ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně propojeny. Uvědomují si důleţitost přírodní rovnováhy pro existenci všech ţivých soustav, včetně člověka. Tato oblast je naplňována v předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis a ve volitelném předmětu Přírodovědný seminář. Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru Zeměpis. V 6.-9.ročníku vyuţíváme materiál (pracovní listy, metodické příručky a aktivity na interaktivní tabuli) vytvořený v grantovém projektu OPVK Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. V tomto materiálu jsou některá průřezová témata začleněna do konkrétního učiva Zeměpisu. Zeměpis se realizuje rovněţ v úzké koordinaci s dalšími vyučovacími předměty, se kterými integruje některá související témata ( Fyzika, Chemie, Přírodopis, Dějepis, Občanská výchova, Výtvarná výchova). Tento komplexní přístup Zeměpisu naučí ţáky pracovat v širším okruhu vzájemných tématických souvislostí a s více zdroji informací. V poznatkové oblasti si ţáci osvojují základní vědomosti o Zemi jako o vesmírném tělese, o znázornění povrchu Země(glóbus, mapy). Získávají základní vědomosti o přírodních, společenských, hospodářských, politických a kulturních poměrech své vlasti a obce. Získávají důleţité poznatky o světadílech a oceánech, o státech světa a současných globálních problémech lidstva. Rozšiřují si poznatky o krajinné sféře a ţivotním prostředí z jiných předmětů. V činnostní oblasti ţáci získávají dovednosti potřebné pro práci s mapami, statistickými daty a s informačními materiály a orientují se v nich. Učí se samostatně vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů, obhajovat výsledky své práce, přiznat chyby, komunikovat s lidmi, hledat cesty ke správnému řešení, chápat pojmy demokracie, evropanství, morálka, národní kultura, vlastenectví. Naučí se spolupracovat se spoluţáky při řešení problémů a úkolů, a tím si vytvářet i vlastní postoj k ostatním lidem. Ţáci jsou také vedeni k vytváření kladných postojů ke vzdělávání na základě úspěchů z vlastní činnosti a iniciativy Zeměpis je vyučovací předmět, který se snaţí charakterizovat různá území, rozmístění lidí, jevů a událostí v prostředí. Studuje vztahy mezi člověkem a prostředím, uvádí ţáky do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a seznamuje se ţivotem lidí v jednotlivých světadílech, na území České republiky, v místní oblasti a v blízkém území místní krajiny. Umoţňuje ţákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, umoţňuje také si uvědomovat civilizační rizika a spoluzodpovědnost za kvalitu ţivota na Zemi, vztah lidí k přírodnímu i společenskému prostředí. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Zeměpis Ve vyučovacím předmětu Zeměpis se pouţívají zejména tyto formy výuky: výkladové hodiny propojené školními diskusemi, hry, doplňovačky, hodiny s problémově pojatou výukou, školní projekty, pozorování v terénu, exkurze. Při výuce jsou pouţívány učebnice, pracovní sešity, mapy a atlasy, příručky určené pro výuku Zeměpisu na základní škole, audiovizuální technika.realizace vyučovacího předmětu Zeměpis ve školní praxi nabízí uplatnění širokého spektra tradičních i inovačních forem, technik a postupů ve výuce. Kromě frontální výuky s pouţitím tradičních zeměpisných pomůcek se uplatňují další formy výuky: plánovací hry, modelování, schématické nákresy, vyhodnocování leteckých snímků atd. Potřebná data a další informace vyhledávají děti samostatně v encyklopediích, na internetu, v tisku a v dalších zdrojích. Veškerý soubor didaktických technik ve vyučovacím předmětu Zeměpis usiluje motivovat ţáky pro další učení a směřuje ke kritickému přístupu k různým zdrojům informací. Ţáci jsou vedeni k jasnému, zřetelnému a srozumitelnému vyjadřování svých vědomostí, názorů a postojů. Z hlediska praktických činností a dovedností jsou vedeni k utváření pozitivního vztahu ke společenskému a pracovnímu prostředí, k vlastnímu zdraví a zdravému ţivotnímu styl. 1

2 Časové vymezení: 6. a 7. ročník 2 hodiny, 8. ročník 1 hodina, v 9. ročníku je 1hodina týdně navýšena o jednu disponibilní hodinu z důvodu celkového zaměření školy. Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Zeměpis Kompetence k učení umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Učíme ţáky vybírat a vyuţívat pro efektivní učení vhodné způsoby a metody. Klademe důraz na čtení s porozuměním textu a práci s textem. Vedeme ţáky k sebehodnocení. Uplatňujeme individuální přístup k ţákům. Zařazujeme do učení práci s chybou. Vedeme ţáky k účasti na různých soutěţích a olympiádách. Zadáváme ţákům zajímavé domácí úkoly. Dbáme, aby ţák poznal smysl a cíl učení a měl pozitivní vztah k učení ţáky pracovat s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí, propojovat a vyuţívat je v různých vzdělávacích oblastech. Vedeme ţáky k vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení a efektivně je vyuţívat v procesu učení a praktickém ţivotě. Kompetence k řešení problému podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů Motivujeme ţáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického ţivota. Zařazujeme práci s informacemi z různých moţných zdrojů (ústních, mediálních, tištěných a počítačových, včetně internetu). Dbáme na rozpoznání a pochopení problému. Necháváme ţáky přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problému. Umoţňujeme ţákům zapojit se podle svých schopností a dovedností do různých soutěţí. Klademe důraz na praktickém ověření správnosti řešení problémů. Vedeme ţáky, aby byli schopni svá rozhodnutí obhájit a uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Podporujeme týmovou práci (práci ve skupinách). Kompetence komunikativní vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme ţáky ke vhodné komunikaci se spoluţáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme ţáky obhajovat svůj vlastní názor a argumentovat vhodnou formou. Podporujeme vyuţívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Učíme ţáky jasně, souvisle a výstiţně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu. 2

3 Klademe důraz na porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běţně uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Podporujeme utváření příjemné atmosféry při týmové práci. Učíme ţáky, aby v případě potřeby poskytl pomoc nebo o ni sám poţádal. Zařazujeme skupinovou práci ţáků se vzájemnou pomocí při učení. Vedeme ţáky k ocenění zkušeností druhých lidí, k respektování různých hledisek a dohodnutých pravidel chování. Učíme ţáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi. Rozvíjíme základy kooperace a týmové práce. Kompetence občanské připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Klademe důraz na respektování přesvědčení druhých lidí. Vedeme k odmítání útlaku a hrubého zacházení. Učíme ţáky povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí. Upevňujeme u ţáků základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy. Vedeme k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu Klademe důraz na chápání základních ekologických souvislostí a enviromentálních problémů, na respektování poţadavků na kvalitní ţivotní prostředí. Kompetence pracovní pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme ţáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými moţnostmi při profesní orientaci. Doplňujeme výuku o praktické exkurze. Dbáme, aby ţák přistupoval k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti a hospodárnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých. Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis 3

4 6.ročník GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů. Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy. Prokáţe na příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na ţivot lidí a organismů. Pouţívá s porozuměním základní Jednoduše vysvětlí, jak vznikl vesmír, geografickou, topografickou a kartografickou vyjmenuje tělesa patřící do sluneční terminologii. soustavy. Vyhledá, jaké přirození druţice má Země. Vyjmenuje hlavní mezníky v poznání a dobývání vesmíru Vesmír Vesmír a hvězdy Slunce a sluneční soustava Země tvar a rozměry Země Pohyby Země Měsíc přirozená druţice Země Vývoj o poznání vesmíru, průzkum vesmíru MPV D Středověké představy o vesmíru Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy Pouţívá s porozuměním základní a procesy v krajinné sféře, jejich určité geografickou, topografickou a kartografickou pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich terminologii. vzájemnou souvislost a podmíněnost, Vysvětlí pojmy globus a mapa. rozeznává hranice (bariery) mezi Vysvětlí pojmy rovnoběţka, poledník, ukáţe podstatným prostorovými sloţkami na mapě a na globusu zeměpisné v krajině. souřadnice. Vytváří a vyuţívá osobní myšlenková Orientuje se při určování časových pásem a (mentální) schémata a myšlenkové přechodech datové meze na Zemi. (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních Pracuje s turistickou mapou, znázorní regionech, pro prostorové hodnocení míst, výškopis a polohopis na mapách, vysvětlí objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření základní pojmy. postojů k okolnímu světu. Určí světové strany, vytvoří jednoduchý náčrtek. Globus a mapa Globus, mapa Mapy měřítko, druhy map, obsah map Rovnoběţky, poledníky Určování zeměpisné polohy Čas na zeměkouli Výškopis, polohopis Světové strany MPV D nejstarší civilizace, středověké představy o Zemi 4

5 6.ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy. Prokáţe na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na ţivot lidí a organismů, Rozlišuje a porovnává sloţky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu. Porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost. Vyjmenuje hlavní sloţky krajinné sféry. Popíše vnitřní stavbu Země, vyjmenuje základní časti oceánského dna,typy pohoří podle způsobu vzniku,vnitřní a vnější činitele,kteří ovlivňují zemský povrch. Vysvětlí rozdíl mezi počasím a podnebím, vyjmenuje podnebné pásy. Vysvětlí pojmy oceán, vnitřní a okrajové moře, průliv, průplav, záliv, ostrov, poloostrov, na mapě ukazuje oceány, teplé a studené mořské proudy. Vysvětlí činitele, kteří se podílení na vzniku půdy, uvádí, jak půdy rozdělujeme. Zhodnotí význam půdy a vyuţití v zemědělství. Vyjmenuje vegetační pásy na Zemi u kaţdého posoudí,ke kterému teplotnímu pásu odpovídá a vyhledá typické zástupce rostlin a ţivočichů. Krajinná sféra Krajinná sféra Litosféra - stavba Země, zemská kůra, zemětřesení, sopečná činnost, vznik pohoří, působení přírodních činitelů. Atmosféra počasí, podnebí,oběh vzduchu v atmosféře. Hydrosféra oceány,moře, pohyby mořské vody, vodstvo na pevnině. Pedosféra - sloţení půdy, význam půdy. Biosféra tropické lesy,savany,pouště, polopouště, subtropické oblasti, stepi a lesostepi, lesy mírného pásu, tundry, ţivot v mořích a oceánech, výškové stupně rostlinstva. MPV Př, neţivá příroda CH- směsi - vzduch CH směsi voda 5

6 6.ročník REGIONY SVĚTA Rozlišuje základní přírodní s společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny. Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů a vybraných (modelových) států. Vyhledá rozlohy oceánů, na mapě ukáţe nejhlubší místa oceánů, okrajová moře, poloostrovy, ostrovy, mořské proudy a porovná hospodářské vyuţití oceánů. Seřadí světadíly podle rozlohy,ukáţe na mapě, popíše polohu světadílů, s jakými světadíly sousedí, které průlivy a průplavy světadíl oddělují, největší ostrovy a poloostrovy. Na mapě najde významná pohoří, řeky, jezera Vyjmenuje podnebné pásy, do kterých světadíl zasahuje. Pracuje s tématickými mapami vyhledá významné rostliny, ţivočichy, hospodářsky pěstované rostliny, na mapě ukáţe hlavní naleziště nerostných surovin. Zjišťuje počet obyvatel a porovná rozmístění obyvatel. Geografie světadílů a oceánů Světové oceány Atlantský, Tichý, Indický, Severní ledový Zeměpis světadílů: Afrika, Austrálie Poloha Povrch Vodstvo Podnebí Rostlinstvo Ţivočišstvo Nerostné suroviny Obyvatelstvo Zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech nastaly, nastávají a mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich. Polární oblasti Arktida, Antarktida 6

7 6.ročník TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě. REGIONY SVĚTA Rozlišuje základní přírodní s společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. Cvičení a pozorování v terénu určuje světové strany, odhaduje vzdálenosti. Orientuje v terénu mapy. Čte v terénu pochodové značky. Pracuje aktivně s turistickými mapami. Meteorologická pozorování. Popíše polohu a povrch Ameriky. Vyjmenuje podnebné a vegetační pásy, uvede rostliny a ţivočichy typické pro jednotlivé pásy. Praktická topografie při pohybu v terénu. Praxe s mapami. Zeměpis světadílů Amerika Členění amerického kontinentu Poloha Povrch Vodstvo 7

8 7.ročník Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a Vyhledá základní údaje o obyvatelstvu Podnebí makroregiony světa podle zvolených původní obyvatelstvo, přistěhovalci, hustota Vegetace kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny. Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů a vybraných (modelových) států. Zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech nastaly, nastávají a mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich obyvatelstva a významná sídla Na mapě ukáţe hlavní oblasti těţby nerostných surovin Vyjmenuje hospodářsky pěstované rostliny, chovaná zvířata, uvede hlavní zemědělské oblasti Uvede hlavní průmyslové oblasti porovná hospodářskou vyspělost vybraných států Popíše polohu a ukáţe krajní body asijské pevniny Popíše povrch kontinentů Asie, Evropy Vyjmenuje podnebné a vegetační pásy, Vyjmenuje hospodářsky pěstované rostliny, chovaná zvířata, uvede hlavní zemědělské oblasti Vyhledá základní údaje o obyvatelstvu porovná počty obyvatel s ostatními státy, hustotu obyvatelstva a najde významná sídla Uvede nejrozšířenější náboţenství Obyvatelstvo Nerostné suroviny Průmysl Zemědělství Oblasti (regiony) Ameriky Zeměpis světadílů Asie Asie největší světadíl Poloha Povrch Vodstvo Podnebí Vegetace Obyvatelstvo Nerostné suroviny Průmysl Zemědělství Oblasti (regiony) Asie Zeměpis světadílů Evropa Povrch Vodstvo Podnebí Vegetace Obyvatelstvo a osídlení Evropy Nerostné suroviny Průmysl MPV Př základy ekologie, ochrana přírody, D nejstarší civilizace, zámořské objevy ČJ jazykové oblasti MPV Př základy ekologie, ochrana přírody, D nejstarší civilizace, ČJ jazykové oblasti MPV Př základy ekologie, ochrana přírody, D nejstarší civilizace, ČJ jazykové oblasti 8

9 SPOLEČENSKĚ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 7.ročník Na mapě ukáţe hlavní oblasti těţby nerostných surovin Uvede hlavní průmyslové oblasti Porovná hospodářskou vyspělost vybraných států Zemědělství Doprava Cestovní ruch Ekonomické a vojenské uspořádání v Evropě Oblasti (regiony) Evropy Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozloţení, Zhodnotí vývoj počtu obyvatel v dané strukturu a růst, pohyby a dynamiku růstu a oblasti. pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech Pojmenuje příčiny přelidnění v určitých mozaiku multikulturních světa. oblastech. Obyvatelstvo světa. Zhodnotí přiměřeně struktur, sloţky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje. Uvede podstatné rozdíly mezi vyspělým hospodářstvím a ekonomikou málo rozvinutých států. Regionální, společenské, politické a hospodářské útvary. 9

10 7.ročník ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky funkce krajin. Rozlišuje krajiny jako různé části pevniny s určitými znaky. Rozlišuje vzhled a znaky přírodních a kulturních krajin. Krajina, přírodní a společenské prostředí,typy krajin. Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných sloţek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů). Uvádí na vybraných příkladech závaţné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na ţivotní prostředí. Posoudí vliv lidí a rozšíření rostlinstva a ţivočišstva na Zemi a uvede příklady. Posoudí globální vztahy mezi společenským a přírodním prostředím. Posoudí na konkrétních příkladech, jak přírodní prostředí a zásahy do něj ovlivňují způsob ţivota lidí na Zemi. Vztah příroda a společnost, trvale udrţitelný ţivot a rozvoj. Modelové regiony světa. Aplikuje v terénu praktické postupy při Znázorní na mapách zeměpisnou síť, pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. průběh rovnoběţek a poledníků. Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu Orientačně posoudí zkreslení na mapě. a pobytu ve volné přírodě. Aplikuje v terénu praktické postupy při Pořizuje jednoduché panoramatické pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. náčrtky. Praxe s mapami a atlasy. Situační náčrtky a plánky v krajině. Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě. Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě. 10

11 TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA PRAXE A APLIKACE Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu Uplatňuje zásady bezpečného pohybu a a pobytu ve volné přírodě. pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech. 8.ročník Posoudí význam sluţeb Zemědělství zemědělská půda a pěstování Na mapě ukáţe nejvyhledávanější místa plodin, chov hospodářského zvířectva, z hlediska cestovního ruchu průmysl potravinářský Vysvětlí polohu regionu v rámci republiky a zhodnotí její klady a zápory Určí, s kterými regiony náš region sousedí Charakterizuje přírodní podmínky (povrch, vodstvo, vegetaci, podnebí) ve srovnání s ostatními regiony republiky Ovládá základy praktické topografie a Pracuje aktivně s turistickými mapami. orientace v terénu Pracuje s porozuměním s jízdními a letovými řády v tištěné i elektronické Aplikuje v terénu praktické postupy při podobě. pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. Pořizuje jednoduché schématické mapy. Vyjmenuje regiony, na které je ČR Doprava ţelezniční,vodní, silniční, letecká, rozdělena, vysvětlí čím se region podobá a potrubní čím se liší od sousedních regionů vyuţívá získané znalosti z přírodních a Sluţby rekreace, cestovní ruch hospodářských podmínek ČR Oblasti ČR Kraje ČR Místní region Zeměpisná poloha Vztahy k okolním regionům Přírodní charakteristika Socioekonomická charakteristika Geografická exkurze na téma Místní region Praxe s mapami. Situační náčrtky a plány v krajině, pozorování v krajině. Praxe s jízdními řády. Bezpečnost při pohybu v přírodě. TV Turistika, topografie, pobyt a pohyb v přírodě. 11

12 9.ročník GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické Pouţívá s porozuměním základní informace a zdroje dat z dostupných pojmy:zdroje zeměpisných dat, grafické kartografických produktů a elaborátů, z grafů, vyjádření na mapě, internet, statistické diagramů, statistických a dalších prameny informačních zdrojů. Pouţívá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii. Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy Čte a přiměřeně interpretuje informace a procesy v krajinné sféře, jejich určité z různých druhů plánů a map. pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariery) mezi podstatným prostorovými sloţkami v krajině. Vytváří a vyuţívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu. Pouţívá základní pojmy:glóbus,mapa, obsah a měřítko plánů a map, výškopis, polohopis, legenda mapy. Vytváří jednoduché mapy a grafy. Získává data z různých médií. Informační a dokumentační zdroje v geografii. Základy geografické topografie. Aplikace kartografických a topografických znalostí. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. 12

13 9.ročník REGIONY SVĚTA Rozlišuje základní přírodní s společenské Rozdělí státy podle geografické polohy, atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, Rozdělí státy podle geografické polohy, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a rozlohy a lidnatosti. periferní zóny. Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, Vyuţívá atlasy, tabulky, grafy. rozlohu, přírodní, kulturní společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů a vybraných (modelových) států. Zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech nastaly, nastávají a mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich. rozlohy a lidnatosti. Vyuţívá atlasy, tabulky, grafy. Politický zeměpis. Poloha, rozloha,státní hranice, státní zřízení, Stupeň rozvoje států světa. Politický zeměpis. Poloha, rozloha,státní hranice, státní zřízení, Stupeň rozvoje států světa. VO Stát a právo D Nejstarší civilizace, Kolonializmus, Moderní doba. MPV VO Stát a právo D Nejstarší civilizace, Kolonializmus, Moderní doba. SPOLEČENSKĚ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozloţení, strukturu a růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturních světa. Zhodnotí vývoj počtu obyvatel, nastíní Společenské prostředí územní rozdíly v hustotě zalidnění na Zemi, objasní rozdíly v hustotě zalidnění. Obyvatelstvo světa a jeho početní růst Pojmenuje příčiny přelidnění v určitých Rozmístění obyvatelstva na Zemi, územní částech světa, jeho dopady na ţivotní pohyb obyvatelstva. prostředí. MPV VO Člověk a společnost Posoudí jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel. Argumentuje proti rasistickým názorům a teoriím. Sociální a kulturní globalizační procesy D počátky lidské civilizace 13

14 Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit. Porovnává státy světa a zájmové interakce států světa na základě podobných a odlišných znaků. ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vymezí podstatné rozdíly mezi vyspělým trţním hospodářstvím vyspělých států a ekonomikou málo rozvinutých států. Posoudí význam zemědělství pro výţivu lidstva. Rozliší průmyslová odvětví, moderní technologie, surovinové zdroje. Rozlišuje různé aspekty polohy států. Lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů Pojmenuje a vyhledá na mapách lokality hlavní aktuální geopolitické změny a politické aktuálních ozbrojených konfliktů ve světě. problémy v konkrétních světových regionech. Zhodnotí význam mezinárodních organizací Mezinárodní politické organizace a při řešení mezinárodních konfliktů ve světě. seskupení. Ohniska neklidu v současném světě. 9.ročník Zhodnotí přiměřeně struktur, sloţky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje. Světové hospodářství. D modernizace společnosti, industrializace Světové zemědělství. Světová průmyslová výroba. Hospodářské globalizační procesy, globální nerovnost. Státy na Zemi. VO Mezinárodní vztahy, globální svět EV Lidské aktivity a udrţitelná rozvoj společnosti Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky funkce krajin. Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných sloţek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů). Vyjmenuje sloţky ţivotního prostředí, rozliší ţivotní prostředí z hlediska kvality Uvede přímé a nepřímé vlivy lidských zásahů do ţivotního prostředí Rozdělí přírodní zdroje, uvede důsledky těţby nerostných surovin, nutnost chránit Přírodní zdroje zdroje pitné vody před znečištěním Vlivy člověka a lidské společnosti na krajinu Lidé a ţivotní prostředí MPV EV - ekosystémy 14

15 9.ročník Uvádí na vybraných příkladech závaţné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na ţivotní prostředí. Objasní, které faktory se podílejí na ohroţení Půdy a ţivotní prostředí půdy v krajině, proč dochází k pustnutí krajiny Doloţí, jak průmyslová výroba a doprava ovlivňují ovzduší Vysvětlí pojmy imise, emise, kyselé deště, Vzduch a ţivotní prostředí skleníkový efekt Uvede, jak ţivotní prostředí negativně působí na naše zdraví nemoci atd. Působení životního prostředí na člověka a lidskou společnost, ochrana životního Vyjmenuje příklady největších globálních problémů současnosti Světové ekologické problémy Uvede, jakými způsoby se lidé, mezinárodní organizace, nevládní organizace a instituce podílejí na ochraně ţivotního prostředí Ochrana ţivotního prostředí Navrhne příklady výrobních postupů, šetrných Moderní ochrana přírody k ţivotnímu prostředí Vysvětlí, co znamená ţivelní pohroma, uvede příklady Uvede důleţitá telefonní čísla, ví, kam se obrátit a kam zavolat při nebezpečí Uvede hlavní zásady chování při vzniku ţivelních pohrom prostředí Ţivotní prostředí a naše zdraví Ekologická výroba Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života Vyjmenuje, co patří do evakuačního zavazadla Ţivelní pohromy. Uvede hlavní zdroje moţných nebezpečí v regionu. Opatření, chování a jednání při nebezpečí ţivelních pohrom v modelových situacích. MPV CH Chemie a společnost, průmysl a bezpečnost. 15

16 TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. 9.ročník Ukáţe, kterými prvky je tvořena místní krajina. Krajina jako určitá část krajinné sféry, místní Př. praktické Objasní, které faktory se podílejí na ohroţení krajina. poznávání přírody místní krajiny. Navrhne, jakým způsobem se lze bránit proti Přírodní a kulturní krajinné sloţky a prvky. dalšímu poškozování krajiny. Určuje světové strany na mapě i v terénu. Určuje podle mapy v terénu orientační objekty a své stanoviště. Pracuje s turistickými mapami, vyhledává základní údaje z map. Krajinotvorní činitelé a procesy. Orientace v krajině. Praxe s mapami a atlasy. TV Činnosti ovlivňující úroveň pohybových vlastností Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě. Aplikuje při cvičení v terénu a při zeměpisných exkurzích v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v terénu, reaguje svým chováním na Bezpečnost při pobytu v přírodě. modelové situace navozující nebezpečí ve volné přírodě a nebezpečí ţivelných pohrom 16

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Zeměpis /geografie/ není vědou popisnou, nýbrž syntetickou. Nachází se na rozhraní věd přírodních, společenských a technických. Cílem zeměpisu

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více