S M Ě R N I C E č. 6 / generálního ředitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M Ě R N I C E č. 6 / generálního ředitele"

Transkript

1 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, Praha 1 V Praze dne 10. prosince 2012 Č. j.: 46169/ S M Ě R N I C E č. 6 / generálního ředitele V n i t ř n í p l a t o v ý p ř e d p i s (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn provedených dodatkem č. 1 č. j.: 40774/13/ , dodatkem č. 2 č. j.: 10834/14/ ) Stav k

2 2 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Česká republika Generální finanční ředitelství (dále jen zaměstnavatel ) vydává po projednání s Podnikovým výborem Sekce finanční správy Odborového svazu státních orgánů a organizací a Odborovým sdružením zaměstnanců finančních orgánů k zabezpečení jednotného postupu při odměňování zaměstnanců, kteří se zavázali k výkonu závislé práce v základním pracovně právním vztahu k zaměstnavateli (dále jen zaměstnanec ), podle zákoníku práce 1) a zvláštních právních předpisů 2) Směrnici č. 6/2013 generálního ředitele Vnitřní platový předpis. 2. Tato směrnice se vztahuje na odměňování všech zaměstnanců, kteří se zavázali k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli (dále jen zaměstnanec ), s výjimkou generálního ředitele. ČÁST PRVNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNÍM POMĚRU Čl. 2 Platový tarif Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen na základě nejnáročnějšího druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a blíže určeného v pracovní náplni v souladu se zvláštním právním předpisem 3), a to v závislosti na plnění kvalifikačních předpokladů vzdělání a na délce doby započitatelné praxe. Čl. 3 Zařazení zaměstnance do platové třídy 1. Zaměstnanec je zařazen do platové třídy na základě nejnáročnějšího druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a blíže určeného v pracovní náplni (příloha č. 2) v souladu se zvláštním právním předpisem 3) a se schválenou systemizací. 2. Vedoucí zaměstnanec je zařazen do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává. 1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 2) Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimálně mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostřední a o výši příplatku ke mzdě ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 3) Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

3 3 3. Pokud nelze obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, lze zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání a) až na dobu čtyř roků, b) na dobu delší, jestliže po dobu výjimečného zařazení podle písm. a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce. 4. Návrh na zařazení, případně změnu zařazení do platové třídy a návrhy, případně změny ostatních složek platu pro zaměstnance přímo podřízené generálnímu řediteli zpracovává Samostatný odbor personální na základě návrhu generálního ředitele. 5. Návrh na zařazení, případně změnu zařazení zaměstnanců do platové třídy a návrhy, případně změny ostatních složek platu předkládá příslušný vedoucí zaměstnanec pro zaměstnance zařazené: a) na Generálním finančním ředitelství (dále jen GFŘ ) vedoucí zaměstnanec, zařazený na GFŘ, v přímé řídící působnosti generálního ředitele Samostatnému odboru personálnímu, b) na Odvolacím finančním ředitelství (dále jen OFŘ ) ředitel OFŘ příslušnému oddělení personálnímu v regionu, c) na finančním úřadě (dále jen FÚ ), mimo Specializovaného FÚ (dále jen SFÚ ), včetně územních pracovišť (dále jen ÚP ) ředitel FÚ příslušnému oddělení personálnímu v regionu, d) na SFÚ, včetně ÚP (dále jen ÚP SFÚ ) ředitel SFÚ Samostatnému odboru personálnímu. 6. Návrh předkládá příslušný vedoucí zaměstnanec na formuláři Návrh na platové zařazení / změnu platového zařazení (příloha č. 1) spolu s pracovní náplní odpovídající navrhované platové třídě k ověření oprávněnosti zařazení, a to nejpozději 15 kalendářních dnů před datem navrhované účinnosti příslušnému oddělení personálnímu v regionu. 7. Po schválení předložených návrhů vypracuje příslušný personální útvar nový platový výměr (dle potřeby i dohodu o změně pracovní smlouvy) a po podepsání ředitelem Samostatného odboru personálního nebo vedoucím příslušného oddělení personálního v regionu, zašle prostřednictvím vedoucího zaměstnance k předání zaměstnanci, a to ve dvojím vyhotovení, z nichž po podpisu je jedno vyhotovení založeno do osobního spisu zaměstnance. Čl. 4 Způsob zápočtu praxe rozhodné pro zařazení zaměstnance do platového stupně 1. Zápočet započitatelné praxe rozhodné pro zařazení zaměstnance do platového stupně je závislý na využitelnosti předchozí praxe. 2. Zápočet v plném rozsahu - doba praxe v oboru požadované práce, přičemž takovou praxí se rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. Není přitom rozhodující, zda tato práce byla konána v pracovním poměru nebo na základě jiného pracovněprávního vztahu. Vyloučena však není ani možnost získání praxe v oboru požadované práce jiným způsobem, např. v souvislosti s předchozími podnikatelskými

4 4 aktivitami zaměstnance (př. praxe daňového poradce pro výkon práce referenta správy daní, účetního auditora apod.). Praxe v oboru požadované práce se posuzuje ve všech případech ve vztahu ke skutečnému charakteru práce, kterou zaměstnanec konal. Doba, po kterou byl zaměstnanec vyjmut z evidenčního stavu: a) doba skutečného čerpání mateřské dovolené (dále jen MD ), další MD (dále jen DMD ), rodičovské dovolené (dále jen RD ) nebo trvalé péče o dítě nebo děti, nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce MD, DMD nebo RD platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, b) doba osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě, nejvýše v rozsahu šesti let, c) doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby platným v době jejího výkonu. Doby uvedené v písm. a), b) a c) zaměstnavatel započte, pokud se zaměstnanec současně nepřipravoval na povolání v denním nebo prezenčním studiu. 3. Zápočtem v rozsahu nejvýše 2/3 se započte jiná praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce. (V tomto případě je rozhodnutí o míře zápočtu plně v pravomoci zaměstnavatele. Zaměstnavatel však musí zjišťovat reálnou využitelnost této jiné praxe a její výše nesmí překročit hranici stanovenou pro zápočet jiné praxe, tj. nejvýše dvě třetiny.) 4. Praxi, kterou nelze využít pro výkon požadované práce, zaměstnavatel nezapočte. 5. Z doby, kterou zaměstnavatel zaměstnanci započetl, odečte zaměstnavatel (v případě, že zařadil zaměstnance do platové třídy, pro kterou zaměstnanec nesplňuje potřebné vzdělání) dobu dle zvláštního právního předpisu 4). 6. Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi nebo je jeho zápočet praxe kratší, než je doba, kterou mu měl zaměstnavatel odečíst dle zvláštního právního předpisu 4), se o tuto dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně. 7. Jestliže si zaměstnanec v průběhu pracovního poměru doplní požadované vzdělání, provede zaměstnavatel po předložení originálních dokladů, které toto vzdělání osvědčují, přepočet praxe od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém doklad o dosaženém vzdělání doložil. Čl. 5 Zvláštní způsob určení platového tarifu 1. Zaměstnavatel určuje zaměstnanci platový tarif v souladu se zvláštním právním předpisem 5), v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, s možností přihlédnutí k délce započitatelné praxe. 4) 4 odst. 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 5) 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů.

5 5 2. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance je uvedena v příloze č. 6. Čl. 6 Osobní příplatek 1. Osobní příplatek není nárokovou složkou platu. Může být přiznán na základě návrhu příslušného vedoucího zaměstnance (dle čl. 3 odst. 5), v rozsahu přiděleného limitu na osobní příplatky, zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů ve srovnání s pracovními výsledky nebo rozsahem pracovních úkolů ostatních zaměstnanců. Jeho smyslem není reagovat na okamžité změny ve výkonnosti a v kvalitě práce, ale na takové změny, které mají dlouhodobější charakter. 2. Výše limitu prostředků na osobní příplatky v rámci GFŘ schvaluje generální ředitel v závislosti na limitu prostředků na platy. Samostatný odbor personální stanoví limity osobních příplatků pro zaměstnance zařazené na jednotlivých orgánech Finanční správy České republiky (dále jen orgán finanční správy ). 3. Osobní příplatek lze přiznat: a) zpravidla nejdříve po šesti měsících trvání pracovního poměru, b) zaměstnancům, kteří nastoupili zpět do zaměstnání bezprostředně po čerpání MD nebo po návratu z RD, c) při nástupu do pracovního poměru zaměstnancům, kteří předchozí praxi vykonávali na pracovištích v rámci orgánů finanční správy. 4. Osobní příplatek lze měnit: a) jedenkrát ročně, na základě výsledků hodnocení zaměstnanců (k 1. únoru následujícího roku), b) v individuálních odůvodněných případech kdykoliv během roku, a to zejména s ohledem na kvalitu a rozsah vykonávané práce. Čl. 7 Příplatek za vedení 1. Příplatek za vedení je nároková složka platu zaměstnance v její minimální výši. Příplatek za vedení je přiznáván vedoucím zaměstnancům dle schválené organizační struktury a v návaznosti na Organizační řád Finanční správy České republiky (dále jen OŘ FS ), a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce ve vztahu k počtu podřízených zaměstnanců a složitosti agend jimi zajišťovaných.

6 6 Vedoucí zaměstnanci (vedoucí pracovní místa) GFŘ Generální ředitel Zástupce generálního ředitele Ředitel sekce 45 % Ředitel samostatného odboru 40 % Ředitel odboru 35 % Ředitel vzdělávacího zařízení řídí oddělení 35 % Ředitel vzdělávacího zařízení neřídí Výše příplatku v % stanovená na počet řízených míst dle schválené systemizace * přiznává ministr financí přiznává ministr financí 20 % oddělení Vedoucí samostatného oddělení 30 % Vedoucí oddělení řídí referát 25 % Vedoucí oddělení neřídí referát 20 % Vedoucí referátu 10 % Vedoucí oddělení řídí referát (oddělení v regionech) 20 % Vedoucí oddělení neřídí referát (oddělení v regionech) 15 % Vedoucí referátu (oddělení v regionech) 8 % Vedoucí oddělení vzdělávacího zařízení řídí referáty 15 % Vedoucí oddělení vzdělávacího zařízení neřídí referáty 12 % Vedoucí referátu vzdělávacího zařízení 7 % OFŘ Ředitel přiznává generální ředitel Zástupce ředitele OFŘ 25 % Vedoucí odboru 25 % Vedoucí oddělení řídí referát 15 % + 0,1 % za každé SM nad 3 SM Vedoucí oddělení neřídí referát 12 % + 0,1 % za každé SM nad 3 SM Vedoucí referátu 7 % + 0,1 % za každé SM nad 2 SM FÚ Ředitel přiznává generální ředitel Zástupce ředitele FÚ 25 % Vedoucí Odboru metodiky a výkonu daní 25 % Vedoucí oddělení řídí referát 15 % + 0,1 % za každé SM nad 3 SM Vedoucí oddělení neřídí referát 12 % + 0,1 % za každé SM nad 3 SM Vedoucí referátu 7 % + 0,1 % za každé SM nad 2 SM ÚP FÚ Ředitel ÚP FÚ od 26 do 40 SM 21 % + 0,25 % za každé SM nad 25 SM Ředitel ÚP FÚ od 41 do 60 SM 25 % + 0,1 % za každé SM nad 40 SM Ředitel ÚP FÚ s 61 a více SM 27 % + 0,05 % za každé SM nad 60 SM Zástupce ředitele ÚP a vedoucí Odboru správy daní 21 % + 0,05 % za každé SM nad 60 SM Vedoucí oddělení řídí referát 15 % + 0,1 % za každé SM nad 3 SM

7 7 Vedoucí zaměstnanci (vedoucí pracovní místa) ÚP FÚ Vedoucí oddělení neřídí referát Vedoucí referátu SFÚ Ředitel Zástupce ředitele SFÚ 25 % Vedoucí odboru 25 % Vedoucí ÚP SFÚ 20 % Vedoucí oddělení řídí referát Vedoucí oddělení neřídí referát Vedoucí referátu Výše příplatku v % stanovená na počet řízených míst dle schválené systemizace * 12 % + 0,1 % za každé SM nad 3 SM 7 % + 0,1 % za každé SM nad 2 SM přiznává generální ředitel 15 % + 0,1 % za každé SM nad 3 SM 12 % + 0,1 % za každé SM nad 3 SM 7 % + 0,1 % za každé SM nad 2 SM Poznámka: SM = systemizované místo * v procentech z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen 2. Příplatek za vedení přísluší také zaměstnanci, který zastupuje vedoucího zaměstnance na vyšším stupni řízení (např. dlouhodobá nepřítomnost) v plném rozsahu jeho řídící činnosti po dobu delší než čtyři týdny a zastupování není součástí jeho povinností vyplývajících z pracovní smlouvy nebo z pracovní náplně, která podrobněji vymezuje druh práce sjednaný v pracovní smlouvě, a to zpětně od prvého dne zastupování. Příplatek přísluší za stejných podmínek stanovených pro zastupovaného vedoucího zaměstnance. 3. Zaměstnanci, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle OŘ FS oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen (např. vedoucí směny ve vzdělávacím zařízení). 4. V souvislosti s přiznáním nebo změnou příplatku za vedení vyhotoví příslušný personální útvar nový platový výměr. Výše nároku příplatku za vedení vzhledem k počtu podřízených zaměstnanců se bude přehodnocovat dvakrát ročně, a to k 1. lednu a 1. červenci daného roku a zaokrouhlí se na celých 50 Kč nahoru. Čl. 8 Příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí 1. Příplatkem za práci ve ztíženém pracovním prostředí se zaměstnancům kompenzuje výkon práce za podmínek, které jsou charakterizovány výskytem rizikových faktorů definovaných pro účely ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 2. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů, je přiznán zaměstnanci na návrh příslušného vedoucího zaměstnance (dle čl. 3 odst. 5). 3. Výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 400 Kč měsíčně.

8 8 Čl. 9 Zvláštní příplatky 1. Zvláštní příplatek je nárokovou složkou platu, kterou se při splnění stanovených podmínek zohledňují mimořádné ztěžující vlivy související s výkonem práce, tedy jejich objektivní existence a odpovídající intenzita. Přiznání zvláštního příplatku schvaluje, na základě návrhu příslušného vedoucího zaměstnance (dle čl. 3 odst. 5), příslušný personální útvar. 2. Činnosti, za jejichž výkon je navrženo poskytnutí zvláštního příplatku zaměstnanci, musí být v souladu s jeho pracovní náplní. 3. Zvláštní příplatek bude přiznán zaměstnanci, kterému vzniká nárok na jeho přiznání, jakmile začne vykonávat činnosti spojené s jeho poskytováním, a to zpravidla po třech měsících po nástupu do zaměstnání. 4. Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek, s výjimkou zvláštního příplatku za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Vykonává-li zaměstnanec, ve smyslu své pracovní náplně, pravidelně a opakovaně práce zařazené podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek ve více než jedné skupině, poskytne se mu zvláštní příplatek podle skupiny rizikových prací s vyšší částkou zvláštního příplatku, a to v závislosti na četnosti výkonu prací s vyšším stupněm rizika. Vedoucím zaměstnancům nelze přiznat příplatek za výkon činnosti, s výjimkou vedoucích oddělení zařazených v Oddělení sekretariátu ředitele, Oddělení provozního zabezpečení a Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení, kteří se podílejí na krizovém řízení FÚ a OFŘ. 5. U zaměstnanců, kteří vykonávají více činností správy daní, je za soustavný výkon určité práce považováno její pravidelné a opakované vykonávání. 6. V případě, že zaměstnanec přestane vykonávat práci, s níž je spojeno přiznání zvláštního příplatku nebo vykonává práce, s nimiž je spojeno jiné rozpětí zvláštního příplatku, je příslušný vedoucí zaměstnanec (dle čl. 3 odst. 5) povinen neprodleně tuto skutečnost písemně oznámit příslušnému personálnímu útvaru formou Návrhu na platové zařazení / / změnu platového zařazení (příloha č. 1) nejpozději 15 dnů před datem účinnosti navrhované změny. 7. Zvláštní příplatek se přizná zaměstnanci v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce. Zaměstnavatel vymezil skupiny zaměstnanců v závislosti na stupni zátěže a míře rizika vykonávané práce a podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek stanovil zvláštní příplatek takto: a) zvláštní příplatek přiznaný za výkon činnosti

9 9 GFŘ OFŘ FÚ ÚP FÚ Útvar/činnost Zvláštní příplatek Samostatné oddělení provozního zabezpečení, Oddělení ubytování, Oddělení stravování, Oddělení správy objektu * 400 Samostatný odbor řízení rizik při správě daní Oddělení sekretariátu ředitele, Oddělení provozního zabezpečení, Oddělení sekretariátu a provozního 400 zabezpečení *, ** Odbor daní a daňového procesu ** 500 Oddělení daně z příjmů fyzických osob, pojistného a daně silniční 500 Oddělení daně z příjmů právnických osob 500 Oddělení nepřímých daní 500 Oddělení majetkových daní, oceňování a ostatních agend 500 Oddělení daňového procesu 500 Odbor nedaňových agend ** Oddělení dotací a finanční kontroly Oddělení svodných a nedaňových agend Oddělení sekretariátu ředitele, Oddělení provozního zabezpečení, Oddělení sekretariátu a provozního 400 zabezpečení *, ** Odbor metodiky a výkonu daní ** 500 Oddělení daně z příjmů fyzických osob, pojistného a daně silniční 500 Oddělení daně z příjmů právnických osob 500 Oddělení nepřímých daní 500 Oddělení majetkových daní, oceňování a ostatních agend 500 Oddělení daňového procesu (podatelna) 500 Oddělení dotací a finanční kontroly Oddělení řízení rizik určení garanti pro oblast e-auditu Oddělení evidence daní 500 Oddělení sekretariátu, Oddělení provozního zabezpečení, Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení *, ** 400 Odbor správy daní ** 500 Oddělení vyměřovací a evidence daní 500 Oddělení vymáhací Oddělení majetkových daní, oceňování a ostatních agend 500 Oddělení registrační a podpůrných činností 500 Oddělení kontrolní určení garanti pro oblast e-auditu Oddělení vyměřovací, evidence daní a vymáhací - registrace, vyměřování, EDA, majetkové daně kumulace (vymáhání+jiná činnost) čisté vymáhání 2 000

10 10 ÚP FÚ SFÚ Krizové řízení Útvar/činnost Zvláštní příplatek Oddělení vyměřovací a evidence daní (zahraničních osob na ÚP pro Prahu 1) Oddělení daňové správy - registrace, vyměřování, EDA, majetkové daně kumulace (vymáhání+jiná činnost) čisté vymáhání Oddělení sekretariátu ředitele a Oddělení provozního zabezpečení *, ** 400 Podatelna 500 Odbor výkonu daní včetně podřízených oddělení, s výjimkou Oddělení kontroly daně z příjmu fyzických osob a pojistného ** Oddělení kontroly daně z příjmu fyzických osob a pojistného Odbor správy platebních povinností včetně podřízených oddělení s výjimkou Oddělení správy daňových pohledávek ** Oddělení správy daňových pohledávek Odbor metodiky daní včetně podřízených oddělení ** Odbor státního dozoru ** Oddělení výkonu státního dozoru v regionech Oddělení výkonu státního dozoru v regionech (určení zaměstnanci pro dohled nad losováním číselných loterií) Oddělení správní Oddělení Centrálního registru smluv 500 Oddělení dotací a finanční kontroly Oddělení cenové kontroly v regionech Oddělení registrační a podpůrných činností 500 Oddělení mobilního výkonu a zvláštních činností ÚP Členové ústředního krizového štábu GFŘ, členové krizového štábu FÚ, pracovníci pracoviště krizového řízení FÚ Pracovníci pracoviště krizového řízení GFŘ Poznámka: * dvousměnný, třísměnný nebo nepřetržitý provoz ** pokud je zaměstnanec zařazen na pozici asistent/asistentka zvláštní příplatek za výkon činnosti nenáleží

11 11 b) zvláštní příplatek přiznaný za rozhodování v daňovém řízení Vedoucí pracovní místo Zvláštní příplatek Generální ředitel Zástupce generálního ředitele Ředitel Sekce metodiky a výkonu daní, ředitel Samostatného odboru řízení rizik při správě daní a ředitel Samostatného odboru GFŘ nefiskálních agend Ředitelé odborů (Sekce metodiky a výkonu daní) Vedoucí oddělení v Sekci metodiky a výkonu daní, v Samostatném odboru řízení rizik při správě daní a v Samostatném odboru nefiskálních agend Ředitel Zástupce ředitele OFŘ Vedoucí odboru Vedoucí oddělení *** Vedoucí referátu *** Ředitel Zástupce ředitele SFÚ Vedoucí odboru a vedoucí ÚP SFÚ Vedoucí oddělení *** Vedoucí referátu v odděleních *** Ředitel Zástupce ředitele FÚ Vedoucí Odboru metodiky a výkonu daní Vedoucí oddělení *** Vedoucí referátu *** Ředitel ÚP FÚ Zástupce ředitele a vedoucí Odboru správy daní Vedoucí oddělení *** Vedoucí referátu *** Poznámka: *** mimo Oddělení sekretariátu, Oddělení provozního zabezpečení a Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení. Čl. 10 Poskytování odměn 1. Odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Odměny jsou nenárokovou složkou platu zaměstnanců. Podmínky pro poskytnutí odměn za účelem ocenění pracovních zásluh zaměstnanců stanovuje Samostatný odbor personální. Odměny lze poskytovat pouze za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, přičemž posouzení míry mimořádnosti či významnosti pracovního úkolu náleží plně do pravomoci příslušného vedoucího zaměstnance.

12 12 2. Odměny při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod (příloha č. 3). 3. Odměny k ocenění pracovních zásluh lze přiznat na návrh příslušného vedoucího zaměstnance na základě hodnocení míry pracovních zásluh a délky trvání pracovního poměru k zaměstnavateli nebo jeho předchůdcům (Ministerstvo financí a finanční ředitelství) takto: a) dovršení 50 let věku (1) délka pracovního poměru do pěti let až do výše Kč, (2) délka pracovního poměru od pěti do deseti let až do výše Kč, (3) délka pracovního poměru nad deset let až do výše Kč, b) při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod nebo po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (1) délka pracovního poměru do pěti let až do výše Kč, (2) délka pracovního poměru od pěti do deseti let až do výše Kč, (3) délka pracovního poměru nad deset let až do výše Kč. Doba délky pracovního poměru se počítá jako součet jednotlivých pracovních poměrů k zaměstnavateli a k jeho předchůdcům (Ministerstvo financí a finanční ředitelství), pokud pracovní poměry na sebe přímo navazovaly. 4. Návrhy na poskytnutí odměn zaměstnancům, v rámci stanoveného limitu na odměny, předkládají příslušní vedoucí zaměstnanci ke schválení vedoucímu příslušného oddělení personálního v regionu na předepsaném formuláři vždy s řádným zdůvodněním. 5. Odměny za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek (viz příloha č. 3 nebo č. 4). 6. Výše mimořádných odměn je omezena limitem prostředků na platy. Čl. 11 Plat nebo náhradní volno za práci přesčas a ve svátek 1. Práci přesčas je možné nařídit a konat jen výjimečně. Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná a příplatek 25% průměrného hodinového výdělku v pracovní dny nebo 50% průměrného hodinového výdělku, jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu. 2. Příplatky za práci přesčas (25 % nebo 50 %) se vyplácí tehdy, nedohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na poskytnutí náhradního volna, a to nejdéle v době tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců po odpracování. 3. Práci přesahující limit přesčasové práce 150 hodin ročně lze zaměstnanci nařídit jen výjimečně na základě dohody se zaměstnancem. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než osm hodin týdně v období, které může činit, dle platné kolektivní

13 13 smlouvy, nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích. Do počtu těchto hodin se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. 4. O práci ve svátek platí, že zaměstnanci poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna, a to ve výši 100 %. Čl. 12 Příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu 1. Za práci v noci přísluší zaměstnanci za hodinu noční práce příplatek ve výši 20% průměrného hodinového výdělku. 2. Práci v sobotu a v neděli může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně. Zaměstnanci, který vykonává práci v sobotu nebo v neděli, poskytne zaměstnavatel příplatek ve výši 25% průměrného hodinového výdělku. 3. Za každou rozdělenou směnu přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 30% průměrného hodinového výdělku. 4. Návrh na proplacení příplatků (za práci přesčas, za práci v noci, za práci v sobotu a v neděli, ve svátek a za rozdělenou směnu) se předkládá na formuláři Výkaz odpracovaných hodin (příloha č. 5), vždy s docházkou za příslušný měsíc. ČÁST DRUHÁ ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRACUJÍCÍCH NA ZÁKLADĚ DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Čl. 13 Zajištění dohod Zaměstnavatel zajišťuje plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Jen výjimečně uzavírá k plnění svých úkolů nebo k zabezpečení svých potřeb s fyzickými osobami také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohoda ). Podmínky pro uzavírání dohod a pro jejich odměňování jsou stanoveny v zákoníku práce 1). Čl. 14 Způsob odměňování 1. Při navrhování výše odměny se příslušný vedoucí zaměstnanec řídí zásadou nejvyšší hospodárnosti, s přihlédnutím k úrovni platu, kterého by zaměstnanec vykonávající práci nebo činnost na základě dohody dosáhl, kdyby tento druh práce pro zaměstnavatele vykonával v pracovním poměru. K tomu příslušný vedoucí zaměstnanec v návrhu dohody uvede přesnou specifikaci požadované práce a platovou třídu, ve které je tato práce zařazena ve zvláštním právním předpisu 3).

14 14 2. Výše odměny se stanoví sazbou za jednu hodinu práce; výjimku tvoří překladatelské činnosti, u nichž je možné výši odměny stanovit za jednu stránku textu, lektorská činnost, kde se výše odměny řídí vnitřním předpisem generálního ředitele upravujícím vzdělávání zaměstnanců 6) a činnosti v rozkladových komisích, u nichž lze výši odměny stanovit za jedno zasedání komise. Odměnu nelze sjednat v nižší částce, než je minimální mzda stanovená zákoníkem práce 1) a zvláštním právním předpisem 7). ČÁST TŘETÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Čl. 15 Závěrečná a přechodná ustanovení 1. K platovým postupům dosaženým v období po 31. lednu 2011 se nepřihlíží. 2. U nových zaměstnanců budou platové tarify stanovené dle čl. 4 a 5 propočteny dle započitatelné praxe dosažené k 31. lednu V souladu s touto směrnicí budou přiznávány osobní příplatky, zvláštní příplatky a příplatky za vedení s účinností od 1. ledna Výjimky z této směrnice povoluje generální ředitel. 5. Ustanovení odstavce 1 a 2 se nepoužijí pro zaměstnance zařazené do prvního a druhého platového stupně. Tito zaměstnanci budou zařazeni do platového stupně dle započitatelné praxe, a to nejvýše do třetího platového stupně. Čl. 16 Kontrola Kontrolu plnění této směrnice vykonává Samostatný odbor personální. Čl. 17 Přílohy Nedílnou součástí této směrnice jsou přílohy: č. 1 Návrh na platové zařazení / změnu platového zařazení vzor, č. 2 Pracovní náplň vzor, č. 3 Návrh odměny pro jednotlivce vzor, č. 4 Návrh odměn pro skupinu zaměstnanců vzor, č. 5 Výkaz odpracovaných hodin vzor, 6) Směrnice č. 45/2013 generálního ředitele Vzdělávání zaměstnanců. 7) Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

15 15 č. 6 Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance od Čl. 18 Zrušovací ustanovení Zrušuje se Směrnice č. 3/2011 generálního ředitele Vnitřní platový předpis zaměstnanců územních finančních orgánů č. j. 13/ včetně dodatku č. 1 č. j. 9621/ , dodatku č. 2 č. j / , dodatku č. 3 č. j / , dodatku č. 4 č. j / a dodatku č. 5 č. j / Čl. 19 Účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna (Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dnem 1. září 2013) (Dodatek č. 2 nabyl účinnosti dnem 28. února 2014) Za správnost: Samostatný odbor personální

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Strana 3797 304 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Vláda nařizuje podle 145 odst. 1, 146 odst. 2 a 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle

Více

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon Strana 3638 Sbírka zákonů č. 341 / 2017 341 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až f), 128 odst.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.... 2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až f), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Systém finančního ohodnocení zaměstnanců zařazených v OSPOD

Systém finančního ohodnocení zaměstnanců zařazených v OSPOD Systém finančního ohodnocení zaměstnanců zařazených v OSPOD Vnitřní předpis Obsah 1 Principy platového systému zaměstnanců zařazených do OSPOD... 1 2 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Vnitřní platový předpis

Vnitřní platový předpis Vnitřní platový předpis Směrnice číslo 3 organizace verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Předpis Vnitřní platový předpis Forma nařízení Vnitřní směrnice Číslo 27 Verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Tato verze ruší

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

dne 9. května 2017 pod čj. MSMT-11858/21017 Mgr. Tomáš Fliegl zastupující Karolínu Gondkovou ředitelku odboru vysokých škol

dne 9. května 2017 pod čj. MSMT-11858/21017 Mgr. Tomáš Fliegl zastupující Karolínu Gondkovou ředitelku odboru vysokých škol MZDOVÝ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. 4. 2017 Platnost: 9. května 2017 Účinnost: 9. května 2017 Odpovědnost: Personální a mzdový odbor Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran: 7 Počet příloh:

Více

Pracovněprávní problematika v zařízení školního stravování se zaměřením na vznik pracovního poměru a stanovení platu

Pracovněprávní problematika v zařízení školního stravování se zaměřením na vznik pracovního poměru a stanovení platu Pracovněprávní problematika v zařízení školního stravování se zaměřením na vznik pracovního poměru a stanovení platu Konference Školního stravování 2017 - Pardubice 1 Legislativa Především: Zákon č. 262/2006

Více

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce PLAT = odměna za práci v pracovním poměru zaměstnanců státu, územně správních celků, státních fondů, příspěvkových organizací MZDA = odměna

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS OU: 21. ledna 2019 Registrace MŠMT: 6. března 2019 Platnost: 6. března 2019 Účinnost: 1. října 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS ÚSTAVU EXPERIMETÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v. v. i.

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS ÚSTAVU EXPERIMETÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v. v. i. VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS ÚSTAVU EXPERIMETÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v. v. i. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚEB) se sídlem v Praze 6, Rozvojová 263, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005

Více

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 02/2014 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování personalistka J.

Více

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. prosince 2017

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 02/2014 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování personalistka J.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 zákona

Více

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č.12/2014 Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem I. Úvodní ustanovení 1. Tímto vnitřním předpisem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 1999

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 02/2014 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování manažer pro PR a

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Pracovněprávní minimum...4 1.1. Právní předpisy... 4 1.2. Pracovněprávní vztah... 4 1.3. Vznik pracovního poměru... 5 1.4. Skončení pracovního poměru... 6 1.5. Dohody o pracích

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 zákona

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 8. ČERVNA 2009

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 8. ČERVNA 2009 VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 8. ČERVNA 2009 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8 Interní předpis č. 2018_001 ÚTIA AV ČR, v. v. i., účinný od 1. ledna 2018 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné instituce zřízené Akademií věd ČR podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

304/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014

304/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 304/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení

Více

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 404 /2017 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Na provozní poradě projednáno

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S. ÚSTAVU TEORETICKÉ A APLIKOVANÉ MECHANIKY AV ČR, v. v. i.

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S. ÚSTAVU TEORETICKÉ A APLIKOVANÉ MECHANIKY AV ČR, v. v. i. V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S ÚSTAVU TEORETICKÉ A APLIKOVANÉ MECHANIKY AV ČR, v. v. i. Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i. (dále jen ÚTAM ) se sídlem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Pedagogická rada projednala dne 11. dubna 2016 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. dubna 2016 Mgr. Michaela Hanyšová, ředitelka

Více

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 1. 1. 2009) Článek 1 Rozsah působnosti (1) Vnitřní mzdový předpis stanoví v souladu s ustanovením 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Vláda nařizuje podle 145 odst. 1, 146 odst. 2 a 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 5/2018. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 5/2018. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 5/2018 Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny leden 2018 Článek 1 Působnost platového předpisu Tento platový předpis

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Spisový/skartační znak Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Pedagogická rada projednala dne 27.08.2018 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9.2018 A.1/A10 Mgr.

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

vrchního státního zastupitelství 0,88 0,96 1,05 do ukončení 5. roku 1,01 1,09 1,17 od počátku 6. roku 1,14 1,26 1,33 od počátku 9.

vrchního státního zastupitelství 0,88 0,96 1,05 do ukončení 5. roku 1,01 1,09 1,17 od počátku 6. roku 1,14 1,26 1,33 od počátku 9. Zákon č. 201/ 1997, o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platí od 1. 71. 2017 do 30. 6. 2017) ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení

Více

Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn

Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městskou částí

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: Platné znění vybraných částí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn V A R I A N T

Více

Platový tarif. (4) Platový tarif podle odstavce 3 lze státnímu zaměstnanci určit nejdéle na dobu jednoho roku, a to opakovaně.

Platový tarif. (4) Platový tarif podle odstavce 3 lze státnímu zaměstnanci určit nejdéle na dobu jednoho roku, a to opakovaně. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné k 1. 11. 2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné k 1. 11. 2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné k 1. 11. 2014 ve znění nařízení vlády č. 224/2014 Sb., ze dne 15. 10. 2014 Vláda nařizuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: S01 /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

564 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

564 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 564 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 130/2009 Sb., ve znění nařízení

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. září 2013 o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech Vláda nařizuje podle 137 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Kvalifikační předpoklady (1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen potřebné vzdělání ) jsou

Kvalifikační předpoklady (1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen potřebné vzdělání ) jsou NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 332/2018 Sb. Vláda nařizuje

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ze dne 8. prosince 2014 jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 279/2015 Sb., č. 327/2016 Sb., č. 115/2017

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. července 2017 o charakteristice služebních míst

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. července 2017 o charakteristice služebních míst 4 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. července 2017 o charakteristice služebních míst Čl. 1 Předmět úpravy Tento služební předpis upravuje postup při zpracování

Více

čl. I. Oblast pracovně právních vztahů

čl. I. Oblast pracovně právních vztahů Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 04.04.11 Pravidla ke stanovení výše platu, příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských škol a základních škol

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Úvodní ustanovení

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Úvodní ustanovení III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.... 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až f), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. června

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až

Více

) 11) 12) 13) 14) 15)

) 11) 12) 13) 14) 15) IV Platné znění dotčených částí textu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačenými změnami 3 Zařazení zaměstnance

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Metodické doporučení

Metodické doporučení Příloha č. 2 k dopisu č. j.: MPSV-2017/1528-52 Metodické doporučení pro realizaci postupů vyplývajících s účinností od 1. ledna 2017 z nařízení vlády č. 337/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006

Více

1 Úvodní ustanovení. Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,

1 Úvodní ustanovení. Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat, Úplné znění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a č. 332/2018 Sb. *Pozn. redakce: Právní stav sestaveného

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 2. aktualizované a rozšířené vydání (červenec 2015) 2. aktualizace k 1. 11. 2016 Nabývá úèinnosti 1. ledna 2017 Str. 42 Změna nařízení

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Vyřizuje: Mgr. Petr Burdík, Oddělení daňového procesu II Tel: 296854428 Email: Petr.Burdik@fs.mfcr.cz ID datové

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Vnitřní platový předpis pro ředitele škol, školských zařízení a ředitele dalších příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 399/23/RM/2015 24.11.2015 25.11.2016 Neomezená Metodický pokyn KŠS Metodický pokyn

Více

p) v šestnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

p) v šestnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Plné znění: 341 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

Více

16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Plné znění: 564 NAŘÍZENÍ VLÁDY Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

Více

V N I T Ř N Í N O R M A P Ř F U P A-14/8-ÚZ01

V N I T Ř N Í N O R M A P Ř F U P A-14/8-ÚZ01 V N I T Ř N Í N O R M A P Ř F U P A-14/8-ÚZ01 Rozhodnutí děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci č. A-14/8/RD Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu Přírodovědecké

Více

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY HLAVNÍ CÍLE POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ Poskytnout spravedlivý, transparentní a jednoduchý systém odměňování zaměřený na výkon Zajistit, aby osobní náklady společnosti byly vynakládány s

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 6. prosince 2006 jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 74/2009 Sb., č. 130/2009 Sb.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 6. prosince 2006 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 74/2009 Sb., č. 130/2009

Více

VZOROVÝ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VZOROVÝ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VZOROVÝ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS.XY s.r.o. se sídlem... IČ... DIČ... (dále jen zaměstnavatel) vydává v souladu se zákonem č. 262/2006Sb., zákoník práce (příp. po projednání s odborovou organizací, tento

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 602/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 574 ze dne 16.07.2014 Platový předpis pro odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3 Rada městské

Více

Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010

Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010 Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010 AKTUALIZACE K 1. 1. 2012 Str. 12 1.2 Systém odměňování ve veřejných službách a správě Systém odměňování je založen

Více

Návrh ZÁKON. ze dne ,

Návrh ZÁKON. ze dne , III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více