VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

2 OBSAH Obsah Pa r slov ú vodem 1 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce Ekonomicke a statisticke úkazatele 5 Na kúp knihovního fondú v roce 2013 oc ima akvizice (zpracovala Hana Vaníc kova ) 7 Pa r ohle dnútí, aneb pr íjemna setka va ní (zpracovala Mgr. Martina Bic íkova ) 9 Ten vers si tis e r íka m 2013 (zpracovala Lenka Frankovicova ) Univerzita volne ho c asú v roce 2013 (zpracovala Bc. Lúcie Macha c kova ) 13 Regiona lní fúnkce Me stske knihovny Kútna Hora v roce 2013 (zpracovala Lenka Frankovicova ) 16 Rok 2013 v de tske m odde lení kútnohorske knihovny (zpracovala Bc. Zdenka Rytinova ) 18 Noc literatúry 2013 (zpracovala Mgr. Martina Bic íkova ) 20 Maraton c tení (zpracovala Jitka Dús kova ) 21 Br ezen me síc c tena r ú 2013 (zpracovala Mgr. Martina Bic íkova ) 22 Búdova evergreen, ale moz na úz va z ne svíta.(zpracovala Mgr. Gabriela Jarkúlis ova ) 28 Ne co na za ve r 34

3 PÁR SLOV ÚVODEM Pa r slov ú vodem VÁŽENÉ A MILÉ, VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, NÁVŠTĚVNÍCI, SYMPATIZANTI A FANDOVÉ ČTENÍ, KNÍŽEK A KNIHOVNY, ope t se setka va me nad vy roc ní zpra voú a bilancújeme období, ktere je nena vratnoú minúlostí. Vz dy nad kompletací vy roc ní zpra vy znovú z asnú, jak rychle lze pozapomínat na dennodenní z ivotní i pracovní momenty. A jsem ra da, z e si tr eba pra ve vy roc ní zpra voú ty chvíle a ta setka ní mohú s va mi pr ipomenoút. Letos ní vy roc ní zpra vú jsme pr ipravili ope t spolec ne. Me kolegyne popisújí na na sledújících r a dcích vz dy to, co je v prú be hú rokú 2013 nejvíc oslovilo, co dalo nejvíc pra ce nebo co se proste nejvíc líbilo. Samozr ejme, z e jsme pro Va s nakúpovali nove kníz ky, nova ce de c ka, nove c asopisy více se tomú ve núje kolegyne Hana Vaníc kova, ktera je hlavní akvizite rkoú kútnohorske knihovny. Zopakovali jsme oblíbene projekty Br ezen me síc c tena r ú, Ty den knihoven, Krajsky festival úme lecke ho pr ednesú Ten vers si tis e r í ka m i s regiona lním pr edkolem, pozvali jsme LISTOVA NI s Lúka s em Hejlíkem. Podrobne ji se te mto aktivita m ve nújí tr eba Jitka Dús kova a Lenka Frankovicova. Zorganizovali jsme dals í semestry Univerzity volne ho c asú, a to hned s ne kolika te maty více Bc. Lúcie Macha c kova. Pozvali jsme r adú zajímavy ch lidí spisovatele, ilústra tory, herce, novina r e, cestovatele. Zkúsili jsme najít nove formy zajímave prezentace c tení, prvne jsme napr íklad ve spolúpra ci s C esky mi centry organizovali NOC LITERATURY, zkúste si o tom pr ec íst pa r r a dek Mgr. Martiny Bic íkove. Samozr ejme jsme se ve novali take de tem, a to nejvíc v nas em odde lení pro de ti. Svú j pohled nabízí Bc. Zdenka Rytinova, knihovnice tohoto odde lení. No a jaka by to bylo vy roc ní zpra va bez c ísel? Nabízí me take ekonomicke a statisticke úkazatele, popís eme na vs te vnost, vy pú jc nost i vy te z nost míst. No a pa r stra nek ve nújeme take pla nú rekonstrúkce ZS Jana A mose Komenske ho pro ú c ely knihovny. Nezapomeneme na pla ny rokú Tak pr íjemne poc tení a v knihovne brzy na vide noú. Mgr. Gabriela Jarkúlis ova r editelka Stra nka 1

4 CO SE DĚLO, ANEB POŘADY, BESEDY, PŘEDNÁŠKY V ROCE 2013 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce 2013 UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU: KUTNÁ HORA 19.STOLETÍ Leden Divadlo v Kutné Hoře / Miroslav Štrobl Umění v Kutné Hoře /Mgr. Aleš Rezler Únor Nevěstince v Kutné Hoře / Mgr. Eva Francová Literární procházka / Lenka Frankovicová Březen Jak se v Kutné Hoře léčilo / MUDr. Bohuslav Procházka Duben Zapomenuté spolky / PhDr. Jana Vaněčková Výstava v Tylově domě / Móda v 19. stol. Květen Sokol + Archeologický sbor Vocel / PhDr. Drahomíra Nováková Podnikání v Kutné Hoře / PhDr. Pavel Novák Červen Architektura v Kutné Hoře / PhDr. Aleš Pospíšil Procházka kolem významných soch / Bc. Josef Kremla Stra nka 2

5 CO SE DĚLO, ANEB POŘADY, BESEDY, PŘEDNÁŠKY V ROCE 2013 CYKLUS NAUČNÝCH PŘEDNÁŠEK ČESKÉ FILMOVÉ A TELEVIZNÍ NEBE Nejslavnější filmy v historii české kinematografie/ Jaroslav Sedláček Animovaný film / Aurel Klimt Filmy natočené v Kutné Hoře / Veronika Lebedová Česká televize / Přemysl Čech Mraky nad Barrandovem / Stanislav Motl LISTOVÁNÍ projekt scénického čtení s Lukášem Hejlíkem Slovo boží (Kari Hotakainen) Ekonomie dobra a zla (Tomáš Sedláček) Už je tady zas (Tim Vermes) CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY Indonésie / Martin Starý Náš osudový Madagaskar / Monika a Jirka Vackovi AUTORSKÁ ČTENÍ Dominik V. Spudil Osud prostých očí Pavel Hlušička autistický básník Radek Malý držitel ceny Magnesia Litera Martina Břečková moderní poezie Michal Viewegh Můj život po životě Stra nka 3

6 CO SE DĚLO, ANEB POŘADY, BESEDY, PŘEDNÁŠKY V ROCE 2013 VÝSTAVY : Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme (Klub přátel červenobílé hole) Barevný svět pro děti a jiná zvířata (výstava knižních ilustrací Patricie Koubské) BESEDY S OSOBNOSTÍ Richard Papík / Strategie práce s informacemi Lukáš Provaz / Čestní občané Kutné Hory Ivan Zmatlík / Povídání o Heleně Zmatlíkové Ludvík Hess / Babybox A CO JEŠTĚ Ten verš si tiše říkám regionální kolo recitační přehlídky dospělých Noc s Andersenem Noc literatury Týden knihoven Halloween na knihovní půdě Den poezie Den pro dětskou knihu Stra nka 4

7 EKONOMICKÉ A STATISTICKÉ UKAZATELE Ekonomicke a statisticke úkazatele Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí výroční zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem. EKONOMICKE UKAZATELE Výnosy celkem ,46 Tržby za vlastní výkony ,56 Příspěvky a dotace z rozpočtu kraje a státu ,- Příspěvky a dotace z rozpočtu obce ,- Osobní náklady - mzdy ,- z toho RF ,50 Osobní náklady zdravotní a soc. pojištění ,- z toho RF ,75 Zákonné sociální náklady ,50 Náklady na pořízení knihovního fondu ,60 Náklady na nákup a předplatné periodik ,67 Odpisy dlouhodobého majetku ,- STATISTICKÉ UKAZATELE KNIHOVNÍ FOND Stav knihovního fondu k Z toho naučná literatura beletrie (krásná literatura) zvukové dokumenty zvukově obrazové dokumenty 122 elektronické dokumenty 653 Počet exemplářů docházejících periodik 106 Přírůstky STATISTICKÉ UKAZATELE - UŽIVATELÉ Návštěvníci knihovny celkem z toho fyzické návštěvy z toho návštěvníci využívající internet Návštěvníci kulturních akcí Návštěvníci vzdělávacích akcí Návštěvníci on-line služeb Stra nka 5

8 EKONOMICKÉ A STATISTICKÉ UKAZATELE Registrovaní uživatelé Registrovaní uživatelé do 15 let 795 STATISTICKÉ UKAZATELE- VÝPŮJČKY Výpůjčky celkem naučná literatura dospělým krásná literatura dospělým naučná literatura dětem krásná literatura dětem periodický tisk zvukové dokumenty zvukově obrazové dokumenty 285 Stra nka 6

9 NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2013 OČIMA AKVIZICE (ZPRACOVALA HANA VANÍČKOVÁ ) Na kúp knihovního fondú v roce 2013 oc ima akvizice (zpracovala Hana Vaníc kova ) PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU CELKEM (TJ. VČETNĚ KNIHOVNÍCH JEDNOTEK PRO VÝMĚNNÝ FOND URČENÝ VESNICKÝM KNIHOVNÁM KNIHOVNÍCH JEDNOTEK Z TOHO KNIH z toho koúpí knihovních jednotek jiny zpú sob nabytí knihovních jednotek (napr, ú c ast v projektú C eska knihovna) PŘÍRŮSTEK DLE LOKACÍ (TJ. ODDĚLENÍ, KDE JE KNIHA K DISPOZICI) 1. Oddělení pro dospělé čtenáře svazků 802 titúlú naúc ne literatúry titúlú beletrie 2. Oddělení pro mládež 544 svazků 78 titúlú naúc ne literatúry 466 titúlú beletrie 3. Hudební oddělení, cizojazyčná literatura, příruční fond, regionální literatura 166 svazků 101 titúlú naúc ne literatúry 58 titúlú beletrie 7 titúlú literatúry pro de ti 4. Pobočka sídliště 143 svazků 11 titúlú naúc ne literatúry 73 titúlú beletrie 59 titúlú pro de ti 5. Výměnný fond 1150 svazkú 232 titúlú naúc ne literatúry 778 beletrie 140 titúlú pro de ti Stra nka 7

10 NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2013 OČIMA AKVIZICE (ZPRACOVALA HANA VANÍČKOVÁ ) AKVIZICE 2013 Z HLEDISKA JAZYKOVÉHO ČLENĚNÍ 1 titúl ve francoúzs tine 1 titúl v latine 3 titúly ve s pane ls tine 5 titúlú ve slovens tine 9 titúlú v ne mc ine 26 titúlú v anglic tine DISTRIBUTOŘI, DODAVATELÉ OPA Praha Pemic Ostrava Krameriova Havlíc kú v Brod Albatros Media Nakladatelsky servis Str edoklúky Drtivou většinu knihovních jednotek nakupujeme pouze v 1 exempláři, u knih, kde je avizován velký zájem čtenářů pak nákup zdvojujeme i ztrojujeme v roce 2013 např. u triologie Padesát odstínů V oblasti nákupu audiovizuálních dokumentů, map či zvukových knihovních dokumentů pak nakupujeme pouze 1 exemplář daného dokumentu. Stra nka 8

11 PÁR OHLÉDNUTÍ, ANEB PŘÍJEMNÁ SETKÁVÁNÍ (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Pa r ohle dnútí, aneb pr íjemna setka va ní (zpracovala Mgr. Martina Bic íkova ) FILMOVÉ A TELEVIZNÍ NEBE Jarní období jsme záměrně věnovali televizi a zákulisí tohoto zajímavého mediálního prostoru, vždyť československá televize slavila své 60. narozeniny. Připravili jsme tedy cyklus přednášek, téma rozšířili ještě o film, pozvali zajímavé osobnosti a Vás, naše čtenáře. A že bylo co a koho poslouchat : Jaroslav Sedláček : Nejslavnější filmy v historii české kinematografie Filmovy públicista, dramatúrg a vysokos kolsky pedagog, od c ervence 2012 pú sobí jako hlavní dramatúrg Filmove ho centra C eske televize. Byl odborny m redaktorem Lexikonú c eske ho filmú, Kroniky filmú a dals ích knih a públikací, odborny m poradcem za bavne ho televizní ho por adú Novy Videostop, dramatúrgem c tyr r ad televizního seria lú Krimina lka Ande l, ktery byl v roce 2010 nominova n na cenú Elsa, scena ristoú dvacetidílne ho dokúmenta rního cyklú Rozmarna le ta c eske ho filmú (2011) Aurel Klimt: Český animovaný film Vystúdoval Katedrú animovane tvorby na Filmove a televizní fakúlte Akademie mú zicky ch úme ní v Praze. Nejprve se ve noval kreslene animaci, posle ze v atelie rú Radka Pilar e videoartú a od tr etího roc níkú pod vedení m tvú rce slavny ch Medve dú od Kolína profesora Br etislava Pojara pixilaci a loútkove animaci. Za svoú tvorbú získal vysoka doma cí i mezina rodní ocene ní, vc etne nominace na stúdentske ho Oskara Veronika Lebedová : Filmy natáčené v Kutné Hoře R editelka Me stske ho Tylova divadla v Kútne Hor e, c lenka Ochotnicke ho spolkú Tyl a kútnohorska patriotka se pode lila o sve znalosti v oblasti filmove tvorby spojene ne jak s Kútnoú Horoú Přemysl Čech : Česká televize včera a dnes Redaktor, modera tor ekonomicke redakce C eske televize, aútor knihy Objektiv s ú sme vem. C eske televizní prostr edí zna velmi dobr e, na rú zny ch pozicích pracúje v C eske televizi úz od rokú 1981 a jeho soúc asnoú dome noú je pr edevs ím zahranic ní ekonomika Stanislav Motl: Mraky nad Barrandovem Stanislav Motl vystúdoval str ední ekonomickoú s kolú, posle ze Fakúltú z úrnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Jako novina r zac al públikovat na poc a tkú 70. let v regiona lních novina ch, ve ktery ch pú sobil deset let. Pozde ji byl reporte rem v c asopisech Sve t v obrazech, Signa l, Reflex. Zna m je zejme na knihami s historickoú te matikoú, ktere se pr eva z ne ty kají období drúhe sve tove va lky. Od rokú 1995 byl jedním z reporte rú investigativní ho por adú Na vlastní oči televize Nova. Stra nka 9

12 PÁR OHLÉDNUTÍ, ANEB PŘÍJEMNÁ SETKÁVÁNÍ (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Od rokú 2010 pr ipravúje v C ro 2 svú j aútorsky por ad s na zvem Stopy, fakta, tajemství, ktery dostal i televizní podobú.v minúlosti byl reporte rem v ne kolika va lec ny ch konfliktech. Stanislav Motl Přemysl Čech Jaroslav Sedláček Stra nka 10

13 TEN VERŠ SI TIŠE ŘÍKÁM 2013 (ZPRACOVALA LENKA FRANKOVICOVÁ) Ten vers si tis e r íka m 2013 (zpracovala Lenka Frankovicova ) Již sedmý ročník regionální (okresní) přehlídky uměleckého přednesu so lovy ch recita torú od 15 let se úskútec nil , a to ve Spolkove m dome v Kútne Hor e. Pr edstavilo se celkem 19 ú c astníkú ze str edních s kol a úc ilis ť kútnohorske ho regionú. Sve texty pr ednesli za stúpci ZUS C a slav, SOS a SOUR Kútna Hora, SPgS C a slav, SZS C a slav, Gymna ziúm Sv. Vors ily, SPS Kútna Hora, SPS a OA C a slav). Do krajske ho kola postoúpili Barbora Nac eradska a Michal Smrkovsky, Vendúla Pechova a Vít Bartos ic si pak odnesli úzna ní poroty. Ta pracovala ve sloz ení Nina Martí nkova (herec ka a pedagoz ka), Martina Longinova (lektorka úme lecke ho pr ednesú, pedagoz ka) a Zúzana Trnkova (c lenka Ochotnicke ho spolkú Tyl a lektorka divadelní s kolic ky). Krajský festival uměleckého přednesu, ktery je take krajsky m postúpovy m kolem celosta tní pr ehlídky Wolkrú v Proste jov, byl zaha jen vystoúpením Divadla POINT z Prostějova v jejich představení Nahý Wolker. Pr edstavení jsme úmístili do prostor Gymna zia Jir ího Ortena a de j hry, sestaveny z ba sní, dopisú a deníkovy ch pozna mek, pohybújící se mezi sne ním a realitoú, doplne ny zhúdebne ny mi texty, tak shle dla zaplne na aúla kútnohorske ho gymna zia. Samotná krajská přehlídka pak proběhla v prostora ch Galerie Str edoc eske ho kraje (GASK). Do tr í kategorií se pr ihla silo 29 recita torú z rú zny ch c a stí Str edoc eske ho kraje. Sve za stúpce tú me l napr. Benes ov, Lysa nad Labem, Me lník, Mlada Boleslav, Sedlc any nebo Kolí n c i Kútna Hora a C a slav. Porota pracovala ve sloz ení Martina Delis ova (herec ka), Zlata Hoús kova (laúrea tka WP) a Libor Vacek (lektor hlasove vy chovy, c len odborne rady ARTAMA pro úme lecky pr ednes). Do celostátního kola přehlídky Wolkerův Prostějov poslala porota v 1.kategorii (15 17 let) Adama Kubína z Mladé Boleslavi, Vojtěcha Poživila z Čáslavi a Martina Řeháka z Kolína. V 2.kategorii potom Vojtěcha Nezbedu z Čáslavi, Lukáše Pulce z Mladé Boleslavi a Martinu Jalůvkovou z Benešova. Stra nka 11

14 Stra nka 12

15 UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU V ROCE 2013 (ZPRACOVALA BC. LUCIE MACHÁČKOVÁ) Univerzita volne ho c asú v roce 2013 (zpracovala Bc. Lúcie Macha c kova ) Univerzitú volne ho c asú jsme poprve samostatne kútnohorske knihovne úspor a dali na podzim rokú Tí m hlavním impúlsem pro na s byl za jem nas ich c tena r ú. Vzde la va ní bez ohledú na ve kove kategorie pochopitelne podporújeme, vní ma me to jako jednú z nas ich za kladních a velmi dú lez ity ch fúnkcí. A jsme ra di, z e na s tímto zpú sobem vní mají nejen nas i c tena r i, ale i obc ane me sta Kútne Hory obecne. Loka lní historie byla te matem nejz a dane js ím. To, z e Kútna Hora byla ve str edove kú me stem str íbrny m, je vs eobecne zna mo, túto c a st historie nas eho me sta jsme ope t pr ipomínat nechte li. Zamy s leli jsme se nad historií trochú mlads í. Kolik toho vlastne víme o Kútne Hor e 19. století? Jake vy znamne osobnosti ji pr edstavovaly? Jak se vyvíjelo úme ní a kúltúra? Jaky byl kútnohorsky spolkovy z ivot nebo jak vypadala le kar ska pe c e? Ota zek bylo mnoho. A na pady tedy take. Oslovili jsme lektory, o ktery ch jsme byli pr esve dc eni, z e búdoú za rúkoú kvality a nas e poslúchac e doka z í zaújmoút. Nama tkoú vybíra m Mgr. Ivana Baúera, PhDr. Pavla Nova ka, Mgr. Ales e Rezlera nebo Mgr. Evú Francovoú. První cyklús osmi pr edna s ek na te ma Kútna Hora v 19. století probíhal od listopadú 2012 do ú nora 2013, vz dy dvakra t v me síci, s c asovoú dotací 120 minút na kaz doú pr edna s kú. Za jem o tento typ pr edna s ek byl velky. Jen na s mrzelo, z e nebylo v nas ich sila ch vyhove t vs em, kter í me li za jem a chúť se dozve de t ne co nove ho z historie me sta. Knihovna bohúz el nema potr ebny prostor pro pr edna s ky a semina r e tohoto typú s ú c astí ve ts í nez 30 osob proste není moz na. Vzhledem k velke mú za jmú poslúchac ú se nabízelo pokrac ovat ve zvole ne m te matú, zdaleka totiz nebylo vyc erpa no. A tak v roce 2013 probe hly dals í dva cykly (jarní a podzimní ) úniverzity nad historií Kútne Hory v 19 století. Jarní semestr O úvod se postaral MUDr. Bohuslav Procházka. Provedl všechny poslúchače vývojem lékařské péče od dob starověkú až po 19. století. Přiblížil období epidemií, které Kútnoú Horú postihly, připomněl, na kterých místech byly postúpně zřizovány špitály, od cisteriáckého kláštera v Sedlci až po búdovú nemocnice na Pirknerově náměstí (dnešní domov důchodců) postavenou v 19. století. Se spolkovým životem Kútné Hory 19. století poslúchače seznámila PhDr. Jana Vaněčková. Zvláštní pozornost jsme věnovali archeologickémú sború Vocel a Sokolú. A co kútnohorské podnikání? Jak se vyvíjelo hospodářství po úpadkú dolování stříbra? Jaké manúfakrúry se začaly ve městě rozvíjet? Na všechny otázky odpověděl PhDr. Pavel Novák. Architektúrú města představil a přiblížil Mgr. Aleš Rezler. Jarní cyklús přednášek zakončil Bc. Josef Kremla. Připravil velmi příjemnoú a zajímavoú procházkú kolem pomníků a pamětních desek. Podzimní semestr Pr i první pr edna s ce jsme svoú pozornost soústr edili na 100 let skaútingú v Kútne Hor e. Lektorem na m byl odborník na slovo vzaty Mgr. Slavomil Janov, c len na c elnictva kmene dospe ly ch Júna ka, skaútsky historik a spolúaútor knihy Skaútske století. JUDr. Michal Dlouhý Ph.D., kútnohorsky roda k, spisovatel a historik vy konú bezpec nostní slúz by na nas em ú zemí, pr ijel pr edna s et o c etnících a c etnictvú. Nas i Stra nka 13

16 UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU V ROCE 2013 (ZPRACOVALA BC. LUCIE MACHÁČKOVÁ) poslúchac i byli take první, kdo si mohli koúpit nejnove js í titúl C etnicke poha dky pro dospe le. Na c etnictvo plynúle nava zal s te matem: Jak se v Kútne Hor e soúdilo JUDr. Milan Závurka Ph.D. Uz v jarním semetrú jsme se zaby vali hospoda r stvím a ekonomickoú schopností Kútne Hory. Na podzim jsme pokrac ovali pr edna s koú po stopa ch zanikly ch tova ren a PhDr. Pavel Novák byl ope t vy borny m lektorem. Ma me za jem spolúpracovat i s ostatními pame ťovy mi organizacemi ve me ste. Proto jsme vyúz ili toho, z e C eske múzeúm str íbra pr ipravilo vy stavú o historii školství na Kútnohorskú a poz a dali pana Bc. Josefa Kremlu o pr edna s kú na toto te ma. A nemohli jsme zapomenoút ani na na s, na knihovníky. Vz dyť ver ejne knihovnictví se nejvíce rozví jelo pra ve v 19. století. Tomúto te matú se ve novala r editelka kútnohorske knihovny Mgr. Gabriela Jarkulišová pr i dals í pr edna s ce. I na sledújící setka ní poslúchac ú UVC bylo spojene s knihami. Litera rní Kútnoú Horoú velmi poútavy m zpú sobem provedla paní Lenka Frankovicová. Podzimní cyklús úzavr el ope t PhDr. Pavel Novák nad kútnohorskoú dopravoú 19. století. Na za ve r kaz de ho cyklú por a da me maloú slavnost, pr i ktere ú c astníci obdrz í certifika t o absolvova ní kúrzú. Nas ím za me rem je, aby tento okamz ik byl pro vs echny zú c astne ne opravdú vy jimec ny. Vybíra me zajímava místa - Kamenny dú m, Spolkovy dú m, knihkúpectví Kosmas- a pr ipravújeme program tak, abychom vytvor ili pr íjemnoú atmosfe rú. Kúrzy úniverzity volne ho c asú jsoú vz dy plne obsazeny a jsoú dnes nedílnoú soúc a stí c innosti Me stske knihovny v Kútne Hor e. Stra nka 14

17 UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU V ROCE 2013 (ZPRACOVALA BC. LUCIE MACHÁČKOVÁ) Mgr. Ivan Baúer pr i ú vodní lekce UVC 2013 Stra nka 15

18 REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA V ROCE 2013 (ZPRACOVALA LENKA FRANKOVICOVÁ) Regiona lní fúnkce Me stske knihovny Kútna Hora v roce 2013 (zpracovala Lenka Frankovicova ) Regiona lní fúnkce pove r ene Me stske knihovny Kútna Hora za rok 2013 Zcela za sadním proble mem rokú 2013 byla naprostá nedostačující finanční podpora RF Středočeským krajem. To se projevilo absolútní m nedostatkem nových knih úrc eny ch pro male knihovny a omezením výjezdů metodiček. Hrozba ope tovne ho kra cení jiz tak nedostac újících financ ních prostr edkú úrc eny ch na vy kon RF, tedy i v regionú nas í pove r ene knihovny (Kútnohorsko, Kolínsko, Nymbúrsko, Pode bradsko-celkem 200 knihoven) na s pr ime lo obra tit se na starosty jednotlivy ch obcí, radního pro kúltúrú a na krajske zastúpitele s z a dostí o zva z ení te to sitúace a pr ípadny za sah na podporú RF. Díky snahám, pochopení a vstřícnosti všech oslovených byly finanční prostředky kraje dodatečně doplněny částkou 5 mil.kč. Současně bylo přislíbeno zvýšení financí i na rok příští. Zleps ení financ ní sitúace na m take úmoz nilo zac ít ve drúhe m pololetí s dú sledne js í metodickoú pomocí jednotlivy m knihovna m. Metodicke na vs te vy cca v rozsahú 20 minút nemohoú v ne ktery ch knihovna ch r es it jejich dloúhodobe proble my (v dúchú te chto poz adavkú by se me la take me nit koncepce RF v letech pr ís tích) a proto metodicke na vs te vy probíhají v r a dú dní a nikoliv hodin. V ra mci te to rozs ír ene metodicke pomoci jsme v knihovně v Záboří n/l. zaktúalizovali (9 000 sv.), c a stec ne zrevidovali, pr ebalili a zcela nove úspor a dali fond knihovny, vypracovali ú bytkovy seznam (o zhrúba o 4600 poloz ka ch) a úpravili pr estave ním mobilia r e vnitr ní prostory, zaúc ili v knihovnicky ch technika ch knihovnici (v dobe od za r í do prosince jsme ve novali knihovne 8 dní intenzivní pra ce - a pokračovali jsme ještě 3 další dny v roce Celkovoú aktúalizaci fondú jsme provedli take v knihovne v Libici (6000 sv.), úspor a dali a pr eznac ili fond, ktery postúpne katalogizújeme do knihovnicke ho programú REKS a opravújeme sta vající za znamy, pr ebalújeme knihy, úpravili jsme i vnitr ní prostory pr esúnem mobilia r e (v dobe od za r í do prosince jsme ve novali knihovne zatím 9 dní ). Revize sta le probíha, na ú bytkove m seznamú se pracúje. Pokračovali jsme ještě 3 další dny v roce 2014 a ještě pokračovat ve zpracovávání naučné literatury nějakou dobu budeme. V knihovne v Loučeni jsme zaktúalizovali a zrevidovali asi 3000 sv., úspor a dali fond a úkonc ili revizi jak klasicky, tak nastavili parametry ze za ve rú revize v Claviú (5 dnú intenzivní pra ce). V Činěvsi probe hla aktúalizace fondú (3500 sv.), v katalogizaci v REKSú byla provedena oprava za znamú a pr ir azení c a rovy ch ko dú do te doby zpracovany m kniha m, probe hlo zas kolení knihovnice v dals ích knihovnicky ch dovednostech (r azení literatúry - MDT, de tska ) a pro potr eby knihovny jsme vytvor ili sadú rozr aďovac ú knihovního fondú (3 dny). I pr es poc a tec ní proble my zpú sobene nedostatkem financí metodic ky vypravily 362 soúború, ve ktery ch bylo knih, najely více nez 8 tis. km, vyr es ily 329 knihovnicky ch proble mú formoú konzúltací (elektronicky, telefonicky, osobne ), poskytly 58 metodicky ch na vs te v pr í mo v konkre tních knihovna ch, rúkama jim pros lo na tr icet tisíc svazkú pr i aktúalizacích a revizích knihovního fondú, zaúc ily nove knihovnice, ať úz do klasicky ch knihovnicky ch technik nebo v pra ci s elektronicky m knihovnicky m Stra nka 16

19 REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA V ROCE 2013 (ZPRACOVALA LENKA FRANKOVICOVÁ) programem Claviús REKS (napr. v knihovne v Koúnicích, Opolanech, Pote ha ch, Tismicích, Sibr ine, By chorech ).. Asi nevíte, že za hodinu zkušená pracovnice zabalí 50 knih zreviduje 250 svazků zpracuje do elektronického knihovnického programu s následnou kontrolou 20 svazků 6-7 hodin trvá metodičce aktualizace knihovního fondu o svazcích Stra nka 17

20 ROK 2013 V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ KUTNOHORSKÉ KNIHOVNY (ZPRACOVALA BC. ZDENKA RYTINOVÁ) Rok 2013 v de tske m odde lení kútnohorske knihovny (zpracovala Bc. Zdenka Rytinova ) Četba jsou otevřené dveře do kouzelného světa. Francois Mauriac V roce 2013 oddělení pro děti Městské knihovny Kútná Hora úzce spolúpracovalo se všemi základními školami. V rámci této spolúpráce úspěšně pokračúje projekt Za písmenky do knihovny na jehož konci jsme na čtenáře pasovali 225 prvňáčků. Ti dostali darem Knížkú pro prvňáčka (získanoú díky naší účasti v projektú SKIP a MŠMT ), tedy knihú, na jejímž základě s nimi spolupracujeme i v následújícím školním roce. Prvňáčci si nás dobře pamatújí, neboť navštěvújeme i všechny kútnohorské mateřské školky, ke kterým v tomto roce přibyla i Školka v zahradě a Církevní mateřská školka sv. Jakúba. Spolúpráce se školami je rozšířena i na odpolední návštěvy školních drúžin. Speciální program byl připraven pro Základní a Praktickoú školú Kútná Hora. Celkově jsme pro děti připravili více než stovkú akcí. S 555 dětmi v knihovně besedovali tito aútoři: Radek Malý,držitel Magnesie Litery za rok 2006, Marek Šolmes Srazil, aútor, húdebník a účitel, Adolf Dúdek, ilústrátor, který pobaví děti všech věkových kategorií včetně pedagogického doprovodú. Jan Opatřil, Michaela Búrdová, mladá, nadějná fantasy spisovatelka. Besedovalo se i na téma Rychlých šípů, jež v tomto roce slavili 75. výročí. Připravili jsme také výtvarný celoprázdninový program. Z významnějších počinů můžeme jmenovat: Maratón čtení, do kterého se zapojily základní školy Kútnohorska. Noc s Andersenem tradiční přespání dětí v knihovně V rámci Týdne knihoven jsme besedovali s Radkem Malým. Uspořádali jsme prezentaci volnočasových aktivit Kútnohorska, poradili dětem, jak se bezpečně chovat na internetu. V říjnú jsme s 50 kostýmovanými dětmi četli na půdě knihovny strašidelné příběhy. V prosinci navštívilo 80 dětí společně s rodiči tradiční Den pro dětskoú knihú. Od prosince je rozšířená nabídka o půjčování deskových her. Pracovnice dětského oddělení se zúčastnily seminářů o bezpečném internetú SaferInternet, Čteme nahlas, čteme spolú pro Stra nka 18

21 ROK 2013 V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ KUTNOHORSKÉ KNIHOVNY (ZPRACOVALA BC. ZDENKA RYTINOVÁ) rozvoj čtenářské gramotnosti pod záštitoú organizace Celé Česko čte dětem. Údaje, ilústrújící výpůjční činnost dětského oddělení, naleznete ve statistických údajích v jiné kapitole. Clekově lze ale říci, že pro mnohé děti je návštěva knihovny absolútně běžnoú soúčástí života, o což úsilújeme veškerými našimi aktivitami a rok 2013 nebyl v tomto směrú žádnoú výjimkoú. Děti ze Základní školy Žižkov s paní účitelkoú Janoú Zvěřinovoú při besedě s Radkem Malým Stra nka 19

22 NOC LITERATURY 2013 (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Noc literatúry 2013 (zpracovala Mgr. Martina Bic íkova ) Ambicí projektú, ktery vznikl pr ed lety v hlava ch lidí z C esky ch center, je pr edstavovat na vs te vníkú m soúc asnoú evropskoú literatúrú netradic ním zpú sobem a za roven oz ivit vec erní me sto pr itaz livoú akcí. Na rú zny ch místech me sta be hem jednoho vec era proto c toú zna me osobnosti úka zky ze zajímavy ch knih. Trojí atraktivitou projektú, tedy spojením zajímave ho textú, neobvykle ho místa a origina lní prezentace je úsilova no o vytvor ení jedinec ne ho kúltúrní ho za z itkú pro s irokoú ver ejnost. Me stska knihovna v Kútne Hor e se tohoto projektú zú c astnila v roce 2012, kdyz byla oslovena kútnohorsky m organiza torem, ktery m tehdy stala GASK. Knihovna byla jedno z c tecích míst,, zvolili jsme prostor pr ed knihovnoú a c etli jsme ú ryvek z knihy Petera Terrina Hlídac. S lo o první roc ník v Kútne Hor e, z nas eho pohledú byla Noc literatúry ma lo a s patne propagovana, takz e nala kala jen opravdú hrstkú lidí. V roce 2013 jsme tedy dostali nabí dkú tento projekt zorganizovat jako hlavní por adatele. Pr izvali jsme ke spolúpra ci partnery GASK, knihkúpectví Kosmas a Galerii Felixe Jeneweina. V te chto objektech, ve Spolkove m dome a v knihovne jsme vytvor ili 5 míst, na ktery ch se c etlo. Ne kolik me sícú jsme pak ve novali oslovova ní úme lcú, kter í by byli ochotní zapojit se do tohoto projektú. Nakonec se na m podar ilo pozvat do Kútne Hory opravdú rú znorode úme lecke osobnosti : Rúdolf Jelínek (herec) Anna Polívkova (herec ka) Marcela Br ezinova (zpe vac ka) Oldr ich Kr íz (operní pe vec ) Va clav Vesely (herec) Kaz dy z nich si vybral ze seznamú knih, ktere pr edem vybírají jednotlive zeme ú c astníci se projektú. Vybrany ú ryvek potom nas i hoste v pú lhodinovy ch intervalech opakovane c etli. O Noci literatúry 2013 jsme informovali s dostatec ny m pr edstihem na plaka tech, webovka ch knihovny, me sta, FB profilech, psala o ní regiona lní me dia. Pr a lo na m take hezke poc así. Odhadújeme, z e Noc literatúry 2013 navs tívilo kolem sta poslúchac ú. Nas i hoste pr i za ve rec ne m posezení v knihovne konstatovali pr íjemnoú atmosfe rú a na pln cele te to akce, ktera se kona v pr edvec er sve tove ho veletrhú Sve t knihy. My jsme be hem vec era ale odhalili ne ktere nas e organizac ní nedostatky a drobne chyby, ze ktery ch jsme se poúc ili, a proto se te s í me na dals í roc ník. Stra nka 20

23 MARATON ČTENÍ (ZPRACOVALA JITKA DUŠKOVÁ) Maraton c tení (zpracovala Jitka Dús kova ) Zábavný a poučný koutek Jaroslava Haška, tak zne l podtitúl 3. roc níkú Maratonú c tení, ktery se v knihovne konal v br eznú Me síci c tena r ú. C tyr icet pr edc ítajících se str ídalo pr i c tení z povídkovy ch knih spisovatele, públicisty a novina r e Jaroslava Has ka, aútora nejpr ekla dane js í knihy c eske literatúry. Po pr ec tení pr íspe vkú se z akte rú maratonú sta vali pr íjemne nalade ní poslúchac i, coz jen dokazúje húmorny charakter Has kovy tvorby. Jiz tradic ne se c etlo nejen v dospe le m a de tske m odde lení nas í knihovny, ale i ve vs ech kútnohorsky ch za kladních a str edních s kola ch. Svým divadelním uměním přispěli také ochotníci, kteří nám představili tři z povídek zmiňovaného autora. Pozitivní ohlasy na celou akci nás velice potěšily. Na str edních s kola ch c etlo na padesa t úc itelú a posloúchala te me r tisícovka stúdentú. A napr íklad na ZS T. G. Masaryka c etlo c i posloúchalo celkem 458 ú c astníkú maratonú. Z vy sledkú je jasne, z e jsme pr ekonali lon sky roc ník a úz nyní se te s íme, co pr inese ten na sledújící. Stra nka 21

24 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013 (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Br ezen me síc c tena r ú 2013 (zpracovala Mgr. Martina Bic íkova ) O ne ktery ch z níz e úva de ny ch aktivit jste úz mohli podrobne ji c íst v ne ktery ch pr edchozích kapitola ch, ale zda se prakticke akce a setka ní, ktera jsme proz ili spolec ne s Va mi pra ve v br eznú, tedy me sící, ktery úz je tradic ne se c tení m a c tena r stvím spojova n, znovú zrekapitúlovat. Program: : slavnostní ukončení zimního semestru Univerzity volného času : jarní prázdniny v knihovně - výtvarné dílničky : Maraton čtení aneb čteme z knih Jaroslava Haška : přednáška Strategie práce s informacemi a metody čtení PhDr. Richard Papík, Ph.D. (pedagog Filozofické fakulty UK Praha) : slavnostní vyhlášení Nej čtenář : Hrátky s pamětí s Dášou Strbíkovou : úvodní lekce vzdělávacího cyklu Filmové a televizní nebe přednášel Jaroslav Sedláček (filmový publicista a dramaturg) : Krajský festival uměleckého přednesu Ten verš si tiše říkám (postupové kolo Wolkerova Prostějova) : úvodní lekce letního semestru Univerzity volného času Kutná Hora v 19.stol. přednášel MUDr. Bohuslav Procházka Březnovou smršť akcí jsme zahájili slavnostním ukončením Univerzity volného času, která proběhla v pátek 1.března 2013 ve Spolkovém domě. Všichni účastníci obdrželi čestná uznání, která jim předala místostarostka Kutné Hory Dana Vepřková. V prvním březnovém týdnu probíhaly v Kutné Hoře jarní prázdniny, a proto dětské oddělení pořádalo 3 odpolední tvořivé dílničky pro děti, které zůstávaly ve městě. 24 dětí přišlo vyrábět z recyklačních materiálů náramky, žirafy, sovičky a velikonoční dekorace. Pondělí 11.března 2013 bylo ve znamení již 3.ročníku Maratonu čtení. Letos se v knihovně četlo z knížek Jaroslava Haška. Podařilo se překonat loňský rekord do čtení se přímo v knihovně zapojilo 40 lidí (vloni 39). Podpořit maraton přišli i kutnohorští ochotníci, kteří zde přečetli 3 povídky. V dětském oddělení se u knížky prostřídalo 25 dětí ze ZŠ T.G.Masaryka. K maratonu čtení se v pondělí připojily také všechny střední školy v Kutné Hoře. Stra nka 22

25 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013 (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Církevní gymnázium: Četlo 6 učitelů, poslouchalo 310 studentů (Jirotka Saturnin, Bunin Temné aleje, Suchý Šlechetný ratlík, Zpěvy sladké Francie (různé básně), Martialis Posměšky a jízlivosti, skripta ČVUT složení malty) Gymnázium Jiřího Ortena: Četlo 16 učitelů, poslouchalo 350 studentů (Aubryová Bella a Sebastián, Poe Černý kocour, Steinbeck O myších a lidech, Hornby Po hlavě, Figuli Tri kaštanové kone, Pon Kočky nájem neplatí, Baxter Císař, Dobyvatel, Mořeplavec, Kaminer - Russendisko, Stýblová Mne soudila noc, Zeman Zpověď informovaného optimisty, Lewis Tajná řeč těla, Lane Vývoj života, Coelho Alchymista, Clark Muž, který odhalil purpur, Coelho Rukopis nalezený v Akkonu, Beneš Rozumět dějinám, Votýpka Příběhy české šlechty, Pekárková A měl jsem infarkt, a měl a měl!) Střední průmyslová škola: Četlo 12 učitelů, poslouchalo 250 studentů (Doyle Sherlock Holmes, Tolkien Pán prstenu, Povídky Šimka a Grossmana (Návštěva ZOO), Století fotbalu, Návrat na planetu Zemi (soubor povídek), Šmíd Miss Porta, Vavřincová Taková normální rodinka, Saroyan Odvážný mladý muž na létající hrazdě, Fulghum Ach jo, Nesbo Netopýr, Šimek a Grossman Besídka zvláštní školy) Vyšší odborná škola: Četlo 15 studentů (Neruda Povídky malostranské) Díky zpětné vazbě ze škol víme, že se tato akce líbila, ve většině tříd si o knihách studenti se svými učiteli povídali celou hodinu. V úterý 12. března 2013 jsme uspořádali přednášku doc.phdr. Richarda Papíka, PhD. Strategie práce s informacemi a metody čtení, a to hned ve dvou časech. Dopolední termín využili studenti obou kutnohorských gymnázií, odpolední byl určen veřejnosti. Celkem se přednášek zúčastnilo 95 lidí. O přínosu a kvalitě přednášky svědčí mj. zhodnocení studentů Církevního gymnázia: Obdivuji, že je někdo tak zapálený a je ochotný obětovat i část svého volného času mezi přednáškami, když vidí zájem posluchačů. Chytrý, milý chlap, který nás něco v tak krátké době naučil - a to myslím vážně! Přednáška byla skvělá, sice trochu časově vyčerpávající, ale hodně jsem se toho dozvěděla. Oceňuji hlavně způsob, jak přednášku vedl, bylo vidět, že ho to fakt baví. Věnovali jsme se tomu, co jednou určitě využijeme, myslím, že se nikdy ani moc nenudil, i když to bylo dlouhý. Obdivuji přednášejícího za jeho připravenost, neúnavnost a "normálnost". Stra nka 23

26 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013 (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Skvělá přednáška, klidně mohla být i delší! Fakt jsem se dozvěděl užitečné věci. Uvítal bych další podobnou přednášku. Přednáška byla dobře připravená, nelituji, že jsem šla. Bylo to přínosné, škoda že toho moc neřekl o rychlém čtení a nezkusili jsme si to prakticky. Ale aspoň víme, kde jsou o tom stránky. Moc se mi to líbilo, nebylo to suché, pán opravdu věděl, o čem mluví a mluvil i srozumitelně, asi proto, že jsme z gymplu a ne z VŠ. I díky těmto ohlasům jsme s doc. Richardem Papíkem dohodli další spolupráci v příštích letech. Ve středu 13. března jsme slavnostně vyhlašovali Nejlepšího čtenáře za rok Pro všechny oceněné jsme připravili díky našim sponzorům drobné věcné dárky, knížky i roční bezplatnou registraci do knihovny. Nejpilnější čtenářka Jaroslava Duspivová Nejvěrnější čtenářka Květoslava Smrčková Nejobětavější a nejvšestrannější čtenář Zdeněk Semelka Nejpilnější čtenářka z řad studentů Lenka Švarcová Nejpilnější čtenářka hudebního oddělení Šárka Hrinová Nejpilnější čtenářky dětského oddělení Barbora Srbová, Barbora Doležalová, Veronika Judytková Na odpoledne připravila Dagmar Strbíková svoje pravidelné Hrátky s pamětí, tentokrát věnované slavným kutnohorským ženám. Skupinka aktivních seniorů při nich řeší kvízy, přesmyčky, křížovky a jiné hádanky. 19. března jsme zahájili cyklus veřejně vzdělávacích přednášek Filmové a televizní nebe. Publicista, dramaturg a filmový historik Jaroslav Sedláček zde představil nejvýznamnější filmy v historii české kinematografie, přiblížil příběhy lidí, kteří jsou za těmito díly schováni a přidal i osobní vzpomínky na některé umělce. Setkání bylo pro všechny zúčastněné velmi příjemné. Příznivci českého filmu se sejdou u dalších 4 přednášek: Animovaný film Aurel Klimt Filmy natočené v Kutné Hoře Veronika Lebedová Česká televize včera a dnes Přemysl Čech Mraky nad Barrandovem Stanislav Motl, Stra nka 24

27 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013 (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Na 19.března jsme pozvali také prostějovské studentské divadlo Point - laureáta Wolkerova Prostějova. Divadlo zde hostovalo v rámci krajského kola recitační soutěže. Na půdě Gymnázia Jiřího Ortena představilo hru Nahý Wolker. Představení shlédla více než stovka studentů. Vzhledem k velmi vstřícným ohlasům z publika věříme, že osobnost Jiřího Wolkera nebude studentům nyní známá jen jako suché učivo a že tento zážitek zúročí například při maturitní zkoušce. Krajské festival uměleckého přednesu Ten verš si tiše říkám se konalo v sobotu Výsledky: 23.března v GASKu. Do soutěžní přehlídky se přihlásilo 26 mladých lidí z Mladé Boleslavi, Kutné Hory, Mělníka, Sedlčan, Benešova atd. Odborná porota posuzovala poezii i prózu, Jaroslava Haška, Karla Kryla, Jana Nerudu i Woodyho Allena. Vítězové postupují do celostátního kola Wolkerova Prostějova. I.kategorie (do 17 let) Adam Kubín Mladá Boleslav Vojtěch Poživil Čáslav Martin Řehák Kolín II.kategorie (do 20 let) Martina Jalůvková Benešov Vojtěch Nezbeda Čáslav Lukáš Pulec Mladá Boleslav 26. března proběhla úvodní přednáška jarního semestru Univerzity volného času Kutná Hora v 19.století. MUDr. Bohuslav Procházka vyprávěl o tom Jak se v Kutné Hoře léčilo. Na 35 účastníků této univerzity čeká až do června každé druhé úterý celkem 7 přednášek o historii našeho města. Dětské oddělení připravilo pro předem objednané školy a školky několik informačních lekcí: Doprava (Školní družina T.G.Masaryka) /50 dětí/ Nové knížky (MŠ Benešova) /100 dětí/ Holkám se vole neříká (ZŠ praktická) /15 dětí/ Velikonoce (MŠ Kaňk) /10 dětí/ Stra nka 25

28 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013 (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Velikonoce (ZŠ Jana Palacha) ve spolupráci s hudebním oddělením /70 dětí/ Celý březen jsme vyzývali naše čtenáře, aby vyplnili kartičky Chci, aby v knihovně.. Mezi oslovenými bylo dost lidí, kteří řekli (bohužel nenapsali), že jsou s námi moc spokojení a nemají jedinou připomínku. V boxu se nakonec sešlo: Chci, aby v knihovně byla houpací síť bylo hodně lidí nás ještě nechali spát byla sekce komiksů pro dospělé (Marvel, DC.) Jak se staví sen podle telev.seriálu o bydlení Prima televize Přála bych si, aby v knihovnách (nejen v té kutnohorské) neexistovaly nejnižší a druhé nejnižší regály (police) s knihami. Jako člověk starší se nemohu sklánět (závratě) a nemohu jít do podřepu (už bych se nenarovnala). Prakticky je pro mě 1/5 až 1/6 nedostupných (možná ¼ - 1/3?) Služby knihovny jsou perfektní ochota, nabídka různých aktivit, výběr knih i otvírací doba snad jen bych uvítala občasné umytí klávesnic na veřejném internetu. Zároveň jsme na tento měsíc připravili Čtenářský kvíz o věcné ceny. Soutěžícím jsme s vyplňováním odpovědí na 5 otázek pomáhali, protože všechny vyžadovaly znalosti o naší knihovně. Losováním vítězů jsme pověřili nejmenší čtenáře dětského oddělení. Výherci čtenářského kvízu: Společenská hra Česko Jaroslava Štípková Společenská hra Aktivity Miluše Marková Puzzle 1000 dílků Eva Urbanová Fotbalový míč Lenka Kremlová Káňová Pero Aneta Benešová Tričko Dana Vondráková Kalendář Jitka Krátká Držák lepicí pásky Renáta Gebauerová Kšiltovka Aleš Fiala Stra nka 26

29 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013 (ZPRACOVALA MGR. MARTINA BIČÍKOVÁ) Závěr V březnu jsme uspořádali: Zúčastnilo se: Z toho dětí: Výtvarné dílničky Maraton čtení v knihovně Maraton čtení na středních školách (studentů) Maraton čtení v základních školách Přednáška Strategie práce s informacemi (studentů) Hrátky s pamětí 8 0 Nej čtenář slavnostní vyhodnocení Divadelní představení Nahý Wolker (studentů) Filmové a televizní nebe J. Sedláček 25 1 Recitační soutěž Ten verš si tiše říkám (studentů) Univerzita volného času MUDr. B. Procházka 35 0 Informační lekce dětského oddělení Všechny akce, které jsme na březen připravili, byly úspěšné. Psalo se o nich i v místních médiích Kutnohorském deníku, Kutnohorských listech, Obzorech nebo na regionálních informačních portálech. Stra nka 27

30 BUDOVA EVERGREEN, ALE MOŽNÁ UŽ VÁŽNĚ SVÍTÁ.(ZPRACOVALA MGR. GABRIELA JARKULIŠOVÁ) Búdova evergreen, ale moz na úz va z ne svíta.(zpracovala Mgr. Gabriela Jarkúlis ova ) Uz v minúlosti jste se na stra nka ch vy roc ních zpra v knihovny potka vali s analy zoú prostorove ho zajis te ní knihovnicky ch slúz eb v Kútne Hor e. A tak víte, z e búdova v Húsove úlici, kde knihovna sídlí od rokú 1938, poskytúje poúhy ch 240 m2 pro Va s, nas e c tena r e. Standardy knihovnicky ch slúz eb r íkají, z e by ver ejna knihovna na kaz dy ch 1000 obyvatel me la mít 60 m2. takz e pome rne jednodúchy m vy poc tem zjistíme, z e pr i poc tú obyvatel Kútne Hory bychom me li disponovat okolo 1000m2. A je to zna t. Ve r te, z e de la me, co jen mú z eme, aby pro Va s byl sta vající prostor pokúd moz no komfortní. Ale úz nejsoú dals í moz ne cesty. Zaznamenali jste, z e v minúlosti jsme úz vy razne az brúta lne aktúalizovali knihovní fond, vyr adili stars í literatúrú, dúplika ty A pr estoz e jsme v roce 2008 vyme nili mobila r, jeho kapacita nebyla moz na navy s it o tolik, aby to stac ilo. A jes te to pro mnohe z Va s není pohodlne, rega ly jsoú vys s í, knihy v prvních a posledních policích jsoú pro mnohe z va s jen obtíz ne zí skatelne. Kolegyne z odde lení regiona lních slúz eb se úz do búdovy v Húsove úlici se svoú agendoú nevejdoú, a tak pro ne najíma me komerc ne prostory jinde. Nemú z eme por a dat nas e vzde la vací akce v rozsahú a kvalite, kteroú bychom úme li a chte li. Kvú li kaz de nepú jc ovní c innosti músíme zavírat provoz pú jc ovny, abychom mohli odste hovat rega ly, nanosit z idle, pr ípadne stolky. I tak je kapacita pú jc ovny omezena a více nez 30 lidí nemú z eme pr ijmoút tr eba ke stúdiú Univerzity volne ho c asú. A z e ma te za jem, víme. Mrzí na s, z e va s nemú z eme úspokojit. De tske odde lení v prvním patr e bez vy tahú stejne jako c íta rna c asopisú. Kam da t koc a rky, jak úlehc it vy stúp do patra nas im stars ím c tena r ú m, úmoz nit odlez ení ve cí v s atne v Húsove úlici proste ner es itelny proble m. Zr izovatel knihovny úz se pokoús el r es it v minúlosti túto sitúaci a pracovalo se na projektú novostavby knihovny v lokalite aútobúsove ho na draz í. Búdova z nas eho pohledú spln ovala ves kere poz adavky, úmíste ní, prostor, slúz by. Realizaci ale zastavila ekonomicka na roc nost stavby, je mi to líto. Po nějaké době se tak do hry vrátila varianta využít pro knihovnu budovu bývalé zvláštní školy Na náměti. S toú se v minúlosti poc í talo pro ú c ely búdoúcí vysoke s koly, a kdyz tato varianta padla, zac alo se znovú úvaz ovat o její moz ne rekonstrúkci s dú razem na knihovnicky provoz. V túto chvíli úz víme, z e búdova je dostatec ne prostorna, nabízí zajímave moz nosti r es ení. Geograficky je spravedlive ji úmíste na z pohledú pr edevs ím za kladních s kol, to je pro na s velmi dú lez ite. Je dostúpna ver ejnoú dopravoú, a protoz e búde prostor i pro parkovis te pr í mo ú knihovny, odpadne letity proble m, ktery na m i Va m soúc asne úmíste ní v Húsove úlici a tedy v historicke m ja drú me sta komplikúje z ivot. Poc íta s pr edna s kovy m sa lem, kava rnoú, s atnoú, kapacitními sklady i bezbarierovy m pohybem. Zkúste se sami podívat na na hledy búdoúcí knihovny. A ve r te spolú se mnoú a my mi kolegyne mi, z e dosavadní ú silí vedení me sta, ne kolikalete snaz ení vedení knihovny a pra ce ty mú architekta Jir ího Krejc íka z Hradce Kra love, ktery projekt zpracova va, nevyjde nazmar. Vy, kútnohors tí c tena r i si nove prostory zasloúz íte, jsoú pro Va s, jsoú Vas e. A z e to ma smysl, se pr esve dc ili úz c tena r i v jiny ch me stech, z te ch c esky ch tr eba ve Vys kove, Vsetí ne, Litvínove, Hradci, Zlíne, De c í ne, Ve r ím, z e se búdete v nove knihovne cítit pohodlne Vy, nas i c tena r i, i my, kter í jsoú tú pro Va s. Stra nka 28

31 BUDOVA EVERGREEN, ALE MOŽNÁ UŽ VÁŽNĚ SVÍTÁ.(ZPRACOVALA MGR. GABRIELA JARKULIŠOVÁ) Stra nka 29

32 BUDOVA EVERGREEN, ALE MOŽNÁ UŽ VÁŽNĚ SVÍTÁ.(ZPRACOVALA MGR. GABRIELA JARKULIŠOVÁ) Cetnra lní vy pú jc ní púlt Stra nka 30

33 BUDOVA EVERGREEN, ALE MOŽNÁ UŽ VÁŽNĚ SVÍTÁ.(ZPRACOVALA MGR. GABRIELA JARKULIŠOVÁ) Pohled do odde lení pro dospe le Stra nka 31

34 BUDOVA EVERGREEN, ALE MOŽNÁ UŽ VÁŽNĚ SVÍTÁ.(ZPRACOVALA MGR. GABRIELA JARKULIŠOVÁ) Stra nka 32

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 KreBul, o.p.s. / KreBul, o.s. Zlatá stezka 145 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 PÁR SLOV NA ÚVOD Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme často přátelům, známým i rodičům pohlednici.

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA/VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/ TOLIK KNIH JAKO KNIHOVNA MÍT PROSTĚ NEMŮŽETE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA/VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/ TOLIK KNIH JAKO KNIHOVNA MÍT PROSTĚ NEMŮŽETE MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA/VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/ TOLIK KNIH JAKO KNIHOVNA MÍT PROSTĚ NEMŮŽETE OBSAH Úvodní slovo ředitelky Mgr. Gabriely Jarkulišové Kalendárium 2010 Čísla, čísla, čísla Pořady Grafy Zahraniční

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka Vážení a milí čtenáři! Jako v každém čísle máme pro vás něco nového v obsahu i formě. Informace z prostředí nemocnic a zdravotnických zařízení dnes doplňujeme v rozšířené rubrice TÉMA dalšími zajímavostmi

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XXI červenec 2013 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XXI červenec 2013 Pour Féliciter měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava Slezskoostravské Slezskoostravské noviny ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva obsah 1. Základní charakteristika školy 3 2. Přehled učebních plánů 4 3.

Více