Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Zuzana Valová

2 OBSAH Minimální preventivní program... 2 Charakteristika školy... 3 Cíle MPP... 4 Preventivní témata Preventivní témata na I.stupni Preventivní témata na II.stupni Témata MPP v rámci ostatních předmětů:... 6 Nespecifická prevence Krouţky Aktivity školy... 7 Specifická prevence Besedy Návštěvy Dotazníky Školní poradenské pracoviště Školní klub Školní psycholoţka Spolupráce Zapojení pedagogických pracovníků Školní metodik prevence Metody, formy práce, pomůcky Propagace školy

3 Minimální preventivní program Je školní preventivní program, zaměřený zejména na výchovu ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Je to program zaloţený na podpoře vlastní aktivity ţáků, pestrosti forem preventivní práce s ţáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci ţáků školy. Minimální preventivní program do prevence sociálně patologických jevů zařazuje: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování ţáků: - záškoláctví - šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie, intolerance - kriminalita, delikvence, vandalismus - uţívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s uţíváním návykových látek - poruchy příjmu potravy - závislost na politickém a náboţenském extremismu - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) - sexuální rizikové chování b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí - týrání a zneuţívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneuţívání - ohroţování mravní výchovy mládeţe - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) Na tvorbě MPP se podílejí všichni vyučující, do realizace jsou zapojeni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, ţáci, rodiče, školní psycholoţka a odborníci v daných oblastech primární prevence. Tematické bloky jsou zaměřeny do plánů učiva v průběhu roku. 2

4 Charakteristika školy Název školy: Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Sídlo: Kunovice IČO: IZO: Web: Telefon: Ředitel školy: Mgr. Marek Tvrdoň Kontakt: Zástupce ředitele: Mgr. Vlasta Frýzová Kontakt: Školní metodik prevence: Mgr. Zuzana Valová Kontakt: Výchovná poradkyně: Mgr. Libuše Kubenová Kontakt: Školní psycholoţka: Mgr. Michaela Hubíková Kontakt: Základní škola Počet ţáků Počet ţáků na Počet ţáků na Počet pracovníků I. stupni II.stupni Celkem Školní druţina Počet skupin Počet ţáků Počet dětí na Počet skupinu pracovníků Celkem

5 Cíle MPP Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, - zvýšit schopnost ţáků činit zodpovědná rozhodnutí na základě pravdivých informací - umět rozpoznat dobré a špatné - systematické vedení a výchova ke zdravému ţivotnímu stylu - znát a dodrţovat zásady slušného chování a zavedených pravidel - zvyšování sociální kompetence, posilování komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu, umět řešit konflikty - vytvářet a prohlubovat povědomí o drogách, o nepříznivých zdravotních a sociálních důsledcích spojených s uţíváním drog - vypořádat se s neúspěchem, se stresem a s problémy - začlenění ţáků do volnočasových aktivit - umět spolupracovat - koordinace aktivit školy, ţáků, rodičů a organizací - společné zařazování uvedených témat do výuky - znát kontakty na centra pomoci - znát svá práva i povinnosti - spolupráce s rodiči Preventivní témata Jsou obsaţena v předmětech: - výchova ke zdraví - výchova k občanství - přírodopis, přírodověda, prvouka - dějepis, vlastivěda - chemie - zeměpis - výtvarná výchova - tělesná výchova 4

6 1. Preventivní témata na I.stupni Ročník Téma Předmět Lidé kolem nás První pomoc Člověk a jeho zdraví Místo, kde ţijeme Mimořádné události a rizika ohroţení Rodina Lidské tělo Péče o zdraví, zdravá výţiva Partnerství, manţelství, rodičovství, základy sexuální výchovy Návykové látky a zdraví Souţití lidí pravidla slušného chování Lidé různých ras Protiprávní jednání Prvouka Přírodověda Vlastivěda 2. Preventivní témata na II. stupni V předmětech výchova k občanství a výchova ke zdraví to jsou tato témata: 1. Já - rozvoj sebepoznání a sebepojetí - poradím si se stresem - řešení krizových situací, linky bezpečí, dětská krizová centra - nenechat si ublíţit - asertivita - já a lidem kolem mě - volba povolání - moje rodina, můj domov 2. Asociální jednání - útěky z domova - záškoláctví - agresivita, šikana, kyberšikana, násilí - sociální vztahy - právní odpovědnost, trestní normy - zdravé sexuální chování 5

7 3. Závislosti - tabakismus - alkoholismus - nealkoholové drogy - gambling - sekty - návykové látky a reklama 4. Zdravý ţivotní styl Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, - dáváme přednost zdraví a ţivotu - zdravá výţiva - poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie) - sexuální výchova, pohlavně přenosné choroby - dospívání - zneuţívání (psychické, fyzické, sexuální) - zdravé sociální vztahy - komunikace - party, třídní kolektivy - vyuţití volného času - zdraví na talíři 3. Témata MPP v rámci ostatních předmětů: Český jazyk pozitivní vzory hrdinů z četby, úvahy o ţivotě, hledání ţivotních cílů, mezilidské vztahy Dějepis pozitivní vzory osobností, zákony a lidé Zeměpis výskyt a pěstování drog, lidské rasy, ohniska národnostních konfliktů Přírodopis lidské tělo, sexuální výchova, zdravé ţivotní návyky, účinky návykových látek na organismus, vývoj člověka Chemie - vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich vliv na člověka Výtvarná výchova tématické práce k drogám, k estetickému prostředí, k lidským vztahům, k zdravému ţivotnímu stylu Tělesná výchova zdravý způsob ţivota, relaxace, duševní hygiena, výchova ke sportu 6

8 Nespecifická prevence 1. Krouţky - zajišťují vyučující - jsou navrţeny na základě zájmu ţáků a rodičů zjištěného formou ankety na konci předchozího školního roku 1. stupeň 2. stupeň 1. i 2. stupeň Francouzština Hudebně- pohybový Angličtina Hraní s přírodou Míčové hry Sportovní kroužek Kreativní výtvarka Vaření Sportovní gymnastika Mlsné jazýčky (vaření) Francouzština Volejbal Anglická konverzace Florbal Tvůrčí psaní Aerobik Handrláček Hasičský Sportovní gymnastika Volejbal Keramika Paličkování Hry, hlavolamy Kybernetika Zpěv Ruční práce Školní kapela Florbal 2. Aktivity školy Školní psycholog je dětem k dispozici vţdy jeden den v týdnu (čtvrtek) Schránka důvěry zde se mohou děti svěřit se svým problémem (anonymně), stačí na lístek uvést nějakou značku, odpověď najde posléze na nástěnce, která je umístěna vedle schránky 7

9 Školní parlament zástupci jednotlivých tříd se pravidelně schází, organizují ţákovská shromáţdění školy, prezentují zájmy tříd (nové nápady, návrhy, připomínky ), děti se tak učí formulovat své myšlenky, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým, diskutovat o problémech Informování rodičů hromadné maily rodičům, třídní schůzky, konzultační hodiny, internetové stránky školy, internetové ţákovské kníţky, hodnocení dovedností ţáků, ţákovské kníţky, výuka na webových stránkách školy, infobroţura, školní ročenka Třídnické hodiny čas třídních učitelů se svou třídou, příprava zástupců na zasedání parlamentu, řešení aktuálních problému a informovanost ţáků o dění ve škole, komunitní kruhy Hodnocení dovedností ţáků všichni rodiče dostanou individuální zprávu, která nebude zaměřena na známky, ale na dovednosti dětí Hodnocení výuky ţáci všech ročníků druhého stupně dostanou moţnost anonymně vyplnit dotazník, který zjišťuje jejich názory na hodiny všech vyučujících Soutěţ o nejlepšího ţáka - škola i letos přichází s výraznou motivací pro talentované ţáky. Ţáci budou hodnoceni na základě několika desítek kritérií. Olympijský den červen 2015, sportovní olympijské hry, akce se účastní všichni ţáci i učitelé Absolventské práce , ţáci 9. tříd prezentují a obhajují své práce před spoluţáky, učiteli a rodiči. Práci tvoří téměř tři měsíce. Jeţíškova vánoční dílna pro veřejnost se škola promění ve vánoční dílničky, kde rodiče se svými ratolestmi vyrábějí vánoční dekorace Bruslení prosinec, ţáci druhého stupně vyráţejí kaţdoročně bruslit na zimní stadion v UH Vánoční besídky prosinec Lyţařský kurz únor 2014, účastní se ho ţáci sedmého i osmého ročníku, tradičně probíhá na chatě Martiňák v Horní Bečvě Absolventské práce , tentokrát obhajoba prací ţáků 5. ročníku Škola v přírodě červen 2015, ţáci 5. ročníku vyjedou za hranice školy do krásy přírody Aktivity pro budoucí prvňáčky leden 2015 Soutěţe a olympiády viz Plán akcí na školní rok Sportovní akce viz Plán akcí na školní rok Exkurze a výlety Vídeň, Osvětim Specifická prevence 8

10 1. Besedy V letošním roce budeme reagovat na poptávku ţáků II. stupně. Kaţdý dostane dotazník, kde si bude moci zvolit, které téma by ho zajímalo. Vyuţijeme nabídek různých organizací. Toto jsou témata, která dáme ţákům na výběr: 1. Divácké násilí (sportovní fanoušci) 2. Trestná činnost mládeţe a páchaná na mládeţi 3. Bezpečné chování (internet) 4. Uţívání návykových látek 5. Finanční gramotnost 6. Šikana 7. Kyberšikana 8. Učení (jak na to) 9. Zdravý ţivotní styl 10. Etika 11. Extremismus 12. Poruchy příjmu potravy 13. Negativní působení sekt 14. Netolismus (závislost na tzv. virtuálních drogách) 15. Rasismus 16. Antisemitismus Besedy budou uskutečňovány podle potřeb průběţně během školního roku. Spolupracovat budeme s SVP Help, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR, K-centrem Charáč, zdravotním ústavem Zlín, odborníky na danou problematiku. Na prvním stupni zachováme způsob preventivní práce, jaký byl doposud. - Beseda s hasiči - Beseda s policisty - Projekt NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT, program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk - Základy sexuální výchovy (starší ţáci školy učí mladší formou obrázků a divadla) 9

11 2. Návštěvy - Úřad práce Uherské Hradiště - Ústav sociální péče Na Bělince Kunovice - Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště - Středisko výchovné péče - Městský úřad Kunovice 3. Dotazníky - Hodnocení dovedností - Hodnocení výuky - Třídní kolektiv - Výběr besedy - Sociální klima ve škole Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc ţákům, učitelům i rodičům. Zaměřuje se na problémy ţáků ve školním prostředí, velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Do ŠPP patří školní psycholoţka, školní metodička prevence a výchovná poradkyně. Spolu s panem ředitelem jsme vytvořili intervenční tým, jehoţ cílem je podpora jak pro ţáky a rodiče, tak i pro pedagogy. Nabízíme podporu - informační - metodickou - preventivně diagnostickou - orientační - a pomoc ve vyuţívání sluţeb poradenských zařízení V tomto školním roce se zaměříme na organizaci filmového dopoledne. Z předchozích let se tento způsob práce osvědčil. Ţáci si film nejen zhlédnou, ale následuje i řízená diskuze na dané téma. 10

12 Kromě této nárazové akce se budeme pravidelně setkávat a konzultovat spolu vzniklé, pro jednoho člověka těţko řešitelné situace. Školní klub Ve škole je vyčleněn relaxační prostor, který je nazván školním klubem. Slouţí k několika účelům. Je to místnost vybavená především knihami, sedacími vaky a v budoucnu také spoustou her. Ţáci ji vyuţívají v pauzách mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, poslouţí také školní druţině, a dokonce se v ní uskuteční spousta netradičních vyučovacích hodin a dramaterapie se školní psycholoţkou. Školní psycholoţka Zde je roční plán její práce. Září listopad TÉMA: JAK SE LÉPE DOHODNOUT CÍLE: - Umět naslouchat druhému - Vhodně reagovat a rozvíjet dialog - Nalézat řešení vyhovující všem zúčastněným - Poznat, ţe výsledky skupiny vyplývají ze způsobu komunikace a spolupráce Prosinec únor TÉMA: MÁM SE RÁD, ANEB NĚCO O SEBEÚCTĚ CÍLE: - Uvědomit si, co mám/nemám rád - Poznat své hodnoty - Vědět, v čem jsem dobrý - Mít důvěru sám v sebe 11

13 Únor duben TÉMA: RASISMUS A OTÁZKY MULTIKULTURNÍHO SOUŢITÍ KOKOSY NA SNĚHU CÍLE: - Získat více informací o národnostních menšinách /chování, tradice, zvyky/ - Umět pochopit, jak se můţe takový ţák mezi námi cítit - Umět být tolerantní vůči odlišnosti Duben-červen TÉMA: UMĚNÍ KOMUNIKACE SKRZ KRK CÍLE: - Poznat moţnosti komunikace - Umět se zdravě prosadit - Umět poznat, kdy mohu mluvit a kdy je potřeba naslouchat - Vyjádřit pomocí slov, co opravdu chci, potřebuji Spolupráce 1. S rodiči - škola v prevenci neţádoucích jevů nabízí rodičům spolupráci ve formě komunikace na třídních schůzkách, individuální konzultace s učiteli, školní psycholoţkou metodikem prevence, výchovným poradcem a ředitelem školy - rodiče budou seznámeni s programem minimální prevence na třídních schůzkách 12

14 v listopadu. MPP bude zveřejněný na internetových stránkách školy. Ţáci budou seznámeni s MPP prostřednictvím třídních učitelů v třídnických hodinách 2. Se školní psycholoţkou 3. S PPP v Uherském Hradišti - pravidelné porady školních metodiků prevence, výchovných poradců, školení peer aktivistů, nabídky besed, seminářů a dalších aktivit 4. S MŠ Kunovice 5. S K-centrem Charáč - besedy o problematice drog 6. S policií ČR v Uherském Hradišti Ajaxův zápisník, besedy pro ţáky 7. S ústavem Bělinka Zapojení pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do MPP v rámci výuky, třídní učitelé pracují s třídním kolektivem, vyučující zajišťují volnočasové aktivity pro ţáky, krouţky, kulturní, sportovní a veřejně prospěšné akce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v rámci aktuální nabídky seminářů DVPP. Poznatky ze seminářů jsou dále vyuţívány individuálně ve výuce a ostatních aktivitách. Školní metodik prevence Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, s výchovným poradcem, se školní psycholoţkou, s třídními učiteli, s ostatními pedagogickými pracovníky, s rodiči a institucemi. Metodik školní prevence se zúčastňuje školení a pravidelného setkávání školních preventistů pořádaných PPP a výchovným střediskem HELP v Uh. Hradišti. Podává informace ostatním vyučujícím. Od minulého školního roku má na starost práci se ţákovským parlamentem. Jedná se o pravidelné schůzky se zástupci všech tříd (kromě 1. ročníků). Na těchto zasedáních se řeší vše, co ţáky zajímá. Tito zástupci mají spolurozhodovací právo, ale také povinnost vyřídit ve svých třídách informace od vedení školy či výpomoc s anketami, aj. Metody, formy práce, pomůcky besedy, přednášky, diskuze, rozhovor, soutěţe, projekty, skupinové práce, 13

15 samostatné práce, hry, dotazníky, práce s literaturou, dramatizace - třídnické hodiny - diskuze - školní časopis - třídní schůzky - projekty - školní parlament - ţákovský parlament - besedy - celoroční filmový projekt - školní výlety - skupinová práce - filmy - dramaterapie - nástěnky - krouţky - individuální konzultace - sportovní aktivita - projekty Pomůcky: Tisk, literatura, informační centrum ve škole, počítače, interaktivní tabule, propagační materiály, obrázky, vlastní krátké videofilmy (vytvořené ţáky 9. tříd šikana, vztahy, drogy). Propagace školy Dobrý den s Kurýrem - MF Dnes - Slovácký deník Televize Slovácko - Česká televize Jací jsme, takové budou naše děti. JOHANN GOTTFRIED VON HERDER 14

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 70925259, tel.: 321 693 103, 739 455 077 Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 1 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 okres Bruntál, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence 2 1.

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014 2015 V souladu s dlouhodobou strategií prevence rizikového chování je vypracován školním metodikem prevence sociálně patologických jevů tento

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM CÍLEM PRIMÁRNÍ PREVENCE JE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VŮČI SOCIÁLNĚ- NEŽÁDOUCÍM JEVŮM.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice Minimální preventivní program 2013-2014 Mgr. M. Černohlávková Mgr. M. Skálová 1 Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, 53501 Přelouč

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více