I. Textová část. 1. Základní údaje o škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Textová část. 1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 2009/2010 Výroční zpráva Základní školy J.Vohradského Šluknov, okres Děčín

2 I. Textová část 1. Základní údaje o škole Plně organizovaná základní škola se dvěma pracovišti. Hlavní budova se nachází v ul. T. G. Masaryka a sdružuje část tříd prvního stupně a druhý stupeň, v budově v ul. Žižkova se nacházejí zbylé třídy prvního stupně a školní družina. V jednom ročníku jsou 2 3 třídy. Ke škole patří školní jídelna, která je v samostatné budově. Součástí školy, dosud neprovozovanou, je školní klub. Název a adresa školy: ZŠ J. Vohradského Šluknov, okres Děčín T. G. Masaryka Šluknov tel: Škola sdružuje: ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO kapacita 610 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO kapacita 70 žáků ŠKOLNÍ JÍDELNU IZO kapacita 400 stravovaných ŠKOLNÍ KLUB IZO kapacita 200 žáků Zřizovatel: Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov, tel.: Údaje o vedení školy: Ředitelka školy Zástupce pro I. st. Zástupce pro II. st. Mgr. Eva Hertlová Mgr. Lenka Líbalová Mgr. Renata Sochorová Školská rada: předsedkyně: p. Erika Růžičková 2

3 členové: Mgr. Sochorová, Mgr. Líbalová, Mgr. Viktorinová, L. Zeman, I. Benešová, Ing. Lukešová, Bc. Džumanová a M. Flášarová 2. Výchovně vzdělávací program Název Č. j. a datum schválení MŠMT ČR V ročníku/třídě Základní škola Č. j / a 9. ročník Školní vzdělávací program platnost dokumentu od , 2.,3., 6., 7. a 8. ročník V letošním školním roce probíhala výuka ve třinácti třídách na I. stupni a v osmi třídách na II. stupni. Třídy byly v průměru naplněny do počtu 21 žáků. Ve dvou odděleních školní družiny bylo zařazeno 60 žáků. To znamená, že stav se oproti loňskému školnímu roku nezměnil. Školní klub, který je MŠMT ČR z roku 2007 povolen stále ještě nebyl v provozu, protože nejsou dokončené prostory, určené k jeho činnosti. Kromě povinných předmětů byly v sedmém až devátém ročníku vyučovány povinně volitelné předměty praktická matematika, jazyková a komunikační výchova, německý jazyk, sportovní hry, svět práce, domácnost a anglický jazyk. Na škole jsou vyučovány dva cizí jazyky - anglický a německý. V letošním školním roce nadále probíhalo ověřování školního vzdělávacího programu v dalších ročnících, ve třetím a osmém. Ve zbývajících ročnících dobíhá vzdělávací program Základní škola. Součástí obou vzdělávacích programů jsou EVVO, sexuální výchova, výchova k volbě povolání, multikulturní výchova a prevence sociálně patologických jevů. 3. Materiální, prostorové a personální podmínky Škola má tři budovy. Sídlem ředitelství školy je budova v ulici T.G.Masaryka. V letošním roce zde byl umístěn 4. ročník a všechny třídy II. stupně. K výuce se na II. stupni používá jedenáct odborných pracoven - pro zeměpis, přírodopis, cizí jazyky, fyziku a chemii, hudební výchovu a pracovní vyučování - cvičná kuchyň a školní dílny. Součástí učebny fyziky a chemie je kabinet, který se zároveň využívá jako laboratoř při praktických cvičeních. K odborným učebnám se řadí i dvě pracovny PC a interaktivní učebna, které jsou využívány k výuce i k mimoškolním činnostem. K pracovnám patří kabinety, které jsou průběžně vybavovány pomůckami podle požadavků předmětových komisí. Ve druhém patře budovy se nachází aula, kde probíhají společenské a kulturní akce školy. 3

4 V suterénu jsou šatny a skladové prostory. Spojovací chodbou je napojena na hlavní budovu tělocvična, kde jsou dva sály. Oba sály využívá škola k výuce tělesné výchovy a pro zájmovou činnost žáků. Současně je tělocvična k dispozici ostatním školám ve městě a v odpoledních a večerních hodinách veřejnosti. Součástí budovy je i školní pozemek. Zde se nachází hřiště s umělým povrchem, které může být využíváno bohužel pouze v době výuky, protože školní dvůr je z důvodů nedokončené rekonstrukce již čtvrtý školní rok pro žáky školy nepřístupný. V Zahradní ulici je školní jídelna. Prostory v přízemí této budovy škola částečně pronajímá a částečně využívá pro výuku pracovních činností jsou zde umístěny školní dílny. Třetím objektem je budova v Žižkově ulici. Jedná se o dvě propojené budovy. Ve starší části se nachází tělocvična, dvě oddělení školní družiny, třídy druhého a třetího ročníku a učebna s interaktivní tabulí. V přístavbě jsou 1. a 5. třídy, hudebna a kabinet I. stupně. V zadním traktu je prostorný dvůr, který bývá využíván při hodinách tělesné výchovy nebo pro činnost školní družiny. Vytápění objektů školy je řešeno částečně napojením na městskou výtopnu (budova 678) a částečně vlastními plynovými kotly (722). Administrativní zázemí a kanceláře ředitelství se nacházejí v hlavní budově školy a jsou přístupné veřejnosti i zaměstnancům během celé provozní doby. Objekt školy v budově T. G. Masaryka prochází již pátým rokem rekonstrukcí, která stále ještě není dokončena. Západní křídlo třetího patra, kde se má nacházet školní klub, jazyková pracovna a učebna společenskovědních předmětů, dosud nebylo škole předáno do užívání. Průběh rekonstrukce je obsahem samostatné kapitoly. Kmenové třídy školy jsou vybaveny stavitelným žákovským nábytkem. Technické vybavení je průběžně doplňováno a obnovováno dle finančních možností. Na škole je k dispozici 63 PC, všechny s připojením na internet. Hlavní budova je částečně zasíťována, zbývají připojit učebny v křídlech v prvním a druhém patře, což je ještě naplánováno do konce kalendářního roku. K výuce se používá osm dataprojektorů a dvě interaktivní tabule. Ve všech kmenových třídách a odborných pracovnách (mimo PC v II. patře) na druhém stupni jsou zpětné projektory. Na prvním stupni se ZP používá v interaktivní učebně a ve čtvrtých ročnících. Do technického vybavení patří i audio a videotechnika, která se dle potřeb doplňuje. Pro potřeby učitelů, žáků i administrativy jsou k dispozici tři kopírky. V letošním roce došlo opět k mírnému poklesu počtu žáků, k měla škola 461 žáků. Tento počet zůstal prakticky nezměněn až do konce školního roku (v evidenci k bylo 456 žáků). Ve škole pracoval 32 členný pedagogický sbor, do kterého patří asistent pedagoga a dvě vychovatelky školní družiny. Ekonomický úsek zajišťují účetní a hospodářka, na správním úseku 4

5 pracuje stabilně šest uklizeček a dva školníci. Školní jídelna má čtyři zaměstnance. Ve škole nepracuje odborová organizace. Pedagogický sbor je ze 64% kvalifikovaný. Pracuje zde 9 nekvalifikovaných učitelů, tři z nich si ale v současné době kvalifikaci doplňují dálkovým studiem. Daří se naplňovat dlouhodobý záměr vedení školy soustavně zvyšovat procento kvalifikovanosti. Personální situace v letošním roce byla poměrně složitá, protože se zastupovalo za tři dlouhodobě nemocné učitele na II. stupni a za dvě učitelky na prvním stupni. I přesto, že byl na prvním stupni zajištěn zástup, bylo odsuplováno okolo tisíce vyučovacích hodin. V únoru roku 2010 se škola zapojila do projektu Ovoce do škol. V červnu byla podepsána smlouva o spolupráci při řešení projektu Region - Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji (CZ.1.07/1.1.00/ ), jehož realizace bude probíhat ve školním roce 2010/11 a dále smlouva o spolupráci v projektu Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce (CZ.1.07/1.3.00/ ), který bude probíhat v časovém období 1. června února Do tohoto projektu jsme byli vybráni jako jedna z dvanácti základních škol ze Středočeského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. 4. Výchovné poradenství, PRIPRE, EVVO Funkci výchovného poradce vykonávaly pro I. st. Mgr. Líbalová a pro II. st. Mgr. Sochorová. Metodik primární prevence byl Tomáš Rozvoral DiS. EVVO koordinuje Mgr. Lenka Steklá. Spolupráce s PPP ve školním roce 2010/11 1 : 1. Spolupráce s PPP I.st. II.st Celkem Kontrolní šetření 7/2 6/0 15/2 Výchovné problémy 1/0 2/1 3/1 Výukové obtíže 15/5 2/0 17/5 Spec. zákl. škola 0/0 0/0 0/0 1 Vždy je uveden celkový počet žáků /z toho počet dívek 5

6 2. Žáci vedeni v PPP Diagnostik. porucha 12/4 10/4 22/8 (SVPU bez zvýš. normativu) Zvýšený normativ 13/3 10/1 23/4 SVPU Tělesné postižení 0/0 0/0 0/0 Ambulantní péče 13/3 8/2 21/5 Všem žákům s SVPU i žákům cizincům je věnována individuální péče. Individuální plány jsou průběžně vyhodnocovány. Každý žák cizinec má vypracován integrační plán, který je čtvrtletně hodnocen. 3. Údaje o zápisu do prvního ročníku Zápis proběhl , náhradní termín byl stanoven na a v dalším náhradním termínu se ještě dostavil jeden žák, který byl zapsán do prvního ročníku po návratu z diagnostického ústavu. Žáci zapsaní do 1. ročníku: 34/22 Odklad školní docházky 2009/2010: 11/ 3 Odklad školní docházky pro rok 2010/2011: 8/ 3 Celkem nastoupí do 1. ročníku (včetně odkladu ŠD 09/10): 45/25 Celkem-odklad školní docházky 2010/2011: 8/ 3 4. Vycházející žáci Celkem 54/28 Z 9.tř. 48/26 Z nižších ročníků 8.roč. 3/1 7.roč. 3/1 Gymnázium 5.roč. přijato 7/3 nepřijato 9/6 Gymnázium 7.roč. přijato 1/0 Žádost o prodloužení šk. docházky nebyla letos podána. 6

7 5. Spolupráce s MÚ Projednáno na komisi 1/0 2/2 3/2 Nahlášeno 0/0 2/2 2/2 6. Spolupráce s ETOP centrem 1/0 1/1 2/1 7. Spolupráce s Policií ČR 0/0 0/0 0/0 8. Žáci cizinci 6/1 4/1 10/2 Vých. poradkyně úzce spolupracují s třídními učiteli a účastní se jednání s rodiči. Jedná se o případy záškoláctví, projednávání kázeňských přestupků, řešení prospěchových problémů či problémů komunikace mezi učiteli a žáky. Obě jsou také členkami komise SPOD při MÚ. Výchova k volbě povolání je součástí tematických plánů a je realizována jak jednotlivými vyučujícími, tak i výchovnými poradci, kteří se podílí hlavně na plánování a zařazování doprovodných programů v této oblasti. Během školního roku proběhlo několik besed se zástupci středních škol z regionu, žáci vyšších ročníků II. stupně navštívili SLŠ a SOŠ ve městě. Ve spolupráci s ÚP v Rumburku se žáci zúčastnili i každoroční Burzy škol. Realizace školního minimálního preventivního programu Na realizaci Minimálního preventivního programu se podílejí výchovní poradci a vedení školy (řešení soc. pat. jevů s žáky a rodiči), školní metodik prevence (zajišťování akcí v rámci prevence soc. pat. jevů, dotazníková šetření v rámci školy, realizace přednášek v rovině patologických jevů) třídní učitelé (řešení soc. pat. jevů s žáky a rodiči, dotazníková šetření v rámci třídy) a dále všichni vyučující v rámci svých předmětů plněním témat, zařazených do jednotlivých plánů. Témata specifické prevence sociálně patologických jevů aplikovaná v běžné školní výuce: zdravý způsob života, prevence osobního ohrožení a zneužívání návykových látek, alkohol, kouření, drogy, šikanování, závislost na automatech, vyrovnávání se s problémy, národnostní menšiny, kulturní hodnoty, totalitní systémy - komunismus, fašismus, nacismus, tolerance ve společnosti, netolerantnost, rasismus, xenofobie a extremistické projevy v chování lidí a lidská práva. Doprovodné formy vzdělávání specifické prevence sociálně patologických jevů jsou zmíněny v tabulkové části. Jsou to různé besedy, přednášky a projektové programy. Učitelé v rámci učebních předmětů realizují se svými žáky i sociálně-psychologické hry, hlavně v hodinách rodinné a občanské výchovy. Tématy sociálně psychologického výcviku jsou tolerance a rasismus, HIV a AIDS, péče o zdraví a další. 7

8 Informace a propagační materiály z oblasti soc. patologických jevů jsou předávány i rodičům na třídních schůzkách. Nedílnou součástí práce je i spolupráce při řešení výchovných problémů, neomluvené absence, případně i trestné činnosti s dalšími institucemi (ETOP Děčín, komise SPOD, PČR Šluknov, OSPOD Rumburk) a nepochybně i další vzdělávání pedagogů (přehled je uveden v tabulkové části). Žáky se snažíme zapojovat do mimoškolních akcí a podchytit jejich zájem o členství v různých zájmových kroužcích, které škola nabízí. Do oblasti prevence bezesporu patří i další školní a mimoškolní výchovné a vzdělávací aktivity, které jsou zmíněny v dalších částech výr. zprávy. EVVO EVVO je pevnou součástí činnosti v naší škole. Po celý rok byli žáci vedeni ke kladnému vztahu a péči o životní prostředí, k zájmu o přírodu i o své město, k šetrnému způsobu života (šetření materiály i energiemi, recyklace). Během roku proběhla řada projektových dnů i několik dlouhodobých projektů s environmentálním zaměřením. Škola již tradičně využívala spolupráci se SLŠ (ukázky dravců, arboretum, meteorologická stanice). V rámci exkurzí a výletů mnohé třídy navštívily zoologické zahrady, CHKO či NPČŠ. Zájemcům byla umožněna účast v soutěžích (kromě tradičních letos nově např. Litvínovský choroš), a v kroužcích (pletení z pedigu, turistický). Ekologickou výchovu do své činnosti zařazovala průběžně po celý rok i ŠD. Z celoročních aktivit pro školní rok 2009/2010 bylo splněno: Zařazení prvků EVVO do výuky podle platného ŠVP Vštěpování zásad TUR praktickými činnostmi při provozu školy (třídění odpadů, šetření materiálem, vodou i energiemi, využití odpadových materiálů ve výuce) Poznávání Šluknova i okolní přírody teoretickou i praktickou činností, výuka v přírodě Podněcování žáků ke kladnému vztahu a k péči o ŽP ve škole i ve městě Činnost kroužků (pletení z pedigu, turistický kroužek) Prezentace činnosti na webu školy Rozšiřování databáze námětů pro realizaci EVVO ve škole jednorázové aktivity: Besedy a přednášky s prvky EVVO Dravci 1., 2. a 5. roč. 8

9 9 Včelařství 6. roč. Jaderná energie 9. roč. Život ve městě a škole po 2. svět. válce s p. Hoškovou 6. B Exkurze Šluknov a blízké okolí (místní závody, zámek, arboretum, sběrný dvůr, konírna) 1.stupeň, 7. roč. Muzeum Rumburk 1. roč. Planetárium Praha 5. roč. ZOO Liberec 6. roč. Vodní nádrž Chřibská 5. B Soutěže Sběr PET lahví soutěž 1. stupeň Biologická a zeměpisná olympiáda 2. stupeň Litvínovský choroš 9. roč. SOS planeta Země 6. roč. Duha - 7. roč. Projektové dny Přírodní katastrofy 8. roč. Den stromů 5. roč. Halloween 2. stupeň Podzim 1. stupeň Poznej své okolí 2. roč. Zima 1. stupeň Člověk a příroda 2. roč. Putování kapky vody 5. B Vzduch, Odpady, Voda a Globální problémy roč. Jaro 2. a 5. roč.

10 Den Země 2. stupeň Zelený ostrov 5. B Naše škola 6. roč. Naše město 7. roč. Šluknovský výběžek 8. roč. NPČŠ 9. roč. Střednědobé a dlouhodobé projekty Kraj, ve kterém žiji 5. roč. Sedm barev duhy 6. roč. Spotřeba vody ve škole 6. a 7. roč. Patronát žáků 9. roč. u žáků 1. stupně S knihou se nenudíme ŠD Krok za krokem pohádkovým rokem ŠD Výlety a vycházky Okolní příroda - všichni Dymník 2. a 4. roč. Rožanské a Brtnické ledopády 5. A, 6. roč. ZOO Děčín 1. roč. ZOO Liberec 2. roč., 8. B, 9. A NPČŠ 6. A CHKO Český ráj 7. B CHKO Jizerské hory 6. B Sloup, okolní příroda 5. A Výtvarné a literární zpracování témat k významným dnům (třídy 1. i 2. stupně) Halloween, Vánoce, Velikonoce, 1. jarní den, Den vody, Den ptactva, Den koní Další: Smyslové vnímání přírody, sběr přírodnin pro zvěř i využití ve výuce, hry v přírodě 10

11 5. Školní družina Družina je otevřena denně od 6.00 hod. do 8.00 hod. a od hod. do hod. Činnost školní družiny zajišťují dvě vychovatelky, hlavním pracovním dokumentem je ŠVP pro ŠD, kde je rozpracován zároveň i roční plán činnosti. Družina realizuje vých. vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit, umožňuje také žákům přípravu na vyučování. Činnosti probíhají v odděleních ŠD, lze také využívat i dalších prostor školy, jako např. tělocvična, hudebna apod. V průběhu roku navštěvují děti kulturní akce dle nabídky kulturního kalendáře města, některých se aktivně účastní. V době řádných prázdnin je provoz družiny zajišťován pouze tehdy, pokud je přihlášeno alespoň deset žáků. Informace o prázdninovém provozu dostávají rodiče v dostatečném předstihu od vychovatelek ŠD. Na prázdninový provoz přihlašují rodiče děti písemně. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna. Informace pro rodiče a veřejnost jsou zveřejňovány na webu školy, kde je také prezentována bohatá činnost. Přehled činnosti ŠD šk. r. 2009/2010 ŠVP ŠD byl splněn v celém rozsahu. Z doplňkové činnosti byla uskutečněna vánoční diskotéka, čertoviny, karneval, sportovní olympiáda, vyhodnocení šk. roku (v týdnu ). Exkurze k hasičům a do Lesnické školy ve Šluknově (dravci) byla zrušena, protože děti vše navštívily již s třídními učiteli. Účast na výtvarné soutěži k výročí založení města, vyhodnocení a přebírání cen v zámku. Celý rok byly pořádány projektové dny: Krok za krokem pohádkovým rokem (celoroční) poznávání českých pohádek, v rámci projektu dramatizace pohádky Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Na toto představení byli do ŠD pozváni předškoláci z mateřské školy a následně žáci ŠD představení zahráli v mateřské škole pro všechny děti. S knihou se nenudíme, aneb kniha nejsou jen písmenka (celoroční) zaměřeno na čtenářskou gramotnost. Výtvarné práce z tohoto projektu byly během celého roku prezentovány na panelech v městské knihovně informace o této akci ve Šluknovských novinách. Projektový den Den Země - památné stromy ve Šluknově, informace o planetě, ekologie, výtvarná práce. 11

12 Celoroční soutěž Správný kamarád zaměřeno na posílení a rozvoj kamarádských vztahů v ŠD. Spolupráce s rodiči - Den otevřených dveří (5. 3.) - rodiče byli seznámeni s prostorami a vybavením ŠD, za spolupráce s rodiči děti vytvářely loutku kůzlete z vařečky, vyráběly náramky z drátků a korálků. Při školní družině pracovaly výtvarné kroužky, kde se děti seznamovaly s novými výtvarnými technikami, materiály, barvami. V II. oddělení probíhaly i kurzy papírového pletení pro rodiče. ŠD spolupracovala s městskou knihovnou. Účast na výstavách: Výstava vojenských uniforem, zbraní a fotografií Nejsevernější příroda Čech málo známá (fotografie J. Gretschela) Všechny barvy květin (jarní výstava ruční práce). Úspěchem byla i účast v Soutěži o nejkrásnější vyrobenou čarodějnici Šluknova Společná prostorová práce dětí Jezinka ze Žižkovky se umístila na 3. místě. Celý rok je činnost ŠD prezentována na webových stránkách školy. 6. Školská rada Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Sochorová, Mgr. Líbalová, Mgr. Viktorinová, L. Zeman, I. Benešová, Ing. Lukešová, Mgr. Džumanová a M. Flášarová za předsednictví p. Eriky Růžičkové. Schválila změny ve školním řádu - opatření ke kyberšikaně, druhou verzi školního vzdělávacího programu, výroční a hospodářskou zprávu školy za školní rok 2008/2009. Školská rada byla také informována o situaci kolem rekonstrukce školy a o stavu budování půdní vestavby. Pokusila se vstoupit do jednání ohledně zlepšení situace při řešení problémů spojených se stavbou, bohužel však bez úspěchu. 7. Školní stravování Stravování žáků a zaměstnanců školy je provozováno v samostatné budově školní jídelny. V rámci doplňkové činnosti jsou zde poskytovány stravovací služby i pro veřejnost, o které je však pouze malý zájem. O provoz jídelny se starají čtyři zaměstnanci. Vedoucí stravování, hlavní kuchařka, kuchařka a jedna pomocná kuchařka. Úklid se zajišťuje svépomocí a údržba je zabezpečována školníky. 12

13 Během roku se prováděla běžná údržba zařízení kuchyně, proběhly pravidelné revize a porevizní opravy, byla zakoupena mrazící skříň a dva nerezové stoly. 8. Kontrolní činnost Vnější: ČŠI - v březnu proběhla kontrola ŠVP - kromě jedné technické chyby - bez závad KHS - kontrola školní jídelny bez závad - III. NP hlavní budovy- kontrola stavu po průsacích střechy - potvrzeno rozhodnutí ředitelky o uzavření tříd, které se nacházejí v západním křídle OSSZ - kontrola pojistného a plnění úkolů v NP - bez závad Revize 9/2009 hydranty 2/2009 kuchyň 9/2009 hasicí přístroje 1/2010 revize el. náčiní - škola, kuchyň, jídelna, tělocvična a spotřebiče podle seznamu 3/2010 tělocvična 4/2010 zabezp. systém a pult Vnitřní: V tomto školním roce neproběhlo ani na 1., ani na 2. stupni žádné celoplošné meziškolní testování. Případné srovnávací práce byly v kompetenci metodických orgánů a předmětových komisí. Na počátku roku proběhlo testování čtenářské gramotnosti ve čtvrtém až osmém ročníku. Výsledky a zjištěné skutečnosti byly pak zapracovány do výuky a čtenářská gramotnost byla nosným tématem školního roku. Hospitační činnost vedení školy probíhala podle stanoveného plánu na základě stanovených cílů (sledovat práci nových učitelů, zaměřit se na adaptaci v 1. a 6. ročníku, zaměřit se na učitele se zjištěnými nedostatky v loňském roce, sledovat práci s integr. žáky, mapovat práci s nadanými žáky, sledovat zařazování prvků primární prevence, naplňování ŠVP, úroveň rozvoje funkční gramotnosti ). Ze závěrů vyplývá, že velká většina hospitovaných hodin je dobře připravená, promyšlená a úspěšně realizovaná. Vyučující usilují o vytváření tvůrčí a přátelské atmosféry ve třídě. Hospitované hodiny na I. stupni lze považovat za velmi dobře připravené a vedené. Střídaly se různé formy a 13

14 metody práce, průběžně se zařazovaly motivační prvky, byly uplatňovány individuální přístupy k žákům. Mnohdy byla výuka orientována na situace blízké životu a na praktické jednání. Cíle a učivo bylo v souladu s ŠVP, klíčové kompetence byly v hodinách cíleně rozvíjeny prostřednictvím výchovných a vzdělávacích strategií uvedených v ŠVP, plnily se i tematické plány v ročnících, které pracují podle programu Základní škola (4., 5. a 9.). Při hospitacích v 1. ročníku, zaměřených na adaptaci žáků, bylo zjištěno, že většina žáků má již zažité pracovní a hygienické návyky a adaptace u většiny žáků proběhla bez větších problémů. Vyučující usilují o zachování klidného klimatu ve třídě. K pozitivní atmosféře ve třídě přispívají jasné výklady, kladné zpevňující podněty a činnosti, které povzbuzují interakci mezi žáky (žáci s různými poruchami učení, žáci s jiným kulturním zázemím). Jediný a nejčastější nedostatek vyskytující se v hospitačních závěrech je chybějící seznámení žáků s cílem vyučovací hodiny a návrat k cíli v závěru VH. Stejně tak většina hospitovaných hodin na II. stupni byla odborně dobře připravená. Vyučující, kteří se účastnili DVVP, se snažili získané poznatky realizovat v hodinách zejména v oblasti informatiky, cizích jazyků, matematiky, zeměpisu, environmentální výchovy (zde hodnotili akce jako přínosné). Při každé hospitaci v šestém až osmém ročníku bylo sledováno naplňování ŠVP. V kladně hodnocených hodinách byli žáci vedeni k práci s textem, správnému vyjadřování, komunikaci v českém i cizím jazyce. Prvky primární prevence jsou zařazovány na 2. stupni zejména v hodinách ROV, proto byly realizovány hospitace v tomto předmětu v období, kde dle tem. plánu měly být zařazeny prvky primární prevence. Při hospitacích v 6. třídách nebyly zjištěny problémy při adaptaci na 2. stupeň. Nedošlo zde k přílišnému nárůstu kázeňských opatření ani problémů s prospěchem. Pouze u žáků opakujících ročník opakování příliš nepomohlo a jsou často znovu hodnoceni nedostatečnou. Tito žáci nejeví zájem o učivo ani o nabízené doučování. Uplatňování nových metod a motivačních prvků při naplňování klíčových kompetencí je zřejmé zejména u zkušených vyučujících, ale i další se snaží o zkvalitňování práce v této oblasti. Zkušení pedagogové se pravidelně věnují jak nadaným žákům, tak žákům ze sociokulturně méně podnětného prostředí. Začínající vyučující zpravidla nezvládají individualizovat výuku. Většina vyučujících již žáky na začátku hodiny seznamuje s jejím cílem, na konci je ale třeba více dbát na vyhodnocení a návrat k cíli. Ze strany vedení školy je třeba se i nadále zaměřovat na méně zkušené učitele, podporovat vzájemné hospitace a hospitace uvádějících učitelů. Soustředit se na naplňování ŠVP. 14

15 Zásadní nedostatky byly zjištěny ve dvou případech, a protože ani po zavedení nápravných opatření nedošlo ke zkvalitnění výuky a práce vyučujících, po vzájemné dohodě tito pracovníci ukončili pracovní poměr. V jednom případě to bylo již v průběhu školního roku. Výsledky kontrol jsou pravidelně vyhodnocovány na pracovních poradách nebo jsou s těmito výsledky seznamováni individuálně jednotliví vyučující. Kontrolována je pravidelně i povinná dokumentace školy dle harmonogramu, estetická úroveň tříd, stav a využití pomůcek, dodržování psychohygienických podmínek. Se závěry kontrol jsou učitelé seznamováni a jsou přijata vždy opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Stále více se používá elektronický systém evidence a vedení dokumentace. Kontrolou několikrát prošly písemnosti žáků, tj. sešity a písemné práce, ale i žákovské knížky. V rámci školy se dlouhodobě nedaří zlepšit úroveň písemného projevu žáků, sešity jsou často v nepořádku, klesá jejich estetická úroveň, neustále se zhoršuje i úroveň domácích prací. Zásadním úkolem zůstává i pro příští rok rozvoj a zkvalitnění čtenářské gramotnosti. Ke kontrolní činnosti náleží i kontrola využití stávajícího zařízení a vybavení školy. Tato kontrola pak slouží jako zpětná vazba při plánování další obnovy vybavení a rozšiřování technického zázemí pro výuku. V tomto školním roce interaktivní učebnu na budově 722 využívalo 80 % tříd umístěných v této budově (1., 2., 3. a 5. ročník). Učebna sloužila především při výuce českého jazyka, anglického jazyka, přírodovědy, vlastivědy a matematiky. V červnu letošního školního roku byl zakoupen nový výukový program Matematika pro 1. ročník (Terasoft). Vzhledem k začínající výuce informatiky ve 4. ročníku bude nutné přemýšlet o vybudování nové učebny informatiky. 4. ročníkem a třídami II. stupně je využívána učebna s interaktivní tabulí k výuce, k doučování, při ambulantní nápravě u žáků se SVPU a k ukázkám prezentací, které si připravují sami žáci. Bohužel díky havarijnímu stavu ve druhém pololetí bylo využití učebny omezené, protože sloužila jako náhradní učebna pro výuku jazyků. Pro výuku jsou k dispozici dvě učebny s celkem 31 žákovskými PC stanicemi, v jedné učebně je dataprojektor, v druhé učebně program Vision pro správu žákovských stanic. Učebny byly využity během roku téměř stoprocentně. Pravidelně zde probíhala výuka informatiky (6. a 8. roč. celkem 12 hodin týdně). Dále v učebnách využívali žáci (2. 9. roč.) během různých vyučujících předmětů výukové programy, služby internetu, textové a grafické editory, programy pro tvorbu prezentací. Žáci v rámci práce na PC byli vedeni k samostatnému vyhledávání, zpracování a prezentování informací, při využívání výukových programů mohli pracovat individuálním tempem. Počítačové učebny byly využívány také pro doučování, nápravu SPU a projektovou výuku. Po celý školní rok byly pravidelně aktualizovány školní webové stránky. 15

16 Podmínky pro výuku v tomto školním roce byly ztíženy ve druhém pololetí. Kvůli již zmíněnému havarijnímu stavu západního křídla III. NP, které bylo uzavřeno, musela být přesunuta výuka čtvrtého ročníku do odborných pracoven a ty byly tím pádem pro třídy II. stupně nedostupné. V plánu kontrol jsou zahrnuty i pravidelné kontroly úklidu, technického stavu budov a vytápění. Dodržován je roční plán revizí a kontrol na úseku BOZP a PO. Kontrolní činnost na úseku hospodaření probíhala dle stanoveného harmonogramu a zásad vnitřního kontrolního systému. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 Stížnosti: V průběhu školního roku nebyla řešena žádná stížnost. 9. Modernizace a údržba školy Opravy a údržba všech budov školy probíhala v souladu s dlouhodobým plánem, který se vedení školy snaží plnit. Kromě toho byly realizovány běžné údržbové práce. V hlavní budově se dál komplikovaně dokončovala druhá etapa půdní vestavby. I když zřizovatel od zhotovitele převzal i tuto část stavby, nelze ji dodnes užívat, protože je ve stavu, kdy nejde ani zkolaudovat. Ostatně již v loňském školním roce ( ) proběhlo ve škole šetření stavebního úřadu, při kterém byly zjištěny stavebně bezpečnostní a provozní závady, které dodnes nejsou odstraněny. Rok nato (také v dubnu) byl dokončen znalecký posudek k celé stavbě, kde se konstatuje, že: Rekonstrukce a dostavba školy není provedena tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověla požadovanému účelu. Stavba nesplňuje požadavky Vyhlášky č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 15 a 16. Stavební práce prováděla firma, která neměla zkušenosti s prováděním rekonstrukcí. Ta byla prováděna za plného provozu školy. Pracovníci provádějící řemeslné práce určitě nebyli vyučeni, protože jinak by na stavbě nemohlo být uděláno tolik chyb. Projektová vada je u odvětrání 16

17 hygienických zařízení a učeben. Ostatní vady nacházející se na stavbě jsou montážní. Při realizaci docházelo ke změnám projektového řešení bez dohody s objednatelem a nedodržování technologických předpisů. Změny stavby nemůže odsouhlasovat ten, kdo neprováděl projekt. Zhotovitel prováděl taková řešení, která jsou v rozporu s platnými ČSN a zcela porušují základní technická pravidla při provádění staveb. Podle rozborů a příčin jednotlivých vad ve znaleckém posudku je zřejmé, že stávající stavbu je nutné z velké části rozebrat a nově provést. Další pokračování v takto provedené stavbě povede k havárii nosné konstrukce podlah pod prostorami v podkroví, deformaci krovu, kondenzaci vody v tepelné izolaci podkroví, zatékání do školy, tvorbě rampouchů a zahlcování žlabů a odpadů dešťové kanalizace. Pro provádění oprav je nutné nechat zhotovit prováděcí projekt a zajistit kvalitní technický a autorský dozor. Dozor nelze nechat na zaměstnancích Městského úřadu ve Šluknově. Během zimního období protekla nová střecha a to tak, že musela být uzavřena i levá část třetího nadzemního podlaží, které se rekonstrukce ani netýkala. Výuka byla přesunuta do zbývajících prostor a postižené části budovy se vysoušely až do konce školního roku. Podle vyjádření Ing. Draxlové, znalce v oboru stavebnictví, ze dne je budova v havarijním stavu. K největšímu poškození došlo na konci měsíce července, kdy ve čtvrtém nadzemním podlaží, dosud neužívaném, kde je nově vybudované sociální zařízení a nová vodoinstalace, praskl přívod vody k jednomu WC. Protože se to stalo během víkendu, kdy ve škole nikdo není, protekla voda až do suterénu. Od probíhá intenzivní vysoušení zdiva a škole byla ministerstvem školství povolena změna organizace školního roku a to v tom smyslu, že začátek školního roku byl pro ročníky, které jsou na hlavní budově, posunut na Z výše citovaného lze usoudit, že bohužel ani v příštích letech nebude práce ve škole, ani její provoz nijak jednoduchý. Jednak se nelze spoléhat na to, že vlivem nekvalitní práce nedojde k nějakému dalšímu poškození, a jednak bude třeba zajistit další investice na práci firem, které odstraní závady na již převzaté stavbě, která, kdyby byla kvalitně provedena a dozorována, měla již dva roky sloužit svému účelu. Stále také nejsou opraveny římsy v zadním traktu budovy. Oprava sice probíhala v podzimních měsících roku 2009, ale již po vánocích část těchto opravených říms spadla, takže stále nelze užívat ani hřiště, ani zadní vchody. Odbor výstavby a ŽP, který opravu zajišťoval, byl ředitelkou školy vyzván k podání reklamace nebo k zajištění nápravy, avšak bez jakékoliv reakce. Proto byla podána zřizovateli stížnost na nečinnost zmíněného odboru. Ke dni sepsání této výroční zprávy však ředitelství školy neobdrželo odpověď a římsy jsou v nezměněném stavu. A tak již pátým rokem nemohou žáci školy čekat na počátek vyučování na školním dvoře, protože by byli ohroženi 17

18 padajícím zdivem a musí čekat před školou v blízkosti frekventované vozovky, kde jsou ohroženi rovněž, pro změnu silničním provozem. I přesto byly uskutečněny některé plánované práce. V přízemí hlavní budovy byly osazeny další čtvery zrepasované dveře a byla opravena malba v druhém patře a vestibulu. Pokračovaly i práce na likvidaci obkladů v suterénu. Na chodbách byly osazeny zbylé vitríny. Na budově v Žižkově ulici byla opravena omítka a dokončena šatna u II. oddělení školní družiny. Školní nábytek, který byl původně zakoupen do učeben do IV. NP, byl přesunut do pracovny zeměpisu. Ladem ale leží ostatní vybavení čtvrtého patra - nábytek a technické vybavení jazykové učebny a nábytek ve školním klubu. Vše je atypické, vyrobené na míru právě do půdních prostor. Kromě výše zmíněných prací bylo ještě naplánováno i zasíťování zbylých částí hlavní budovy, které ještě proběhne v podzimních měsících a oprava elektroinstalací. Úpravy pozemků okolo obou budov a vybudování třídy v přírodě bude muset být ale odsunuto na některý z příštích roků, protože prostředky, které byly na toto určeny, budou muset být použity na likvidaci škod, vzniklých havárií vody. 18

19 II. Tabulková část Počet tříd 1. Přehled o počtu tříd Celkový počet žáků na konci roku Průměr. počet žáků na třídu Prům. počet žáků na učitele 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/ ,17 16,23 (průměrný počet žáků na 1 učitele = počet žáků celkem /přepočtený počet pedagog. pracovníků) 2. Údaje o pracovnících školy Personální obsazení ve školním roce 09/10 Ředitelka školy Mgr. Eva Hertlová Zástupce pro I. st. Mgr. Lenka Líbalová Zástupce pro II. st. Mgr. Renata Sochorová Třída Třídní učitel Třída Třídní učitel Asistent Správní zaměstnanci 1. A Syrochmanová Hana 6.A Mgr. Steklá Lenka Šašková Pavlína Fryč Milan B Mgr. Zahejská Kateřina B Rozvoral Tomáš DiS Školní družina Kratochvíl Jan C Vomáčková Jana 7.A Mgr. Müllerová Alena Šimonková Martina Háková Jaroslava 2. A Mgr. Eichlerová Jana B Krebsová Gabriela Fišerová Irena Kuberová Božena B Mgr. Pokorná Milena 8.A Mgr. Viktorinová Iveta Školní jídelna Zelenková Hana 3. A Mgr. Ganišinová Ivana B Mgr. Pánek Petr Prajsová Věra Kociánová Jana B Žďánská Eva 9.A Mgr. Gallová Petra Hlávková Renáta Havlíčková Dana C Schneiderová Jana B Mgr. Rostová Jaroslava Kůlová Zdeňka Tomíková Zdena 4. A Mgr. Halamková Doris Hlavsová Věra Administrativa B Mgr. Krákora Tomáš Bez třídnictví Vyšohlídová Hana 19

20 C Vidimská Květoslava Mgr. Havlíčková Lenka Hozdeková Nikola Čermáková Radmila 5. A Jandová Hana Mgr. Pavlovičová Alena Zobačová Dominika (I. pol.) B Mgr. Šimonková Pavlína Lebedová Marie Obě zástupkyně ředitele vykonávaly zároveň funkci výchovného poradce na příslušném stupni školy. Vedoucí školního stravování je p. Věra Prajsová a funkci vedoucího školníka vykonává p. Milan Fryč. Přehled o pracovnících školy součásti prac. fyz. prac. přep. ped. prac. počet PP kvalif. nekv. studující důch. ženy prům. věk PP I. st škola 29 28,4 II. st asistent 1 1 as ŠD 2 2 ŠD ŠJ 4 3,8 4 DČ 0,4 sp. zam. 8 7,2 6 admin celkem 46 44, ,5 Na počátku šk. roku nově nastoupila Dominika Zobačová a Eva Žďánská byla převedena na I. stupeň. Na počátku II. pololetí ukončila D. Zobačová pracovní poměr, její úvazek byl rozdělen. Pracovní poměr na konci roku ukončil ještě Tomáš Rozvoral, Nikola Hozdeková a Mgr. Alena Pavlovičová. Ve studiu pokračovala Jana Schneiderová na PF UJEP Ústí nad Labem, Petra Gallová dokončila navazující magisterské studium a druhý ročník kombinovaného studia speciální pedagogiky uzavřela Eva Žďánská. K úspěšnému zakončení magisterského studia chybí obhajoba diplomové práce Gabriele Krebsové. V závěru roku byla přijata k jednooborovému studiu fyziky - učitelství pro II. stupeň Pavlína Šašková a ke studiu učitelství pro II. stupeň v programu celoživotního vzdělávání se přihlásila ještě Ing. Radka Pešíková. Svou kvalifikaci si studiem na VŠ rozšiřuje Mgr. Lenka Havlíčková (anglický jazyk) a Mgr. Iveta Viktorinová (speciální pedagogika). 20

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

I. Textová část. 1.1. Charakteristika školy. 1.2. Výchovně vzdělávací program

I. Textová část. 1.1. Charakteristika školy. 1.2. Výchovně vzdělávací program 2008/2009 Výroční zpráva Základní školy J.Vohradského Šluknov, okres Děčín I. Textová část 1.1. Charakteristika školy Název a adresa školy: ZŠ J. Vohradského Šluknov, okres Děčín T. G. Masaryka 678 407

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce školní rok 2015/2016

Plán práce školní rok 2015/2016 ZŠ J. V O H R A D S K É H O Š L U K N O V, OKRES DĚČÍN Plán práce školní rok 2015/2016 zkrácená verze OBSAH 1. Plán pedagogických rad 2. Plán provozních porad 3. Plán třídních schůzek 4. Zápis do prvních

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více