I. Textová část. 1. Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Textová část. 1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 2009/2010 Výroční zpráva Základní školy J.Vohradského Šluknov, okres Děčín

2 I. Textová část 1. Základní údaje o škole Plně organizovaná základní škola se dvěma pracovišti. Hlavní budova se nachází v ul. T. G. Masaryka a sdružuje část tříd prvního stupně a druhý stupeň, v budově v ul. Žižkova se nacházejí zbylé třídy prvního stupně a školní družina. V jednom ročníku jsou 2 3 třídy. Ke škole patří školní jídelna, která je v samostatné budově. Součástí školy, dosud neprovozovanou, je školní klub. Název a adresa školy: ZŠ J. Vohradského Šluknov, okres Děčín T. G. Masaryka Šluknov tel: Škola sdružuje: ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO kapacita 610 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO kapacita 70 žáků ŠKOLNÍ JÍDELNU IZO kapacita 400 stravovaných ŠKOLNÍ KLUB IZO kapacita 200 žáků Zřizovatel: Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov, tel.: Údaje o vedení školy: Ředitelka školy Zástupce pro I. st. Zástupce pro II. st. Mgr. Eva Hertlová Mgr. Lenka Líbalová Mgr. Renata Sochorová Školská rada: předsedkyně: p. Erika Růžičková 2

3 členové: Mgr. Sochorová, Mgr. Líbalová, Mgr. Viktorinová, L. Zeman, I. Benešová, Ing. Lukešová, Bc. Džumanová a M. Flášarová 2. Výchovně vzdělávací program Název Č. j. a datum schválení MŠMT ČR V ročníku/třídě Základní škola Č. j / a 9. ročník Školní vzdělávací program platnost dokumentu od , 2.,3., 6., 7. a 8. ročník V letošním školním roce probíhala výuka ve třinácti třídách na I. stupni a v osmi třídách na II. stupni. Třídy byly v průměru naplněny do počtu 21 žáků. Ve dvou odděleních školní družiny bylo zařazeno 60 žáků. To znamená, že stav se oproti loňskému školnímu roku nezměnil. Školní klub, který je MŠMT ČR z roku 2007 povolen stále ještě nebyl v provozu, protože nejsou dokončené prostory, určené k jeho činnosti. Kromě povinných předmětů byly v sedmém až devátém ročníku vyučovány povinně volitelné předměty praktická matematika, jazyková a komunikační výchova, německý jazyk, sportovní hry, svět práce, domácnost a anglický jazyk. Na škole jsou vyučovány dva cizí jazyky - anglický a německý. V letošním školním roce nadále probíhalo ověřování školního vzdělávacího programu v dalších ročnících, ve třetím a osmém. Ve zbývajících ročnících dobíhá vzdělávací program Základní škola. Součástí obou vzdělávacích programů jsou EVVO, sexuální výchova, výchova k volbě povolání, multikulturní výchova a prevence sociálně patologických jevů. 3. Materiální, prostorové a personální podmínky Škola má tři budovy. Sídlem ředitelství školy je budova v ulici T.G.Masaryka. V letošním roce zde byl umístěn 4. ročník a všechny třídy II. stupně. K výuce se na II. stupni používá jedenáct odborných pracoven - pro zeměpis, přírodopis, cizí jazyky, fyziku a chemii, hudební výchovu a pracovní vyučování - cvičná kuchyň a školní dílny. Součástí učebny fyziky a chemie je kabinet, který se zároveň využívá jako laboratoř při praktických cvičeních. K odborným učebnám se řadí i dvě pracovny PC a interaktivní učebna, které jsou využívány k výuce i k mimoškolním činnostem. K pracovnám patří kabinety, které jsou průběžně vybavovány pomůckami podle požadavků předmětových komisí. Ve druhém patře budovy se nachází aula, kde probíhají společenské a kulturní akce školy. 3

4 V suterénu jsou šatny a skladové prostory. Spojovací chodbou je napojena na hlavní budovu tělocvična, kde jsou dva sály. Oba sály využívá škola k výuce tělesné výchovy a pro zájmovou činnost žáků. Současně je tělocvična k dispozici ostatním školám ve městě a v odpoledních a večerních hodinách veřejnosti. Součástí budovy je i školní pozemek. Zde se nachází hřiště s umělým povrchem, které může být využíváno bohužel pouze v době výuky, protože školní dvůr je z důvodů nedokončené rekonstrukce již čtvrtý školní rok pro žáky školy nepřístupný. V Zahradní ulici je školní jídelna. Prostory v přízemí této budovy škola částečně pronajímá a částečně využívá pro výuku pracovních činností jsou zde umístěny školní dílny. Třetím objektem je budova v Žižkově ulici. Jedná se o dvě propojené budovy. Ve starší části se nachází tělocvična, dvě oddělení školní družiny, třídy druhého a třetího ročníku a učebna s interaktivní tabulí. V přístavbě jsou 1. a 5. třídy, hudebna a kabinet I. stupně. V zadním traktu je prostorný dvůr, který bývá využíván při hodinách tělesné výchovy nebo pro činnost školní družiny. Vytápění objektů školy je řešeno částečně napojením na městskou výtopnu (budova 678) a částečně vlastními plynovými kotly (722). Administrativní zázemí a kanceláře ředitelství se nacházejí v hlavní budově školy a jsou přístupné veřejnosti i zaměstnancům během celé provozní doby. Objekt školy v budově T. G. Masaryka prochází již pátým rokem rekonstrukcí, která stále ještě není dokončena. Západní křídlo třetího patra, kde se má nacházet školní klub, jazyková pracovna a učebna společenskovědních předmětů, dosud nebylo škole předáno do užívání. Průběh rekonstrukce je obsahem samostatné kapitoly. Kmenové třídy školy jsou vybaveny stavitelným žákovským nábytkem. Technické vybavení je průběžně doplňováno a obnovováno dle finančních možností. Na škole je k dispozici 63 PC, všechny s připojením na internet. Hlavní budova je částečně zasíťována, zbývají připojit učebny v křídlech v prvním a druhém patře, což je ještě naplánováno do konce kalendářního roku. K výuce se používá osm dataprojektorů a dvě interaktivní tabule. Ve všech kmenových třídách a odborných pracovnách (mimo PC v II. patře) na druhém stupni jsou zpětné projektory. Na prvním stupni se ZP používá v interaktivní učebně a ve čtvrtých ročnících. Do technického vybavení patří i audio a videotechnika, která se dle potřeb doplňuje. Pro potřeby učitelů, žáků i administrativy jsou k dispozici tři kopírky. V letošním roce došlo opět k mírnému poklesu počtu žáků, k měla škola 461 žáků. Tento počet zůstal prakticky nezměněn až do konce školního roku (v evidenci k bylo 456 žáků). Ve škole pracoval 32 členný pedagogický sbor, do kterého patří asistent pedagoga a dvě vychovatelky školní družiny. Ekonomický úsek zajišťují účetní a hospodářka, na správním úseku 4

5 pracuje stabilně šest uklizeček a dva školníci. Školní jídelna má čtyři zaměstnance. Ve škole nepracuje odborová organizace. Pedagogický sbor je ze 64% kvalifikovaný. Pracuje zde 9 nekvalifikovaných učitelů, tři z nich si ale v současné době kvalifikaci doplňují dálkovým studiem. Daří se naplňovat dlouhodobý záměr vedení školy soustavně zvyšovat procento kvalifikovanosti. Personální situace v letošním roce byla poměrně složitá, protože se zastupovalo za tři dlouhodobě nemocné učitele na II. stupni a za dvě učitelky na prvním stupni. I přesto, že byl na prvním stupni zajištěn zástup, bylo odsuplováno okolo tisíce vyučovacích hodin. V únoru roku 2010 se škola zapojila do projektu Ovoce do škol. V červnu byla podepsána smlouva o spolupráci při řešení projektu Region - Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji (CZ.1.07/1.1.00/ ), jehož realizace bude probíhat ve školním roce 2010/11 a dále smlouva o spolupráci v projektu Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce (CZ.1.07/1.3.00/ ), který bude probíhat v časovém období 1. června února Do tohoto projektu jsme byli vybráni jako jedna z dvanácti základních škol ze Středočeského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. 4. Výchovné poradenství, PRIPRE, EVVO Funkci výchovného poradce vykonávaly pro I. st. Mgr. Líbalová a pro II. st. Mgr. Sochorová. Metodik primární prevence byl Tomáš Rozvoral DiS. EVVO koordinuje Mgr. Lenka Steklá. Spolupráce s PPP ve školním roce 2010/11 1 : 1. Spolupráce s PPP I.st. II.st Celkem Kontrolní šetření 7/2 6/0 15/2 Výchovné problémy 1/0 2/1 3/1 Výukové obtíže 15/5 2/0 17/5 Spec. zákl. škola 0/0 0/0 0/0 1 Vždy je uveden celkový počet žáků /z toho počet dívek 5

6 2. Žáci vedeni v PPP Diagnostik. porucha 12/4 10/4 22/8 (SVPU bez zvýš. normativu) Zvýšený normativ 13/3 10/1 23/4 SVPU Tělesné postižení 0/0 0/0 0/0 Ambulantní péče 13/3 8/2 21/5 Všem žákům s SVPU i žákům cizincům je věnována individuální péče. Individuální plány jsou průběžně vyhodnocovány. Každý žák cizinec má vypracován integrační plán, který je čtvrtletně hodnocen. 3. Údaje o zápisu do prvního ročníku Zápis proběhl , náhradní termín byl stanoven na a v dalším náhradním termínu se ještě dostavil jeden žák, který byl zapsán do prvního ročníku po návratu z diagnostického ústavu. Žáci zapsaní do 1. ročníku: 34/22 Odklad školní docházky 2009/2010: 11/ 3 Odklad školní docházky pro rok 2010/2011: 8/ 3 Celkem nastoupí do 1. ročníku (včetně odkladu ŠD 09/10): 45/25 Celkem-odklad školní docházky 2010/2011: 8/ 3 4. Vycházející žáci Celkem 54/28 Z 9.tř. 48/26 Z nižších ročníků 8.roč. 3/1 7.roč. 3/1 Gymnázium 5.roč. přijato 7/3 nepřijato 9/6 Gymnázium 7.roč. přijato 1/0 Žádost o prodloužení šk. docházky nebyla letos podána. 6

7 5. Spolupráce s MÚ Projednáno na komisi 1/0 2/2 3/2 Nahlášeno 0/0 2/2 2/2 6. Spolupráce s ETOP centrem 1/0 1/1 2/1 7. Spolupráce s Policií ČR 0/0 0/0 0/0 8. Žáci cizinci 6/1 4/1 10/2 Vých. poradkyně úzce spolupracují s třídními učiteli a účastní se jednání s rodiči. Jedná se o případy záškoláctví, projednávání kázeňských přestupků, řešení prospěchových problémů či problémů komunikace mezi učiteli a žáky. Obě jsou také členkami komise SPOD při MÚ. Výchova k volbě povolání je součástí tematických plánů a je realizována jak jednotlivými vyučujícími, tak i výchovnými poradci, kteří se podílí hlavně na plánování a zařazování doprovodných programů v této oblasti. Během školního roku proběhlo několik besed se zástupci středních škol z regionu, žáci vyšších ročníků II. stupně navštívili SLŠ a SOŠ ve městě. Ve spolupráci s ÚP v Rumburku se žáci zúčastnili i každoroční Burzy škol. Realizace školního minimálního preventivního programu Na realizaci Minimálního preventivního programu se podílejí výchovní poradci a vedení školy (řešení soc. pat. jevů s žáky a rodiči), školní metodik prevence (zajišťování akcí v rámci prevence soc. pat. jevů, dotazníková šetření v rámci školy, realizace přednášek v rovině patologických jevů) třídní učitelé (řešení soc. pat. jevů s žáky a rodiči, dotazníková šetření v rámci třídy) a dále všichni vyučující v rámci svých předmětů plněním témat, zařazených do jednotlivých plánů. Témata specifické prevence sociálně patologických jevů aplikovaná v běžné školní výuce: zdravý způsob života, prevence osobního ohrožení a zneužívání návykových látek, alkohol, kouření, drogy, šikanování, závislost na automatech, vyrovnávání se s problémy, národnostní menšiny, kulturní hodnoty, totalitní systémy - komunismus, fašismus, nacismus, tolerance ve společnosti, netolerantnost, rasismus, xenofobie a extremistické projevy v chování lidí a lidská práva. Doprovodné formy vzdělávání specifické prevence sociálně patologických jevů jsou zmíněny v tabulkové části. Jsou to různé besedy, přednášky a projektové programy. Učitelé v rámci učebních předmětů realizují se svými žáky i sociálně-psychologické hry, hlavně v hodinách rodinné a občanské výchovy. Tématy sociálně psychologického výcviku jsou tolerance a rasismus, HIV a AIDS, péče o zdraví a další. 7

8 Informace a propagační materiály z oblasti soc. patologických jevů jsou předávány i rodičům na třídních schůzkách. Nedílnou součástí práce je i spolupráce při řešení výchovných problémů, neomluvené absence, případně i trestné činnosti s dalšími institucemi (ETOP Děčín, komise SPOD, PČR Šluknov, OSPOD Rumburk) a nepochybně i další vzdělávání pedagogů (přehled je uveden v tabulkové části). Žáky se snažíme zapojovat do mimoškolních akcí a podchytit jejich zájem o členství v různých zájmových kroužcích, které škola nabízí. Do oblasti prevence bezesporu patří i další školní a mimoškolní výchovné a vzdělávací aktivity, které jsou zmíněny v dalších částech výr. zprávy. EVVO EVVO je pevnou součástí činnosti v naší škole. Po celý rok byli žáci vedeni ke kladnému vztahu a péči o životní prostředí, k zájmu o přírodu i o své město, k šetrnému způsobu života (šetření materiály i energiemi, recyklace). Během roku proběhla řada projektových dnů i několik dlouhodobých projektů s environmentálním zaměřením. Škola již tradičně využívala spolupráci se SLŠ (ukázky dravců, arboretum, meteorologická stanice). V rámci exkurzí a výletů mnohé třídy navštívily zoologické zahrady, CHKO či NPČŠ. Zájemcům byla umožněna účast v soutěžích (kromě tradičních letos nově např. Litvínovský choroš), a v kroužcích (pletení z pedigu, turistický). Ekologickou výchovu do své činnosti zařazovala průběžně po celý rok i ŠD. Z celoročních aktivit pro školní rok 2009/2010 bylo splněno: Zařazení prvků EVVO do výuky podle platného ŠVP Vštěpování zásad TUR praktickými činnostmi při provozu školy (třídění odpadů, šetření materiálem, vodou i energiemi, využití odpadových materiálů ve výuce) Poznávání Šluknova i okolní přírody teoretickou i praktickou činností, výuka v přírodě Podněcování žáků ke kladnému vztahu a k péči o ŽP ve škole i ve městě Činnost kroužků (pletení z pedigu, turistický kroužek) Prezentace činnosti na webu školy Rozšiřování databáze námětů pro realizaci EVVO ve škole jednorázové aktivity: Besedy a přednášky s prvky EVVO Dravci 1., 2. a 5. roč. 8

9 9 Včelařství 6. roč. Jaderná energie 9. roč. Život ve městě a škole po 2. svět. válce s p. Hoškovou 6. B Exkurze Šluknov a blízké okolí (místní závody, zámek, arboretum, sběrný dvůr, konírna) 1.stupeň, 7. roč. Muzeum Rumburk 1. roč. Planetárium Praha 5. roč. ZOO Liberec 6. roč. Vodní nádrž Chřibská 5. B Soutěže Sběr PET lahví soutěž 1. stupeň Biologická a zeměpisná olympiáda 2. stupeň Litvínovský choroš 9. roč. SOS planeta Země 6. roč. Duha - 7. roč. Projektové dny Přírodní katastrofy 8. roč. Den stromů 5. roč. Halloween 2. stupeň Podzim 1. stupeň Poznej své okolí 2. roč. Zima 1. stupeň Člověk a příroda 2. roč. Putování kapky vody 5. B Vzduch, Odpady, Voda a Globální problémy roč. Jaro 2. a 5. roč.

10 Den Země 2. stupeň Zelený ostrov 5. B Naše škola 6. roč. Naše město 7. roč. Šluknovský výběžek 8. roč. NPČŠ 9. roč. Střednědobé a dlouhodobé projekty Kraj, ve kterém žiji 5. roč. Sedm barev duhy 6. roč. Spotřeba vody ve škole 6. a 7. roč. Patronát žáků 9. roč. u žáků 1. stupně S knihou se nenudíme ŠD Krok za krokem pohádkovým rokem ŠD Výlety a vycházky Okolní příroda - všichni Dymník 2. a 4. roč. Rožanské a Brtnické ledopády 5. A, 6. roč. ZOO Děčín 1. roč. ZOO Liberec 2. roč., 8. B, 9. A NPČŠ 6. A CHKO Český ráj 7. B CHKO Jizerské hory 6. B Sloup, okolní příroda 5. A Výtvarné a literární zpracování témat k významným dnům (třídy 1. i 2. stupně) Halloween, Vánoce, Velikonoce, 1. jarní den, Den vody, Den ptactva, Den koní Další: Smyslové vnímání přírody, sběr přírodnin pro zvěř i využití ve výuce, hry v přírodě 10

11 5. Školní družina Družina je otevřena denně od 6.00 hod. do 8.00 hod. a od hod. do hod. Činnost školní družiny zajišťují dvě vychovatelky, hlavním pracovním dokumentem je ŠVP pro ŠD, kde je rozpracován zároveň i roční plán činnosti. Družina realizuje vých. vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit, umožňuje také žákům přípravu na vyučování. Činnosti probíhají v odděleních ŠD, lze také využívat i dalších prostor školy, jako např. tělocvična, hudebna apod. V průběhu roku navštěvují děti kulturní akce dle nabídky kulturního kalendáře města, některých se aktivně účastní. V době řádných prázdnin je provoz družiny zajišťován pouze tehdy, pokud je přihlášeno alespoň deset žáků. Informace o prázdninovém provozu dostávají rodiče v dostatečném předstihu od vychovatelek ŠD. Na prázdninový provoz přihlašují rodiče děti písemně. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna. Informace pro rodiče a veřejnost jsou zveřejňovány na webu školy, kde je také prezentována bohatá činnost. Přehled činnosti ŠD šk. r. 2009/2010 ŠVP ŠD byl splněn v celém rozsahu. Z doplňkové činnosti byla uskutečněna vánoční diskotéka, čertoviny, karneval, sportovní olympiáda, vyhodnocení šk. roku (v týdnu ). Exkurze k hasičům a do Lesnické školy ve Šluknově (dravci) byla zrušena, protože děti vše navštívily již s třídními učiteli. Účast na výtvarné soutěži k výročí založení města, vyhodnocení a přebírání cen v zámku. Celý rok byly pořádány projektové dny: Krok za krokem pohádkovým rokem (celoroční) poznávání českých pohádek, v rámci projektu dramatizace pohádky Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Na toto představení byli do ŠD pozváni předškoláci z mateřské školy a následně žáci ŠD představení zahráli v mateřské škole pro všechny děti. S knihou se nenudíme, aneb kniha nejsou jen písmenka (celoroční) zaměřeno na čtenářskou gramotnost. Výtvarné práce z tohoto projektu byly během celého roku prezentovány na panelech v městské knihovně informace o této akci ve Šluknovských novinách. Projektový den Den Země - památné stromy ve Šluknově, informace o planetě, ekologie, výtvarná práce. 11

12 Celoroční soutěž Správný kamarád zaměřeno na posílení a rozvoj kamarádských vztahů v ŠD. Spolupráce s rodiči - Den otevřených dveří (5. 3.) - rodiče byli seznámeni s prostorami a vybavením ŠD, za spolupráce s rodiči děti vytvářely loutku kůzlete z vařečky, vyráběly náramky z drátků a korálků. Při školní družině pracovaly výtvarné kroužky, kde se děti seznamovaly s novými výtvarnými technikami, materiály, barvami. V II. oddělení probíhaly i kurzy papírového pletení pro rodiče. ŠD spolupracovala s městskou knihovnou. Účast na výstavách: Výstava vojenských uniforem, zbraní a fotografií Nejsevernější příroda Čech málo známá (fotografie J. Gretschela) Všechny barvy květin (jarní výstava ruční práce). Úspěchem byla i účast v Soutěži o nejkrásnější vyrobenou čarodějnici Šluknova Společná prostorová práce dětí Jezinka ze Žižkovky se umístila na 3. místě. Celý rok je činnost ŠD prezentována na webových stránkách školy. 6. Školská rada Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Sochorová, Mgr. Líbalová, Mgr. Viktorinová, L. Zeman, I. Benešová, Ing. Lukešová, Mgr. Džumanová a M. Flášarová za předsednictví p. Eriky Růžičkové. Schválila změny ve školním řádu - opatření ke kyberšikaně, druhou verzi školního vzdělávacího programu, výroční a hospodářskou zprávu školy za školní rok 2008/2009. Školská rada byla také informována o situaci kolem rekonstrukce školy a o stavu budování půdní vestavby. Pokusila se vstoupit do jednání ohledně zlepšení situace při řešení problémů spojených se stavbou, bohužel však bez úspěchu. 7. Školní stravování Stravování žáků a zaměstnanců školy je provozováno v samostatné budově školní jídelny. V rámci doplňkové činnosti jsou zde poskytovány stravovací služby i pro veřejnost, o které je však pouze malý zájem. O provoz jídelny se starají čtyři zaměstnanci. Vedoucí stravování, hlavní kuchařka, kuchařka a jedna pomocná kuchařka. Úklid se zajišťuje svépomocí a údržba je zabezpečována školníky. 12

13 Během roku se prováděla běžná údržba zařízení kuchyně, proběhly pravidelné revize a porevizní opravy, byla zakoupena mrazící skříň a dva nerezové stoly. 8. Kontrolní činnost Vnější: ČŠI - v březnu proběhla kontrola ŠVP - kromě jedné technické chyby - bez závad KHS - kontrola školní jídelny bez závad - III. NP hlavní budovy- kontrola stavu po průsacích střechy - potvrzeno rozhodnutí ředitelky o uzavření tříd, které se nacházejí v západním křídle OSSZ - kontrola pojistného a plnění úkolů v NP - bez závad Revize 9/2009 hydranty 2/2009 kuchyň 9/2009 hasicí přístroje 1/2010 revize el. náčiní - škola, kuchyň, jídelna, tělocvična a spotřebiče podle seznamu 3/2010 tělocvična 4/2010 zabezp. systém a pult Vnitřní: V tomto školním roce neproběhlo ani na 1., ani na 2. stupni žádné celoplošné meziškolní testování. Případné srovnávací práce byly v kompetenci metodických orgánů a předmětových komisí. Na počátku roku proběhlo testování čtenářské gramotnosti ve čtvrtém až osmém ročníku. Výsledky a zjištěné skutečnosti byly pak zapracovány do výuky a čtenářská gramotnost byla nosným tématem školního roku. Hospitační činnost vedení školy probíhala podle stanoveného plánu na základě stanovených cílů (sledovat práci nových učitelů, zaměřit se na adaptaci v 1. a 6. ročníku, zaměřit se na učitele se zjištěnými nedostatky v loňském roce, sledovat práci s integr. žáky, mapovat práci s nadanými žáky, sledovat zařazování prvků primární prevence, naplňování ŠVP, úroveň rozvoje funkční gramotnosti ). Ze závěrů vyplývá, že velká většina hospitovaných hodin je dobře připravená, promyšlená a úspěšně realizovaná. Vyučující usilují o vytváření tvůrčí a přátelské atmosféry ve třídě. Hospitované hodiny na I. stupni lze považovat za velmi dobře připravené a vedené. Střídaly se různé formy a 13

14 metody práce, průběžně se zařazovaly motivační prvky, byly uplatňovány individuální přístupy k žákům. Mnohdy byla výuka orientována na situace blízké životu a na praktické jednání. Cíle a učivo bylo v souladu s ŠVP, klíčové kompetence byly v hodinách cíleně rozvíjeny prostřednictvím výchovných a vzdělávacích strategií uvedených v ŠVP, plnily se i tematické plány v ročnících, které pracují podle programu Základní škola (4., 5. a 9.). Při hospitacích v 1. ročníku, zaměřených na adaptaci žáků, bylo zjištěno, že většina žáků má již zažité pracovní a hygienické návyky a adaptace u většiny žáků proběhla bez větších problémů. Vyučující usilují o zachování klidného klimatu ve třídě. K pozitivní atmosféře ve třídě přispívají jasné výklady, kladné zpevňující podněty a činnosti, které povzbuzují interakci mezi žáky (žáci s různými poruchami učení, žáci s jiným kulturním zázemím). Jediný a nejčastější nedostatek vyskytující se v hospitačních závěrech je chybějící seznámení žáků s cílem vyučovací hodiny a návrat k cíli v závěru VH. Stejně tak většina hospitovaných hodin na II. stupni byla odborně dobře připravená. Vyučující, kteří se účastnili DVVP, se snažili získané poznatky realizovat v hodinách zejména v oblasti informatiky, cizích jazyků, matematiky, zeměpisu, environmentální výchovy (zde hodnotili akce jako přínosné). Při každé hospitaci v šestém až osmém ročníku bylo sledováno naplňování ŠVP. V kladně hodnocených hodinách byli žáci vedeni k práci s textem, správnému vyjadřování, komunikaci v českém i cizím jazyce. Prvky primární prevence jsou zařazovány na 2. stupni zejména v hodinách ROV, proto byly realizovány hospitace v tomto předmětu v období, kde dle tem. plánu měly být zařazeny prvky primární prevence. Při hospitacích v 6. třídách nebyly zjištěny problémy při adaptaci na 2. stupeň. Nedošlo zde k přílišnému nárůstu kázeňských opatření ani problémů s prospěchem. Pouze u žáků opakujících ročník opakování příliš nepomohlo a jsou často znovu hodnoceni nedostatečnou. Tito žáci nejeví zájem o učivo ani o nabízené doučování. Uplatňování nových metod a motivačních prvků při naplňování klíčových kompetencí je zřejmé zejména u zkušených vyučujících, ale i další se snaží o zkvalitňování práce v této oblasti. Zkušení pedagogové se pravidelně věnují jak nadaným žákům, tak žákům ze sociokulturně méně podnětného prostředí. Začínající vyučující zpravidla nezvládají individualizovat výuku. Většina vyučujících již žáky na začátku hodiny seznamuje s jejím cílem, na konci je ale třeba více dbát na vyhodnocení a návrat k cíli. Ze strany vedení školy je třeba se i nadále zaměřovat na méně zkušené učitele, podporovat vzájemné hospitace a hospitace uvádějících učitelů. Soustředit se na naplňování ŠVP. 14

15 Zásadní nedostatky byly zjištěny ve dvou případech, a protože ani po zavedení nápravných opatření nedošlo ke zkvalitnění výuky a práce vyučujících, po vzájemné dohodě tito pracovníci ukončili pracovní poměr. V jednom případě to bylo již v průběhu školního roku. Výsledky kontrol jsou pravidelně vyhodnocovány na pracovních poradách nebo jsou s těmito výsledky seznamováni individuálně jednotliví vyučující. Kontrolována je pravidelně i povinná dokumentace školy dle harmonogramu, estetická úroveň tříd, stav a využití pomůcek, dodržování psychohygienických podmínek. Se závěry kontrol jsou učitelé seznamováni a jsou přijata vždy opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Stále více se používá elektronický systém evidence a vedení dokumentace. Kontrolou několikrát prošly písemnosti žáků, tj. sešity a písemné práce, ale i žákovské knížky. V rámci školy se dlouhodobě nedaří zlepšit úroveň písemného projevu žáků, sešity jsou často v nepořádku, klesá jejich estetická úroveň, neustále se zhoršuje i úroveň domácích prací. Zásadním úkolem zůstává i pro příští rok rozvoj a zkvalitnění čtenářské gramotnosti. Ke kontrolní činnosti náleží i kontrola využití stávajícího zařízení a vybavení školy. Tato kontrola pak slouží jako zpětná vazba při plánování další obnovy vybavení a rozšiřování technického zázemí pro výuku. V tomto školním roce interaktivní učebnu na budově 722 využívalo 80 % tříd umístěných v této budově (1., 2., 3. a 5. ročník). Učebna sloužila především při výuce českého jazyka, anglického jazyka, přírodovědy, vlastivědy a matematiky. V červnu letošního školního roku byl zakoupen nový výukový program Matematika pro 1. ročník (Terasoft). Vzhledem k začínající výuce informatiky ve 4. ročníku bude nutné přemýšlet o vybudování nové učebny informatiky. 4. ročníkem a třídami II. stupně je využívána učebna s interaktivní tabulí k výuce, k doučování, při ambulantní nápravě u žáků se SVPU a k ukázkám prezentací, které si připravují sami žáci. Bohužel díky havarijnímu stavu ve druhém pololetí bylo využití učebny omezené, protože sloužila jako náhradní učebna pro výuku jazyků. Pro výuku jsou k dispozici dvě učebny s celkem 31 žákovskými PC stanicemi, v jedné učebně je dataprojektor, v druhé učebně program Vision pro správu žákovských stanic. Učebny byly využity během roku téměř stoprocentně. Pravidelně zde probíhala výuka informatiky (6. a 8. roč. celkem 12 hodin týdně). Dále v učebnách využívali žáci (2. 9. roč.) během různých vyučujících předmětů výukové programy, služby internetu, textové a grafické editory, programy pro tvorbu prezentací. Žáci v rámci práce na PC byli vedeni k samostatnému vyhledávání, zpracování a prezentování informací, při využívání výukových programů mohli pracovat individuálním tempem. Počítačové učebny byly využívány také pro doučování, nápravu SPU a projektovou výuku. Po celý školní rok byly pravidelně aktualizovány školní webové stránky. 15

16 Podmínky pro výuku v tomto školním roce byly ztíženy ve druhém pololetí. Kvůli již zmíněnému havarijnímu stavu západního křídla III. NP, které bylo uzavřeno, musela být přesunuta výuka čtvrtého ročníku do odborných pracoven a ty byly tím pádem pro třídy II. stupně nedostupné. V plánu kontrol jsou zahrnuty i pravidelné kontroly úklidu, technického stavu budov a vytápění. Dodržován je roční plán revizí a kontrol na úseku BOZP a PO. Kontrolní činnost na úseku hospodaření probíhala dle stanoveného harmonogramu a zásad vnitřního kontrolního systému. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 Stížnosti: V průběhu školního roku nebyla řešena žádná stížnost. 9. Modernizace a údržba školy Opravy a údržba všech budov školy probíhala v souladu s dlouhodobým plánem, který se vedení školy snaží plnit. Kromě toho byly realizovány běžné údržbové práce. V hlavní budově se dál komplikovaně dokončovala druhá etapa půdní vestavby. I když zřizovatel od zhotovitele převzal i tuto část stavby, nelze ji dodnes užívat, protože je ve stavu, kdy nejde ani zkolaudovat. Ostatně již v loňském školním roce ( ) proběhlo ve škole šetření stavebního úřadu, při kterém byly zjištěny stavebně bezpečnostní a provozní závady, které dodnes nejsou odstraněny. Rok nato (také v dubnu) byl dokončen znalecký posudek k celé stavbě, kde se konstatuje, že: Rekonstrukce a dostavba školy není provedena tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověla požadovanému účelu. Stavba nesplňuje požadavky Vyhlášky č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 15 a 16. Stavební práce prováděla firma, která neměla zkušenosti s prováděním rekonstrukcí. Ta byla prováděna za plného provozu školy. Pracovníci provádějící řemeslné práce určitě nebyli vyučeni, protože jinak by na stavbě nemohlo být uděláno tolik chyb. Projektová vada je u odvětrání 16

17 hygienických zařízení a učeben. Ostatní vady nacházející se na stavbě jsou montážní. Při realizaci docházelo ke změnám projektového řešení bez dohody s objednatelem a nedodržování technologických předpisů. Změny stavby nemůže odsouhlasovat ten, kdo neprováděl projekt. Zhotovitel prováděl taková řešení, která jsou v rozporu s platnými ČSN a zcela porušují základní technická pravidla při provádění staveb. Podle rozborů a příčin jednotlivých vad ve znaleckém posudku je zřejmé, že stávající stavbu je nutné z velké části rozebrat a nově provést. Další pokračování v takto provedené stavbě povede k havárii nosné konstrukce podlah pod prostorami v podkroví, deformaci krovu, kondenzaci vody v tepelné izolaci podkroví, zatékání do školy, tvorbě rampouchů a zahlcování žlabů a odpadů dešťové kanalizace. Pro provádění oprav je nutné nechat zhotovit prováděcí projekt a zajistit kvalitní technický a autorský dozor. Dozor nelze nechat na zaměstnancích Městského úřadu ve Šluknově. Během zimního období protekla nová střecha a to tak, že musela být uzavřena i levá část třetího nadzemního podlaží, které se rekonstrukce ani netýkala. Výuka byla přesunuta do zbývajících prostor a postižené části budovy se vysoušely až do konce školního roku. Podle vyjádření Ing. Draxlové, znalce v oboru stavebnictví, ze dne je budova v havarijním stavu. K největšímu poškození došlo na konci měsíce července, kdy ve čtvrtém nadzemním podlaží, dosud neužívaném, kde je nově vybudované sociální zařízení a nová vodoinstalace, praskl přívod vody k jednomu WC. Protože se to stalo během víkendu, kdy ve škole nikdo není, protekla voda až do suterénu. Od probíhá intenzivní vysoušení zdiva a škole byla ministerstvem školství povolena změna organizace školního roku a to v tom smyslu, že začátek školního roku byl pro ročníky, které jsou na hlavní budově, posunut na Z výše citovaného lze usoudit, že bohužel ani v příštích letech nebude práce ve škole, ani její provoz nijak jednoduchý. Jednak se nelze spoléhat na to, že vlivem nekvalitní práce nedojde k nějakému dalšímu poškození, a jednak bude třeba zajistit další investice na práci firem, které odstraní závady na již převzaté stavbě, která, kdyby byla kvalitně provedena a dozorována, měla již dva roky sloužit svému účelu. Stále také nejsou opraveny římsy v zadním traktu budovy. Oprava sice probíhala v podzimních měsících roku 2009, ale již po vánocích část těchto opravených říms spadla, takže stále nelze užívat ani hřiště, ani zadní vchody. Odbor výstavby a ŽP, který opravu zajišťoval, byl ředitelkou školy vyzván k podání reklamace nebo k zajištění nápravy, avšak bez jakékoliv reakce. Proto byla podána zřizovateli stížnost na nečinnost zmíněného odboru. Ke dni sepsání této výroční zprávy však ředitelství školy neobdrželo odpověď a římsy jsou v nezměněném stavu. A tak již pátým rokem nemohou žáci školy čekat na počátek vyučování na školním dvoře, protože by byli ohroženi 17

18 padajícím zdivem a musí čekat před školou v blízkosti frekventované vozovky, kde jsou ohroženi rovněž, pro změnu silničním provozem. I přesto byly uskutečněny některé plánované práce. V přízemí hlavní budovy byly osazeny další čtvery zrepasované dveře a byla opravena malba v druhém patře a vestibulu. Pokračovaly i práce na likvidaci obkladů v suterénu. Na chodbách byly osazeny zbylé vitríny. Na budově v Žižkově ulici byla opravena omítka a dokončena šatna u II. oddělení školní družiny. Školní nábytek, který byl původně zakoupen do učeben do IV. NP, byl přesunut do pracovny zeměpisu. Ladem ale leží ostatní vybavení čtvrtého patra - nábytek a technické vybavení jazykové učebny a nábytek ve školním klubu. Vše je atypické, vyrobené na míru právě do půdních prostor. Kromě výše zmíněných prací bylo ještě naplánováno i zasíťování zbylých částí hlavní budovy, které ještě proběhne v podzimních měsících a oprava elektroinstalací. Úpravy pozemků okolo obou budov a vybudování třídy v přírodě bude muset být ale odsunuto na některý z příštích roků, protože prostředky, které byly na toto určeny, budou muset být použity na likvidaci škod, vzniklých havárií vody. 18

19 II. Tabulková část Počet tříd 1. Přehled o počtu tříd Celkový počet žáků na konci roku Průměr. počet žáků na třídu Prům. počet žáků na učitele 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/ ,17 16,23 (průměrný počet žáků na 1 učitele = počet žáků celkem /přepočtený počet pedagog. pracovníků) 2. Údaje o pracovnících školy Personální obsazení ve školním roce 09/10 Ředitelka školy Mgr. Eva Hertlová Zástupce pro I. st. Mgr. Lenka Líbalová Zástupce pro II. st. Mgr. Renata Sochorová Třída Třídní učitel Třída Třídní učitel Asistent Správní zaměstnanci 1. A Syrochmanová Hana 6.A Mgr. Steklá Lenka Šašková Pavlína Fryč Milan B Mgr. Zahejská Kateřina B Rozvoral Tomáš DiS Školní družina Kratochvíl Jan C Vomáčková Jana 7.A Mgr. Müllerová Alena Šimonková Martina Háková Jaroslava 2. A Mgr. Eichlerová Jana B Krebsová Gabriela Fišerová Irena Kuberová Božena B Mgr. Pokorná Milena 8.A Mgr. Viktorinová Iveta Školní jídelna Zelenková Hana 3. A Mgr. Ganišinová Ivana B Mgr. Pánek Petr Prajsová Věra Kociánová Jana B Žďánská Eva 9.A Mgr. Gallová Petra Hlávková Renáta Havlíčková Dana C Schneiderová Jana B Mgr. Rostová Jaroslava Kůlová Zdeňka Tomíková Zdena 4. A Mgr. Halamková Doris Hlavsová Věra Administrativa B Mgr. Krákora Tomáš Bez třídnictví Vyšohlídová Hana 19

20 C Vidimská Květoslava Mgr. Havlíčková Lenka Hozdeková Nikola Čermáková Radmila 5. A Jandová Hana Mgr. Pavlovičová Alena Zobačová Dominika (I. pol.) B Mgr. Šimonková Pavlína Lebedová Marie Obě zástupkyně ředitele vykonávaly zároveň funkci výchovného poradce na příslušném stupni školy. Vedoucí školního stravování je p. Věra Prajsová a funkci vedoucího školníka vykonává p. Milan Fryč. Přehled o pracovnících školy součásti prac. fyz. prac. přep. ped. prac. počet PP kvalif. nekv. studující důch. ženy prům. věk PP I. st škola 29 28,4 II. st asistent 1 1 as ŠD 2 2 ŠD ŠJ 4 3,8 4 DČ 0,4 sp. zam. 8 7,2 6 admin celkem 46 44, ,5 Na počátku šk. roku nově nastoupila Dominika Zobačová a Eva Žďánská byla převedena na I. stupeň. Na počátku II. pololetí ukončila D. Zobačová pracovní poměr, její úvazek byl rozdělen. Pracovní poměr na konci roku ukončil ještě Tomáš Rozvoral, Nikola Hozdeková a Mgr. Alena Pavlovičová. Ve studiu pokračovala Jana Schneiderová na PF UJEP Ústí nad Labem, Petra Gallová dokončila navazující magisterské studium a druhý ročník kombinovaného studia speciální pedagogiky uzavřela Eva Žďánská. K úspěšnému zakončení magisterského studia chybí obhajoba diplomové práce Gabriele Krebsové. V závěru roku byla přijata k jednooborovému studiu fyziky - učitelství pro II. stupeň Pavlína Šašková a ke studiu učitelství pro II. stupeň v programu celoživotního vzdělávání se přihlásila ještě Ing. Radka Pešíková. Svou kvalifikaci si studiem na VŠ rozšiřuje Mgr. Lenka Havlíčková (anglický jazyk) a Mgr. Iveta Viktorinová (speciální pedagogika). 20

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN OBSAH: 1. TEXTOVÁ ČÁST ---------------------------------------------------------------------------------------3 1. 1 Základní údaje o škole

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

I. TEXTOVÁ ČÁST... 3

I. TEXTOVÁ ČÁST... 3 2010/2011 Výroční zpráva Základní školy J.Vohradského Šluknov, okres Děčín OBSAH: I. TEXTOVÁ ČÁST... 3 1. Základní údaje o škole... 3 2. Výchovně vzdělávací program... 4 3. Materiální, prostorové a personální

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více