I. Textová část. 1. Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Textová část. 1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 2009/2010 Výroční zpráva Základní školy J.Vohradského Šluknov, okres Děčín

2 I. Textová část 1. Základní údaje o škole Plně organizovaná základní škola se dvěma pracovišti. Hlavní budova se nachází v ul. T. G. Masaryka a sdružuje část tříd prvního stupně a druhý stupeň, v budově v ul. Žižkova se nacházejí zbylé třídy prvního stupně a školní družina. V jednom ročníku jsou 2 3 třídy. Ke škole patří školní jídelna, která je v samostatné budově. Součástí školy, dosud neprovozovanou, je školní klub. Název a adresa školy: ZŠ J. Vohradského Šluknov, okres Děčín T. G. Masaryka Šluknov tel: Škola sdružuje: ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO kapacita 610 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO kapacita 70 žáků ŠKOLNÍ JÍDELNU IZO kapacita 400 stravovaných ŠKOLNÍ KLUB IZO kapacita 200 žáků Zřizovatel: Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov, tel.: Údaje o vedení školy: Ředitelka školy Zástupce pro I. st. Zástupce pro II. st. Mgr. Eva Hertlová Mgr. Lenka Líbalová Mgr. Renata Sochorová Školská rada: předsedkyně: p. Erika Růžičková 2

3 členové: Mgr. Sochorová, Mgr. Líbalová, Mgr. Viktorinová, L. Zeman, I. Benešová, Ing. Lukešová, Bc. Džumanová a M. Flášarová 2. Výchovně vzdělávací program Název Č. j. a datum schválení MŠMT ČR V ročníku/třídě Základní škola Č. j / a 9. ročník Školní vzdělávací program platnost dokumentu od , 2.,3., 6., 7. a 8. ročník V letošním školním roce probíhala výuka ve třinácti třídách na I. stupni a v osmi třídách na II. stupni. Třídy byly v průměru naplněny do počtu 21 žáků. Ve dvou odděleních školní družiny bylo zařazeno 60 žáků. To znamená, že stav se oproti loňskému školnímu roku nezměnil. Školní klub, který je MŠMT ČR z roku 2007 povolen stále ještě nebyl v provozu, protože nejsou dokončené prostory, určené k jeho činnosti. Kromě povinných předmětů byly v sedmém až devátém ročníku vyučovány povinně volitelné předměty praktická matematika, jazyková a komunikační výchova, německý jazyk, sportovní hry, svět práce, domácnost a anglický jazyk. Na škole jsou vyučovány dva cizí jazyky - anglický a německý. V letošním školním roce nadále probíhalo ověřování školního vzdělávacího programu v dalších ročnících, ve třetím a osmém. Ve zbývajících ročnících dobíhá vzdělávací program Základní škola. Součástí obou vzdělávacích programů jsou EVVO, sexuální výchova, výchova k volbě povolání, multikulturní výchova a prevence sociálně patologických jevů. 3. Materiální, prostorové a personální podmínky Škola má tři budovy. Sídlem ředitelství školy je budova v ulici T.G.Masaryka. V letošním roce zde byl umístěn 4. ročník a všechny třídy II. stupně. K výuce se na II. stupni používá jedenáct odborných pracoven - pro zeměpis, přírodopis, cizí jazyky, fyziku a chemii, hudební výchovu a pracovní vyučování - cvičná kuchyň a školní dílny. Součástí učebny fyziky a chemie je kabinet, který se zároveň využívá jako laboratoř při praktických cvičeních. K odborným učebnám se řadí i dvě pracovny PC a interaktivní učebna, které jsou využívány k výuce i k mimoškolním činnostem. K pracovnám patří kabinety, které jsou průběžně vybavovány pomůckami podle požadavků předmětových komisí. Ve druhém patře budovy se nachází aula, kde probíhají společenské a kulturní akce školy. 3

4 V suterénu jsou šatny a skladové prostory. Spojovací chodbou je napojena na hlavní budovu tělocvična, kde jsou dva sály. Oba sály využívá škola k výuce tělesné výchovy a pro zájmovou činnost žáků. Současně je tělocvična k dispozici ostatním školám ve městě a v odpoledních a večerních hodinách veřejnosti. Součástí budovy je i školní pozemek. Zde se nachází hřiště s umělým povrchem, které může být využíváno bohužel pouze v době výuky, protože školní dvůr je z důvodů nedokončené rekonstrukce již čtvrtý školní rok pro žáky školy nepřístupný. V Zahradní ulici je školní jídelna. Prostory v přízemí této budovy škola částečně pronajímá a částečně využívá pro výuku pracovních činností jsou zde umístěny školní dílny. Třetím objektem je budova v Žižkově ulici. Jedná se o dvě propojené budovy. Ve starší části se nachází tělocvična, dvě oddělení školní družiny, třídy druhého a třetího ročníku a učebna s interaktivní tabulí. V přístavbě jsou 1. a 5. třídy, hudebna a kabinet I. stupně. V zadním traktu je prostorný dvůr, který bývá využíván při hodinách tělesné výchovy nebo pro činnost školní družiny. Vytápění objektů školy je řešeno částečně napojením na městskou výtopnu (budova 678) a částečně vlastními plynovými kotly (722). Administrativní zázemí a kanceláře ředitelství se nacházejí v hlavní budově školy a jsou přístupné veřejnosti i zaměstnancům během celé provozní doby. Objekt školy v budově T. G. Masaryka prochází již pátým rokem rekonstrukcí, která stále ještě není dokončena. Západní křídlo třetího patra, kde se má nacházet školní klub, jazyková pracovna a učebna společenskovědních předmětů, dosud nebylo škole předáno do užívání. Průběh rekonstrukce je obsahem samostatné kapitoly. Kmenové třídy školy jsou vybaveny stavitelným žákovským nábytkem. Technické vybavení je průběžně doplňováno a obnovováno dle finančních možností. Na škole je k dispozici 63 PC, všechny s připojením na internet. Hlavní budova je částečně zasíťována, zbývají připojit učebny v křídlech v prvním a druhém patře, což je ještě naplánováno do konce kalendářního roku. K výuce se používá osm dataprojektorů a dvě interaktivní tabule. Ve všech kmenových třídách a odborných pracovnách (mimo PC v II. patře) na druhém stupni jsou zpětné projektory. Na prvním stupni se ZP používá v interaktivní učebně a ve čtvrtých ročnících. Do technického vybavení patří i audio a videotechnika, která se dle potřeb doplňuje. Pro potřeby učitelů, žáků i administrativy jsou k dispozici tři kopírky. V letošním roce došlo opět k mírnému poklesu počtu žáků, k měla škola 461 žáků. Tento počet zůstal prakticky nezměněn až do konce školního roku (v evidenci k bylo 456 žáků). Ve škole pracoval 32 členný pedagogický sbor, do kterého patří asistent pedagoga a dvě vychovatelky školní družiny. Ekonomický úsek zajišťují účetní a hospodářka, na správním úseku 4

5 pracuje stabilně šest uklizeček a dva školníci. Školní jídelna má čtyři zaměstnance. Ve škole nepracuje odborová organizace. Pedagogický sbor je ze 64% kvalifikovaný. Pracuje zde 9 nekvalifikovaných učitelů, tři z nich si ale v současné době kvalifikaci doplňují dálkovým studiem. Daří se naplňovat dlouhodobý záměr vedení školy soustavně zvyšovat procento kvalifikovanosti. Personální situace v letošním roce byla poměrně složitá, protože se zastupovalo za tři dlouhodobě nemocné učitele na II. stupni a za dvě učitelky na prvním stupni. I přesto, že byl na prvním stupni zajištěn zástup, bylo odsuplováno okolo tisíce vyučovacích hodin. V únoru roku 2010 se škola zapojila do projektu Ovoce do škol. V červnu byla podepsána smlouva o spolupráci při řešení projektu Region - Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji (CZ.1.07/1.1.00/ ), jehož realizace bude probíhat ve školním roce 2010/11 a dále smlouva o spolupráci v projektu Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce (CZ.1.07/1.3.00/ ), který bude probíhat v časovém období 1. června února Do tohoto projektu jsme byli vybráni jako jedna z dvanácti základních škol ze Středočeského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. 4. Výchovné poradenství, PRIPRE, EVVO Funkci výchovného poradce vykonávaly pro I. st. Mgr. Líbalová a pro II. st. Mgr. Sochorová. Metodik primární prevence byl Tomáš Rozvoral DiS. EVVO koordinuje Mgr. Lenka Steklá. Spolupráce s PPP ve školním roce 2010/11 1 : 1. Spolupráce s PPP I.st. II.st Celkem Kontrolní šetření 7/2 6/0 15/2 Výchovné problémy 1/0 2/1 3/1 Výukové obtíže 15/5 2/0 17/5 Spec. zákl. škola 0/0 0/0 0/0 1 Vždy je uveden celkový počet žáků /z toho počet dívek 5

6 2. Žáci vedeni v PPP Diagnostik. porucha 12/4 10/4 22/8 (SVPU bez zvýš. normativu) Zvýšený normativ 13/3 10/1 23/4 SVPU Tělesné postižení 0/0 0/0 0/0 Ambulantní péče 13/3 8/2 21/5 Všem žákům s SVPU i žákům cizincům je věnována individuální péče. Individuální plány jsou průběžně vyhodnocovány. Každý žák cizinec má vypracován integrační plán, který je čtvrtletně hodnocen. 3. Údaje o zápisu do prvního ročníku Zápis proběhl , náhradní termín byl stanoven na a v dalším náhradním termínu se ještě dostavil jeden žák, který byl zapsán do prvního ročníku po návratu z diagnostického ústavu. Žáci zapsaní do 1. ročníku: 34/22 Odklad školní docházky 2009/2010: 11/ 3 Odklad školní docházky pro rok 2010/2011: 8/ 3 Celkem nastoupí do 1. ročníku (včetně odkladu ŠD 09/10): 45/25 Celkem-odklad školní docházky 2010/2011: 8/ 3 4. Vycházející žáci Celkem 54/28 Z 9.tř. 48/26 Z nižších ročníků 8.roč. 3/1 7.roč. 3/1 Gymnázium 5.roč. přijato 7/3 nepřijato 9/6 Gymnázium 7.roč. přijato 1/0 Žádost o prodloužení šk. docházky nebyla letos podána. 6

7 5. Spolupráce s MÚ Projednáno na komisi 1/0 2/2 3/2 Nahlášeno 0/0 2/2 2/2 6. Spolupráce s ETOP centrem 1/0 1/1 2/1 7. Spolupráce s Policií ČR 0/0 0/0 0/0 8. Žáci cizinci 6/1 4/1 10/2 Vých. poradkyně úzce spolupracují s třídními učiteli a účastní se jednání s rodiči. Jedná se o případy záškoláctví, projednávání kázeňských přestupků, řešení prospěchových problémů či problémů komunikace mezi učiteli a žáky. Obě jsou také členkami komise SPOD při MÚ. Výchova k volbě povolání je součástí tematických plánů a je realizována jak jednotlivými vyučujícími, tak i výchovnými poradci, kteří se podílí hlavně na plánování a zařazování doprovodných programů v této oblasti. Během školního roku proběhlo několik besed se zástupci středních škol z regionu, žáci vyšších ročníků II. stupně navštívili SLŠ a SOŠ ve městě. Ve spolupráci s ÚP v Rumburku se žáci zúčastnili i každoroční Burzy škol. Realizace školního minimálního preventivního programu Na realizaci Minimálního preventivního programu se podílejí výchovní poradci a vedení školy (řešení soc. pat. jevů s žáky a rodiči), školní metodik prevence (zajišťování akcí v rámci prevence soc. pat. jevů, dotazníková šetření v rámci školy, realizace přednášek v rovině patologických jevů) třídní učitelé (řešení soc. pat. jevů s žáky a rodiči, dotazníková šetření v rámci třídy) a dále všichni vyučující v rámci svých předmětů plněním témat, zařazených do jednotlivých plánů. Témata specifické prevence sociálně patologických jevů aplikovaná v běžné školní výuce: zdravý způsob života, prevence osobního ohrožení a zneužívání návykových látek, alkohol, kouření, drogy, šikanování, závislost na automatech, vyrovnávání se s problémy, národnostní menšiny, kulturní hodnoty, totalitní systémy - komunismus, fašismus, nacismus, tolerance ve společnosti, netolerantnost, rasismus, xenofobie a extremistické projevy v chování lidí a lidská práva. Doprovodné formy vzdělávání specifické prevence sociálně patologických jevů jsou zmíněny v tabulkové části. Jsou to různé besedy, přednášky a projektové programy. Učitelé v rámci učebních předmětů realizují se svými žáky i sociálně-psychologické hry, hlavně v hodinách rodinné a občanské výchovy. Tématy sociálně psychologického výcviku jsou tolerance a rasismus, HIV a AIDS, péče o zdraví a další. 7

8 Informace a propagační materiály z oblasti soc. patologických jevů jsou předávány i rodičům na třídních schůzkách. Nedílnou součástí práce je i spolupráce při řešení výchovných problémů, neomluvené absence, případně i trestné činnosti s dalšími institucemi (ETOP Děčín, komise SPOD, PČR Šluknov, OSPOD Rumburk) a nepochybně i další vzdělávání pedagogů (přehled je uveden v tabulkové části). Žáky se snažíme zapojovat do mimoškolních akcí a podchytit jejich zájem o členství v různých zájmových kroužcích, které škola nabízí. Do oblasti prevence bezesporu patří i další školní a mimoškolní výchovné a vzdělávací aktivity, které jsou zmíněny v dalších částech výr. zprávy. EVVO EVVO je pevnou součástí činnosti v naší škole. Po celý rok byli žáci vedeni ke kladnému vztahu a péči o životní prostředí, k zájmu o přírodu i o své město, k šetrnému způsobu života (šetření materiály i energiemi, recyklace). Během roku proběhla řada projektových dnů i několik dlouhodobých projektů s environmentálním zaměřením. Škola již tradičně využívala spolupráci se SLŠ (ukázky dravců, arboretum, meteorologická stanice). V rámci exkurzí a výletů mnohé třídy navštívily zoologické zahrady, CHKO či NPČŠ. Zájemcům byla umožněna účast v soutěžích (kromě tradičních letos nově např. Litvínovský choroš), a v kroužcích (pletení z pedigu, turistický). Ekologickou výchovu do své činnosti zařazovala průběžně po celý rok i ŠD. Z celoročních aktivit pro školní rok 2009/2010 bylo splněno: Zařazení prvků EVVO do výuky podle platného ŠVP Vštěpování zásad TUR praktickými činnostmi při provozu školy (třídění odpadů, šetření materiálem, vodou i energiemi, využití odpadových materiálů ve výuce) Poznávání Šluknova i okolní přírody teoretickou i praktickou činností, výuka v přírodě Podněcování žáků ke kladnému vztahu a k péči o ŽP ve škole i ve městě Činnost kroužků (pletení z pedigu, turistický kroužek) Prezentace činnosti na webu školy Rozšiřování databáze námětů pro realizaci EVVO ve škole jednorázové aktivity: Besedy a přednášky s prvky EVVO Dravci 1., 2. a 5. roč. 8

9 9 Včelařství 6. roč. Jaderná energie 9. roč. Život ve městě a škole po 2. svět. válce s p. Hoškovou 6. B Exkurze Šluknov a blízké okolí (místní závody, zámek, arboretum, sběrný dvůr, konírna) 1.stupeň, 7. roč. Muzeum Rumburk 1. roč. Planetárium Praha 5. roč. ZOO Liberec 6. roč. Vodní nádrž Chřibská 5. B Soutěže Sběr PET lahví soutěž 1. stupeň Biologická a zeměpisná olympiáda 2. stupeň Litvínovský choroš 9. roč. SOS planeta Země 6. roč. Duha - 7. roč. Projektové dny Přírodní katastrofy 8. roč. Den stromů 5. roč. Halloween 2. stupeň Podzim 1. stupeň Poznej své okolí 2. roč. Zima 1. stupeň Člověk a příroda 2. roč. Putování kapky vody 5. B Vzduch, Odpady, Voda a Globální problémy roč. Jaro 2. a 5. roč.

10 Den Země 2. stupeň Zelený ostrov 5. B Naše škola 6. roč. Naše město 7. roč. Šluknovský výběžek 8. roč. NPČŠ 9. roč. Střednědobé a dlouhodobé projekty Kraj, ve kterém žiji 5. roč. Sedm barev duhy 6. roč. Spotřeba vody ve škole 6. a 7. roč. Patronát žáků 9. roč. u žáků 1. stupně S knihou se nenudíme ŠD Krok za krokem pohádkovým rokem ŠD Výlety a vycházky Okolní příroda - všichni Dymník 2. a 4. roč. Rožanské a Brtnické ledopády 5. A, 6. roč. ZOO Děčín 1. roč. ZOO Liberec 2. roč., 8. B, 9. A NPČŠ 6. A CHKO Český ráj 7. B CHKO Jizerské hory 6. B Sloup, okolní příroda 5. A Výtvarné a literární zpracování témat k významným dnům (třídy 1. i 2. stupně) Halloween, Vánoce, Velikonoce, 1. jarní den, Den vody, Den ptactva, Den koní Další: Smyslové vnímání přírody, sběr přírodnin pro zvěř i využití ve výuce, hry v přírodě 10

11 5. Školní družina Družina je otevřena denně od 6.00 hod. do 8.00 hod. a od hod. do hod. Činnost školní družiny zajišťují dvě vychovatelky, hlavním pracovním dokumentem je ŠVP pro ŠD, kde je rozpracován zároveň i roční plán činnosti. Družina realizuje vých. vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit, umožňuje také žákům přípravu na vyučování. Činnosti probíhají v odděleních ŠD, lze také využívat i dalších prostor školy, jako např. tělocvična, hudebna apod. V průběhu roku navštěvují děti kulturní akce dle nabídky kulturního kalendáře města, některých se aktivně účastní. V době řádných prázdnin je provoz družiny zajišťován pouze tehdy, pokud je přihlášeno alespoň deset žáků. Informace o prázdninovém provozu dostávají rodiče v dostatečném předstihu od vychovatelek ŠD. Na prázdninový provoz přihlašují rodiče děti písemně. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna. Informace pro rodiče a veřejnost jsou zveřejňovány na webu školy, kde je také prezentována bohatá činnost. Přehled činnosti ŠD šk. r. 2009/2010 ŠVP ŠD byl splněn v celém rozsahu. Z doplňkové činnosti byla uskutečněna vánoční diskotéka, čertoviny, karneval, sportovní olympiáda, vyhodnocení šk. roku (v týdnu ). Exkurze k hasičům a do Lesnické školy ve Šluknově (dravci) byla zrušena, protože děti vše navštívily již s třídními učiteli. Účast na výtvarné soutěži k výročí založení města, vyhodnocení a přebírání cen v zámku. Celý rok byly pořádány projektové dny: Krok za krokem pohádkovým rokem (celoroční) poznávání českých pohádek, v rámci projektu dramatizace pohádky Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Na toto představení byli do ŠD pozváni předškoláci z mateřské školy a následně žáci ŠD představení zahráli v mateřské škole pro všechny děti. S knihou se nenudíme, aneb kniha nejsou jen písmenka (celoroční) zaměřeno na čtenářskou gramotnost. Výtvarné práce z tohoto projektu byly během celého roku prezentovány na panelech v městské knihovně informace o této akci ve Šluknovských novinách. Projektový den Den Země - památné stromy ve Šluknově, informace o planetě, ekologie, výtvarná práce. 11

12 Celoroční soutěž Správný kamarád zaměřeno na posílení a rozvoj kamarádských vztahů v ŠD. Spolupráce s rodiči - Den otevřených dveří (5. 3.) - rodiče byli seznámeni s prostorami a vybavením ŠD, za spolupráce s rodiči děti vytvářely loutku kůzlete z vařečky, vyráběly náramky z drátků a korálků. Při školní družině pracovaly výtvarné kroužky, kde se děti seznamovaly s novými výtvarnými technikami, materiály, barvami. V II. oddělení probíhaly i kurzy papírového pletení pro rodiče. ŠD spolupracovala s městskou knihovnou. Účast na výstavách: Výstava vojenských uniforem, zbraní a fotografií Nejsevernější příroda Čech málo známá (fotografie J. Gretschela) Všechny barvy květin (jarní výstava ruční práce). Úspěchem byla i účast v Soutěži o nejkrásnější vyrobenou čarodějnici Šluknova Společná prostorová práce dětí Jezinka ze Žižkovky se umístila na 3. místě. Celý rok je činnost ŠD prezentována na webových stránkách školy. 6. Školská rada Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Sochorová, Mgr. Líbalová, Mgr. Viktorinová, L. Zeman, I. Benešová, Ing. Lukešová, Mgr. Džumanová a M. Flášarová za předsednictví p. Eriky Růžičkové. Schválila změny ve školním řádu - opatření ke kyberšikaně, druhou verzi školního vzdělávacího programu, výroční a hospodářskou zprávu školy za školní rok 2008/2009. Školská rada byla také informována o situaci kolem rekonstrukce školy a o stavu budování půdní vestavby. Pokusila se vstoupit do jednání ohledně zlepšení situace při řešení problémů spojených se stavbou, bohužel však bez úspěchu. 7. Školní stravování Stravování žáků a zaměstnanců školy je provozováno v samostatné budově školní jídelny. V rámci doplňkové činnosti jsou zde poskytovány stravovací služby i pro veřejnost, o které je však pouze malý zájem. O provoz jídelny se starají čtyři zaměstnanci. Vedoucí stravování, hlavní kuchařka, kuchařka a jedna pomocná kuchařka. Úklid se zajišťuje svépomocí a údržba je zabezpečována školníky. 12

13 Během roku se prováděla běžná údržba zařízení kuchyně, proběhly pravidelné revize a porevizní opravy, byla zakoupena mrazící skříň a dva nerezové stoly. 8. Kontrolní činnost Vnější: ČŠI - v březnu proběhla kontrola ŠVP - kromě jedné technické chyby - bez závad KHS - kontrola školní jídelny bez závad - III. NP hlavní budovy- kontrola stavu po průsacích střechy - potvrzeno rozhodnutí ředitelky o uzavření tříd, které se nacházejí v západním křídle OSSZ - kontrola pojistného a plnění úkolů v NP - bez závad Revize 9/2009 hydranty 2/2009 kuchyň 9/2009 hasicí přístroje 1/2010 revize el. náčiní - škola, kuchyň, jídelna, tělocvična a spotřebiče podle seznamu 3/2010 tělocvična 4/2010 zabezp. systém a pult Vnitřní: V tomto školním roce neproběhlo ani na 1., ani na 2. stupni žádné celoplošné meziškolní testování. Případné srovnávací práce byly v kompetenci metodických orgánů a předmětových komisí. Na počátku roku proběhlo testování čtenářské gramotnosti ve čtvrtém až osmém ročníku. Výsledky a zjištěné skutečnosti byly pak zapracovány do výuky a čtenářská gramotnost byla nosným tématem školního roku. Hospitační činnost vedení školy probíhala podle stanoveného plánu na základě stanovených cílů (sledovat práci nových učitelů, zaměřit se na adaptaci v 1. a 6. ročníku, zaměřit se na učitele se zjištěnými nedostatky v loňském roce, sledovat práci s integr. žáky, mapovat práci s nadanými žáky, sledovat zařazování prvků primární prevence, naplňování ŠVP, úroveň rozvoje funkční gramotnosti ). Ze závěrů vyplývá, že velká většina hospitovaných hodin je dobře připravená, promyšlená a úspěšně realizovaná. Vyučující usilují o vytváření tvůrčí a přátelské atmosféry ve třídě. Hospitované hodiny na I. stupni lze považovat za velmi dobře připravené a vedené. Střídaly se různé formy a 13

14 metody práce, průběžně se zařazovaly motivační prvky, byly uplatňovány individuální přístupy k žákům. Mnohdy byla výuka orientována na situace blízké životu a na praktické jednání. Cíle a učivo bylo v souladu s ŠVP, klíčové kompetence byly v hodinách cíleně rozvíjeny prostřednictvím výchovných a vzdělávacích strategií uvedených v ŠVP, plnily se i tematické plány v ročnících, které pracují podle programu Základní škola (4., 5. a 9.). Při hospitacích v 1. ročníku, zaměřených na adaptaci žáků, bylo zjištěno, že většina žáků má již zažité pracovní a hygienické návyky a adaptace u většiny žáků proběhla bez větších problémů. Vyučující usilují o zachování klidného klimatu ve třídě. K pozitivní atmosféře ve třídě přispívají jasné výklady, kladné zpevňující podněty a činnosti, které povzbuzují interakci mezi žáky (žáci s různými poruchami učení, žáci s jiným kulturním zázemím). Jediný a nejčastější nedostatek vyskytující se v hospitačních závěrech je chybějící seznámení žáků s cílem vyučovací hodiny a návrat k cíli v závěru VH. Stejně tak většina hospitovaných hodin na II. stupni byla odborně dobře připravená. Vyučující, kteří se účastnili DVVP, se snažili získané poznatky realizovat v hodinách zejména v oblasti informatiky, cizích jazyků, matematiky, zeměpisu, environmentální výchovy (zde hodnotili akce jako přínosné). Při každé hospitaci v šestém až osmém ročníku bylo sledováno naplňování ŠVP. V kladně hodnocených hodinách byli žáci vedeni k práci s textem, správnému vyjadřování, komunikaci v českém i cizím jazyce. Prvky primární prevence jsou zařazovány na 2. stupni zejména v hodinách ROV, proto byly realizovány hospitace v tomto předmětu v období, kde dle tem. plánu měly být zařazeny prvky primární prevence. Při hospitacích v 6. třídách nebyly zjištěny problémy při adaptaci na 2. stupeň. Nedošlo zde k přílišnému nárůstu kázeňských opatření ani problémů s prospěchem. Pouze u žáků opakujících ročník opakování příliš nepomohlo a jsou často znovu hodnoceni nedostatečnou. Tito žáci nejeví zájem o učivo ani o nabízené doučování. Uplatňování nových metod a motivačních prvků při naplňování klíčových kompetencí je zřejmé zejména u zkušených vyučujících, ale i další se snaží o zkvalitňování práce v této oblasti. Zkušení pedagogové se pravidelně věnují jak nadaným žákům, tak žákům ze sociokulturně méně podnětného prostředí. Začínající vyučující zpravidla nezvládají individualizovat výuku. Většina vyučujících již žáky na začátku hodiny seznamuje s jejím cílem, na konci je ale třeba více dbát na vyhodnocení a návrat k cíli. Ze strany vedení školy je třeba se i nadále zaměřovat na méně zkušené učitele, podporovat vzájemné hospitace a hospitace uvádějících učitelů. Soustředit se na naplňování ŠVP. 14

15 Zásadní nedostatky byly zjištěny ve dvou případech, a protože ani po zavedení nápravných opatření nedošlo ke zkvalitnění výuky a práce vyučujících, po vzájemné dohodě tito pracovníci ukončili pracovní poměr. V jednom případě to bylo již v průběhu školního roku. Výsledky kontrol jsou pravidelně vyhodnocovány na pracovních poradách nebo jsou s těmito výsledky seznamováni individuálně jednotliví vyučující. Kontrolována je pravidelně i povinná dokumentace školy dle harmonogramu, estetická úroveň tříd, stav a využití pomůcek, dodržování psychohygienických podmínek. Se závěry kontrol jsou učitelé seznamováni a jsou přijata vždy opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Stále více se používá elektronický systém evidence a vedení dokumentace. Kontrolou několikrát prošly písemnosti žáků, tj. sešity a písemné práce, ale i žákovské knížky. V rámci školy se dlouhodobě nedaří zlepšit úroveň písemného projevu žáků, sešity jsou často v nepořádku, klesá jejich estetická úroveň, neustále se zhoršuje i úroveň domácích prací. Zásadním úkolem zůstává i pro příští rok rozvoj a zkvalitnění čtenářské gramotnosti. Ke kontrolní činnosti náleží i kontrola využití stávajícího zařízení a vybavení školy. Tato kontrola pak slouží jako zpětná vazba při plánování další obnovy vybavení a rozšiřování technického zázemí pro výuku. V tomto školním roce interaktivní učebnu na budově 722 využívalo 80 % tříd umístěných v této budově (1., 2., 3. a 5. ročník). Učebna sloužila především při výuce českého jazyka, anglického jazyka, přírodovědy, vlastivědy a matematiky. V červnu letošního školního roku byl zakoupen nový výukový program Matematika pro 1. ročník (Terasoft). Vzhledem k začínající výuce informatiky ve 4. ročníku bude nutné přemýšlet o vybudování nové učebny informatiky. 4. ročníkem a třídami II. stupně je využívána učebna s interaktivní tabulí k výuce, k doučování, při ambulantní nápravě u žáků se SVPU a k ukázkám prezentací, které si připravují sami žáci. Bohužel díky havarijnímu stavu ve druhém pololetí bylo využití učebny omezené, protože sloužila jako náhradní učebna pro výuku jazyků. Pro výuku jsou k dispozici dvě učebny s celkem 31 žákovskými PC stanicemi, v jedné učebně je dataprojektor, v druhé učebně program Vision pro správu žákovských stanic. Učebny byly využity během roku téměř stoprocentně. Pravidelně zde probíhala výuka informatiky (6. a 8. roč. celkem 12 hodin týdně). Dále v učebnách využívali žáci (2. 9. roč.) během různých vyučujících předmětů výukové programy, služby internetu, textové a grafické editory, programy pro tvorbu prezentací. Žáci v rámci práce na PC byli vedeni k samostatnému vyhledávání, zpracování a prezentování informací, při využívání výukových programů mohli pracovat individuálním tempem. Počítačové učebny byly využívány také pro doučování, nápravu SPU a projektovou výuku. Po celý školní rok byly pravidelně aktualizovány školní webové stránky. 15

16 Podmínky pro výuku v tomto školním roce byly ztíženy ve druhém pololetí. Kvůli již zmíněnému havarijnímu stavu západního křídla III. NP, které bylo uzavřeno, musela být přesunuta výuka čtvrtého ročníku do odborných pracoven a ty byly tím pádem pro třídy II. stupně nedostupné. V plánu kontrol jsou zahrnuty i pravidelné kontroly úklidu, technického stavu budov a vytápění. Dodržován je roční plán revizí a kontrol na úseku BOZP a PO. Kontrolní činnost na úseku hospodaření probíhala dle stanoveného harmonogramu a zásad vnitřního kontrolního systému. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 Stížnosti: V průběhu školního roku nebyla řešena žádná stížnost. 9. Modernizace a údržba školy Opravy a údržba všech budov školy probíhala v souladu s dlouhodobým plánem, který se vedení školy snaží plnit. Kromě toho byly realizovány běžné údržbové práce. V hlavní budově se dál komplikovaně dokončovala druhá etapa půdní vestavby. I když zřizovatel od zhotovitele převzal i tuto část stavby, nelze ji dodnes užívat, protože je ve stavu, kdy nejde ani zkolaudovat. Ostatně již v loňském školním roce ( ) proběhlo ve škole šetření stavebního úřadu, při kterém byly zjištěny stavebně bezpečnostní a provozní závady, které dodnes nejsou odstraněny. Rok nato (také v dubnu) byl dokončen znalecký posudek k celé stavbě, kde se konstatuje, že: Rekonstrukce a dostavba školy není provedena tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověla požadovanému účelu. Stavba nesplňuje požadavky Vyhlášky č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 15 a 16. Stavební práce prováděla firma, která neměla zkušenosti s prováděním rekonstrukcí. Ta byla prováděna za plného provozu školy. Pracovníci provádějící řemeslné práce určitě nebyli vyučeni, protože jinak by na stavbě nemohlo být uděláno tolik chyb. Projektová vada je u odvětrání 16

17 hygienických zařízení a učeben. Ostatní vady nacházející se na stavbě jsou montážní. Při realizaci docházelo ke změnám projektového řešení bez dohody s objednatelem a nedodržování technologických předpisů. Změny stavby nemůže odsouhlasovat ten, kdo neprováděl projekt. Zhotovitel prováděl taková řešení, která jsou v rozporu s platnými ČSN a zcela porušují základní technická pravidla při provádění staveb. Podle rozborů a příčin jednotlivých vad ve znaleckém posudku je zřejmé, že stávající stavbu je nutné z velké části rozebrat a nově provést. Další pokračování v takto provedené stavbě povede k havárii nosné konstrukce podlah pod prostorami v podkroví, deformaci krovu, kondenzaci vody v tepelné izolaci podkroví, zatékání do školy, tvorbě rampouchů a zahlcování žlabů a odpadů dešťové kanalizace. Pro provádění oprav je nutné nechat zhotovit prováděcí projekt a zajistit kvalitní technický a autorský dozor. Dozor nelze nechat na zaměstnancích Městského úřadu ve Šluknově. Během zimního období protekla nová střecha a to tak, že musela být uzavřena i levá část třetího nadzemního podlaží, které se rekonstrukce ani netýkala. Výuka byla přesunuta do zbývajících prostor a postižené části budovy se vysoušely až do konce školního roku. Podle vyjádření Ing. Draxlové, znalce v oboru stavebnictví, ze dne je budova v havarijním stavu. K největšímu poškození došlo na konci měsíce července, kdy ve čtvrtém nadzemním podlaží, dosud neužívaném, kde je nově vybudované sociální zařízení a nová vodoinstalace, praskl přívod vody k jednomu WC. Protože se to stalo během víkendu, kdy ve škole nikdo není, protekla voda až do suterénu. Od probíhá intenzivní vysoušení zdiva a škole byla ministerstvem školství povolena změna organizace školního roku a to v tom smyslu, že začátek školního roku byl pro ročníky, které jsou na hlavní budově, posunut na Z výše citovaného lze usoudit, že bohužel ani v příštích letech nebude práce ve škole, ani její provoz nijak jednoduchý. Jednak se nelze spoléhat na to, že vlivem nekvalitní práce nedojde k nějakému dalšímu poškození, a jednak bude třeba zajistit další investice na práci firem, které odstraní závady na již převzaté stavbě, která, kdyby byla kvalitně provedena a dozorována, měla již dva roky sloužit svému účelu. Stále také nejsou opraveny římsy v zadním traktu budovy. Oprava sice probíhala v podzimních měsících roku 2009, ale již po vánocích část těchto opravených říms spadla, takže stále nelze užívat ani hřiště, ani zadní vchody. Odbor výstavby a ŽP, který opravu zajišťoval, byl ředitelkou školy vyzván k podání reklamace nebo k zajištění nápravy, avšak bez jakékoliv reakce. Proto byla podána zřizovateli stížnost na nečinnost zmíněného odboru. Ke dni sepsání této výroční zprávy však ředitelství školy neobdrželo odpověď a římsy jsou v nezměněném stavu. A tak již pátým rokem nemohou žáci školy čekat na počátek vyučování na školním dvoře, protože by byli ohroženi 17

18 padajícím zdivem a musí čekat před školou v blízkosti frekventované vozovky, kde jsou ohroženi rovněž, pro změnu silničním provozem. I přesto byly uskutečněny některé plánované práce. V přízemí hlavní budovy byly osazeny další čtvery zrepasované dveře a byla opravena malba v druhém patře a vestibulu. Pokračovaly i práce na likvidaci obkladů v suterénu. Na chodbách byly osazeny zbylé vitríny. Na budově v Žižkově ulici byla opravena omítka a dokončena šatna u II. oddělení školní družiny. Školní nábytek, který byl původně zakoupen do učeben do IV. NP, byl přesunut do pracovny zeměpisu. Ladem ale leží ostatní vybavení čtvrtého patra - nábytek a technické vybavení jazykové učebny a nábytek ve školním klubu. Vše je atypické, vyrobené na míru právě do půdních prostor. Kromě výše zmíněných prací bylo ještě naplánováno i zasíťování zbylých částí hlavní budovy, které ještě proběhne v podzimních měsících a oprava elektroinstalací. Úpravy pozemků okolo obou budov a vybudování třídy v přírodě bude muset být ale odsunuto na některý z příštích roků, protože prostředky, které byly na toto určeny, budou muset být použity na likvidaci škod, vzniklých havárií vody. 18

19 II. Tabulková část Počet tříd 1. Přehled o počtu tříd Celkový počet žáků na konci roku Průměr. počet žáků na třídu Prům. počet žáků na učitele 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/ ,17 16,23 (průměrný počet žáků na 1 učitele = počet žáků celkem /přepočtený počet pedagog. pracovníků) 2. Údaje o pracovnících školy Personální obsazení ve školním roce 09/10 Ředitelka školy Mgr. Eva Hertlová Zástupce pro I. st. Mgr. Lenka Líbalová Zástupce pro II. st. Mgr. Renata Sochorová Třída Třídní učitel Třída Třídní učitel Asistent Správní zaměstnanci 1. A Syrochmanová Hana 6.A Mgr. Steklá Lenka Šašková Pavlína Fryč Milan B Mgr. Zahejská Kateřina B Rozvoral Tomáš DiS Školní družina Kratochvíl Jan C Vomáčková Jana 7.A Mgr. Müllerová Alena Šimonková Martina Háková Jaroslava 2. A Mgr. Eichlerová Jana B Krebsová Gabriela Fišerová Irena Kuberová Božena B Mgr. Pokorná Milena 8.A Mgr. Viktorinová Iveta Školní jídelna Zelenková Hana 3. A Mgr. Ganišinová Ivana B Mgr. Pánek Petr Prajsová Věra Kociánová Jana B Žďánská Eva 9.A Mgr. Gallová Petra Hlávková Renáta Havlíčková Dana C Schneiderová Jana B Mgr. Rostová Jaroslava Kůlová Zdeňka Tomíková Zdena 4. A Mgr. Halamková Doris Hlavsová Věra Administrativa B Mgr. Krákora Tomáš Bez třídnictví Vyšohlídová Hana 19

20 C Vidimská Květoslava Mgr. Havlíčková Lenka Hozdeková Nikola Čermáková Radmila 5. A Jandová Hana Mgr. Pavlovičová Alena Zobačová Dominika (I. pol.) B Mgr. Šimonková Pavlína Lebedová Marie Obě zástupkyně ředitele vykonávaly zároveň funkci výchovného poradce na příslušném stupni školy. Vedoucí školního stravování je p. Věra Prajsová a funkci vedoucího školníka vykonává p. Milan Fryč. Přehled o pracovnících školy součásti prac. fyz. prac. přep. ped. prac. počet PP kvalif. nekv. studující důch. ženy prům. věk PP I. st škola 29 28,4 II. st asistent 1 1 as ŠD 2 2 ŠD ŠJ 4 3,8 4 DČ 0,4 sp. zam. 8 7,2 6 admin celkem 46 44, ,5 Na počátku šk. roku nově nastoupila Dominika Zobačová a Eva Žďánská byla převedena na I. stupeň. Na počátku II. pololetí ukončila D. Zobačová pracovní poměr, její úvazek byl rozdělen. Pracovní poměr na konci roku ukončil ještě Tomáš Rozvoral, Nikola Hozdeková a Mgr. Alena Pavlovičová. Ve studiu pokračovala Jana Schneiderová na PF UJEP Ústí nad Labem, Petra Gallová dokončila navazující magisterské studium a druhý ročník kombinovaného studia speciální pedagogiky uzavřela Eva Žďánská. K úspěšnému zakončení magisterského studia chybí obhajoba diplomové práce Gabriele Krebsové. V závěru roku byla přijata k jednooborovému studiu fyziky - učitelství pro II. stupeň Pavlína Šašková a ke studiu učitelství pro II. stupeň v programu celoživotního vzdělávání se přihlásila ještě Ing. Radka Pešíková. Svou kvalifikaci si studiem na VŠ rozšiřuje Mgr. Lenka Havlíčková (anglický jazyk) a Mgr. Iveta Viktorinová (speciální pedagogika). 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více