Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou"

Transkript

1 Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou Organizační řád byl schválen Správní radou Hospice Sv. Jiří dne 6. listopadu 2013

2 Obsah Použité prameny Úvodní ustanovení Podmínky poskytování paliativní péče Nabídka a rozsah poskytované péče Zásady paliativní komunikace Pečovatelská a dobrovolnická služba Ukončení péče Doprovázení pozůstalých jako součást paliativní péče Dokumentace pacienta/klienta Podávání, skladování a likvidace léků Dezinfekce, dekontaminace, likvidace odpadů Závěrečná ustanovení Příloha č. 1: Charta práv umírajících Příloha č. 2: Organizační řád Hospice sv. Jiří, o. p. s Příloha č. 3: Schéma typických procesů v hospici Příloha č. 4: Zásady paliativní komunikace Příloha č. 5: Doprovázení pozůstalých jako součást paliativní péče Seznámení multidisciplinárního týmu s organizačním řádem Použité prameny Alžběta Marková a kol.: Hospic do kapsy: Příručka pro domácí paliativní týmy (Cesta domů) Zdeněk Kalvach a kol.: Manuál paliativní péče o umírající pacienty/klienty: Pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě (Cesta domů) Martina Špinková a Štěpán Špinka: Standardy domácí paliativní péče: Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče (Cesta domů) Standardy hospicové paliativní péče (Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Ministerstvo zdravotnictví) Lukas Radbruch, Sheila Payne a kol.: Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě (Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči) O organizace paliativní péče: Doporučení REC (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům (Rada Evropy) Bohumil Skála, Ondřej Sláma, Jiří Vorlíček, Ladislav Kabelka: Paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci (Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře) Jana Špuláková: Limity mobilní hospicové péče v České republice (Univerzita Karlova, bakalářská práce) Miloslav Běťák: Procesní standardy hospicové paliativní péče (atestační práce, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Škola veřejného zdravotnictví, Praha 2007) 2

3 1. Úvodní ustanovení Hospic Sv. Jiří, o. p. s. (dále jen společnost ) je nestátní nezisková organizace veřejného typu poskytující zdravotnické, sociální a dobrovolnické služby (specializovanou lékařskou paliativní péči léčba bolesti a dalších symptomů provázejících terminální stavy nemoci, domácí ošetřovatelskou péči a sociální, psychologickou a spirituální podporu pacientů/klientů a jejich blízkých) v přirozeném (většinou domácím) prostředí nemocného formou návštěvní služby multidisciplinárního týmu. Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi/klientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Cílem poskytované péče je zajistit maximální dosažitelné kvality života nevyléčitelně nemocného, přizpůsobit péči individuálním potřebám pacienta/klienta, zachovat důstojnost člověk až do smrti, vytvořit pocit bezpečí a pohodlí, chránit práva pacienta/klienta a jeho rodině, zvláště právo na soukromí a podpořit vlastní potenciál nemocných a pečující rodiny v sebeobsluze. Od pracovníků v přímém kontaktu s pacienty/klienty a pečující rodinou či jinou základní vztahovou skupinou (dále jen pečující rodina ) je vyžadována nejen odbornost, ale i občanská bezúhonnost doložená výpisem z trestního rejstříku a hlavně empatický přístup, a respektování etického kodexu. Multidisciplinární tým tvoří: vedoucí lékař (garant lékařské péče) a další smluvní lékaři, vrchní sestra, akreditované zdravotní sestry bez odborného dohledu, sociální pracovnice, psycholog, duchovní, koordinátor dobrovolníků, poradce pro pozůstalé a školení dobrovolníci (viz organizační schémata v příloze 2 a 3). Dále se při poskytování péče spolupracuje s fyzioterapeuty, nutričními terapeuty, praktickými lékaři, psychiatry, onkology, lékaři z nemocnic, dalšími odbornými lékaři, atd. Spolupráce se předpokládá i mezi institucemi, jako jsou domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, jiné domácí péče či pečovatelské služby. Paliativní lékařská péče a paliativní ošetřovatelská péče je poskytována především nevyléčitelně nemocným pacientům/klientům v situaci, kdy se rodina, přátele či jiná pečující osoba rozhodne svého vážně nemocného blízkého doprovodit ke konci života ve svém domácím prostředí. Jedná se o službu, která pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem a v přirozeném (domácím) prostředí poslední období života. Komplexně se multidisciplinární tým zapojuje do péče nejen o umírající pacienty/klienty, ale také o jejich rodiny, blízké a přátele. Služby budou poskytovány dle platného ceníku, s kterým bude seznámen každý pacient/klient a osoba pečující. Cestovné se neplatí, pokud pacient/klient pochází z města Chebu nebo pokud pacient/klient bydlí ve vzdálenosti 15 km od Chebu (Skalná, Vojtanov, Nebanice, Františkovy Lázně, Hazlov atd.). Pokud bude pacient/klient bydlet ve vzdálenosti větší, než je 15 km od Chebu v rámci 3

4 Karlovarského kraje, bude placeno cestovné a tato žádost bude vždy individuálně posouzena vzhledem k naplněnosti kapacity služby, rozsahu péče a vzdálenosti jednotlivých pacientů/klientů. Všichni zaměstnanci a dobrovolníci domácí péče s hospicovou složkou se řídí těmito dokumenty: Organizační řád Provozní řád Směrnice o evidenci a uchovávání návykových látek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Etický kodex členů multidisciplinárního týmu Hospice Sv. Jiří Statut Hospice Sv. Jiří Charta práv umírajících (příloha č. 1) Úmluva o lidských právech a biomedicíně Charta práv pacientů Alžběta Marková a kol.: Hospic do kapsy: Příručka pro domácí paliativní týmy (Cesta domů) Zdeněk Kalvach a kol.: Manuál paliativní péče o umírající pacienty/klienty: Pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě (Cesta domů) Všechny dokumenty jsou uloženy v kanceláři ředitele v kontaktním pracovišti domácí péče. Kopie jsou uchovávány u vrchní sestry a sociální pracovnice. Lékaři a zdravotní sestry jsou povinně očkováni proti virové hepatitidě. 2. Podmínky poskytování paliativní péče Služba domácí péče s hospicovou složkou bude poskytnuta na základě splnění těchto podmínek: ústní souhlas a ochota ke spolupráci praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře, který je předpokladem kvalitní péče o pacienta/klienta, především se jedná předpis léků a poukazu na pomůcky (např. převazový materiál, inkontinenční pomůcky, nutriční výživu, ). informovaný souhlas pacienta/klienta (pacient/klient musí souhlasit s paliativní péčí, tedy s tlumením a léčbou bolestí a dalších příznaků, které toto stádium nemoci provází) vyplněná žádost o poskytování služby domácí péče s hospicovou složkou souhlas s ceníkem služeb zajištěná celodenní péče jiné osoby nebo rodiny pacienta/klienta (alespoň jeden člen rodiny, přátel nebo někdo jiný blízký musí být ochoten a schopen převzít odpovědnost za pacienta/klienta 24 hodin denně, je schopen zajistit podávání léků, a je svolný k sesterským a lékařským telefonickým konzultacím ohledně stavu pacienta/klienta), přičemž zajištěná celodenní péče může být na určitou dobu také zajištěna dobrovolníkem hospice. podepsání smlouvy o poskytování služby 4

5 3. Nabídka a rozsah poskytované péče Pacient/klient či osoba pečující se dozví kontakty na naše služby prostřednictvím letáčků v ordinacích lékařů a v nemocnici, nebo prostřednictvím internetových stránek, facebookových stránek, ústním doporučením nebo jiným způsobem. Žádost o poskytování služby domácí péče s hospicovou složkou může podat pacient/klient sám či osoba pečující. Do žádosti se vypisují osobní informace o pacientovi/klientovi, jméno pečující osoby a kontakt na ní, diagnózy pacienta/klienta, jméno praktického lékaře a k žádosti se dokládá zdravotní dokumentace, kterou má pacient/klient či osoba pečující k dispozici (např. okopírované propouštěcí zprávy z nemocnice). Přílohou k žádosti je informovaný souhlas pacienta/klienta s domácí péčí s hospicovou složkou, kde pacient/klient stvrzuje svým podpisem, že souhlasí s paliativní péčí a s podmínkami pro přijetí do péče a, že se rozhodl pro paliativní léčbu po zralém uvážení a svobodně. Vyplněnou žádost může pacient/klient sám či osoba pečující zaslat na adresu kontaktního pracoviště, zaslat em nebo po telefonické domluvě přinést do kontaktního pracoviště. Sociální pracovnice vede evidenci příjmu žádostí a vyřizuje zamítnutí. O zamítnutí rozhoduje vedoucí lékař v případech, když žádost neodpovídá poslání hospice, pokud požadovaná péče nespadá do nabízených služeb, pokud je vyčerpána kapacita služby a pokud je pacient/klient z vyšší vzdálenosti než 15 km a jiní pacienti/klienti jsou od sebe hodně vzdáleni, takže by nemohlo dojít k zajištění kvalitní péče. Po obdržení žádosti se všemi náležitostmi (zdravotní dokumentací, podepsaným souhlasem) odsouhlasí či neodsouhlasí vedoucí lékař přijetí pacienta/klienta do péče. Pokud je pacient/klient do péče přijat, zkontaktuje sociální pracovnice pečující osobu a domluví první návštěvu v rodině, které se obvykle účastní primář, sociální pracovnice a vrchní sestra. Na první návštěvě u pacienta/klienta se odehrává kompletní vstupní vyšetření, jehož cílem je ucelené multidimenzionální posouzení pacienta/klienta (comprehensive paliative assessment), jeho cílevědomá psychoterapeutická podpora, stanovení individuálního paliativního (léčebného a ošetřovatelského) plánu. Základními metodami vstupního vyšetření jsou: anamnestický rozhovor, který zahrnuje i podporu pacienta/klienta a získání jeho důvěry, další metodou je základní klinické vyšetření aktuálního stavu, zhodnocení nutričního stavu, posouzení funkčního stavu (pohyblivosti, stability, sebeobsluhy), prostudování zdravotnické dokumentace, především týkající se základního infaustního onemocnění, pro něž je pacient/klient přijímán k paliativní péči, včetně jasné identifikace, kdo, kdy a jakými metodami stanovil infaustní diagnózu (stanovení nevyléčitelné nemoci) a její přechod do závěrečné fáze indikované k paliativní péči, dále zhodnotíme domácího prostředí, sociální sítě rodinných vztahů a míry zátěže, stresovanosti pečující rodiny. 5

6 Na první návštěvě pacienta/klienta v rodině se vedoucí lékař seznámí se zdravotní dokumentací, odebere kompletní anamnézu a vyšetří nemocného. Pacient/klient či pečující osoba je povinna nahlásit vedoucímu lékaři léky ordinované praktickým lékařem nebo jiným odborným lékařem. Vedoucí lékař na základě zjištěných skutečností a po vyšetření pacienta/klienta stanoví léčebný plán. Péče je poskytována s vědomím příslušného praktického lékaře a případně i dalších odborníků (onkolog, plicní lékař, kardiolog ); kontakt zajišťuje vedoucí lékař domácí péče. Následně vrchní sestra vyhodnotí bezpečnost sociálního prostředí pro pacienta/klienta a navrhne provést změny tak, aby byl zajištěn maximální komfort nemocného a byly vytvořeny optimální podmínky pro poskytování péče. Dále zpracovává ošetřovatelský plán a doporučí nemocnému vybavení osobními, ortopedickými a kompenzačními pomůckami žádost předá sociální pracovnici, která zajistí jejich doručení a vede evidenci půjčených kompenzačních pomůcek. Zdravotní a kompenzační pomůcky, podpůrné přístroje jsou zapůjčovány na základě smlouvy z vlastní půjčovny pomůcek nebo z půjčoven jiných zařízení, např. z Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje. Sociální pracovnice provede sociální šetření (zmapování prostředí pacienta/klienta v jeho prostředí a jeho sociální vztahy, zaznamenání potřeb pacienta/klienta, zjištění přání, možností a schopností pacienta/klienta), podepíše s rodinou Smlouvu o poskytování péče, dá pacientovi/klientovi podepsat souhlas s ceníkem služeb a doporučí podání žádostí o sociální příspěvek nebo příspěvek na péči, poskytne další poradenství a dojedná si další spolupráci podle potřeb rodiny, pečující osoby a pacienta/klienta. Sociální pracovnice navštěvuje pacienta/klienta vždy po domluvě s pečující rodinou. Sociální pracovnice zpracovává individuální plán dle Standardů kvality sociálních služeb. Na závěr první návštěvy v rodině jsou pečující osobě, pacientovi/klientovi i celé rodině pacienta/klienta nabídnuty služby psychologa či duchovního. Dle individuálních potřeb rodiny, pečující osoby a pacienta/klienta domluví tyto služby sociální pracovnice. Po první návštěvě u pacienta/klienta jsou do programu MEDICALC zaznamenány data pacienta/klienta a provedené úkony. Do programu MEDICALC zapisuje vrchní sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice a vedoucí lékař. Průběžný kontakt je zajištěn pravidelnými návštěvami zdravotní sestry v intervalech odpovídajících zdravotnímu stavu a péče je poskytována 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. Sestra plní lékařské ordinace, úkony ošetřovatelského plánu, monitoruje fyziologické funkce a změny nebo komplikace zdravotního stavu pacienta/klienta konzultuje telefonicky s lékařem nebo si vyžádá jeho návštěvu na místě. Návštěvy sester či lékařů jsou plánovány se souhlasem pacienta/klienta nebo pečující osoby dle individuální dohody mezi těmito stranami, přičemž pravidelný kontakt 6

7 s rodinou se udržuje formou návštěvní služby zdravotní sestry, která každou změnu, či zhoršení zdravotního stavu konzultuje telefonicky s určeným lékařem, případně si vyžádá jeho návštěvu na místě. Pečující rodina má k dispozici telefonní číslo na tým domácí péče s hospicovou složkou, kam lze volat o radu nebo pomoc v noci, o víkendech i o svátcích. Zdravotní stav pacienta/klienta a poskytovaná péče je pravidelně konzultována a upřesňována i na podkladě výměny poznatků a informací na schůzce zdravotního týmu ve složení primář, lékaři, vrchní sestra, zdravotní sestry a sociální pracovnice. Tyto schůzky se konají každý týden a vede je vedoucí lékař. Dále se konají schůzky multidisciplinárního týmu, které vede ředitel o. p. s. a konají se jednou za dva měsíce a účastní se jich vedoucí lékař, lékaři, vrchní sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice, koordinátor dobrovolníků, duchovní a psychologové. Supervize jsou zajištěny pro celý multidisciplimární tým, abychom předešli syndromu vyhoření a neshodám v týmu. Skupinová podpůrná supervize je určena pro zdravotní sestry a dobrovolníky, uskutečňuje se každý měsíc. Dle potřeby dobrovolníků a zdravotních sester je také možné zprostředkovat supervizi individuální. Týmová supervize pro zdravotnický tým (vedoucí lékař, vrchní sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice) se koná zpravidla jednou za dva měsíce. Týmová supervize pro multidisciplinární tým (vedoucí lékař, smluvní lékař, vrchní sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice, duchovní, koordinátor dobrovolníků, psychologové, ředitel) se koná minimálně třikrát za rok, může být častější, záleží na potřebách členů týmu. Supervize celé společnosti je uskutečňována jednou za rok. Členové týmu jsou povinní při styku s rodinou i pacientem/klientem podávat informace citlivě, empatickým způsobem a pravdivě v rozsahu svého pracovního zařazení (viz část 4. Zásady paliativní komunikace). Každý pracovník multidisciplinárního týmu zachovává mlčenlivost a s nikým mimo tým nekonzultuje žádné věci o pacientovi/klientovi a jeho rodině, pokud s tím pacient/klient či rodina výslovně nesouhlasí. Spokojenost pacientů/klientů a jejich rodinných příslušníků s poskytováním služby je vyhodnocována prostřednictvím rozhovoru a dotazníku kvality poskytované služby. 4. Zásady paliativní komunikace Základem péče je komunikace s umírajícím člověkem a jeho blízkými. Komunikace s pacientem/klientem jako partnerem je základem dobré zdravotně - sociální péče vůbec. V době, kdy je člověk na konci života, nastává jak pro něj, tak pro všechny jeho blízké a pečující bytosti zvláštní čas. Všechno, co je konáno a řečeno, je velmi důležité a má zvláštní váhu. Může to být pro ošetřující a doprovázející osoby těžké, ale i velmi obohacující. Abychom mohli tento důležitý čas pomoci dobře 7

8 naplnit, je dobré znát některé základní zásady komunikace s umírajícím člověkem a jeho rodinou. Každý člověk je jedinečný a jeho blízcí též a je třeba na to citlivě reagovat a tyto základní zásady tvořivě rozvíjet. Dobrá paliativní péče dává co největší prostor nemocnému člověku, maximálně respektuje jeho přání a potřeby. Nabízí vedle lékařské a ošetřovatelské péče pravdivou a citlivou komunikaci, poskytuje sociální, psychickou a duchovní podporu a celostní doprovázení nemocného i jeho rodiny. Dobrou komunikací můžeme vzdor krátícímu se času a přibývání fyzických nesnází pomoci zlepšit kvalitu života umírajícího a jeho blízkých. Musíme vždy mít na paměti, že vstupujeme do života pacienta/klienta i jeho rodiny jen na malou chvíli. Přesto některé věci můžeme a máme konat: Připravovat nemocného i rodinu na změny, které přijdou Dát prostor pro vyslovení potřeb a emocí všeho druhu Reagovat na vyslovené potřeby a přání Poznávat a respektovat jejich hodnoty Vytvářet prostor pro hovoření, vzpomínání, vzájemnou blízkost, vysvětlení, odpuštění, smíření, rozloučení Citlivě doprovázet k vyslovení (často i mlčenlivému) oněch pěti velkých slov hospicové péče : DĚKUJI, ODPUSŤ, ODPOUŠTÍM, MÁM TĚ RÁD, PROPOUŠTÍM TĚ Poznámka: Podrobněji o Zásadách paliativní komunikace v příloze č Pečovatelská a dobrovolnická služba Zdravotní sestry neposkytují pečovatelské služby, vyjma dopomoci při celkové očistě pacienta/klienta. Pečovatelské služby lze pacientovi/klientovi objednat cestou Správy zdravotních a sociálních, služeb Cheb p. o., v Kanceláři pečovatelských služeb (Jateční ul. 2, Cheb , telefon: ) za úhradu podle jejich ceníku. Dále nabízíme pomoc školených dobrovolníků, kteří pro domácí péči s hospicovou složkou pracují zdarma, ve svém volném čase, proto jejich služby nejsou nárokovatelné. Domlouvají se individuálně, dle situace a potřeby. Dobrovolníky získáváme v rámci uzavřené smlouvy s Dobrovolnickým centrem při Farní charitě Cheb v rámci programu Bolest a moudrost. Všichni dobrovolníci procházejí vzděláváním, které obsahuje čtyři lekce: 1. Psychická problematika dobrovolnictví v domácím prostředí, kde se poskytuje paliativní péče (vlastní zkušenost s nemocí, smrtí, zármutkem, motivace k práci v domácí paliativní péči) a pozůstalými 2. Problematika domácí paliativní péče a otázkám komunikace s nemocnými, rodinou 8

9 3. Spirituální problematika nemoci, smrti a zármutku 4. Výcvik v základních dovednostech v ošetřování nemocného a úkonů v okamžiku úmrtí v domácím prostředí + stáž nebo exkurze v kamenném hospici a závěrečný pohovor Dobrovolníci mohou být nápomocni v těchto činnostech: Podpora a pomoc v rodinách pacientů/klientů Doprovázení pozůstalých Zapojení v klubu pro pozůstalé a pro pečující rodiny Transport pomůcek do rodin pacientů/klientů, případně jejich montáž a zaučení rodiny v zacházení s těmito pomůckami Administrativní a redakční práce Čtení, povídání, trávení času u lůžka pacienta/klienta Jiné aktivity (propagace, pomoc při organizování kulturních, vzdělávacích a benefičních akcí: koncertů, výstav, veřejných sbírek apod.) 6. Ukončení péče Péče je obvykle ukončená úmrtím pacienta/klienta nebo jeho přijetím do nemocnice či na lůžka následné péče nebo na základě vypovězení smlouvy ze strany pacienta/klienta či společnosti (pravidla o vypovězení smlouvy ze strany pacienta/klienta či společnosti jsou zpracovány ve vnitřní směrnici) Vrchní sestra, zdravotní sestry a vedoucí lékař průběžně informují rodinu o prognóze nemocného a upřesňují očekávání rodinu připravují i na možné akutní komplikace včetně úmrtí v rodině, ohledně přijímání zhoršení stavu či úmrtí pacienta/klienta může pomoci duchovní či psycholog. Při úmrtí pacienta/klienta doma, rodina přivolá sestru k mimořádné návštěvě, a ta zavolá ošetřujícího PL nebo lékaře RZP k ohledání těla zemřelého. Zdravotní sestra poskytne pozůstalým psychickou podporu a se souhlasem rodiny nabídne pomoc při péči o zemřelého, vždy se chová profesionálně a citlivě přistupuje k jednotlivým úkonům (sestra vysloví soustrast, případně uklidňuje přítomné členy rodiny a oceňuje je za to, že pomohli zmírnit umírajícímu jeho utrpení, dále sestra uloží tělo do rovné polohy, umyje tělo, přestele lůžko, pokud bylo znečištěno, dále po dohodě s rodinou může zapálit svíčku, vyzdobit místnost květinami nebo cokoliv jiného podle přání rodiny, po rozloučení se zemřelým, zavolá sestra pohřební službu, kterou si rodina vybere). Po úmrtí pacienta/klienta jsou nabízeny rodině služby doprovázení pozůstalých. 9

10 7. Doprovázení pozůstalých jako součást paliativní péče Paliativní péče deklaruje, že její součástí je zcela samozřejmě péče o pozůstalé po úmrtí nemocného člověka. Ideálně tedy péče o pozůstalé nezačíná náhle, ale je to proces začínající již v době péče. Úmrtí je nepochybně událostí zlomovou a mnohé se radikálně mění pokud ale jsme pečujícím nablízku již v době péče, je jistě práce s nimi po úmrtí daleko přirozenější a komunikace snazší. Když doprovázíme pozůstalé v jejich truchlení, vyžaduje to vždy mnoho trpělivosti, kreativity i zdrženlivosti. Čas je pro hojení smutku a návrat do života důležitý, ale nemůžeme jej, dokud se nenaplní, jako argument používat. Doprovázíme pokud možno s velkou trpělivostí truchlící ji potřebuje, ve svém okolí ji někdy nenachází. Za poradenství pro pozůstalé a jejich doprovázení zodpovídá sociální pracovník, se kterým v této oblasti v hranicích svých kompetencí spolupracují všichni členové hospicového týmu (podrobněji viz příloha č. 5). Dle možností sociální pracovník zde také spolupracuje s poradcem pro pozůstalé. Poznámka: Podrobněji je doprovázení pozůstalých rozpracováno v příloze č Dokumentace pacienta/klienta Dokumentace pacienta/klienta je vedená v PC v počítačovém programu MEDICALC a následně i v tištěné podobě, ta je uchovávána v uzamčené kartotéce v kontaktní místnosti domácí péče s hospicovou složkou. Dokumentace vedená sociální pracovnicí obsahuje kopii aktuální propouštěcí zprávy z nemocnice nebo poslední ambulantní zprávu onkologa či jiného odborného lékaře nebo PL. Dále dokumentace obsahuje Žádost o přijetí pacienta/klienta do domácí péče s hospicovou složkou, Informovaný souhlas, Smlouvu o poskytování služby, Souhlas s ceníkem služeb a Individuální plán pacienta/klienta. Dokumentace je v písemné podobě uložená v kontaktní místnosti. U nemocného doma je uloženo Vstupní vyšetření lékařem, ošetřovatelský plán, vedený dekurz s ordinacemi a se zápisy lékaře i sestry. Při úmrtí nemocného je do dokumentace uložen 1 list o Prohlídce zemřelého a dokumentace se pak kompletuje a ukládá do archivu na 10 let od data úmrtí pacienta/klienta. Plán ošetřovatelské péče obsahuje: Ošetřovatelské diagnózy Cíle ošetřovatelské péče Sesterské intervence Hodnocení efektu poskytnuté péče 10

11 Datum zpracování plánu péče, datum poskytování péče a datum hodnocení péče Podpis sestry odpovídající za pacienta/klienta a péči mu poskytovanou Záznam o péči u pacienta/klienta 9. Podávání, skladování a likvidace léků Léky, injekce a infuze se podávají jen z originálních obalů Off-label - podávání léků se provádí způsobem, který není uveden uvedeným výrobcem na obalu nebo příbalovém letáčku, ale je uveden precedentně na doporučeních odborných společností; zaznamenává se v dokumentaci nemocného. V zacházení s návykovými látkami (NL) a opioidy se řídíme podle Směrnice vedení evidence a manipulace s návykovými látkami Léky jsou skladovány v minimálním množství v příručním lékařském kufříku, nebo v příruční brašně sester, pohotovostní zásoba je pak v kontaktním místě Sestry podávají léky vždy jen na základě ordinace lékaře! Likvidaci prošlých léků zajišťuje vrchní sestra. 10. Dezinfekce, dekontaminace, likvidace odpadů Dezinfekce rukou k očistě rukou používáme tekoucí horkou vodu a mýdlo, následně se použije dezinfekční prostředek určený k hygienické dezinfekci rukou; dezinfekční prostředek je k disposici v příručních brašnách. Dekontaminace místa kontaminovaného biologickým odpadem se provádí přiložením buničité vaty namočené v dezinfekčním virucidním roztoku a nechá se působit minimálně 15 minut. Poté buničinu uloží do igelitového sáčku a odveze na kontaktní místo, kde se uloží do kontejneru označeného jako Infekční materiál. Ostrý odpad je ukládán do speciálních tzv. Quick boxů určených k likvidaci s biologickým odpadem a je likvidován podle Hygienického řádu Likvidace odpadů se řídí schváleným Provozním řádem 11. Závěrečná ustanovení Organizační řád je závazný pro všechny pracovníky a dobrovolníky přicházející do styku s pacientem/klientem. Podle poznatků klinické praxe a po schválení ředitelem může být organizační řád upravován. Organizační řád je v originálu uložen v kontaktním pracovišti domácí péče, kopie jsou k disposici u vrchní sestry a sociální pracovnice. 11

12 Příloha č. 1: Charta práv umírajících Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících. 1. Posláním Rady Evropy je chránit důstojnost všech lidí a práva, která z ní lze odvodit. 2. Pokrok medicíny umožňuje v současné době léčit mnohé dosud neléčitelné nebo smrtelné choroby, zlepšení lékařských metod a rozvoj resuscitačních technik dovolují prodlužování života lidského jedince a odsouvání okamžiku jeho smrti. V důsledku toho se však často nebere ohled na kvalitu života umírajícího člověka a na osamělost a utrpení jak pacienta/klienta, tak jeho blízkých a těch, kdo o něj pečují. 3. V roce 1976 v rezoluci č. 613 deklarovalo Parlamentní shromáždění, že umírající nemocný si nejvíce ze všeho přeje zemřít v klidu a důstojně, pokud možno v komfortu a za podpory jeho rodiny a přátel. V Doporučení číslo 779 z roku 1976 k tomu dodalo, že prodloužení života by nemělo být jediným cílem medicínské praxe, která se musí současně zabývat i úlevou od utrpení. 4. Konvence o ochraně lidských práv a lidské důstojnosti s ohledem na aplikaci biologie a medicíny od té doby vyjádřila důležité zásady a připravila cestu, aniž se explicitně věnovala specifickým potřebám nevyléčitelně nemocných nebo umírajících lidí. 5. Povinnost respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných a umírajících osob je odvozena z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech obdobích života. Respekt a ochrana nacházejí svůj výraz v poskytnutí přiměřeného prostředí, umožňujícího člověku důstojné umírání. 6. Jak v minulosti i v současnosti ukázaly mnohé zkušenosti s utrpením, je třeba tato opatření uskutečňovat zvláště v zájmu nejzranitelnějších členů společnosti. Tak jako lidská bytost začíná svůj život ve slabosti a závislosti, stejně tak potřebuje ochranu a podporu, když umírá. 7. Základní práva odvozená z důstojnosti nevyléčitelně nemocných nebo umírajících osob jsou dnes ohrožena mnoha faktory: Nedostatečnou dostupností paliativní péče a dobré léčby bolesti Častým zanedbáváním léčby fyzického utrpení a nebráním zřetele na psychologické, sociální a spirituální potřeby Umělým prodlužováním procesu umírání buď nepřiměřeným používáním medicínských postupů, nebo pokračováním v léčbě bez souhlasu nemocného Nedostatečným kontinuálním vzděláváním a malou psychologickou podporou ošetřujícího personálu činného v paliativní péči Nedostatečnou péčí a podporou příbuzných a přátel terminálně nemocných či umírajících osob, kteří by jinak mohli přispět ke zmírnění lidského utrpení v jeho různých dimenzích 12

13 Obavami nemocného ze ztráty autonomie, že bude závislým na rodině i institucích a stane se pro ně zátěží Chybějícím nebo nevhodným sociálním i institucionálním prostředím, které by mu umožňovalo pokojné rozloučení s příbuznými a přáteli Nedostatečnou alokací prostředků a zdrojů pro péči a podporu nevyléčitelně nemocných nebo umírajících Sociální diskriminací, která je vlastní umírání a smrti 8. Shromáždění vyzývá členské státy, aby ve svých zákonech stanovily nezbytnou legislativní i sociální ochranu, aby se zabránilo těmto nebezpečím a obavám, se kterými mohou terminálně nemocní nebo umírající lidé být v právním řádu konfrontováni, a to zejména: Umírání s nesnesitelnými symptomy (například bolesti, dušení, atd.) Prodlužováním umírání terminálně nemocného nebo umírajícího člověka proti jeho vůli Umírání o samotě a v zanedbání Umírání se strachem, že jsem sociální zátěží Omezováním život udržující léčby (life-sustaining) z ekonomických důvodů Nedostatečným zajištěním financí a zdrojů pro adekvátní podpůrnou péči terminálně nemocných nebo umírajících 9. Shromáždění proto doporučuje, aby Výbor ministrů vyzval členské státy Rady Evropy, aby ve všech ohledech respektovaly a chránily důstojnost nevyléčitelně nemocných nebo umírajících lidí, a to tím: a) že uznají a budou hájit nárok nevyléčitelně nemocných nebo umírajících lidí na komplexní paliativní péči a že přijmou příslušná opatření: aby zajistily, že paliativní péče bude uznána za zákonný nárok individua ve všech členských státech aby byl všem nevyléčitelně nemocným nebo umírajícím osobám dopřán rovný přístup k přiměřené paliativní péči aby byli příbuzní a přátelé povzbuzováni, aby doprovázeli nevyléčitelně nemocné a umírající a aby jejich snaha byla profesionálně podporována. Pokud se ukáže, že rodinná nebo soukromá péče nestačí nebo je přetěžována, musejí být k dispozici alternativní nebo doplňkové formy lékařské péče aby ustavily ambulantní týmy a síť pro poskytování paliativní péče, které by zajišťovaly domácí péči vždy, pokud je možné pečovat o nevyléčitelně nemocné nebo umírající ambulantně 13

14 aby zajistily spolupráci všech osob podílejících se na péči o nevyléčitelně nemocného nebo umírajícího pacienta/klienta aby vyvinuly a vyhlásily kvalitativní normy pro péči o nevyléčitelně nemocné nebo umírající aby zajistily, že nevyléčitelně nemocné a umírající osoby, pokud si nebudou přát jinak, dostanou přiměřenou paliativní péči a tišení bolestí, i kdyby tyto léčba mohla mít u příslušného jedince jako nežádoucí (vedlejší) účinek léčby za následek zkrácení života jedince aby zajistily, že ošetřující personál bude vyškolen a veden tak, aby mohl každému nevyléčitelně nemocnému nebo umírajícímu člověku poskytnout v koordinované týmové spolupráci lékařskou, ošetřovatelskou a psychologickou péči v souladu s nejvyššími možnými standardy aby založily další a rozšířily stávající výzkumná, výuková a doškolovací centra pro obor paliativní medicíny a péče, stejně jako pro interdisciplinární thanatologii aby zajistily alespoň ve větších nemocnicích vybudování specializovaných oddělení paliativní péče a thanatologických klinik, které by mohly nabídnout paliativní medicínu a péči jako integrální součást každé lékařské činnosti aby zajistily, že bude paliativní medicína a péče ukotvena ve veřejném vědomí jako důležitý cíl medicíny b) tím, že budou chránit právo nevyléčitelně nemocných a umírajících osob na sebeurčení a že pro to přijmou nutná opatření: aby se prosadilo právo nevyléčitelně nemocné nebo umírající osoby na pravdivou, úplnou, ale citlivě podanou informaci o jejím zdravotním stavu a aby přitom bylo respektováno přání jedince, který nechce být informován aby měla každá nevyléčitelně nemocná nebo umírající osoba možnost konzultovat ještě jiné lékaře než svého pravidelného ošetřujícího aby bylo zajištěno, že žádná nevyléčitelně nemocná nebo umírající osoba nebude ošetřována a léčena proti své vůli, že při svém rozhodování nebude ovlivňována nikým jiným a že na ni nebude nikým činěn nátlak. Musejí být zvážena taková opatření, aby takové rozhodnutí nebylo učiněno pod ekonomickým tlakem aby bylo zajištěno, že bude respektováno odmítnutí určitého léčebného postupu, vyjádřené v písemném projevu vůle (living will), v pořízení nevyléčitelně nemocné nebo umírající osoby, která již nebude aktuálně schopná se vyjádřit. Dále musí být zajištěno, aby byla stanovena kritéria platnosti takových prohlášení, pokud jde o rozsah předem vyjádřených pokynů (advance directives), ale i pokud jde o jmenování zmocněnců a rozsah jejich pravomocí. Rovněž musí být zajištěno, že rozhodnutí, učiněná zmocněncem v zastoupení 14

15 nemocného neschopného se vyjádřit, a která se opírají o předchozí vyjádření vůle nebo o předpokládanou vůli nemocného, budou uznána jen tehdy, když v nastalé akutní situaci nemocný sám svou vůli nijak neprojeví nebo když ji není možno poznat. V takovém případě musí být jasná souvislost s tím, co příslušná osoba říkala v době krátce před okamžikem rozhodování, nebo přesněji, krátce než začala umírat, a to v odpovídající situaci, bez cizího ovlivnění a nátlaku, a ještě při zachovaných duševních schopnostech. Konečně má být zajištěno, aby nebyla respektována zástupná rozhodnutí, jež se opírají jen o všeobecné hodnotové soudy platné v příslušné společnosti a aby ve sporných případech bylo vždy rozhodnuto ve prospěch života a jeho prodloužení aby bylo zajištěno, že výslovná přání nevyléčitelně nemocné nebo umírající osoby týkající se určitých léčebných postupů budou respektována bez ohledu na zásadní terapeutickou odpovědnost lékaře, pokud nejsou v rozporu s lidskou důstojností aby bylo zajištěno, že v případě, kdy není k dispozici předchozí vyjádření vůle pacienta/klienta či pacientky/klientky, nebude porušeno jeho právo na život. Musí být vytvořen katalog léčebných úkonů, které musejí být poskytnuty za všech okolností a jež nesmí být zanedbány c) že zachovají předpis, zakazující úmyslné usmrcení nevyléčitelně nemocných nebo umírajících osob a že zároveň: uznají, že právo na život, zejména ve vztahu k nevyléčitelně nemocným a umírajícím osobám, je členskými státy garantováno v souladu s článkem 2 Evropské úmluvy o lidských právech, který říká, že nikdo nemá být úmyslně zbaven života uznají, že přání zemřít, vyjádřené nevyléčitelně nemocnou nebo umírající osobou, nezakládá v žádném případě právní nárok na smrt z ruky jiné osoby uznají, že přání zemřít, vyjádřené nevyléčitelně nemocnou nebo umírající osobou, samo o sobě nezakládá legální ospravedlnění činností, úmyslně způsobujících smrt Text tohoto Doporučení byl přijat Parlamentním shromážděním 25. června roku 1999 na jeho 24. zasedání převážnou většinou hlasů, kdy 6 hlasů bylo proti. 15

16 Příloha č. 2: Organizační schéma Hospice sv. Jiří, o. p. s. 16

17 Příloha č. 3: Schéma typických procesů v hospici Schéma bylo převzato z Miloslav Běťák: Procesní standardy hospicové paliativní péče (atestační práce, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Škola veřejného zdravotnictví, Praha 2007), str

18 Příloha č. 4: Zásady paliativní komunikace Základem péče je komunikace s umírajícím člověkem a jeho blízkými. Komunikace s pacientem/klientem jako partnerem je základem dobré zdravotně - sociální péče vůbec. V době, kdy je člověk na konci života, nastává jak pro něj, tak pro všechny jeho blízké a pečující bytosti zvláštní čas. Všechno, co je konáno a řečeno, je velmi důležité a má zvláštní váhu. Může to být pro ošetřující a doprovázející osoby těžké, ale i velmi obohacující. Abychom mohli tento důležitý čas pomoci dobře naplnit, je dobré znát některé základní zásady komunikace s umírajícím člověkem a jeho rodinou. Každý člověk je jedinečný a jeho blízcí též a je třeba na to citlivě reagovat a tyto základní zásady tvořivě rozvíjet. Dobrá paliativní péče dává co největší prostor nemocnému člověku, maximálně respektuje jeho přání a potřeby. Nabízí vedle lékařské a ošetřovatelské péče pravdivou a citlivou komunikaci, poskytuje sociální, psychickou a duchovní podporu a celostní doprovázení nemocného i jeho rodiny. Dobrou komunikací můžeme vzdor krátícímu se času a přibývání fyzických nesnází pomoci zlepšit kvalitu života umírajícího člověka a jeho blízkých. Musíme vždy mít na paměti, že vstupujeme do života pacienta/klienta i jeho rodiny jen na malou chvíli. Přesto některé věci můžeme a máme konat: Připravovat nemocného i rodinu na změny, které přijdou Dát prostor pro vyslovení potřeb a emocí všeho druhu Reagovat na vyslovené potřeby a přání Poznávat a respektovat jejich hodnoty Vytvářet prostor pro hovoření, vzpomínání, vzájemnou blízkost, vysvětlení, odpuštění, smíření, rozloučení Citlivě doprovázet k vyslovení (často i mlčenlivému) oněch pěti velkých slov hospicové péče : DĚKUJI, ODPUSŤ, ODPOUŠTÍM, MÁM TĚ RÁD, PROPOUŠTÍM TĚ Můžeme pomoci všem zúčastněným projít fázemi vyrovnávání se s nemocí a umíráním, jak je popsala Elisabeth Kübler-Rossová: 1. NEGACE - šok, popírání, izolace 2. AGRESE - hněv, vzpoura, vztek 3. SMLOUVÁNÍ - vyjednávání 4. DEPRESE - smutek 5. SMÍŘENÍ - souhlas nebo složení zbraní nebo rezignace Je dobré mít na paměti, že každý člověk neprochází nutně všemi fázemi, že tyto fáze nemusí nutně následovat lineárně jedna po druhé, že se tyto pocity mohou vracet jakoby ve spirále, a také že nemocný často může být v jiné fázi, než v jaké se nacházejí jeho blízcí. 18

19 Základní sociální potřeby člověka na konci života, na které máme pamatovat: Nebýt sám Sdílení současnosti, rekapitulace minulosti Moci vyslovit obavy z budoucnosti a smrti, i svá přání Moci projevit city Být informován o zdravotním stavu Mít útěchu a podporu od ostatních členů rodiny Obdržet uznání, podporu a útěchu i od profesionálů Být informován o blížící se smrti Být respektován ve svých kulturních a spirituálních názorech, přáních a potřebách Dokončit nehotové, rozloučit se Vědět, že ti, co zůstanou, to zvládnou Dostat dovolení zemřít K paliativní péči je vždy přizvána i rodina. I na sociální potřeby rodiny musíme pamatovat. Jsou to např.: Být s umírajícím člověkem Vědět, jak být s umírajícím, co dělat, co nedělat Mít útěchu a podporu od ostatních členů rodiny Mít jistotu, že je umírajícímu nejlépe, jak jen to jde Moci projevit city Být informován o stavu umírajícího Moci vyslovit obavy z budoucnosti a smrti Být informován o blížící se smrti Dokončit nehotové, rozloučit se Obdržet uznání, podporu a útěchu od profesionálů Nebýt sám Základem paliativní péče je pravdivá komunikace, tedy otevřená komunikace i o diagnóze a prognóze. Taková komunikace není snadná, ale je důležitá: umožňuje nemocnému i jeho blízkým plně využít čas, který mají před sebou. Co je důležité nezapomínat: O všech příznacích a procesech je nutné mluvit a připravit se na ně! Naděje je založená na poznání, ne neznalosti. Abych se mohl zodpovědně rozhodovat, musím být informovaný. Co zůstane zatajené, nebude nikdy řečeno. Co chceš říct nebo udělat teď, neodkládej na zítřek, i kdyby jich mohlo být ještě spousta. Zásady komunikace nepřerušovat 19

20 neodporovat nesnižovat to, co pacient/klient říká neodvádět řeč nespěchat nedávat falešné naděje Základní postupy komunikace Představujte se srozumitelně a klidně. Pacientovi/klientovi zřetelně dejte najevo již v první odpovědi, že jste tu pro něj a máte na něj čas. Buďte přívětiví, laskaví, vstřícní. Pro hovor volte pokud možno klidné a tiché místo. Ujistěte pacienta/klienta o tom, že jste připraveni naslouchat. Hovor nepřerušujte s tím, že zvoní mobil nebo druhý telefon, naopak uklidněte pacienta/klienta, že ač zvoní telefon, je pro vás stále na prvním místě pacient/klient a na telefon se ozvete později nebo jej vyřídí kolega z týmu. Dejte pacientovi/klientovi prostor, aby vysvětlil svou situaci. Reagujte a pokládejte otevřené otázky, nepřerušujte jej, neodvádějte řeč jinam. Při delším hovoru je vhodné občas oslovit pacienta/klienta jménem, zvláště je-li rozrušený, smutný, plačící, mlčící. Pacienty/klienty do ničeho nenuťte, nicméně jim můžete dodávat odvahu, podporu a rozhovor vést. při loučení stručně zopakujte, na čem jste se dohodli. Musí být jasné, co má kdo udělat, kdo vyčkává, kdo znovu zavolá a kdy Předpoklady pravdivé komunikace zacházení s úctou, respektování intimity vytvořit bezpečné prostředí vytvořit vztah důvěry empatie, aktivní naslouchání otevřenost (nemají existovat tabuizovaná témata) respekt, přijetí nebojme se přiznat vlastní hranice a projevit vlastní emoce. Jak začít? (příklady otázek) Jak Vám dnes je? Co byste rád/a? Máte starosti, s kterými bych Vám mohl/a pomoci? Zdá se mi, že Vás něco trápí... Vidím, že se dnes necítíte dobře... 20

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

HOSPIC MÍSTO RADOSTI

HOSPIC MÍSTO RADOSTI HOSPIC MÍSTO RADOSTI Mgr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR Zakladatelka hospicového díla ve světě madam

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

120 00 Praha 2, Londýnská 15

120 00 Praha 2, Londýnská 15 PRACOVNÍ POSTUP PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Vydání: 2. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Sekce

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Evropská charta pacientů seniorů

Evropská charta pacientů seniorů Evropská charta pacientů seniorů Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu Sociální služby Semily Bavlnářská 523,567; 513 01 Semily, IČO - 00854930 STANDARD č. : 3 NÁZEV STANDARDU : Jednání se zájemcem o službu Služba: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Standardy paliativní péče

Standardy paliativní péče Standardy paliativní péče 2013 Vznik tohoto dokumentu podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v roce 2012. Děkujeme. Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Martina Špinková MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. Konzultanti:

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště.

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště. Vnitřní pravidla pro osobní asistenci Platná od 1.7.2014 Cílem osobní asistence je pomoc člověku zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl. A. Podmínky poskytování

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění Centrum MATÝSEK, Neklanova č.p. 1807, 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 26681471, DIČ: CZ26681471 Tel: 775 579 735, 776 004 289, e-mail: infomatysek@seznam.cz, www.centrummatysek.cz jako osoba pověřená podle

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Informace o sociální službě

Informace o sociální službě Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, 35301 Mariánské

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Pomozme našim. - Sbírka potravin. Terénní program Boétheia. Jeseník 2012-2013

Pomozme našim. - Sbírka potravin. Terénní program Boétheia. Jeseník 2012-2013 Pomozme našim - Sbírka potravin Terénní program Boétheia Jeseník 2012-2013 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 1 Preambule Pomozme našim sbírka potravin je fakultativní služba Terénního programu Boétheia zřízená za účelem

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více