SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ"

Transkript

1 SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k Investičnímu životnímu pojištění OK1 PLUS Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o produktu investičního životního pojištění. Produkt umožňuje investovat část finančních prostředků do několika vybraných fondů či portfolií. Ke každému z nich je vytvořeno samostatné sdělení klíčových informací. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty. Produkt: Investiční životní pojištění OK1 PLUS Tvůrce produktu investičního životního pojištění: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/23, Praha 8, Česká republika, identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka3433 (dále též ČPP, pojistitel nebo pojišťovna ) Kontaktní údaje: Adresa pro zasílání korespondence: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, P. O. BOX 28, Modřice web: klientská linka: Dohledovým orgánem je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 ( Toto Sdělení klíčových informací bylo vypracováno dne Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný. O jaký produkt se jedná? Typ: Produkt, o jehož koupi nebo změně uvažujete, je klasifikován jako investiční životní pojištění. Cíle: Cílem produktu je zkombinovat pojistnou ochranu vůči nepříznivým událostem, jako je zejména smrt, nemoc či úraz tato část pojistného, která je určena na úhradu pojistného krytí, se neinvestuje s možností část pojistného, které není určeno na krytí rizik nebo poplatků spojených s pojištěním, investovat do fondů kolektivního investování, vnitřních fondů pojišťovny a dalších investičních nástrojů ČPP, a to v závislosti na tom, jaké finanční ztráty jste schopen nést, a jakou preferujete doporučenou dobu investování. Upozorňujeme Vás, že v první polovině trvání pojištění nemusí být ani část zaplaceného pojistného investována dle Vámi zvoleného alokačního poměru, ale může být použita na úhradu tzv. akumulovaného dluhu, tj. dluhu, který vzniká, když se podílový účet dostane do záporné hodnoty vlivem výkyvů na kapitálových trzích. Část pojistného, která je investována, je pro každou pojistnou smlouvu jiná a mění se během trvání pojištění. Záleží na tom, jak bude Vaše pojistná smlouva při jejím uzavření nastavena nebo zda plánujete investovat volné finanční prostředky formou mimořádného pojistného. Jak produkt funguje (Následující informace Vám pomohou s nastavením pojistné smlouvy) Pojistné, které pravidelně platíte, je připisováno na podílový účet vedený u pojistné smlouvy. Na počátku každého kalendářního měsíce ČPP z podílového účtu (ať je kladný či záporný; bez ohledu na to, zda je zaplaceno pojistné) odečítá poplatky za pojištěná rizika, poplatek za vedení účtu a inkasní poplatek. Z podílového účtu jsou dále odečítány poplatky související s uzavřením pojistné smlouvy, resp. se změnou výše pojistného, tzv. pořizovací náklady pojištění a jednorázové poplatky za změnu pojištění. Všechny poplatky jsou uvedeny v Přehledu poplatků a parametrů pojištění (dále jen Přehled ). ZAPLACENÉ POJISTNÉ nezhodnocuje se NÁKLADY NA KRYTÍ POJISTNÉ OCHRANY A POPLATKY zhodnocuje se KLADNÁ HODNOTA PODÍLOVÉHO ÚČTU záporný pokud celkové odečtené poplatky převyšují částku pojistného, kterou jste zaplatili. Vzniká akumulovaný dluh, a to i v případě, kdy řádně platíte pojistné, zejména v první polovině trvání pojištění. Důvodem může být nízká částka, kterou platíte na podílový účet, nebo vliv výkyvů na kapitálových trzích. ČPP použije veškeré zaplacené pojistné (běžné i mimořádné) na splacení tohoto dluhu a žádnou část pojistného neinvestuje. Uvedené se nedotýká sjednaných pojištění ani Vaší povinnosti platit pojistné. Z účtu je dále strháváno rizikové pojistné i veškeré relevantní poplatky. Pokud je pojistná smlouva v akumulovaném dluhu i po uplynutí poloviny pojistné doby, pak pojištění zaniká. Podílový účet je: Částky pojistného plnění či odkupného vyplácené ČPP z investičního životního pojištění se odvíjí od hodnoty Vašeho podílového účtu; předpokládaná výše pojistného plnění v případě smrti pojištěného i výše odkupného v jednotlivých letech trvání pojištění je uvedena v modelaci vývoje pojištění, kterou obdržíte před sjednáním pojištění, a kterou si zároveň můžete vyžádat i u zprostředkovatele pojištění. Sdělení klíčových informací ke všem investičním možnostem zvoleným v rámci Vaší pojistné smlouvy pro alokaci pojistného je možno nalézt na webových stránkách pojišťovny. Pro koho je produkt určen: Pojištění je vhodné pro klienty v produktivním věku, kteří: chtějí zabezpečit sebe, svou rodinu nebo své blízké při událostech, jako jsou smrt, nemoc či úraz, uhradit léčebné výlohy při poskytnutí zdravotní péče v zahraničí nebo uhradit způsobené újmy v rámci pojištění odpovědnosti při výkonu povolání nebo v běžném životě mají hypotéku, spotřebitelský úvěr nebo podobný typ závazku a chtějí si zabezpečit finanční zdroje na splátky i při nepříznivých situacích chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky a přitom aktivně ovlivňovat investiční složku pojištění různou volbou investiční strategie, přičemž akceptují míru rizika zvoleného investičního nástroje mají zájem o daňové zvýhodnění části pojistného placeného na smrt a dožití se konce pojištění. Na co dát pozor u fondů a portfolií, vyjma garantovaných fondů, není výše zhodnocení garantována aktuální hodnota individuálního podílového účtu kolísá v závislosti na vývoji tržních cen podkladových aktiv není garantována pojistná částka při dožití předčasné zrušení smlouvy je finančně nevýhodné nezaplacením pojistného pojištění zanikne až na základě upomínky ČPP a ČPP má právo na pojistné do zániku pojištění, v případě neplacení je soudně vymahatelné. 1 kladný pokud celkové zaplacené pojistné převyšuje odečtené poplatky. Dochází k investování zaplaceného pojistného do Vámi zvolených investičních nástrojů ČPP, tzv. alokační poměr. Zaplacené pojistné je převáděno na podílové jednotky, a to za nákupní ceny daného investičního aktiva. Hodnota Vašeho podílového účtu se stanoví vynásobením počtu na něm evidovaných podílových jednotek jejich prodejní cenou. Nákupní i prodejní cena podílových jednotek a hodnota podílového účtu jsou stanoveny v závislosti na vývoji tržních cen konkrétních podkladových aktiv portfolia, tj. i v závislosti na vývoji kapitálového trhu. V případě nepříznivého vývoje nemusí být dosaženo očekávaného výnosu, výnos může být i záporný, není proto zaručena ani návratnost původně investované částky. Nesete investiční riziko v plném rozsahu. Výjimkou jsou pouze garantované fondy, u kterých ČPP zaručuje v Přehledu minimální výnos. Lze sjednat automatický přesun z jiných portfolií do garantovaného fondu.

2 Pojistné plnění: Na pojistné plnění vznikne nárok, nastane-li pojistná událost z jakéhokoliv sjednaného pojištění za podmínek a v rozsahu dle pojistné smlouvy a jejích součástí. Tato tabulka poskytuje stručný přehled pojistného plnění. Podrobné informace naleznete v příslušných pojistných podmínkách. Pojištění Pojistné plnění ve výši / formě Smrti dle zvolené varianty výplata sjednané pojistné částky a/nebo hodnoty účtu v případě úmrtí Zproštění od placení pojistného pojistné hradí pojistitel Invalidity sjednané pojistné částky v případě přiznání invalidity úřady (50 % pojistné částky v případě, že je invalidita přiznána v důsledku specifických činností nebo povolání dle pojistných podmínek) Závislosti na péči II. - IV. stupně sjednané pojistné částky v případě přiznání závislosti úřady Příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky proplacení spoluúčasti při pořízení invalidního vozíku, asistenčního psa nebo jiné pomůcky, pokud je na ní dle zákona nárok Závažných onemocnění a poranění sjednané pojistné částky v případě diagnózy vybraného onemocnění Úrazové sjednané pojistné částky trvalých následků úrazu, při léčení úrazu doma i v nemocnici (50 % pojistné částky po dovršení 70 let), smrti úrazem Pro případ nemoci sjednané pojistné částky při pracovní neschopnosti (netýká se dětí), pobytu v nemocnici Pro případ ošetřování členem rodiny sjednané pojistné částky v případě ošetřování pojištěného dítěte Hospitalizace s doprovodem sjednané pojistné částky v případě doprovodu pojištěného dítěte v nemocnici Zdravotní asistence informací o lécích, lékárnách, pomoci při hospitalizaci, při objednání Cestovní nákladů na ošetření a léčení na cestách, Právní ochrany rodiny ochrany celé rodiny v případě právních problémů Odpovědnosti občana v běžném občanském životě ochrany celé rodiny v případě způsobení újmy na majetku či na zdraví třetí osobě Odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání ochrany pojištěného v případě újmy vůči zaměstnavateli v souvislosti s plněním pracovních úkonů Na pojistné plnění má nárok pojištěný, resp. jeho zákonný zástupce a v případě pojištění pro případ smrti, obmyšlený určený pojistníkem, resp. osoba stanovená podle občanského zákoníku. Vy, jako pojistník, máte nárok na pojistné plnění pro případ dožití se stanoveného věku a na odkupné, na které vzniká nárok v případě předčasného ukončení pojištění. Prosíme, seznamte se pečlivě s pojistnými podmínkami, neboť ČPP ve svých pojistných podmínkách stanovuje způsob výpočtu pojistného plnění v případě pojistné události a také případy, při kterých neposkytuje anebo snižuje pojistné plnění, jedná se o tzv. výluky z pojištění. Pojistná doba: Investiční životní pojištění se uzavírá na dobu určitou, a to minimálně deset let (s výjimkou možnosti kratší pojistné doby pro osoby starší 65 let). Nejdéle lze pojistit dospělé osoby do 85 let, děti do 26 let, aniž by bylo nutné dokládat potvrzení o studiu. Doporučenou dobou je sjednání pojištění na dobu do 65 let pojištěného. Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? Souhrnný ukazatel rizik (SRI) Nízké riziko Obvykle nižší výnosy Vysoké riziko Obvykle vyšší výnosy Účelem souhrnného ukazatele rizik (SRI) je poukázat na potenciální výnos a riziko spojené s investicí do produktu. SRI souvisí s výkyvy na finančních trzích (tržní riziko) a s kreditním rizikem pojišťovny (úvěrové riziko) v době tvorby tohoto sdělení. Společnosti bez přiděleného ratingu jsou zařazeny do třídy 3, což odpovídá středně nízkému riziku. Investiční složka nese měnové riziko. Můžete ztratit veškerý investovaný kapitál. Nad rámec sjednaného pojistného a poplatků uvedených v Přehledu nenesete riziko vzniku dalších finančních závazků nebo povinností. Jiná rizika nezohledněná v SRI vyjádřeném výše jsou uvedena v jednotlivých Sděleních klíčových informací ke všem investičním možnostem v rámci Vaší pojistné smlouvy a ty jsou k dispozici na webových stránkách pojišťovny v sekci Životní a úrazové pojištění. Scénáře výkonnosti Investičního životního pojištění OK1 PLUS Tato tabulka pomocí modelových příkladů ilustruje, jak by mohla fungovat Vaše investice v závislosti na době držení produktu a rozsahu sjednaného pojištění/variantě. Měsíční pojistné je u každé varianty Kč a předpoklad průměrného ročního zhodnocení 0 %. Varianta Investice: Pojištěná osoba vstupuje do pojištění ve věku 35 let a pojištění je sjednáno na 30 let (tj. do 65 let pojištěného). základní pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou Kč a variantou plnění vyšší z hodnot. Varianta Riziko: Pojištěná osoba vstupuje do pojištění ve věku 35 let a pojištění je sjednáno na 30 let (tj. do 65 let pojištěného). základní pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou Kč a variantou plnění pojistná částka + hodnota účtu, volitelné pojištění pro případ smrti s konstantní pojistnou částkou Kč (standardní plnění); s klesající pojistnou částkou Kč (lineárně, úvěrový balíček), pojištění invalidity s klesající pojistnou částkou Kč (lineárně, stupeň invalidity I.+II.+III.), pojištění závažných onemocnění a poranění s klesající pojistnou částkou Kč (lineárně, rozšířená varianta), pojištění trvalých následků úrazu (s TOP progresí od 0,001 %) s pojistnou částkou Kč, pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu plnění od 10. dne zpětně s pojistnou částkou 200 Kč. Varianta Klient50: Pojištěná osoba vstupuje do pojištění ve věku 50 let a pojištění je sjednáno na 15 let (tj. do 65 let pojištěného). základní pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou Kč a variantou plnění pojistná částka + hodnota účtu, pojištění trvalých následků úrazu (s TOP progresí od 0,001 %) s pojistnou částkou Kč, pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu plnění od 10. dne zpětně s pojistnou částkou 200 Kč. Scénáře výkonnosti (hodnoty v CZK) Po 1 roce Po 5 letech Po 15 letech Po 30 letech Zaplacené pojistné Zaplacené pojistné včetně věrnostního bonusu Varianta Investice Varianta Investice Stav účtu Zaplacené pojistné včetně věrnostního bonusu Varianta Riziko Varianta Riziko Stav účtu 0* 0* Zaplacené pojistné včetně věrnostního bonusu Varianta Klient Varianta Klient50 Stav účtu *záporná hodnota nahrazena nulou Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na důkazech z minulosti a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak dlouho si produkt ponecháte. Vaše maximální ztráta by byla, kdybyste přišli o všechny své investice (zaplacené pojistné). Daňové předpisy České republiky mohou ovlivnit skutečnou výši vyplácené částky. 2

3 Co se stane, když ČPP není schopna uskutečnit výplatu? ČPP vytváří k vyrovnání závazků z veškeré jí provozované pojišťovací činnosti tzv. technické rezervy, které slouží na úhradu jejích závazků vzniklých z pojišťovací činnosti, a tedy i k výplatě pojistného plnění svým klientům, pokud u nich došlo k událostem krytým pojistnou smlouvou. Za tímto účelem tvůrce produktu zavádí procesy a postupy, kterých cílem je zajistit adekvátní pokrytí pojistných závazků. Takovým procesem je i řízení likvidity, které má zajistit dostatek prostředků pro provoz tvůrce produktu, aby tak mohl dostát v každém okamžiku svým závazkům. Část pojistných rizik tvůrce produktu přebírá ve zvláštních případech příslušná zajišťovna. Bezpečnost vložených finančních prostředků a dostatek finančních prostředků pojišťovny na výplatu pojistných plnění v případě pojistné události je regulována zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a podléhá dohledu České národní banky (ČNB). Zpráva o solventnosti a finanční situaci ČPP je umístěna na webových stránkách v sekci O Společnosti/Profil/Údaje o pojišťovně. Na této webové stránce naleznete i další informace o bezpečnosti životního pojištění. S jakými náklady je investice spojena? Tabulka níže ukazuje zaplacené náklady v závislosti na době držení produktu a rozsahu sjednaného pojištění/variantě. Náklady zahrnují náklady na sjednaná pojištěni, pořizovací náklady pojištění a poplatky dle Přehledu, aktuální Přehled je k dispozici na webových stránkách pojišťovny. Dokument obsahuje pravidelné měsíční poplatky za vedení podílového účtu, jednorázové poplatky, poplatky za jednotlivá připojištění, pořizovací náklady pojištění a další parametry pojištění. Náklady, které jsou spojené s investiční složkou, jsou uvedené v jednotlivých dokumentech Sdělení klíčových informací k investičním možnostem v rámci Vaší pojistné smlouvy. Náklady v čase (CZK) Po 1 roce Po 5 letech Po 15 letech Po 30 letech Zaplacené pojistné Zaplacené pojistné včetně věrnostního bonusu Varianta Investice Zaplacené pojistné včetně věrnostního bonusu Varianta Riziko Zaplacené pojistné včetně věrnostního bonusu Varianta Klient Varianta Investice Odečtené náklady % % % % Varianta Riziko Odečtené náklady % % % % Varianta Klient50 Odečtené náklady % % % Prosíme, seznamte se pečlivě s Přehledem zejména s pořizovacími náklady pojištění. Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně? Doporučená/minimální požadovaná doba držení: doporučenou dobou je sjednání pojištění na dobu do 65 let pojištěného. Investiční životní pojištění se uzavírá na dobu určitou, a to minimálně na deset let (s výjimkou možnosti kratší pojistné doby pro osoby starší 65 let). Možnosti a podmínky zrušení produktu: Podmínky předčasného výběru z pojištění v případě, že pojistná smlouva nadále pokračuje: Je-li v pojistné smlouvě dohodnuta varianta možnost výběru z podílového účtu, máte právo požadovat prodej části podílových jednotek z účtu. Předčasný výběr z pojištění, tzv. prodej části podílových jednotek, je možný jen v případě, že je hodnota účtu kladná, a tedy je z čeho vybírat. Maximální množství prodávaných podílových jednotek se řídí podmínkou, že tímto prodejem nedojde dle předpokládaného vývoje hodnoty účtu po prodeji při nulovém zhodnocení k zániku pojištění z důvodu nedostatečnosti hodnoty účtu k úhradě poplatků po uplynutí období, ve kterém může být evidován akumulovaný dluh. Minimální výše výplaty je Kč. Prodej podílových jednotek je 1x za pojistný rok zdarma, každý další prodej je zpoplatněný dle Přehledu částkou 50 Kč. V případě, že je hodnota účtu nižší, než doposud neuhrazené pořizovací náklady, nebo je dokonce záporná, není možné prodej části podílových jednotek realizovat. Období, kdy je možné žádat o výběr části podílových jednotek, je individuální pro každou pojistnou smlouvu. Je-li obsah pojistné smlouvy orientován převážně na krytí rizik, pak prodej části podílových jednotek lze zpravidla realizovat až v druhé polovině pojištění, tedy třeba až po patnácti letech držení produktu. Důsledky předčasného výběru: Prodej částí podílových jednotek nemá vliv na sjednané parametry hlavního pojištění, ale může ovlivnit výši pojistného plnění při smrti prvního pojištěného, je-li dohodnutá varianta plnění vyšší z obou hodnot, tj. buď pojistné částky pro případ smrti nebo aktuální hodnoty podílového účtu. Prodejem podílových jednotek ztratíte výhodu daňové uznatelnosti zaplaceného pojistného a v minulosti uplatněné daňové výhody budete muset dodatečně dodanit. Dojde též k ponížení stavu podílového účtu. Podmínky zrušení pojistné smlouvy: Možnosti předčasného ukončení pojištění a výpovědi jsou uvedeny podrobně v Informacích pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy a v pojistných podmínkách. Důsledky zrušení investice: Investiční životní pojištění je produktem dlouhodobého charakteru a jeho předčasné ukončení je vždy nevýhodné, nejen vzhledem k již vloženým finančním prostředkům, ale znamená také trvalé ukončení kvalitního pojistného krytí. Část zaplacených finančních prostředků byla použita na úhradu nákladů spojených se vznikem pojištění a jeho zavedením do informačního systému. Po celou dobu placení pojistného je průběžně odečítána poměrná část správních nákladů. I když je naší trvalou snahou celkové náklady minimalizovat, tvoří zejména pořizovací náklady pojištění nezanedbatelnou položku. Další část vložených finančních prostředků se pravidelně odečítá na úhradu pojistného za dohodnutá riziková pojištění. Nevýhodnost předčasného ukončení pojistné smlouvy je také z důvodu ztráty daňového zvýhodnění a nutnosti dodanit. Jakým způsobem mohu podat stížnost? Stížnost ohledně konkrétního produktu nebo na jednání pojistitele či zprostředkovatele lze podat písemně (poštou nebo em), telefonicky anebo osobně na kterémkoliv obchodním místě pojišťovny uvedeném na webových stránkách Adresa pro zasílání korespondence: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, P. O. BOX 28, Modřice web: klientská linka: Pokud pro Vás stanovisko pojistitele ke stížnosti není uspokojivé, můžete stížnost postoupit dohledovému orgánu České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1, ( cz). Spory s pojistitelem lze řešit soudně nebo mimosoudně. V případě soudního řešení sporu lze návrh na rozhodnutí sporu uplatnit u příslušného soudu. Mimosoudně lze návrh na rozhodnutí sporu v případě neživotního pojištění podat České obchodní inspekci ( nebo v případě životního pojištění finančnímu arbitrovi ( Jiné relevantní informace Kromě tohoto dokumentu v předsmluvní fázi obdržíte Sdělení klíčových informací ke všem investičním možnostem v rámci Vaší pojistné smlouvy, které jsou v nabídce ČPP, Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy spolu s modelací pojištění ze softwaru pojistitele s předpokládaným průběhem podílového účtu vedeného k pojistné smlouvě a vývojem odkupného, dále obdržíte přílohy k pojistné smlouvě, zejména příslušné Pojistné podmínky, Oceňovací tabulky a Přehled poplatků. Klíčové informace o pojištění s investiční složkou jsou k dispozici k nahlédnutí, případně ke stažení na webových stránkách pojišťovny v sekci Životní a úrazové pojištění. Pokud toto sdělení klíčových informací obdržíte na jiném trvalém nosiči dat než na papíře nebo prostřednictvím internetových stránek máte právo vyžádat si bezplatnou papírovou kopii. Aniž by byla dotčena možnost ad hoc kontroly, toto sdělení klíčových informací je aktualizováno nejméně jednou za 12 měsíců. 3

4 SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Dynamické porfolio Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž je investována část zaplaceného pojistného. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty. Produkt: investiční složka pojištění - Dynamické porfolio Obhospodařovatel: Conseq Investment Management, a. s. Tvůrce produktu investičního životního pojištění: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/23, Praha 8, Česká republika, identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433 (dále též ČPP, pojistitel nebo pojišťovna ) Kontaktní údaje: Adresa pro zasílání korespondence: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, P. O. BOX 28, Modřice web: klientská linka: Dohledovým orgánem je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 ( Toto Sdělení klíčových informací bylo vypracováno dne Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný. O jaký produkt se jedná? Typ: Aktivně obhospodařované Portfolio investičních instrumentů kolektivního investování - investiční složka produktu investičního životního pojištění. Jedná se o investiční instrumenty ČPP, obhospodařované podle platné legislativy. Cíle: Cílem investiční složky je dosahovat v doporučeném horizontu růstu hodnoty měřené v českých korunách a to při zachování přiměřeného stupně finančních rizik. Za tímto účelem jsou investice portfolia soustředěny mimo jiné do podílových listů dluhopisových fondů, fondů peněžního trhu, akciových fondů a realitních fondů denominovaných v českých korunách nebo zahraničních měnách. Měnové riziko je převážně či úplně zajištěno. Pro koho je produkt určen: Investiční složka je určena pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit určitá finanční rizika, aby v doporučeném horizontu zvýšili potenciál růstu hodnoty své investice vyjádřené v českých korunách. Pojistné plnění: Informace o pojistném plnění jsou k dispozici v dokumentu Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění. Pojistná doba: Informace o pojistné době jsou k dispozici v dokumentu Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění. Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? Souhrnný ukazatel rizik (SRI) Nízké riziko Obvykle nižší výnosy Vysoké riziko Obvykle vyšší výnosy Zařadili jsme rizikovost portfolia do třídy 3, což odpovídá středně nízkému riziku. Upozornění: Poměr rizika a výnosů vychází z historických dat, nemůže proto být spolehlivým vodítkem poměru rizika a výnosů v budoucnosti a dále se může v průběhu času měnit. Klasifikace portfolia se může v budoucnu měnit, nelze ji garantovat. Ani portfolio náležící do kategorie 1 není zcela bezrizikovou investicí. Účelem souhrnného ukazatele rizik je poukázat na potenciální výnos a riziko spojené s investicí do portfolia. Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů. Uvedený ukazatel rizik předpokládá dobu držení investiční složky pět let. V SRI je zohledněno kreditní riziko tvůrce produktu investičního životního pojištění. Investiční složka nese měnové riziko, maximálně však do 10ti procent hodnoty investice. Retailový investor může ztratit veškerý investovaný kapitál. Jiná rizika nezohledněná v SRI: Operační riziko se realizuje v podobě ztrát plynoucích z nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí. Riziko vypořádání je spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů z důvodů neplnění protistrany nebo z důvodů omezení likvidity, např. pozastavení odkupování podílových listů podkladových fondů. Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnují především riziko koncentrace (přímá nebo zprostředkovaná vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), právní riziko, politické riziko apod. 1

5 Scénáře výkonnosti Investiční složky (po zahrnutí poplatků do úrovně Investičního manažera) Ročně investovaná částka (Kč): 1 000,00 Typ investice: Pravidelná Investice (1000 Kč) Scénáře 1 rok 3 roky (Doporučená doba držení) 5 let Nepříznivý scénář 879,59-12,04% 2 741,33-4,44% 4 619,08-2,63% Umírněný scénář 1 021,51 2,15% 3 126,78 2,08% 5 320,13 2,08% Příznivý scénář 1 160,79 16,08% 3 549,62 8,65% 6 129,06 6,87% Kumulovaná investovaná částka 1 000, , ,00 Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat podle různých scénářů během doporučené doby držení za předpokladu, že investujete prostřednictvím investičního životního pojištění Kč ročně. Graf - scénáře výkonnosti Doporučená doba držení (5 let) 3 roky 1 rok Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na datech z minulosti a nejsou přesným ukazatelem. Odkaz na tyto podklady naleznete na v záložce pro produkt investičního životního pojištění. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si investici ponecháte. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady podkladového aktiva, nezahrnují ale náklady produktu investičního životního pojištění (viz Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění). Vaše maximální ztráta by byla, kdybyste přišli o všechny své investice (zaplacené pojistné). Daňové předpisy České republiky mohou ovlivnit skutečnou výši vyplácené částky Nepříznivý scénář Umírněný scénář Příznivý scénář Co se stane, když ČPP není schopna uskutečnit výplatu? Podílové jednotky podílového účtu vedeného u pojistné smlouvy slouží pouze pro evidenci v rámci investičního životního pojištění a nejsou podílovými listy, akciemi či jinými investičními nástroji. Nevlastníte tedy podkladová aktiva, a tedy nejste ani přímo ohrožen, pokud by Conseq Investment Management nebyl schopen uskutečnit výplatu. Podkladová aktiva vlastní Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Za závazky vyplývající z pojištění ručí ČPP. Bezpečnost finančních prostředků vedených na podílovém účtu životního pojištění a dostatek finančních prostředků pojišťovny na výplatu pojistných plnění v případě pojistné události je regulována zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a podléhá dohledu České národní banky (ČNB). Bližší informace naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění. S jakými náklady je investice spojena? Tabulka níže ukazuje náklady spojené s investicí do produktu investičního životného pojištění, zahrnující přímé i nepřímé náklady retailového investora včetně jednorázových a opakovaných nákladů, vyjádřené pomocí souhrnných ukazatelů těchto nákladů a ilustruje souhrnný dopad celkových nákladů na investici. Náklady se v čase mění. Více informací o nákladech spojených s pojistnou smlouvou naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění a v Přehledu poplatků a parametrů pojištění, které jsou k dispozici na webových stránkách pojišťovny. Transakční náklady Jiné průběžné náklady Výkonnostní poplatky Náklad v % p. a. 0% 2,42% 0% Transakční náklady = náklady na transakce s cennými papíry uvnitř portfolia/fondu jsou zahrnuty souhrnně v kategorii Jiné průběžné náklady. U Fondů kolektivního investování není možné oddělit samostatně náklady transakční a celkové náklady (ongoing charges). U portfolií tyto náklady absorbuje investiční manažer. Jiné průběžné náklady = celkové správní náklady dle metodiky ongoing charges (tj. celkové náklady bez výkonnostních poplatků). Výkonnostní poplatky = u porfolií si investiční manažer žádné výkonnostní poplatky neúčtuje. V případě, že investiční složka je tvořena fondem kolektivního investování je uvedena výkonnostní odměna tohoto fondu. 2

6 Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně? Doporučená/minimální požadovaná doba držení: 5 let. Důvody jsou popsány v kapitole Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? Možnosti a podmínky zrušení investice: Je -li v pojistné smlouvě dohodnuta varianta možnost výběru z podílového účtu, máte právo požadovat prodej části podílových jednotek z účtu až do výše kladné hodnoty účtu ponížené o dosud neuhrazené pořizovací náklady a ponížené o poplatek dle platného Přehledu poplatků. Minimální výše výplaty je Kč. Prodej podílových jednotek je 1x za pojistný rok zdarma, každý další prodej je zpoplatněný dle Přehledu poplatků a parametrů pojištění částkou 50 Kč. V případě, že je hodnota účtu nižší, než doposud neuhrazené pořizovací náklady, nebo je dokonce záporná, není možné prodej části podílových jednotek realizovat. Období, kdy je možné žádat o výběr části podílových jednotek, je individuální pro každou pojistnou smlouvu. Je -li obsah pojistné smlouvy orientován převážně na krytí rizik, pak prodej části podílových jednotek lze zpravidla realizovat až v druhé polovině pojištění, tedy třeba až po patnácti letech držení produktu. Důsledky zrušení investice: Prodej částí podílových jednotek nemá vliv na sjednané parametry hlavního pojištění, ale může ovlivnit výši pojistného plnění při smrti prvního pojištěného, je -li dohodnutá varianta plnění vyšší z obou hodnot pojistná částka pro případ smrti nebo výše podílového účtu. Prodejem podílových jednotek ztratíte výhodu daňové uznatelnosti placeného pojistného a dojde k ponížení stavu účtu. Jakým způsobem mohu podat stížnost? Stížnost ohledně konkrétního produktu nebo na jednání pojistitele či zprostředkovatele lze podat písemně (poštou nebo e -mailem), telefonicky anebo osobně na kterémkoliv obchodním místě pojišťovny uvedeném na webových stránkách -mista/. Adresa pro zasílání stížností: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, P. O.BOX 28, Modřice web: klientská linka: Pokud pro Vás stanovisko pojistitele ke stížnosti není uspokojivé, můžete stížnost postoupit dohledovému orgánu České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1, ( Spory s pojistitelem lze řešit soudně nebo mimosoudně. V případě soudního řešení sporu lze návrh na rozhodnutí sporu uplatnit u příslušného soudu. Mimosoudně lze návrh na rozhodnutí sporu v případě neživotního pojištění podat České obchodní inspekci ( nebo v případě životního pojištění finančnímu arbitrovi ( Jiné relevantní informace Kromě tohoto dokumentu v předsmluvní fázi obdržíte Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění, Sdělení klíčových informací k dalším investičním možnostem v rámci Vaší pojistné smlouvy, které jsou v nabídce tvůrce produktu, Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy spolu s modelaci pojištění ze softwaru pojistitele s předpokládaným průběhem podílového účtu vedeného k pojistné smlouvě a vývojem odkupného, dále obdržíte přílohy k pojistné smlouvě, zejména příslušné Pojistné podmínky, Oceňovací tabulky a Přehled poplatků a parametrů. Pokud toto sdělení klíčových informací obdržíte na jiném trvalém nosiči dat než na papíře nebo prostřednictvím internetových stránek,máte právo vyžádat si bezplatnou papírovou kopii. Klíčové informace o pojištění s investiční složkou jsou k dispozici k nahlédnutí, případně ke stažení na webových stránkách pojišťovny v sekci Životní a úrazové pojištění. Aniž by byla dotčena možnost ad hoc kontroly, toto sdělení klíčových informací je aktualizováno nejméně jednou za 12 měsíců. 3

7 SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Vyvážené portfolio Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž je investována část zaplaceného pojistného. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty. Produkt: investiční složka pojištění - Vyvážené portfolio Obhospodařovatel: Conseq Investment Management, a. s. Tvůrce produktu investičního životního pojištění: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/23, Praha 8, Česká republika, identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433 (dále též ČPP, pojistitel nebo pojišťovna ) Kontaktní údaje: Adresa pro zasílání korespondence: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, P. O. BOX 28, Modřice web: klientská linka: Dohledovým orgánem je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 ( Toto Sdělení klíčových informací bylo vypracováno dne Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný. O jaký produkt se jedná? Typ: Aktivně obhospodařované Portfolio investičních instrumentů kolektivního investování - investiční složka produktu investičního životního pojištění. Jedná se o investiční instrumenty ČPP, obhospodařované podle platné legislativy. Cíle: Cílem investiční složky je dosahovat v doporučeném horizontu růstu hodnoty měřené v českých korunách a to při zachování přiměřeného stupně finančních rizik. Za tímto účelem jsou investice portfolia soustředěny mimo jiné do podílových listů dluhopisových fondů, fondů peněžního trhu, akciových fondů a realitních fondů denominovaných v českých korunách nebo zahraničních měnách. Měnové riziko je převážně či úplně zajištěno. Pro koho je produkt určen: Investiční složka je určena pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit určitá finanční rizika, aby v doporučeném horizontu zvýšili potenciál růstu hodnoty své investice vyjádřené v českých korunách. Pojistné plnění: Informace o pojistném plnění jsou k dispozici v dokumentu Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění. Pojistná doba: Informace o pojistné době jsou k dispozici v dokumentu Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění. Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? Souhrnný ukazatel rizik (SRI) Nízké riziko Obvykle nižší výnosy Vysoké riziko Obvykle vyšší výnosy Zařadili jsme rizikovost portfolia do třídy 3, což odpovídá středně nízkému riziku. Upozornění: Poměr rizika a výnosů vychází z historických dat, nemůže proto být spolehlivým vodítkem poměru rizika a výnosů v budoucnosti a dále se může v průběhu času měnit. Klasifikace portfolia se může v budoucnu měnit, nelze ji garantovat. Ani portfolio náležící do kategorie 1 není zcela bezrizikovou investicí. Účelem souhrnného ukazatele rizik je poukázat na potenciální výnos a riziko spojené s investicí do portfolia. Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů. Uvedený ukazatel rizik předpokládá dobu držení investiční složky tři roky. V SRI je zohledněno kreditní riziko tvůrce produktu investičního životního pojištění. Investiční složka nese měnové riziko, maximálně však do 10ti procent hodnoty investice. Retailový investor může ztratit veškerý investovaný kapitál. Jiná rizika nezohledněná v SRI: Operační riziko se realizuje v podobě ztrát plynoucích z nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí. Riziko vypořádání je spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů z důvodů neplnění protistrany nebo z důvodů omezení likvidity, např. pozastavení odkupování podílových listů podkladových fondů. Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnují především riziko koncentrace (přímá nebo zprostředkovaná vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), právní riziko, politické riziko apod. 1

8 Scénáře výkonnosti Investiční složky (po zahrnutí poplatků do úrovně Investičního manažera) Ročně investovaná částka (Kč): 1 000,00 Typ investice: Pravidelná Investice (1000 Kč) Scénáře 1 rok 2 roky (Doporučená doba držení) 3 roky Nepříznivý scénář 853,12-4,69% 1 950,82-1,65% 2 969,48-0,51% Umírněný scénář 1 031,40 3,14% 2 094,47 3,12% 3 190,55 3,11% Příznivý scénář 1 108,51 10,85% 2 241,93 7, ,73 6,74% Kumulovaná investovaná částka 1 000, , ,00 Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat podle různých scénářů během doporučené doby držení za předpokladu, že investujete prostřednictvím investičního životního pojištění Kč ročně. Graf - scénáře výkonnosti Doporučená doba držení (3 roky) 2 roky 1 rok Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na datech z minulosti a nejsou přesným ukazatelem. Odkaz na tyto podklady naleznete na v záložce pro produkt investičního životního pojištění. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si investici ponecháte. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady podkladového aktiva, nezahrnují ale náklady produktu investičního životního pojištění (viz Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění). Vaše maximální ztráta by byla, kdybyste přišli o všechny své investice (zaplacené pojistné). Daňové předpisy České republiky mohou ovlivnit skutečnou výši vyplácené částky Nepříznivý scénář Umírněný scénář Příznivý scénář Co se stane, když ČPP není schopna uskutečnit výplatu? Podílové jednotky podílového účtu vedeného u pojistné smlouvy slouží pouze pro evidenci v rámci investičního životního pojištění a nejsou podílovými listy, akciemi či jinými investičními nástroji. Nevlastníte tedy podkladová aktiva, a tedy nejste ani přímo ohrožen, pokud by Conseq Investment Management nebyl schopen uskutečnit výplatu. Podkladová aktiva vlastní Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Za závazky vyplývající z pojištění ručí ČPP. Bezpečnost finančních prostředků vedených na podílovém účtu životního pojištění a dostatek finančních prostředků pojišťovny na výplatu pojistných plnění v případě pojistné události je regulována zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a podléhá dohledu České národní banky (ČNB). Bližší informace naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění. S jakými náklady je investice spojena? Tabulka níže ukazuje náklady spojené s investicí do produktu investičního životného pojištění, zahrnující přímé i nepřímé náklady retailového investora včetně jednorázových a opakovaných nákladů, vyjádřené pomocí souhrnných ukazatelů těchto nákladů a ilustruje souhrnný dopad celkových nákladů na investici. Náklady se v čase mění. Více informací o nákladech spojených s pojistnou smlouvou naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění a v Přehledu poplatků a parametrů pojištění, které jsou k dispozici na webových stránkách pojišťovny. Transakční náklady Jiné průběžné náklady Výkonnostní poplatky Náklad v % p. a. 0% 2,02% 0% Transakční náklady = náklady na transakce s cennými papíry uvnitř portfolia/fondu jsou zahrnuty souhrnně v kategorii Jiné průběžné náklady. U Fondů kolektivního investování není možné oddělit samostatně náklady transakční a celkové náklady (ongoing charges). U portfolií tyto náklady absorbuje investiční manažer. Jiné průběžné náklady = celkové správní náklady dle metodiky ongoing charges (tj. celkové náklady bez výkonnostních poplatků). Výkonnostní poplatky = u porfolií si investiční manažer žádné výkonnostní poplatky neúčtuje. V případě, že investiční složka je tvořena fondem kolektivního investování je uvedena výkonnostní odměna tohoto fondu. 2

9 Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně? Doporučená/minimální požadovaná doba držení: 3 roky. Důvody jsou popsány v kapitole Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? Možnosti a podmínky zrušení investice: Je -li v pojistné smlouvě dohodnuta varianta možnost výběru z podílového účtu, máte právo požadovat prodej části podílových jednotek z účtu až do výše kladné hodnoty účtu ponížené o dosud neuhrazené pořizovací náklady a ponížené o poplatek dle platného Přehledu poplatků. Minimální výše výplaty je Kč. Prodej podílových jednotek je 1x za pojistný rok zdarma, každý další prodej je zpoplatněný dle Přehledu poplatků a parametrů pojištění částkou 50 Kč. V případě, že je hodnota účtu nižší, než doposud neuhrazené pořizovací náklady, nebo je dokonce záporná, není možné prodej části podílových jednotek realizovat. Období, kdy je možné žádat o výběr části podílových jednotek, je individuální pro každou pojistnou smlouvu. Je -li obsah pojistné smlouvy orientován převážně na krytí rizik, pak prodej části podílových jednotek lze zpravidla realizovat až v druhé polovině pojištění, tedy třeba až po patnácti letech držení produktu. Důsledky zrušení investice: Prodej částí podílových jednotek nemá vliv na sjednané parametry hlavního pojištění, ale může ovlivnit výši pojistného plnění při smrti prvního pojištěného, je -li dohodnutá varianta plnění vyšší z obou hodnot pojistná částka pro případ smrti nebo výše podílového účtu. Prodejem podílových jednotek ztratíte výhodu daňové uznatelnosti placeného pojistného a dojde k ponížení stavu účtu. Jakým způsobem mohu podat stížnost? Stížnost ohledně konkrétního produktu nebo na jednání pojistitele či zprostředkovatele lze podat písemně (poštou nebo e -mailem), telefonicky anebo osobně na kterémkoliv obchodním místě pojišťovny uvedeném na webových stránkách -mista/. Adresa pro zasílání stížností: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, P. O.BOX 28, Modřice web: klientská linka: Pokud pro Vás stanovisko pojistitele ke stížnosti není uspokojivé, můžete stížnost postoupit dohledovému orgánu České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1, ( Spory s pojistitelem lze řešit soudně nebo mimosoudně. V případě soudního řešení sporu lze návrh na rozhodnutí sporu uplatnit u příslušného soudu. Mimosoudně lze návrh na rozhodnutí sporu v případě neživotního pojištění podat České obchodní inspekci ( nebo v případě životního pojištění finančnímu arbitrovi ( Jiné relevantní informace Kromě tohoto dokumentu v předsmluvní fázi obdržíte Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění, Sdělení klíčových informací k dalším investičním možnostem v rámci Vaší pojistné smlouvy, které jsou v nabídce tvůrce produktu, Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy spolu s modelaci pojištění ze softwaru pojistitele s předpokládaným průběhem podílového účtu vedeného k pojistné smlouvě a vývojem odkupného, dále obdržíte přílohy k pojistné smlouvě, zejména příslušné Pojistné podmínky, Oceňovací tabulky a Přehled poplatků a parametrů. Pokud toto sdělení klíčových informací obdržíte na jiném trvalém nosiči dat než na papíře nebo prostřednictvím internetových stránek,máte právo vyžádat si bezplatnou papírovou kopii. Klíčové informace o pojištění s investiční složkou jsou k dispozici k nahlédnutí, případně ke stažení na webových stránkách pojišťovny v sekci Životní a úrazové pojištění. Aniž by byla dotčena možnost ad hoc kontroly, toto sdělení klíčových informací je aktualizováno nejméně jednou za 12 měsíců. 3

10 SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Garantovaný fond Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž je investována část zaplaceného pojistného. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty. Produkt: investiční složka pojištění - Garantovaný fond Tvůrce produktu investičního životního pojištění: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/23, Praha 8, Česká republika, identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433 (dále též ČPP, pojistitel nebo pojišťovna ) Kontaktní údaje: Adresa pro zasílání korespondence: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, P. O. BOX 28, Modřice web: klientská linka: Dohledovým orgánem je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 ( Toto Sdělení klíčových informací bylo vypracováno dne Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný. O jaký produkt se jedná? Typ: Vnitřní fond pojišťovny, který se řídí zákonem o pojišťovnictví vč. navazujících prováděcích vyhlášek. Cíle: Cílem investiční složky je dosahovat výnosy odpovídající výnosům kapitálového životního pojištění. Minimální výše růstu ceny podílové jednotky je garantována ve výši 0,1% p.a.. Aktuální výše zhodnocení je vyhlášena v Přehledu poplatků a parametrů. Pro koho je produkt určen: Investiční složka je určena pro investory, kteří nechtějí podstupovat zvýšené finanční rizika a je pro ně vyhovující forma investování s garantovanou výší růstu podílové jednotky. Pojistné plnění: Informace o pojistném plnění jsou k dispozici v dokumentu Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění. Pojistná doba: Informace o pojistné době jsou k dispozici v dokumentu Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění. Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? Souhrnný ukazatel rizik (SRI) Nízké riziko Obvykle nižší výnosy Vysoké riziko Obvykle vyšší výnosy Zařadili jsme rizikovost fondu do třídy 3, což odpovídá středně nízkému riziku. Upozornění: Poměr rizika a výnosů vychází z historických dat, nemůže proto být spolehlivým vodítkem poměru rizika a výnosů v budoucnosti a dále se může v průběhu času měnit. Klasifikace fondu se může v budoucnu měnit, nelze ji garantovat. Ani fond náležící do kategorie 1 není zcela bezrizikovou investicí. Účelem souhrnného ukazatele rizik je poukázat na potenciální výnos a riziko spojené s investicí do fondu. Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů. Uvedený ukazatel rizik předpokládá dobu držení investiční složky jeden rok. V SRI je zohledněno kreditní riziko tvůrce produktu investičního životního pojištění. Investiční složka nenese měnové riziko. Retailový investor může ztratit část investovaného kapitálu. Jiná rizika nezohledněná v SRI: Operační riziko se realizuje v podobě ztrát plynoucích z nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí. Riziko vypořádání je spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů z důvodů neplnění protistrany nebo z důvodů omezení likvidity, např. pozastavení odkupování podílových listů podkladových fondů. Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnují především riziko koncentrace (přímá nebo zprostředkovaná vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), právní riziko, politické riziko apod. Scénáře výkonnosti Investiční složky (po zahrnutí poplatků do úrovně Investičního manažera) Ročně investovaná částka (Kč): 1 000,00 Typ investice: Pravidelná Investice (1000 Kč) Scénáře Nepříznivý scénář Umírněný scénář (Doporučená doba držení) 1 rok Kumulovaná investovaná částka 1 000, ,1% ,0% 1

11 Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat podle různých scénářů během doporučené doby držení za předpokladu, že investujete prostřednictvím investičního životního pojištění Kč ročně. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na datech z minulosti a nejsou přesným ukazatelem. Odkaz na tyto podklady naleznete na v záložce pro produkt investičního životního pojištění. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si investici ponecháte. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady podkladového aktiva, nezahrnují ale náklady produktu investičního životního pojištění (viz Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění). Vaše maximální ztráta by byla, kdybyste přišli o všechny své investice (zaplacené pojistné). Daňové předpisy České republiky mohou ovlivnit skutečnou výši vyplácené částky Graf - scénáře výkonnosti Doporučená doba držení (1 rok) Nepříznivý scénář Umírněný scénář Co se stane, když ČPP není schopna uskutečnit výplatu? Podílové jednotky podílového účtu vedeného u pojistné smlouvy slouží pouze pro evidenci v rámci investičního životního pojištění a nejsou podílovými listy, akciemi či jinými investičními nástroji. Nevlastníte tedy podkladová aktiva. Podkladová aktiva vlastní Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Za závazky vyplývající z pojištění ručí ČPP. Bezpečnost finančních prostředků vedených na podílovém účtu životního pojištění a dostatek finančních prostředků pojišťovny na výplatu pojistných plnění v případě pojistné události je regulována zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a podléhá dohledu České národní banky (ČNB). Bližší informace naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění. S jakými náklady je investice spojena? Více informací o nákladech spojených s investicí do produktu a s pojistnou smlouvou naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění a v Přehledu poplatků a parametrů pojištění, které jsou k dispozici na webových stránkách pojišťovny. Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně? Doporučená/minimální požadovaná doba držení: 1 rok. Důvody jsou popsány v kapitole Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? Možnosti a podmínky zrušení investice: Je li v pojistné smlouvě dohodnuta varianta možnost výběru z podílového účtu, máte právo požadovat prodej části podílových jednotek z účtu až do výše kladné hodnoty účtu ponížené o dosud neuhrazené pořizovací náklady a ponížené o poplatek dle platného Přehledu poplatků. Minimální výše výplaty je Kč. Prodej podílových jednotek je 1x za pojistný rok zdarma, každý další prodej je zpoplatněný dle Přehledu poplatků a parametrů pojištění částkou 50 Kč. V případě, že je hodnota účtu nižší, než doposud neuhrazené pořizovací náklady, nebo je dokonce záporná, není možné prodej části podílových jednotek realizovat. Období, kdy je možné žádat o výběr části podílových jednotek, je individuální pro každou pojistnou smlouvu. Je li obsah pojistné smlouvy orientován převážně na krytí rizik, pak prodej části podílových jednotek lze zpravidla realizovat až v druhé polovině pojištění, tedy třeba až po patnácti letech držení produktu. Důsledky zrušení investice: Prodej částí podílových jednotek nemá vliv na sjednané parametry hlavního pojištění, ale může ovlivnit výši pojistného plnění při smrti prvního pojištěného, je li dohodnutá varianta plnění vyšší z obou hodnot pojistná částka pro případ smrti nebo výše podílového účtu. Prodejem podílových jednotek ztratíte výhodu daňové uznatelnosti placeného pojistného a dojde k ponížení stavu účtu. Jakým způsobem mohu podat stížnost? Stížnost ohledně konkrétního produktu nebo na jednání pojistitele či zprostředkovatele lze podat písemně (poštou nebo e mailem), telefonicky anebo osobně na kterémkoliv obchodním místě pojišťovny uvedeném na webových stránkách mista/. Adresa pro zasílání stížností: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, P. O.BOX 28, Modřice web: klientská linka: Pokud pro Vás stanovisko pojistitele ke stížnosti není uspokojivé, můžete stížnost postoupit dohledovému orgánu České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1, ( Spory s pojistitelem lze řešit soudně nebo mimosoudně. V případě soudního řešení sporu lze návrh na rozhodnutí sporu uplatnit u příslušného soudu. Mimosoudně lze návrh na rozhodnutí sporu v případě neživotního pojištění podat České obchodní inspekci ( nebo v případě životního pojištění finančnímu arbitrovi ( Jiné relevantní informace Kromě tohoto dokumentu v předsmluvní fázi obdržíte Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění, Sdělení klíčových informací k dalším investičním možnostem v rámci Vaší pojistné smlouvy, které jsou v nabídce tvůrce produktu, Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy spolu s modelaci pojištění ze softwaru pojistitele s předpokládaným průběhem podílového účtu vedeného k pojistné smlouvě a vývojem odkupného, dále obdržíte přílohy k pojistné smlouvě, zejména příslušné Pojistné podmínky, Oceňovací tabulky a Přehled poplatků a parametrů. Pokud toto sdělení klíčových informací obdržíte na jiném trvalém nosiči dat než na papíře nebo prostřednictvím internetových stránek,máte právo vyžádat si bezplatnou papírovou kopii. Klíčové informace o pojištění s investiční složkou jsou k dispozici k nahlédnutí, případně ke stažení na webových stránkách pojišťovny v sekci Životní a úrazové pojištění. Aniž by byla dotčena možnost ad hoc kontroly, toto sdělení klíčových informací je aktualizováno nejméně jednou za 12 měsíců. 2

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Progresivní porfolio Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž je

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Dynamické portfolio Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž je

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Dynamické porfolio Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž je

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Balancované portfolio Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k Investičnímu životnímu pojištění Štístko Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o produktu investičního životního pojištění. Produkt umožňuje investovat část finančních

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k Investičnímu životnímu pojištění EVOLUCE PLUS Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o produktu investičního životního pojištění. Produkt umožňuje investovat část

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k Investičnímu životnímu pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o produktu investičního životního pojištění. Produkt umožňuje investovat

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění FORTE Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění FORTÍK Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění BEZ OBAV Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál.

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění ZFP ŽIVOT + Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Sdělení klíčových informací pro Dynamické portfolio Conseq Generali (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Dynamické portfolio Conseq Generali (běžné pojistné) pro Dynamické portfolio Conseq Generali (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 5. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Specifické informace o fondech

Specifické informace o fondech Specifické informace o fondech Investiční životní pojištění TOP Comfort (SIF) ÚČEL V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o jednotlivých investičních fondech, do kterých je možné v rámci produktu

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Specifické informace o fondech

Specifické informace o fondech Specifické informace o fondech Investiční životní pojištění Kumulativ MAX II (SIF) ÚČEL V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o jednotlivých investičních fondech, do kterých je možné v rámci produktu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 12/2017 ŽP-KID-MJP-0002

Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 12/2017 ŽP-KID-MJP-0002 16 Sdělení klíčových informací Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 12/2017 ŽP-KID-MJP-0002 Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace

Více

Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investičním fondem.

Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investičním fondem. Sdělení klíčových informací 1 Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 10/2018 ŽP-KID-MJP-0003 Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Brožura pojistných fondů

Brožura pojistných fondů Brožura pojistných fondů Název ho fondu: NOVIS ETF Akciový Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS pojišťovna (NOVIS Poisťovňa a.s.) Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1.

Více

Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 12/2016

Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 12/2016 Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 12/2016 verze ŽP-KID-ML-0001 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ Dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojistná plnění Neexistují.

Pojistná plnění Neexistují. SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 3. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Pojistná plnění Neexistují.

Pojistná plnění Neexistují. SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 4. 2018 Část A.

Více

SCÉNAŘE VÝKONNOSTI Jednorázové pojistné 1 rok 10 let

SCÉNAŘE VÝKONNOSTI Jednorázové pojistné 1 rok 10 let Název ho fondu: NOVIS ETF Akciový Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS pojišťovna (NOVIS Poisťovňa a.s.) Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1. leden 2018. O jaký pojistný

Více

O jaký produkt se jedná?

O jaký produkt se jedná? 9821 07/2019 Sdělení klíčových informací 1 Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 07/2019 (KID-ŽPI-MŽ2-0003) Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část

Více

Informace k. Investičnímu životnímu pojištění OK1 PLUS

Informace k. Investičnímu životnímu pojištění OK1 PLUS PLATNÉ OD 1. 5. 2018 Informace k Investičnímu životnímu pojištění OK1 PLUS Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy Sdělení klíčových informací Informace o zpracování osobních údajů v pojištění

Více

Informace k. Investičnímu životnímu pojištění OK1 PLUS

Informace k. Investičnímu životnímu pojištění OK1 PLUS VERZE OD 27. 9. 2018 Informace k Investičnímu životnímu pojištění OK1 PLUS Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy Sdělení klíčových informací Informace o zpracování osobních údajů v pojištění

Více

Soubor pojistných podmínek. + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy + Sdělení klíčových informací + Informace o zpracování osobních údajů

Soubor pojistných podmínek. + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy + Sdělení klíčových informací + Informace o zpracování osobních údajů Soubor pojistných podmínek + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy + Sdělení klíčových informací + Informace o zpracování osobních údajů verze 09/2018 platnost od 27. 9. 2018 DŮLEŽITÉ INFORMACE

Více

Informace k. Investičnímu životnímu pojištění EVOLUCE PLUS

Informace k. Investičnímu životnímu pojištění EVOLUCE PLUS VERZE OD 27. 9. 2018 Informace k Investičnímu životnímu pojištění EVOLUCE PLUS Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy Sdělení klíčových informací Informace o zpracování osobních údajů v pojištění

Více

INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS Soubor pojistných podmínek + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy + Sdělení klíčových informací + Informace o zpracování osobních údajů verze 09/2018

Více

O jaký produkt se jedná?

O jaký produkt se jedná? 5/2018 Sdělení klíčových informací 1 Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 10/2017 (KID-ŽPI-MŽ2-0001) Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

MAXIMUM (R)EVOLUTION PLUS

MAXIMUM (R)EVOLUTION PLUS MAXIMUM (R)EVOLUTION PLUS Soubor pojistných podmínek + Informace pro zájemce uzavření pojistné smlouvy + Sdělení klíčových informací + Informace o zpracování osobních údajů verze 09/2018 platnost od 27.

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS Soubor pojistných podmínek + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy verze 04/2018 platnost od 1. 4. 2018 DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace

Více

Sdělení klíčových informací pro Generali Fond nových ekonomik (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Generali Fond nových ekonomik (běžné pojistné) Sdělení klíčových informací pro Generali Fond nových ekonomik (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se

Více

Informace k. Investičnímu životnímu pojištění ŠTÍSTKO

Informace k. Investičnímu životnímu pojištění ŠTÍSTKO VERZE OD 27. 9. 2018 Informace k Investičnímu životnímu pojištění ŠTÍSTKO Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy Sdělení klíčových informací Informace o zpracování osobních údajů v pojištění

Více

O jaký produkt se jedná?

O jaký produkt se jedná? 5/2018 Sdělení klíčových informací 1 Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 10/2017 (KID-ŽPI-MŽ2-PROF-0001) Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o

Více

Scénáře výkonnosti Podrobné informace o NOVIS Pojistných fondech najdete i v jednotlivých statutech k jednotlivým interním fondům.

Scénáře výkonnosti Podrobné informace o NOVIS Pojistných fondech najdete i v jednotlivých statutech k jednotlivým interním fondům. Název pojistného fondu: NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS Poisťovňa a.s., Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02, Bratislava prostřednictvím NOVIS Poisťovňa

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi V tomto sdělení investor nalezne

Více

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací Sdělení klíčových informací KID 2018/03 Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Sdělení klíčových informací pro Prémiový vyvážený fond (jednorázové pojistné) 12/2016

Sdělení klíčových informací pro Prémiový vyvážený fond (jednorázové pojistné) 12/2016 Sdělení klíčových informací pro Prémiový vyvážený fond (jednorázové pojistné) 12/2016 ŽP-KID-MJP-0001 UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ PRODUKT Dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu

Více

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací Sdělení klíčových informací Strana Akciové investiční portfolio Generali 3 Dluhopisové investiční portfolio Generali 9 Investice vyhlašovaná Generali 15 Dynamické portfolio Conseq Generali 21 C-QUADRAT

Více

BROŽURA POJISTNÝCH FONDŮ

BROŽURA POJISTNÝCH FONDŮ BROŽURA POJISTNÝCH FONDŮ powered by Brožura pojistných fondů Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1. říjen 2018 Název pojistného fondu: NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací Životní pojištění AEGON Sdělení klíčových informací V tomto sdělení naleznete klíčové informace o pojistném produktu s investiční složkou. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Conseq Private Invest vyvážené portfolio INVESTIČNÍ STRATEGIE

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Conseq Private Invest vyvážené portfolio INVESTIČNÍ STRATEGIE KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Conseq Private Invest vyvážené portfolio Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 CONSEQ PRIVATE INVEST DYNAMICKÉ PORTFOLIO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A O JEHO OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM platný od 1. 10. 2009 Část A. Poplatky za vedení účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

Sdělení klíčových informací pro C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t) (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t) (běžné pojistné) pro C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t) (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010 CONSEQ OPPORTUNITY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A O JEHO OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI V tomto sdělení

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS Soubor pojistných podmínek + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy verze 01/2018 platnost od 1. 1. 2018 DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace

Více

Sdělení klíčových informací pro Partners Universe 6 (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Partners Universe 6 (běžné pojistné) pro Partners Universe 6 (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový materiál.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou

Více

Sdělení klíčových informací pro Partners Universe 10 (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Partners Universe 10 (běžné pojistné) pro Partners Universe 10 (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový materiál.

Více

Sdělení klíčových informací pro Partners 7 Stars (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Partners 7 Stars (běžné pojistné) pro Partners 7 Stars (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový materiál.

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ GARDE

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ GARDE SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ GARDE (běžné pojistné) verze 12/2017 Obsah Produkt Garde 1 Investiční strategie Peněžní trh 4 Investiční strategie Dluhopisy 6 Investiční strategie Akcie světové

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Investiční strategie. Rizikový profil CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Investiční strategie. Rizikový profil CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi V tomto sdělení

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. prosince 2016 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) pro sazbu 7 BN platný ke dni Příloha č. 6 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU RIZIKOVKA RIZIKOVKA Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PRO RIZIKOVKU PLATNOST OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky Správa pojištění POPLATKY VYBÍRANÉ

Více

Sdelení klícových informací pro pojištení Vision

Sdelení klícových informací pro pojištení Vision Sdelení klícových informací pro pojištení Vision (bežné pojistné) verze 12/2018 Obsah Produkt Vision 1 Investiční strategie Peněžní trh (11) 4 Investiční strategie Dluhopisy (12) 6 Investiční strategie

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění ZFP Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 29 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM4C) 07 Sazebník

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 31 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE PLUS

Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE PLUS Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy verze 12/2016 platnost od 1. 12. 2016 DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE (jednorázové pojistné) verze 12/2017 Obsah Produkt BalanceLife 1 Investiční strategie Dynamická strategie Amerika 4 Investiční strategie Dynamická

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne číslo nabídky 18.1.217 1. pojištěný Příjmení a jméno: Hokejista Karel Datum narození / RČ: 23.7.1978 Pohlaví: Muž

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 7. 2012 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou jsou poplatky

Více