Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Petr Vašíček, ředitel školy V Táboře 15. října

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní škola 3.2 Školní jídelna 3.3 Školní družina 4. Výsledky zápisu na školní rok Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1 Prospěch žáků 5.2 Zameškané hodiny 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Česká školní inspekce 9. Základní údaje o hospodaření školy 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery 14. Údaje o aktivitách školy 15. Úspěchy školy 16. Závěr Přílohy: 1. Klasifikace za 1. pololetí 2. Klasifikace za 2. pololetí 3. Přehled výchovných opatření za čtvrtletí 4. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok Zpráva metodika primární prevence. 2

3 1. Základní údaje o škole Základní škola Tábor, Zborovská 2696 je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Tábor. Škola v současné velikosti vznikla po optimalizaci základních škol v Táboře k Ředitelem školy je od Mgr. Petr Vašíček. Oficiální školy: webové stránky: Při škole je zřízena školská rada. Školská rada má 6 členů. Předsedou rady je Mgr. Jaroslav Němec, dalšími členy jsou: Mgr. Emil Nývlt, František Pavlát, Karel Camrda, Mgr. Hana Pěknicová, Mgr. Pavlína Jíšová. Škola je panelového a pavilonového typu na velkém sídlišti se zázemím pro aktivity volného času. Škola má sportovní zaměření, hlavní spolupracující sporty jsou fotbal a hokej. Je zde dostatek prostoru pro relaxaci park, zimní stadion, venkovní umělá plocha, sportovní hřiště s umělým atletickým i travnatým povrchem, tenisové kurty, tenisová hala. ZŠ se skládá z 3 pavilonů spojených chodbou, 2 atrií a sportovního hřiště s atletickou dráhou. Ve školním roce 2013/2014 bylo rozhodnuto o rekonstrukci školy, která proběhne v letech 2014 a První část rekonstrukce byla od , opravoval se pavilon C. Měnila se okna a zateplovala budova s pavilonem tělocvičen. Tato část rekonstrukce by měla být dokončena do října Z vlastního rozpočtu škola opravila rozhlas a zakoupila šatní skříňky do pavilonu C. ZŠ má 4 tělocvičny s nářaďovnami. Jsou prostorné, dobře vybavené a se sociálním zařízením. Velkou výhodou je moderní sportovní hřiště v areálu školy s umělým povrchem. To již nesplňuje bezpečnostní požadavky pro tento typ hřišť. Zřizovatel byl na tuto problematiku upozorněn. Stejně tak ideální je atrium u budovy C, které využívá školní družina pro venkovní aktivity. To přirozeně zajišťuje bezpečné hraní žáků mimo silniční provoz a veřejnost. Škola má keramickou dílnu, odborné učebny, kuchyňku. Součástí školy je jídelna. Je moderně přestavěná, splňuje podmínky kvalitního stravování. I při velkém počtu žáků umožňuje plynulý chod. Pracovní prostředí pro zaměstnance odpovídá možnostem dnešní státní školy. Učitelé mají k dispozici kabinety vybavené pracovními stoly, nábytkem a elektrickými spotřebiči. V přízemí pavilonů A a C se nacházejí šatny pro žáky. V pavilonu A jsou dřevěné skříňky pro žáky. V pavilonu C jsou nové skříňky. Vzhledem k dostupnosti MHD jsme schopni přijímat žáky z celého širokého okolí. Tato forma je však organizačně omezena vyhláškou města Tábor o spádových oblastech. Ty jsou jasně pro město Tábor stanoveny. Pro žáky do sportovních tříd je přestup vždy po souhlasu rodičů a projednáním s vedením jejich kmenové školy. 2. Vzdělávací program Základní škola Tábor, Zborovská 2696 poskytuje základní vzdělávání ve smyslu školského zákona. Ve školním roce měla škola ŠVP pro základní vzdělávání. 3. Personální zabezpečení činnosti školy Ve školním roce bylo ve škole 687 žáků ve 30 třídách. Ve školní družině bylo 198 žáků. K bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 76 zaměstnanců (přepočtený počet pracovníků je 72,15), z toho 4 ženy na mateřské a rodičovské dovolené a 2,28 v dlouhodobé pracovní neschopnosti. 3

4 3.1. Základní škola Celkově pracovalo na základní škole 39,86 přepočtených učitelů. Novou vyučující od se stala Mgr. Lucie Berová, Mgr. Věra Lišková, Mgr. Romana Koblasová. Na částečný úvazek bude pracovat Veronika Vacková, také učitelka angličtiny. Mgr. Petr Kodada podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru ke Do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Borotín byla jmenována zástupkyně ředitele naší školy Mgr. Lenka Pípalová. Na její místo (zástupkyně ředitele) byla jmenována Mgr. Andrea Rambousková. V loňském školním roce pracovalo na naší škole 5 asistentek pedagoga. V červnu jsme odevzdali žádosti o pedagogické asistentky na školní rok 2014/2015. Během prázdnin nám byly schváleny 4 asistentky pedagoga. Oblast provozních zaměstnanců je několik let stabilizována. Ve škole pracovalo 8 provozních pracovníků, 1,7 THP Školní družina Ve školní družině pracovalo 7 vychovatelek. Všechny měly snížený úvazek. I. Dedková pracovala i jako asistentka pedagoga Školní jídelna Ve školní jídelně pracovalo 9 zaměstnankyň. Protože došlo ke zvýšení počtu žáků a tím i počtu strávníků, byla přijata na poloviční úvazek p. Mannová. Smlouvu měla na školní rok. Tento úvazek bude využíván i od Celkový počet zaměstnanců Kategorie pracovníků: vedení ZŠ 3,00 (přepočtených pracovníků) učitelé 1. st. 14,55 učitelé 2. st. 21,36 THP 1,70 provozní prac. ZŠ 9,00 z toho 1 dlouhodob. prac. neschopnost vychovatelky ŠD 4,96 asistentky pedagoga 2,64 vedoucí ŠJ 1,00 provozní prac. ŠJ 8,00 mateřská, rodič. dovolená 3,00 4. Výsledky zápisu na školní rok Do 1. tříd ve školním roce 2013/2014 nastoupilo 89 žáků. K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 přišlo 99 žáků. Odklad školní docházky obdrželo 16 žáků. Do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 nastoupilo 76 žáků. 4

5 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1. Prospěch žáků V 1. pololetí prospělo 429 žáků s vyznamenáním, 238 žáků prospělo a 20 žáků neprospělo. Ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním 400 žáků, 274 prospělo a 13 žáci neprospěli. 3 žáci opakují ročník. Ostatní vykonali v srpnu opravné zkoušky, u nichž všichni prospěli. 1 žákyně se nedostavila a bude opakovat ročník. Přestoupila na jinou školu Zameškané hodiny V 1. pololetí bylo celkem zameškáno hodin, z toho 113 neomluvených. Ve 2. pololetí to bylo hodin, z toho 102 neomluvených. Přehled prospěchu a absence je v přílohách č. 1 a č Prevence sociálně patologických jevů Škola pracuje podle minimálního preventivního programu, který je každý rok vyhodnocen preventistkou Mgr. Helenou Trskovou. V příloze je celé znění hodnocení školního roku Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce proběhly tyto akce DVPP: Zemanová - kurs E-twining kurs Práce s hlasem Trsková- Finanční matematika,badatelská matematika Grundová - Cassiopeia-environmentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Herma - Finanční gramotnost Kolářová M. - Enviromentální výchova-zábavné a efektivní učení, Základní podmínky života Lidské aktivity a životní prostředí ( ) Kučerová - Kurz Vv tvořivě (kreslení pravou hemisférou) Jindová, Blecha - Školení Pasco Pěknicová - seminář etwinning pro pokročilé, mezinárodní kontaktní seminář etwinning v Polsku, další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí, odborné kompetence k lektorování a mentoringu pro interaktivní výuku ICT, čtyřdenní letní setkání lektorů AV Media Nováková - Cassiopeia seminář Environmentální výchova zajímavě Kolářová Z. - Učitel na Waldorfské škole Další dvě akce vzdělávání pedagogů proběhly ve škole. Jednalo se o školení AV Media interaktivní počítačová učebna a školení Práce s hlasem. V tomto trendu, kdy zveme lektory do školy chceme pokračovat. 8. Česká školní inspekce Ve školním roce bylo provedeno institucionální hodnocení školy ze strany České školní inspekce. To se skládá z inspekční činnosti a státní kontroly vybraných ustanovení školského zákona, kontroly školního stravování a veřejnoprávní kontroly 5

6 využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Závěry: Státní kontrola: Nedostatek v evidenci žáků školní družiny. V zahajovacím výkazu bylo zapsáno o 1 žáka více než bylo ve skutečnosti podle třídních knih. Škole bylo uděleno penále za eoprávněné čerpání státního rozpočtu. Po odvolání bylo penále sníženo. Škola okamžitě provedla nápravu. Inspekční zpráva: Jako silné stránky byly označeny pestré metody a formy práce na 1. stupni, podpora čtenářské gramotnosti, sportovní úspěchy na republikové úrovni a vzájemné hospitace. 6

7 9. Základní údaje o hospodaření školy Hospodářský výsledek organizace ve výši ,52 je tvořen: Celkem Celkem Položka R 2013 S 2013 S/R S-R Čistící materiál , , ,63 Kancelářský mat , , ,26 Technický mat , , ,00 Ostatní mat , , ,27 Potraviny , , ,16 Nádobí , , ,20 Učebnice , , ,50 Školní potřeby , , ,86 Učební pomůcky , , ,92 DDHM , , ,20 OOPP , , ,60 Kreditní karty , , ,84 Elektrická energie , , ,25 Spotřeba vody , , ,60 Spotřeba plynu , , ,34 Teplo , , ,00 Opravy a udržování , , ,44 Cestovné , , ,00 Služby nevýr.povahy , , ,50 Výkony spojů , , ,52 Různé fin.výdaje , , ,22 Reprezentace 2 000,00 426, ,00 Hrubé mzdy , , ,00 ZS + SP , , ,00 Odvody FKSP , , ,00 Předplatné , , ,58 Služby bank , , ,50 DDNM , , ,61 Jiné ostatní výdaje , , ,18 Odpisy , , ,00 CELKOVÉ N , , ,04 Odvody zřizovateli , , ,00 Vlastní tržby , , ,50 - z toho nájmy , , ,50 Úroky , , ,86 Kreditní karty , , ,00 Ostatní výnosy , , ,59 Jiné ostat. výnosy , , ,99 - z toho použití IF , , ,00 - z toho použití RF , , ,99 - z toho použití FKSP 0, , ,00 - z toho použití FO 0,00 0,00 0 0,00 Přísp. na odpisy , , ,53 Příspěvek , , ,23 -z toho MěÚ , , ,23 -z toho KÚ , , ,00 -z toho granty , ,00 0 0, , , ,00 Finance EU - OPVK , , ,00 CELKOVÉ V , , ,52 HV 0, , ,52 7

8 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se zapojila do programu Comenius zde jsme zapojeni do mezinárodního projektu, který podporuje spolupráci škol z různých zemí EU. V projektu je zapojena 2. B s Mgr. H. Pěknicovou. 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 12. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů Škola podala během roku několik projektů. Na krajský úřad podala 2 projekty. Zlepšení podmínek pro tělesnou výchovu vybudování posilovny v malé tělocvičně pavilonu C. Projekt nebyl podpořen. Druhý grant KÚ byl na podporu zájmové činnosti. Zde jsme byli úspěšní. Obdrželi jsme 20000,- Kč. Byl dokončen projekt Školní zahrada z revolvingového fondu MŽP. Dále byl podán projekt ROP výzva na zlepšení podmínek pro vzdělávání. Pokud bude v listopadu 2014 projekt vybrán k realizaci, škola obmění vybavení dílen, učebny přírodopisu a hudební výchovy v hodnotě cca 1 milion korun. 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery Spolupráce s odborovou organizací je na dobré úrovni. Probíhá hlavně v oblasti přípravy rozpočtu FKSP a vyřizování půjček z tohoto fondu. Předsedkyní ZOOS ČMOS je p. Mgr. Eva Dóková. 14. Údaje o aktivitách školy Září Plavecký výcvik 8. ABC botanická zahrada Adaptační den 6. ročník Všichni jsme na jedné lodi sport.odpoledne Republikové finále OVOV 4. ročník seminář Houby Divadlo Ať žijí duchové 3. AB, 4. A Okresní kolo přespolní běh Planeta 3000 filmové představení ročník Říjen Návštěva knihovny 6. ABC Branný závod 2. st. Sportovní odpoledne Podzimní běh Dopravní hřiště Letové ukázky dravců Divadlo 8.A 9. B - Islandský večírek Drakiáda - školní družina Poznej a Chraň přírodovědná soutěž Kouzelník Merlin ve školní družině 8

9 Preventivní program Noc ve škole 8.B Exkurze Č. Krumlov - 6.ročník Krajské kolo přespolní běh Úřad práce - beseda 9. ABC Listopad Olympiáda z ČJ Florbal třídy - chlapci, dívky Nocování ve škole - 5. C Návštěva knihovny 3. ABC Recitační soutěž 2. st tř. Módní přehlídka 6. odd. ŠD Florbal třídy - chlapci Plavání okresní kolo Projektový den 2. st. Litva Hallowen 3. ABC Prosinec Mikulášská nadílka Olympiáda z D školní kolo Zdravotní program 9.AB Olympiáda z D Mikulášská laťka ročník Olympiáda z Aj Vánoční dílna ŠD Koncert pěveckého sboru Návštěva Husitského muzea 4.ABC Vánoční čtení v knihovně 1. stupeň Vánoční večer 5.B Vánoční akademie 2. Stupeň EON truck 4.C,5.C Leden Dějepisná olympiáda okresní kolo Lyžařský zájezd 7. ročník Florbal krajské kolo Zvonek 1. stupeň pěvecká soutěž Matematická olympiáda - Z5,9 okresní kolo Olympiáda Aj ročník školní kolo Školní ples Planetárium 5. ročník Únor Vybíjená 4. tř. Exkurze Technické muzeum 8. roč. + doplnění 9. roč. Olympiáda přírodopis Bruslení 2. třídy Vybíjená 5. tř. - dívky Olympiáda Z okresní kolo Koncert - Muzika Réva 9

10 Olympiáda Aj okresní kolo Využití Lega 2. třídy Olympiáda z českého jazyka okresní kolo Březen Basketbal chlapci třída Vybíjená chlapci 5. třída Pohádkování 7.B + 1.třídy Bruslení třídy Florbal republikové finále mladí a starší žáci Okresní kolo recitace roč. Projektový den Návykové látky 9ABCD Futsal krajské kolo Recitační soutěž 1. st. Duben Florbal 1.stupeň Exkurze ČOV 9. ABCD Den autismu Den pro Ondru Pořad pro 1.třídy- technika čištění zubů Beseda Marek Šolmes Srazil Noc s Andersenem, 1. třídy Čtenářská gramotnost 6.třídy Exkurze Harachovka Fotbal CH IV Velikonoční čtení 1.stupně Jarní projekt 1.třídy StarDance - když sedmáci tančí Výtvarná exkurze Praha 8.ročník Exkurze 9.ročníku Osvětim Anglické divadlo Praha 8.,9.ročník Okresní kolo - volejbal dívky Máme rádi čokoládu 5.třídy Projekt Čarodějnice 3.třídy Krajské kolo zeměpisná olympiáda Exkurze ŠD Čapí hnízdo Květen Koncert Yamaha Projektový den Návykové látky 9. ABCD Okresní kolo OVOV Rybářská olympiáda Okresní kolo Pythagoriády Projektový den 2. stupně - Řecko Pohár rozhlasu Exkurze 7. roč. ZOO Akademie I. st McDonald Cup tř. Projektový den 8. roč. 10

11 Botanická zahrada 2. AB Divadelní představení 3. ABC Střelecká liga Pohár rozhlasu - krajské kolo McDonald Cup třída Atletický čtyřboj 1. a 2. stupeň Den dětí u vojáků Červen Den dětí 2. stupeň Krajské kolo atletický čtyřboj Zahradní slavnost ŠD Dopravní olympiáda okresní kolo Okresní kolo kopaná chlapci třída Atletická olympiáda 2. stupeň Atletická olympiáda 1. stupeň Návštěva hasičů a záchranné stanice 1. AB Knížka pro prvňáčka projekt 1. třídy Diskotéka pro žáky Spaní ve škole 4. C, OVOV krajské kolo 15. Úspěchy školy Přespolní běh Mladý strážník Florbal Plavání Basketbal D III. 1. místo CH III 1. místo (Vozihnoj Leoš 1.místo, Josef Vlk 2.místo) CH IV. 1.místo (Dominik Sedláček 2.místo) 6.tř., 7.tř., 9.tř. 1.místo, 8.tř. 3.místo D III. 2.místo DIII. 2.místo (Hořejší Michaela 1.místo prsa, Chvalová Aneta 1.místo motýlek) CH III. 2.místo (Mrzena Pavel 1.místo znak, Smutný Nikola 1.místo prsa) D IV. 3.místo (Panovská Alena 1.místo kraul) CH IV. 3.místo D IV. 2.místo D III. 2.místo (krajské kolo 3.místo) Jihočeský pětiboj OVOV 2.místo Volejbal D 1.místo (krajské kolo 5.místo) OVOV 1.místo okresní kolo 1.místo krajské kolo 1.místo republikové finále 4.místo (Lucie Bacíková 5.místo v kategorii D 2001, Pavla Buřičová 10.místo D 2001, Veronika Míková 18.místo D2001) postup na RF také Tomáš Kubart Pohár rozhlasu okres Pohár rozhlasu kraj Atletický čtyřboj CH III. 1.místo, D III. 2.místo CH IV. 1.místo, D IV. 1.místo CH III. 3.místo, D III. - 4.místo CH IV. 7.místo, D IV. - 5.místo CH III. 3.místo, D III. 3.místo CH IV. 1.místo, D IV. 1.místo 11

12 Atletický čtyřboj kraj Atletická olympiáda Florbal Okresní kolo Krajské kolo Republikové kolo 1.místo 2.místo 3.místo 1.místo 1.místo CH IV. 5.místo, D IV. 1.místo (republikové finále 13.místo) celkové pořadí škol: 1.místo D III. - Michaela Hořejší 2.místo běh 800m - Hana Zemanová 3.místo skok vysoký D IV. Ema Ševčíková 1.místo vrh koulí Veřtát skok vysoký, Řezáč 60.m,. skok daleký Šedivý 1000m Šedivý,Řezáč,Vlk,Sabol štafeta 4*60 Benák kriket, Karman skok daleký Sabol 1000 m, Sedláček 1500 m. Florbal CH III i IV Kopaná CH III i IV Futsal CH III i IV Basket CH III Florbal CH III i IV Futsal CH III i IV Florbal CH III 6 místo, CH IV - 2. místo Futsal CH III i IV 5-6. místo Atletická olympiáda 1. stupeň - okresní kolo celkové pořadí škol: 3.místo Julie Kolářová 1.místo běh na 60m Lu Gloria 1.místo běh na 50m Petr Svoboda 1.místo běh na 60m Lucie Kutová 1.místo běh na 60m Antonín Šustr 3.místo Petr Hořejší 3.místo Mladý strážník 3. místo 1. třídy 3. místo 5. třídy 3. místo 2. třídy Přespolní běh - okres Petr Hořejší 3. místo Petr Svoboda 1. místo Jiří Černý 1. místo Chlapci 1. kategorie 1. místo Chlapci 2. kategorie 1. místo 12

13 Výtvarná soutěž Natálie Sedláčková VII. B - 2. místo v mezinárodní výtvarné soutěži - Návrh na mírový plakát - pořádané Lions klubem. Okresní kolo Jihočeského zvonku 2. místo: Martina Samcová (9.B) - IV. kategorie 3. místo: Simona Panovská (5.A), Linda Rambousková (5.B) - I. kategorie, Kateřina Švecová (6.A) - II. kategorie Matematická olympiáda Aleš Řezáč - 2. místo Zeměpisná olympiáda Okresní kolo Jan Pajer 2. místo Adam Pírek 3.místo Krajské kolo 11. místo 16. Závěr Školní rok začal s novou zástupkyní ředitele Mgr. Andreou Rambouskovou. V 1. třídách začaly pracovat dvě nové učitelky a na výuku angličtiny byla přijata Lucie Berová. Personální obměna nebyla tak velká jako v předcházejícím školním roce. Velké změny proběhly ve stavební části. Zřizovatel rozhodl o rekonstrukci školy po dlouhých 47 letech. Na rekonstrukci je vyčleněno cca 40 milionů. Rekonstrukce proběhne ve dvou letech. Ve školním roce bude rekonstruován pavilon C. Budou vyměněna okna a zateplí se škola. Z vlastních prostředků škola rekonstruovala školní rozhlas a zakoupila pro žáky 1. stupně šatní skříňky. Další objekty budou na pořadu ve školním roce Bohužel rekonstrukce nebyla dotažena do konce. Z finančních důvodů byly vyškrtnuty tyto pavilony: pavilon dílen za budovou C, hřiště pro školní družinu, atrium u pavilonu A a školní hřiště umělý trávník a osvětlení. Zde budeme jednat se zřizovatelem o prostředcích na rekonstrukci těchto částí. Pak by byla škola kompletně opravena. V pedagogické oblasti se snažíme přecházet na systém jednoho ového účtu pro všechny žáky a zaměstnance. Snažíme se vylepšovat vybavení školy jak počítačovou technikou, tak i dalšími zařízeními. Snažíme se zlepšovat komunikaci se zákonnými zástupci tak, aby nedocházelo ke zbytečným nejasnostem. Daří se nám to poměrně dobře. Školní rok hodnotím jako velmi dobrý. 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Dýňové odpoledne akce školní družiny za účasti rodičů Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2012 2013 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více