RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA č. ČSHYP 1/2009 (dále také rámcová smlouva )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA č. ČSHYP 1/2009 (dále také rámcová smlouva )"

Transkript

1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA č. ČSHYP 1/2009 (dále také rámcová smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Pojistník Česká spořitelna, a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ IČO: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č zastoupená: Ing. Tomášem Salomonem členem představenstva Ing. Karlem Mourkem členem představenstva Pojistitel Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem: Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 855 zastoupená: RNDr. Petrem Zapletalem, MBA předsedou představenstva Ing. Tomášem Vaníčkem, MBA členem představenstva

2 OBSAH RÁMCOVÉ SMLOUVY Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Obecná ustanovení Doba platnosti rámcové smlouvy Rozsah pojištění Podmínky pro vstup do pojištění, vznik pojištění Počátek pojištění, pojistná období, změna pojištění, konec pojištění Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13 Zánik jednotlivého pojištění Pojistné Podmínky pro likvidaci pojistné události Pojistné plnění Výluky z pojištění Povinnosti pojistníka Povinnosti pojistitele, důvěrnost informací, povinnost mlčenlivosti Článek 14 Závěrečná ustanovení PŘÍLOHY Příloha I Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro skupinové pojištění SKUP 1 Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group Příloha II Příloha III Vzor dotazníku pojištěného Vzor formulářů Lékařská prohlídka a Lékařská zpráva

3 Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění, které na základě této rámcové smlouvy sjednává Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, a Česká spořitelna, a.s., se řídí právním řádem České republiky. Pro pojistný vztah, tj. pro veškerá práva a povinnosti pojistníka, resp. klientů pojistníka a pojistitele související s touto rámcovou smlouvou, jejím plněním nebo porušením platí přednostně tato rámcová smlouva, a pokud jí nejsou příslušné podmínky upraveny, popř. jí neodporují, rovněž VPP Pojišťovny České spořitelny, které tvoří přílohu č. I této rámcové smlouvy a jsou její nedílnou součástí, a dále příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o pojistné smlouvě ), ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a příslušná ustanovení dalších právních předpisů České republiky. 1. Článek Obecná ustanovení Pro účely této rámcové smlouvy platí tento výklad pojmů, který doplňuje pojmy uvedené ve VPP Pojišťovny České spořitelny: 2.1 Pojištěný fyzická osoba, klient pojistníka (dlužník nebo spoludlužník z úvěrové smlouvy), která splnila podmínky pro vstup do pojištění uvedené v článku 5 této rámcové smlouvy. V případě, že přistoupí k pojištění více osob ve vztahu k jedné úvěrové smlouvě (soubory pojištění AA, BB, Standard Duo a Plus Duo), rozumí se pojištěným každá z pojištěných osob. 2.2 Splátka úvěru pravidelná splátka úvěru zahrnující jistinu i úroky (tzv. anuita), k jejíž úhradě se pojištěný zavázal v úvěrové smlouvě, včetně příslušného měsíčního poplatku za vedení úvěrového účtu a poplatku za udržování pojištění dle této rámcové smlouvy, sjednaných v úvěrové smlouvě. 2.3 Úvěrová smlouva smlouva uzavřená mezi pojistníkem a klientem pojistníka, na jejímž základě se pojistník zavázal poskytnout klientovi pojistníka hypoteční úvěr, tj. účelový úvěr poskytnutý pojistníkem na investici do nemovitosti, zajištěný zástavním právem k nemovitosti. 2.4 Úvěr úvěr poskytnutý pojistníkem na základě úvěrové smlouvy. 2.5 Resolicitační program přistoupení klientů pojistníka k pojištění dle rámcové smlouvy za pomoci prostředků komunikace na dálku, zejména telefonu a internetového bankovnictví. 2.6 Soubor pojištění soubory pojištění dle odst. 4.1 článku 4 této rámcové smlouvy, jednotlivě či společně, podle kontextu. 2.7 VPP Pojišťovny České spořitelny Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro skupinové pojištění SKUP 1 Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, jejichž aktuální znění tvoří přílohu I této rámcové smlouvy. 2.8 Dotazník I dotazník pojištěného, jehož vzor tvoří přílohu II této rámcové smlouvy. 2.9 Dotazník II formuláře Lékařská prohlídka a Lékařská zpráva, jejichž vzor tvoří přílohu III této rámcové smlouvy Hospitalizace poskytnutí celodenní nemocniční lůžkové péče pojištěnému v nemocničním zařízení, která je z lékařského hlediska nezbytná pro léčení úrazu nebo nemoci pojištěného Dopravní nehoda nehoda na pozemní komunikaci, v drážní, ve vodní či v letecké dopravě Čekací doba lhůta v délce 90 po sobě jdoucích kalendářních dní od data počátku pojištění v případě ztráty zaměstnání a nezaměstnanosti nebo lhůta 30 po sobě jdoucích kalendářních dní od data počátku pojištění v případě hospitalizace. V této lhůtě ztráta zaměstnání a nezaměstnanost nebo hospitalizace pojištěného nejsou považovány za pojistné události a pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění. Článek 3 Doba platnosti rámcové smlouvy 3.1 Tato rámcová smlouva se sjednává jako smlouva s běžným pojistným, měsíčním pojistným obdobím, na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Tato

4 rámcová smlouva nabývá účinnosti v hod. prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vstoupila v platnost. 3.2 Pro ukončení účinnosti této rámcové smlouvy využijí smluvní strany přednostně dohody, ve které budou stanoveny podmínky ukončení tak, aby nedošlo k poškození oprávněných zájmů pojištěných. 3.3 Každá ze smluvních stran může i bez udání důvodu tuto rámcovou smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně, a končí uplynutím posledního dne posledního kalendářního měsíce. 3.4 Bude-li tato rámcová smlouva ukončena jiným způsobem než dohodou ve smyslu odst. 3.2 tohoto článku nebo nebude-li v dohodě o ukončení této rámcové smlouvy dohodnut termín ukončení pojištění vztahující se k jednotlivým úvěrovým smlouvám, potom ukončením účinnosti této rámcové smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této rámcové smlouvy s výjimkou poskytování pojistného plnění vztahujícího se k pojistným událostem vzniklým v době trvání pojištění. 3.5 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této rámcové smlouvy nemá vliv na účinnost této rámcové smlouvy ani na trvání ostatních pojištění vzniklých na základě této rámcové smlouvy. Článek 4 Rozsah pojištění 4.1 Na základě této rámcové smlouvy se sjednává pojištění klientů pojistníka, kteří přistoupí způsobem uvedeným v odst. 5.1 článku 5 této rámcové smlouvy k pojištění dle této rámcové smlouvy, a to v rozsahu některého z níže uvedených souborů pojištění: a) v rozsahu základního souboru pojištění A (dále také jen soubor pojištění A ): Pojištění schopnosti jednoho pojištěného splácet splátky úvěru pro případ smrti, pro případ invalidity 3. stupně, pro případ pracovní neschopnosti; b) v rozsahu základního souboru pojištění AA (dále také jen soubor pojištění AA ): Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru až u dvou pojištěných pro případ smrti, pro případ invalidity 3. stupně, pro případ pracovní neschopnosti kteréhokoliv z nich; c) v rozsahu rozšířeného souboru pojištění B (dále také jen soubor pojištění B ): Pojištění schopnosti jednoho pojištěného splácet splátky úvěru pro případ smrti, pro případ invalidity 3. stupně, pro případ pracovní neschopnosti, pro případ ztráty zaměstnání; d) v rozsahu rozšířeného souboru pojištění BB (dále také jen soubor pojištění BB ): Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru až u dvou pojištěných pro případ smrti, pro případ invalidity 3. stupně, pro případ pracovní neschopnosti, pro případ ztráty zaměstnání kteréhokoliv z nich; e) v rozsahu základního souboru pojištění Standard (dále také jen soubor pojištění Standard ): Pojištění schopnosti jednoho pojištěného splácet splátky úvěru pro případ smrti, pro případ invalidity 3. stupně, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace; f) v rozsahu základního souboru pojištění Standard Duo (dále také jen soubor pojištění Standard Duo ): Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru až u dvou pojištěných pro případ smrti, pro případ invalidity 3. stupně, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace kteréhokoliv z nich; g) v rozsahu rozšířeného souboru pojištění Plus (dále také jen soubor pojištění Plus ): Pojištění schopnosti jednoho pojištěného splácet splátky úvěru pro případ smrti, pro případ invalidity 3. stupně, pro případ pracovní neschopnosti, pro případ ztráty zaměstnání a pro případ hospitalizace;

5 h) v rozsahu rozšířeného souboru pojištění Plus Duo (dále také jen soubor pojištění Plus Duo ): Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru až u dvou pojištěných pro případ smrti, pro případ invalidity 3. stupně, pro případ pracovní neschopnosti, pro případ ztráty zaměstnání a pro případ hospitalizace kteréhokoliv z nich. 4.2 Pojištění se sjednává zvlášť ve vztahu ke každé jednotlivé úvěrové smlouvě. 4.3 Pojištění pro případ smrti nebo pro případ invalidity pojištěného//pojištěných se pro soubory pojištění Standard/Standard Duo a Plus / Plus Duo rozšiřuje o plnění v důsledku dopravní nehody. Nehodou na pozemní komunikaci se rozumí událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby v příčinné souvislosti s provozem vozidla v pohybu. Drážními nehodami jsou především železniční nehody a tramvajové nehody, případně nehody na jiných kolejových drahách (pozemní lanová dráha, metro), při kterých došlo ke srážce nebo vykolejení drážních vozidel v příčinné souvislosti s provozováním drážní dopravy, s následkem smrti či újmy na zdraví. Do stejného právního režimu spadají i visuté lanové dráhy a také trolejbusová doprava. Nehoda ve vodní dopravě je událost, k níž došlo v provozu na vodní cestě, umělém či přírodním jezeře, moři, oceánu nebo na umělých plavebních kanálech a průplavech, a to na vodní hladině nebo pod hladinou nebo v příčinné souvislosti s provozem. Následkem nehody je újma na zdraví nebo smrt účastníků provozu. Nehoda v letecké dopravě je událost spojená s provozem letadla, která se stala mezi dobou, kdy kterákoliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let, a dobou, kdy všechny takové osoby letadlo opustily, a při které došlo ke smrtelnému nebo těžkému zranění kterékoliv osoby následkem přítomnosti v letadle nebo přímého kontaktu s kteroukoliv částí letadla, včetně částí, které se od letadla oddělily, dále přímým působením proudu plynů (vytvořených letadlem). V případě, že je letadlo nezvěstné a cestující byli prohlášeni za mrtvé, mají oprávněné osoby nárok na pojistné plnění za nehodu v letecké dopravě. Článek 5 Podmínky pro vstup do pojištění, vznik pojištění 5.1 Fyzická osoba (klient pojistníka) dlužník nebo spoludlužník z úvěrové smlouvy se závazkem pravidelně splácet pojistníkovi jím poskytnutý úvěr může přistoupit k pojištění dle této rámcové smlouvy pouze za předpokladu, že splnila ke dni vzniku pojištění veškeré podmínky uvedené níže v tomto odstavci 5.1: V rámci úvěrové smlouvy nebo dodatku k úvěrové smlouvě podepsala prohlášení potvrzující, že splňuje níže uvedené podmínky: byla seznámena s touto rámcovou smlouvou, s VPP Pojišťovny České spořitelny, porozuměla jim a souhlasí s nimi; je mladší 60 let; je zdráva; není uznána invalidní; není v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků; není v pracovní neschopnosti; souhlasí s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jejím zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle 50 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě; bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě porušení úvěrové smlouvy má pojistník právo jednostranně pozastavit platby pojistného pojistiteli se všemi důsledky s tím spojenými; souhlasí s tím, že oprávněnou osobou a obmyšleným pro výplatu pojistného plnění je pojistník; bere na vědomí, že v souladu se zákonem o pojistné smlouvě jakékoliv záměrné zamlčení skutečností rozhodných pro vstup do pojištění nebo nepravdivé prohlášení bude mít za následek odstoupení od pojištění a jeho zrušení od samého počátku; pro případ přistoupení k pojištění na základě souboru pojištění B / Plus a BB / Plus Duo navíc: dle svého prohlášení je zaměstnána v pracovním poměru na dobu neurčitou a není ve zkušební době, dle svého prohlášení nedala, ani jí nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr, ani jí nebyl zrušen ze strany

6 zaměstnavatele, neobdržela od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou. pro případ přistoupení k pojištění na základě souboru pojištění AA / Standard Duo a BB / Plus Duo navíc: bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě odstoupení pojistitele od pojištění za podmínek 23 zákona o pojistné smlouvě nebo odmítnutí plnění dle 24 zákona o pojistné smlouvě z důvodu nepravdivých či neúplných prohlášení pojištěného či v případě zániku pojištění v důsledku jiných rozhodných skutečností pouze u jednoho z pojištěných, pojištění druhého pojištěného dle této rámcové smlouvy nadále trvá; pro případ, že sjednaná výše úvěru dle aktuálního znění úvěrové smlouvy, ve vztahu ke které výše uvedená osoba vyslovila souhlas se svým pojištěním dle této rámcové smlouvy, je vyšší než Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) a nižší než Kč (slovy: pět milionů korun českých), navíc: řádně a v plném rozsahu vyplnila Dotazník I nebo řádně a v plném rozsahu vyplnila formulář Prohlášení pojištěného ke zjišťování zdravotního stavu pro hypoteční úvěr České spořitelny, a.s., předložila jej prostřednictvím pojistníka pojistiteli a pojistitel na základě takto vyplněného Dotazníku I a provedeného zdravotního zkoumání vyslovil předchozí souhlas s jejím pojištěním pro případ, že sjednaná výše úvěru dle aktuálního znění úvěrové smlouvy, ve vztahu ke které výše uvedená osoba vyslovila souhlas se svým pojištěním dle této rámcové smlouvy, je vyšší nebo rovna Kč (slovy: pět milionů korun českých), se navíc: o podrobila lékařské prohlídce u smluvního lékaře pojistitele, předložila prostřednictvím pojistníka pojistiteli řádně vyplněný Dotazník II a pojistitel na základě takto vyplněného Dotazníku II vyslovil předchozí souhlas s jejím pojištěním; nebo V rámci resolicitačního programu učinila za pomoci prostředků umožňujících komunikaci na dálku prohlášení potvrzující, že splňuje níže uvedené podmínky je srozuměna a souhlasí s tím, že sjednané přistoupení k pojištění se řídí touto rámcovou smlouvou a VPP Pojišťovny České spořitelny, které jsou k dispozici na webových stránkách pojistníka ( a které jí budou zaslány neprodleně po sjednání přistoupení k pojištění; je mladší 60 let; je zdráva; není uznána invalidní; není v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků; není v pracovní neschopnosti; souhlasí s platbou měsíčního poplatku za udržování pojištění dle výběru příslušného souboru pojištění; souhlasí, aby si v případě pojistné události pojistitel vyžádal údaje o jejím zdravotním stavu za účelem šetření a likvidace pojistných událostí; bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě porušení úvěrové smlouvy má pojistník právo jednostranně pozastavit platby pojistného pojistiteli se všemi důsledky s tím spojenými; souhlasí s tím, že oprávněnou osobou a obmyšleným pro výplatu pojistného plnění je pojistník; bere na vědomí, že v souladu se zákonem o pojistné smlouvě jakékoliv záměrné zamlčení skutečností rozhodných pro vstup do pojištění nebo nepravdivé prohlášení bude mít za následek odstoupení od pojištění a jeho zrušení od samého počátku; pro případ přistoupení k pojištění na základě souboru pojištění B/Plus a BB / Plus Duo navíc: dle svého prohlášení je zaměstnána v pracovním poměru na dobu neurčitou a není ve zkušební době, dle svého prohlášení nedala, ani jí nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr, ani jí nebyl zrušen ze strany

7 zaměstnavatele, neobdržela od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou; pro případ přistoupení k pojištění na základě souboru pojištění AA / Standard Duo a BB / Plus Duo navíc: bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě odstoupení pojistitele od pojištění za podmínek 23 zákona o pojistné smlouvě nebo odmítnutí plnění dle 24 zákona o pojistné smlouvě z důvodu nepravdivých či neúplných prohlášení pojištěného či v případě zániku pojištění v důsledku jiných rozhodných skutečností pouze u jednoho z pojištěných, pojištění druhého pojištěného dle této rámcové smlouvy nadále trvá; pro případ, že sjednaná výše úvěru dle aktuálního znění úvěrové smlouvy, ve vztahu ke které výše uvedená osoba vyslovila souhlas se svým pojištěním dle této rámcové smlouvy, je vyšší než Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) a nižší než Kč (slovy: pět milionů korun českých), navíc: řádně a v plném rozsahu vyplnila Dotazník I nebo řádně a v plném rozsahu vyplnila formulář Prohlášení pojištěného ke zjišťování zdravotního stavu pro hypoteční úvěr České spořitelny, a.s., předložila jej prostřednictvím pojistníka pojistiteli a pojistitel na základě takto vyplněného Dotazníku I a provedeného zdravotního zkoumání vyslovil předchozí souhlas s jejím pojištěním; pro případ, že sjednaná výše úvěru dle aktuálního znění úvěrové smlouvy, ve vztahu ke které výše uvedená osoba vyslovila souhlas se svým pojištěním dle této rámcové smlouvy, je vyšší nebo rovna Kč (slovy: pět milionů korun českých), se navíc: podrobila lékařské prohlídce u smluvního lékaře pojistitele, předložila prostřednictvím pojistníka pojistiteli řádně vyplněný Dotazník II a pojistitel na základě takto vyplněného Dotazníku II vyslovil předchozí souhlas s jejím pojištěním. 5.2 Pojistitel může v individuálních případech rozhodnout o přistoupení k pojištění dle této rámcové smlouvy také na základě dodatečně získaných informací (uvedených např. v Dotazníku I, Dotazníku II či Prohlášení pojištěného ke zjišťování zdravotního stavu pro hypoteční úvěr České spořitelny, a.s.), a to i přesto, že nejsou splněny všechny podmínky uvedené v odst. 5.1 tohoto článku. Individuální rozhodnutí pojistitele je písemně oznamováno pojistníkovi a pojistitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v těchto případech nahrazuje jeho rozhodnutí případnou část prohlášení pojištěného uvedeného v odst. 5.1 tohoto článku, a které je nebo může být s tímto prohlášením v rozporu, popř. že je pojistník oprávněn změnit odpovídajícím způsobem text prohlášení pojištěného, aby bylo v souladu s tímto rozhodnutím. 5.3 V případě, že sjednaná výše úvěru dle aktuálního znění úvěrové smlouvy, ve vztahu ke které osoba dle odst. 5.1 tohoto článku vyslovila souhlas se svým pojištěním dle této rámcové smlouvy, je vyšší než Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), vyhrazuje si pojistitel právo: a) požadovat v individuálních případech od takové osoby prostřednictvím pověřeného zdravotnického zařízení i jiné doklady o jejím zdravotním stavu, které považuje za potřebné; b) přezkoumávat další skutečnosti související s pojištěním takové osoby či žádat ji, aby se podrobila lékařské prohlídce či lékařskému vyšetření, které pojistitel považuje za nutné k vyjádření souhlasu s jejím pojištěním. Ve všech případech pojištění úvěru ve výši nad Kč a zároveň pod Kč a v případech úvěrů s částkou nižší než Kč, kdy není pojišťovaná osoba schopna splnit podmínky pro vstup do pojištění uvedené v úvěrové smlouvě, si pojistitel vyhrazuje právo na zpracování Prohlášení pojištěného ke zjišťování zdravotního stavu pro hypoteční úvěr České spořitelny, a.s., v rámci telefonického rozhovoru. Telefonické zdravotní posouzení je zajištěno prostřednictvím společnosti Advance Medical. Pojistitel bere na vědomí, že veškeré lékařské prohlídky či vyšetření, jakož i předložení jiných dokumentů bude v těchto případech provedeno výhradně na náklady pojistitele. 5.4 Prohlášení pojištěného v souladu s odst. 5.1 tohoto článku uvedená v úvěrové smlouvě nebo dodatku k úvěrové smlouvě nebo učiněná v rámci resolicitačního programu, případně uvedená v

8 Dotazníku I, Dotazníku II či v Prohlášení pojištěného ke zjišťování zdravotního stavu pro hypoteční úvěr České spořitelny, a.s., se považují za odpovědi na dotazy pojistitele v souladu s 14 zákona o pojistné smlouvě. V případě, že tato prohlášení pojištěného budou úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivá nebo neúplná, může pojistitel v případě pojištění, kterého se takové porušení týká, postupovat v souladu s podmínkami 23 zákona o pojistné smlouvě, a to pouze ohledně takového jednotlivého pojištění. 5.5 Dle této rámcové smlouvy lze sjednat pojištění téhož pojištěného maximálně ke třem úvěrovým smlouvám, u kterých se doba, po kterou je pojištěný povinen platit splátky úvěru dle úvěrové smlouvy, jakkoliv časově překrývá. 5.6 Vzhledem k tomu, že nezbytnou podmínkou existence pojištění dle této rámcové smlouvy je trvání úvěrové smlouvy, dohodly se smluvní strany, že v případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k ukončení platnosti úvěrové smlouvy s účinky k datu jejího sjednání (ex tunc), zaniká od okamžiku svého vzniku dle odst. 5.1 tohoto článku též pojištění, ke kterému pojištěný ve vztahu k dané úvěrové smlouvě přistoupil. Na takové pojištění bude smluvními stranami pohlíženo, jako by nebylo nikdy vzniklo, a smluvní strany se za účelem obnovení původního stavu zavazují, že si v tomto případě vrátí veškerá peněžitá plnění, která si již vzájemně či ve vztahu k pojištěnému poskytly v souvislosti s takovým pojištěním, a to bez zbytečného odkladu po takovém ukončení platnosti úvěrové smlouvy. Pojistník a pojistitel se dohodli na následujícím: Pojistník a pojistitel shodně konstatují, že v souvislosti s přistoupením pojištěných k pojištění podle rámcové smlouvy v období od do některá prohlášení pojištěného činěná v rámci úvěrové smlouvy doslovně neodpovídala prohlášením uvedeným v odst. 5.1 rámcové smlouvy. Jedná se o následující prohlášení: Rámcová smlouva Fyzická osoba (klient pojistníka) Prohlášení klienta v příloze úvěrové smlouvy Klient není uznána invalidní d) nepobírá invalidní důchod bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě porušení úvěrové smlouvy má pojistník právo jednostranně pozastavit platby pojistného pojistiteli se všemi důsledky s tím spojenými souhlasí s tím, že oprávněnou osobou a obmyšleným pro výplatu pojistného plnění je pojistník dle svého prohlášení nedala ani jí nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani jí nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržela od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou (pozn. Platí pro soubor pojištění B a i) ii) bere na vědomí, že v případě prodlení klienta s plněním peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy o hypotečním úvěru má banka právo podle rámcové smlouvy zastavit platbu pojistného pojistiteli, a to se všemi s tím spojenými h) souhlasí s tím, že osobou obmyšlenou a oprávněnou pro případ smrti podle rámcové smlouvy je banka f) v posledních 3 kalendářních měsících před uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen a neobdržel ani nezaslal návrh na skončení pracovního poměru dohodou (pozn. platí pro soubor pojištění B a BB) BB)

9 Pojistník a pojistitel se dohodli, že uvedený nesoulad prohlášení není důvodem pro odstoupení pojistitele od pojištění sjednaných ve výše uvedeném období nebo pro odmítnutí poskytnutí pojistného plnění z takových pojištění. Pro vyloučení pochybností pojistitel výslovně potvrzuje, že předmětné pojištění i navzdory výše uvedenému nesouladu v prohlášeních pojištěného řádně a platně vzniklo, tedy že pojistitel přijal všechny tyto pojištěné do pojištění. Pojmy pojištěný a úvěrová smlouva mají význam uvedený v rámcové smlouvě. Článek 6 Počátek pojištění, pojistná období, změna pojištění, konec pojištění 6.1 Není-li touto rámcovou smlouvou stanoveno jinak, je pojistným obdobím u jednotlivého pojištění konkrétního pojištěného kalendářní měsíc. První pojistné období začíná dnem počátku pojištění a končí posledním dnem příslušného kalendářního měsíce. Poslední pojistné období začíná prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost, se kterou tato rámcová smlouva či zákon spojuje konec pojištění, a končí dnem, ke kterému nastává konec pojištění. 6.2 Počátek jednotlivého pojištění se stanoví takto: a) na hodin dne, kdy došlo k prvnímu čerpání úvěru klientem pojistníka dle úvěrové smlouvy, v níž pojištěný vyjádřil souhlas se svým pojištěním; b) na hodin dne podpisu dodatku k úvěrové smlouvě, v němž pojištěný vyjádřil souhlas se svým pojištěním, případně dne nabytí účinnosti dodatku, je-li dodatek sjednán s podmínkami odkládajícími jeho účinnost, nebo na hodin dne, kdy došlo k prvnímu čerpání úvěru klientem pojistníka dle úvěrové smlouvy, podle toho, co nastane později; c) na hodin následujícího dne po dni sjednání přistoupení k pojištění v rámci resolicitačního programu, zejména vyslovením telefonického souhlasu s přistoupením k pojištění nebo sjednáním přistoupení k pojištění prostřednictvím internetového bankovnictví, nebo na hodin dne, kdy došlo k prvnímu čerpání úvěru klientem pojistníka dle úvěrové smlouvy, podle toho, co nastane později. 6.3 Konec pojištění se stanoví na hodin posledního dne platnosti úvěrové smlouvy, ve vztahu ke které je pojištění sjednáno, případně na hodin jiného dne, se kterým tato rámcová smlouva spojuje zánik pojištění, pokud není stanoveno v této rámcové smlouvě jinak. 6.4 Délka prvního a posledního pojistného období má vliv na výši pojistného. Pojistné za tato období je inkasováno formou poměrného poplatku za pojištění. Poměrný poplatek za pojištění odpovídá době, po kterou bylo pojištění platné. 6.5 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu v případě změny pojištění: a) v případě změny v osobě pojištěného je změna účinná obdobně, jako je tomu v případě počátku pojištění dle odst. 6.2 tohoto článku; b) v případě změny souboru pojištění, tj. změny souboru pojištění A/Standard, resp. AA / Standard Duo na soubor pojištění B/Plus, resp. BB / Plus Duo a naopak, se počátek pojištění v novém souboru pojištění stanoví na hodin prvního dne kalendářního měsíce následujícího bezprostředně po kalendářním měsíci, ve kterém byla účinně sjednána taková změna, nebo na hodin dne, kdy došlo k prvnímu čerpání úvěru klientem pojistníka dle úvěrové smlouvy, podle toho, co nastane později; c) v případě kombinace případů změn uvedených výše pod písmeny a) a b) tohoto odstavce 6.5, jakož i v případě změny v počtu pojištěných, se počátek pojištění stanoví stejně jako v případě uvedeném pod písmenem b) tohoto odstavce Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy pojistník pojištěnému umožní odklad splácení splátek (jistiny) úvěru, pojištění nezaniká a trvá povinnost pojistníka platit pojistné též za pojistná období, ve kterých byl povolen odklad splácení splátek (jistiny) úvěru.

10 6.7 Nesplní-li pojištěný všechny podmínky uvedené v odst. 5.1 této smlouvy, a to výhradně v případech požadavku na změnu souboru pojištění, při které nedochází k přerušení trvání tohoto pojištění, tj. změně souboru A/Standard, resp. AA / Standard Duo na soubor pojištění B/Plus, resp. BB / Plus Duo a naopak, bude tento požadavek na změnu souboru akceptován a toto automatické přijetí ze strany pojistitele nahradí případnou část prohlášení pojištěného uvedeného v odst. 5.1 této smlouvy, která je nebo může být s tímto prohlášením v rozporu. Pojistitel toto bere na vědomí. Článek 7 Zánik jednotlivého pojištění 7.1 Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí jednotlivé pojištění jednotlivého pojištěného) dnem, kdy končí účinnost úvěrové smlouvy zaplacením všech závazků, které pojištěnému vůči pojistníkovi na základě této úvěrové smlouvy či v souvislosti s ní vznikly, a to bez ohledu na skutečnosti, zda jde o splacení těchto závazků ve lhůtě jejich splatnosti či před ní. 7.2 Přede dnem uvedeným jako den zániku pojištění v odst. 7.1 tohoto článku zaniká pojištění některým z následujících okamžiků: a) dnem zániku závazku pojištěného platit splátky úvěru; b) koncem pojistného období, v němž nastane výroční den počátku pojištění v roce, v němž se pojištěný dožije 70 let věku; c) dnem, v němž byla mezi pojistníkem a pojištěným uzavřena písemná dohoda o ukončení pojištění a o způsobu vzájemného vyrovnání závazků; pojistitel tímto výslovně zmocňuje pojistníka k ukončení smluvního vztahu s pojištěným dohodou, která bude sjednána písemně a bude podepsána pojištěným i pojistníkem, resp. jeho oprávněným zaměstnancem v minimálně dvou vyhotoveních, z nichž alespoň jedno vyhotovení obdrží pojištěný a zbývající vyhotovení si ponechá pojistník; d) oznámením pojistitele pojistníkovi nebo pojistníka pojistiteli o odstoupení od pojištění za podmínek 23 zákona o pojistné smlouvě; zanikne-li pojištění odstoupením pojistitele od pojištění, jsou si smluvní strany této rámcové smlouvy povinny vrátit veškerá vzájemně poskytnutá plnění související s pojištěním, od něhož pojistitel odstoupil; pojistníkovi je vráceno zaplacené pojistné, snížené o náklady, jež pojistiteli vznikly v souvislosti se sjednáním a správou jednotlivého pojištění; případná pohledávka pojistitele za pojistníkem na vrácení jím vyplaceného pojistného plnění bude započtena proti pohledávce pojistníka za pojistitelem na vrácení pojistníkem zaplaceného pojistného; e) dnem doručení oznámení pojistitele pojistníkovi o odmítnutí plnění za podmínek dle 24 zákona o pojistné smlouvě; f) dnem, ve kterém se stal celý dluh pojištěného z úvěru splatným v souladu s ustanoveními úvěrové smlouvy či zákona, a to ještě před řádnou lhůtou jeho splatnosti sjednanou v úvěrové smlouvě; g) dnem doručení písemného oznámení pojistníka pojistiteli o tom, že prodlení pojištěného s plněním peněžitých závazků z úvěrové smlouvy vůči pojistníkovi trvá déle než tři kalendářní měsíce. 7.3 Pojištění může zaniknout též dalšími způsoby uvedenými na jiném místě této rámcové smlouvy, ve VPP Pojišťovny České spořitelny nebo způsoby stanovenými zákonem, a to vždy na základě té právní skutečnosti, která nastane dříve. Článek 8 Pojistné 8.1 Výše pojistného za pojištění jednotlivého pojištěného, hrazeného pojistníkem pojistiteli za každé pojistné období dle úvěrové smlouvy v rozsahu sjednaného souboru pojištění, je určena vzájemnou dohodou pojistníka a pojistitele; výše poplatku za udržování pojištění dle této rámcové smlouvy je vždy v aktuální výši uvedena v příslušném sazebníku pojistníka. 8.2 Pojistník je povinen uhradit sjednané pojistné za každé pojistné období za pojištění vztahující se k jednotlivým úvěrovým smlouvám a pojištěným na účet pojistitele.

11 Článek 9 Podmínky pro likvidaci pojistné události 9.1 Pojištěný, u kterého nastala pojistná událost, a v případě smrti pojištěného osoby určené způsobem dle 51 zákona o pojistné smlouvě jsou povinni poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu tyto prvotní doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění: a) V případě smrti pojištěného poskytnout pojistiteli: vyplněný příslušný formulář pojistitele Hlášení pojistné události, kopii úvěrové smlouvy včetně všech jejích dodatků, úředně ověřenou kopii úmrtního listu, sdělení lékaře o příčině úmrtí, kopii Listu o prohlídce mrtvého (kopii pitevního protokolu), v případě úmrtí následkem úrazu protokol vyšetřování od Policie ČR, v případě úmrtí při dopravní nehodě příslušnou dokumentaci o vyšetřování dopravní nehody. b) V případě invalidity pojištěného poskytnout pojistiteli: vyplněný příslušný formulář pojistitele Hlášení pojistné události, kopii úvěrové smlouvy včetně všech jejích dodatků, kopie dokumentu Záznam jednání o posouzení zdravotního stavu, nebo Posudek o invaliditě od Okresní správy sociálního zabezpečení s uvedením diagnózy, pro kterou byl klient uznán invalidním, a s uvedením další kontrolní lékařské prohlídky (KLP), v případě invalidity způsobené dopravní nehodou příslušnou dokumentaci o vyšetřování dopravní nehody. c) V případě pracovní neschopnosti pojištěného poskytnout pojistiteli: vyplněný příslušný formulář pojistitele Hlášení pojistné události, kopii Potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti a s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře (s čitelnou adresou lékaře), vyplněný Lékařský dotazník pracovní neschopnost pojištěného, došlo-li k hospitalizaci, propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení (kopie s čitelnou adresou lékaře), potvrzení zaměstnavatele nebo kopii živnostenského listu, pokud je pojištěný osoba samostatně výdělečně činná, nebo kopii zápočtového listu, pokud není pojištěný zaměstnán v pracovním poměru, kopii úvěrové smlouvy včetně všech jejích dodatků. d) V případě nezaměstnanosti pojištěného poskytnout pojistiteli: vyplněný příslušný formulář pojistitele Hlášení pojistné události, kopii pracovní smlouvy včetně všech podepsaných dodatků k pracovní smlouvě, kopii Dokladu o rozvázání pracovního poměru (výpověď z pracovního poměru, dohoda o ukončení pracovního poměru apod.), kopii rozhodnutí, že je pojištěný veden v evidenci u příslušného Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, kopii úvěrové smlouvy včetně všech jejích dodatků. e) V případě hospitalizace pojištěného v důsledku nemoci nebo úrazu: vyplněný příslušný formulář pojistitele Hlášení pojistné události, kopii kompletní propouštěcí zprávy z nemocničního zařízení (včetně podpisu lékaře, razítka a adresy příslušného nemocničního zařízení), potvrzení o poskytnutí nemocniční lůžkové péče, lékařskou zprávu s uvedením diagnózy, pro kterou byl klient hospitalizován, kopii úvěrové smlouvy včetně všech jejích dodatků. 9.2 Další potřebné šetření je pojistitel povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s pojištěným, popřípadě s osobami určenými způsobem uvedeným v 51 zákona o pojistné smlouvě. 9.3 Každé trvání pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojistiteli doloženo pojištěným nejméně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do 10. Dne následujícího

12 kalendářního měsíce za měsíc, ve kterém byl pojištěný práce neschopný nebo nezaměstnaný, a to zasláním: a) V případě pracovní neschopnosti: kopie písemného potvrzení ošetřujícího lékaře nebo kopie Potvrzení pracovní neschopnosti s vyznačením pravidelných uskutečněných i navrhovaných kontrol u lékaře nebo kopie Průkazu o trvání pracovní neschopnosti (tzv. lístku na peníze ). Datum splatnosti splátky úvěru musí být pokryto uskutečněnou kontrolou u lékaře, která bude vyznačena datem na Potvrzení pracovní neschopnosti nebo na Průkazu o trvání pracovní neschopnosti. V případě nedoložení těchto dokladů považuje pojistitel pojištěného za práce schopného a svou povinnost plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato pracovní neschopnost trvá nebo trvala. b) V případě nezaměstnanosti: kopie písemného potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Datum splatnosti splátky úvěru musí být pokryto datem vystavení potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na příslušném úřadu práce. V případě nedoložení tohoto dokladu považuje pojistitel svou povinnost plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato nezaměstnanost trvá nebo trvala. 9.4 Pojistitel si vyhrazuje právo požadovat od pojištěného prostřednictvím pověřeného zdravotnického zařízení i jiné doklady, které považuje za potřebné, přezkoumávat skutečnosti či žádat pojištěného, aby se podrobil lékařské prohlídce či lékařskému vyšetření, které pojistitel považuje za nutné ke zjištění své povinnosti plnit. Pojistitel bere na vědomí, že veškeré lékařské prohlídky či vyšetření, jakož i předložení dokladů či jiných dokumentů bude v tomto případě provedeno výhradně na náklady pojistitele, pokud o jejich provedení či předložení požádal. Náklady spojené s vyplněním formuláře Hlášení pojistné události hradí pojištěný. 9.5 Pojištěný je povinen neprodleně informovat předložením kopie lékařského potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti. 9.6 Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení nezaměstnanosti předložením kopie potvrzení o ukončení evidence u příslušného úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání či jiným dokladem prokazujícím ukončení jeho nezaměstnanosti. 9.7 Pojištěný je povinen poskytnout pojistiteli součinnost v souladu s touto rámcovou smlouvou v případě, že pojistitel uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumávat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události a stanovení výše pojistného plnění. Článek 10 Pojistné plnění 10.1 V případě vzniku nároku na pojistné plnění dle této rámcové smlouvy a VPP Pojišťovny České spořitelny a poté, co pojistitel obdrží od pojištěného nebo osob uvedených v odst. 9.1 článku 9 této rámcové smlouvy doklady uvedené v odst. 9.1 článku 9 této rámcové smlouvy, je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě, případně obmyšlenému, do 15 dní ode dne, kdy pojistitel skončí veškerá potřebná šetření týkající se dané pojistné události. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel písemně sdělí jeho výsledky oprávněné osobě, případně obmyšlenému Nemůže-li být šetření skončeno do tří měsíců po tom, co byla pojistiteli pojistná událost oznámena ( 16 odst. 3 zákona o pojistné smlouvě), je pojistitel povinen sdělit písemně oprávněné osobě, případně obmyšlenému, důvody, pro které nelze šetření ukončit, popř. oprávněnou osobu, případně obmyšleného, informovat o přerušení této lhůty Lhůta tří měsíců dle odst tohoto článku neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny pojištěného nebo osob určených způsobem uvedeným v 51 zákona o pojistné smlouvě Na právo na pojistné plnění nemá vliv zánik pojištění, pokud k zániku pojištění došlo po vzniku pojistné události a právo na pojistné plnění bylo u pojistitele řádně uplatněno v zákonné lhůtě Oprávněnou osobou je pro účely této rámcové smlouvy pojistník, s výjimkou výplaty pojistného plnění dle odst písm. b) této rámcové smlouvy pro případ invalidity a s výjimkou výplaty pojistného plnění dle odst této rámcové smlouvy, kdy je oprávněnou osobou pojištěný.

13 Obmyšlenou osobou je pro účely této rámcové smlouvy pojistník, s výjimkou výplaty pojistného plnění dle odst písm. b) této rámcové smlouvy, kdy je obmyšlená osoba určena v souladu se zákonem Horní hranice pojistného plnění (limit pojistného plnění): Smluvní strany se dohodly, že na celkové pojistné plnění ze všech pojištění poskytovaných pojistitelem dle této rámcové smlouvy u jednoho pojištěného pro případ, že pojištěný uzavřel s pojistníkem jednu nebo více úvěrových smluv, ve vztahu ke kterým vyjádřil souhlas se svým pojištěním a u nichž se doba, po kterou je pojištěný povinen platit splátky úvěru dle úvěrové smlouvy, jakkoliv časově překrývá, je stanoven limit pojistného plnění ve výši Kč (slovy: dva miliony korun českých). Pokud pojistitel poskytl pojistné plnění oprávněné osobě z jedné nebo více pojistných událostí jednoho pojištěného v celkové výši Kč (slovy: dva miliony korun českých), veškerá pojištění tohoto pojištěného vzniklá na základě této rámcové smlouvy zanikají. Omezení dle tohoto odstavce 10.6 se nevztahuje na pojistné plnění v případě smrti pojištěného a invalidity pojištěného Omezení pojistného plnění v případě pojistné události z důvodu invalidity, pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání pojištěného: U každého jednoho pojištěného může plnění z jedné pojistné události z důvodu invalidity, pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání může činit maximálně 12 splátek úvěru, přičemž pojistné plnění na jednu splátku úvěru nepřesáhne částku Kč (slovy: padesát pět tisíc pět set padesát pět korun českých) V případě vzniku pojistné události při dopravní nehodě v době trvání pojištění pojistitel poskytne dvojnásobné pojistné plnění v případě pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ invalidity. Maximální výše plnění za pojistnou událost při dopravní nehodě je Kč (slovy: jeden milion korun českých) Pojistné plnění v případě smrti pojištěného doplnění ustanovení čl. 3, odst. 1 VPP Pojišťovny České spořitelny: a) Pojistné plnění v případě smrti pojištěného z jakýchkoliv příčin se rovná výši celého nesplaceného zůstatku úvěru, a to ve výši tohoto zůstatku k datu úmrtí včetně dlužných úroků a úhrad a bez ohledu na jejich splatnost, maximálně však do výše úvěru sjednané v takové úvěrové smlouvě. b) Zemřel-li pojištěný na následky úrazu způsobeného dopravní nehodou v době trvání pojištění do tří let ode dne tohoto úrazu, poskytne pojistitel kromě plnění za pojištění pro případ smrti uvedeného pod písm. a) navíc i plnění za smrt následkem úrazu při dopravní nehodě. Plnění bude poskytnuto ve výši celého nesplaceného zůstatku úvěru, a to ve výši tohoto zůstatku k datu úmrtí včetně dlužných úroků a úhrad a bez ohledu na jejich splatnost, maximálně však 1 mil. Kč. c) V případě, že ke dni vzniku pojistné události je pojištěný v prodlení s příslušnými splátkami úvěru, bude od pojistného plnění určeného dle tohoto odstavce 10.8 odečtena částka ve výši neuhrazených splátek úvěru, které byly splatné nejpozději ke dni vzniku pojistné události Pojistné plnění v případě pojištění invalidity z důvodu úrazu nebo nemoci doplnění ustanovení čl. 3, odst. 2 VPP Pojišťovny České spořitelny: a) Pojistné plnění v případě invalidity se rovná maximálně 12 splátkám úvěru od data uznání pojištěného invalidním 3. stupně. Při následném potvrzení trvání invalidity vyplatí pojistitel jednorázové pojistné plnění ve výši celého nesplaceného zůstatku úvěru, a to ve výši tohoto zůstatku k datu následného potvrzení trvání invalidity včetně dlužných úroků a úhrad a bez ohledu na jejich splatnost, maximálně však do výše úvěru sjednané v takové úvěrové smlouvě. b) Byla-li invalidita přiznána z důvodu úrazu při dopravní nehodě, poskytne pojistitel pojistné plnění kromě plnění uvedeného pod písm. a) tohoto článku navíc ve výši maximálně 12 splátek úvěru od data uznání pojištěného invalidním 3. stupně. Při následném potvrzení trvání invalidity kromě plnění uvedeného pod písm. a) tohoto článku navíc i jednorázové pojistné plnění za uznání invalidním 3. stupně. Plnění bude poskytnuto ve výši celého nesplaceného zůstatku úvěru, a to ve výši tohoto zůstatku k datu následného potvrzení trvání invalidity včetně dlužných úroků a úhrad a bez ohledu na jejich splatnost, maximálně však 1 mil. Kč.

14 c) V případě, že ke dni vzniku pojistné události je pojištěný v prodlení s příslušnými splátkami úvěru, bude od pojistného plnění určeného dle tohoto odstavce 10.9 odečtena částka ve výši neuhrazených splátek úvěru, které byly splatné nejpozději ke dni vzniku pojistné události. d) Pokud pojištěný uzavře po vzniku pojistné události jakýkoliv dodatek k úvěrové smlouvě, jímž se mění výše splátky úvěru, určí se výše měsíční splátky úvěru pro účely pojistného plnění z titulu této pojistné události bez ohledu na takový dodatek. e) Odchylně od ustanovení čl. 3, odst. 2 VPP Pojišťovny České spořitelny platí, že podmínkou výplaty pojistného plnění v případě pojištění invalidity je uznání pojištěného invalidním 3. stupně v průběhu trvání pojištění, nejdříve však po jednom roce od počátku pojištění. Splnění podmínky jednoho roku se nevyžaduje, pokud k uznání invalidity došlo výlučně v důsledku úrazu, k němuž došlo v době trvání pojištění Pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti pojištěného doplnění ustanovení čl. 3, odst. 3 VPP Pojišťovny České spořitelny: a) Výše pravidelného měsíčního opakovaného pojistného plnění se rovná splátkám úvěru, jejichž den splatnosti dle příslušné úvěrové smlouvy připadá na dobu trvání pracovní neschopnosti pojištěného, počínaje splátkou úvěru splatnou v pojistném období, ve kterém bude pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti. b) Pokud pojištěný uzavře po vzniku pojistné události jakýkoliv dodatek k úvěrové smlouvě, jímž se mění výše splátky úvěru, určí se výše měsíční splátky úvěru pro účely pojistného plnění z titulu této pojistné události bez ohledu na takový dodatek. c) Příslušné výplaty pojistného plnění odpovídají minimálním měsíčním úvěrovým splátkám dle příslušné úvěrové smlouvy, jejichž den splatnosti dle příslušné úvěrové smlouvy připadá na dobu trvání pracovní neschopnosti pojištěného, počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou v pojistném období, ve kterém bude pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti. Výše minimální měsíční splátky jako pojistného plnění se vypočítává z výše dlužné částky k datu zahájení pracovní neschopnosti pojištěného Pojistné plnění v případě ztráty zaměstnání doplnění ustanovení čl. 3, odst. 4 VPP Pojišťovny České spořitelny: a) Výše pravidelného měsíčního opakovaného pojistného plnění se rovná splátkám úvěru, jejichž den splatnosti dle příslušné úvěrové smlouvy připadá na dobu trvání nezaměstnanosti pojištěného, počínaje splátkou úvěru splatnou v pojistném období, ve kterém bude pojištěný 60. den nezaměstnaný. b) Pokud pojištěný uzavře po vzniku pojistné události jakýkoliv dodatek k úvěrové smlouvě, jímž se mění výše splátky úvěru, určí se výše měsíční splátky úvěru pro účely pojistného plnění z titulu této pojistné události bez ohledu na takový dodatek. c) V případě, že pojistitel vyplatil pojistné plnění z jedné či více pojistných událostí způsobených ztrátou zaměstnání v celkovém rozsahu 12 splátek úvěru, vznikne pojištěnému nárok na pojistné plnění z další pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání až po uplynutí 12 měsíců ode dne vyplacení 12. splátky úvěru pojistitelem jako pojistné plnění, a to v souladu s ustanovením VPP Pojišťovny České spořitelny. d) Za pojistnou událost se nepovažuje ztráta zaměstnání, která nastala v čekací době Pojistné plnění v případě hospitalizace pojištěného v důsledku nemoci nebo úrazu: a) Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku nemoci nebo úrazu, přičemž hospitalizace (pobyt v nemocnici) musí trvat nepřetržitě alespoň 3 kalendářní dny (mimo čekací dobu). b) Nárok na plnění z důvodu pojistné události z pojištění hospitalizace pojištěného v důsledku nemoci nebo úrazu vznikne, pokud hospitalizace trvá nepřetržitě alespoň 3 kalendářní dny, nastala-li hospitalizace mimo čekací dobu. Pojistné plnění ve formě denních dávek je

15 vypláceno za každý den pobytu pojištěného v nemocnici, od 4. dne hospitalizace po dobu maximálně 60 po sobě jdoucích dní. Výše denní dávky je 300 Kč. c) V případě jedné hospitalizace způsobené více úrazy nebo nemocemi se pro účely výplaty pojistného plnění započítává pouze celková doba hospitalizace (max. 60 po sobě jdoucích dní). d) Nastane-li u pojištěného nová hospitalizace pro stejnou příčinu jako původní hospitalizace, za níž již pojistitel plnil, a první den této nové hospitalizace nastane více než 60 kalendářních dní ode dne ukončení původní hospitalizace, za níž pojistitel již plnil, považuje se tato nová hospitalizace za novou pojistnou událost. Podmínkou je skutečnost, že po ukončení původní hospitalizace po dobu stanovené lhůty 60 dní nebyl pojištěný pod lékařským dohledem ani neužíval předepsané léky pro příčinu, pro kterou byl původně hospitalizován. Nastane-li u pojištěného nová hospitalizace pro stejnou příčinu jako původní hospitalizace, za níž již pojistitel plnil, a první den této nové hospitalizace nastane ve lhůtě 6 měsíců od ukončení původní hospitalizace a nejedná-li se o případ dle předchozího odstavce, považuje se tato nová hospitalizace za pokračování původní hospitalizace, tj. původní pojistné události. e) Pojistné plnění podle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit pojištěnému jako oprávněné osobě v souladu s jeho pokyny. f) Nemocnicí se rozumí státní, popř. soukromé zařízení s platnou registrací zabývající se péčí a ošetřováním nemocných a zraněných osob, disponující dostatečnými diagnostickými a terapeutickými zařízeními, nepřetržitou ošetřovatelskou službou a pracující dle všeobecně uznávaných poznatků vědy. g) Výplata pojistného plnění končí nejpozději se zánikem pojištění Výluky z pojistného plnění doplnění ustanovení čl. 12 VPP Pojišťovny České spořitelny Pojistitel není povinen plnit v případě pojištění hospitalizace za následujících okolností nebo v jejich důsledku: a) v případě pokračování a recidivy (opakování) nemocí; neplní za následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány nebo léčeny před sjednaným počátkem pojištění; b) degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky, včetně výhřezu meziobratlové ploténky a s tím souvisejících obtíží, a to i v případě, že vyvolávajícím momentem těchto obtíží byl úraz. Tato výluka se však nevztahuje na případy jasně prokázaného úrazového mechanismu, který byl prokázán odborným vyšetřením včetně doložitelného průkazu zobrazovacími vyšetřeními; c) léčebných pobytů v lázních, sanatoriích, rehabilitačních centrech, léčebnách, psychiatrických léčebnách nebo zařízeních, zařízeních pro léčbu alkoholismu, toxikomanie nebo závislostí, a to včetně následné pracovní neschopnosti, s výjimkou případů, kdy pojistitel s tím typem léčby vyjádřil předem písemně souhlas, a dále pobytů v zařízeních souvisejících s pečovatelskou službou, jakož i ve speciálních dětských zařízeních a v ústavech sociální péče; d) poruchy duševní a poruchy chování z důvodu nemoci MKN 10 (mezinárodní klasifikace nemocí) diagnózy F00 F99; e) zákroků a zásahů z lékařského hlediska ne nezbytných, které si pojištěný nechal provést na svém těle, jako např. zubní ošetření, chirurgie či ortopedie čelisti, kosmetické zákroky; f) v případě hospitalizace při porodu je pojistné plnění omezeno na 7 dní, v důsledku těhotenských komplikací v průběhu jednoho těhotenství na max. 28 dní Pojistitel není povinen poskytnout dvojnásobné plnění za pojistné události vzniklé v důsledku dopravní nehody v případech pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ invalidity za následujících okolností: a) úrazy osob dopravovaných na částech motorového vozidla, které nejsou určeny k dopravě osob (blatníky, kapota apod.); b) úrazy při účasti motorového vozidla na rychlostních závodech (včetně tréninků);

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. SSČS 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. se sídlem: Vinohradská 180/1632, Praha

Více

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku č. 1, 2 a 3) znění platné od 2. 5. 2013 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

Dodatek č. 3 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. SSČS 1/2012 (dále také dodatek )

Dodatek č. 3 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. SSČS 1/2012 (dále také dodatek ) Dodatek č. 3 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. SSČS 1/2012 (dále také dodatek ) uzavřený mezi níže uvedenými společnostmi: obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. zastoupena: Ing. Jiřím

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Úvěr autocredit Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace 1 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o úvěru si můžete pro případ nepříznivé

Více

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 GEH 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 Smlouvu uzavírají

Více

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(POJISTKA) Č. UCBHJP 1/2011 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 31. 5. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFPL 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění schopnosti splácet pomůže Vám i Vašim blízkým tuto nepříjemnou

Více

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. dále jen pojistník se sídlem Nádražní

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 A DODATKU č. 2 ZE DNE 29. 3. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBHJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 NEX 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 Smlouvu

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

Pojištění schopnosti splácet. Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet. Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění schopnosti splácet pomůže Vám

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010 GE Money Bank, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 Michle, IČ 25672720, DIČ CZ699001157,

Více

Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu uzavírají společnosti:

Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu uzavírají společnosti: Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne 28. 2. 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2009 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán v obchodním rejstříku

Více

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CP 1/2006 (dále jen smlouva ) uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CAR 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. dále jen pojistník se sídlem Letenská 2, 118 00 Praha 1

Více

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331 1 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 25080954 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4327 zastoupená Tomášem

Více

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4 - Nusle,

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CINT 1/2009 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park

Více

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBK 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1 Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. CA 1/2004

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. CA 1/2004 I RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. CA 1/2004 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s., dále jen pojistník se sídlem Letenská 2, 118 00 Praha 1 IČ 25 08 56 89 DIČ CZ 25 08 56 89 zapsán v obchodním

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace

HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace Soubor pojištění A (pro fyzické osoby, i podnikatele) dlouhodobá nemoc plná invalidita

Více

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 SBH 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti:

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle IČ 25672720 DIČ CZ25672720

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Pojištění. schopnosti splácet Hypoteční úvěr

Pojištění. schopnosti splácet Hypoteční úvěr Pojištění schopnosti splácet Hypoteční úvěr Úvod Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen Smlouva ) pro pojištění DEFEND GAP v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 2

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen Smlouva ) pro pojištění DEFEND GAP v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 2 Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: 1700314 Acasta European Insurance Company Limited, 5/5 Crutchett s Ramp, X11 1AA, Gibraltar (dále jen pojistitel ) zastoupená společností: DEFEND INSURANCE

Více

Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013. Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013

Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013. Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj ustanovení této smlouvy, Všeobecné pojistné podmínky pro

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy UNIQA pojišťovna, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2012 se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 zastoupená: Ing. Martinem Žáčkem, předsedou

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dále jen pojistník se sídlem: bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office,

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA POJISTNÁ SMLOUVA Č. SBS 1/2018 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy:

Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: 1200531 Lloyd s Syndicate 5820 of the Society of Lloyd's on behalf of the Association of Underwriters known as Lloyd's s výkonným agentem AmTrust Syndicates

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti:

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle IČ 25672720 DIČ CZ25672720

Více

Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů

Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů Kreditní karty Veškeré informace o Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů ke kreditní kartě obdržíte na Zákaznické lince GE Money Multiservis nebo

Více

POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB

POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB Pojisteni pravidelnych plateb-dl-cc_39g_03_10_09.indd 1 Pojisteni pravidelnych plateb-dl-cc_39g_03_10_09.indd 2 OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIBP 1/2008 3 Všeobecné

Více

MBH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010

MBH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010 MBH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. MBH 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Pojištění schopnosti splácet Expres půjčka / Konsolidace půjček POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných situacích

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

CIBP 1/2008 POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB

CIBP 1/2008 POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB CIBP 1/2008 POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIBP 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank Europe plc dále jen pojistník společnost založená a existující podle irského

Více

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. mbh 1 / 2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

Pojištění vyčerpané částky k revolvingovému úvěru Peníze na klik České spořitelny

Pojištění vyčerpané částky k revolvingovému úvěru Peníze na klik České spořitelny Pojištění vyčerpané částky k revolvingovému úvěru Peníze na klik České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění? V případě nepříznivých životních situací, za Vás splatíme celý zůstatek Vašeho čerpaného

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070457717 Smluvní strany, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Pojištění. schopnosti

Pojištění. schopnosti Pojištění schopnosti splácet EXTRA Úvod Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných

Více

DODATEK č. 4. k rámcové pojistné smlouvě č (dále jen dodatek č. 4 )

DODATEK č. 4. k rámcové pojistné smlouvě č (dále jen dodatek č. 4 ) DODATEK č. 4 k rámcové pojistné smlouvě č. 740 000 0003 (dále jen dodatek č. 4 ) Smluvní strany: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných situacích

Více

Pojištění pravidelných plateb k Osobnímu účtu, Osobnímu účtu II a Osobnímu kontu České spořitelny

Pojištění pravidelných plateb k Osobnímu účtu, Osobnímu účtu II a Osobnímu kontu České spořitelny Pojištění pravidelných plateb k Osobnímu účtu, Osobnímu účtu II a Osobnímu kontu České spořitelny Úvod Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci hradit své pravidelné měsíční výdaje

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě pro případ nenadálých nepříznivých situací, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Pojistná smlouva č. 19100963/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group sídlo centrály: nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice IČ: 47452820 DIČ: CZ47452820 DIČ DPH CZ699000955, člen skupiny zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Informační dokument o pojistném produktu Produkt: Pojištění schopnosti splácet Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika spotřebitelský úvěr - RPS 1080500085 Informace

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (NOVACI) uzavřená podle ustanovení 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( Dohoda č.j.

DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (NOVACI) uzavřená podle ustanovení 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( Dohoda č.j. DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (NOVACI) uzavřená podle ustanovení 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( Dohoda č.j. 62018 ) (I.) STRANY DOHODY (1) Ing. Petr Wasserbauer datum

Více

č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014

č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014 č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBSJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

Pojistná smlouva číslo

Pojistná smlouva číslo Pojistná smlouva číslo 5101348058 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČO: 47 11 66 17 DIČ pro DPH: CZ699000955 DIČ pro ostatní

Více

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka CIH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIH 1/2010 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIH 1/2010 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU Úvod Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací, jako je ztráta zaměstnání nebo pracovní

Více

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky.

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být

Více

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Pojištění pravidelných plateb k Osobnímu účtu, Osobnímu účtu II a Osobnímu kontu

Pojištění pravidelných plateb k Osobnímu účtu, Osobnímu účtu II a Osobnímu kontu Pojištění pravidelných plateb k Osobnímu účtu, Osobnímu účtu II a Osobnímu kontu Úvod Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci hradit své pravidelné měsíční výdaje za energie a služby

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro skupinové pojištění SKUP 2 ze dne 1. října 2015

Všeobecné pojistné podmínky pro skupinové pojištění SKUP 2 ze dne 1. října 2015 pro skupinové pojištění SKUP 2 ze dne 1. října 2015 www.koop.cz 1 Pojištění se řídí rámcovou pojistnou smlouvou (dále jen smlouva ) a těmito všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen pojistnými podmínkami

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro skupinové pojištění SKUP 2

Všeobecné pojistné podmínky pro skupinové pojištění SKUP 2 Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Všeobecné

Více

Pojistná smlouva o pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů

Pojistná smlouva o pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů Pojistná smlouva o pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

SBS 1/2014. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 (ve znění dodatku č. 1) - znění platné od 10. 4. 2014 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 (ve znění dodatku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem: Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 IČO: 272 32 433, DIČ: CZ27232433 zapsána: v obchodním rejstříku

Více

PŘÍLOHA. Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007

PŘÍLOHA. Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007 Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. OC 1/2009 ze dne 19. 3. 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 6. 2009 Sepsaná níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi společnostmi: GE Money Multiservis, a. s. dále

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ SJEDNANÉM SMLOUVOU č /2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr s jednorázovým pojistným

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ SJEDNANÉM SMLOUVOU č /2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr s jednorázovým pojistným INFORMACE O POJIŠTĚNÍ SJEDNANÉM SMLOUVOU č. 19100964/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr s jednorázovým pojistným Tyto informace mají charakter předsmluvních informací ve smyslu

Více