VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

2 OBSAH Obsah Pa r slov ú vodem 1 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce Ekonomicke a statisticke úkazatele 5 Na kúp knihovního fondú v roce 2013 oc ima akvizice (zpracovala Hana Vaníc kova ) 7 Pa r ohle dnútí, aneb pr íjemna setka va ní (zpracovala Mgr. Martina Bic íkova ) 9 Ten vers si tis e r íka m 2013 (zpracovala Lenka Frankovicova ) Univerzita volne ho c asú v roce 2013 (zpracovala Bc. Lúcie Macha c kova ) 13 Regiona lní fúnkce Me stske knihovny Kútna Hora v roce 2013 (zpracovala Lenka Frankovicova ) 16 Rok 2013 v de tske m odde lení kútnohorske knihovny (zpracovala Bc. Zdenka Rytinova ) 18 Noc literatúry 2013 (zpracovala Mgr. Martina Bic íkova ) 20 Maraton c tení (zpracovala Jitka Dús kova ) 21 Br ezen me síc c tena r ú 2013 (zpracovala Mgr. Martina Bic íkova ) 22 Búdova evergreen, ale moz na úz va z ne svíta.(zpracovala Mgr. Gabriela Jarkúlis ova ) 28 Ne co na za ve r 34

3 PÁR SLOV ÚVODEM Pa r slov ú vodem VÁŽENÉ A MILÉ, VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, NÁVŠTĚVNÍCI, SYMPATIZANTI A FANDOVÉ ČTENÍ, KNÍŽEK A KNIHOVNY, ope t se setka va me nad vy roc ní zpra voú a bilancújeme období, ktere je nena vratnoú minúlostí. Vz dy nad kompletací vy roc ní zpra vy znovú z asnú, jak rychle lze pozapomínat na dennodenní z ivotní i pracovní momenty. A jsem ra da, z e si tr eba pra ve vy roc ní zpra voú ty chvíle a ta setka ní mohú s va mi pr ipomenoút. Letos ní vy roc ní zpra vú jsme pr ipravili ope t spolec ne. Me kolegyne popisújí na na sledújících r a dcích vz dy to, co je v prú be hú rokú 2013 nejvíc oslovilo, co dalo nejvíc pra ce nebo co se proste nejvíc líbilo. Samozr ejme, z e jsme pro Va s nakúpovali nove kníz ky, nova ce de c ka, nove c asopisy více se tomú ve núje kolegyne Hana Vaníc kova, ktera je hlavní akvizite rkoú kútnohorske knihovny. Zopakovali jsme oblíbene projekty Br ezen me síc c tena r ú, Ty den knihoven, Krajsky festival úme lecke ho pr ednesú Ten vers si tis e r í ka m i s regiona lním pr edkolem, pozvali jsme LISTOVA NI s Lúka s em Hejlíkem. Podrobne ji se te mto aktivita m ve nújí tr eba Jitka Dús kova a Lenka Frankovicova. Zorganizovali jsme dals í semestry Univerzity volne ho c asú, a to hned s ne kolika te maty více Bc. Lúcie Macha c kova. Pozvali jsme r adú zajímavy ch lidí spisovatele, ilústra tory, herce, novina r e, cestovatele. Zkúsili jsme najít nove formy zajímave prezentace c tení, prvne jsme napr íklad ve spolúpra ci s C esky mi centry organizovali NOC LITERATURY, zkúste si o tom pr ec íst pa r r a dek Mgr. Martiny Bic íkove. Samozr ejme jsme se ve novali take de tem, a to nejvíc v nas em odde lení pro de ti. Svú j pohled nabízí Bc. Zdenka Rytinova, knihovnice tohoto odde lení. No a jaka by to bylo vy roc ní zpra va bez c ísel? Nabízí me take ekonomicke a statisticke úkazatele, popís eme na vs te vnost, vy pú jc nost i vy te z nost míst. No a pa r stra nek ve nújeme take pla nú rekonstrúkce ZS Jana A mose Komenske ho pro ú c ely knihovny. Nezapomeneme na pla ny rokú Tak pr íjemne poc tení a v knihovne brzy na vide noú. Mgr. Gabriela Jarkúlis ova r editelka Stra nka 1

4 CO SE DĚLO, ANEB POŘADY, BESEDY, PŘEDNÁŠKY V ROCE 2013 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce 2013 UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU: KUTNÁ HORA 19.STOLETÍ Leden Divadlo v Kutné Hoře / Miroslav Štrobl Umění v Kutné Hoře /Mgr. Aleš Rezler Únor Nevěstince v Kutné Hoře / Mgr. Eva Francová Literární procházka / Lenka Frankovicová Březen Jak se v Kutné Hoře léčilo / MUDr. Bohuslav Procházka Duben Zapomenuté spolky / PhDr. Jana Vaněčková Výstava v Tylově domě / Móda v 19. stol. Květen Sokol + Archeologický sbor Vocel / PhDr. Drahomíra Nováková Podnikání v Kutné Hoře / PhDr. Pavel Novák Červen Architektura v Kutné Hoře / PhDr. Aleš Pospíšil Procházka kolem významných soch / Bc. Josef Kremla Stra nka 2

5 CO SE DĚLO, ANEB POŘADY, BESEDY, PŘEDNÁŠKY V ROCE 2013 CYKLUS NAUČNÝCH PŘEDNÁŠEK ČESKÉ FILMOVÉ A TELEVIZNÍ NEBE Nejslavnější filmy v historii české kinematografie/ Jaroslav Sedláček Animovaný film / Aurel Klimt Filmy natočené v Kutné Hoře / Veronika Lebedová Česká televize / Přemysl Čech Mraky nad Barrandovem / Stanislav Motl LISTOVÁNÍ projekt scénického čtení s Lukášem Hejlíkem Slovo boží (Kari Hotakainen) Ekonomie dobra a zla (Tomáš Sedláček) Už je tady zas (Tim Vermes) CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY Indonésie / Martin Starý Náš osudový Madagaskar / Monika a Jirka Vackovi AUTORSKÁ ČTENÍ Dominik V. Spudil Osud prostých očí Pavel Hlušička autistický básník Radek Malý držitel ceny Magnesia Litera Martina Břečková moderní poezie Michal Viewegh Můj život po životě Stra nka 3

6 CO SE DĚLO, ANEB POŘADY, BESEDY, PŘEDNÁŠKY V ROCE 2013 VÝSTAVY : Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme (Klub přátel červenobílé hole) Barevný svět pro děti a jiná zvířata (výstava knižních ilustrací Patricie Koubské) BESEDY S OSOBNOSTÍ Richard Papík / Strategie práce s informacemi Lukáš Provaz / Čestní občané Kutné Hory Ivan Zmatlík / Povídání o Heleně Zmatlíkové Ludvík Hess / Babybox A CO JEŠTĚ Ten verš si tiše říkám regionální kolo recitační přehlídky dospělých Noc s Andersenem Noc literatury Týden knihoven Halloween na knihovní půdě Den poezie Den pro dětskou knihu Stra nka 4

7 EKONOMICKÉ A STATISTICKÉ UKAZATELE Ekonomicke a statisticke úkazatele Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí výroční zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem. EKONOMICKE UKAZATELE Výnosy celkem ,46 Tržby za vlastní výkony ,56 Příspěvky a dotace z rozpočtu kraje a státu ,- Příspěvky a dotace z rozpočtu obce ,- Osobní náklady - mzdy ,- z toho RF ,50 Osobní náklady zdravotní a soc. pojištění ,- z toho RF ,75 Zákonné sociální náklady ,50 Náklady na pořízení knihovního fondu ,60 Náklady na nákup a předplatné periodik ,67 Odpisy dlouhodobého majetku ,- STATISTICKÉ UKAZATELE KNIHOVNÍ FOND Stav knihovního fondu k Z toho naučná literatura beletrie (krásná literatura) zvukové dokumenty zvukově obrazové dokumenty 122 elektronické dokumenty 653 Počet exemplářů docházejících periodik 106 Přírůstky STATISTICKÉ UKAZATELE - UŽIVATELÉ Návštěvníci knihovny celkem z toho fyzické návštěvy z toho návštěvníci využívající internet Návštěvníci kulturních akcí Návštěvníci vzdělávacích akcí Návštěvníci on-line služeb Stra nka 5

8 EKONOMICKÉ A STATISTICKÉ UKAZATELE Registrovaní uživatelé Registrovaní uživatelé do 15 let 795 STATISTICKÉ UKAZATELE- VÝPŮJČKY Výpůjčky celkem naučná literatura dospělým krásná literatura dospělým naučná literatura dětem krásná literatura dětem periodický tisk zvukové dokumenty zvukově obrazové dokumenty 285 Stra nka 6

9 NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2013 OČIMA AKVIZICE (ZPRACOVALA HANA VANÍČKOVÁ ) Na kúp knihovního fondú v roce 2013 oc ima akvizice (zpracovala Hana Vaníc kova ) PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU CELKEM (TJ. VČETNĚ KNIHOVNÍCH JEDNOTEK PRO VÝMĚNNÝ FOND URČENÝ VESNICKÝM KNIHOVNÁM KNIHOVNÍCH JEDNOTEK Z TOHO KNIH z toho koúpí knihovních jednotek jiny zpú sob nabytí knihovních jednotek (napr, ú c ast v projektú C eska knihovna) PŘÍRŮSTEK DLE LOKACÍ (TJ. ODDĚLENÍ, KDE JE KNIHA K DISPOZICI) 1. Oddělení pro dospělé čtenáře svazků 802 titúlú naúc ne literatúry titúlú beletrie 2. Oddělení pro mládež 544 svazků 78 titúlú naúc ne literatúry 466 titúlú beletrie 3. Hudební oddělení, cizojazyčná literatura, příruční fond, regionální literatura 166 svazků 101 titúlú naúc ne literatúry 58 titúlú beletrie 7 titúlú literatúry pro de ti 4. Pobočka sídliště 143 svazků 11 titúlú naúc ne literatúry 73 titúlú beletrie 59 titúlú pro de ti 5. Výměnný fond 1150 svazkú 232 titúlú naúc ne literatúry 778 beletrie 140 titúlú pro de ti Stra nka 7

10 NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2013 OČIMA AKVIZICE (ZPRACOVALA HANA VANÍČKOVÁ ) AKVIZICE 2013 Z HLEDISKA JAZYKOVÉHO ČLENĚNÍ 1 titúl ve francoúzs tine 1 titúl v latine 3 titúly ve s pane ls tine 5 titúlú ve slovens tine 9 titúlú v ne mc ine 26 titúlú v anglic tine DISTRIBUTOŘI, DODAVATELÉ OPA Praha Pemic Ostrava Krameriova Havlíc kú v Brod Albatros Media Nakladatelsky servis Str edoklúky Drtivou většinu knihovních jednotek nakupujeme pouze v 1 exempláři, u knih, kde je avizován velký zájem čtenářů pak nákup zdvojujeme i ztrojujeme v roce 2013 např. u triologie Padesát odstínů V oblasti nákupu audiovizuálních dokumentů, map či zvukových knihovních dokumentů pak nakupujeme pouze 1 exemplář daného dokumentu. Stra nka 8

11 PÁR OHLÉDNUTÍ, ANEB PŘÍJEMNÁ SETKÁVÁNÍ (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Pa r ohle dnútí, aneb pr íjemna setka va ní (zpracovala Mgr. Martina Bic íkova ) FILMOVÉ A TELEVIZNÍ NEBE Jarní období jsme záměrně věnovali televizi a zákulisí tohoto zajímavého mediálního prostoru, vždyť československá televize slavila své 60. narozeniny. Připravili jsme tedy cyklus přednášek, téma rozšířili ještě o film, pozvali zajímavé osobnosti a Vás, naše čtenáře. A že bylo co a koho poslouchat : Jaroslav Sedláček : Nejslavnější filmy v historii české kinematografie Filmovy públicista, dramatúrg a vysokos kolsky pedagog, od c ervence 2012 pú sobí jako hlavní dramatúrg Filmove ho centra C eske televize. Byl odborny m redaktorem Lexikonú c eske ho filmú, Kroniky filmú a dals ích knih a públikací, odborny m poradcem za bavne ho televizní ho por adú Novy Videostop, dramatúrgem c tyr r ad televizního seria lú Krimina lka Ande l, ktery byl v roce 2010 nominova n na cenú Elsa, scena ristoú dvacetidílne ho dokúmenta rního cyklú Rozmarna le ta c eske ho filmú (2011) Aurel Klimt: Český animovaný film Vystúdoval Katedrú animovane tvorby na Filmove a televizní fakúlte Akademie mú zicky ch úme ní v Praze. Nejprve se ve noval kreslene animaci, posle ze v atelie rú Radka Pilar e videoartú a od tr etího roc níkú pod vedení m tvú rce slavny ch Medve dú od Kolína profesora Br etislava Pojara pixilaci a loútkove animaci. Za svoú tvorbú získal vysoka doma cí i mezina rodní ocene ní, vc etne nominace na stúdentske ho Oskara Veronika Lebedová : Filmy natáčené v Kutné Hoře R editelka Me stske ho Tylova divadla v Kútne Hor e, c lenka Ochotnicke ho spolkú Tyl a kútnohorska patriotka se pode lila o sve znalosti v oblasti filmove tvorby spojene ne jak s Kútnoú Horoú Přemysl Čech : Česká televize včera a dnes Redaktor, modera tor ekonomicke redakce C eske televize, aútor knihy Objektiv s ú sme vem. C eske televizní prostr edí zna velmi dobr e, na rú zny ch pozicích pracúje v C eske televizi úz od rokú 1981 a jeho soúc asnoú dome noú je pr edevs ím zahranic ní ekonomika Stanislav Motl: Mraky nad Barrandovem Stanislav Motl vystúdoval str ední ekonomickoú s kolú, posle ze Fakúltú z úrnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Jako novina r zac al públikovat na poc a tkú 70. let v regiona lních novina ch, ve ktery ch pú sobil deset let. Pozde ji byl reporte rem v c asopisech Sve t v obrazech, Signa l, Reflex. Zna m je zejme na knihami s historickoú te matikoú, ktere se pr eva z ne ty kají období drúhe sve tove va lky. Od rokú 1995 byl jedním z reporte rú investigativní ho por adú Na vlastní oči televize Nova. Stra nka 9

12 PÁR OHLÉDNUTÍ, ANEB PŘÍJEMNÁ SETKÁVÁNÍ (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Od rokú 2010 pr ipravúje v C ro 2 svú j aútorsky por ad s na zvem Stopy, fakta, tajemství, ktery dostal i televizní podobú.v minúlosti byl reporte rem v ne kolika va lec ny ch konfliktech. Stanislav Motl Přemysl Čech Jaroslav Sedláček Stra nka 10

13 TEN VERŠ SI TIŠE ŘÍKÁM 2013 (ZPRACOVALA LENKA FRANKOVICOVÁ) Ten vers si tis e r íka m 2013 (zpracovala Lenka Frankovicova ) Již sedmý ročník regionální (okresní) přehlídky uměleckého přednesu so lovy ch recita torú od 15 let se úskútec nil , a to ve Spolkove m dome v Kútne Hor e. Pr edstavilo se celkem 19 ú c astníkú ze str edních s kol a úc ilis ť kútnohorske ho regionú. Sve texty pr ednesli za stúpci ZUS C a slav, SOS a SOUR Kútna Hora, SPgS C a slav, SZS C a slav, Gymna ziúm Sv. Vors ily, SPS Kútna Hora, SPS a OA C a slav). Do krajske ho kola postoúpili Barbora Nac eradska a Michal Smrkovsky, Vendúla Pechova a Vít Bartos ic si pak odnesli úzna ní poroty. Ta pracovala ve sloz ení Nina Martí nkova (herec ka a pedagoz ka), Martina Longinova (lektorka úme lecke ho pr ednesú, pedagoz ka) a Zúzana Trnkova (c lenka Ochotnicke ho spolkú Tyl a lektorka divadelní s kolic ky). Krajský festival uměleckého přednesu, ktery je take krajsky m postúpovy m kolem celosta tní pr ehlídky Wolkrú v Proste jov, byl zaha jen vystoúpením Divadla POINT z Prostějova v jejich představení Nahý Wolker. Pr edstavení jsme úmístili do prostor Gymna zia Jir ího Ortena a de j hry, sestaveny z ba sní, dopisú a deníkovy ch pozna mek, pohybújící se mezi sne ním a realitoú, doplne ny zhúdebne ny mi texty, tak shle dla zaplne na aúla kútnohorske ho gymna zia. Samotná krajská přehlídka pak proběhla v prostora ch Galerie Str edoc eske ho kraje (GASK). Do tr í kategorií se pr ihla silo 29 recita torú z rú zny ch c a stí Str edoc eske ho kraje. Sve za stúpce tú me l napr. Benes ov, Lysa nad Labem, Me lník, Mlada Boleslav, Sedlc any nebo Kolí n c i Kútna Hora a C a slav. Porota pracovala ve sloz ení Martina Delis ova (herec ka), Zlata Hoús kova (laúrea tka WP) a Libor Vacek (lektor hlasove vy chovy, c len odborne rady ARTAMA pro úme lecky pr ednes). Do celostátního kola přehlídky Wolkerův Prostějov poslala porota v 1.kategorii (15 17 let) Adama Kubína z Mladé Boleslavi, Vojtěcha Poživila z Čáslavi a Martina Řeháka z Kolína. V 2.kategorii potom Vojtěcha Nezbedu z Čáslavi, Lukáše Pulce z Mladé Boleslavi a Martinu Jalůvkovou z Benešova. Stra nka 11

14 Stra nka 12

15 UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU V ROCE 2013 (ZPRACOVALA BC. LUCIE MACHÁČKOVÁ) Univerzita volne ho c asú v roce 2013 (zpracovala Bc. Lúcie Macha c kova ) Univerzitú volne ho c asú jsme poprve samostatne kútnohorske knihovne úspor a dali na podzim rokú Tí m hlavním impúlsem pro na s byl za jem nas ich c tena r ú. Vzde la va ní bez ohledú na ve kove kategorie pochopitelne podporújeme, vní ma me to jako jednú z nas ich za kladních a velmi dú lez ity ch fúnkcí. A jsme ra di, z e na s tímto zpú sobem vní mají nejen nas i c tena r i, ale i obc ane me sta Kútne Hory obecne. Loka lní historie byla te matem nejz a dane js ím. To, z e Kútna Hora byla ve str edove kú me stem str íbrny m, je vs eobecne zna mo, túto c a st historie nas eho me sta jsme ope t pr ipomínat nechte li. Zamy s leli jsme se nad historií trochú mlads í. Kolik toho vlastne víme o Kútne Hor e 19. století? Jake vy znamne osobnosti ji pr edstavovaly? Jak se vyvíjelo úme ní a kúltúra? Jaky byl kútnohorsky spolkovy z ivot nebo jak vypadala le kar ska pe c e? Ota zek bylo mnoho. A na pady tedy take. Oslovili jsme lektory, o ktery ch jsme byli pr esve dc eni, z e búdoú za rúkoú kvality a nas e poslúchac e doka z í zaújmoút. Nama tkoú vybíra m Mgr. Ivana Baúera, PhDr. Pavla Nova ka, Mgr. Ales e Rezlera nebo Mgr. Evú Francovoú. První cyklús osmi pr edna s ek na te ma Kútna Hora v 19. století probíhal od listopadú 2012 do ú nora 2013, vz dy dvakra t v me síci, s c asovoú dotací 120 minút na kaz doú pr edna s kú. Za jem o tento typ pr edna s ek byl velky. Jen na s mrzelo, z e nebylo v nas ich sila ch vyhove t vs em, kter í me li za jem a chúť se dozve de t ne co nove ho z historie me sta. Knihovna bohúz el nema potr ebny prostor pro pr edna s ky a semina r e tohoto typú s ú c astí ve ts í nez 30 osob proste není moz na. Vzhledem k velke mú za jmú poslúchac ú se nabízelo pokrac ovat ve zvole ne m te matú, zdaleka totiz nebylo vyc erpa no. A tak v roce 2013 probe hly dals í dva cykly (jarní a podzimní ) úniverzity nad historií Kútne Hory v 19 století. Jarní semestr O úvod se postaral MUDr. Bohuslav Procházka. Provedl všechny poslúchače vývojem lékařské péče od dob starověkú až po 19. století. Přiblížil období epidemií, které Kútnoú Horú postihly, připomněl, na kterých místech byly postúpně zřizovány špitály, od cisteriáckého kláštera v Sedlci až po búdovú nemocnice na Pirknerově náměstí (dnešní domov důchodců) postavenou v 19. století. Se spolkovým životem Kútné Hory 19. století poslúchače seznámila PhDr. Jana Vaněčková. Zvláštní pozornost jsme věnovali archeologickémú sború Vocel a Sokolú. A co kútnohorské podnikání? Jak se vyvíjelo hospodářství po úpadkú dolování stříbra? Jaké manúfakrúry se začaly ve městě rozvíjet? Na všechny otázky odpověděl PhDr. Pavel Novák. Architektúrú města představil a přiblížil Mgr. Aleš Rezler. Jarní cyklús přednášek zakončil Bc. Josef Kremla. Připravil velmi příjemnoú a zajímavoú procházkú kolem pomníků a pamětních desek. Podzimní semestr Pr i první pr edna s ce jsme svoú pozornost soústr edili na 100 let skaútingú v Kútne Hor e. Lektorem na m byl odborník na slovo vzaty Mgr. Slavomil Janov, c len na c elnictva kmene dospe ly ch Júna ka, skaútsky historik a spolúaútor knihy Skaútske století. JUDr. Michal Dlouhý Ph.D., kútnohorsky roda k, spisovatel a historik vy konú bezpec nostní slúz by na nas em ú zemí, pr ijel pr edna s et o c etnících a c etnictvú. Nas i Stra nka 13

16 UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU V ROCE 2013 (ZPRACOVALA BC. LUCIE MACHÁČKOVÁ) poslúchac i byli take první, kdo si mohli koúpit nejnove js í titúl C etnicke poha dky pro dospe le. Na c etnictvo plynúle nava zal s te matem: Jak se v Kútne Hor e soúdilo JUDr. Milan Závurka Ph.D. Uz v jarním semetrú jsme se zaby vali hospoda r stvím a ekonomickoú schopností Kútne Hory. Na podzim jsme pokrac ovali pr edna s koú po stopa ch zanikly ch tova ren a PhDr. Pavel Novák byl ope t vy borny m lektorem. Ma me za jem spolúpracovat i s ostatními pame ťovy mi organizacemi ve me ste. Proto jsme vyúz ili toho, z e C eske múzeúm str íbra pr ipravilo vy stavú o historii školství na Kútnohorskú a poz a dali pana Bc. Josefa Kremlu o pr edna s kú na toto te ma. A nemohli jsme zapomenoút ani na na s, na knihovníky. Vz dyť ver ejne knihovnictví se nejvíce rozví jelo pra ve v 19. století. Tomúto te matú se ve novala r editelka kútnohorske knihovny Mgr. Gabriela Jarkulišová pr i dals í pr edna s ce. I na sledújící setka ní poslúchac ú UVC bylo spojene s knihami. Litera rní Kútnoú Horoú velmi poútavy m zpú sobem provedla paní Lenka Frankovicová. Podzimní cyklús úzavr el ope t PhDr. Pavel Novák nad kútnohorskoú dopravoú 19. století. Na za ve r kaz de ho cyklú por a da me maloú slavnost, pr i ktere ú c astníci obdrz í certifika t o absolvova ní kúrzú. Nas ím za me rem je, aby tento okamz ik byl pro vs echny zú c astne ne opravdú vy jimec ny. Vybíra me zajímava místa - Kamenny dú m, Spolkovy dú m, knihkúpectví Kosmas- a pr ipravújeme program tak, abychom vytvor ili pr íjemnoú atmosfe rú. Kúrzy úniverzity volne ho c asú jsoú vz dy plne obsazeny a jsoú dnes nedílnoú soúc a stí c innosti Me stske knihovny v Kútne Hor e. Stra nka 14

17 UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU V ROCE 2013 (ZPRACOVALA BC. LUCIE MACHÁČKOVÁ) Mgr. Ivan Baúer pr i ú vodní lekce UVC 2013 Stra nka 15

18 REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA V ROCE 2013 (ZPRACOVALA LENKA FRANKOVICOVÁ) Regiona lní fúnkce Me stske knihovny Kútna Hora v roce 2013 (zpracovala Lenka Frankovicova ) Regiona lní fúnkce pove r ene Me stske knihovny Kútna Hora za rok 2013 Zcela za sadním proble mem rokú 2013 byla naprostá nedostačující finanční podpora RF Středočeským krajem. To se projevilo absolútní m nedostatkem nových knih úrc eny ch pro male knihovny a omezením výjezdů metodiček. Hrozba ope tovne ho kra cení jiz tak nedostac újících financ ních prostr edkú úrc eny ch na vy kon RF, tedy i v regionú nas í pove r ene knihovny (Kútnohorsko, Kolínsko, Nymbúrsko, Pode bradsko-celkem 200 knihoven) na s pr ime lo obra tit se na starosty jednotlivy ch obcí, radního pro kúltúrú a na krajske zastúpitele s z a dostí o zva z ení te to sitúace a pr ípadny za sah na podporú RF. Díky snahám, pochopení a vstřícnosti všech oslovených byly finanční prostředky kraje dodatečně doplněny částkou 5 mil.kč. Současně bylo přislíbeno zvýšení financí i na rok příští. Zleps ení financ ní sitúace na m take úmoz nilo zac ít ve drúhe m pololetí s dú sledne js í metodickoú pomocí jednotlivy m knihovna m. Metodicke na vs te vy cca v rozsahú 20 minút nemohoú v ne ktery ch knihovna ch r es it jejich dloúhodobe proble my (v dúchú te chto poz adavkú by se me la take me nit koncepce RF v letech pr ís tích) a proto metodicke na vs te vy probíhají v r a dú dní a nikoliv hodin. V ra mci te to rozs ír ene metodicke pomoci jsme v knihovně v Záboří n/l. zaktúalizovali (9 000 sv.), c a stec ne zrevidovali, pr ebalili a zcela nove úspor a dali fond knihovny, vypracovali ú bytkovy seznam (o zhrúba o 4600 poloz ka ch) a úpravili pr estave ním mobilia r e vnitr ní prostory, zaúc ili v knihovnicky ch technika ch knihovnici (v dobe od za r í do prosince jsme ve novali knihovne 8 dní intenzivní pra ce - a pokračovali jsme ještě 3 další dny v roce Celkovoú aktúalizaci fondú jsme provedli take v knihovne v Libici (6000 sv.), úspor a dali a pr eznac ili fond, ktery postúpne katalogizújeme do knihovnicke ho programú REKS a opravújeme sta vající za znamy, pr ebalújeme knihy, úpravili jsme i vnitr ní prostory pr esúnem mobilia r e (v dobe od za r í do prosince jsme ve novali knihovne zatím 9 dní ). Revize sta le probíha, na ú bytkove m seznamú se pracúje. Pokračovali jsme ještě 3 další dny v roce 2014 a ještě pokračovat ve zpracovávání naučné literatury nějakou dobu budeme. V knihovne v Loučeni jsme zaktúalizovali a zrevidovali asi 3000 sv., úspor a dali fond a úkonc ili revizi jak klasicky, tak nastavili parametry ze za ve rú revize v Claviú (5 dnú intenzivní pra ce). V Činěvsi probe hla aktúalizace fondú (3500 sv.), v katalogizaci v REKSú byla provedena oprava za znamú a pr ir azení c a rovy ch ko dú do te doby zpracovany m kniha m, probe hlo zas kolení knihovnice v dals ích knihovnicky ch dovednostech (r azení literatúry - MDT, de tska ) a pro potr eby knihovny jsme vytvor ili sadú rozr aďovac ú knihovního fondú (3 dny). I pr es poc a tec ní proble my zpú sobene nedostatkem financí metodic ky vypravily 362 soúború, ve ktery ch bylo knih, najely více nez 8 tis. km, vyr es ily 329 knihovnicky ch proble mú formoú konzúltací (elektronicky, telefonicky, osobne ), poskytly 58 metodicky ch na vs te v pr í mo v konkre tních knihovna ch, rúkama jim pros lo na tr icet tisíc svazkú pr i aktúalizacích a revizích knihovního fondú, zaúc ily nove knihovnice, ať úz do klasicky ch knihovnicky ch technik nebo v pra ci s elektronicky m knihovnicky m Stra nka 16

19 REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA V ROCE 2013 (ZPRACOVALA LENKA FRANKOVICOVÁ) programem Claviús REKS (napr. v knihovne v Koúnicích, Opolanech, Pote ha ch, Tismicích, Sibr ine, By chorech ).. Asi nevíte, že za hodinu zkušená pracovnice zabalí 50 knih zreviduje 250 svazků zpracuje do elektronického knihovnického programu s následnou kontrolou 20 svazků 6-7 hodin trvá metodičce aktualizace knihovního fondu o svazcích Stra nka 17

20 ROK 2013 V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ KUTNOHORSKÉ KNIHOVNY (ZPRACOVALA BC. ZDENKA RYTINOVÁ) Rok 2013 v de tske m odde lení kútnohorske knihovny (zpracovala Bc. Zdenka Rytinova ) Četba jsou otevřené dveře do kouzelného světa. Francois Mauriac V roce 2013 oddělení pro děti Městské knihovny Kútná Hora úzce spolúpracovalo se všemi základními školami. V rámci této spolúpráce úspěšně pokračúje projekt Za písmenky do knihovny na jehož konci jsme na čtenáře pasovali 225 prvňáčků. Ti dostali darem Knížkú pro prvňáčka (získanoú díky naší účasti v projektú SKIP a MŠMT ), tedy knihú, na jejímž základě s nimi spolupracujeme i v následújícím školním roce. Prvňáčci si nás dobře pamatújí, neboť navštěvújeme i všechny kútnohorské mateřské školky, ke kterým v tomto roce přibyla i Školka v zahradě a Církevní mateřská školka sv. Jakúba. Spolúpráce se školami je rozšířena i na odpolední návštěvy školních drúžin. Speciální program byl připraven pro Základní a Praktickoú školú Kútná Hora. Celkově jsme pro děti připravili více než stovkú akcí. S 555 dětmi v knihovně besedovali tito aútoři: Radek Malý,držitel Magnesie Litery za rok 2006, Marek Šolmes Srazil, aútor, húdebník a účitel, Adolf Dúdek, ilústrátor, který pobaví děti všech věkových kategorií včetně pedagogického doprovodú. Jan Opatřil, Michaela Búrdová, mladá, nadějná fantasy spisovatelka. Besedovalo se i na téma Rychlých šípů, jež v tomto roce slavili 75. výročí. Připravili jsme také výtvarný celoprázdninový program. Z významnějších počinů můžeme jmenovat: Maratón čtení, do kterého se zapojily základní školy Kútnohorska. Noc s Andersenem tradiční přespání dětí v knihovně V rámci Týdne knihoven jsme besedovali s Radkem Malým. Uspořádali jsme prezentaci volnočasových aktivit Kútnohorska, poradili dětem, jak se bezpečně chovat na internetu. V říjnú jsme s 50 kostýmovanými dětmi četli na půdě knihovny strašidelné příběhy. V prosinci navštívilo 80 dětí společně s rodiči tradiční Den pro dětskoú knihú. Od prosince je rozšířená nabídka o půjčování deskových her. Pracovnice dětského oddělení se zúčastnily seminářů o bezpečném internetú SaferInternet, Čteme nahlas, čteme spolú pro Stra nka 18

21 ROK 2013 V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ KUTNOHORSKÉ KNIHOVNY (ZPRACOVALA BC. ZDENKA RYTINOVÁ) rozvoj čtenářské gramotnosti pod záštitoú organizace Celé Česko čte dětem. Údaje, ilústrújící výpůjční činnost dětského oddělení, naleznete ve statistických údajích v jiné kapitole. Clekově lze ale říci, že pro mnohé děti je návštěva knihovny absolútně běžnoú soúčástí života, o což úsilújeme veškerými našimi aktivitami a rok 2013 nebyl v tomto směrú žádnoú výjimkoú. Děti ze Základní školy Žižkov s paní účitelkoú Janoú Zvěřinovoú při besedě s Radkem Malým Stra nka 19

22 NOC LITERATURY 2013 (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Noc literatúry 2013 (zpracovala Mgr. Martina Bic íkova ) Ambicí projektú, ktery vznikl pr ed lety v hlava ch lidí z C esky ch center, je pr edstavovat na vs te vníkú m soúc asnoú evropskoú literatúrú netradic ním zpú sobem a za roven oz ivit vec erní me sto pr itaz livoú akcí. Na rú zny ch místech me sta be hem jednoho vec era proto c toú zna me osobnosti úka zky ze zajímavy ch knih. Trojí atraktivitou projektú, tedy spojením zajímave ho textú, neobvykle ho místa a origina lní prezentace je úsilova no o vytvor ení jedinec ne ho kúltúrní ho za z itkú pro s irokoú ver ejnost. Me stska knihovna v Kútne Hor e se tohoto projektú zú c astnila v roce 2012, kdyz byla oslovena kútnohorsky m organiza torem, ktery m tehdy stala GASK. Knihovna byla jedno z c tecích míst,, zvolili jsme prostor pr ed knihovnoú a c etli jsme ú ryvek z knihy Petera Terrina Hlídac. S lo o první roc ník v Kútne Hor e, z nas eho pohledú byla Noc literatúry ma lo a s patne propagovana, takz e nala kala jen opravdú hrstkú lidí. V roce 2013 jsme tedy dostali nabí dkú tento projekt zorganizovat jako hlavní por adatele. Pr izvali jsme ke spolúpra ci partnery GASK, knihkúpectví Kosmas a Galerii Felixe Jeneweina. V te chto objektech, ve Spolkove m dome a v knihovne jsme vytvor ili 5 míst, na ktery ch se c etlo. Ne kolik me sícú jsme pak ve novali oslovova ní úme lcú, kter í by byli ochotní zapojit se do tohoto projektú. Nakonec se na m podar ilo pozvat do Kútne Hory opravdú rú znorode úme lecke osobnosti : Rúdolf Jelínek (herec) Anna Polívkova (herec ka) Marcela Br ezinova (zpe vac ka) Oldr ich Kr íz (operní pe vec ) Va clav Vesely (herec) Kaz dy z nich si vybral ze seznamú knih, ktere pr edem vybírají jednotlive zeme ú c astníci se projektú. Vybrany ú ryvek potom nas i hoste v pú lhodinovy ch intervalech opakovane c etli. O Noci literatúry 2013 jsme informovali s dostatec ny m pr edstihem na plaka tech, webovka ch knihovny, me sta, FB profilech, psala o ní regiona lní me dia. Pr a lo na m take hezke poc así. Odhadújeme, z e Noc literatúry 2013 navs tívilo kolem sta poslúchac ú. Nas i hoste pr i za ve rec ne m posezení v knihovne konstatovali pr íjemnoú atmosfe rú a na pln cele te to akce, ktera se kona v pr edvec er sve tove ho veletrhú Sve t knihy. My jsme be hem vec era ale odhalili ne ktere nas e organizac ní nedostatky a drobne chyby, ze ktery ch jsme se poúc ili, a proto se te s í me na dals í roc ník. Stra nka 20

23 MARATON ČTENÍ (ZPRACOVALA JITKA DUŠKOVÁ) Maraton c tení (zpracovala Jitka Dús kova ) Zábavný a poučný koutek Jaroslava Haška, tak zne l podtitúl 3. roc níkú Maratonú c tení, ktery se v knihovne konal v br eznú Me síci c tena r ú. C tyr icet pr edc ítajících se str ídalo pr i c tení z povídkovy ch knih spisovatele, públicisty a novina r e Jaroslava Has ka, aútora nejpr ekla dane js í knihy c eske literatúry. Po pr ec tení pr íspe vkú se z akte rú maratonú sta vali pr íjemne nalade ní poslúchac i, coz jen dokazúje húmorny charakter Has kovy tvorby. Jiz tradic ne se c etlo nejen v dospe le m a de tske m odde lení nas í knihovny, ale i ve vs ech kútnohorsky ch za kladních a str edních s kola ch. Svým divadelním uměním přispěli také ochotníci, kteří nám představili tři z povídek zmiňovaného autora. Pozitivní ohlasy na celou akci nás velice potěšily. Na str edních s kola ch c etlo na padesa t úc itelú a posloúchala te me r tisícovka stúdentú. A napr íklad na ZS T. G. Masaryka c etlo c i posloúchalo celkem 458 ú c astníkú maratonú. Z vy sledkú je jasne, z e jsme pr ekonali lon sky roc ník a úz nyní se te s íme, co pr inese ten na sledújící. Stra nka 21

24 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013 (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Br ezen me síc c tena r ú 2013 (zpracovala Mgr. Martina Bic íkova ) O ne ktery ch z níz e úva de ny ch aktivit jste úz mohli podrobne ji c íst v ne ktery ch pr edchozích kapitola ch, ale zda se prakticke akce a setka ní, ktera jsme proz ili spolec ne s Va mi pra ve v br eznú, tedy me sící, ktery úz je tradic ne se c tení m a c tena r stvím spojova n, znovú zrekapitúlovat. Program: : slavnostní ukončení zimního semestru Univerzity volného času : jarní prázdniny v knihovně - výtvarné dílničky : Maraton čtení aneb čteme z knih Jaroslava Haška : přednáška Strategie práce s informacemi a metody čtení PhDr. Richard Papík, Ph.D. (pedagog Filozofické fakulty UK Praha) : slavnostní vyhlášení Nej čtenář : Hrátky s pamětí s Dášou Strbíkovou : úvodní lekce vzdělávacího cyklu Filmové a televizní nebe přednášel Jaroslav Sedláček (filmový publicista a dramaturg) : Krajský festival uměleckého přednesu Ten verš si tiše říkám (postupové kolo Wolkerova Prostějova) : úvodní lekce letního semestru Univerzity volného času Kutná Hora v 19.stol. přednášel MUDr. Bohuslav Procházka Březnovou smršť akcí jsme zahájili slavnostním ukončením Univerzity volného času, která proběhla v pátek 1.března 2013 ve Spolkovém domě. Všichni účastníci obdrželi čestná uznání, která jim předala místostarostka Kutné Hory Dana Vepřková. V prvním březnovém týdnu probíhaly v Kutné Hoře jarní prázdniny, a proto dětské oddělení pořádalo 3 odpolední tvořivé dílničky pro děti, které zůstávaly ve městě. 24 dětí přišlo vyrábět z recyklačních materiálů náramky, žirafy, sovičky a velikonoční dekorace. Pondělí 11.března 2013 bylo ve znamení již 3.ročníku Maratonu čtení. Letos se v knihovně četlo z knížek Jaroslava Haška. Podařilo se překonat loňský rekord do čtení se přímo v knihovně zapojilo 40 lidí (vloni 39). Podpořit maraton přišli i kutnohorští ochotníci, kteří zde přečetli 3 povídky. V dětském oddělení se u knížky prostřídalo 25 dětí ze ZŠ T.G.Masaryka. K maratonu čtení se v pondělí připojily také všechny střední školy v Kutné Hoře. Stra nka 22

25 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013 (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Církevní gymnázium: Četlo 6 učitelů, poslouchalo 310 studentů (Jirotka Saturnin, Bunin Temné aleje, Suchý Šlechetný ratlík, Zpěvy sladké Francie (různé básně), Martialis Posměšky a jízlivosti, skripta ČVUT složení malty) Gymnázium Jiřího Ortena: Četlo 16 učitelů, poslouchalo 350 studentů (Aubryová Bella a Sebastián, Poe Černý kocour, Steinbeck O myších a lidech, Hornby Po hlavě, Figuli Tri kaštanové kone, Pon Kočky nájem neplatí, Baxter Císař, Dobyvatel, Mořeplavec, Kaminer - Russendisko, Stýblová Mne soudila noc, Zeman Zpověď informovaného optimisty, Lewis Tajná řeč těla, Lane Vývoj života, Coelho Alchymista, Clark Muž, který odhalil purpur, Coelho Rukopis nalezený v Akkonu, Beneš Rozumět dějinám, Votýpka Příběhy české šlechty, Pekárková A měl jsem infarkt, a měl a měl!) Střední průmyslová škola: Četlo 12 učitelů, poslouchalo 250 studentů (Doyle Sherlock Holmes, Tolkien Pán prstenu, Povídky Šimka a Grossmana (Návštěva ZOO), Století fotbalu, Návrat na planetu Zemi (soubor povídek), Šmíd Miss Porta, Vavřincová Taková normální rodinka, Saroyan Odvážný mladý muž na létající hrazdě, Fulghum Ach jo, Nesbo Netopýr, Šimek a Grossman Besídka zvláštní školy) Vyšší odborná škola: Četlo 15 studentů (Neruda Povídky malostranské) Díky zpětné vazbě ze škol víme, že se tato akce líbila, ve většině tříd si o knihách studenti se svými učiteli povídali celou hodinu. V úterý 12. března 2013 jsme uspořádali přednášku doc.phdr. Richarda Papíka, PhD. Strategie práce s informacemi a metody čtení, a to hned ve dvou časech. Dopolední termín využili studenti obou kutnohorských gymnázií, odpolední byl určen veřejnosti. Celkem se přednášek zúčastnilo 95 lidí. O přínosu a kvalitě přednášky svědčí mj. zhodnocení studentů Církevního gymnázia: Obdivuji, že je někdo tak zapálený a je ochotný obětovat i část svého volného času mezi přednáškami, když vidí zájem posluchačů. Chytrý, milý chlap, který nás něco v tak krátké době naučil - a to myslím vážně! Přednáška byla skvělá, sice trochu časově vyčerpávající, ale hodně jsem se toho dozvěděla. Oceňuji hlavně způsob, jak přednášku vedl, bylo vidět, že ho to fakt baví. Věnovali jsme se tomu, co jednou určitě využijeme, myslím, že se nikdy ani moc nenudil, i když to bylo dlouhý. Obdivuji přednášejícího za jeho připravenost, neúnavnost a "normálnost". Stra nka 23

26 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013 (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Skvělá přednáška, klidně mohla být i delší! Fakt jsem se dozvěděl užitečné věci. Uvítal bych další podobnou přednášku. Přednáška byla dobře připravená, nelituji, že jsem šla. Bylo to přínosné, škoda že toho moc neřekl o rychlém čtení a nezkusili jsme si to prakticky. Ale aspoň víme, kde jsou o tom stránky. Moc se mi to líbilo, nebylo to suché, pán opravdu věděl, o čem mluví a mluvil i srozumitelně, asi proto, že jsme z gymplu a ne z VŠ. I díky těmto ohlasům jsme s doc. Richardem Papíkem dohodli další spolupráci v příštích letech. Ve středu 13. března jsme slavnostně vyhlašovali Nejlepšího čtenáře za rok Pro všechny oceněné jsme připravili díky našim sponzorům drobné věcné dárky, knížky i roční bezplatnou registraci do knihovny. Nejpilnější čtenářka Jaroslava Duspivová Nejvěrnější čtenářka Květoslava Smrčková Nejobětavější a nejvšestrannější čtenář Zdeněk Semelka Nejpilnější čtenářka z řad studentů Lenka Švarcová Nejpilnější čtenářka hudebního oddělení Šárka Hrinová Nejpilnější čtenářky dětského oddělení Barbora Srbová, Barbora Doležalová, Veronika Judytková Na odpoledne připravila Dagmar Strbíková svoje pravidelné Hrátky s pamětí, tentokrát věnované slavným kutnohorským ženám. Skupinka aktivních seniorů při nich řeší kvízy, přesmyčky, křížovky a jiné hádanky. 19. března jsme zahájili cyklus veřejně vzdělávacích přednášek Filmové a televizní nebe. Publicista, dramaturg a filmový historik Jaroslav Sedláček zde představil nejvýznamnější filmy v historii české kinematografie, přiblížil příběhy lidí, kteří jsou za těmito díly schováni a přidal i osobní vzpomínky na některé umělce. Setkání bylo pro všechny zúčastněné velmi příjemné. Příznivci českého filmu se sejdou u dalších 4 přednášek: Animovaný film Aurel Klimt Filmy natočené v Kutné Hoře Veronika Lebedová Česká televize včera a dnes Přemysl Čech Mraky nad Barrandovem Stanislav Motl, Stra nka 24

27 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013 (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Na 19.března jsme pozvali také prostějovské studentské divadlo Point - laureáta Wolkerova Prostějova. Divadlo zde hostovalo v rámci krajského kola recitační soutěže. Na půdě Gymnázia Jiřího Ortena představilo hru Nahý Wolker. Představení shlédla více než stovka studentů. Vzhledem k velmi vstřícným ohlasům z publika věříme, že osobnost Jiřího Wolkera nebude studentům nyní známá jen jako suché učivo a že tento zážitek zúročí například při maturitní zkoušce. Krajské festival uměleckého přednesu Ten verš si tiše říkám se konalo v sobotu Výsledky: 23.března v GASKu. Do soutěžní přehlídky se přihlásilo 26 mladých lidí z Mladé Boleslavi, Kutné Hory, Mělníka, Sedlčan, Benešova atd. Odborná porota posuzovala poezii i prózu, Jaroslava Haška, Karla Kryla, Jana Nerudu i Woodyho Allena. Vítězové postupují do celostátního kola Wolkerova Prostějova. I.kategorie (do 17 let) Adam Kubín Mladá Boleslav Vojtěch Poživil Čáslav Martin Řehák Kolín II.kategorie (do 20 let) Martina Jalůvková Benešov Vojtěch Nezbeda Čáslav Lukáš Pulec Mladá Boleslav 26. března proběhla úvodní přednáška jarního semestru Univerzity volného času Kutná Hora v 19.století. MUDr. Bohuslav Procházka vyprávěl o tom Jak se v Kutné Hoře léčilo. Na 35 účastníků této univerzity čeká až do června každé druhé úterý celkem 7 přednášek o historii našeho města. Dětské oddělení připravilo pro předem objednané školy a školky několik informačních lekcí: Doprava (Školní družina T.G.Masaryka) /50 dětí/ Nové knížky (MŠ Benešova) /100 dětí/ Holkám se vole neříká (ZŠ praktická) /15 dětí/ Velikonoce (MŠ Kaňk) /10 dětí/ Stra nka 25

28 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013 (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Velikonoce (ZŠ Jana Palacha) ve spolupráci s hudebním oddělením /70 dětí/ Celý březen jsme vyzývali naše čtenáře, aby vyplnili kartičky Chci, aby v knihovně.. Mezi oslovenými bylo dost lidí, kteří řekli (bohužel nenapsali), že jsou s námi moc spokojení a nemají jedinou připomínku. V boxu se nakonec sešlo: Chci, aby v knihovně byla houpací síť bylo hodně lidí nás ještě nechali spát byla sekce komiksů pro dospělé (Marvel, DC.) Jak se staví sen podle telev.seriálu o bydlení Prima televize Přála bych si, aby v knihovnách (nejen v té kutnohorské) neexistovaly nejnižší a druhé nejnižší regály (police) s knihami. Jako člověk starší se nemohu sklánět (závratě) a nemohu jít do podřepu (už bych se nenarovnala). Prakticky je pro mě 1/5 až 1/6 nedostupných (možná ¼ - 1/3?) Služby knihovny jsou perfektní ochota, nabídka různých aktivit, výběr knih i otvírací doba snad jen bych uvítala občasné umytí klávesnic na veřejném internetu. Zároveň jsme na tento měsíc připravili Čtenářský kvíz o věcné ceny. Soutěžícím jsme s vyplňováním odpovědí na 5 otázek pomáhali, protože všechny vyžadovaly znalosti o naší knihovně. Losováním vítězů jsme pověřili nejmenší čtenáře dětského oddělení. Výherci čtenářského kvízu: Společenská hra Česko Jaroslava Štípková Společenská hra Aktivity Miluše Marková Puzzle 1000 dílků Eva Urbanová Fotbalový míč Lenka Kremlová Káňová Pero Aneta Benešová Tričko Dana Vondráková Kalendář Jitka Krátká Držák lepicí pásky Renáta Gebauerová Kšiltovka Aleš Fiala Stra nka 26

29 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013 (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Závěr V březnu jsme uspořádali: Zúčastnilo se: Z toho dětí: Výtvarné dílničky Maraton čtení v knihovně Maraton čtení na středních školách (studentů) Maraton čtení v základních školách Přednáška Strategie práce s informacemi (studentů) Hrátky s pamětí 8 0 Nej čtenář slavnostní vyhodnocení Divadelní představení Nahý Wolker (studentů) Filmové a televizní nebe J. Sedláček 25 1 Recitační soutěž Ten verš si tiše říkám (studentů) Univerzita volného času MUDr. B. Procházka 35 0 Informační lekce dětského oddělení Všechny akce, které jsme na březen připravili, byly úspěšné. Psalo se o nich i v místních médiích Kutnohorském deníku, Kutnohorských listech, Obzorech nebo na regionálních informačních portálech. Stra nka 27

30 BUDOVA EVERGREEN, ALE MOŽNÁ UŽ VÁŽNĚ SVÍTÁ.(ZPRACOVALA MGR. GABRIELA JARKULIŠOVÁ) Búdova evergreen, ale moz na úz va z ne svíta.(zpracovala Mgr. Gabriela Jarkúlis ova ) Uz v minúlosti jste se na stra nka ch vy roc ních zpra v knihovny potka vali s analy zoú prostorove ho zajis te ní knihovnicky ch slúz eb v Kútne Hor e. A tak víte, z e búdova v Húsove úlici, kde knihovna sídlí od rokú 1938, poskytúje poúhy ch 240 m2 pro Va s, nas e c tena r e. Standardy knihovnicky ch slúz eb r íkají, z e by ver ejna knihovna na kaz dy ch 1000 obyvatel me la mít 60 m2. takz e pome rne jednodúchy m vy poc tem zjistíme, z e pr i poc tú obyvatel Kútne Hory bychom me li disponovat okolo 1000m2. A je to zna t. Ve r te, z e de la me, co jen mú z eme, aby pro Va s byl sta vající prostor pokúd moz no komfortní. Ale úz nejsoú dals í moz ne cesty. Zaznamenali jste, z e v minúlosti jsme úz vy razne az brúta lne aktúalizovali knihovní fond, vyr adili stars í literatúrú, dúplika ty A pr estoz e jsme v roce 2008 vyme nili mobila r, jeho kapacita nebyla moz na navy s it o tolik, aby to stac ilo. A jes te to pro mnohe z Va s není pohodlne, rega ly jsoú vys s í, knihy v prvních a posledních policích jsoú pro mnohe z va s jen obtíz ne zí skatelne. Kolegyne z odde lení regiona lních slúz eb se úz do búdovy v Húsove úlici se svoú agendoú nevejdoú, a tak pro ne najíma me komerc ne prostory jinde. Nemú z eme por a dat nas e vzde la vací akce v rozsahú a kvalite, kteroú bychom úme li a chte li. Kvú li kaz de nepú jc ovní c innosti músíme zavírat provoz pú jc ovny, abychom mohli odste hovat rega ly, nanosit z idle, pr ípadne stolky. I tak je kapacita pú jc ovny omezena a více nez 30 lidí nemú z eme pr ijmoút tr eba ke stúdiú Univerzity volne ho c asú. A z e ma te za jem, víme. Mrzí na s, z e va s nemú z eme úspokojit. De tske odde lení v prvním patr e bez vy tahú stejne jako c íta rna c asopisú. Kam da t koc a rky, jak úlehc it vy stúp do patra nas im stars ím c tena r ú m, úmoz nit odlez ení ve cí v s atne v Húsove úlici proste ner es itelny proble m. Zr izovatel knihovny úz se pokoús el r es it v minúlosti túto sitúaci a pracovalo se na projektú novostavby knihovny v lokalite aútobúsove ho na draz í. Búdova z nas eho pohledú spln ovala ves kere poz adavky, úmíste ní, prostor, slúz by. Realizaci ale zastavila ekonomicka na roc nost stavby, je mi to líto. Po nějaké době se tak do hry vrátila varianta využít pro knihovnu budovu bývalé zvláštní školy Na náměti. S toú se v minúlosti poc í talo pro ú c ely búdoúcí vysoke s koly, a kdyz tato varianta padla, zac alo se znovú úvaz ovat o její moz ne rekonstrúkci s dú razem na knihovnicky provoz. V túto chvíli úz víme, z e búdova je dostatec ne prostorna, nabízí zajímave moz nosti r es ení. Geograficky je spravedlive ji úmíste na z pohledú pr edevs ím za kladních s kol, to je pro na s velmi dú lez ite. Je dostúpna ver ejnoú dopravoú, a protoz e búde prostor i pro parkovis te pr í mo ú knihovny, odpadne letity proble m, ktery na m i Va m soúc asne úmíste ní v Húsove úlici a tedy v historicke m ja drú me sta komplikúje z ivot. Poc íta s pr edna s kovy m sa lem, kava rnoú, s atnoú, kapacitními sklady i bezbarierovy m pohybem. Zkúste se sami podívat na na hledy búdoúcí knihovny. A ve r te spolú se mnoú a my mi kolegyne mi, z e dosavadní ú silí vedení me sta, ne kolikalete snaz ení vedení knihovny a pra ce ty mú architekta Jir ího Krejc íka z Hradce Kra love, ktery projekt zpracova va, nevyjde nazmar. Vy, kútnohors tí c tena r i si nove prostory zasloúz íte, jsoú pro Va s, jsoú Vas e. A z e to ma smysl, se pr esve dc ili úz c tena r i v jiny ch me stech, z te ch c esky ch tr eba ve Vys kove, Vsetí ne, Litvínove, Hradci, Zlíne, De c í ne, Ve r ím, z e se búdete v nove knihovne cítit pohodlne Vy, nas i c tena r i, i my, kter í jsoú tú pro Va s. Stra nka 28

31 BUDOVA EVERGREEN, ALE MOŽNÁ UŽ VÁŽNĚ SVÍTÁ.(ZPRACOVALA MGR. GABRIELA JARKULIŠOVÁ) Stra nka 29

32 BUDOVA EVERGREEN, ALE MOŽNÁ UŽ VÁŽNĚ SVÍTÁ.(ZPRACOVALA MGR. GABRIELA JARKULIŠOVÁ) Cetnra lní vy pú jc ní púlt Stra nka 30

33 BUDOVA EVERGREEN, ALE MOŽNÁ UŽ VÁŽNĚ SVÍTÁ.(ZPRACOVALA MGR. GABRIELA JARKULIŠOVÁ) Pohled do odde lení pro dospe le Stra nka 31

34 BUDOVA EVERGREEN, ALE MOŽNÁ UŽ VÁŽNĚ SVÍTÁ.(ZPRACOVALA MGR. GABRIELA JARKULIŠOVÁ) Stra nka 32

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Ten verš si tiše říkám ( Krásné slovo a knihovna jsou slova, která spolu ladí ) HISTORIE PŘEHLÍDKY

Ten verš si tiše říkám ( Krásné slovo a knihovna jsou slova, která spolu ladí ) HISTORIE PŘEHLÍDKY Ten verš si tiše říkám ( Krásné slovo a knihovna jsou slova, která spolu ladí ) HISTORIE PŘEHLÍDKY Zhruba před šesti lety nás napadlo zmapovat možnosti prezentace mladých lidí, kteří jsou vyznavači krásného

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

stský ú ad Žaclé Rýchorské nám stí 181. 542 01 Žaclé Registra ní ú ad

stský ú ad Žaclé Rýchorské nám stí 181. 542 01 Žaclé Registra ní ú ad stský ú ad Žaclé Oznamujeme Vám tímto, že dne 25.08.2014 se uskute nilo u M stského sta Žaclé, konané 10. a 11.10.2014. Losování prob hlo v souladu s 25 odst. 3 z.. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU Stránka 1 ze 5 1. Úvod Alzheimer nadační fond vypisuje veřejné výběrové řízení na účast v programu Bon appetit (akreditace MPSV), pořádaném Českou alzheimerovskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Obecní knihovna Cetkovice. Autor: Blanka Janková a Petr Horák

Obecní knihovna Cetkovice. Autor: Blanka Janková a Petr Horák Obecní knihovna Cetkovice Autor: Blanka Janková a Petr Horák Obsah 1. Historie 2. Současnost asnost 3. Knihovní fond 4. Knižní novinky 5. Výměnný fond 6. Statistické údaje 7. Spolupráce s místní ZŠ a MŠ

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA/VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/ TOLIK KNIH JAKO KNIHOVNA MÍT PROSTĚ NEMŮŽETE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA/VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/ TOLIK KNIH JAKO KNIHOVNA MÍT PROSTĚ NEMŮŽETE MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA/VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/ TOLIK KNIH JAKO KNIHOVNA MÍT PROSTĚ NEMŮŽETE OBSAH Úvodní slovo ředitelky Mgr. Gabriely Jarkulišové Kalendárium 2010 Čísla, čísla, čísla Pořady Grafy Zahraniční

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Čtenáři a čtení v ČR (2010)

Čtenáři a čtení v ČR (2010) Čtenáři a čtení v ČR (2010) společný projekt Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Národní knihovny ČR s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Ústavu pro českou literaturu AV ČR statistické

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více