Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky."

Transkript

1 Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími normami. II. Přijímání dětí do mateřské školy Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Kritéria a postup přijímání dětí upravuje vnitřní směrnice. Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Termín je obvykle stanoven na měsíc březen. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkováním podrobit pro trvalou kontraindikaci. Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Dítě může být do MŠ přijato v průběhu roku, pokud to umožní kapacitní podmínky školy. Děti, které byly do MŠ přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně, zvláště pak v období adaptace na nové prostředí. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje MŠ déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ. III. Provoz mateřské školy Provoz MŠ je celodenní, od 6.30 do hodin, rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby mohla být MŠ v hodin uzamčena. Rodiče při příchodu předávají dítě osobně p. učitelce. Provozní zaměstnanci nejsou zodpovědné za převzetí dítěte. Rodiče mohou děti přivádět do 8.30 hodin, po předchozí domluvě lze dítě přivézt i v jinou dobu. Po obědě si rodiče mohou děti vyzvedávat mezi a hodin, po odpolední svačině od hodin, dále podle potřeby rodičů. Po předchozí domluvě je možné dítě vyzvednout v jakoukoliv dobu.

2 Odchod dětí z MŠ v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být uveden v evidenčním listu. Nezletilým osobám bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte přebírají za něj plnou zodpovědnost. Provoz MŠ bývá zpravidla přerušen o vánočních prázdninách a v měsících červenci a srpnu z důvodů nutné údržby, oprav, čerpání dovolené zaměstnanců. Rozsah omezení oznámí ředitelka MŠ nejméně 2 měsíce předem. Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa, tak předem, jinak neprodleně, nahlásit a omluvit dítě (ústně, telefonicky na č či do sešitu v šatně). Rodič je povinen též nahlásit předem příchod či odchod v jinou než obvyklou dobu. Dlouhodobě plánovanou nepřítomnost lze oznámit i přes mailovou adresu školy Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi, trvale je stanovena doba oběda a odpočinku dětí. Režim dne je vyvěšen na nástěnkách i na webu. V době odpočinku děti nenutíme do spánku, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud dítě neusne, může pouze odpočívat, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí. IV. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v MŠ Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Při prvním vstupu do MŠ má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, rodiče se mohou s ředitelkou a učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu. Do MŠ mohou rodiče přivézt pouze zdravé děti, které nemají příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na personál. V případě akutních infekčních onemocnění nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, do očí či do nosu apod. Při předávání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. O problémech, které mělo předešlý den či noc. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými známkami infekčního onemocnění nepřijmout. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy, popř. učitelkám (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, že je možné zařazení do kolektivu dětí. Vyžádá-li si ředitelka nebo učitelky potvrzení dětského lékaře po jakékoliv nemoci, jsou rodiče povinni toto předložit. Při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu a jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské ošetření či vyšetření. Rodiče jsou bezodkladně vyrozuměni. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dítěti při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích apod. Školním

3 úrazem není úraz, který se stane dítěti na cestě do školy a zpět nebo na cestě místo nebo cestou zpět, ž bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu a pořádaných školou. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí venku i ve třídě. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným povětrnostním podmínkám. Pokud to podmínky nedovolí (inverze, silný déšť, smog, velký mráz) s dětmi ven nevychází. V celém objektu MŠ je zákaz kouření a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb. Osobní věci dětí (pyžamo, bačkory, oblečení na ven i do třídy, náhradní věci na převlečení, hygienické potřeby dle požadavků učitelek) přinesou rodiče označené tak, aby si je děti, příp. učitelky poznaly. Doporučujeme všechny věci podepsat, zvláště pak u malých dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné na pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatnách v pytlích v přihrádce označené značkou dítěte. Po obědě si děti čistí zoubky, proto je nutné mít svůj kartáček s kelímkem, kartáček je potřeba po půl roce nebo podle potřeby dříve, vyměnit. Každý pátek si děti, které ve školce po obědě odpočívají, nesou domu na vyprání pyžamo, stejně tak je dobré všechny špinavé věci z pytle odnést na vyprání a v pondělí přinést čisté. MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin cca 1 x za 3 týdny, výměnu ručníků každý týden, dle potřeby i častěji. V. Úplata za předškolní vzdělávání Za předškolní vzdělávání platí rodiče úplatu. Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku MŠ (dle školského zákona 12 měsíců). V případě OŠD platí úplatu rodiče těchto dětí ve školním roce, kdy jim byl povolen OŠD. Výši úplaty stanovuje ředitelka MŠ na základě zákona č.561/2004 Sb., školský zákon a na základě vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Vnitřní předpis, kterým ředitelka stanovuje výši úplaty, je zveřejněn v každé šatně MŠ na místě určeném pro informace rodičům a rovněž je k nahlédnutí v ředitelně školy. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte do MŠ v průběhu školního roku oznámí ředitelka stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1.9. do Úplata je splatná do 10. dne v měsíci. Po dohodě se zákonným zástupcem je možné domluvit i jiný termín. Úplata se platí: A) bezhotovostně trvalým příkazem z účtu. Č.účtu MŠ je /0800, variabilní symbol je rodné číslo dítěte a do kolonky zpráva pro příjemce je potřeba napsat jméno dítěte. B) hotově do pokladny v kanceláři p.hospodářky Hozové - pouze ve výjimečných případech, po předchozí domluvě, v úředních dnech. Zákonní zástupce mají možnost písemně požádat o snížení či prominutí úplaty. O osvobození či snížení rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. Písemná žádost se podává ředitelce školy a musí obsahovat:

4 - komu je adresována, datum podání žádosti, druh žádosti (osvobození či snížení) - jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte - doložení odůvodnění (např. potvrzení státní sociální podpory) - jméno, příjmení, datum narození, bydliště zákonného zástupce, tel. kontakt, podpis žadatele Osvobozen od úplaty bude rodič, který pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže, nebo rodič, který pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže. V měsíci červenci a srpnu se v případě přerušení provozu školy úplaty poměrně snižuje. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v MŠ. Opakované neplacení úplaty či nedodržování termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. VI. Stravování Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Každé dítě musí být ke stravování přihlášeno. Stravné činí 30,- Kč na den, děti s OŠD platí 33,-Kč na den. Dítě, které po nemoci nebo nepřítomnosti přichází do MŠ, musí být ke stravování přihlášeno. Nepřítomnost dítěte je nutné nahlásit nejpozději do 8.00 hodin v daný den. Pokud stravu nelze z důvodu nepředpokládatelné nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od do hodin. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti dítěte, pak je nutné stravu odhlásit. Pokud rodič stravu včas neodhlásí, je povinen stravu zaplatit. Přihlášky a odhlášky stravování lze provést ústně v MŠ, telefonicky na tel.č , písemně do sešitu v šatně či mailem na adresu Rodiče uhradí stravu buď bezhotovostním převodem na účet školky, nebo v hotovosti u p.hospodářky v určeném termínu. Rodiče mohou požadovat kontrolu evidence stravování, která je vedena v jednotlivých třídách. Nezaplacení stravného v termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. VII. Obsah předškolního vzdělávání V MŠ zajišťují předškolní vzdělávání učitelky s odborným vzděláním. Vyučovacím jazykem je český jazyk. Vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP), který je zpracován podle podmínek školy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Každá třída pracuje podle vlastního třídního vzdělávacího programu (TVP), který vychází ze ŠVP. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do TVP nahlížet.

5 V MŠ vzděláváme děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické, mravní), přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem. Na děti působíme také v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů) a environmentální výchovy. Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do ZŠ po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelka doporučí odklad školní docházky. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst. Starší děti vyjíždějí na delší pobyt na školu v přírodě. Škola organizuje podle zájmu rodičů i aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou za úplatu (výuka anglického jazyka, zumba pro děti, hra na flétnu). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné a o jejich účasti rozhodují rodiče. VIII. Další práva a povinnosti rodičů Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou průběžně informováni na třídních schůzkách, na informativní nástěnce nebo při každodenním styku s učitelkami, po předchozí domluvě i s ředitelkou MŠ. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje : jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého a přechodného pobytu dítěte, adresu pro doručování písemností, telefonní spojení na zákonného zástupce. Při MŠ bylo ustanoveno Sdružení rodičů, jehož prostřednictvím se mohou rodiče vyjadřovat k provozu MŠ. Z vybraných peněz, které so rodiče odsouhlasí na 1.třídní schůzce, financujeme dětem divadelní představení, výlety, dárky apod. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, připomínky, návrhy i kritiku, jakožto i sponzorské dary. Pokud rodič nebude dodržovat školní řád, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ. Každý začátek je těžký, pomozte svému dítěti ten jeho školní rok ulehčit. Dobří rodiče vědí, že se ráno mají v klidu a hezky rozloučit a odpoledne za nimi pospíchat, aby jim i sobě vynahradili hodiny rozloučení. Mgr. Ivana Koutná Ředitelka MŠ Ke kašně

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více