KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PRO OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012 2018"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Herálec, příspěvková organizace, Herálec 440, IČO: , DIČ: CZ tel./fax : , KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PRO OBDOBÍ

2 Koncepční záměry školy pro období ) Materiální podmínky - na oplocené školní zahradě vybudovat dvě dětská pískoviště pro mateřskou školu, školní družinu a klub - postupně dovybavit dětské hřiště o lavičky, skluzavku, popřípadě další vybavení - přemístit učebnu PC do větších prostor a dovybavit ji stavitelným nábytkem, který by odpovídal hygienickým požadavkům - stavebně dokončit prostory určené pro volnočasové aktivity, případně výuku výchov, nabídnout pro využití i ostatním organizacím, které zajišťují mimoškolní aktivity pro žáky - zajišťovat kvalitní výukový materiál pro žáky, vyhledávat moderní učebnice, moderní pomůcky - dokončit projekt EU Peníze školám - snažit se zapojit do projektů, které nabízí EU, využít finančních prostředků k dovybavení školy - pokusit se o zajištění srovnávacích testů pro žáky - opravit střechu nad šatnami u tělocvičny - projednat opravu, popřípadě výměnu oken v novém pavilonu z důvodu zatékání a promáčení vnitřních stěn - dovybavit sborovnu nábytkem jako odpovídající místo pro setkávání s hosty školy 2) Výchovně vzdělávací cíle - naplňovat základní filosofii školy, její poslání vzdělávat a vychovávat - výuka probíhá dle vlastního ŠVP, které je postupně doplňováno o další povinně volitelné předměty a upravováno podle aktuálních potřeb - dbát na vyváženost výchovy a vzdělání - dbát na dodržování školního řádu, který byl aktualizován a doplněn k a je zveřejněn na webových stránkách školy - zapojovat do výuky projektové vyučování, dbát na samostatnou práci žáků, jejich sebeprezentaci, vystupování na veřejnosti - zajišťovat předškolní a základní vzdělávání všem dětem s ohledem na jejich individuální potřeby a osobnost, poskytovat péči talentovaným žákům,podporovat je, pomáhát žákům se speciálními výukovými problémy a vývojovými poruchami - zpracovávat individuální plány dle potřeby - zlepšovat jazykový projev žáků, podporovat výuku cizích jazyků, rozšířit nabídku cizích jazyků, pokusit se získat partnerskou školu v zahraničí, zapojit se do mezinárodních projektů výměny žáků - učit žáky sebehodnocení i hodnocení ostatních 2

3 - podporovat prezentaci práce školy na veřejnosti prostřednictvím webových stránek, Heráleckého zpravodaje, prezentačních CD 3) Spolupracovat s rodiči - zavést konzultační hodiny jednotlivých učitelů, zveřejnit je na webových stránkách školy - zavést třídní schůzky 4krát ročně, vždy před koncem aktuálního čtvrtletí - zavést e- mailové adresy jednotlivých vyučujících pro snadnější komunikaci s rodiči 4) Spolupracovat se školskou radou, zřizovatelem a jinými subjekty - konzultovat aktuální problémy spadající do jejich kompetence 5) Relaxace a aktivní odpočinek v průběhu vyučování - zpestřování výuky změnou prostředí ( využívání odborných učeben, jazykové učebny, čítárny, počítačové učebny ) - podporovat relaxaci o přestávkách (školní dvůr, atrium) - zajišťovat svačiny, pitný režim - podporovat rozvoj zájmové činnosti a volnočasových aktivit 6) Vytvářet podmínky pro odborný růst pedagogického sboru - podporovat další studium pedagogů - umožňovat jim účast na odborných seminářích dle zvážení a potřeb - metodicky pomáhat začínajícím učitelům - poskytovat průběžnou praxi studentům - podporovat spolupráci učitelů s výchovnou poradkyní, vedením školy - snažit se zvýšit kvalifikovanost a aprobovanost učitelského sboru 7) Zdokonalovat řídící činnost sebevzděláním - absolvovat funkční studium pro ředitele a získat osvědčení - snažit se objektivně hodnotit výsledky výchovy a vzdělávání - provádět kontrolní a hospitační činnost na všech úsecích - zkvalitňovat práci školy 8) Vytvořit příznivou a přátelskou pracovní atmosféru v pedagogickém sboru a u všech zaměstnanců 3

4 9) Oceňovat kvalitní práci a vlastní iniciativu 10) Probudit zájem veřejnosti (rodičů, přátel školy) o dění ve škole a pokusit se je zapojit do činnosti školy Tyto koncepční záměry spolu s Vizí Základní školy a Mateřské školy Herálec byly projednány ve Školské radě dne V Herálci Mgr. Jana Guličuková ředitelka 4

5 Vize Základní a Mateřské školy Herálec Zpracovala: Mgr. Jana Guličuková Datum: Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení. J.A.Komenský Vytvořit: Hlavní cíl 1. prostředí, ve kterém se v přátelské rovině bude setkávat svět pedagogů, rodičů a žáků 2. prostředí, na jehož fungování se budou podílet nejen pedagogové, ale i rodiče a žáci 3. prostředí, kde se budou učitelé a ostatní pracovníci školy dobrovolně a s jasným cílem dále vzdělávat a rozšiřovat si svoje znalosti a dovednosti 4. prostředí, kde budou podporovány schopnosti žáků, bude kladen důraz na jejich individualitu a osobnost 5. prostředí, kde budou žáci kvalitně vzděláváni a kde bude podporován jejich zájem, zvídavost a nadání 6. prostředí, kde může každý žák zažít úspěch, který ho bude dále motivovat k další práci 7. prostředí, kde bude učitelovým cílem snažit se v každém žákovi probudit zájem o nějaký obor 8. prostředí, kde bude kladen důraz na návaznost mateřské a základní školy 5

6 Konkrétní cíle 1.1. Vytvořit klidné, tvořivé a přátelské prostředí pro práci pedagogů a dětí. Nechat učitele samostatně pracovat a pomocí zpětné vazby zjišťovat a hodnotit, jaké vztahy panují na půdě školy ( mezi učiteli, mezi žáky, mezi učiteli a žáky ). Pokusit se zavést princip otevřené sborovny, zavést schránku důvěry Vytvořit školní časopis s příspěvky dětí, rodičů, učitelů. Žáci si vytvoří vlastní redakční radu, kde bude mít každý svoji pozici. Pod vedením učitele se pokusí formulovat svoje myšlenky a názory, budou se učit vyjadřovat výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu, hodnotit vlastní tvorbu, posuzovat práci ostatních, pracovat v týmu i samostatně, naslouchat ostatním, rozumět jim a vhodně reagovat. Budou se učit vytvářet ankety, připravovat rozhovory, vybírat vhodné náměty Zajistit pro žáky v odpoledních hodinách zájmovou činnost a smysluplné trávení volného času. Rozšířit nabídku odpoledních mimoškolních aktivit. Zjistit zájem rodičů a široké veřejnosti o vedení kroužků (hudební hra na hudební nástroj, sborový zpěv, elektrotechnický, počítačový, ekologický, florbalový, keramika, výtvarný, aerobic, zumba pro děti, zdravotní tělocvik...). 2.1.Vytvořit kvalitní komunikační kanály pro spolupráci rodičů a pedagogů. Vytvořit mailové adresy jednotlivých pedagogů pro snadnější a rychlejší možnost komunikace.( Zjišťování úkolů v době nepřítomnosti dítěte ve škole, možnosti sjednání schůzky s učitelem, oznámení změn údajů o dítěti ) Zavést pravidelné konzultační hodiny jednotlivých učitelů, které budou zveřejněny na webových stránkách školy, kterých by mohli využívat rodiče i žáci Připravovat pro rodiče a přátele školy velké odpolední celoškolní akce ( sportovní, kulturní, zájezdové) Umožnit odpolední využití budovy školy k volnočasovým aktivitám.( Volejbal, florbal, kopaná, cvičení pro ženy ) Zkvalitnit webové stránky základní a mateřské školy. Nabídnout ke stažení formuláře, přihlášky ke stravování, do školní družiny, vytvořit formulář na odhlašování žáků z obědů. Zjišťovat navštěvovanost stránek a zajistit jejich lepší propagaci. Podpořit navštěvovanost stránek pravidelným uveřejňováním ukázek žákovských prací, fotografií z akcí školy, informací o chystaných projektech 6

7 2.6. Nabídnout pronájem budovy školy pro pořádání jednorázových kurzů pro dospělé ( floristika, aranžování květin, kurz první pomoci, keramika, ruční práce, zdravý životní styl, vizážistika...) 2.7. Nabídnout pronájem budovy školy k pořádání odpoledních jazykových kurzů pro veřejnost (AJ, NJ, FJ, RJ, IJ, ŠJ ) ve spolupráci s jazykovou školou Lingua Effect ve Žďáře nad Sázavou Nabídnout ve spolupráci s místní lidovou knihovnou pořádání čtenářských odpolední pro děti a rodiče ( čtení s překvapením, čtení spojené s výtvarnou dílnou, vánoční čtení, čtení s tématikou, pohádkové čtení), a tím nenásilnou formou podporovat u dětí zájem o čtení Propagace školy v místních masmédiích. ( Herálecký zpravodaj, webové stránky obce, místní rozhlas, školní časopis ) Zajistit vysokou profesionalitu pedagogického sboru, podporovat pedagogy v dalším vzdělávání, a tím zvýšit kvalitu vyučovacího procesu. Zavádět do výuky nové metody práce. Podněcovat tvořivý přístup učitelů k výchově a vzdělávání dětí.využívat nejmodernější pomůcky a technologie ( interaktivní tabule, moderní jazykové učebnice, audioknihy, interaktivní programy, encyklopedie, počítače ) Zajistit kvalifikovanou výuku cizích jazyků. Nabídnout k volbě více cizích jazyků (AJ/ NJ/ FRJ/ SPJ). Zavést druhý cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Vést s učiteli osobní rozhovory o jejich dalším vzdělávání a rozvoji, zjišťovat zájem pedagogů o další vzdělávání, zavést konkrétní specializace pro každého pedagoga ( čtenářská gramotnost, školní časopis, soutěže, propagace, ICT koordinátor, výchovný poradce ) 4.1. Zavést hodiny čtenářské gramotnosti, kde se budou žáci učit pochopení čtenému textu, jeho interpretaci, vyhledávání informací v něm a vyjádření vlatního názoru. Dále se bude prohlubovat jejich schopnost komunikace písemné i ústní Zavést školní parlament. Dát dětem možnost podílet se na chodu školy a na změnách. Brát děti jako partnery při rozhodování. Pravidelnými schůzkami se školním parlamentem zjišťovat názory dětí na dění ve škole. 7

8 5.1. Věnovat více úsilí výuce počítačových dovedností. Žáci by měli být schopni ovládat PC na běžné uživatelské úrovni. Pro studijní účely by měli umět používat internet a další běžné komunikační sítě pro tvorbu školních projektů, prezentací, referátů, školního časopisu. Měli by být schopni vyhledávat informace a dále je zpracovávat Zapojit školu do projektů nabízených MŠMT nebo EU, a tím získat více prostředků na dovybavení školy Využít počítače v administrativě. Zápis klasifikačních údajů do počítače, zápis průběžné absence, zápis o výchovných opatřeních, aktualizace osobních údajů ve školní matrice Umožnit učitelům neomezený přístup k počítači a internetu Vytvořit kvalitní prezentaci školy a školky pro rodiče žáků, kteří se rozhodují o výběru vhodné mateřské a základní školy. Oslovit tímto starosty okolních vesnic (Vortová, Cikháj). Poskytnout rodičům dostatek informací o vizích a cílech školy a školky Zajistit účast žáků v různých soutěžích (matematických, přírodovědných, jazykových, recitačních, hudebních ), kde by měli možnost srovnání a získání nových poznatků a námětů Zavést v hodinách tělesné výchovy soutěž o rekordy školy, kde bude mít každý žák možnost sledovat nejlepší sportovní výkony, kterých ve škole někdo dosáhne, a tím bude motivován k tomu, aby se snažil svůj výkon zlepšit a stávající rekord překonat Zapojit školu do celostátního testování znalostí a dovedností ( SCIO, testy čtenářské gramotnosti, srovnávací testy z matematiky, češtiny a cizího jazyka, testy počítačové gramotnosti ) Obohatit výuku v každém ročníku o žákovské projekty, které by učily žáky samostatné práci a prezentování sama sebe na veřejnosti. Naučit žáky vyjadřovat se spisovnou češtinou, jasně a srozumitelně, naučit je, jak získat a udržet pozornost posluchačů Zajistit podklady pro vytvoření analýzy úspěšnosti žáků, kteří ukončili základní školu a dále pokračují ve studiu. Zveřejňovat úspěchy současných i bývalých žáků na stránkách školy Využívat ve velké míře víceúčelové hřiště po dohodě s TJ Sokol Herálec o užívání a podílu na jeho údržbě. 8

9 6.7. Nabídnout rodičům možnost lyžařského výcviku ve spolupráci s lyžařskou školou ve Svratce ( výuka sjezdování, zapůjčení lyží...) Klást nadstandartní důraz na rozvoj anglického jazyka s využitím moderních jazykových učebnic, internetu, komunikace s rodilým mluvčím, získat kontakty v zahraničí pro možnost písemné komunikace, možnost získání partnerské školy v zahraničí s komunikačním jazykem angličtinou, výměnné pobyty žáků, exkurze nebo výlety do zahraničí Zapojit školu do projektu Jedná se o pomůcku pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor. Server ProŠkoly.cz nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností např.testy dětských schopností, Paměťové testy, Testy pro nejmenší, Test volby povolání, Testy pro měření třídního a školního klimatu (sociometrie), rozsáhlou sadu tisknutelných kvízů z celé řady vzdělávacích oblastí a on-line katalog škol Zjišťovat zájmy dětí o určité obory a činnosti, které mohou být důležité při rozhodování a výběru dalšího studia. Věnovat velkou pozornost směřování do budoucnosti Věnovat se v mateřské škole programům, které děti i rodiče seznámí s problematikou zdravého stravování. Nabídnout rodičům besedu s poradcem pro zdravé stravování dětí Nabídnout rodičům dětí výuku angličtiny pro předškoláky, kde by měli možnost prvotního seznámení s anglickým jazykem i s učitelem anglického jazyka ze základní školy Dbát na dostatečný pohyb dětí. Zavést denní cvičení v mateřské škole, které bude zaměřeno na zdravotní tělocvik ( protahování, posilování tělesné konstrukce ), tím se pokusit snížit počet dětí, které mají nedostatkem pohybu problémy se zády Spolupracovat s rodiči, vzájemně se informovat o zájmech dítěte, umožnit jim navštívit výuku a dále se zapojit ( tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, společné výlety ) Věnovat zvýšenou pozornost vadám řeči u dětí předškolního věku. Snažit se o nápravu ve spolupráci s odborníky ještě před vstupem do první třídy Zaměřit se na kvalitní předškolní vzdělávání. Motivovat děti, aby vnímaly vstup do první třídy jako věc výjimečnou a důležitou, na kterou se mohou těšit. 9

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více