Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou"

Transkript

1 Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou Organizační řád byl schválen Správní radou Hospice Sv. Jiří dne 6. listopadu 2013

2 Obsah Použité prameny Úvodní ustanovení Podmínky poskytování paliativní péče Nabídka a rozsah poskytované péče Zásady paliativní komunikace Pečovatelská a dobrovolnická služba Ukončení péče Doprovázení pozůstalých jako součást paliativní péče Dokumentace pacienta/klienta Podávání, skladování a likvidace léků Dezinfekce, dekontaminace, likvidace odpadů Závěrečná ustanovení Příloha č. 1: Charta práv umírajících Příloha č. 2: Organizační řád Hospice sv. Jiří, o. p. s Příloha č. 3: Schéma typických procesů v hospici Příloha č. 4: Zásady paliativní komunikace Příloha č. 5: Doprovázení pozůstalých jako součást paliativní péče Seznámení multidisciplinárního týmu s organizačním řádem Použité prameny Alžběta Marková a kol.: Hospic do kapsy: Příručka pro domácí paliativní týmy (Cesta domů) Zdeněk Kalvach a kol.: Manuál paliativní péče o umírající pacienty/klienty: Pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě (Cesta domů) Martina Špinková a Štěpán Špinka: Standardy domácí paliativní péče: Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče (Cesta domů) Standardy hospicové paliativní péče (Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Ministerstvo zdravotnictví) Lukas Radbruch, Sheila Payne a kol.: Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě (Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči) O organizace paliativní péče: Doporučení REC (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům (Rada Evropy) Bohumil Skála, Ondřej Sláma, Jiří Vorlíček, Ladislav Kabelka: Paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci (Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře) Jana Špuláková: Limity mobilní hospicové péče v České republice (Univerzita Karlova, bakalářská práce) Miloslav Běťák: Procesní standardy hospicové paliativní péče (atestační práce, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Škola veřejného zdravotnictví, Praha 2007) 2

3 1. Úvodní ustanovení Hospic Sv. Jiří, o. p. s. (dále jen společnost ) je nestátní nezisková organizace veřejného typu poskytující zdravotnické, sociální a dobrovolnické služby (specializovanou lékařskou paliativní péči léčba bolesti a dalších symptomů provázejících terminální stavy nemoci, domácí ošetřovatelskou péči a sociální, psychologickou a spirituální podporu pacientů/klientů a jejich blízkých) v přirozeném (většinou domácím) prostředí nemocného formou návštěvní služby multidisciplinárního týmu. Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi/klientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Cílem poskytované péče je zajistit maximální dosažitelné kvality života nevyléčitelně nemocného, přizpůsobit péči individuálním potřebám pacienta/klienta, zachovat důstojnost člověk až do smrti, vytvořit pocit bezpečí a pohodlí, chránit práva pacienta/klienta a jeho rodině, zvláště právo na soukromí a podpořit vlastní potenciál nemocných a pečující rodiny v sebeobsluze. Od pracovníků v přímém kontaktu s pacienty/klienty a pečující rodinou či jinou základní vztahovou skupinou (dále jen pečující rodina ) je vyžadována nejen odbornost, ale i občanská bezúhonnost doložená výpisem z trestního rejstříku a hlavně empatický přístup, a respektování etického kodexu. Multidisciplinární tým tvoří: vedoucí lékař (garant lékařské péče) a další smluvní lékaři, vrchní sestra, akreditované zdravotní sestry bez odborného dohledu, sociální pracovnice, psycholog, duchovní, koordinátor dobrovolníků, poradce pro pozůstalé a školení dobrovolníci (viz organizační schémata v příloze 2 a 3). Dále se při poskytování péče spolupracuje s fyzioterapeuty, nutričními terapeuty, praktickými lékaři, psychiatry, onkology, lékaři z nemocnic, dalšími odbornými lékaři, atd. Spolupráce se předpokládá i mezi institucemi, jako jsou domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, jiné domácí péče či pečovatelské služby. Paliativní lékařská péče a paliativní ošetřovatelská péče je poskytována především nevyléčitelně nemocným pacientům/klientům v situaci, kdy se rodina, přátele či jiná pečující osoba rozhodne svého vážně nemocného blízkého doprovodit ke konci života ve svém domácím prostředí. Jedná se o službu, která pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem a v přirozeném (domácím) prostředí poslední období života. Komplexně se multidisciplinární tým zapojuje do péče nejen o umírající pacienty/klienty, ale také o jejich rodiny, blízké a přátele. Služby budou poskytovány dle platného ceníku, s kterým bude seznámen každý pacient/klient a osoba pečující. Cestovné se neplatí, pokud pacient/klient pochází z města Chebu nebo pokud pacient/klient bydlí ve vzdálenosti 15 km od Chebu (Skalná, Vojtanov, Nebanice, Františkovy Lázně, Hazlov atd.). Pokud bude pacient/klient bydlet ve vzdálenosti větší, než je 15 km od Chebu v rámci 3

4 Karlovarského kraje, bude placeno cestovné a tato žádost bude vždy individuálně posouzena vzhledem k naplněnosti kapacity služby, rozsahu péče a vzdálenosti jednotlivých pacientů/klientů. Všichni zaměstnanci a dobrovolníci domácí péče s hospicovou složkou se řídí těmito dokumenty: Organizační řád Provozní řád Směrnice o evidenci a uchovávání návykových látek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Etický kodex členů multidisciplinárního týmu Hospice Sv. Jiří Statut Hospice Sv. Jiří Charta práv umírajících (příloha č. 1) Úmluva o lidských právech a biomedicíně Charta práv pacientů Alžběta Marková a kol.: Hospic do kapsy: Příručka pro domácí paliativní týmy (Cesta domů) Zdeněk Kalvach a kol.: Manuál paliativní péče o umírající pacienty/klienty: Pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě (Cesta domů) Všechny dokumenty jsou uloženy v kanceláři ředitele v kontaktním pracovišti domácí péče. Kopie jsou uchovávány u vrchní sestry a sociální pracovnice. Lékaři a zdravotní sestry jsou povinně očkováni proti virové hepatitidě. 2. Podmínky poskytování paliativní péče Služba domácí péče s hospicovou složkou bude poskytnuta na základě splnění těchto podmínek: ústní souhlas a ochota ke spolupráci praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře, který je předpokladem kvalitní péče o pacienta/klienta, především se jedná předpis léků a poukazu na pomůcky (např. převazový materiál, inkontinenční pomůcky, nutriční výživu, ). informovaný souhlas pacienta/klienta (pacient/klient musí souhlasit s paliativní péčí, tedy s tlumením a léčbou bolestí a dalších příznaků, které toto stádium nemoci provází) vyplněná žádost o poskytování služby domácí péče s hospicovou složkou souhlas s ceníkem služeb zajištěná celodenní péče jiné osoby nebo rodiny pacienta/klienta (alespoň jeden člen rodiny, přátel nebo někdo jiný blízký musí být ochoten a schopen převzít odpovědnost za pacienta/klienta 24 hodin denně, je schopen zajistit podávání léků, a je svolný k sesterským a lékařským telefonickým konzultacím ohledně stavu pacienta/klienta), přičemž zajištěná celodenní péče může být na určitou dobu také zajištěna dobrovolníkem hospice. podepsání smlouvy o poskytování služby 4

5 3. Nabídka a rozsah poskytované péče Pacient/klient či osoba pečující se dozví kontakty na naše služby prostřednictvím letáčků v ordinacích lékařů a v nemocnici, nebo prostřednictvím internetových stránek, facebookových stránek, ústním doporučením nebo jiným způsobem. Žádost o poskytování služby domácí péče s hospicovou složkou může podat pacient/klient sám či osoba pečující. Do žádosti se vypisují osobní informace o pacientovi/klientovi, jméno pečující osoby a kontakt na ní, diagnózy pacienta/klienta, jméno praktického lékaře a k žádosti se dokládá zdravotní dokumentace, kterou má pacient/klient či osoba pečující k dispozici (např. okopírované propouštěcí zprávy z nemocnice). Přílohou k žádosti je informovaný souhlas pacienta/klienta s domácí péčí s hospicovou složkou, kde pacient/klient stvrzuje svým podpisem, že souhlasí s paliativní péčí a s podmínkami pro přijetí do péče a, že se rozhodl pro paliativní léčbu po zralém uvážení a svobodně. Vyplněnou žádost může pacient/klient sám či osoba pečující zaslat na adresu kontaktního pracoviště, zaslat em nebo po telefonické domluvě přinést do kontaktního pracoviště. Sociální pracovnice vede evidenci příjmu žádostí a vyřizuje zamítnutí. O zamítnutí rozhoduje vedoucí lékař v případech, když žádost neodpovídá poslání hospice, pokud požadovaná péče nespadá do nabízených služeb, pokud je vyčerpána kapacita služby a pokud je pacient/klient z vyšší vzdálenosti než 15 km a jiní pacienti/klienti jsou od sebe hodně vzdáleni, takže by nemohlo dojít k zajištění kvalitní péče. Po obdržení žádosti se všemi náležitostmi (zdravotní dokumentací, podepsaným souhlasem) odsouhlasí či neodsouhlasí vedoucí lékař přijetí pacienta/klienta do péče. Pokud je pacient/klient do péče přijat, zkontaktuje sociální pracovnice pečující osobu a domluví první návštěvu v rodině, které se obvykle účastní primář, sociální pracovnice a vrchní sestra. Na první návštěvě u pacienta/klienta se odehrává kompletní vstupní vyšetření, jehož cílem je ucelené multidimenzionální posouzení pacienta/klienta (comprehensive paliative assessment), jeho cílevědomá psychoterapeutická podpora, stanovení individuálního paliativního (léčebného a ošetřovatelského) plánu. Základními metodami vstupního vyšetření jsou: anamnestický rozhovor, který zahrnuje i podporu pacienta/klienta a získání jeho důvěry, další metodou je základní klinické vyšetření aktuálního stavu, zhodnocení nutričního stavu, posouzení funkčního stavu (pohyblivosti, stability, sebeobsluhy), prostudování zdravotnické dokumentace, především týkající se základního infaustního onemocnění, pro něž je pacient/klient přijímán k paliativní péči, včetně jasné identifikace, kdo, kdy a jakými metodami stanovil infaustní diagnózu (stanovení nevyléčitelné nemoci) a její přechod do závěrečné fáze indikované k paliativní péči, dále zhodnotíme domácího prostředí, sociální sítě rodinných vztahů a míry zátěže, stresovanosti pečující rodiny. 5

6 Na první návštěvě pacienta/klienta v rodině se vedoucí lékař seznámí se zdravotní dokumentací, odebere kompletní anamnézu a vyšetří nemocného. Pacient/klient či pečující osoba je povinna nahlásit vedoucímu lékaři léky ordinované praktickým lékařem nebo jiným odborným lékařem. Vedoucí lékař na základě zjištěných skutečností a po vyšetření pacienta/klienta stanoví léčebný plán. Péče je poskytována s vědomím příslušného praktického lékaře a případně i dalších odborníků (onkolog, plicní lékař, kardiolog ); kontakt zajišťuje vedoucí lékař domácí péče. Následně vrchní sestra vyhodnotí bezpečnost sociálního prostředí pro pacienta/klienta a navrhne provést změny tak, aby byl zajištěn maximální komfort nemocného a byly vytvořeny optimální podmínky pro poskytování péče. Dále zpracovává ošetřovatelský plán a doporučí nemocnému vybavení osobními, ortopedickými a kompenzačními pomůckami žádost předá sociální pracovnici, která zajistí jejich doručení a vede evidenci půjčených kompenzačních pomůcek. Zdravotní a kompenzační pomůcky, podpůrné přístroje jsou zapůjčovány na základě smlouvy z vlastní půjčovny pomůcek nebo z půjčoven jiných zařízení, např. z Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje. Sociální pracovnice provede sociální šetření (zmapování prostředí pacienta/klienta v jeho prostředí a jeho sociální vztahy, zaznamenání potřeb pacienta/klienta, zjištění přání, možností a schopností pacienta/klienta), podepíše s rodinou Smlouvu o poskytování péče, dá pacientovi/klientovi podepsat souhlas s ceníkem služeb a doporučí podání žádostí o sociální příspěvek nebo příspěvek na péči, poskytne další poradenství a dojedná si další spolupráci podle potřeb rodiny, pečující osoby a pacienta/klienta. Sociální pracovnice navštěvuje pacienta/klienta vždy po domluvě s pečující rodinou. Sociální pracovnice zpracovává individuální plán dle Standardů kvality sociálních služeb. Na závěr první návštěvy v rodině jsou pečující osobě, pacientovi/klientovi i celé rodině pacienta/klienta nabídnuty služby psychologa či duchovního. Dle individuálních potřeb rodiny, pečující osoby a pacienta/klienta domluví tyto služby sociální pracovnice. Po první návštěvě u pacienta/klienta jsou do programu MEDICALC zaznamenány data pacienta/klienta a provedené úkony. Do programu MEDICALC zapisuje vrchní sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice a vedoucí lékař. Průběžný kontakt je zajištěn pravidelnými návštěvami zdravotní sestry v intervalech odpovídajících zdravotnímu stavu a péče je poskytována 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. Sestra plní lékařské ordinace, úkony ošetřovatelského plánu, monitoruje fyziologické funkce a změny nebo komplikace zdravotního stavu pacienta/klienta konzultuje telefonicky s lékařem nebo si vyžádá jeho návštěvu na místě. Návštěvy sester či lékařů jsou plánovány se souhlasem pacienta/klienta nebo pečující osoby dle individuální dohody mezi těmito stranami, přičemž pravidelný kontakt 6

7 s rodinou se udržuje formou návštěvní služby zdravotní sestry, která každou změnu, či zhoršení zdravotního stavu konzultuje telefonicky s určeným lékařem, případně si vyžádá jeho návštěvu na místě. Pečující rodina má k dispozici telefonní číslo na tým domácí péče s hospicovou složkou, kam lze volat o radu nebo pomoc v noci, o víkendech i o svátcích. Zdravotní stav pacienta/klienta a poskytovaná péče je pravidelně konzultována a upřesňována i na podkladě výměny poznatků a informací na schůzce zdravotního týmu ve složení primář, lékaři, vrchní sestra, zdravotní sestry a sociální pracovnice. Tyto schůzky se konají každý týden a vede je vedoucí lékař. Dále se konají schůzky multidisciplinárního týmu, které vede ředitel o. p. s. a konají se jednou za dva měsíce a účastní se jich vedoucí lékař, lékaři, vrchní sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice, koordinátor dobrovolníků, duchovní a psychologové. Supervize jsou zajištěny pro celý multidisciplimární tým, abychom předešli syndromu vyhoření a neshodám v týmu. Skupinová podpůrná supervize je určena pro zdravotní sestry a dobrovolníky, uskutečňuje se každý měsíc. Dle potřeby dobrovolníků a zdravotních sester je také možné zprostředkovat supervizi individuální. Týmová supervize pro zdravotnický tým (vedoucí lékař, vrchní sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice) se koná zpravidla jednou za dva měsíce. Týmová supervize pro multidisciplinární tým (vedoucí lékař, smluvní lékař, vrchní sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice, duchovní, koordinátor dobrovolníků, psychologové, ředitel) se koná minimálně třikrát za rok, může být častější, záleží na potřebách členů týmu. Supervize celé společnosti je uskutečňována jednou za rok. Členové týmu jsou povinní při styku s rodinou i pacientem/klientem podávat informace citlivě, empatickým způsobem a pravdivě v rozsahu svého pracovního zařazení (viz část 4. Zásady paliativní komunikace). Každý pracovník multidisciplinárního týmu zachovává mlčenlivost a s nikým mimo tým nekonzultuje žádné věci o pacientovi/klientovi a jeho rodině, pokud s tím pacient/klient či rodina výslovně nesouhlasí. Spokojenost pacientů/klientů a jejich rodinných příslušníků s poskytováním služby je vyhodnocována prostřednictvím rozhovoru a dotazníku kvality poskytované služby. 4. Zásady paliativní komunikace Základem péče je komunikace s umírajícím člověkem a jeho blízkými. Komunikace s pacientem/klientem jako partnerem je základem dobré zdravotně - sociální péče vůbec. V době, kdy je člověk na konci života, nastává jak pro něj, tak pro všechny jeho blízké a pečující bytosti zvláštní čas. Všechno, co je konáno a řečeno, je velmi důležité a má zvláštní váhu. Může to být pro ošetřující a doprovázející osoby těžké, ale i velmi obohacující. Abychom mohli tento důležitý čas pomoci dobře 7

8 naplnit, je dobré znát některé základní zásady komunikace s umírajícím člověkem a jeho rodinou. Každý člověk je jedinečný a jeho blízcí též a je třeba na to citlivě reagovat a tyto základní zásady tvořivě rozvíjet. Dobrá paliativní péče dává co největší prostor nemocnému člověku, maximálně respektuje jeho přání a potřeby. Nabízí vedle lékařské a ošetřovatelské péče pravdivou a citlivou komunikaci, poskytuje sociální, psychickou a duchovní podporu a celostní doprovázení nemocného i jeho rodiny. Dobrou komunikací můžeme vzdor krátícímu se času a přibývání fyzických nesnází pomoci zlepšit kvalitu života umírajícího a jeho blízkých. Musíme vždy mít na paměti, že vstupujeme do života pacienta/klienta i jeho rodiny jen na malou chvíli. Přesto některé věci můžeme a máme konat: Připravovat nemocného i rodinu na změny, které přijdou Dát prostor pro vyslovení potřeb a emocí všeho druhu Reagovat na vyslovené potřeby a přání Poznávat a respektovat jejich hodnoty Vytvářet prostor pro hovoření, vzpomínání, vzájemnou blízkost, vysvětlení, odpuštění, smíření, rozloučení Citlivě doprovázet k vyslovení (často i mlčenlivému) oněch pěti velkých slov hospicové péče : DĚKUJI, ODPUSŤ, ODPOUŠTÍM, MÁM TĚ RÁD, PROPOUŠTÍM TĚ Poznámka: Podrobněji o Zásadách paliativní komunikace v příloze č Pečovatelská a dobrovolnická služba Zdravotní sestry neposkytují pečovatelské služby, vyjma dopomoci při celkové očistě pacienta/klienta. Pečovatelské služby lze pacientovi/klientovi objednat cestou Správy zdravotních a sociálních, služeb Cheb p. o., v Kanceláři pečovatelských služeb (Jateční ul. 2, Cheb , telefon: ) za úhradu podle jejich ceníku. Dále nabízíme pomoc školených dobrovolníků, kteří pro domácí péči s hospicovou složkou pracují zdarma, ve svém volném čase, proto jejich služby nejsou nárokovatelné. Domlouvají se individuálně, dle situace a potřeby. Dobrovolníky získáváme v rámci uzavřené smlouvy s Dobrovolnickým centrem při Farní charitě Cheb v rámci programu Bolest a moudrost. Všichni dobrovolníci procházejí vzděláváním, které obsahuje čtyři lekce: 1. Psychická problematika dobrovolnictví v domácím prostředí, kde se poskytuje paliativní péče (vlastní zkušenost s nemocí, smrtí, zármutkem, motivace k práci v domácí paliativní péči) a pozůstalými 2. Problematika domácí paliativní péče a otázkám komunikace s nemocnými, rodinou 8

9 3. Spirituální problematika nemoci, smrti a zármutku 4. Výcvik v základních dovednostech v ošetřování nemocného a úkonů v okamžiku úmrtí v domácím prostředí + stáž nebo exkurze v kamenném hospici a závěrečný pohovor Dobrovolníci mohou být nápomocni v těchto činnostech: Podpora a pomoc v rodinách pacientů/klientů Doprovázení pozůstalých Zapojení v klubu pro pozůstalé a pro pečující rodiny Transport pomůcek do rodin pacientů/klientů, případně jejich montáž a zaučení rodiny v zacházení s těmito pomůckami Administrativní a redakční práce Čtení, povídání, trávení času u lůžka pacienta/klienta Jiné aktivity (propagace, pomoc při organizování kulturních, vzdělávacích a benefičních akcí: koncertů, výstav, veřejných sbírek apod.) 6. Ukončení péče Péče je obvykle ukončená úmrtím pacienta/klienta nebo jeho přijetím do nemocnice či na lůžka následné péče nebo na základě vypovězení smlouvy ze strany pacienta/klienta či společnosti (pravidla o vypovězení smlouvy ze strany pacienta/klienta či společnosti jsou zpracovány ve vnitřní směrnici) Vrchní sestra, zdravotní sestry a vedoucí lékař průběžně informují rodinu o prognóze nemocného a upřesňují očekávání rodinu připravují i na možné akutní komplikace včetně úmrtí v rodině, ohledně přijímání zhoršení stavu či úmrtí pacienta/klienta může pomoci duchovní či psycholog. Při úmrtí pacienta/klienta doma, rodina přivolá sestru k mimořádné návštěvě, a ta zavolá ošetřujícího PL nebo lékaře RZP k ohledání těla zemřelého. Zdravotní sestra poskytne pozůstalým psychickou podporu a se souhlasem rodiny nabídne pomoc při péči o zemřelého, vždy se chová profesionálně a citlivě přistupuje k jednotlivým úkonům (sestra vysloví soustrast, případně uklidňuje přítomné členy rodiny a oceňuje je za to, že pomohli zmírnit umírajícímu jeho utrpení, dále sestra uloží tělo do rovné polohy, umyje tělo, přestele lůžko, pokud bylo znečištěno, dále po dohodě s rodinou může zapálit svíčku, vyzdobit místnost květinami nebo cokoliv jiného podle přání rodiny, po rozloučení se zemřelým, zavolá sestra pohřební službu, kterou si rodina vybere). Po úmrtí pacienta/klienta jsou nabízeny rodině služby doprovázení pozůstalých. 9

10 7. Doprovázení pozůstalých jako součást paliativní péče Paliativní péče deklaruje, že její součástí je zcela samozřejmě péče o pozůstalé po úmrtí nemocného člověka. Ideálně tedy péče o pozůstalé nezačíná náhle, ale je to proces začínající již v době péče. Úmrtí je nepochybně událostí zlomovou a mnohé se radikálně mění pokud ale jsme pečujícím nablízku již v době péče, je jistě práce s nimi po úmrtí daleko přirozenější a komunikace snazší. Když doprovázíme pozůstalé v jejich truchlení, vyžaduje to vždy mnoho trpělivosti, kreativity i zdrženlivosti. Čas je pro hojení smutku a návrat do života důležitý, ale nemůžeme jej, dokud se nenaplní, jako argument používat. Doprovázíme pokud možno s velkou trpělivostí truchlící ji potřebuje, ve svém okolí ji někdy nenachází. Za poradenství pro pozůstalé a jejich doprovázení zodpovídá sociální pracovník, se kterým v této oblasti v hranicích svých kompetencí spolupracují všichni členové hospicového týmu (podrobněji viz příloha č. 5). Dle možností sociální pracovník zde také spolupracuje s poradcem pro pozůstalé. Poznámka: Podrobněji je doprovázení pozůstalých rozpracováno v příloze č Dokumentace pacienta/klienta Dokumentace pacienta/klienta je vedená v PC v počítačovém programu MEDICALC a následně i v tištěné podobě, ta je uchovávána v uzamčené kartotéce v kontaktní místnosti domácí péče s hospicovou složkou. Dokumentace vedená sociální pracovnicí obsahuje kopii aktuální propouštěcí zprávy z nemocnice nebo poslední ambulantní zprávu onkologa či jiného odborného lékaře nebo PL. Dále dokumentace obsahuje Žádost o přijetí pacienta/klienta do domácí péče s hospicovou složkou, Informovaný souhlas, Smlouvu o poskytování služby, Souhlas s ceníkem služeb a Individuální plán pacienta/klienta. Dokumentace je v písemné podobě uložená v kontaktní místnosti. U nemocného doma je uloženo Vstupní vyšetření lékařem, ošetřovatelský plán, vedený dekurz s ordinacemi a se zápisy lékaře i sestry. Při úmrtí nemocného je do dokumentace uložen 1 list o Prohlídce zemřelého a dokumentace se pak kompletuje a ukládá do archivu na 10 let od data úmrtí pacienta/klienta. Plán ošetřovatelské péče obsahuje: Ošetřovatelské diagnózy Cíle ošetřovatelské péče Sesterské intervence Hodnocení efektu poskytnuté péče 10

11 Datum zpracování plánu péče, datum poskytování péče a datum hodnocení péče Podpis sestry odpovídající za pacienta/klienta a péči mu poskytovanou Záznam o péči u pacienta/klienta 9. Podávání, skladování a likvidace léků Léky, injekce a infuze se podávají jen z originálních obalů Off-label - podávání léků se provádí způsobem, který není uveden uvedeným výrobcem na obalu nebo příbalovém letáčku, ale je uveden precedentně na doporučeních odborných společností; zaznamenává se v dokumentaci nemocného. V zacházení s návykovými látkami (NL) a opioidy se řídíme podle Směrnice vedení evidence a manipulace s návykovými látkami Léky jsou skladovány v minimálním množství v příručním lékařském kufříku, nebo v příruční brašně sester, pohotovostní zásoba je pak v kontaktním místě Sestry podávají léky vždy jen na základě ordinace lékaře! Likvidaci prošlých léků zajišťuje vrchní sestra. 10. Dezinfekce, dekontaminace, likvidace odpadů Dezinfekce rukou k očistě rukou používáme tekoucí horkou vodu a mýdlo, následně se použije dezinfekční prostředek určený k hygienické dezinfekci rukou; dezinfekční prostředek je k disposici v příručních brašnách. Dekontaminace místa kontaminovaného biologickým odpadem se provádí přiložením buničité vaty namočené v dezinfekčním virucidním roztoku a nechá se působit minimálně 15 minut. Poté buničinu uloží do igelitového sáčku a odveze na kontaktní místo, kde se uloží do kontejneru označeného jako Infekční materiál. Ostrý odpad je ukládán do speciálních tzv. Quick boxů určených k likvidaci s biologickým odpadem a je likvidován podle Hygienického řádu Likvidace odpadů se řídí schváleným Provozním řádem 11. Závěrečná ustanovení Organizační řád je závazný pro všechny pracovníky a dobrovolníky přicházející do styku s pacientem/klientem. Podle poznatků klinické praxe a po schválení ředitelem může být organizační řád upravován. Organizační řád je v originálu uložen v kontaktním pracovišti domácí péče, kopie jsou k disposici u vrchní sestry a sociální pracovnice. 11

12 Příloha č. 1: Charta práv umírajících Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících. 1. Posláním Rady Evropy je chránit důstojnost všech lidí a práva, která z ní lze odvodit. 2. Pokrok medicíny umožňuje v současné době léčit mnohé dosud neléčitelné nebo smrtelné choroby, zlepšení lékařských metod a rozvoj resuscitačních technik dovolují prodlužování života lidského jedince a odsouvání okamžiku jeho smrti. V důsledku toho se však často nebere ohled na kvalitu života umírajícího člověka a na osamělost a utrpení jak pacienta/klienta, tak jeho blízkých a těch, kdo o něj pečují. 3. V roce 1976 v rezoluci č. 613 deklarovalo Parlamentní shromáždění, že umírající nemocný si nejvíce ze všeho přeje zemřít v klidu a důstojně, pokud možno v komfortu a za podpory jeho rodiny a přátel. V Doporučení číslo 779 z roku 1976 k tomu dodalo, že prodloužení života by nemělo být jediným cílem medicínské praxe, která se musí současně zabývat i úlevou od utrpení. 4. Konvence o ochraně lidských práv a lidské důstojnosti s ohledem na aplikaci biologie a medicíny od té doby vyjádřila důležité zásady a připravila cestu, aniž se explicitně věnovala specifickým potřebám nevyléčitelně nemocných nebo umírajících lidí. 5. Povinnost respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných a umírajících osob je odvozena z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech obdobích života. Respekt a ochrana nacházejí svůj výraz v poskytnutí přiměřeného prostředí, umožňujícího člověku důstojné umírání. 6. Jak v minulosti i v současnosti ukázaly mnohé zkušenosti s utrpením, je třeba tato opatření uskutečňovat zvláště v zájmu nejzranitelnějších členů společnosti. Tak jako lidská bytost začíná svůj život ve slabosti a závislosti, stejně tak potřebuje ochranu a podporu, když umírá. 7. Základní práva odvozená z důstojnosti nevyléčitelně nemocných nebo umírajících osob jsou dnes ohrožena mnoha faktory: Nedostatečnou dostupností paliativní péče a dobré léčby bolesti Častým zanedbáváním léčby fyzického utrpení a nebráním zřetele na psychologické, sociální a spirituální potřeby Umělým prodlužováním procesu umírání buď nepřiměřeným používáním medicínských postupů, nebo pokračováním v léčbě bez souhlasu nemocného Nedostatečným kontinuálním vzděláváním a malou psychologickou podporou ošetřujícího personálu činného v paliativní péči Nedostatečnou péčí a podporou příbuzných a přátel terminálně nemocných či umírajících osob, kteří by jinak mohli přispět ke zmírnění lidského utrpení v jeho různých dimenzích 12

13 Obavami nemocného ze ztráty autonomie, že bude závislým na rodině i institucích a stane se pro ně zátěží Chybějícím nebo nevhodným sociálním i institucionálním prostředím, které by mu umožňovalo pokojné rozloučení s příbuznými a přáteli Nedostatečnou alokací prostředků a zdrojů pro péči a podporu nevyléčitelně nemocných nebo umírajících Sociální diskriminací, která je vlastní umírání a smrti 8. Shromáždění vyzývá členské státy, aby ve svých zákonech stanovily nezbytnou legislativní i sociální ochranu, aby se zabránilo těmto nebezpečím a obavám, se kterými mohou terminálně nemocní nebo umírající lidé být v právním řádu konfrontováni, a to zejména: Umírání s nesnesitelnými symptomy (například bolesti, dušení, atd.) Prodlužováním umírání terminálně nemocného nebo umírajícího člověka proti jeho vůli Umírání o samotě a v zanedbání Umírání se strachem, že jsem sociální zátěží Omezováním život udržující léčby (life-sustaining) z ekonomických důvodů Nedostatečným zajištěním financí a zdrojů pro adekvátní podpůrnou péči terminálně nemocných nebo umírajících 9. Shromáždění proto doporučuje, aby Výbor ministrů vyzval členské státy Rady Evropy, aby ve všech ohledech respektovaly a chránily důstojnost nevyléčitelně nemocných nebo umírajících lidí, a to tím: a) že uznají a budou hájit nárok nevyléčitelně nemocných nebo umírajících lidí na komplexní paliativní péči a že přijmou příslušná opatření: aby zajistily, že paliativní péče bude uznána za zákonný nárok individua ve všech členských státech aby byl všem nevyléčitelně nemocným nebo umírajícím osobám dopřán rovný přístup k přiměřené paliativní péči aby byli příbuzní a přátelé povzbuzováni, aby doprovázeli nevyléčitelně nemocné a umírající a aby jejich snaha byla profesionálně podporována. Pokud se ukáže, že rodinná nebo soukromá péče nestačí nebo je přetěžována, musejí být k dispozici alternativní nebo doplňkové formy lékařské péče aby ustavily ambulantní týmy a síť pro poskytování paliativní péče, které by zajišťovaly domácí péči vždy, pokud je možné pečovat o nevyléčitelně nemocné nebo umírající ambulantně 13

14 aby zajistily spolupráci všech osob podílejících se na péči o nevyléčitelně nemocného nebo umírajícího pacienta/klienta aby vyvinuly a vyhlásily kvalitativní normy pro péči o nevyléčitelně nemocné nebo umírající aby zajistily, že nevyléčitelně nemocné a umírající osoby, pokud si nebudou přát jinak, dostanou přiměřenou paliativní péči a tišení bolestí, i kdyby tyto léčba mohla mít u příslušného jedince jako nežádoucí (vedlejší) účinek léčby za následek zkrácení života jedince aby zajistily, že ošetřující personál bude vyškolen a veden tak, aby mohl každému nevyléčitelně nemocnému nebo umírajícímu člověku poskytnout v koordinované týmové spolupráci lékařskou, ošetřovatelskou a psychologickou péči v souladu s nejvyššími možnými standardy aby založily další a rozšířily stávající výzkumná, výuková a doškolovací centra pro obor paliativní medicíny a péče, stejně jako pro interdisciplinární thanatologii aby zajistily alespoň ve větších nemocnicích vybudování specializovaných oddělení paliativní péče a thanatologických klinik, které by mohly nabídnout paliativní medicínu a péči jako integrální součást každé lékařské činnosti aby zajistily, že bude paliativní medicína a péče ukotvena ve veřejném vědomí jako důležitý cíl medicíny b) tím, že budou chránit právo nevyléčitelně nemocných a umírajících osob na sebeurčení a že pro to přijmou nutná opatření: aby se prosadilo právo nevyléčitelně nemocné nebo umírající osoby na pravdivou, úplnou, ale citlivě podanou informaci o jejím zdravotním stavu a aby přitom bylo respektováno přání jedince, který nechce být informován aby měla každá nevyléčitelně nemocná nebo umírající osoba možnost konzultovat ještě jiné lékaře než svého pravidelného ošetřujícího aby bylo zajištěno, že žádná nevyléčitelně nemocná nebo umírající osoba nebude ošetřována a léčena proti své vůli, že při svém rozhodování nebude ovlivňována nikým jiným a že na ni nebude nikým činěn nátlak. Musejí být zvážena taková opatření, aby takové rozhodnutí nebylo učiněno pod ekonomickým tlakem aby bylo zajištěno, že bude respektováno odmítnutí určitého léčebného postupu, vyjádřené v písemném projevu vůle (living will), v pořízení nevyléčitelně nemocné nebo umírající osoby, která již nebude aktuálně schopná se vyjádřit. Dále musí být zajištěno, aby byla stanovena kritéria platnosti takových prohlášení, pokud jde o rozsah předem vyjádřených pokynů (advance directives), ale i pokud jde o jmenování zmocněnců a rozsah jejich pravomocí. Rovněž musí být zajištěno, že rozhodnutí, učiněná zmocněncem v zastoupení 14

15 nemocného neschopného se vyjádřit, a která se opírají o předchozí vyjádření vůle nebo o předpokládanou vůli nemocného, budou uznána jen tehdy, když v nastalé akutní situaci nemocný sám svou vůli nijak neprojeví nebo když ji není možno poznat. V takovém případě musí být jasná souvislost s tím, co příslušná osoba říkala v době krátce před okamžikem rozhodování, nebo přesněji, krátce než začala umírat, a to v odpovídající situaci, bez cizího ovlivnění a nátlaku, a ještě při zachovaných duševních schopnostech. Konečně má být zajištěno, aby nebyla respektována zástupná rozhodnutí, jež se opírají jen o všeobecné hodnotové soudy platné v příslušné společnosti a aby ve sporných případech bylo vždy rozhodnuto ve prospěch života a jeho prodloužení aby bylo zajištěno, že výslovná přání nevyléčitelně nemocné nebo umírající osoby týkající se určitých léčebných postupů budou respektována bez ohledu na zásadní terapeutickou odpovědnost lékaře, pokud nejsou v rozporu s lidskou důstojností aby bylo zajištěno, že v případě, kdy není k dispozici předchozí vyjádření vůle pacienta/klienta či pacientky/klientky, nebude porušeno jeho právo na život. Musí být vytvořen katalog léčebných úkonů, které musejí být poskytnuty za všech okolností a jež nesmí být zanedbány c) že zachovají předpis, zakazující úmyslné usmrcení nevyléčitelně nemocných nebo umírajících osob a že zároveň: uznají, že právo na život, zejména ve vztahu k nevyléčitelně nemocným a umírajícím osobám, je členskými státy garantováno v souladu s článkem 2 Evropské úmluvy o lidských právech, který říká, že nikdo nemá být úmyslně zbaven života uznají, že přání zemřít, vyjádřené nevyléčitelně nemocnou nebo umírající osobou, nezakládá v žádném případě právní nárok na smrt z ruky jiné osoby uznají, že přání zemřít, vyjádřené nevyléčitelně nemocnou nebo umírající osobou, samo o sobě nezakládá legální ospravedlnění činností, úmyslně způsobujících smrt Text tohoto Doporučení byl přijat Parlamentním shromážděním 25. června roku 1999 na jeho 24. zasedání převážnou většinou hlasů, kdy 6 hlasů bylo proti. 15

16 Příloha č. 2: Organizační schéma Hospice sv. Jiří, o. p. s. 16

17 Příloha č. 3: Schéma typických procesů v hospici Schéma bylo převzato z Miloslav Běťák: Procesní standardy hospicové paliativní péče (atestační práce, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Škola veřejného zdravotnictví, Praha 2007), str

18 Příloha č. 4: Zásady paliativní komunikace Základem péče je komunikace s umírajícím člověkem a jeho blízkými. Komunikace s pacientem/klientem jako partnerem je základem dobré zdravotně - sociální péče vůbec. V době, kdy je člověk na konci života, nastává jak pro něj, tak pro všechny jeho blízké a pečující bytosti zvláštní čas. Všechno, co je konáno a řečeno, je velmi důležité a má zvláštní váhu. Může to být pro ošetřující a doprovázející osoby těžké, ale i velmi obohacující. Abychom mohli tento důležitý čas pomoci dobře naplnit, je dobré znát některé základní zásady komunikace s umírajícím člověkem a jeho rodinou. Každý člověk je jedinečný a jeho blízcí též a je třeba na to citlivě reagovat a tyto základní zásady tvořivě rozvíjet. Dobrá paliativní péče dává co největší prostor nemocnému člověku, maximálně respektuje jeho přání a potřeby. Nabízí vedle lékařské a ošetřovatelské péče pravdivou a citlivou komunikaci, poskytuje sociální, psychickou a duchovní podporu a celostní doprovázení nemocného i jeho rodiny. Dobrou komunikací můžeme vzdor krátícímu se času a přibývání fyzických nesnází pomoci zlepšit kvalitu života umírajícího člověka a jeho blízkých. Musíme vždy mít na paměti, že vstupujeme do života pacienta/klienta i jeho rodiny jen na malou chvíli. Přesto některé věci můžeme a máme konat: Připravovat nemocného i rodinu na změny, které přijdou Dát prostor pro vyslovení potřeb a emocí všeho druhu Reagovat na vyslovené potřeby a přání Poznávat a respektovat jejich hodnoty Vytvářet prostor pro hovoření, vzpomínání, vzájemnou blízkost, vysvětlení, odpuštění, smíření, rozloučení Citlivě doprovázet k vyslovení (často i mlčenlivému) oněch pěti velkých slov hospicové péče : DĚKUJI, ODPUSŤ, ODPOUŠTÍM, MÁM TĚ RÁD, PROPOUŠTÍM TĚ Můžeme pomoci všem zúčastněným projít fázemi vyrovnávání se s nemocí a umíráním, jak je popsala Elisabeth Kübler-Rossová: 1. NEGACE - šok, popírání, izolace 2. AGRESE - hněv, vzpoura, vztek 3. SMLOUVÁNÍ - vyjednávání 4. DEPRESE - smutek 5. SMÍŘENÍ - souhlas nebo složení zbraní nebo rezignace Je dobré mít na paměti, že každý člověk neprochází nutně všemi fázemi, že tyto fáze nemusí nutně následovat lineárně jedna po druhé, že se tyto pocity mohou vracet jakoby ve spirále, a také že nemocný často může být v jiné fázi, než v jaké se nacházejí jeho blízcí. 18

19 Základní sociální potřeby člověka na konci života, na které máme pamatovat: Nebýt sám Sdílení současnosti, rekapitulace minulosti Moci vyslovit obavy z budoucnosti a smrti, i svá přání Moci projevit city Být informován o zdravotním stavu Mít útěchu a podporu od ostatních členů rodiny Obdržet uznání, podporu a útěchu i od profesionálů Být informován o blížící se smrti Být respektován ve svých kulturních a spirituálních názorech, přáních a potřebách Dokončit nehotové, rozloučit se Vědět, že ti, co zůstanou, to zvládnou Dostat dovolení zemřít K paliativní péči je vždy přizvána i rodina. I na sociální potřeby rodiny musíme pamatovat. Jsou to např.: Být s umírajícím člověkem Vědět, jak být s umírajícím, co dělat, co nedělat Mít útěchu a podporu od ostatních členů rodiny Mít jistotu, že je umírajícímu nejlépe, jak jen to jde Moci projevit city Být informován o stavu umírajícího Moci vyslovit obavy z budoucnosti a smrti Být informován o blížící se smrti Dokončit nehotové, rozloučit se Obdržet uznání, podporu a útěchu od profesionálů Nebýt sám Základem paliativní péče je pravdivá komunikace, tedy otevřená komunikace i o diagnóze a prognóze. Taková komunikace není snadná, ale je důležitá: umožňuje nemocnému i jeho blízkým plně využít čas, který mají před sebou. Co je důležité nezapomínat: O všech příznacích a procesech je nutné mluvit a připravit se na ně! Naděje je založená na poznání, ne neznalosti. Abych se mohl zodpovědně rozhodovat, musím být informovaný. Co zůstane zatajené, nebude nikdy řečeno. Co chceš říct nebo udělat teď, neodkládej na zítřek, i kdyby jich mohlo být ještě spousta. Zásady komunikace nepřerušovat 19

20 neodporovat nesnižovat to, co pacient/klient říká neodvádět řeč nespěchat nedávat falešné naděje Základní postupy komunikace Představujte se srozumitelně a klidně. Pacientovi/klientovi zřetelně dejte najevo již v první odpovědi, že jste tu pro něj a máte na něj čas. Buďte přívětiví, laskaví, vstřícní. Pro hovor volte pokud možno klidné a tiché místo. Ujistěte pacienta/klienta o tom, že jste připraveni naslouchat. Hovor nepřerušujte s tím, že zvoní mobil nebo druhý telefon, naopak uklidněte pacienta/klienta, že ač zvoní telefon, je pro vás stále na prvním místě pacient/klient a na telefon se ozvete později nebo jej vyřídí kolega z týmu. Dejte pacientovi/klientovi prostor, aby vysvětlil svou situaci. Reagujte a pokládejte otevřené otázky, nepřerušujte jej, neodvádějte řeč jinam. Při delším hovoru je vhodné občas oslovit pacienta/klienta jménem, zvláště je-li rozrušený, smutný, plačící, mlčící. Pacienty/klienty do ničeho nenuťte, nicméně jim můžete dodávat odvahu, podporu a rozhovor vést. při loučení stručně zopakujte, na čem jste se dohodli. Musí být jasné, co má kdo udělat, kdo vyčkává, kdo znovu zavolá a kdy Předpoklady pravdivé komunikace zacházení s úctou, respektování intimity vytvořit bezpečné prostředí vytvořit vztah důvěry empatie, aktivní naslouchání otevřenost (nemají existovat tabuizovaná témata) respekt, přijetí nebojme se přiznat vlastní hranice a projevit vlastní emoce. Jak začít? (příklady otázek) Jak Vám dnes je? Co byste rád/a? Máte starosti, s kterými bych Vám mohl/a pomoci? Zdá se mi, že Vás něco trápí... Vidím, že se dnes necítíte dobře... 20

Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Eva Doleželová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČI DIPLOMOVÁ PRÁCA Trenčín 2013 Bc.Miroslava Polívková TRENČIANSKA UNIVERZITA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Martina Večerková Vnímání paliativní péče v naší společnosti Olomouc 2013 vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Ludmila Szewczyková

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Ludmila Szewczyková OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Ludmila Szewczyková OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNÍ PRÁCE S UMÍRAJÍCÍMI A POZŮSTALÝMI V ČR

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník Kód oboru: 7502R022 Název bakalářské

Více

Sociální problémy klientů hospice

Sociální problémy klientů hospice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Sociální problémy klientů hospice Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Jaroslava Hánová

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předložená bakalářská práce obsahuje tématiku psychosociální pomoci pozůstalým. Zaměřuji se v ní na oblast

Více

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc Projekt EUSTaCEA realizovaný v rámci programu Daphne III Průvodní manuál LISTOPAD 2010 2 Průvodní manuál Obsah 04 Úvod

Více

Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici.

Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici. Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Dagmar Gajdůšková Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici. Vedoucí práce: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. 2010 Prohlášení

Více

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách STANDARDY KVALITY Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Obsah: 1. Cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 2. Ochrana práv uživatelů v DD

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI Rigorózní práce Robert Huneš Bratislava 2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

Informace o náhradní rodinné péči v kostce.

Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt: Získávání zájemců o náhradní rodinnou péči a podpora žadatelů v Ústeckém kraji Náborová kampaň: Zasaďte se o spokojené

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a Jak být pacientem v České republice a zachovat si důstojnost Medicínské právo v otázkách a odpovědích E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K a t e ř i n a Č e r v e n á M i c h a e

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více