje a snaží se je hravou formou vést ke sportu a pravidelnému pohybu, ať již v rámci školní družiny, nebo v rámci TJ Sokol. Příkladný osobní i společenský postoj manželů Miluše a Josefa Sládkových vedl radu města k tomu, aby je nominovala na udělení titulu Dobrovolník Středočeského kraje. Zásluhy manželů Sládkových ocenili také porotci a vybrali je mezi 12 oceněných z 50 navržených. Ve středu 18. prosince si za přítomnosti představitelů Středočeského kraje, ale i Města Sedlec-Prčice Miluše a Josef Sládkovi v sídle krajského úřadu ocenění převzali. Při této příležitosti jsem jim položila několik otázek. Jak se zrodila myšlenka uspořádat v Sedlci-Prčici Běh Terryho Foxe, tedy běh proti rakovině? J: Začátkem devadesátých let značně polevil zájem o cvičení. Před rokem 1989 jsme měli aktivní oddíl Rodiče a děti, dva oddíly cvičení žen a i muži si našli pravidelně čas na aktivní pohyb. Ve škole bylo několik sportovních kroužků. Měli jsme vyškolené cvičitele, zkušené organizátory, ale zájem veřejnosti po roce 89 rychle upadal, nebo se přesunul ke komerčním akcím. Někdy v druhé polovině devadesátých let jsem si přečetl příběh Terryho Foxe a informaci o vznikajícím celosvětovém hnutí na podporu boje proti rakovině. Prodiskutovali jsme Josef Sládek (vpravo) s Antonínem Podzimkem a modelkou Anetou Faitovou při Běhu naděje v roce 2010, foto A. Valsová to s manželkou a ve výboru oddílu SPV a rozhodli se do toho zapojit. První tři ročníky nás nadchly. Účastnilo se vždy přes 250 přispívajících. Prvního ročníku v roce 1999 jich bylo dokonce 306. Na konto BTF jsme posílali poměrně vysoké částky. Tato akce měla svůj vývoj, mnoho organizací a měst po skončení Běhu Terryho Foxe v pořádání běhu proti rakovině nepokračovala, vy jste ale přešli pod křídla nadace Běhu naděje. J: Od roku 2002 začal postupně zájem upadat. Krizi jsme prožívali v létech , kdy účast klesla hluboko pod 100. V této době došlo k reorganizaci a z BTF se stal Běh naděje. My jsme ale vydrželi a přemýšleli, jak na tuto smysluplnou akci přilákat více lidí. Požádali jsme o spolupráci ZŠ, pozvali jsme Klub seniorů, pro které organizujeme besedy se zdravotní tematikou a účast i výtěžek se začaly zvedat. Jaké podmínky pro sport, dle vás, naše město vytváří a co by se na tomto poli dalo zlepšit? J: Podmínky pro individuální a kolektivní sportování jsou v našem městě velmi dobré a zájemci je dokážou využívat. Máme krásné okolí pro pěší i cykloturistiku, je zde několik tenisových dvorců, volejbalových hřišť, k dispozici jsou dvě tělocvičny. Fotbalový areál je jeden z nejhezčích v širokém okolí. Časem snad dojde i na rekonstrukci šatnového objektu. M: Nesmíme zapomenout ani na zimní sporty. Dva areály pro sjezdové lyžování, a pokud jsou dobré sněhové podmínky i řadu kilometrů velmi dobře udržovaných běžeckých tras. Mají lidé v Sedlci-Prčici dobrý vztah k pohybu? J: Velká část mužské populace v našem městě se věnuje fotbalu. Příznivci volejbalu se pravidelně schází buď na venkovních hřištích, nebo v tělocvičně. Při našich výšlapech a vyjížďkách potkáváme řadu lidí, kteří pravidelně vyrážejí do přírody. Máme mezi sebou mnoho vyznavačů bílého sportu, kteří si organizují pravidelně své zápasy a tenisové turnaje. Na různých oficiálních i neoficiálních plochách se hraje pétanque, který pak vrcholí na velkých turnajích v Měšeticích a v Sedlci. pokračování na str. 10 číslo 285, leden 2014 Náš domov 9 strana

10 Z REGIONU dokončení ze str. 9 Sportu a jeho organizaci se oba věnujete dlouhodobě, paní Míla navíc pracuje s mladou generací, jistě shledáváte, že přístup k pohybu i samotný sport se s dobou mění. Jaké jsou současné pohybové trendy? M: Kromě tradičního fotbalu mají děti zájem o netradiční sporty. V naší škole máme řadu kroužků nabízejících sportovní a pohybové aktivity florbal, volejbal, baseball, tenis, fit box, gymnastiku, turistiku a další. Kdo má zájem, určitě si svoji sportovní aktivitu najde. Nejdůležitější je, aby rodiče pěstovali a podporovali vztah ke sportu a aktivnímu pohybu u svých dětí už od útlého mládí. Máte děti a dnes již také vnoučátka, jsou vedena ke sportu, zůstává sport rodinnou tradicí? M: Obě rodiny našich synů jsou sportovně založeny a vedou k pohybovým aktivitám a sportovní všestrannosti i svoje děti. Věnují se plavání, cyklistice, turistice, v zimě lyžování. Využívají nabídky sportovních kroužků ve školách i tréninkových středisek. Jistě existuje nějaký sport, do kterého jste ještě nepronikli a rádi byste ho vyzkoušeli. J a M: Existuje řada sportů, které jsme nevyzkoušeli, ale my máme nejraději pohyb v přírodě, ať už pěšky, na kole či na lyžích. Miluše Sládková společně s dětmi pří loňském ročníku humanitárně-sportovní akce Corpus Domini, foto A. Valsová Co osobně pro vás udělení titulu Dobrovolník Středočeského kraje znamená? J a M: Určitě nás to potěšilo. Lidí, kteří jsou ochotni udělat něco navíc pro ostatní, pro společnost, je v našem městečku celá řada. Převzali jsme proto toto ocenění jako zástupci našich spoluorganizátorů Běhu naděje, organizátorů DERBY, trenérů a cvičitelů TJ, kteří také svoji činnost vykonávají bez nároku na odměnu, a dalších aktivních lidí v tomto kraji. Přejeme nám všem pevné zdraví, klidný a spokojený rok 2014 a něco pro to dělejme. Připravila Alice Valsová Povodně, atentáty, politické skandály, ale i další kus dálnice D3, nový prezident nebo papež, takový byl rok 2013 Je za námi další rok, rok s třináctkou na konci. Jaký byl, úspěšný, průměrný, podprůměrný? Podíváme-li se na něj z pohledu občana města Sedlec-Prčice, pak můžeme být vcelku spokojení, více méně se nám vyhýbaly přírodní katastrofy, městečko a jeho okolí se stále zvelebovalo a i navenek jsme působili jako milé a přívětivé místo. Ale jinak? Rok 2013 byl rokem velkých politických střetů, které nakonec vyvrcholily pádem vlády a předčasnými volbami. Volili jsme i prezidenta republiky a vůbec poprvé v historii této země vzešel nový prezident z veřejného referenda, ne z vůle politické reprezentace. Rušno však bylo nejen na politické scéně, zlobily nás přírodní živly. Přes českou kotlinu se několikrát přehnaly silné bouřky provázené větrnými smrštěmi a začátkem léta se do Česka vrátily také povodně. Připočteme-li k tomu pokračující ekonomickou krizi, politický chaos, korupční skandály vysokých státních úředníků, nárůst nezaměstnanosti a snižující se kupní sílu obyvatelstva, pak je jasné, že řadový občan má ke spokojenosti s rokem 2013 pramálo důvodů. V půli ledna dorazila pořádná zima se záplavou sněhu. Foto A. Valsová a v základní škole proběhl zápis dětí do první třídy. Starší žáci základní školy vyjeli na lyžařský kurz a ve ski areálu Kvasejovice se konal II. ročník dětské zimní olympiády. Na konci ledna zemřel ve věku 89 let profesor František Mika. V době, kdy v Čechách panovala asi největší zima, 17. února, otřásl třípodlažním panelovým domem ve Frenštátu pod Radhoštěm úmyslně způsobený výbuch plynu. Spolu s viníkem v troskách domu zahynulo dalších pět nevinných lidí včetně tří malých dětí. 27. února zemřel autor hudby oblíbených večerníčků Pohádky z mechu a kapradí či O makové panence Jaroslav Celba. Jako blesk z čistého nebe zasáhlo celý katolický svět únorové rozhodnutí papeže Benedikta XVI. rezignovat na svůj úřad. Ve funkci papeže skončil 28. února Bylo to vůbec podruhé v celé Zima a volba prezidenta Hned v úvodu roku zahýbala národem rozsáhlá a pro mnohé asi i nepochopitelně pojatá amnestie, kterou na závěr svého novoročního projevu vyhlásil odcházející prezident Václav Klaus. A zatímco se amnestovaní rozhlíželi po svobodě, Česko už žilo další událostí přímou volbou prezidenta. Z prvního kola voleb, které se konalo 11. a 12. ledna, vzešli vítězně dva kandidáti, Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, v druhém kole o dva týdny později pak vyhrál Miloš Zeman. Národ se na chvíli rozdělil na ty, co s volbou souhlasili, a na ty, kteří Miloše Zemana za svého prezidenta uznat nechtěli. Ale život šel dál, od 1. ledna vstoupil v platnost zákon o církevních restitucích, církve a náboženské organizace se začaly hlásit o majetek, který jim byl státem nezákonně zabaven. 2. ledna zemřel filmový historik Karel Čáslavský a krátce nato, 7. ledna, i milovaná herečka Jiřina Jirásková. Hektický nástup nového roku byl na hony vzdálen od každodenních starostí občanů sedlecko-prčického ďolíčku. Matrika města vydala pravidelný přehled o počtu občanů a čísla hovořila jasně, za uplynulý rok nás bylo o jednoho méně, přesně Na území města proběhl další ročník Tříkrálové sbírky, který pro Charitu České republiky vybral korun. V půli ledna konečně do údolí dorazila zima se záplavou sněhu. To potěšilo zejména děti a sportovce a samozřejmě také provozovatele obou našich lyžařských areálů, které do té doby více méně stály. V neděli 13. ledna se sešli hasiči okrsku Sedlec-Prčice na valné hromadě Zjara se budova školky chystala na celkovou rekonstrukci, foto M. Jeřábková dlouhé historii římskokatolické církve, kdy se papež dobrovolně vzdal své funkce. Vatikán tak pokračování na str strana Náš domov číslo 285, leden 2014

11 Z REGIONU pokračování ze str. 10 musel vedle volby nové hlavy církve řešit i otázku, jak naložit s tou odcházející. 15. února zazářil nad ruským Čeljabinskem velký jasný meteor. Výbuch tělesa v atmosféře způsobil na zemi značné škody. Později byly nalezeny i jeho části, meteority, spadlé na zem, největší měl hmotnost přes 570 kg. To u nás jsme naštěstí měli příjemnější starosti, školka se chystala na velké stěhování, za několik týdnů začne jedna z největších investičních akcí roku rekonstrukce budovy mateřské školy. Stěhuje se proto knihovna i první z tříd. Žáci druhého stupně základní školy se rozhodli pro sebe i obyvatele města uspořádat masopustní průvod. Za pravého zimního počasí táhly městem rozpustilé maškary i s muzikou a povozem. Žáci hudebních oborů ZUŠ se zase rozjeli na okresní kola soutěží ZUŠ a ostudu tam rozhodně neudělali, přivezli krásná ocenění. Únor byl poměrně štědrý na sníh, zato sluníčka jsme si moc neužili, počasí ovládala inverze. Jaro ve znamení stavebního ruchu S příchodem března do kraje přišlo předjaří. Sluníčko hřálo, příroda se rychle probouzela ze zimního spánku a městu začaly nové starosti. Stavební firma S-B Sedlčany převzala staveniště školky, začala její dlouho očekávaná rekonstrukce. Stavební a lakýr- Začaly stavební práce ve školce, foto M. Jeřábková nické práce proběhly i v léčebně GERIMED. Sešli se zdravotně postižení, aby zhodnotili uplynulý rok a do školy zavítali policisté, aby dětem vyprávěli o své práci. V kostele sv. Vavřince vystoupila folkrocková skupina Oboroh a v divadle děti zhlédly Vodnickou pohádku. Vrcholil půst, chystali jsme se na svátky jara, Velikonoce, jimž předcházely první farmářské trhy roku března se šel 43. ročník pochodu Čertova podkova a na sklonku března odstartovalo jarní kolo fotbalových soutěží, do kterých se zapojily i naše týmy. Sedlecká hasičská klubovna hostila po dva večery kurzy vaření se špičkovým kuchařem Karlem Stuparinem. Tak, jako byl začátek března jarní, konec měsíce byl pod nadvládou zimy. Do kraje se vrátil sníh a Velikonoce, na rozdíl od Vánoc, byly bílé. 8. března se funkce hlavy státu ujal Miloš Zeman. Česko dostalo novou nejvyšší budovu, stal se jí AZ Tower v Brně. 22. března nečekaně zemřel populární moderátor a charismatický herec Vladimír Čech. V době, kdy žáci z okresu Příbram trávili jarní prázdniny, zasedalo ve Vatikánu papežské konkláve. 13. března v podvečer se nad Sixtinskou kaplí konečně objevil bílý kouř na znamení toho, že nový papež byl zvolen. V pořadí 266. papežem Římskokatolické církve se stal argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František. 5. března zemřel na rakovinu venezuelský diktátor Hugo Chávez a začátkem dubna skonala také bývalá britská premiérka, železná lady Margaret Thatcherová. Z pohledu vnitrostátního dění stojí za zmínku událost z 29. dubna, kdy došlo v Divadelní ulici v Praze k explozi plynu. Výbuch poničil řadu budov a zranil 43 osob. Naštěstí se obešel bez obětí na životech. Jarní farmářské trhy byly především pro zahrádkáře, foto A. Valsová V sedlecko-prčickém ďolíčku bylo v dubnu živo. Proběhl další farmářský trh zaměřený především na zahrádkáře, chovatele a kutily, v Ateliéru Prčice vyprávěl Pavel Tůma o tom, jak s partou kamarádů vyrazili starým žigulíkem do Kazachstánu, maminky uspořádaly další burzu dětského oblečení, žáci a učitelé ZUŠ předvedli veřejnosti výsledky svého dosavadního úsilí, oslavili jsme svátek svatého Marka a páter František Masařík požehnal polím a 29. dubna jsme do svazku města přivítali další malé občánky. Na území města se však ve zvýšené míře projevily také negativní jevy, začala se tu ztrácet nafta ze zaparkovaných aut, dokonce i z autobusů na náměstí, byly zaznamenány krádeže na hřbitovech a zloději se neštítili okrást ani místního seniora. K poslednímu dubnu byla k nelibosti Prčických definitivně uzavřena pobočka české pošty v Prčici. Poklidný duben v mezinárodním kontextu narušila zpráva, která světem proletěla 15. dubna. Dva útočníci v ten den provedli teroristický útok na Bostonský maraton. Další neštěstí se stalo 24. dubna, kdy se na předměstí bangladéšské Dháky zřítila textilní továrna. V troskách zahynulo lidí. Nastal květen, dny zalité sluncem se střídaly se dny zalitými vodou a příroda přímo bujela před očima. Uctili jsme památku obětí květnového povstání a už tu byl 48. ročník pochodu Praha-Prčice. 18. května se za krásného slunného počasí do Prčice vydalo pochodníků. Zase jsme si zaběhali proti rakovině a na konto boje s touto zákeřnou nemocí jsme vybrali přes 7 tisíc korun. V Ateliéru Prčice proběhl další večer pro zahřátí, ve kterém světem protřelá cestovatelka Jitka Kosíková vyprá- V květnu se šel 48. ročník pochodu Praha-Prčice, foto A. Valsová věla o své misi v Bangladéši, a den poté byla v Ateliéru Prčice otevřena výstava Krysáci, která dětem i dospělým přiblížila vznik a výrobu animovaného večerníčkového seriálu. Otevřena byla celé léto. Přivítali jsme další ročník štafety Praha - Orvieto a přitom se dívali, jak na kostele svatého Jeronýma pokračují práce na opravě střechy. Stavební práce proběhly také v kapli ČCE v Prčici, vyměňovala se tu dřevěná podlaha a při té příležitosti se celá kaple vymalovala. SDH Prčice uspořádal okrskovou hasičskou soutěž, která však díky silnému dešti doslova utonula v kalužích a SDH Sedlec zase připravil pro malé hasiče okresní kolo hasičské soutěže Plamen. Naši aktivní senioři se vydali na prohlídku pražských památek, sportovci uspořádali nábor malých fotbalistů a nový hotel Monínec se stal cílem celostátní cyklistické Extraligy Masters. Pobavit nás přijeli známí pražští herci se slavným muzikálem Světáci, to se už ale nad naším územím stahovala mračna a každou chvíli se z nich k zemi spouštěly provazy vody. Blížily se povodně. Ve čtvrtek 9. května prezident Miloš Zeman společně s dalšími šesti klíčníky odemkl Korunní komoru v katedrále sv. Víta a vyzvedl zde korunovační klenoty. Ty si veřejnost mohla ve Vladislavském sále Pražského hradu prohlížet až do neděle 19. května. Slavnostní akt se neobešel Hasičskou soutěž poznamenal hustý déšt, foto A. Valsová bez incidentu. Hlava státu nebyla ten den ve formě, prezident se nad korunovačními klenoty nedůstojně kymácel a neměl daleko ke spánku. Hrad to odůvodnil virózou. 9. května odstartovala tolik potřebná rozsáhlá oprava nejstarší a nejvytíženější české silnice D1 a 13. května začal ve švýcarském městečku Bellizona ostře sledovaný proces s pěti Čechy a jedním Belgičanem. Obžalováni byli z praní špinavých peněz a podvodů při divoké privatizaci Mostecké uhelné společnosti. 16. května zemřel jeden ze symbolů Sametové revoluce, ekonom, politik a prognostik Valtr Komárek. Léto plné vody, bouřek ale i pravé letní pohody Přišly silné lijáky, které na přelomu května a června přerostly v povodně. Postihly i naše město a kraj, přesto největší škody páchala velká voda tradičně podél říčních toků a přehrad. Povodeň v České republice probíhala ve třech vlnách od 29. května až do 27. června. Na její zvládnutí bylo nasazeno jednotek požární ochrany v počtu cca 28,5 tisíce příslušníků, 21 tisíc příslušníků Policie ČR a také vojáků. Celkem bylo osob evakuováno a 618 osob zachráněno, přesto si povodně vyžádaly 15 lidských životů. Celkové vzniklé škody byly v řádu desítek miliard. Záplavy zasáhly také Německo, Rakousko a Švýcarsko, na východě pak i Slovensko, Maďarsko a Polsko. V povodňové pokračování na str. 12 číslo 285, leden 2014 Náš domov 11 strana

12 Z REGIONU pokračování ze str. 11 hysterii téměř zanikla informace, že se 2. června v Praze narodila první česká paterčata. Zato ale nezanikla asi největší aféra loňského roku, která propukla 13. června kauza Nagyová. Šlo o jeden z největších vnitrostátních skandálů od roku 1989, který ve svém důsledku způsobil demisi premiéra Petra Nečase, jeho odchod z čela ODS a následně i pád celé vlády. 25. června jmenoval prezident republiky novým předsedou vlády České republiky Jiřího Rusnoka. 28. června byl zprovozněn nový 25 km dlouhý úsek dálnice D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí, který zase o něco urychlil tranzit na naši jižní hranici. Den na to vypukly rasové nepokoje v Českých Budějovicích. Na demonstraci proti romským obyvatelům na sídlišti Máj dorazilo přes 2 tisíce lidí. Vodní živel se nevyhnul ani našemu kraji a městu. Zasáhla nás hned první vlna na pomezí května a června, povodeň gradovala v neděli 2. června. Velká voda nejvíce pustošila v Blatecké ulici v Prčici a v povodí Sedleckého potoka, rodina pana Chlastáka v Měšeticích se musela dokonce na čas evakuovat, menší škody by se ale daly najít snad v každé osadě. Když velká voda opadla, začalo město sčítat škody, a ty vyšplhaly do výše téměř 14 miliónů korun. Poničeny byly hlavně místní komunikace včetně mostku u Kvašťova. Vyvstala tak další velmi závažná otázka kde na opravy vzít peníze. V té době jsme ještě netušili, že uspějeme s žádostí o proplacení nákladů na likvidaci škod podanou na ministerstvo dopravy. Ministr Zdeněk Žák přijel osobně škody ve městě prověřit a osobně také dekret na dotaci starostce Jeřábkové předal. To bylo však až na samém konci srpna, nepředbíhejme proto sled událostí. Do Česka se vrátily povodně, zasáhla nás hned první vlna, foto M. Jeřábková V červnu nás potkaly také příjemnější starosti, úspěšně pokračovaly práce na rekonstrukci školky, česká televize tu natáčela šot do pořadu Toulavá kamera a chystali jsme se na největší událost června 14. ročník Derby. To nakonec vyhrála Prčice. V řadě osad připravili dobrovolní hasiči pro děti dětský den a konal se také další farmářský trh. Na sklonku měsíce jsme se rozloučili s páterem Františkem Masaříkem, který byl přeřazen do Kralup nad Vltavou. Místo sedlecko-prčického administrátora zaujal P. Martin Vlček, dosavadní sedlčanský kaplan. Ke konci měsíce jsme se také dozvěděli, že projekt na zateplení budovy naší základní školy byl Státním fondem životního prostředí podpořen a město dostane dotaci v hodnotě cca 10 miliónů korun na jeho realizaci. Znamená to ovšem, že se vše bude muset stihnout ještě v roce 2013, začíná boj s časem. A je tu červenec, prázdniny, dovolené. Hned v úvodu měsíce se po celé zemi konaly oslavy k uctění výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které vyvrcholily 4. a 5. července národní poutí na Velehradě. Dvoudenních oslav se zúčastnilo na 80 tisíc návštěvníků a poutníků nejen z České republiky. 10. července prezident republiky Miloš Zeman jmenoval novou vládu České republiky, v jejímž čele stanul premiér Jiří Rusnok. Tvoří ji čtrnáct nestraníků a jeden člen KDU-ČSL. Část občanů ji podle průzkumu vnímá jako vládu přátel Miloše Zemana. Prázdniny jsme již tradičně odstartovali Derby, 14. ročník vyhrála Prčice, foto A. Valsová Vládní zvraty se konaly i ve světě. 3. července egyptská armáda provedla v Egyptě státní převrat. Skončil jubilejní 100. ročník cyklistického etapového závodu Tour de France, vítězem se stal britský závodník Chris Froome. 22. července se anglickému princi Williamovi a jeho ženě Catherine narodil syn George. A jaké bylo naše léto? Červenec byl teplý, od půli měsíce dokonce horký, což k prázdninám a dovoleným ruku v ruce patří. Jen hub v lesích bylo pomálu, a také vláhy, hovoří se o suchu. Koncem měsíce ale dorazily pořádné bouřky často provázené přívalovými dešti, kroupami a silným větrem. V našem údolí naštěstí větší škody nenapáchaly, ale jen o kousek dál, na Miličínsku, způsobily v lesích doslova spoušť. Žáci ZUŠ Sedlec-Prčice vystavovali své práce na infocentru, byla to náhrada za neuskutečněnou výstavu v parku, která se nemohla konat kvůli nepřízni počasí. Proběhl další ročník Varhanního festivalu v Prčici, sportovci uspořádali 42. ročník fotbalového turnaje Memoriál Františka Hájka a SPOLDRŽIV zase 10. ročník turnaje dvojic v pétanque o Pohár Českého Meránu. Pétanque se koulel také v Měšeticích jako 8. ročník Memoriálu Karla Stibora. V Sušeticích byla zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice a v Chotěticích se rozjela generální oprava místní komunikace. Červenec se zvolna přehoupl do srpna. V letní pohodě proběhlo prčické posvícení a pouťové atrakce se na přání místních obyvatel po dvou letech vrátily zpět na nové Vítkovo náměstí. Kino prošlo digitalizací, díky čemu se rapidně zvýšil počet nabízených filmů a pro diváky se otevřel Prčické posvícení se po dvou letech vrátilo na prčické náměstí, foto A. Valsová zcela nový, kvalitnější rozměr v sledování filmů. Třetí srpnový víkend patřil kuličkářům, kteří si již potřetí dali na hřišti Na Starce celorepublikový sraz. Fotbalový oddíl SK Přestavlky uspořádal III. ročník Memoriálu Jana Berana a na konci srpna odstartoval další ročník fotbalových soutěží. V průběhu měsíce se některé místní drobné sakrální stavby oděly do nového hávu, a to díky dotaci ze SZIF získané prostřednictvím MAS Krajina srdce. Budovalo se i v domě s pečovatelskou službou, kde se v průběhu srpna měnila okna. Práce samozřejmě pokračovaly také ve školce a pospíchalo se, aby v září děti už mohly přijít do nových prostor, tedy alespoň některé. 7. srpna bylo vyvoláno hlasování o důvěře vládě Jiřího Rusnoka, a ta důvěru nezískala, stala se z ní vláda v demisi. Toho dne také u krajského soudu v Praze začal soud se skupinou okolo poslance a exhejtmana Davida Ratha. 8. srpna zemřel ve věku 95 let významný český scenárista a režisér Jiří Krejčík a 20. srpna proběhlo historicky druhé hlasování o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlasování bylo úspěšné a následně 28. srpna prezident Miloš Zeman podepsal rozpuštění poslanecké sněmovny. Zároveň vyhlásil termín předčasných voleb na 25. a 26. října srpna Česká televize spustila nový dětský kanál déčko a umělecký kanál ČT art. Podle policejních statistik zemřelo o prázdninách na českých silnicích nejméně lidí od roku Ke konci měsíce se začalo měnit počasí, sluníčka rychle ubývalo, ochladilo se a začalo foukat ze strnišť, ke slovu se hlásil podzim. Práce ve školce pokračují, v září již půjde část dětí do nového, foto M. Jeřábková V Sýrii již druhým rokem pokračuje vojenský konflikt, 21. srpna byl na předměstí hlavního města Damašku proveden chemický útok, při kterém byla použita látka sarin, na jejíž účinky v ukrutných křečích zemřelo lidí včetně žen a dětí. Spojené státy americké za viníka označily syrský režim a prezident Obama začal zvažovat otevřený vojenský útok na Sýrii. Hektický podzim zatepluje se škola Je tu září, děti už sedí zpět v lavicích, do první třídy zamířilo i 29 čerstvých školáků. Připravuje se 7. ročník festivalu Prčické bábení i oslavy 110. výročí založení hasičské župy sedlecké na prčickém náměstí. Škoda, že počasí tu chladnou, uplakanou zářijovou sobotu bylo proti, oslavy byly dobře připravené, na náměstí byla k vidění historická i nejmodernější zásahová technika včetně praktických ukázek, hrála tu muzika, bylo tu občerstvení, jen diváci chyběli. 21. září jsme si připomněli 150. výročí od narození učitele, spisovatele, fotografa a regionalisty Čeňka Habarta. Na konci září proběhl podzimní farmářský trh. pokračování na str strana Náš domov číslo 285, leden 2014

13 Z REGIONU V Prčici proběhly oslavy 110. výročí založení hasičské župy sedlecké, foto A. Šmejkalová Začátkem září představili Maďaři nejekologičtější vlak na světě, zatímco v Itálii u ostrova Giglio se připravovala gigantická operace na vyzvednutí potopené lodi Costa Concordia. 12. září Sonda Voyager 1 jako první objekt vyrobený člověkem opustila sluneční soustavu. Papež vyzval k milosrdnosti vůči homosexuálům a rozvedeným. 28. září Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci, která požaduje likvidaci chemických zbraní v Sýrii. Rušné září prožilo i Česko. Začínají růst houby a Češi berou lesy útokem. 1. září Středočeský kraj rozjel Kotlíkové dotace, před sídlem kraje se tvoří fronty žadatelů. 3. září krajský soud propustil z vazby jednu z účastnic kauzy Davida Ratha Kateřinu Pancovou, v průběhu podzimu se na svobodu dostanou i další obvinění, Petr Kott i samotný David Rath. Rok od vypuknutí velké metanolové aféry je dokončen vyšetřovací spis a chystá se soud s viníky. Za výrobu a obchody s otráveným alkoholem je stíháno 31 lidí. Smrtící alkohol si vyžádal 47 obětí. Zemědělci hlásí brambory se neurodily, bude jich o čtvrtinu méně a podraží. Rodí se také stále méně dětí, za první pololetí ubyly tři tisíce obyvatel, konečně však zlevňují energie, obyvatelé tak v roce 2014 ušetří tisíce. Senát rozhodl, že kontroverzní skarty definitivně skončí. Vedení OKD zvažuje zavřít důl Paskov, záměr se setkává s vlnou odporu horníků a odborů, s majiteli OKD jedná prezident i předseda vlády. Začínají výlovy našich rybníků. 2. října zemřel na infarkt textař proslulých hitů Zdeněk Rytíř. 13. října se na závodišti v Pardubicích běžel 123. ročník dostihu Velká pardubická, vyhrála ho jedenáctiletá klisna Orphee des Blins s žokejem Janem Faltejskem, Josef Váňa závod nedokončil, spadl. Měsíc po závodu ohlásil legendární žokej konec sportovní Opravuje se degradované zdivo na soklech u ZŠ, foto M. Jeřábková kariéry. Česko se chystá na volby. Kampaně gradují, strany se ve finiši perou o nerozhodnuté. V noci z 20. na 21. října se přes české území přehnala silná bouře, která překvapila i meteorology. A jsou tady volby, volební účast není nikterak vysoká, k voleb- ním urnám přišlo jen 59,48% voličů. Po dvou dnech jsou známy výsledky, vítězem voleb je ČSSD, na paty jí ale šlape hnutí ANO, třetí končí KSČM. Krátce po vyhlášení voleb se začne vedení ČSSD distancovat od svého předsedy Bohuslava Sobotky, viní ho z volebního neúspěchu a vyzývá ho k rezignaci. Na světlo vychází také zpráva, že někteří členové užšího vedení strany se tajně setkali s prezidentem Zemanem v Lánech. Bohuslav Sobotka ale nakonec krizi uvnitř ČSSD ustál, obhájil i post předsedy strany a prezident ho následně vyzval k sestavení vlády. Zatímco politiky zaměstnává další osud země, Češi si užívají slunečného počasí, teploty se vrátily nad 20 C, padají teplotní rekordy. Vládní politika stojí na rozcestí, ale v našem městě se daří uskutečňovat vytčené cíle vrcholí práce na zateplení základní školy. Času je málo a stavební ruch se neslučuje se školním režimem, děti proto dostávají pár dnů podzimních prázdnin navíc. Přivítali jsme 12 nejmladších občánků, proběhla II. prčická traktoriáda a turisté si udělali výlet do Posázaví. Konal se další krásný koncert v rámci festivalu Podblanický hudební podzim, našim posluchačům se představilo Janáčkovo kvarteto, a milovníky lidovky zase přijela potěšit Malá muzika Nauše Pepíka. V úterý 15. října vypuklo na jihu Filipín zemětřesení. Vyžádalo si nejméně 93 mrtvých a desítky zraněných. Otřesy o síle 7,2 stupně Richterovy škály zasáhly místa, která patří mezi oblíbené turistické destinace. Přírodní živly ale řádily i v dalších částech světa. Nejméně 17 lidí usmrtil tajfun Wipha, který se přiblížil k oblasti japonského hlavního města Tokia, den předtím tajfun Nuri postihl Vietnam, oproti tomu Austrálii pustošily rozsáhlé požáry. 16. října oznámilo kanadské velvyslanectví v Praze, že Kanada zruší víza pro občany České republiky a 29. října byl v tureckém Istanbulu otevřen železniční tunel pod Bosporskou úžinou, která odděluje Černé a Marmarské moře a je součástí hranice mezi Evropou a Asií. V Jihoafrické republice začíná být horko kolem uprchlého českého podnikatele Radovana Krejčíře. Je tu listopad, řidiči hromadně přezouvají letní gumy na zimní a lidé jezdí po hřbitovech. Na začátku listopadu se ještě stihnou opravit některé místní silnice, které poničila červnová povodeň, zbytek oprav se už ale musí přesunout do roku příštího. V restauraci Vítek z Prčice proběhne další ročník setkání kastelánů vítkovských majetků, v Ateliéru Prčice zase major Tomáš Chvojka vypráví o svých zážitcích v africké zemi Kongo, kde působil jako mezinárodní vojenský pozorovatel a děti z přestavlckého domova jedou do Tábora prodávat své výrobky na jarmark s Albertem. A pak i naše město ovládne předvánoční nálada. Objevuje se vánoční výzdoba a na obou náměstích vyrostou velké vánoční stromy, které společně na začátku adventu rozsvítíme. Proběhnou také poslední letošní farmářské trhy. Nálada po volbách je napjatá, lidé si od nich slibovali hlavně lepší fungování státu, dočkají se však? Prezident Zeman si poranil koleno a je odkázán na invalidní vozík. 3. listopadu padla ve Sportce rekordní výhra 400 miliónů korun a 7. listopadu se Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést devizové intervence, jejichž cílem je oslabení koruny a uvolnění měnových podmínek. Slabá koruna ale způsobí i zdražení dovážených výrobků včetně pohonných hmot. Rodí se nová vládní koalice mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU- -ČSL. Do Česka přichází zima, od 600 metrů nad mořem sněží, sníh se ale moc dlouho neudrží. 11. listopadu byl po roce a půl z vazby propuštěn ex- hejtman Středočeského kraje David Rath. V zemi se rozbíhá první Národní potravinová sbírka pro potřebné. I když Česko patří v Evropě k zemím s nejnižší mírou chudoby, lidí v tísni přibývá. Pod hranicí chudoby je téměř desetina obyvatel. Společnost Metrostav oznámila, že k 7. prosinci přeruší výstavbu tunelu Blanka a Rusnokova vláda zvažuje prolomení limitů těžby uhlí na Mostecku. 17. listopadu čeští tenisté poprvé v historii obhájili vítězství v Davisově poháru. Triumf ve finále proti Srbsku dokonal Radek Štěpánek. Na horách začíná sněžit, blíží se advent. Na náměstích se objevují vánoční stromy, rozjíždějí se vánoční trhy, je tu každoroční předvánoční horečka. Koncem listopadu panuje spíše jarní počasí, na náměstích se přesto objevují vánoční stromy, advent je za dveřmi. Foto A. Valsová 7. listopadu z kazašského kosmodromu Bajkonur odstartovala kosmická loď Sojuz TMA-11M, která mimo jiné vynesla na oběžnou dráhu olympijskou pochodeň. Den nato postihl mimořádně silný tajfun Haiyan centrální část Filipín. Způsobil smrt 1744 lidí a 2578 lidí bylo zraněno. Odborníci varují, že takovéto jevy budou na Zemi v důsledku klimatických změn daleko častější. Ukrajinský parlament neschválil zákon, díky němuž by vězněná bývalá premiérka Tymošenková mohla vycestovat do Německa a tam byla léčena. Osvobození Tymošenkové bylo pro Evropskou unii jednou z podmínek pro podepsání asociační smlouvy s Ukrajinou. Rozhodnutí parlamentu bylo poslední kapkou pro ukrajinskou opozici, v zemi se zvedla silná vlna nepokojů, v hlavním městě Kyjevě se demonstrovalo, stávkovalo, svrhnout prezidenta Viktora Janukovyče a jeho silně proruskou vládu se však nepodařilo. Ve Varšavě proběhla ekologická konference OSN, úkolem bylo dojednat obrysy příští globální dohody o snižování emisí skleníkových plynů, delegáti však řešení nenalezli. V JAR byl zatčen Radovan Krejčíř pro podezření z přípravy vraždy a únosu. Teplý prosinec Přichází poslední měsíc v roce, Češi berou nákupní centra útokem, je ale znát, že lidem docházejí peníze, šetří se i na Vánocích. 5. prosince umírá v Jihoafrické republice neúnavný bojovník proti apartheidu a poté i první černošský prezident v JAR, držitel Nobelovy ceny míru Nelson Mandela. Na smuteční rozloučení se sjíždějí představitelé ce- pokračování na str. 14 číslo 285, leden 2014 Náš domov 13 strana

14 Z REGIONU dokončení ze str. 13 lého světa. Koncem roku se ozvali separatistické skupiny z Kavkazu, které chtějí zabránit blížícím se zimním Olympijským hrám v Soči, a to všemi prostředky. V ruském Volgogradu spáchali dva teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. Legendární pilot formule 1 Michael Schumacher si přivodil při lyžování ve francouzských Alpách těžké zranění hlavy a v nemocnici v Grenoblu bojuje o život. V české kotlině pokračují snahy tří vítězných stran o sepsání koaliční smlouvy a sestavení funkční vlády. Počasí je vrtkavé, hodně inverze, ale bez sněhu. Lyžuje se jen na horách, v půli prosince však přichází obleva i tam. Zastupitelstvo našeho města se ještě schází na posledním zasedání v roce 2013 a schvaluje Vánoční jarmark ve škole, foto V. Peterka rozpočet města na příští rok. Manželé Josef a Miluše Sládkovi se stali Dobrovolníky Středočeského kraje. Turisté se ještě naposledy vydávají na výlet do přírody, škola pořádá den otevřených dveří a vánoční vystoupení a v Ateliéru Prčice proběhne tradiční recitál Slávka Klecadra. Ale to je už jen pouhý den před Štědrým večerem, svátky klidu a míru mohou začít. Počasí koloritu Vánoc nepřeje, teploty jsou nad nulou, svátky i poslední dny roku jsou jedny z nejteplejších za posledních 25 let. Sníh leží jen na Monínci na sjezdovce a nic na tom nezmění ani příchod roku nového, roku se čtrnáctkou na konci. Připravila Alice Valsová Zdroj: Wikipedia, Novinky.cz a měsíčník Náš domov SDH Sušetice zve všechny zájemce do nové hasičské zbrojnice na tyto akce: od 19 hodin se koná Myslivecká přednáška od 15 hodin si přijďte protáhnout celé tělo při aerobiku s Veronikou Hájkovou. Tyto akce se konají v rámci projektu Sušetice místo pro všechny generace, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER. NAPSALI JSTE NÁM Přestavlčtí si také rozsvítili vánoční strom Fotbalisté, hasiči a občané Přestavlk se sešli v sobotu 7. prosince v 18 hodin na návsi před hasičskou zbrojnicí a společně rozsvítili vánoční stromek. Velcí přivedli své malé děti a rozsvícení mohlo začít. K slavnostní atmosféře jsem se snažil přispět i já a zahrál jsem na trubku tři vánoční melodie Tichou noc, Rolničky a Po roce Vánoce přicházejí. Akce to byla podařená a moc bych si přál, aby se z ní stala krásná tradice. Pokud bude zdraví sloužit, za rok zase na shledanou. Jan Konopiský, Přestavlky OKÉNKO DO PŘÍRODY Oblékejme se lépe! Ekorada na leden Na světě je nepřeberné množství značek oblečení, ale celkem málo oděvních řetězců. V ČR pouze 3% oděvů pochází z tuzemské výroby, ostatní převážně z Asie a Indie. Proč? Skočili jsme na špek (nízké ceny a reklamu), jelikož jsme mlsní. Jíst mnoho špeku ale není zdravé. Že by to bylo tolik výhodné pro Asiaty či Indy? Průměrné džíny (včetně surovin na jejich výrobu) urazí po cestě k zákazníkovi asi 19 tisíc kilometrů. Jak si stojí zaměstnanci, kteří oděvy vyrábí? Jaké dopady to má na naše životní prostředí? Co ten špek tedy doopravdy stojí? Průměrná hodinová mzda v textilním průmyslu v Pákistánu je 0,23, v Německu 10,03 dolarů. Lidé v ČR utratí v průměru přibližně 3% svého ročního výdělku na obuv a oblečení, což je zhruba 15 kg textilu ročně. Více jak 70% ceny z oděvu připadne většinou nadnárodní společnosti (zpravidla s původem v Evropě či USA). To co kupujeme tak levně má velmi krátkou životnost a musíme to kupovat častěji. Tak pro koho je to výhodné? Jaké jsou podmínky dělníků ve vzdálených místech výroby textilu? Dlouhá pracovní doba (patnáct i více hodin denně po sedm dní v týdnu), mzdy nižší než zákonná minimální mzda a povinné přesčasy bez příplatků, chybějící ochranné pomůcky, neexistující pracovní smlouvy a neexistující sociální dávky, chabá bezpečnost práce a vážné i smrtelné úrazy, diskriminace žen či dětská práce. Jaký dopad má obchod s textilem na životní prostředí? Odpadní voda, pesticidy a hnojiva spojená s průmyslovou výrobou v zemědělství Rady pro eko-logický přístup k textilním výrobkům (např. bavlny), další toxické látky, emise, spotřeba energie a vody, doprava na velké vzdálenosti... Co s tím můžeme samostatně dělat? 1. Kupujte méně věcí, které dále vydrží. Kvalitní oblečení vás chrání, hřeje, dobře vypadá, dlouho slouží a lze je opravovat nebo předělat na jinou užitečnou věc. 2. Vyvarujte se levného nekvalitního textilu, který se rychle vyhodí, pochází z daleka a je vyráběn lidmi v zoufalých podmínkách. 3. Upřednostněte vždy další využití oděvu nebo jeho odevzdání na sběrném místě před jeho vyhozením. 4. Preferujte oděvy z vláken pěstovaných šetrným způsobem (např. z certifikované biobavlny) a z malé dojezdové vzdálenosti. Také nakupování v secondhandech je chytré řešení, ne ostuda. 5. Nebud te chodící reklamou na výrobky, které jsou ekologicky škodlivé a přináší dělníkům utrpení. 6. Oděvy perte na nižší teplotu, při naplnění celého bubnu pračky a s použitím optimálního množství ekologicky šetrného pracího prostředku. 7. Minimalizujte nebo zrušte používání aviváže či pracích prášků s pomocnými látkami (parfémy aj.) 8. Minimalizujte žehlení, ušetříte čas i energii. 9. Prádlo sušte volně na vzduchu, ne v sušičce. 10. Oprava a předělávky oblečení byly ještě před málo lety běžnou domácí činností, proč v tom nepokračovat? 11. Pokud textil odevzdáme na sběrných místech, šetříme tím mnoho energie, vody aj., po vytřídění se textil dá využít bud jako oděv pro jiné lidi, nebo aspoň na hadry, izolace, koberce atp. 12. Doporučuji diakoniebroumov.wbs.cz, 100% Cotton India (film na Youtube) 13. Jednotlivci i instituce mají možnost odpovědným výběrem textilu dát najevo, že si váží životního prostředí i lidské práce a nepřímo tím ovlivňují chování jiných. Roman Andres ekoporadce 14 strana Náš domov číslo 285, leden 2014

15 TÉMA MĚSÍCE Zavřete dveře, utěsněte okna, nevycházejte ven, je tu inverze! Nástup podzimu a zimy s sebou, krom krátkých dnů a lezavého počasí, přináší ještě jeden nepříjemný jev inverzi. Známe to moc dobře, jednoho rána se probudíme a zjistíme, že se sluníčko ukrývá za jakousi clonou a ne a ne ji prorazit. Trvá to den, tři dny, týden Nehybná deka šedých oblaků, dny bez slunce, noci bez tmy a páchnoucí, dusivý smog. Což o to, my, co žijeme na pomezí středních a jižních Čech, si na nekvalitní ovzduší až tolik naříkat nemusíme. Tento problém se nás sice dotýká, ale jen okrajově a k závažnému poškození zdraví by tu docházet nemělo. Jinak jsou na tom ale lidé žijící ve velkých městských aglomeracích nebo v průmyslových oblastech. Během smogové situace zde dochází i k několikanásobným překročením emisních limitů a hygienici jsou nuceni vyhlašovat regulační opatření. Ne vše ale lze svalovat na inverzi, skutečnost je totiž složitější. Co je to inverze Inverze, či lépe teplotní inverze je častý meteorologický jev, který se vyskytuje zejména v chladných obdobích. Ale docela dobře může nastat, a také nastává, i v létě. Mechanismů pro její vznik je několik. Slovo inverze je původem z latiny (inversio čili obrácený) a znamená, že je něco naopak, obrácené. Za normálních okolností teplota vzduchu klesá se zvyšující se nadmořskou výškou, tedy čím výš jsme, tím nižší je tam teplota a naopak (na každých 100 m výšky klesne teplota asi o 0,6 C). Způsobuje to zemský povrch, který pohlcuje sluneční paprsky, zahřívá se a následně ohřívá i atmosféru. Lehčí teplý vzduch pak stoupá vzhůru, zatímco studený proudí na jeho místo, čímž vzniká koloběh nazývaný konvekce. Někdy, zpravidla v podzimních a zimních měsících, kdy slábne intenzita slunečního záření, však dochází k porušení až otočení tohoto jevu, čemuž se odborně říká inverze teploty vzduchu. Tehdy teplota s výškou neklesá, nýbrž stoupá a studený vzduch zůstává dole. Protože zemský povrch je prochladlý, nemůže se ohřívat. Na spodní hranici inverze se následně tvoří inverzní oblačnost. Těžké vzduchové vrstvy tak zůstávají v údolích bez pohybu a nečistoty vypouštěné do ovzduší (průmysl, doprava) se nemohou rozptylovat, kvalita vzduchu se proto zhoršuje. Tyto situace Inverze v Krkonoších, foto Novinky.cz vedou ke zvyšování koncentrací škodlivin a vzniku smogu. Velmi často je také snížená dohlednost, a to buď mlhou, nebo kouřem. Tento jev nazýváme advekční inverze. V mírném zeměpisném pásmu se poměrně často vytváří takzvaná inverze subsidenční, při níž studený vzduch klesá, jakoby klouže, z vyšších vrstev do údolí, kde je uzavřen. Nad ním se mezitím tvoří oblačnost, v níž se pak často zachycují škodliviny, a vzniká smog. Tato inverze je tak typická pro Ostravsko, které se nachází mezi dvěma horskými masívy, Jeseníky a Beskydy, a pro Podkrušnohoří. Především v noci vznikají tzv. radiační inverze. Od rychle chladnoucího povrchu se ochlazuje i přilehlá vrstva atmosféry, na rozdíl od vyšších vrstev. Na jaře a na podzim způsobují přízemní mrazy a mlhy. V létě jsou doprovázeny rosou. Teplotní inverze skončí teprve s příchodem fronty, vítr promísí vrstvy teplého a studeného vzduchu a pročistí ovzduší vyfoukáním a rozptýlením nečistot do většího prostoru. Co má inverze na svědomí Jedním z následků teplotní inverze je výrazné zvýšení koncentrace škodlivin z výfuků a komínů v nehybné přízemní vrstvě vzduchu. Pro inverzi je charakteristická nízká oblačnost, zahalující nížiny, zatímco vystupující horské oblasti se těší jasnému a teplému počasí. Na rozhraní chladné a teplé masy vzduchu může docházet k zajímavým projevům zrcadlení označovaným jako fata morgána, či šíření rádiových vln odrazem o inverzní rozhraní (tzv. troposférické vedení). Inverzní situace tak bývají pro radioamatéry zajímavou příležitostí, jak zachytit signál stanic, které jsou při vysílání za běžných podmínek pro velkou vzdálenost nedosažitelné. Teplotní inverze je postrachem obyvatel průmyslových oblastí, například Prahy, severních Čech či Ostravska. Při ní se nad krajinou vytváří nehybný příkrov vzduchu, který brání rozptylování škodlivin a způsobuje prudké zhoršení životního prostředí. Teplotní inverze není ale specifikum pouze planety Země, vědci zjistili, že tento jev se vyskytuje i ve vesmíru. Teplotní inverzi popsali například na trpasličí planetě Plutu. Smog S výskytem inverzních situací úzce souvisí i výskyt mlhy, která inverzi velmi často doprovází. Otázkou však zůstává, zůstane-li mlha pouhou mlhou či dojde-li k jejímu znečištění a vytvoření takzvaného smogu. Výraz smog pochází ze dvou anglických slov: smoke kouř a fog mlha. V původním významu se jako smog označovala mlha znečištěná kouřem. V současné době se však jako smog označuje obecně jakékoli silné znečištění ovzduší. Rozlišují se dva typy smogu, redukční smog (též londýnský nebo zimní) a oxidační smog (nebo také tzv. letní nebo také losangeleský). Londýnský typ odpovídá původnímu významu pojmu smog, je směsí mlhy a kouře a obsahuje zejména oxid siřičitý (SO 2 ) a polétavý prach, které jsou typickými produkty spalování uhlí. Jeho škodlivost je vyšší o přítomnost popílku, jenž umožňuje snadný přenos škodlivin do plic. Smog londýnského typu byl po desetiletí typický pro průmyslové oblasti na území dnešní České republiky, zejména v pánevní oblasti severních Čech a na Ostravsku. Nejhorší byla situace v 70. a v 80. letech 20. století v důsledku intenzivního rozvoje těžby a spalování uhlí. V 90. letech se situace zlepšila v důsledku nově přijatého zákona o ovzduší a následné výstavbě odsiřovacích zařízení v elektrárnách a dalších velkých zdrojích znečištění. Losangeleský typ, nebo též fotochemický naproti tomu neobsahuje mlhu ani kouř. Jeho vznik je typický za horkých letních dnů a má původ především ve výfukových plynech automobilů. Oxidy dusíku z výfukových plynů jsou totiž podrobeny v ovzduší složitým fotochemickým přeměnám, jejichž výsledkem je vznik přízemního ozónu a dalších škodlivin. Tento druh smogu, kterému může být pozorován jako namodralý opar, má silné oxidační, agresivní, dráždivé (na sliznice, dýchací cesty, oči atd.) a toxické účinky. Patří k nejzávažnějším problémům znečištění ovzduší v Evropě. Koncentracím ozónu, které přesahují prahové hodnoty stanovené EU je vystaveno asi 30% obyvatel evropských měst, přičemž v důsledku znečištění ovzduší ozónem v Evropě každý rok předčasně umírá na 20 tisíc lidí. V důsledku plošného přechodu lokálních topenišť na zemní plyn a nárůstu automobilové dopravy nedošlo k výraznému zlepšení, čímž se oxidy dusíku dostaly do popředí zájmu. Zde je však nutné Smog v Mladé Boleslavi na náměstí. Foto Novinky.cz podotknout, že oxidy dusíku neznečistí ovzduší ani za inverzního počasí v takové míře, v jaké to dříve dokázaly oxidy síry. Útěcha to ale není. Smog je neoddiskutovatelně zdraví škodlivý. U lidí může jeho následkem docházet k dýchacím potížím, pálení očí, malátnosti, problémům s kůží či ke snížení obranyschopnosti organismu. V důsledku znečištění ovzduší smogem bylo v roce 2011 přijato do nemocnic v celé České republice odhadem 760 pacientů s akutními srdečními obtížemi a 1240 pacientů pro akutní respirační obtíže. Nejde ovšem jen o člověka. Ozon totiž výrazně narušuje funkci buněk, což vede ke skomírání nejrůznějších organizmů. Inverze samy o sobě nejsou lidským produktem, jde o zcela přirozený jev. Oproti tomu smog je jen a jen dílem naší vyspělé civilizace. Za to, že nemusíme chodit pěšky, že v místnostech máme teplo, svítí nám světlo, fungují přístroje a můžeme se kdykoliv vykoupat v horké vodě, platíme daň. Jiným slovem, kdybychom tolik nešpinili ovzduší, vadily by nám mlhy a inverze podstatně méně. Zkuste se někdy zamyslet nad tím, že to, jak se nám právě dýchá, záleží do jisté míry i na každém z nás. Alice Valsová, zdroj Wikipedie a stránky ČHMÚ číslo 285, leden 2014 Náš domov 15 strana

16 Z HISTORIE NAŠEHO KRAJE Náš kraj v dobách, kdy letopočty končily čtrnáctkou Lobkovicové z Vysokého Chlumce. Vedle těchto dvou velikých panství zde samozřejmě byla řada menších šlechtických rodů s menšími majetky. Např. rytíř Maxmilian Velemyský z Mitrovic koupil v tomto roce od rytíře Václava Bechyněho z Lažan vrchotickou tvrz s dvorem a pivovarem, ke které patřil dvůr v Božetíně, dále Nasilov, Monín, Radíkov a díly v několika dalších vsích. Maxmilián Velemyský byl manželem nejstarší dcery Jakuba Krčína, slavného rybníkáře, přes dvacet let pána Sedlčan, který deset let předtím zemřel možná zrovna v našich Mitrovicích. Sedlec-Prčice na kresbě P. Růžičky Nový rok, do kterého jsme jen před několika dny vkročili, končí čtrnáctkou, pojďme se proto podívat do historie, jaký byl náš kraj a co se v něm dělo, když letopočty končily čtrnáctkou. Události z dob hodně vzdálených se téměř neliší od těch, o kterých jsem psala loni, a ve dvacátém století je už většina záznamů přesně datovaných, budu je tedy připomínat v jednotlivých měsících v kalendáriu, proto nebude naše povšechné ohlédnutí za roky končícími čtrnáctkou nijak dlouhé z tohoto roku máme první písemnou zmínku o Vítkovi, nejvyšším stolníkovi knížete Vladislava II. V této první zmínce ještě nemá přízvisko z Prčice, ale je jisté, že je to ten samý Vítek (jmenovaný Witego de Purschitz), který je v roce 1174 s pražským biskupem Bedřichem vyslán knížetem Vladislavem k císaři Fridrichu Barbarossovi. Vítek z Prčice je považován za zakladatele mocného jihočeského rodu Vítkovců, který se rozdělil rozrodil na větve Rožmberků, pánů z Hradce, z Landštejna a z Ústí. Vítkovo sídlo bylo u prčického kostela, na té straně, kde jsou teď čp. 88 a 92. Vítek I. zemřel v roce 1194, po něm převzal Prčici jeho syn, také Vítek, který se psal III přímo z tohoto roku o něčem důležitém u nás zprávu nemáme. Zopakujme si, že v Prčici i v Sedlci stály už kostely, neboť u obou je ve věžích dosud zachované románské zdivo z té doby. V Prčici vládli prokazatelně Vítkovci, a byli i v Sedlčanech. Proč by nakonec nemohli být i v Sedlci? Písemný doklad z roku 1205 je o existenci Malkovic v Prčici byli ještě Vítkovci, o Sedlci písemnou zmínku ještě nemáme (ta je o čtyři roky mladší). Zato máme, vedle Malkovic, písemné doklady ještě o Myslkovu a Veletínu. Čtrnácté století je už pak poměrně bohaté na písemné dokumenty o našich sídlech někdy v létě (jak píše Habart v 1. díle, str. 289)... ubíral se přes Votice Mistr Jan Hus... ze Sezimova Ústí na hrad Krakovec na Rakovnicku. Po smrti svého ochránce Jana z Ústí na Kozím musel pryč, protože nástupce Jana z Ústí mu nebyl nakloněn. Rok předtím byl přímo v naší kotlině u pana Václava na hradě Zvěřinci. Proč se zde nezastavil i v tomto roce, když zde měl příznivce nevíme. Na prčickém panství se za uplynulých sto let a nakonec i let následujících vystřídalo poměrně dost majitelů. V roce 1414 seděl na Prčici Vítkovec Mikuláš z Landštejna. V Sedlci a okolních osadách už prokazatelně měli majetky páni z Vysokého Chlumce. Písemnosti máme už o víc než polovině našich současných sídel v Prčici byl pánem Vilém Mrácký z Dubé. Sídlo prčických pánů už dávno nebylo u kostela, ale v místě současného zámeckého areálu. K prčickému panství patřily mj. Uhřice. V Sedlci, i ve většině sídel kolem, měli majetky Lobkovicové z Vysokého Chlumce Prčici měl v držení Jan z Talmberka, v Sedlci a okolních osadách měli majetky páni Originál pečeti Vítka z Prčice z roku 1220 a její kresba, Sedláček, Atlasy erbů 1714 v tomto roce proběhla reforma správního uspořádání státu habsburské monarchie; zrušen byl Vltavský kraj a naše kotlina připadla kraji Berounskému. V té době vládl Karel VI., otec Marie Terezie. Prčickému panství vládla už devět let Karolina Valdštejnová ze Žerotína s manželem Ferdinandem Rudolfem z Valdštejna. Kolem Sedlce vládli z Vysokého Chlumce z pověření knížat Lobkoviců jejich úředníci; v tomto roce byl nejvyšší hlavou Lobkoviců 60letý Ferdinand August Leopold, jehož hlavní sídlo bylo v Roudnici v Prčici už zřejmě byl Karel Burka, pražský měšťan, velký prčický dobrodinec. Bohužel, o jeho životě, kromě jeho působení v Prčici, nic nevíme, ani nevíme, kolik mu bylo let. Stal se třetím manželem Johany Malovcové, dvojnásobné vdovy, za svobodna dcery prčického učitele Olivy, která se prvním sňatkem s Janem Hynkem Malovcem (1781) stala spolumajitelkou prčického panství. V okolí Sedlce stále většinou vládli Lobkovicové z Vysokého Chlumce prostřednictvím svých úředníků. Lobkovicové většinou pobývali v Praze nebo v Roudnici tento rok je především rokem rozhoření velkého válečného požáru, který i u nás postihl řadu rodin, z nichž museli jít muži do války. V příslušných měsících si budeme připomínat nejen válku samotnou, ale také to, co jí předcházelo. V Sedlci byl od roku 1903 starostou JUDr. Václav Černý, c. a k. notář; nechal si postavit vilku čp. 164 za tehdy novou výstavnou školou. Starostou byl až do voleb v Československu roku V Prčici byl starostou od roku 1903 František Kuranda, rolník z čp. 103; byl jím také až do roku 1919, do řádných voleb v první republice. V tomto roce u nás pracovalo již devět sborů dobrovolných hasičů. Vedle Sedlce a Prčice byli ještě v Kvasejovicích, Jetřichovicích, Přestavlkách, Divišovicích, Měšeticích, Vrchoticích a v Nových Dvorech. V osadě Dvorce, která tehdy náležela k obci přestavlcké, si obyvatelé postavili kapličku s velikou cibulovou bání. Kaplička působí trochu tajemně, jakoby to byla věž velkého kostela propadlého do země. Zasvěcena je Panně Marii. Ze Sedlce do Kvasejovic byla postavena nová silnice, která obešla vrch Porostlý po severním svahu. Kvůli nové silnici byl, jak je psáno v sedlecké kronice, přemístěn litinový kříž s kamenným podstavcem na roh pole pana Petra (dodnes se mu říká Petrův křížek) u cesty do Měšetic. -MK- 16 strana Náš domov číslo 285, leden 2014

17 Z KULTURY Tvoří se živá kronika dějin našich obcí Místní akční skupina Krajina srdce bude v roce 2014 a 2015 realizovat projekt s názvem Živá kronika našich obcí. Zajímá vás, co prožili a co si pamatují nejstarší občané ve vaší obci? Jak lidé dříve na venkově žili, jak slavili svátky, jaké tradice, které mnohdy z některých oblastí téměř vymizely, dodržovali, nebo jak se vaší obce dotkla válka či kolektivizace? To vše budeme zjišťovat a rádi bychom vás požádali o pomoc. S pomocí obyvatel obcí budeme pátrat po nejrůznějších záznamech a dokumentech, jak vypadaly žádosti o povolení k pobytu, občanské legitimace, propouštěcí listy z vojny, staré plány domů anebo letecké snímky obcí, staré mapy, fotografie, dopisy, pohlednice, obrázky, atp. Budeme oslovovat pamětníky v obcích, se kterými budeme natáčet rozhovory o tom, co za svého života prožili a co by rozhodně nemělo zůstat zapomenuto, říká projektová manažerka MAS Krajina srdce Monika Hienlová. Získané materiály budou zpracovány do několika výstupů. Vzniknou pohlednice, tištěná kronika, DVD kronika, výstava fotografií. Jestliže se chcete do projektu zapojit, kontaktujte, prosím, Alici Valsovou, tel.: , Zdeněk Sedláček Na fotografii jsou branci stojící v pořadí zleva: Konopiský, Peterka, Zíma, Sova, Sedláček a Kovařík. Pamětníci jistě vzpomenou na okolnosti vzniku fotografie i kdo tehdy stiskl spoušt fotoaparátu. Kalendárium na leden v lednu byla v českých zemích velmi tuhá zima bohatá na sníh téměř do konce ledna toho roku trvala krutá, velmi mrazivá zima, že vymrzaly potoky i řeky, a to nejen v Čechách, ale i v západní Evropě od poloviny ledna silně mrzlo, ale bez sněhu tento rok patřil do pětiletého ( ) teplejšího období, a tak leden byl mírný a srážkově nadnormální průměr teplot měřených v měsíci lednu v Klementinu byl -3,3 C, v roce ,4 C. I v roce 1914 byl leden studený, průměr byl -3,4 C a téměř stejný byl leden v roce 1964, -3,5 C. Zato v roce 1983 byl leden teplý, jeho průměrná teplota byla +5,0 C. Podobně v roce 1994 byla průměrná teplota v lednu +4,2 C vznikl Evropský hospodářský prostor (European Economic Area - EEA), jehož členem se stala i Česká republika. EEA byla jednou z evropských institucí, které se v letech Lisabonskou smlouvou transformovaly do Evropské unie zemřel na tuberkulózu Jiří Wolker, prostějovský rodák, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než moh' srdce k boji vytasit, zemřel mlád dvacet čtyři let jak si sám napsal do epitafu. Narodil se v bohaté úřednické rodině, měl hudební, výtvarné a literární nadání a po gymnáziu začal na přání otce studovat v Praze práva. Tam se také začal intenzivně věnovat literární činnosti a jeho sociální cítění ho přivedlo do KSČ. V roce 1921 vydal svoji první básnickou sbírku Host do domu, v níž se snažil, řečeno slovy básníka, léčit bolesti světa láskou. Další sbírka, vydaná o rok později, se jmenuje Těžká hodina a reprezentuje proletářskou poezii. V ní je např. Balada o očích topičových. Wolker napsal i osobité pohádky, povídky a tři dramata došlo k obrovskému výbuchu v hnědouhelném dole Nelson III v Oseku u Duchcova. Exploze prolétla celým dolem, smetla všechny překážky, které jí stály v cestě, a byla provázena vysokou teplotou, takže na některých místech dolu vznikly veliké požáry. Z jámy plameny vyšlehly do výše několika desítek metrů a utvořily ohnivý sloup. Na několik sekund jimi bylo ozářeno celé okolí. Zahynulo 142 horníků pouze 4 unikli jednou větrací šachtou. K původním obětem přibyly záhy ještě dvě další. Při otvírce revíru Salesius nahromaděné plyny vyrazily zděný uzávěr nad ohlubní a usmrtily další dva dělníky. Počet mrtvých se tak zvýšil na 144 osob. Přesná příčina výbuchu nebyla hodnověrně zjištěna. Znalci se přiklonili k verzi, že katastrofu zapříčinil výbuch plynů, který zapálil uhelný prach a ten potom explodoval postupně na více místech zemřela ve věku 67 let Helena Růžičková nezapomenutelná herečka a také spisovatelka. Vrcholem jejího divadelního umění byla asi role Hejtmanky v Gogolově Revizorovi (v Činoherním klubu). Z nepřeberného množství filmových rolí si ji diváci nejvíce pamatují jako Heduš v trilogii Homolkových, jako Škopkovou v trilogii Slunce, seno... a také jako skvělou Annu Urbanovou v seriálu Vlak dětství a naděje. Životní heslo této postavy Na tragickej život já jsem pes! Helena Růžičková přijala za své a jím se řídila. Napsala několik knih o svém boji s rakovinou, známé a oblíbené jsou její kuchařky. Zabývala se i věštěním. Svůj boj s rakovinou prohrála, ale bojovala neuvěřitelně statečně do poslední chvíle svého života zemřela v úctyhodných 93 letech Eliška Junková, automobilová závodnice světového formátu. Bankovní úřednice Alžběta Pospíšilová, tak se Eliška původně jmenovala, se autem svezla poprvé až ve dvaceti letech ve Francii, kam odjela na zkušenou. První svůj závod jela v srpnu 1924 na trati Lochotín - Třemošná u Plzně. Ve čtyřiadvacátém roce jsem z řad diváků slyšela všechny ty běžné poznámky o ženách za volantem. Byla jsem tím po všech předcházejících zkušenostech před svým prvním startem hodně znervózněna, ale zároveň jsem si uvědomovala, že nezávodím jen o svou čest, nýbrž i o to, abych umlčela předpotopní názory na ženský sport, napsala o tom Junková. Při této své závodnické premiéře vyhrála v kategorii cestovních vozů. Eliška se ale skvěle umisťovala a vyhrávala i v dalších závodech. K celoevropské senzaci došlo , kdy Eliška na Zbraslavi porazila všechny mužské konkurenty (včetně manžela) a jako první žena se stala absolutní vítězkou mezinárodního závodu. Jenže pak přišel červenec 1929, Junkův smyk na rozměklém asfaltu okruhu Nürburgring, při kterém byl vymrštěn z vozu a zemřel. Po manželově smrti Eliška ukončila závodní kariéru rozhodla se, že bez svého největšího učitele, rádce a životní lásky již nikdy neusedne za volant závodního vozu. Začala cestovat a věnovala se organizační práci v motoristickém sportu (podílela se např. na přípravách výstavby brněnského Masarykova okruhu, pomohla vybudovat zastoupení Bugatti na Cejlonu atp.) a díky své dobré znalosti cizích jazyků (němčiny, angličtiny, francouzštiny a italštiny) působila i jako tlumočnice. pokračování na str. 18 A tuhle znáte? Výroky velkých státníků: Vydal jsem příkazy, abych byl v případě nějaké krize okamžitě vzbuzen, dokonce i když zrovna budu na schůzi vlády. Ronald Reagan Mám své vlastní názory, pevné názory, ale ne vždy s nimi souhlasím. George Bush starší Naši nepřátelé jsou vynalézaví a schopní, a to jsme také. Nikdy nepřestanou vymýšlet nové způsoby, jak způsobit škody naší zemi a našemu lidu, a my taky ne. George W. Bush číslo 285, leden 2014 Náš domov 17 strana

18 Z KULTURY Moudro na tento měsíc: Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda lvů, kterou vede beran. Napolenon Bonaparte pokračování ze str skončila platnost Juliánského kalendáře v Čechách a v Rakousku. Následujícího dne bylo podle Gregoriánského kalendáře 17. ledna. Stalo se tak z příkazu císaře Rudolfa II. Reforma kalendáře byla navržena už o dva roky dříve, ale protestantsky smýšlející obyvatelstvo a hlavně šlechta ji odmítli. V následujícím roce (1583) přijetí nového kalendáře zamítl sice český zemský sněm, ale císařovo rozhodnutí potom už v Čechách bojkotováno nebylo. Moravští stavové ale neuposlechli a tak na Moravě dále platil Juliánský kalendář. Druhé císařské rozhodnutí v červenci toho roku již odmítnout nemohli a nový kalendář byl v říjnu 1584 zaveden i na Moravě zemřel v Brně ve věku 61 let Johann Gregor Mendel, přírodovědec, zakladatel genetiky, ale také kněz, později dokonce opat augustiniánského kláštera v Brně. V seznamu třinácti Mendelových publikací se devět týká meteorologie. Mendelova práce položila základ nové vědní disciplíně, která zkoumá přenos dědičných informací z generace na generaci a vzájemné vztahy mezi dědičnými jednotkami a znaky, a také jejich vztah k prostředí. Je základem moderní genetiky, upoutala však pozornost až začátkem 20. století. Jeho spis Pokusy s rostlinnými hybridy byl po roce 1900 přeložen do všech evropských a několika světových jazyků. Mendelovo jméno dnes čestně nese nejen vysoká škola zemědělská v Brně, ale i první česká vědecká stanice v Antarktidě zemřel Marco Polo, italský kupec a cestovatel. Bylo mu 70 let. Byl asi prvním Evropanem, od kterého máme podrobnější popis východní Asie. Do Asie se vypravil už jeho otec se strýcem. Roku 1271, to Marcovi bylo asi 18 let, odcestoval i on se svým otcem Nicolem a strýcem Matteem na východ. Za tři roky údajně dorazili do Pekingu a v Číně zůstali plných sedmnáct let. Marco byl brzy přijat do císařových služeb a z titulu své inspektorské funkce navštívil řadu čínských provincií, hlavně na jihozápadě území, po dobu tří let pak zastával úřad správce města Jang-čou. Roku 1292 obdržela rodina povolení k návratu do vlasti. Do Benátek se vrátili roku V roce 1298 se Marco připletl do konfliktů mezi Benátčany a Janovany, upadl do zajetí Janovanů a ti ho uvěznili. Ve vězení nadiktoval vzpomínky ze svých cest svému spoluvězni spisovateli Rusticellovi z Pisy. A tak vznikla kniha později mnohokrát přepisovaná, opisovaná a převyprávěná, s původním názvem Popis světa, později známá spíše pod titulem Milion. Polo měl v úmyslu sepsat stručnou příručku obchodní geografie, obsahující rady a pokyny pro ty, kdo půjdou v jeho stopách. Za to, že se nakonec Milion stal ze suché příručky poutavým cestopisem, v němž se objevují i exkurze do dějin, popisy krajin, fauny a flory vděčíme asi Rusticellovi, jenž svého spoluvězně zahrnoval dotazy, které vybočovaly z úzce kupeckých zájmů. Po propuštění z vězení roku 1299 a návratu do Benátek, kde se stal váženým obchodníkem, žil Marco Polo ještě 25 let. V současné době se začínají objevovat názory, že Marco Polo ve skutečnosti nikdy nedojel dál než do Konstantinopole. Pro vyprávění o vzdálených končinách se mohl inspirovat v perských a arabských průvodcích, které si jeho otec a strýc přivezli z obchodních cest. Je pravda, že se Marco Polo zmiňuje o návštěvě Japonska, Sibiře či Madagaskaru, kde pravděpodobně nikdy nebyl byl ve věku 40 let popraven hrabě Galeazzo Ciano, italský diplomat, od roku 1936 ministr zahraničních věcí. V roce 1936 sjednal a podepsal v Berlíně Osu Berlín-Řím, ale od roku1939 se začal od Mussoliniho válečné politiky odklánět. Během války došlo mezi ním a Mussolinim k postupnému ochlazení vztahů (přestože byl členem jeho rodiny jeho manželkou byla Mussoliniho dcera Edda). V únoru 1943 Mussolini převzal jeho post a jmenoval jej italským velvyslancem ve Vatikánu. V červenci 1943 Ciano hlasoval na Velké fašistické radě pro odstoupení Mussoliniho a ten byl z funkce premiéra opravdu sesazen. Brzy se ale za pomoci Německa opět dostal k moci a svého zetě odsoudil k trestu smrti zemřel ve věku 86 let František Koucký, konstruktér, který se starším bratrem Josefem ( ) byli za první republiky elitní konstruktérskou dvojicí Brněnské zbrojovky. Svými nápady si vydobyli světovou pověst a mají zaregistrovány desítky patentů v tomto oboru. Korunou Františkovy kariéry se koncem šedesátých let stala práce na konstrukci samonabíjecí pistole CZ 75 v ráži 9mm Luger (Para). Díky nejasnému zadání projektu mu bylo umožněno konstruovat bez jakýchkoli omezení. Tím mu byla dána možnost vytvořit zbraň čistě podle jeho představ. To platilo hlavně o konstrukci spoušťového mechanizmu. Vznikla tak jedinečná zbraň, která se pro svoje vlastnosti stala nejčastěji kopírovanou pistolí konce 20. století. Bohužel, slávu, která mu právem náležela, si František Koucký neužil. Komunistický režim držel tvůrce této legendární zbraně v ústraní a jeho jméno nesmělo být s touto zbraní dlouhá léta spojováno sovětská vojska zahájila Leningradsko-novgorodskou operaci a hned první den prolomila německou blokádu Leningradu. Nadále však probíhaly prudké boje, při nichž docházelo na obou stranách k velkým ztrátám. 20. ledna dobyla Rudá armáda město Novgorod a 24. ledna 1944 sovětské jednotky obsadily Krasnogvardějsk, čímž byla definitivně ukončena blokáda Leningradu, která trvala od 8. září Byla to jedna z nejdelších obranných vojenských operací v celé druhé světové válce. Utrpení obyvatel Leningradu během blokády jde jen těžko popsat zemřel ve věku 56 let Edward Gibbon, významný britský historik, který se zabýval hlavně dějinami Římské říše a jeho hlavní dílo Úpadek a pád Římské říše patří dodnes ke klasice. Hlavní Gibbonova teze říká, že o úpadek Říma se přičinila především postupná ztráta občanských hodnot a zpohodlnění obyvatel. Gibbon jmenuje i další příčiny pádu Říma, které jsou přepisovány dnešním jazykem a účelově srovnávány se stavem dnešní společnosti. Např.: Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací, nebo Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně, či Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají ; dále Do země přichází velké množství cizinců, Politici zastávají názor, že lidu je třeba dát hlavně chléb a hry nebo Občané stále na všechno nadávají a mnoho dalších a nakonec je kladena sugestivní otázka, zda je naše společnost také před kolapsem jako Římská říše zemřel Ladislav Haškovec, lékař, velká osobnost české neurologie a psychiatrie, první český docent v oboru neuropatologie (1896), soudní Soutěžíme s Naším domovem Je tu nový rok a s ním i další ročník vaší oblíbené soutěže. Už kolikrát mne napadalo, zda by nebylo lepší s touto soutěží přestat nebo zda bych pro vás neměla vymyslet zase nějakou jinou, ale vaše reakce mne pokaždé utvrdí v tom, že máte naše hádání rádi a soutěž si jen tak vzít nedáte. Nuže tedy dobře, připravila jsem pro vás dalších 12 fotografií z našeho správního území a přeji vám, aby se vám při jejich poznávání dařilo. Nejprve se ale ještě vrátíme do prosince, kdy jsem vám předložila fotografii pomníku padlým na prčickém náměstí. I když jsem fotografii hodně upravila, jeden ze symbolů našeho města jste poznali bez problémů. Ze správných odpovědí jsem vylosovala výherce, který získává hrneček města. Je jím pan Václav Dikun, srdečně gratuluji. A nyní již k lednové hádance. Protože jsem zcela záměrně použila zimní fotografii známého místa, bude pro vás možná poněkud obtížnější ho identifikovat. Napovím vám proto, že se nachází v katastru obce Sedlec a nese jméno významné sedlecké rodiny. Čeněk Habart uvádí, že jeho rozloha je 1 hektar a 25 arů. Odkdy toto místo plní svou funkci, se mi, zjistit nepodařilo, ale můžu napovědět, že v roce 2010 byla celá jeho plocha vyčištěna a zařízení nezbytné k jeho řádnému chodu bylo předělané. Už víte, o co se tentokrát jedná? Vaše správné odpovědi očekávám tentokrát pouze do pátku 24. ledna. Přeji hodně štěstí při poznávání. Alice Valsová znalec v oboru chorob nervových a duševních, zastánce studia žen na lékařské fakultě zemřel týden před svými 81. narozeninami Michail Michailovič Prišvin, ruský přírodovědec, etnograf, zeměpisec a spisovatel. S hlubokou znalostí sibiřské přírody psal příběhy pro dospělé i pohádky pro děti o tamních zvířatech a o přírodě. Ve svých dílech se zastával menšinových severských národů Laponců, Něnců, Eskymáků a dalších a bránil je před rusifikací zemřel ve věku 81 let Otakar Ševčík, houslista, pedagog, který se řadí mezi zakladatele novodobé výukové metody hraní na housle. Je tvůrcem vlastní učební houslové metodiky (Škola houslové techniky, Škola smyčcové techniky, Houslová škola pro začátečníky). Dosáhl jedinečných výsledků i ohlasu a ve svém oboru je považován za jednu z největších postav světa. pokračování na str strana Náš domov číslo 285, leden 2014

19 Z KULTURY dokončení ze str. 18 Ševčík se stal v pravém slova smyslu světovým učitelem houslistů nejrůznějších národností, kteří svým uměním dobývali svět. Napsal celou řadu škol pro houslovou hru, které jsou svou trvalou hodnotou nevyčerpatelným zdrojem k dosažení mistrovství. Podle nich se učí dnes na většině konzervatoří celého světa se narodila Jana Lašková, která dospěla v krásnou noblesní herečku Hanu Vítovou. Byla dcerou sólisty opery Národního divadla a operní pěvkyně. Na přání rodičů vstoupila na konzervatoř. Roku 1930 ji Voskovec a Werich angažovali v Osvobozeném divadle a vymysleli pro ni pseudonym, který pak užívala až do smrti. Za první republiky byla jednou z nejobsazovanějších hereček nejen pro svou přirozenou krásu, ale také pro inteligenci a pěvecký talent. Po válce se novému režimu nehodila, zahrála si už jen v pěti filmech. Posledním jejím významným filmem byla Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář. Pak už následovaly jen malé role. V padesátých letech vystupovala v estrádách, příležitostně v barech a restauracích, v letech vedla pivovarský kabaret u sv. Tomáše v Praze. Ke konci života překládala knihy z angličtiny, ruštiny a němčiny, kde se podepisovala jako Rádlová. Jezdila také s několika kolegy dělat estrády po českém venkově. Tento druh zábavy byl tehdy oblíbený a lidé se na příjezd umělců z Prahy vždy těšili. Hana Vítová zemřela na jaře zemřela ve věku 71 let Anna Bayerová, historicky druhá česká lékařka, která vystudovala v roce 1881 ve Švýcarsku. Rakousko-uherské zákony tenkrát nedovolovaly ženám studovat na vysokých školách. Přes třicet let se pak Anna marně pokoušela o to, aby mohla pracovat doma, v Čechách; tolik chtěla použít svých znalostí a později i praxe, pro dobro svých krajanů. Až od listopadu 1915 dostala trvalé místo jako profesorka hygieny na městských průmyslových školách v Praze. Jen necelých deset let života jí bylo dopřáno prožít ve své vlasti při zaměstnání, které jí přinášelo uspokojení byla prakticky založena Hlávkova nadace. Ten den sepsal architekt a stavitel Josef ŠKOLY Hlávka ( ) na svém zámečku v Lužanech závěť, v níž universálním dědicem veškerého svého jmění ustanovil Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Je to závěť, která nemá v celém světě obdoby nejen obsahem. Je tak dokonale sestavena po právní stránce, že je chráněna před všemi režimy. Netroufl si ji zrušit fašistický režim protektorátu ani komunisté a tak funguje dodnes. Nadace podporuje úspěšné vědce a nadané studenty, vypisuje stipendia, uděluje ceny a provozuje vydavatelskou činnost. Je to královský dar národu a dárce bychom si měli stále připomínat. Josef Hlávka nám nezanechal jen velký nemovitý a movitý majetek, ale zasloužil se o založení České akademie věd a umění, o stavbu studentských kolejí, které podporoval hmotně i finančně. Stojí také např. za prvním kompletním překladem Shakespearova díla a za mnohými dalšími pro nás prospěšnými činy byl ve francouzském Chamonix zahájen Týden zimních sportů, který o rok později byl zpětně prohlášen za 1. Zimní olympijské hry. Týden zimních sportů se na úpatí hory Mont Blanc uskutečnil jako předehra 8. letních olympijských her v Paříži. Připomeňme si, že roku 1894 se začala psát nová éra v historii olympijských her. Na prvním zasedání MOV v červnu tohoto roku v Paříži bylo schváleno uspořádání novodobých olympijských her v Aténách roku Původně měl Pierre de Coubertin (zakladatel novodobých olympijských her) ve svém seznamu vhodných sportů i krasobruslení, ale Atény neměly ledovou plochu a tak se jeho zařazení na program olympijských her oddálilo až na Letní olympijské hry 1908 v Londýně. Ani pak se však zimní sporty nestaly pevnou součástí olympijských her. Krasobruslení a lední hokej se sice objevily na olympijských hrách v roce 1920 v Antverpách, ale všichni cítili, že je zapotřebí uspořádat samostatné zimní olympijské hry v zimním sportům vyhovujícím termínu zemřel Karel Veliký, od roku 768 franský král a první císař obnovené říše římské. Po celou dobu své vlády neustále vedl války a podnikal tažení proti kmenům, které si dosud nepodrobil. V jeho časech Frankové vládli největší evropské říši od pádu Říma. Franská moc sahala od Severního moře k Pyrenejím a do severní Itálie. Karel Veliký byl však nejen válečníkem a dobyvatelem, na rozdíl od ostatních germánských vládců podporoval umění a vzdělání. Na jeho příkaz byly otvírány školy v klášterech, konventech a v kostelech po celém království. Výročí některých událostí u nás: sepsal Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan svoji závěť. V závěti sice není uvedeno místo kde byla sepsána, ale není vyloučeno, že se tak stalo u nás ve Starých Mitrovicích. Zde měl Jakub Krčín provdanou nejstarší dceru Annu Kateřinu za Maxmiliána Velemyského z Velemyšlevsi. Anna Kateřina měla celou Krčínovu pozůstalost spravovat do plnoletosti svých čtyř mladších sester a její manžel byl jmenován jedním z jejích pomocníků poručníků. Je docela dobře možné, že Jakub Krčín se uchýlil ke své nejmilejší dceři, když cítil blízký konec svého života. Paradoxní je, že víme přesné datum Krčínova narození ale přesné datum jeho smrti se už asi nedozvíme. Jisté je, že Krčín zemřel ve věku 68 let a nebylo to dříve než a později než 15. února 1604, což vyplývá z dalšího dokumentu, o kterém si řekneme příští měsíc byl oficiálně založen Sbor dobrovolných hasičů v Měšeticích. Zápisy v měšetické hasičské kronice ale dokládají, že hasiči v Měšeticích pracovali už o 16 let dříve. Už v roce 1888 tehdy samostatná obec Měšetice zakoupila dvoukolovou hasičskou stříkačku a s tou místní občané jezdili i do okolí hasit požáry, kterých nebylo málo. V roce 1902 předělal měšetický mistr kolářský, František Smejtek, tuto stříkačku na čtyřkolovou. Při oficiálním ustavení sboru bylo 20 členů činných a 9 přispívajících. Starostou sboru byl zvolen měšetický mlynář Jan Havlíček, který vedl sbor do roku zahájil činnost místní včelařský spolek se sídlem v Prčici. Do této doby byli včelaři ze Sedlce, Prčice a okolí organizováni v okolních spolcích (v Jesenici a ve Voticích). Hlavní zásluhu na ustavení místního spolku měl prčický pekař Ferdinand Velebil, který se pak stal jednatelem spolku. -MK- Zápis do 1. třídy ZŠ se bude konat ve středu 22. ledna 2014 od 13 do 17 hodin v ředitelně školy. Prosincové dění v základní a mateřské škole V úterý odjeli chlapci ročníků na florbalový turnaj v Benešově. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 mužstev. Družstva byla rozdělena do dvou skupin a jednotlivé zápasy pak probíhaly ve dvou sportovních halách, a to v hale ZŠ Jiráskova a ZŠ Dukelská. Mužstva sehrála zápasy každý s každým a první dva týmy ve skupině pak postoupily do kříže o účast v semifinále. Náš tým ve složení Lukáš Dřevojan, Lukáš Pomahač, Marek Kroužil, Václav Janecký, Jan Chocholoušek, Tomáš Ježek, Lukáš Russ, Michal Remeš, Jindřich Bělohlávek, Filip Mára a Petr Řezáč sehrál své zápasy v hale Dukelská, kde jsme se utkali s týmem Dukelská Benešov, Gymnázium Benešov, ZŠ Divišov, Poříčí n. S. Celkově se naši hoši umístili na místě, a do semifinále tak nepostoupili. V obrovské konkurenci zejména benešovských škol neměli naši hráči příliš šancí. I tak je třeba našim florbalistům poděkovat za snahu a popřát jim do příštích zápasů více štěstí. V rámci soutěže A je to se mohlo sedm žáků z 8. a 9 ročníku naší školy zúčastnit exkurze do výrobních závodů za účelem posílení profesní orientace pro výběr technických učebních oborů. První zastavení bylo v provozu GS Technik Orlová, kde realizují zakázkovou výrobu v oboru gastronomie, zdravotnictví a výčepního zařízení. Nejzajímavější bylo seznámení s automatickými stroji řízenými počítačovou technologií. Následně proběhla beseda žáků s ředitelem SOU Červený Hrádek, kde je právě možnost vyučení v některých technických oborech. Na závěr se žáci seznámili s prací v Autoservisu Kosova Hora, který se zabývá opravou především terénních automobilů. Strašliví čerti (turistický kroužek) pozvali školní družinu do pekla. Pro děti to nebylo snadné. Musely stopovat čerty a cestou splnit 10 úkolů: skákat v pytli, vymyslet báseň pro obveselení čertů, najít tři uhlíky a přinést je do pekla, vymyslet čertovský oběd, najít suroviny a přinést do pekla, zatančit čertovský tanec, určit světové strany a sledovat, kterým směrem je peklo, nakreslit imaginárního čerta, určit tři druhy stromů, které jsou vhodné k přikládání do ohně, přinést dřevo na oheň. Posledním úkolem bylo najít peklo a splnit vstupní úkoly. Čerti připravili hostinu, opekli jsme si buřty a povídali o pekle. Do školy jsme se z pekla na Ježovce vrátili špinaví, ale spokojení. Ve čtvrtek 5. prosince k nám do školy opět zavítal Mikuláš. Čerty se to ve škole a mateřské školce jen hemžilo. Žáci deváté třídy se na dopoledne proměnili v Mikuláše, půvabné anděly a divoké čerty, ze kterých šel opravdu strach. Zavítali do všech tříd. Šikovné žáky Mikuláš pochválil, ty neposedné a zlobivé čerti pořádně vystrašili. Všem žákům byla rozdána mikulášská nadílka. I ti nejmenší v mateřpokračování na str. 20 číslo 285, leden 2014 Náš domov 19 strana

20 ŠKOLY dokončení ze str. 19 ské škole se dočkali. Za krásné básničky byli také odměněni mikulášskou nadílkou. Ve čtvrtek kromě mikulášské nadílky ve škole změřili své síly čerti a čertíci ze 3.,4. a 5. třídy v Čertovské vybíjené. V tělocvičně to chvílemi vypadalo jako v pekle. Po úvodním losování hrál každý s každým. 1. místo obsadili nejzkušenější páťáci, 2. místo 4. třída a 3. místo nejmenší třeťáci. Všichni se pobavili a odměnou jim byly oblíbené sladkosti. Dne vyjeli naši žáci na soutěž ve skoku přes švihadlo do Sedlčan. Tato soutěž nesla patřičný název Skokan Sedlčan. Společně s touto soutěží probíhala ještě soutěž Borec Sedlčan, této soutěže se naši žáci nezúčastnili. Byl to již několikátý ročník, ale letos zde bylo velké množství škol. Naši žáci soutěžili s žáky ze škol Jesenice, Kosova Hora, 1. ZŠ Sedlčany, 2. ZŠ Sedlčany, Gymnázium Sedlčany. Bohužel na stupně vítězů žáci přes velkou snahu nedosáhli. Nejlepších výsledků dosáhli z naší školy Michal Durdoň z 6. třídy, který se umístil na 4. místě, a Monika Davídková z 9. třídy, která si vyskákala 5. místo. Za kocourem Mikešem, prasátkem Pašíkem či kmotrou liškou se v tomto předvánočním čase vypravili žáci třetí třídy do Hrusic. Zde 11. prosince navštívili Památník Josefa Lady. Paní průvodkyně, v převleku za čertici, si pro děti připravila velmi zajímavé a poutavé vyprávění o životě a díle Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové. Formou hádanek zapojila celou třídu do prohlídky. Cestou k autobusu se děti vyfotografovaly před hospodou U Sejků, kde se odehrála slavná rvačka, zachycená na obraze Josefa Lady. Z Hrusic odvezl řidič autobusu, pan Prášek, třeťáky do svíčkárny Rodas v Šestajovicích. Tady děti viděly, jak se vyrábějí svíčky. Každý si jich sám několik vyrobil a odvezl domů. Co říci závěrem? Byl to opravdu vydařený den. Děti byly moc hodné, vnímavé a šikovné. V Hrusicích i v Šestajovicích je velmi chválili. Dne proběhl na naší škole tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, ročník a ročník, ve dvouhře a ve čtyřhře. Celkové výsledky: Kategorie: ročník: Dvouhra: 1. Petr Řezáč, 2. Marek Kroužil, 3. Michal Remeš Čtyřhra: 1. Kroužil, Matuška, 2. Dolejší, Řezáč, 3. Burda, Hůzl Kategorie: ročník: Dvouhra: 1. Petr Ryant, 2. Zdeněk Všetečka, 3. Filip Adamec Čtyřhra: 1. Musil, Pech, 2. Adamec, Kabíček, 3. Prát, Všetečka. Ve čtvrtek odpoledne se uskutečnil školní turnaj v přehazované. Hrálo pět třídních týmů složených vždy ze čtyř děvčat a dvou chlapců: 6. třída (Michal Durdoň, Michal Remeš, Lucie Všetečková, Natálie Remešová, Lucie Beranová, Veronika Márová), 7. třída (Lukáš Dřevojan, Václav Janecký, Magdaléna Všetečková, Chi, Klára Hampeštová, Barbora Volková), 8. B (Michal Stehlík, Dominik Tůma, Miloslava Kardová, Kristýna Šustrová, Nela Pištěková, Kateřina Turnovcová), 9. třída A družstvo (Petr Dubský, Ondřej Vaverka, Monika Davídková, Adéla Pešková, Tereza Všetečková, Denisa Nováková), 9. třída B družstvo (Tomáš Janda, Miroslav Hanták, Denisa Melicharová, Denisa Dohnalová, Karolína Skalická, Nikola Třešničková). Hrálo se systémem každý s každým, každý zápas trval pět minut. Na pátém místě skončila 7. třída, na čtvrtém místě 6. třída, na třetím místě 9. třída družstvo A, na druhém místě 9. třída družstvo B a na prvním místě 8. B. Všichni hráli velmi bojovně a vůbec se nepotvrdilo známé tvrzení, že ti nejstarší musejí zvítězit. Členové Klubu mladého diváka se 14. prosince vydali na své první divadelní představení. Zamířili do pražského divadla Hybernia na muzikálové představení Zorro. Romantický příběh o statečném boji za spravedlnost a samozřejmě také o velké lásce se dočkal nádherného zpracování. Jedinečná choreografie, odvážná akrobatická čísla a zejména podmanivá hudba se španělskými rytmy přispěly ke skutečně hlubokému kulturnímu zážitku. Naši mladí diváci proto odjížděli z večerní Prahy opravdu nadšeni V pondělí se uskutečnil tradiční Vánoční florbalový turnaj, který byl určen pro chlapce ročníku. Do turnaje se přihlásily čtyři týmy. Za 6. třídu nastoupili: Petr Řezáč, Michal Remeš, Martin Vítovec, Petr Pech, Filip Mára a Václav Burda. Za sedmou třídu nastoupili: Lukáš Dřevojan, Lukáš Pomahač, Jan Chocholoušek, Marek Kroužil, Václav Janecký a Petr Pech. Za 8. A třídu nastoupili: Filip Adamec, Vojtěch Kazda, Matěj Dohnal, Pavel Janda, Pavel Kabíček a Štěpán Hůzl. Za 8. B třídu nastoupili: Patrik Prát, Zdeněk Všetečka, Filip Pech, Michal Stehlík, Dominik Tůma a Petr Ryant. Celkem bylo sehráno 6 napínavých zápasů s následným skóre: Výsledky turnaje: 1. místo 8. B, 2. místo 8. A, 3. místo 6. třída a 4. místo 7. třída. Nejlepší střelec: Filip Pech, nejlepší brankář: Filip Adamec, nejlepší obránce: Michal Remeš. 18. prosince se členky pěveckého kroužku a žáci 5. třídy vydali do LDN Prčice, aby navštívili ty, kterým zdraví nedovolí strávit vánoční svátky doma se svými blízkými. Děti si připravily kulturní vystoupení složené z básniček, vánočních písní a koled. Po skončení programu rozdaly pacientům přáníčka a dárky, které pro ně vyrobily v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Během prosince se mohli žáci zapojit do soutěže, kde by předvedli své dovednosti na PC. Měli namalovat VÁNOČNÍ STROMEČEK v programu Malování a toto jsou ti nejlepší: Kategorie ročník: 1. Káťa Chocholoušková, 2. Jakub Kosík, 3. Lucie Pomahačová, Martin Vítovec. Kategorie ročník: 1. Pavel Barták. 2. Markéta Součková, 3. Miluška Kardová. V průběhu podzimních měsíců se mohli naši žáci zapojit do soutěže o nejlépe vyrobený dopravní prostředek ze dřeva a kovu. Výrobky měli žáci vyrábět vlastníma rukama a používat klasické nářadí (pilky, pilníky, hoblíky, dláta ). Žáci k práci na výrobcích využili především dnů volna a do soutěže bylo přihlášeno 19 různých dopravních prostředků (auta, traktory, letadlo, náklaďáky, cisterny ). Všechny výrobky pak byly vystaveny v prostorách školy v rámci dne otevřených dveří pod názvem výstavy Jezdí, plave, létá. A bylo na co se dívat a jen velmi obtížně byly vybrány ty nejlepší. Speciální cenu získal Michal Musil za svůj žebřiňák, 1. místo Zdeněk Čechota za cisternu s přívěsem, 2. místo Pavel Barták za tahač a 3. místo Jan Rejholec za svůj tank. Žáci získali hodnotné ceny od stavebnin v Prčici - STAVOPLUS Votrubová s.r.o., za což velmi děkujeme. Vánoce v naší škole začínaly letos velmi brzy. Připravovali jsme totiž už od listopadu vánoční jarmark a kulturní vystoupení. Protože naše škola prošla na podzim částečnou rekonstrukcí, chtěli jsme nejen rodičům, ale i široké veřejnosti umožnit, aby si ji prohlédli. Při pracovních činnostech a výtvarné výchově jsme vyráběli různé dárky, abychom je mohli nabídnout návštěvníkům jarmarku. Nacvičovali jsme také vystoupení na závěrečný kulturní program. Velký den nastal 19. prosince. Ten den byla škola otevřena pro veřejnost a každý, kdo měl zájem, si ji mohl projít a prohlédnout vše nové. Aby se tu všem líbilo, školu jsme vánočně vyzdobili. V přízemí se mohli návštěvníci občerstvit a vyzkoušet si, jaké mají štěstí v Ježíškově překvapení. U stánků I. tupně si určitě každý vybral nějaký výrobek. Někteří z rodičů si jich odnášeli hned několik. Žáci II. stupně si připravili několik výstav. Hosté si mohli prohlédnout velký soubor fotografií z průběhu rekonstrukce budovy školy a mateřské školky. Další výstava zahrnovala výrobky žáků ze dřeva a kovu. Tato výstava nesla název Jezdí, plave, létá. Na nástěnkách byly vystaveny obrázky vánočních stromečků namalované v rámci soutěže v programu Malování. V učebnách bylo možné sledovat prezentace fotografií ze školních akcí a práce žáků v běžné výuce. V učebně přírodopisu byla nainstalována výstava tropických a subtropických plodů. V podvečer se otevřel kulturní sál a začalo vánoční kulturní vystoupení. Zazněly koledy, vánoční písně, tančilo se, diváci mohli sledovat pohádku, scénky, prezentaci o průběhu rekonstrukce školy i baletní vystoupení. Vánoční vystoupení náš Den otevřených dveří ukončilo. Věříme, že se návštěvníkům u nás líbilo. ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice přeje všem rodičům a občanům města hodně zdraví a úspěchů v novém roce prosince se ve škole konal Vánoční jarmark a na odpoledne si žáci školy připravili pro rodiče a spolužáky veselá vystoupení, foto Václav Peterka 20 strana Náš domov číslo 285, leden 2014

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne 26. 11.

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: T. Seidel, V. Pilík Připomínky k zápisu ze dne 4. 11. 2014: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: T. Seidel, V. Pilík Připomínky k zápisu ze dne 4. 11. 2014: bez připomínek Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného ve čtvrtek 18. 12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: Fr. Hrma, Ing. V. Hlaváček,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 5. 2016 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Ing. Petr Bartoň, Mgr. David Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadního výboru Bolechovice Projekty - Bolechovice Rozpočet Časový Dokončení oprav hasičské

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 18. 2. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 5-2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis č /2016 a přijatá usnesení

Zápis č /2016 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 16-03/2016 a přijatá usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 30. 3. 2016, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 17/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 17/16/Ko ZM města KRNOVA SS 17/16/Ko 17. zasedání ZM U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. prosince 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Zapisovatel zápisu: Mareš Milan Ověřovatelé zápisu: Dvořáková Jitka, Kulda Roman

Zapisovatel zápisu: Mareš Milan Ověřovatelé zápisu: Dvořáková Jitka, Kulda Roman Z Á P I S č. 14 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malý Bor, konaného dne 17. prosince 2012 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnost Obecního úřadu v Malém Boru Zapisovatel zápisu: Mareš Milan Ověřovatelé

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016 Datum a čas konání: 2.12.2016 18.30 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více