Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Petr Vašíček, ředitel školy V Táboře 15. října

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní škola 3.2 Školní jídelna 3.3 Školní družina 4. Výsledky zápisu na školní rok Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1 Prospěch žáků 5.2 Zameškané hodiny 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Česká školní inspekce 9. Základní údaje o hospodaření školy 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery 14. Údaje o aktivitách školy 15. Úspěchy školy 16. Závěr Přílohy: 1. Klasifikace za 1. pololetí 2. Klasifikace za 2. pololetí 3. Přehled výchovných opatření za čtvrtletí 4. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok Zpráva metodika primární prevence. 2

3 1. Základní údaje o škole Základní škola Tábor, Zborovská 2696 je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Tábor. Škola v současné velikosti vznikla po optimalizaci základních škol v Táboře k Ředitelem školy je od Mgr. Petr Vašíček. Oficiální školy: webové stránky: Při škole je zřízena školská rada. Školská rada má 6 členů. Předsedou rady je Mgr. Jaroslav Němec, dalšími členy jsou: Mgr. Emil Nývlt, František Pavlát, Karel Camrda, Mgr. Hana Pěknicová, Mgr. Pavlína Jíšová. Škola je panelového a pavilonového typu na velkém sídlišti se zázemím pro aktivity volného času. Škola má sportovní zaměření, hlavní spolupracující sporty jsou fotbal a hokej. Je zde dostatek prostoru pro relaxaci park, zimní stadion, venkovní umělá plocha, sportovní hřiště s umělým atletickým i travnatým povrchem, tenisové kurty, tenisová hala. ZŠ se skládá z 3 pavilonů spojených chodbou, 2 atrií a sportovního hřiště s atletickou dráhou. Ve školním roce 2013/2014 bylo rozhodnuto o rekonstrukci školy, která proběhne v letech 2014 a První část rekonstrukce byla od , opravoval se pavilon C. Měnila se okna a zateplovala budova s pavilonem tělocvičen. Tato část rekonstrukce by měla být dokončena do října Z vlastního rozpočtu škola opravila rozhlas a zakoupila šatní skříňky do pavilonu C. ZŠ má 4 tělocvičny s nářaďovnami. Jsou prostorné, dobře vybavené a se sociálním zařízením. Velkou výhodou je moderní sportovní hřiště v areálu školy s umělým povrchem. To již nesplňuje bezpečnostní požadavky pro tento typ hřišť. Zřizovatel byl na tuto problematiku upozorněn. Stejně tak ideální je atrium u budovy C, které využívá školní družina pro venkovní aktivity. To přirozeně zajišťuje bezpečné hraní žáků mimo silniční provoz a veřejnost. Škola má keramickou dílnu, odborné učebny, kuchyňku. Součástí školy je jídelna. Je moderně přestavěná, splňuje podmínky kvalitního stravování. I při velkém počtu žáků umožňuje plynulý chod. Pracovní prostředí pro zaměstnance odpovídá možnostem dnešní státní školy. Učitelé mají k dispozici kabinety vybavené pracovními stoly, nábytkem a elektrickými spotřebiči. V přízemí pavilonů A a C se nacházejí šatny pro žáky. V pavilonu A jsou dřevěné skříňky pro žáky. V pavilonu C jsou nové skříňky. Vzhledem k dostupnosti MHD jsme schopni přijímat žáky z celého širokého okolí. Tato forma je však organizačně omezena vyhláškou města Tábor o spádových oblastech. Ty jsou jasně pro město Tábor stanoveny. Pro žáky do sportovních tříd je přestup vždy po souhlasu rodičů a projednáním s vedením jejich kmenové školy. 2. Vzdělávací program Základní škola Tábor, Zborovská 2696 poskytuje základní vzdělávání ve smyslu školského zákona. Ve školním roce měla škola ŠVP pro základní vzdělávání. 3. Personální zabezpečení činnosti školy Ve školním roce bylo ve škole 687 žáků ve 30 třídách. Ve školní družině bylo 198 žáků. K bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 76 zaměstnanců (přepočtený počet pracovníků je 72,15), z toho 4 ženy na mateřské a rodičovské dovolené a 2,28 v dlouhodobé pracovní neschopnosti. 3

4 3.1. Základní škola Celkově pracovalo na základní škole 39,86 přepočtených učitelů. Novou vyučující od se stala Mgr. Lucie Berová, Mgr. Věra Lišková, Mgr. Romana Koblasová. Na částečný úvazek bude pracovat Veronika Vacková, také učitelka angličtiny. Mgr. Petr Kodada podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru ke Do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Borotín byla jmenována zástupkyně ředitele naší školy Mgr. Lenka Pípalová. Na její místo (zástupkyně ředitele) byla jmenována Mgr. Andrea Rambousková. V loňském školním roce pracovalo na naší škole 5 asistentek pedagoga. V červnu jsme odevzdali žádosti o pedagogické asistentky na školní rok 2014/2015. Během prázdnin nám byly schváleny 4 asistentky pedagoga. Oblast provozních zaměstnanců je několik let stabilizována. Ve škole pracovalo 8 provozních pracovníků, 1,7 THP Školní družina Ve školní družině pracovalo 7 vychovatelek. Všechny měly snížený úvazek. I. Dedková pracovala i jako asistentka pedagoga Školní jídelna Ve školní jídelně pracovalo 9 zaměstnankyň. Protože došlo ke zvýšení počtu žáků a tím i počtu strávníků, byla přijata na poloviční úvazek p. Mannová. Smlouvu měla na školní rok. Tento úvazek bude využíván i od Celkový počet zaměstnanců Kategorie pracovníků: vedení ZŠ 3,00 (přepočtených pracovníků) učitelé 1. st. 14,55 učitelé 2. st. 21,36 THP 1,70 provozní prac. ZŠ 9,00 z toho 1 dlouhodob. prac. neschopnost vychovatelky ŠD 4,96 asistentky pedagoga 2,64 vedoucí ŠJ 1,00 provozní prac. ŠJ 8,00 mateřská, rodič. dovolená 3,00 4. Výsledky zápisu na školní rok Do 1. tříd ve školním roce 2013/2014 nastoupilo 89 žáků. K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 přišlo 99 žáků. Odklad školní docházky obdrželo 16 žáků. Do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 nastoupilo 76 žáků. 4

5 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1. Prospěch žáků V 1. pololetí prospělo 429 žáků s vyznamenáním, 238 žáků prospělo a 20 žáků neprospělo. Ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním 400 žáků, 274 prospělo a 13 žáci neprospěli. 3 žáci opakují ročník. Ostatní vykonali v srpnu opravné zkoušky, u nichž všichni prospěli. 1 žákyně se nedostavila a bude opakovat ročník. Přestoupila na jinou školu Zameškané hodiny V 1. pololetí bylo celkem zameškáno hodin, z toho 113 neomluvených. Ve 2. pololetí to bylo hodin, z toho 102 neomluvených. Přehled prospěchu a absence je v přílohách č. 1 a č Prevence sociálně patologických jevů Škola pracuje podle minimálního preventivního programu, který je každý rok vyhodnocen preventistkou Mgr. Helenou Trskovou. V příloze je celé znění hodnocení školního roku Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce proběhly tyto akce DVPP: Zemanová - kurs E-twining kurs Práce s hlasem Trsková- Finanční matematika,badatelská matematika Grundová - Cassiopeia-environmentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Herma - Finanční gramotnost Kolářová M. - Enviromentální výchova-zábavné a efektivní učení, Základní podmínky života Lidské aktivity a životní prostředí ( ) Kučerová - Kurz Vv tvořivě (kreslení pravou hemisférou) Jindová, Blecha - Školení Pasco Pěknicová - seminář etwinning pro pokročilé, mezinárodní kontaktní seminář etwinning v Polsku, další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí, odborné kompetence k lektorování a mentoringu pro interaktivní výuku ICT, čtyřdenní letní setkání lektorů AV Media Nováková - Cassiopeia seminář Environmentální výchova zajímavě Kolářová Z. - Učitel na Waldorfské škole Další dvě akce vzdělávání pedagogů proběhly ve škole. Jednalo se o školení AV Media interaktivní počítačová učebna a školení Práce s hlasem. V tomto trendu, kdy zveme lektory do školy chceme pokračovat. 8. Česká školní inspekce Ve školním roce bylo provedeno institucionální hodnocení školy ze strany České školní inspekce. To se skládá z inspekční činnosti a státní kontroly vybraných ustanovení školského zákona, kontroly školního stravování a veřejnoprávní kontroly 5

6 využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Závěry: Státní kontrola: Nedostatek v evidenci žáků školní družiny. V zahajovacím výkazu bylo zapsáno o 1 žáka více než bylo ve skutečnosti podle třídních knih. Škole bylo uděleno penále za eoprávněné čerpání státního rozpočtu. Po odvolání bylo penále sníženo. Škola okamžitě provedla nápravu. Inspekční zpráva: Jako silné stránky byly označeny pestré metody a formy práce na 1. stupni, podpora čtenářské gramotnosti, sportovní úspěchy na republikové úrovni a vzájemné hospitace. 6

7 9. Základní údaje o hospodaření školy Hospodářský výsledek organizace ve výši ,52 je tvořen: Celkem Celkem Položka R 2013 S 2013 S/R S-R Čistící materiál , , ,63 Kancelářský mat , , ,26 Technický mat , , ,00 Ostatní mat , , ,27 Potraviny , , ,16 Nádobí , , ,20 Učebnice , , ,50 Školní potřeby , , ,86 Učební pomůcky , , ,92 DDHM , , ,20 OOPP , , ,60 Kreditní karty , , ,84 Elektrická energie , , ,25 Spotřeba vody , , ,60 Spotřeba plynu , , ,34 Teplo , , ,00 Opravy a udržování , , ,44 Cestovné , , ,00 Služby nevýr.povahy , , ,50 Výkony spojů , , ,52 Různé fin.výdaje , , ,22 Reprezentace 2 000,00 426, ,00 Hrubé mzdy , , ,00 ZS + SP , , ,00 Odvody FKSP , , ,00 Předplatné , , ,58 Služby bank , , ,50 DDNM , , ,61 Jiné ostatní výdaje , , ,18 Odpisy , , ,00 CELKOVÉ N , , ,04 Odvody zřizovateli , , ,00 Vlastní tržby , , ,50 - z toho nájmy , , ,50 Úroky , , ,86 Kreditní karty , , ,00 Ostatní výnosy , , ,59 Jiné ostat. výnosy , , ,99 - z toho použití IF , , ,00 - z toho použití RF , , ,99 - z toho použití FKSP 0, , ,00 - z toho použití FO 0,00 0,00 0 0,00 Přísp. na odpisy , , ,53 Příspěvek , , ,23 -z toho MěÚ , , ,23 -z toho KÚ , , ,00 -z toho granty , ,00 0 0, , , ,00 Finance EU - OPVK , , ,00 CELKOVÉ V , , ,52 HV 0, , ,52 7

8 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se zapojila do programu Comenius zde jsme zapojeni do mezinárodního projektu, který podporuje spolupráci škol z různých zemí EU. V projektu je zapojena 2. B s Mgr. H. Pěknicovou. 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 12. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů Škola podala během roku několik projektů. Na krajský úřad podala 2 projekty. Zlepšení podmínek pro tělesnou výchovu vybudování posilovny v malé tělocvičně pavilonu C. Projekt nebyl podpořen. Druhý grant KÚ byl na podporu zájmové činnosti. Zde jsme byli úspěšní. Obdrželi jsme 20000,- Kč. Byl dokončen projekt Školní zahrada z revolvingového fondu MŽP. Dále byl podán projekt ROP výzva na zlepšení podmínek pro vzdělávání. Pokud bude v listopadu 2014 projekt vybrán k realizaci, škola obmění vybavení dílen, učebny přírodopisu a hudební výchovy v hodnotě cca 1 milion korun. 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery Spolupráce s odborovou organizací je na dobré úrovni. Probíhá hlavně v oblasti přípravy rozpočtu FKSP a vyřizování půjček z tohoto fondu. Předsedkyní ZOOS ČMOS je p. Mgr. Eva Dóková. 14. Údaje o aktivitách školy Září Plavecký výcvik 8. ABC botanická zahrada Adaptační den 6. ročník Všichni jsme na jedné lodi sport.odpoledne Republikové finále OVOV 4. ročník seminář Houby Divadlo Ať žijí duchové 3. AB, 4. A Okresní kolo přespolní běh Planeta 3000 filmové představení ročník Říjen Návštěva knihovny 6. ABC Branný závod 2. st. Sportovní odpoledne Podzimní běh Dopravní hřiště Letové ukázky dravců Divadlo 8.A 9. B - Islandský večírek Drakiáda - školní družina Poznej a Chraň přírodovědná soutěž Kouzelník Merlin ve školní družině 8

9 Preventivní program Noc ve škole 8.B Exkurze Č. Krumlov - 6.ročník Krajské kolo přespolní běh Úřad práce - beseda 9. ABC Listopad Olympiáda z ČJ Florbal třídy - chlapci, dívky Nocování ve škole - 5. C Návštěva knihovny 3. ABC Recitační soutěž 2. st tř. Módní přehlídka 6. odd. ŠD Florbal třídy - chlapci Plavání okresní kolo Projektový den 2. st. Litva Hallowen 3. ABC Prosinec Mikulášská nadílka Olympiáda z D školní kolo Zdravotní program 9.AB Olympiáda z D Mikulášská laťka ročník Olympiáda z Aj Vánoční dílna ŠD Koncert pěveckého sboru Návštěva Husitského muzea 4.ABC Vánoční čtení v knihovně 1. stupeň Vánoční večer 5.B Vánoční akademie 2. Stupeň EON truck 4.C,5.C Leden Dějepisná olympiáda okresní kolo Lyžařský zájezd 7. ročník Florbal krajské kolo Zvonek 1. stupeň pěvecká soutěž Matematická olympiáda - Z5,9 okresní kolo Olympiáda Aj ročník školní kolo Školní ples Planetárium 5. ročník Únor Vybíjená 4. tř. Exkurze Technické muzeum 8. roč. + doplnění 9. roč. Olympiáda přírodopis Bruslení 2. třídy Vybíjená 5. tř. - dívky Olympiáda Z okresní kolo Koncert - Muzika Réva 9

10 Olympiáda Aj okresní kolo Využití Lega 2. třídy Olympiáda z českého jazyka okresní kolo Březen Basketbal chlapci třída Vybíjená chlapci 5. třída Pohádkování 7.B + 1.třídy Bruslení třídy Florbal republikové finále mladí a starší žáci Okresní kolo recitace roč. Projektový den Návykové látky 9ABCD Futsal krajské kolo Recitační soutěž 1. st. Duben Florbal 1.stupeň Exkurze ČOV 9. ABCD Den autismu Den pro Ondru Pořad pro 1.třídy- technika čištění zubů Beseda Marek Šolmes Srazil Noc s Andersenem, 1. třídy Čtenářská gramotnost 6.třídy Exkurze Harachovka Fotbal CH IV Velikonoční čtení 1.stupně Jarní projekt 1.třídy StarDance - když sedmáci tančí Výtvarná exkurze Praha 8.ročník Exkurze 9.ročníku Osvětim Anglické divadlo Praha 8.,9.ročník Okresní kolo - volejbal dívky Máme rádi čokoládu 5.třídy Projekt Čarodějnice 3.třídy Krajské kolo zeměpisná olympiáda Exkurze ŠD Čapí hnízdo Květen Koncert Yamaha Projektový den Návykové látky 9. ABCD Okresní kolo OVOV Rybářská olympiáda Okresní kolo Pythagoriády Projektový den 2. stupně - Řecko Pohár rozhlasu Exkurze 7. roč. ZOO Akademie I. st McDonald Cup tř. Projektový den 8. roč. 10

11 Botanická zahrada 2. AB Divadelní představení 3. ABC Střelecká liga Pohár rozhlasu - krajské kolo McDonald Cup třída Atletický čtyřboj 1. a 2. stupeň Den dětí u vojáků Červen Den dětí 2. stupeň Krajské kolo atletický čtyřboj Zahradní slavnost ŠD Dopravní olympiáda okresní kolo Okresní kolo kopaná chlapci třída Atletická olympiáda 2. stupeň Atletická olympiáda 1. stupeň Návštěva hasičů a záchranné stanice 1. AB Knížka pro prvňáčka projekt 1. třídy Diskotéka pro žáky Spaní ve škole 4. C, OVOV krajské kolo 15. Úspěchy školy Přespolní běh Mladý strážník Florbal Plavání Basketbal D III. 1. místo CH III 1. místo (Vozihnoj Leoš 1.místo, Josef Vlk 2.místo) CH IV. 1.místo (Dominik Sedláček 2.místo) 6.tř., 7.tř., 9.tř. 1.místo, 8.tř. 3.místo D III. 2.místo DIII. 2.místo (Hořejší Michaela 1.místo prsa, Chvalová Aneta 1.místo motýlek) CH III. 2.místo (Mrzena Pavel 1.místo znak, Smutný Nikola 1.místo prsa) D IV. 3.místo (Panovská Alena 1.místo kraul) CH IV. 3.místo D IV. 2.místo D III. 2.místo (krajské kolo 3.místo) Jihočeský pětiboj OVOV 2.místo Volejbal D 1.místo (krajské kolo 5.místo) OVOV 1.místo okresní kolo 1.místo krajské kolo 1.místo republikové finále 4.místo (Lucie Bacíková 5.místo v kategorii D 2001, Pavla Buřičová 10.místo D 2001, Veronika Míková 18.místo D2001) postup na RF také Tomáš Kubart Pohár rozhlasu okres Pohár rozhlasu kraj Atletický čtyřboj CH III. 1.místo, D III. 2.místo CH IV. 1.místo, D IV. 1.místo CH III. 3.místo, D III. - 4.místo CH IV. 7.místo, D IV. - 5.místo CH III. 3.místo, D III. 3.místo CH IV. 1.místo, D IV. 1.místo 11

12 Atletický čtyřboj kraj Atletická olympiáda Florbal Okresní kolo Krajské kolo Republikové kolo 1.místo 2.místo 3.místo 1.místo 1.místo CH IV. 5.místo, D IV. 1.místo (republikové finále 13.místo) celkové pořadí škol: 1.místo D III. - Michaela Hořejší 2.místo běh 800m - Hana Zemanová 3.místo skok vysoký D IV. Ema Ševčíková 1.místo vrh koulí Veřtát skok vysoký, Řezáč 60.m,. skok daleký Šedivý 1000m Šedivý,Řezáč,Vlk,Sabol štafeta 4*60 Benák kriket, Karman skok daleký Sabol 1000 m, Sedláček 1500 m. Florbal CH III i IV Kopaná CH III i IV Futsal CH III i IV Basket CH III Florbal CH III i IV Futsal CH III i IV Florbal CH III 6 místo, CH IV - 2. místo Futsal CH III i IV 5-6. místo Atletická olympiáda 1. stupeň - okresní kolo celkové pořadí škol: 3.místo Julie Kolářová 1.místo běh na 60m Lu Gloria 1.místo běh na 50m Petr Svoboda 1.místo běh na 60m Lucie Kutová 1.místo běh na 60m Antonín Šustr 3.místo Petr Hořejší 3.místo Mladý strážník 3. místo 1. třídy 3. místo 5. třídy 3. místo 2. třídy Přespolní běh - okres Petr Hořejší 3. místo Petr Svoboda 1. místo Jiří Černý 1. místo Chlapci 1. kategorie 1. místo Chlapci 2. kategorie 1. místo 12

13 Výtvarná soutěž Natálie Sedláčková VII. B - 2. místo v mezinárodní výtvarné soutěži - Návrh na mírový plakát - pořádané Lions klubem. Okresní kolo Jihočeského zvonku 2. místo: Martina Samcová (9.B) - IV. kategorie 3. místo: Simona Panovská (5.A), Linda Rambousková (5.B) - I. kategorie, Kateřina Švecová (6.A) - II. kategorie Matematická olympiáda Aleš Řezáč - 2. místo Zeměpisná olympiáda Okresní kolo Jan Pajer 2. místo Adam Pírek 3.místo Krajské kolo 11. místo 16. Závěr Školní rok začal s novou zástupkyní ředitele Mgr. Andreou Rambouskovou. V 1. třídách začaly pracovat dvě nové učitelky a na výuku angličtiny byla přijata Lucie Berová. Personální obměna nebyla tak velká jako v předcházejícím školním roce. Velké změny proběhly ve stavební části. Zřizovatel rozhodl o rekonstrukci školy po dlouhých 47 letech. Na rekonstrukci je vyčleněno cca 40 milionů. Rekonstrukce proběhne ve dvou letech. Ve školním roce bude rekonstruován pavilon C. Budou vyměněna okna a zateplí se škola. Z vlastních prostředků škola rekonstruovala školní rozhlas a zakoupila pro žáky 1. stupně šatní skříňky. Další objekty budou na pořadu ve školním roce Bohužel rekonstrukce nebyla dotažena do konce. Z finančních důvodů byly vyškrtnuty tyto pavilony: pavilon dílen za budovou C, hřiště pro školní družinu, atrium u pavilonu A a školní hřiště umělý trávník a osvětlení. Zde budeme jednat se zřizovatelem o prostředcích na rekonstrukci těchto částí. Pak by byla škola kompletně opravena. V pedagogické oblasti se snažíme přecházet na systém jednoho ového účtu pro všechny žáky a zaměstnance. Snažíme se vylepšovat vybavení školy jak počítačovou technikou, tak i dalšími zařízeními. Snažíme se zlepšovat komunikaci se zákonnými zástupci tak, aby nedocházelo ke zbytečným nejasnostem. Daří se nám to poměrně dobře. Školní rok hodnotím jako velmi dobrý. 13

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2015/2016 Zpracoval: Mgr. Petr Vašíček, ředitel školy V Táboře 15. října 2016 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program 3. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V České Lípě dne 15. února 2011 Mgr. Libor Š m e

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více