ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně propojeny. Uvědomují si důleţitost přírodní rovnováhy pro existenci všech ţivých soustav, včetně člověka. Tato oblast je naplňována v předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis a ve volitelném předmětu Přírodovědný seminář. Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru Zeměpis. V 6.-9.ročníku vyuţíváme materiál (pracovní listy, metodické příručky a aktivity na interaktivní tabuli) vytvořený v grantovém projektu OPVK Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. V tomto materiálu jsou některá průřezová témata začleněna do konkrétního učiva Zeměpisu. Zeměpis se realizuje rovněţ v úzké koordinaci s dalšími vyučovacími předměty, se kterými integruje některá související témata ( Fyzika, Chemie, Přírodopis, Dějepis, Občanská výchova, Výtvarná výchova). Tento komplexní přístup Zeměpisu naučí ţáky pracovat v širším okruhu vzájemných tématických souvislostí a s více zdroji informací. V poznatkové oblasti si ţáci osvojují základní vědomosti o Zemi jako o vesmírném tělese, o znázornění povrchu Země(glóbus, mapy). Získávají základní vědomosti o přírodních, společenských, hospodářských, politických a kulturních poměrech své vlasti a obce. Získávají důleţité poznatky o světadílech a oceánech, o státech světa a současných globálních problémech lidstva. Rozšiřují si poznatky o krajinné sféře a ţivotním prostředí z jiných předmětů. V činnostní oblasti ţáci získávají dovednosti potřebné pro práci s mapami, statistickými daty a s informačními materiály a orientují se v nich. Učí se samostatně vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů, obhajovat výsledky své práce, přiznat chyby, komunikovat s lidmi, hledat cesty ke správnému řešení, chápat pojmy demokracie, evropanství, morálka, národní kultura, vlastenectví. Naučí se spolupracovat se spoluţáky při řešení problémů a úkolů, a tím si vytvářet i vlastní postoj k ostatním lidem. Ţáci jsou také vedeni k vytváření kladných postojů ke vzdělávání na základě úspěchů z vlastní činnosti a iniciativy Zeměpis je vyučovací předmět, který se snaţí charakterizovat různá území, rozmístění lidí, jevů a událostí v prostředí. Studuje vztahy mezi člověkem a prostředím, uvádí ţáky do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a seznamuje se ţivotem lidí v jednotlivých světadílech, na území České republiky, v místní oblasti a v blízkém území místní krajiny. Umoţňuje ţákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, umoţňuje také si uvědomovat civilizační rizika a spoluzodpovědnost za kvalitu ţivota na Zemi, vztah lidí k přírodnímu i společenskému prostředí. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Zeměpis Ve vyučovacím předmětu Zeměpis se pouţívají zejména tyto formy výuky: výkladové hodiny propojené školními diskusemi, hry, doplňovačky, hodiny s problémově pojatou výukou, školní projekty, pozorování v terénu, exkurze. Při výuce jsou pouţívány učebnice, pracovní sešity, mapy a atlasy, příručky určené pro výuku Zeměpisu na základní škole, audiovizuální technika.realizace vyučovacího předmětu Zeměpis ve školní praxi nabízí uplatnění širokého spektra tradičních i inovačních forem, technik a postupů ve výuce. Kromě frontální výuky s pouţitím tradičních zeměpisných pomůcek se uplatňují další formy výuky: plánovací hry, modelování, schématické nákresy, vyhodnocování leteckých snímků atd. Potřebná data a další informace vyhledávají děti samostatně v encyklopediích, na internetu, v tisku a v dalších zdrojích. Veškerý soubor didaktických technik ve vyučovacím předmětu Zeměpis usiluje motivovat ţáky pro další učení a směřuje ke kritickému přístupu k různým zdrojům informací. Ţáci jsou vedeni k jasnému, zřetelnému a srozumitelnému vyjadřování svých vědomostí, názorů a postojů. Z hlediska praktických činností a dovedností jsou vedeni k utváření pozitivního vztahu ke společenskému a pracovnímu prostředí, k vlastnímu zdraví a zdravému ţivotnímu styl. 1

2 Časové vymezení: 6. a 7. ročník 2 hodiny, 8. ročník 1 hodina, v 9. ročníku je 1hodina týdně navýšena o jednu disponibilní hodinu z důvodu celkového zaměření školy. Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Zeměpis Kompetence k učení umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Učíme ţáky vybírat a vyuţívat pro efektivní učení vhodné způsoby a metody. Klademe důraz na čtení s porozuměním textu a práci s textem. Vedeme ţáky k sebehodnocení. Uplatňujeme individuální přístup k ţákům. Zařazujeme do učení práci s chybou. Vedeme ţáky k účasti na různých soutěţích a olympiádách. Zadáváme ţákům zajímavé domácí úkoly. Dbáme, aby ţák poznal smysl a cíl učení a měl pozitivní vztah k učení ţáky pracovat s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí, propojovat a vyuţívat je v různých vzdělávacích oblastech. Vedeme ţáky k vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení a efektivně je vyuţívat v procesu učení a praktickém ţivotě. Kompetence k řešení problému podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů Motivujeme ţáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického ţivota. Zařazujeme práci s informacemi z různých moţných zdrojů (ústních, mediálních, tištěných a počítačových, včetně internetu). Dbáme na rozpoznání a pochopení problému. Necháváme ţáky přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problému. Umoţňujeme ţákům zapojit se podle svých schopností a dovedností do různých soutěţí. Klademe důraz na praktickém ověření správnosti řešení problémů. Vedeme ţáky, aby byli schopni svá rozhodnutí obhájit a uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Podporujeme týmovou práci (práci ve skupinách). Kompetence komunikativní vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme ţáky ke vhodné komunikaci se spoluţáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme ţáky obhajovat svůj vlastní názor a argumentovat vhodnou formou. Podporujeme vyuţívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Učíme ţáky jasně, souvisle a výstiţně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu. 2

3 Klademe důraz na porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běţně uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Podporujeme utváření příjemné atmosféry při týmové práci. Učíme ţáky, aby v případě potřeby poskytl pomoc nebo o ni sám poţádal. Zařazujeme skupinovou práci ţáků se vzájemnou pomocí při učení. Vedeme ţáky k ocenění zkušeností druhých lidí, k respektování různých hledisek a dohodnutých pravidel chování. Učíme ţáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi. Rozvíjíme základy kooperace a týmové práce. Kompetence občanské připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Klademe důraz na respektování přesvědčení druhých lidí. Vedeme k odmítání útlaku a hrubého zacházení. Učíme ţáky povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí. Upevňujeme u ţáků základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy. Vedeme k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu Klademe důraz na chápání základních ekologických souvislostí a enviromentálních problémů, na respektování poţadavků na kvalitní ţivotní prostředí. Kompetence pracovní pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme ţáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými moţnostmi při profesní orientaci. Doplňujeme výuku o praktické exkurze. Dbáme, aby ţák přistupoval k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti a hospodárnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých. Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis 3

4 6.ročník GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů. Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy. Prokáţe na příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na ţivot lidí a organismů. Pouţívá s porozuměním základní Jednoduše vysvětlí, jak vznikl vesmír, geografickou, topografickou a kartografickou vyjmenuje tělesa patřící do sluneční terminologii. soustavy. Vyhledá, jaké přirození druţice má Země. Vyjmenuje hlavní mezníky v poznání a dobývání vesmíru Vesmír Vesmír a hvězdy Slunce a sluneční soustava Země tvar a rozměry Země Pohyby Země Měsíc přirozená druţice Země Vývoj o poznání vesmíru, průzkum vesmíru MPV D Středověké představy o vesmíru Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy Pouţívá s porozuměním základní a procesy v krajinné sféře, jejich určité geografickou, topografickou a kartografickou pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich terminologii. vzájemnou souvislost a podmíněnost, Vysvětlí pojmy globus a mapa. rozeznává hranice (bariery) mezi Vysvětlí pojmy rovnoběţka, poledník, ukáţe podstatným prostorovými sloţkami na mapě a na globusu zeměpisné v krajině. souřadnice. Vytváří a vyuţívá osobní myšlenková Orientuje se při určování časových pásem a (mentální) schémata a myšlenkové přechodech datové meze na Zemi. (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních Pracuje s turistickou mapou, znázorní regionech, pro prostorové hodnocení míst, výškopis a polohopis na mapách, vysvětlí objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření základní pojmy. postojů k okolnímu světu. Určí světové strany, vytvoří jednoduchý náčrtek. Globus a mapa Globus, mapa Mapy měřítko, druhy map, obsah map Rovnoběţky, poledníky Určování zeměpisné polohy Čas na zeměkouli Výškopis, polohopis Světové strany MPV D nejstarší civilizace, středověké představy o Zemi 4

5 6.ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy. Prokáţe na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na ţivot lidí a organismů, Rozlišuje a porovnává sloţky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu. Porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost. Vyjmenuje hlavní sloţky krajinné sféry. Popíše vnitřní stavbu Země, vyjmenuje základní časti oceánského dna,typy pohoří podle způsobu vzniku,vnitřní a vnější činitele,kteří ovlivňují zemský povrch. Vysvětlí rozdíl mezi počasím a podnebím, vyjmenuje podnebné pásy. Vysvětlí pojmy oceán, vnitřní a okrajové moře, průliv, průplav, záliv, ostrov, poloostrov, na mapě ukazuje oceány, teplé a studené mořské proudy. Vysvětlí činitele, kteří se podílení na vzniku půdy, uvádí, jak půdy rozdělujeme. Zhodnotí význam půdy a vyuţití v zemědělství. Vyjmenuje vegetační pásy na Zemi u kaţdého posoudí,ke kterému teplotnímu pásu odpovídá a vyhledá typické zástupce rostlin a ţivočichů. Krajinná sféra Krajinná sféra Litosféra - stavba Země, zemská kůra, zemětřesení, sopečná činnost, vznik pohoří, působení přírodních činitelů. Atmosféra počasí, podnebí,oběh vzduchu v atmosféře. Hydrosféra oceány,moře, pohyby mořské vody, vodstvo na pevnině. Pedosféra - sloţení půdy, význam půdy. Biosféra tropické lesy,savany,pouště, polopouště, subtropické oblasti, stepi a lesostepi, lesy mírného pásu, tundry, ţivot v mořích a oceánech, výškové stupně rostlinstva. MPV Př, neţivá příroda CH- směsi - vzduch CH směsi voda 5

6 6.ročník REGIONY SVĚTA Rozlišuje základní přírodní s společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny. Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů a vybraných (modelových) států. Vyhledá rozlohy oceánů, na mapě ukáţe nejhlubší místa oceánů, okrajová moře, poloostrovy, ostrovy, mořské proudy a porovná hospodářské vyuţití oceánů. Seřadí světadíly podle rozlohy,ukáţe na mapě, popíše polohu světadílů, s jakými světadíly sousedí, které průlivy a průplavy světadíl oddělují, největší ostrovy a poloostrovy. Na mapě najde významná pohoří, řeky, jezera Vyjmenuje podnebné pásy, do kterých světadíl zasahuje. Pracuje s tématickými mapami vyhledá významné rostliny, ţivočichy, hospodářsky pěstované rostliny, na mapě ukáţe hlavní naleziště nerostných surovin. Zjišťuje počet obyvatel a porovná rozmístění obyvatel. Geografie světadílů a oceánů Světové oceány Atlantský, Tichý, Indický, Severní ledový Zeměpis světadílů: Afrika, Austrálie Poloha Povrch Vodstvo Podnebí Rostlinstvo Ţivočišstvo Nerostné suroviny Obyvatelstvo Zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech nastaly, nastávají a mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich. Polární oblasti Arktida, Antarktida 6

7 6.ročník TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě. REGIONY SVĚTA Rozlišuje základní přírodní s společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. Cvičení a pozorování v terénu určuje světové strany, odhaduje vzdálenosti. Orientuje v terénu mapy. Čte v terénu pochodové značky. Pracuje aktivně s turistickými mapami. Meteorologická pozorování. Popíše polohu a povrch Ameriky. Vyjmenuje podnebné a vegetační pásy, uvede rostliny a ţivočichy typické pro jednotlivé pásy. Praktická topografie při pohybu v terénu. Praxe s mapami. Zeměpis světadílů Amerika Členění amerického kontinentu Poloha Povrch Vodstvo 7

8 7.ročník Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a Vyhledá základní údaje o obyvatelstvu Podnebí makroregiony světa podle zvolených původní obyvatelstvo, přistěhovalci, hustota Vegetace kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny. Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů a vybraných (modelových) států. Zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech nastaly, nastávají a mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich obyvatelstva a významná sídla Na mapě ukáţe hlavní oblasti těţby nerostných surovin Vyjmenuje hospodářsky pěstované rostliny, chovaná zvířata, uvede hlavní zemědělské oblasti Uvede hlavní průmyslové oblasti porovná hospodářskou vyspělost vybraných států Popíše polohu a ukáţe krajní body asijské pevniny Popíše povrch kontinentů Asie, Evropy Vyjmenuje podnebné a vegetační pásy, Vyjmenuje hospodářsky pěstované rostliny, chovaná zvířata, uvede hlavní zemědělské oblasti Vyhledá základní údaje o obyvatelstvu porovná počty obyvatel s ostatními státy, hustotu obyvatelstva a najde významná sídla Uvede nejrozšířenější náboţenství Obyvatelstvo Nerostné suroviny Průmysl Zemědělství Oblasti (regiony) Ameriky Zeměpis světadílů Asie Asie největší světadíl Poloha Povrch Vodstvo Podnebí Vegetace Obyvatelstvo Nerostné suroviny Průmysl Zemědělství Oblasti (regiony) Asie Zeměpis světadílů Evropa Povrch Vodstvo Podnebí Vegetace Obyvatelstvo a osídlení Evropy Nerostné suroviny Průmysl MPV Př základy ekologie, ochrana přírody, D nejstarší civilizace, zámořské objevy ČJ jazykové oblasti MPV Př základy ekologie, ochrana přírody, D nejstarší civilizace, ČJ jazykové oblasti MPV Př základy ekologie, ochrana přírody, D nejstarší civilizace, ČJ jazykové oblasti 8

9 SPOLEČENSKĚ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 7.ročník Na mapě ukáţe hlavní oblasti těţby nerostných surovin Uvede hlavní průmyslové oblasti Porovná hospodářskou vyspělost vybraných států Zemědělství Doprava Cestovní ruch Ekonomické a vojenské uspořádání v Evropě Oblasti (regiony) Evropy Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozloţení, Zhodnotí vývoj počtu obyvatel v dané strukturu a růst, pohyby a dynamiku růstu a oblasti. pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech Pojmenuje příčiny přelidnění v určitých mozaiku multikulturních světa. oblastech. Obyvatelstvo světa. Zhodnotí přiměřeně struktur, sloţky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje. Uvede podstatné rozdíly mezi vyspělým hospodářstvím a ekonomikou málo rozvinutých států. Regionální, společenské, politické a hospodářské útvary. 9

10 7.ročník ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky funkce krajin. Rozlišuje krajiny jako různé části pevniny s určitými znaky. Rozlišuje vzhled a znaky přírodních a kulturních krajin. Krajina, přírodní a společenské prostředí,typy krajin. Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných sloţek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů). Uvádí na vybraných příkladech závaţné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na ţivotní prostředí. Posoudí vliv lidí a rozšíření rostlinstva a ţivočišstva na Zemi a uvede příklady. Posoudí globální vztahy mezi společenským a přírodním prostředím. Posoudí na konkrétních příkladech, jak přírodní prostředí a zásahy do něj ovlivňují způsob ţivota lidí na Zemi. Vztah příroda a společnost, trvale udrţitelný ţivot a rozvoj. Modelové regiony světa. Aplikuje v terénu praktické postupy při Znázorní na mapách zeměpisnou síť, pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. průběh rovnoběţek a poledníků. Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu Orientačně posoudí zkreslení na mapě. a pobytu ve volné přírodě. Aplikuje v terénu praktické postupy při Pořizuje jednoduché panoramatické pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. náčrtky. Praxe s mapami a atlasy. Situační náčrtky a plánky v krajině. Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě. Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě. 10

11 TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA PRAXE A APLIKACE Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu Uplatňuje zásady bezpečného pohybu a a pobytu ve volné přírodě. pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech. 8.ročník Posoudí význam sluţeb Zemědělství zemědělská půda a pěstování Na mapě ukáţe nejvyhledávanější místa plodin, chov hospodářského zvířectva, z hlediska cestovního ruchu průmysl potravinářský Vysvětlí polohu regionu v rámci republiky a zhodnotí její klady a zápory Určí, s kterými regiony náš region sousedí Charakterizuje přírodní podmínky (povrch, vodstvo, vegetaci, podnebí) ve srovnání s ostatními regiony republiky Ovládá základy praktické topografie a Pracuje aktivně s turistickými mapami. orientace v terénu Pracuje s porozuměním s jízdními a letovými řády v tištěné i elektronické Aplikuje v terénu praktické postupy při podobě. pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. Pořizuje jednoduché schématické mapy. Vyjmenuje regiony, na které je ČR Doprava ţelezniční,vodní, silniční, letecká, rozdělena, vysvětlí čím se region podobá a potrubní čím se liší od sousedních regionů vyuţívá získané znalosti z přírodních a Sluţby rekreace, cestovní ruch hospodářských podmínek ČR Oblasti ČR Kraje ČR Místní region Zeměpisná poloha Vztahy k okolním regionům Přírodní charakteristika Socioekonomická charakteristika Geografická exkurze na téma Místní region Praxe s mapami. Situační náčrtky a plány v krajině, pozorování v krajině. Praxe s jízdními řády. Bezpečnost při pohybu v přírodě. TV Turistika, topografie, pobyt a pohyb v přírodě. 11

12 9.ročník GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické Pouţívá s porozuměním základní informace a zdroje dat z dostupných pojmy:zdroje zeměpisných dat, grafické kartografických produktů a elaborátů, z grafů, vyjádření na mapě, internet, statistické diagramů, statistických a dalších prameny informačních zdrojů. Pouţívá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii. Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy Čte a přiměřeně interpretuje informace a procesy v krajinné sféře, jejich určité z různých druhů plánů a map. pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariery) mezi podstatným prostorovými sloţkami v krajině. Vytváří a vyuţívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu. Pouţívá základní pojmy:glóbus,mapa, obsah a měřítko plánů a map, výškopis, polohopis, legenda mapy. Vytváří jednoduché mapy a grafy. Získává data z různých médií. Informační a dokumentační zdroje v geografii. Základy geografické topografie. Aplikace kartografických a topografických znalostí. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. 12

13 9.ročník REGIONY SVĚTA Rozlišuje základní přírodní s společenské Rozdělí státy podle geografické polohy, atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, Rozdělí státy podle geografické polohy, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a rozlohy a lidnatosti. periferní zóny. Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, Vyuţívá atlasy, tabulky, grafy. rozlohu, přírodní, kulturní společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů a vybraných (modelových) států. Zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech nastaly, nastávají a mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich. rozlohy a lidnatosti. Vyuţívá atlasy, tabulky, grafy. Politický zeměpis. Poloha, rozloha,státní hranice, státní zřízení, Stupeň rozvoje států světa. Politický zeměpis. Poloha, rozloha,státní hranice, státní zřízení, Stupeň rozvoje států světa. VO Stát a právo D Nejstarší civilizace, Kolonializmus, Moderní doba. MPV VO Stát a právo D Nejstarší civilizace, Kolonializmus, Moderní doba. SPOLEČENSKĚ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozloţení, strukturu a růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturních světa. Zhodnotí vývoj počtu obyvatel, nastíní Společenské prostředí územní rozdíly v hustotě zalidnění na Zemi, objasní rozdíly v hustotě zalidnění. Obyvatelstvo světa a jeho početní růst Pojmenuje příčiny přelidnění v určitých Rozmístění obyvatelstva na Zemi, územní částech světa, jeho dopady na ţivotní pohyb obyvatelstva. prostředí. MPV VO Člověk a společnost Posoudí jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel. Argumentuje proti rasistickým názorům a teoriím. Sociální a kulturní globalizační procesy D počátky lidské civilizace 13

14 Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit. Porovnává státy světa a zájmové interakce států světa na základě podobných a odlišných znaků. ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vymezí podstatné rozdíly mezi vyspělým trţním hospodářstvím vyspělých států a ekonomikou málo rozvinutých států. Posoudí význam zemědělství pro výţivu lidstva. Rozliší průmyslová odvětví, moderní technologie, surovinové zdroje. Rozlišuje různé aspekty polohy států. Lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů Pojmenuje a vyhledá na mapách lokality hlavní aktuální geopolitické změny a politické aktuálních ozbrojených konfliktů ve světě. problémy v konkrétních světových regionech. Zhodnotí význam mezinárodních organizací Mezinárodní politické organizace a při řešení mezinárodních konfliktů ve světě. seskupení. Ohniska neklidu v současném světě. 9.ročník Zhodnotí přiměřeně struktur, sloţky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje. Světové hospodářství. D modernizace společnosti, industrializace Světové zemědělství. Světová průmyslová výroba. Hospodářské globalizační procesy, globální nerovnost. Státy na Zemi. VO Mezinárodní vztahy, globální svět EV Lidské aktivity a udrţitelná rozvoj společnosti Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky funkce krajin. Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných sloţek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů). Vyjmenuje sloţky ţivotního prostředí, rozliší ţivotní prostředí z hlediska kvality Uvede přímé a nepřímé vlivy lidských zásahů do ţivotního prostředí Rozdělí přírodní zdroje, uvede důsledky těţby nerostných surovin, nutnost chránit Přírodní zdroje zdroje pitné vody před znečištěním Vlivy člověka a lidské společnosti na krajinu Lidé a ţivotní prostředí MPV EV - ekosystémy 14

15 9.ročník Uvádí na vybraných příkladech závaţné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na ţivotní prostředí. Objasní, které faktory se podílejí na ohroţení Půdy a ţivotní prostředí půdy v krajině, proč dochází k pustnutí krajiny Doloţí, jak průmyslová výroba a doprava ovlivňují ovzduší Vysvětlí pojmy imise, emise, kyselé deště, Vzduch a ţivotní prostředí skleníkový efekt Uvede, jak ţivotní prostředí negativně působí na naše zdraví nemoci atd. Působení životního prostředí na člověka a lidskou společnost, ochrana životního Vyjmenuje příklady největších globálních problémů současnosti Světové ekologické problémy Uvede, jakými způsoby se lidé, mezinárodní organizace, nevládní organizace a instituce podílejí na ochraně ţivotního prostředí Ochrana ţivotního prostředí Navrhne příklady výrobních postupů, šetrných Moderní ochrana přírody k ţivotnímu prostředí Vysvětlí, co znamená ţivelní pohroma, uvede příklady Uvede důleţitá telefonní čísla, ví, kam se obrátit a kam zavolat při nebezpečí Uvede hlavní zásady chování při vzniku ţivelních pohrom prostředí Ţivotní prostředí a naše zdraví Ekologická výroba Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života Vyjmenuje, co patří do evakuačního zavazadla Ţivelní pohromy. Uvede hlavní zdroje moţných nebezpečí v regionu. Opatření, chování a jednání při nebezpečí ţivelních pohrom v modelových situacích. MPV CH Chemie a společnost, průmysl a bezpečnost. 15

16 TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. 9.ročník Ukáţe, kterými prvky je tvořena místní krajina. Krajina jako určitá část krajinné sféry, místní Př. praktické Objasní, které faktory se podílejí na ohroţení krajina. poznávání přírody místní krajiny. Navrhne, jakým způsobem se lze bránit proti Přírodní a kulturní krajinné sloţky a prvky. dalšímu poškozování krajiny. Určuje světové strany na mapě i v terénu. Určuje podle mapy v terénu orientační objekty a své stanoviště. Pracuje s turistickými mapami, vyhledává základní údaje z map. Krajinotvorní činitelé a procesy. Orientace v krajině. Praxe s mapami a atlasy. TV Činnosti ovlivňující úroveň pohybových vlastností Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě. Aplikuje při cvičení v terénu a při zeměpisných exkurzích v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v terénu, reaguje svým chováním na Bezpečnost při pobytu v přírodě. modelové situace navozující nebezpečí ve volné přírodě a nebezpečí ţivelných pohrom 16

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE a Topografie RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4 ZEMĚPIS Zeměpis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 9. ročník Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Zeměpis 3. období 6. ročník Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ: Planeta Země a její krajiny (SPN 1997) Obecný zeměpis sešitové atlasy pro ZŠ (Kartografie Praha

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vzdělávacího oboru: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Ta

Více

Příloha č. 1 Zeměpis Ročník: 6. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 1 Zeměpis Ročník: 6. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 1 Zeměpis Ročník: 6. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Přírodní obraz Země - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Zeměpis

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií.

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií. Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Zeměpis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis Komp e t e n c e. Očekávané výstupy

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis Komp e t e n c e. Očekávané výstupy VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis 2. 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky řírodní obraz 6,9 zhodnotí postavení Země ve vesmíru

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. Planeta Země

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. Planeta Země A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: pis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) mezipředmětové vztahy Evaluace žáka Poznámky

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA 5.3.1. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Země jako vesmírné těleso Postavení Země

Více

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK. Mezipředmětové přesahy

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK. Mezipředmětové přesahy 6. ROČNÍK Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ REGIONY SVĚTA ZEMĚPIS Učivo Mezipředmětové přesahy Organizuje a

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Ročník: 6. - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy - prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Učební osnovy Zeměpis

Učební osnovy Zeměpis Učební osnovy Zeměpis PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 5. Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy prokáže na konkrétních

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu

Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola je život a život je škola Platnost:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta Tématická oblast Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Rozdělení a význam geografie Tvar a pohyby Země Přírodní

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Zeměpis - 6. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Předmět:: Zeměpis. Opakování učiva z 6. ročníku Informační zdroje v geografii Mapy. Pojem: světadíl, oceán, kontinent

Předmět:: Zeměpis. Opakování učiva z 6. ročníku Informační zdroje v geografii Mapy. Pojem: světadíl, oceán, kontinent Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie: 1 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.4 Zeměpis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na vzdělávací

Více

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace Vyučovací předmět Zeměpis Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy vymezí objekt studia geografie rozdělí geografii

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST-ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR-ZEMĚPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT-ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE a Topografie RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4 ZEMĚPIS Zeměpis 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis (platnost od 1. 9. 2009 pro 1. ročník)

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis (platnost od 1. 9. 2009 pro 1. ročník) Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a příroda - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

Předmět: G E O G R A F I E

Předmět: G E O G R A F I E 11-ŠVP-Geografie-1,2,3 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014 Předmět: G E O G R A F I E Charakteristika předmětu: Učivo lze rozdělit do několika učebních celků a to: vesmír, kartografie, fyzická geografie, sociální

Více

I. Sekaniny1804 Zeměpis

I. Sekaniny1804 Zeměpis Zeměpis Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku, v dotaci 2 hodiny týdně. Předmět

Více

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Zeměpis 6.12 Zeměpis Vyučovací předmět zeměpis má společensko-přírodovědný charakter, který žákovi umožňuje

Více

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii Regiony světa: 9 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. 10 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner Vzdělávací obsah směřuje směřujeme k: - získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí,

Více

Zeměpis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Zeměpis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Jak žijí lidé na Zemi - odlišnost lidí - život ve městech a na vesnicích - les, voda - obživa lidí - přírodní zdroje

Jak žijí lidé na Zemi - odlišnost lidí - život ve městech a na vesnicích - les, voda - obživa lidí - přírodní zdroje Ročník: šestý -zhodnotí postavení Země ve vesmíru, porovná podstatné vlast. Země s ostat. tělesy sluneční soustavy -prokáže na příkladech tvar planety Země -zhodnotí postavení slunce ve vesmíru, planetární

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání ům

Více

I. Sekaniny1804 Zeměpis

I. Sekaniny1804 Zeměpis Zeměpis Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku, v celkové dotaci 7 hodin týdně, z

Více

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu - Prima Zeměpis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence pracovní Kompetence k učení postavení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 9. ročník Zpracoval: Mgr. Tomáš Majer Obyvatelstvo a hospodářství posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE a Topografie RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4 ZEMĚPIS Zeměpis 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE 64 MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) Zeměpis kvinta Mgr. Martin Kulhánek UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.5 ZEMĚPIS 5.6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Přestože je Zeměpis součástí vzdělávací oblasti

Více

Zeměpis. Charakteristika předmětu: Materiálové zabezpečení. Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Zeměpis. Charakteristika předmětu: Materiálové zabezpečení. Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Zeměpis Charakteristika předmětu: Výuka zeměpisu navazuje na předmět člověk a jeho svět na 1. stupní s časovou dotací po 2 hodinách týdenní výuky v šestém a sedmém ročníku a po 1 hodině v osmém a devátém

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Zeměpis Charakteristika předmětu: Výuka zeměpisu navazuje na předmět člověk a jeho svět na 1. stupní s časovou dotací po 2 hodinách týdenní výuky v šestém a sedmém ročníku a po 1 hodině v osmém a devátém

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník: Zeměpis České republiky (SPN Praha 2001) Školní atlas České republiky (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník: Zeměpis České republiky (SPN Praha 2001) Školní atlas České republiky (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 8. ročník Zeměpis pro 8. a 9. ročník: Zeměpis České republiky (SPN Praha 2001) Školní atlas České republiky (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

ZÁŘÍ VMEGS2 7h. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa. ŘÍJEN VMEGS1 7h

ZÁŘÍ VMEGS2 7h. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa. ŘÍJEN VMEGS1 7h Regiony světa: 9 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. 10 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Vzdělávací obor Zeměpis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. Zeměpis se

Více

Předmět:: Zeměpis. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy

Předmět:: Zeměpis. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie: 1 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu a zdraví člověka.

Více

Člověk a příroda Zeměpis

Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Zeměpis sexta Mgr. Martin Kulhánek 64 VH Regionální zeměpis

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah " Úvod do zeměpisu na příkladech z našeho okolí "

Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah  Úvod do zeměpisu na příkladech z našeho okolí 6. ročník Kompetence k učení Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah " Úvod do zeměpisu na příkladech z našeho okolí " Kompetence k řešení problémů 1. GEOGRAFICKÉ 1. Geografie - pojem SKN Krajina kolem

Více

Předmět: G E O G R A F I E

Předmět: G E O G R A F I E 11-ŠVP-Geografie-P,S,T,K strana 1 (celkem 15) 1. 9. 2014 Předmět: G E O G R A F I E Charakteristika předmětu: Výuka zeměpisu navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a vlastivědu. Učivo lze rozdělit do

Více

Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 - objasní postavení Slunce ve vesmíru a Vesmír, slunce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy: Zeměpis světadílů (SPN Praha 1998) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy: Zeměpis světadílů (SPN Praha 1998) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 7. ročník Zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy: Zeměpis světadílů (SPN Praha 1998) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více