Manažerské účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské účetnictví"

Transkript

1 Manažerské účetnictví

2 Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského účetnictví 7. Shrnutí 2

3 Význam manažerského účetnictví pro řízení S Odlišné role finančního a manažerského účetnictví. S Manažerské (nákladové, provozní, vnitropodnikové) účetnictví: podpora podnikatelských rozhodnutí S co vyrábět; S do jakých zdrojů investovat; S komu a za jaké ceny prodávat; S od koho a za jaké ceny nakupovat... zcela volná pravidla, závislá jen na potřebách daného podnikání (best practices); pro definování je nutná znalost rozhodovacích procesů a uživatelů informací. 3

4 Informační podpora řízení Řízení: plánování: formulace budoucích cílů na základě minulých výsledků a ekonomiky odvětví; kontrola: signalizace odchylek od žádoucího (plánovaného) vývoje; organizování: vzájemná optimalizace struktury manažerského účetnictví a organizační struktury (zodpovědnostní účetnictví); komunikace: sjednocení informací, znalost cílů, úspěšnost jejich dosahování; motivace: zvyšování výkonnosti nastavením přiměřených cílů. 4

5 Zodpovědnostní účetnictví Je založeno na alokaci nákladů podle jejich vzniku na zodpovědnostní střediska tří typů: nákladové středisko (odpovídá za dodržení stanoveného plánu nákladů); ziskové středisko (zodpovědnost za náklady a výnosy); investiční středisko (jako ziskové středisko plus rozhodování o investicích do svých zdrojů). Ve vztahu k hmotné motivaci rozlišení nákladů na dané úrovni ovlivnitelných a neovlivnitelných. 5

6 Několik definic 6

7 Základní pojmy Náklady jsou důsledkem nějaké aktivity podniku. Náklady se přiřazují k nákladovému objektu: organizační útvar (měření efektivnosti jeho činnosti); výrobek / zakázka (hodnocení rentability); zákazník; geografický region; distribuční kanál, apod. Kategorie nákladů: podle vztahu mezi nákladem a velikostí aktivity: variabilní a semi-variabilní; fixní a semi-fixní; podle přiřaditelnosti ke konkrétnímu nákladovému objektu: přímé; nepřímé (režijní). 7

8 Variabilní a fixní náklady Liší se svým chováním v závislosti na velikosti aktivity, která náklady vyvolává. Jejich znalost je důležitá pro rozhodování typu: jaký objem aktivity budeme plánovat? měli bychom raději snížit cenu nebo vyrobit větší počet výrobků? měli bychom naše zaměstnance platit hodinovým platem, úkolovým platem nebo kombinací pevné a variabilní složky mzdy? měli bychom nakoupit další zařízení, abychom zvýšili výrobu? Základem je schopnost odhadnout náklady a výnosy pro různé velikosti aktivity a vztah mezi cenou a poptávkou. 8

9 Výrobní náklady Absorpční vers variabilní účetnictví Absorpční účetnictví Variabilní účetnictví Zisk Obchodní režie Správní režie Příspěvek ke krytí fixních nákladů a k tvorbě zisku Výnosy (prodejní cena) Fixní VR Variabilní VR Variabilní náklady Přímé mzdy Přímý materiál Nákladový objekt 9 Nákladový objekt

10 Přímé a nepřímé náklady S Důležitá kategorie ve vztahu ke schopnosti přiřadit náklad přesně k nákladovému objektu: přímé náklady lze ke sledovanému objektu jednoznačně přiřadit; nepřímé (režijní) náklady nemají k nákladovému objektu přímý vztah a pro jejich alokaci se používají různé metody: klíčování pomocí různých rozvrhových základen; metoda ABC. 10

11 Alokace režií tradičně nebo ABC? Tradiční alokace režií Výrobní útvary Útvarové sazby režií Výrobky A B C D E F Režijní náklady Alokace ABC Střediska aktivity Sazby režií na aktivitu Výrobky A B C D E F Režijní náklady 11

12 Další kategorie nákladů Relevantní a irelevantní náklady (posuzováno vždy ve vztahu ke konkrétnímu rozhodování); Nevyhnutelné a volitelné náklady (výnosy zvolené alternativy musí být vyšší, než volitelné náklady); Absorbované náklady: nelze je ovlivnit dalším rozhodováním; Náklady ztracené příležitosti (pro nedostatkové zdroje s alternativním využitím); Přírůstkové/marginální náklady a výnosy. 12

13 Řízení nákladů 13

14 Řetězec tvorby hodnoty Infrastruktura Řízení pracovních sil Technický rozvoj Nákup Customizace produktu Příprava výroby Vstupní logistika Výroba Prodej a distribuční logistika Poprodejní servis 14

15 Přiřazení nákladů k hodnototvorným aktivitám Infrastruktura (8%) Řízení pracovních sil (1%) Technický rozvoj (12%) Nákup (1%) Poprodejní servis (3%) Customizace produktu Příprava výroby (8%) Vstupní logistika (1%) Výroba (58%) 15 Prodej a distribuční logistika (8%) externí náklady interní náklady

16 Faktory ovlivňující náklady Faktory působící na velikost nákladů (cost drivers): úspory z objemu výroby; získané poznatky a znalosti; struktura využití kapacit; vzájemné vazby; vzájemné vztahy; integrace; časové plánování akcí; volba vhodné politiky; geografická poloha; institucionální faktory. 16

17 Cílové náklady (target costing) Metoda snížení nákladů pro stávající zařízení nebo pro vývoj nových produktů. Základem je možná tržní cena zařízení, po odpočtu požadovaného příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku zbývají variabilní náklady. Celkové variabilní náklady se rozdělí na jednotlivé moduly, komponenty a součástky. Cílem konstruktéra je, navrhnout součástku tak, aby nepřekročil stanovené cílové variabilní náklady. 17

18 Měření rentability 18

19 Koncept měření rentability zakázky Prodejní cena zakázky - spotřeba přímého materiálu - osobní náklady výrobních dělníků - variabilní výrobní režie - materiál, osobní náklady a externí služby vynaložené na balení, expedici a dopravu Příspěvek zakázky (1) - náklady na konstrukci a přípravu výroby - náklady na poprodejní servis Příspěvek zakázky (2) Příspěvek zakázky na 1 odpracovanou hodinu 19

20 Ostatní měřítka rentability Rentabilita zákazníka: suma příspěvků na úhradu ze všech realizovaných zakázek minus další přímé fixní náklady, spojené se zákazníkem (náklady obchodní činnosti, finanční náklady, odpisy pohledávek,...); důležitá pro stanovení priorit v obchodní činnosti a pro cenovou politiku. Rentabilita prodejního regionu: suma příspěvků na úhradu všech realizovaných dodávek do regionu minus specifické přímé fixní náklady; informace pro zvažování, kam dodávat, kam expandovat, příp. se stáhnout, cenová politika. Rentabilita distribučních kanálů. 20

21 Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 21

22 Zrušení/přidání segmentu Segment: výrobek, typ zákazníka, geografický region, distribuční kanál; Analýza relevantních přírůstkových nákladů a výnosů pro každou alternativu; Základní pravidlo: segment, který poskytuje příspěvek k úhradě společných a nevyhnutelných nákladů je přínosem pro ekonomiku firmy. Předpoklad: využívané zdroje nemají jinou alternativu, která by poskytovala příspěvek vyšší; Použitelné jak pro hodnocení stávajících segmentů, tak pro plány expanze. 22

23 Akceptování zakázky pod běžnou cenou Princip: pokud jsou přírůstkové výnosy vyšší, než přírůstkové náklady, pak zakázka představuje krátkodobý zisk. Za určitých okolností ji lze akceptovat i pokud je cena vyšší, než materiálové náklady. Předpoklady: přijetí zakázky pod běžnou cenou neovlivní ceny, dosahované pro tutéž zakázku v budoucnosti; nelze předpokládat, že přijetí této zakázky zabrání přijmout jinou zakázku za běžnou cenu; pro vlastní zdroje nemáme jinou alternativu využití, která by poskytla vyšší příspěvek; fixní náklady jsou pro dané období nevyhnutelné. 23

24 Krátkodobý převis poptávky nad kapacitou zdrojů Krátkodobě vyšší požadavky, než kapacita zdroje, který má alternativní využití (konstrukce, výrobní dělníci, výrobní technologie) limitující faktor. Princip: analýza příspěvku na úhradu všech alternativ využití limitujícího faktoru. Přínos pro společnost je maximalizován využitím limitujícího faktoru pro alternativu s nejvyšším příspěvkem. Kvalitativní faktory rozhodování: uzavřené smlouvy se zákazníky. 24

25 Vyrábět nebo nakupovat? Situace: výrobní zařízení s alternativním využitím pracuje na plnou kapacitu; požadavek na další součástku. Volba: nakoupit nebo vyrábět na úkor jiné součástky. Postup: k nákladům na výrobu nové součástky je nutno přičíst ztracený příspěvek na úhradu součástky, jejíž výroba byla zastavena (náklady ztracené příležitosti). Tuto sumu nákladů porovnat s náklady na nákup od externího dodavatele. Kvalitativní faktory: vztahy k dodavatelům a odběratelům, dodací lhůty a kvalita dodávek z externího zdroje. 25

26 Nákup nového zařízení Dlouhodobý vliv nákupu na ekonomiku, proto se používají metody hodnocení, založené na výpočtu čisté současné hodnoty. Informace z manažerského účetnictví lze použít pro porovnání alternativy provozu starého zařízení a nákupu nového (s lepšími technickými parametry). Princip: úspory na relevantních provozních nákladech při stejném objemu výroby plus případná prodejní cena starého zařízení proti kupní ceně nového zařízení. 26

27 Jednotlivé složky manažerského účetnictví 27

28 Plánování (1) Smyslem podnikového operativního plánu je: podporovat plánování jednotlivých činností; koordinovat činnosti jednotlivých útvarů; komunikovat cíle vedoucím útvarů, zodpovídajícím za jednotlivé činnosti; motivovat pracovníky k dosažení podnikových cílů; kontrolovat průběh činností během období; hodnotit výkonnost manažerů. Metody: shora dolů; zdola nahoru; zero-base budgeting. 28

29 Plánování (2) Základem plánu je finanční plán, založený na požadované návratnosti kapitálu akcionáři/vlastníky. Pro účely řízení je vhodné při plánování pohlížet na firmu jako na soubor zdrojů, které vyvíjí aktivity a tím vytváří náklady. Firma musí z výnosů podnikání uhradit náklady na tyto zdroje, náklady nakupovaných materiálů a služeb a vytvořit zisk (příspěvek). Předmětem plánování by měl být tento příspěvek. Plán jako kombinace finančních a nefinančních cílů. 29

30 Informace pro kontrolu plnění plánu Podpora manažerů při konzistentním rozhodování ve prospěch podniku. Pro rozhodování není nikdy informací dostatek, rozhodnutí vždy zahrnuje riziko. Informace musí odstranit největší rizika při přiměřených nákladech na informace. Dva druhy informací: standardní (každodenní) rozhodování; řešení ad hoc problémů. Kontrola na úrovni útvarů a zakázek (kalkulace). Významná role nefinančních informací. 30

31 Manažerské účetnictví Zdroje firmy Prodej Marketing Nákup Konstrukce Technologie Výroba Jakost Akvizice Uzavření zakázky Konstrukce TPV Výroba Expedice Proces realizace zakázky 31

32 Manažerské výkaznictví Struktura výkaznictví kopíruje strukturu plánu: poskytnutí zpětné vazby o plnění všech stanovených cílů. Nutná koncentrace pozornosti na zakázku. Formální ukončení významných zakázek analýzou výsledků i průběhu zakázky. Koncept Balanced Business Scorecards pro definování obsahu plánu a výkazů. Úzká souvislost plánu i výkaznictví s podnikovou strategií. 32

33 Měření výkonnosti Společnost Proces 3 Proces 2 Proces 1 Krok 1 Krok 2 Krok 3 Operace 1 Trh Zákazník Výkonnost pracovníka Výkonnost procesu Výkonnost společnosti 33

34 Role účetního jako podpora pro manažery Provozní účetní (controller) musí vedle účetních postupů dobře znát problematiku daného podnikání; Musí umět naslouchat potřebám manažerů a jejich požadavky technicky řešit; Za výsledky podnikání odpovídá manažer, za informační podporu účetní; Existují různé alternativy organizačního začlenění provozních účetních. 34

35 Shrnutí Manažerské účetnictví je jedním ze zdrojů informací pro řízení; Není svázáno účetními předpisy a tak poskytuje prostor pro kreativitu, založenou na logice podnikání; Rolí účetního je, pomoci nalézt manažerům informace, které skutečně pro řízení potřebují; Systémy manažerského účetnictví nesmí strukturu a obsah informací pevně definovat, ale musí být flexibilní pro stanovení vlastních výstupů. 35

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Roman Fila Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení (environmentální manažerské účetnictví)

Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení (environmentální manažerské účetnictví) Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení (environmentální manažerské účetnictví) Jaroslava Hyršlová a Vojtěch Vaněček, 2002 Autoři: Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Úvod, Kap. 1 až 8, Kap.

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

Controlling slévárenské výroby

Controlling slévárenské výroby Controlling slévárenské výroby Kontrola nákladů a sledování hospodárnosti výroby jako základní předpoklad konkurenceschopnosti slévárny v tržním prostředí Literatura: Prof. Dr. Karl Traub Doporučení DGV

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel Malé a střední podnikání na venkově Moulis Pavel Vymezení základních pojmů Životní cyklus podniku Majetek a kapitál podniku Malé a střední podniky Zemědělský podnik Podnikatelský projekt Životní cyklus

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

T 1. Zásobovací logistika

T 1. Zásobovací logistika T 1. Zásobovací logistika A. Z hlediska jednoznačného chápání pojmu zásobovací logistika (opatřování) je nutné si vymezit jeho vztah k ostatním částem logistického řetězce [Obr.1 ]. Za objekty podnikové

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení využití

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Integrované plánování podniku

Integrované plánování podniku S B ORNÍK Integrované plánování podniku Název projektu: Využití integrovaného plánování a metod balanced scorecard při rozhodování v lesním podniku Tento projekt č. 10/010/1310b/672/002254 je realizován

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Řízení zásob ve společnosti Seco GROUP, a. s. Michaela Kosová Diplomová práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn Uživatelské pojetí manažerského informačního systému a jeho struktura z hlediska potřeb jednotlivých úrovní řízení (včetně tzv. segmentových informací) Eva Holínská SVŠES, s. r. o. v Praze 1. Úvod Předložený

Více

ANALÝZA NÁKLADŮ VE VYBRANÉM PODNIKU A NÁVRH JEJICH OPTIMALIZACE

ANALÝZA NÁKLADŮ VE VYBRANÉM PODNIKU A NÁVRH JEJICH OPTIMALIZACE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Marketing a management ANALÝZA NÁKLADŮ VE VYBRANÉM PODNIKU A NÁVRH JEJICH OPTIMALIZACE

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Vysoká škola ekonomie a managementu Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Cíle : 1. Rozhodování 2. Plánování Manažerské rozhodování Rozhodovací proces - proces řešení rozhodovacího problému

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

7 OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) A PROVOZNÍ DUE DILIGENCE

7 OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) A PROVOZNÍ DUE DILIGENCE 7 OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) A PROVOZNÍ DUE DILIGENCE Obchodní (někdy také komerční či strategická) due diligence se zabývá možným zhodnocením potenciálu podniku. Zkoumá se odvětví, ve kterém podnik působí, zdroje

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více