DATUM AUTOR NÁZEV KLÍČOVÁ SLOVA. 05/1 TORMOVÁ, I. Ergoterapeutické metody jako součást výchovně vzdělávacího procesu ve speciálních školách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATUM AUTOR NÁZEV KLÍČOVÁ SLOVA. 05/1 TORMOVÁ, I. Ergoterapeutické metody jako součást výchovně vzdělávacího procesu ve speciálních školách"

Transkript

1 SEZNAM ZÁVĚREČNÝCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ CŠM leden 2005 květen 2007 Závěrečné práce jsou přístupné k prezenčnímu studiu v Knihovně výzkumných a vzdělávacích pracovišť PedF UK, Hloubětínská 26, Praha 9. DATUM AUTOR NÁZEV KLÍČOVÁ SLOVA 2005 leden 05/1 FANTURA, J. Kultura a klima komunitní školy klima školy multikulturní výchova - Romové 05/1 LELIGDONOVÁ, J. Kam do školy v přírodě? Koncepce rozvoje školy v přírodě 05/1 ĽUPTOVSKÝ, J. Příprava a zajištění vzniku fiktivní soukromé střední školy škola v přírodě - marketing koncepce a strategie rozvoje školy soukromé školství jezdecká škola 05/1 MÁGR, J. Dlouhodobý program rozvoje školy koncepce a strategie rozvoje školy plánování ve škole sekundární školství lyceum - zřízení VOŠ 05/1 MATĚJŮ, K. Strategie rozvoje OU a PrŠ Černovice a uplatnění absolventů OU a PrŠ na trhu práce 05/1 PELC, M. Koncepce základního vzdělávání ve vztahu ke středním školám v Mariánských Lázních 05/1 SCHNEIDER, P. Možnosti a organizační struktura dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kraji koncepce a strategie rozvoje školy speciální školství trh práce SWOT analýza státní správa ve školství integrace škol regionální školství sebeevaluace kocepce a strategie rozvoje školy další vzdělávání pedagogických pracovníků - evaluace

2 05/1 TORMOVÁ, I. Ergoterapeutické metody jako součást výchovně vzdělávacího procesu ve speciálních školách speciální školství integrace zdravotně postižených žáků volnočasové aktivity 05/1 ZEMÁNKOVÁ, J. Školská integrace v Pardubicích (Z pohledu vedoucí odboru školství Magistrátu města Pardubic) 2005 květen integrace zdravotně postižených žáků speciální školství 05/5 BAYER, J. Základní umělecká škola jako centrum kulturního života v obci 05/5 BEDNÁŘ, K. Hodnocení pedagogických pracovníků v podmínkách střední školy, především gymnaziálního vzdělávání umělecké školství - vztah škola a veřejnost personální management - hodnocení pracovníků - motivace - evaluace 05/5 BRANICKÁ, J. Porovnání dílčích aspektů fundraisingu na státních školách v ČR a SRN ekonomika a financování školy - fundraising - sponzoring - vztah škola a veřejnost - vztah škola a rodiče 05/5 CÍCHOVÁ, V. Školní vzdělávací program z pohledu praxe kurikulum - školní vzdělávací program - předškolní vzdělávání 05/5 DAŇHELKOVÁ, L. Možnosti managementu školy pro ovlivnění klimatu prostřednictvím školních řádů klima školy - školní řád - školní kázeň 05/5 DRBOVÁ, R. Účinnost a efektivita public relations střední školy vztah škola a veřejnost - public relations 05/5 DVOŘÁK, F. Ředitel jako nositel inovace při přeměně školy s regionální centrum vzdělávání inovace ve škole - celoživotní vzdělávání - ředitel školy - koncepce a strategie rozvoje školy - SWOT analýza

3 05/5 DVOŘÁKOVÁ, J. Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy personální management -hospitace - evaluace 05/5 FEIGLOVÁ, M. Vliv řízení změny na klima školy v rámci optimalizace 05/5 GREGOROVÁ, K. Podpora nekvalifikovaných vyučujících anglického jazyka : Analýza současného stavu personálního zabezpečení výuky anglického jazyka na základních školách v regionu Kladno 05/5 HRADSKÁ, E. Demotivátory a možnosti minimalizace jejich negativních vlivů v současné škole : (pokus o analýzu demotivace na vzorku pražských škol) optimalizace sítě škol - klima školy - řízení změny - styl a pojetí řízení personální řízení - výuka cizích jazyků - nekvalifikovaný učitel - hospitace - další vzdělávání pedagogických pracovníků personální řízení - motivace 05/5 HUČÍK, P. Hodnocení práce ředitele a učitele základní školy personální management - evaluace - autoevaluace - umělecké školství - ředitel školy - učitel 05/5 CHROBOKOVÁ, D. Osobnost vedoucího pracovníka a jeho role v týmu personální management - leadership - týmová práce - řídící pracovníci ve školství - Belbinův test 05/5 JANDOVÁ, I. Delegování pracovních úkolů a povinností jako součást manažerských dovedností a úspěšného vedení lidí 05/5 JANIŠOVÁ, V. Význam hospitace v praxi ředitele ZUŠ hospitace personální management - delegování pracovních úkolů - leadership 05/5 JIŘIČKA, M. Hospitační činnost ředitele školy hospitace 05/5 KASANOVÁ, J. Problematika organizace talentových zkoušek v ZUŠ na hudební obor 05/5 KOCÁBOVÁ, J. Lidské zdroje - nejvýznamnější článek úspěchu školy umělecké školství - talentová zkouška personální management - styly a pojetí řízení - týmová práce - komunikace - konflikt

4 05/5 KOLAFA, T. Podíl webových stran na propagaci a kultuře školy vztah škola a rodiče -kultura školy - public relations - webové stránky školy - umělecké školství 05/5 KOMÁRKOVÁ, J. Jak vést, motivovat a kontrolovat začínajícího pedagoga hudebního oboru na základní umělecké škole personální management - začínající učitel - motivace - evaluace 05/5 KOPECKÁ, I. Porady na velkých mateřských školách personální management - porada - týmová práce - styly a pojetí řízení 05/5 KOŘÍNKOVÁ, J. Rámcový vzdělávací program a tvorba ŠVP z pohledu ředitele základní školy 05/5 KRUPKA, I. Ohrožení učitele žáky : Tvorba klimatu školy jako faktoru minimalizace ohrožení učitele žáky kurikulum - rámcový vzdělávací program - školní vzdělávací program klima školy - násilí ve škole 05/5 KŘESŤANOVÁ, D. Multikulturní výchova v předškolním vzdělávání multikulturní vzdělávání - předškolní vzdělávání - péče o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 05/5 MOTLÍK, P. Další vzdělávání pedagogů hudebních oborů základních a středních uměleckých škol 05/5 PAPEŽOVÁ, J. Škola v ohrožení : Koncepce krizového managementu školy z hlediska nejčastějších rizik umělecké školství - další vzdělávání pedagogických pracovníků krizový management 05/5 PECHOVÁ, B. Marketingové komunikace školy : propagace školy - prezentace v regionu (+ nevázané přílohy) 05/5 ROLLOVÁ, A. Hodnotící pohovory a jejich využití ve školském personálním managementu vztah škola a veřejnost - public relations - ekonomika a financování školy - marketing školy - personální management - hodnocení zaměstnanců - evaluace - hodnotící pohovor 05/5 STANICKÁ, Z. Rozvoj osobnosti v procesu změn personální management - leadership - styl a pojetí řízení - management změny - další vzdělávání pedagogických pracovníků

5 05/5 STÁREK, J. Leadership a jeho aplikace v ZUŠ personální management - leadership - styl a pojetí řízení - 05/5 SUKOVÁ PELANTOVÁ, H. Vytváření žádoucí image ve střediscích pro volný čas středisko volného času - firemní kultura - image - volný čas mládeže 05/5 SVOBODOVÁ, I. Řízení multikulturní školy multikulturní výchova - klima školy 05/5 ŠTEFKOVÁ, I. Strategie budování komunitní školy koncepce a strategie rozvoje školy - vztah škola a veřejnost - vztah škola a rodiče - SWOT analýza - vztah škola a zřizovatel - komunitní škola 05/5 UHER, J. Význam public relations pro image a úspěšnost školy 05/5 VANÍK, C. Využití marketingových metod při tvorbě marketingového plánu školy a možnosti spolupráce školy a firem při případné změně učebních plánů vztah škola a veřejnost - public relations - image školy - marketing školy - SWOT analýza - vztah škola a veřejnost - trh práce 05/5 VAŠINOVÁ, R. Učební plán ve školním vzdělávacím programu kurikulum - školní vzdělávací program - učební plán 05/5 VŠETEČKOVÁ, H. Zhodnocení pozitivních prvků jako výsledků optimalizace školy 2005 září 05/9 BRANČÍKOVÁ, M. Využití marketingové strategie při realizaci projektu škol optimalizace sítě škol - management změny - trh práce - koncepce a strategie rozvoje školy koncepce strategie a rozvoje školy - marketing školy - projekt školy - - SWOT analýza

6 05/9 BŘEHOVSKÁ, B. Předpřípravná hudební výchova na ZUŠ pro děti ve věku tří až pěti let umělecké školství - management změny - vztah škola a veřejnost 05/9 CIGÁNIK, J. Soutěže žáků učilišť v odborných dovednostech odborné školství - soutěž v odborných dovednostech - public relations 05/9 HAMERNÍKOVÁ, D. Aktuální otázky managementu v procesu slučování středních škol v kraji Vysočina optimalizace sítě škol - regionální školství - management změny - kultura školy - SŠ 05/9 HELLEROVÁ, J. Public relations v oblasti řízení ředitele ZUŠ public relations - vztah škola a rodiče - umělecké školství 05/9 JAKEŠOVÁ, R. Marketingové komunikace v předškolním zařízení : Public Relations jako prostředek vytváření image školy 05/9 JERIE, F. Pojetí marketingových funkcí v neziskové organizaci ZUŠ public relations - marketing školy - MŠ marketing školy - evaluace - kultura školy - umělecké školství 05/9 JIRÁSKOVÁ, M. Týmová práce nejvyšší motivační činitel personální management - týmová práce 05/9 JIROUŠEK, M. Zkvalitnění řízení střední školy prostřednictvím delegování některých kompetencí ředitele školy 05/9 MANDELÍK, V. Vliv identity školy, kultury školy, etiky managementu na řízení školy 05/9 MAREČKOVÁ, J. Kultura základních škol pro žáky se zdravotním postižením ve Středočeském kraji personální management - delegování kompetencí - ředitel školy image školy - kultura školy - etika školy kultura školy 05/9 MIHULOVÁ, R. Pracovní náplň ředitele malé školy ředitel školy - pracovní náplň ředitele školy - málotřídní škola

7 05/9 PANČÍKOVÁ, DAGMAR Možnosti inovačních změn a řízení jejich aplikace na střední škole 05/9 PIŇKOVÁ, H. Autoevaluace a sebehodnocení managementu sloučeného subjektu mateřských škol 05/9 SKLENÁŘOVÁ, V. Postavení malé základní školy v podmínkách přesunu kompetencí ze státu na obce 05/9 SNÍŽKOVÁ, Š. Anketa jako jeden z prostředků autoevaluace České školní inspekce 05/9 SVOBODA, F. Výroční zpráva o činnosti školy jako zdroj strategického plánování inovace ve škole - management změny - projekt školy - organizace a řízení ped. procesu - SŠ optimalizace sítě škol - autoevaluace - model CAF - MŠ státní správa a samospráva ve školství - vztah škola a zřizovatel - ZŠ ČŠI - autoevaluace - firemní kultura koncepce a strategie rozvoje školy - evaluace - autoevaluace - výroční zpráva školy 05/9 ŠRETROVÁ, M. Role ředitelky při integraci dětí do mateřských škol integrace zdravotně postižených žáků - vztah škola a rodiče - ředitel školy 05/9 ŠRŮTKOVÁ, S. Komunikace úspěšných ředitelů ředitel školy - komunikační dovednosti 05/9 ŠVARC, J. Motivace, stimulace a odměňování žáků a učitelů základních uměleckých škol 05/9 TOMANOVÁ, L. Doplňková činnost a její využití v mateřských školách (Ve vztahu k městské části Praha 4) 05/9 VLKOVÁ, J. Formy vedení a evidence hodnocení pracovníků školy 2006 leden umělecké školství - motivace žáků - evaluace doplňková činnost školy - ekonomika a financování školy - legislativa ve školství - MŠ personální management - hodnocení pracovníků - motivace - hospitace

8 06/1 ADAMOVÁ, J. Diagnostika zvládání manažerských kompetencí ředitelek mateřských škol okresu Plzeň - jih Řídící pracovníci ve školství - manažerské kompetence - MŠ 06/1 FOLDA, J. Řízení změny na příkladu implementace RVP GV management změny - motivace - evaluace změny - RVP - GY 06/1 HOFMAN, P. Propagace školy, prezentace v regionu vztah škola a veřejnost - public relations - marketing školy - umělecké školství - ZUŠ 06/1 JINDRA, V. Mezioborová spolupráce na ZUŠ a její řízení umělecké školství - ZUŠ - mezioborová spolupráce - řízení školy 06/1 KILIAN, K. Public relations a image základní školy vztah škola a veřejnost - public relations - image školy - ZŠ 06/1 KRÁLOVÁ, J. Týmová spolupráce na mateřských školách. Pokus o porovnání úrovně v praxi mateřských škol 06/1 LAFATOVÁ, H. Styly řízení v podmínkách současné školy. (Pokus o analýzu na vzorku českobudějovických škol) 06/1 PIKHART, M. Problematika normativního financování základního uměleckého školství 06/1 ŘÍČAŘOVÁ, M. Podpora zájmu rodičů o výchovně vzdělávací činnost v mateřské škole týmová práce - MŠ personální management - styl a pojetí řízení - delegování - motivace financování ve školství * umělecké školství - ZUŠ předškolní vzdělávání - vztah škola a rodiče - MŠ 06/1 SNÍŽKOVÁ, D. Styly vedení školy z genderového hlediska styl a pojetí řízení - řídící pracovníci ve školství - genderové role 06/1 SVOBODOVÁ, J. Odborná kvalifikace pedagogických pracovnic mateřských škol. Analýza současného stavu ve Středočeském kraji). pedagogičtí pracovníci (kvalifikace - vzdělávání - další vzdělávání) - MŠ

9 06/1 ŠVARCOVÁ, H. Komunikační systémy v řídící práci ředitelky MŠ s odloučenými pracovišti řídící pracovníci ve školství - MŠ - personální řízení - komunikace 2006 květen 06/5 BAREŠ, M. Projekty využívající finanční prostředky EU v podmínkách škol. Možnosti, příprava a řízení projektů 06/5 BECHYŇOVÁ, E. Řízení a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců v řídící práci ředitele školy 06/5 BENEŠOVÁ, I. Informační a poradenský systém ve školství. Kariérové poradenství na středních školách 06/5 BRADOVÁ, J. Kooperativní učení a jeho uplatňování v základních školách 06/5 BRÁZDILOVÁ, S. Význam ředitele školy při řešení integračních problémů dětí 06/5 BROŽ, R. Řízení mateřské školy v právním postavení příspěvkové organizace. (Zhodnocení dvouleté praxe v Libereckém kraji) ekonomika a financování školy * programy EU pro školství bezpečnost a ochrana zdraví při práci poradenství * profesní poradenství kooperativní učení * ZŠ integrace zdravotně postižených žáků * předškolní vzdělávání předškolní vzdělávání * MŠ - řízení * příspěvková organizace * ředitel 06/5 ČERMÁKOVÁ, J. Otazníky kolem školního stravování školní stravování - ČR * školní stravování v zahraničí 06/5 FRIEDRICHOVÁ, E. Řízení lidských zdrojů ve školství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci personální management * BOZP 06/5 GABRIELOVÁ, Š. Osobní rozvoj pracovníků v mateřských školách personální řízení - leadership * ředitel * DVPP * motivace * delegování * MŠ

10 06/5 HÁCHOVÁ, J. Personální řízení ve školách a školských zařízeních personální řízení * ZŠ 06/5 HAVLÍČKOVÁ, J. Ustavení a činnost školských rad na základních školách podle zákona č.561/2004 Sb. 06/5 HOVANČÍKOVÁ, V. Manažerská praxe v ziskových organizacích nová součást studia školského managementu 06/5 HUDEC, R. Možnosti managementu školy při klesajícím zájmu o učňovské obory v Ústeckém kraji školská rada * vztah škola - zřizovatel * ZŠ vzdělávání řídících pracovníků ve školství * manažerská praxe * zisková organizace * nezisková organizace odborné školství * učňovské školství - vývoj * výběr školy * volba povolání 06/5 JONÁŠOVÁ, L. Marketing středních škol marketing školy * trh práce * SŠ 06/5 KARASOVÁ, M. Klima školy význam v řídící práci ředitele klima školy * komunikace * motivace 06/5 KAVANOVÁ, M. Vývoj a význam managementu a jeho využití ve financování škol 06/5 KILIESOVÁ, M. Evaluace v oblasti personálních podmínek.- vyhodnocení a porovnání úrovně kvality a efektivity personálního managementu na středních školách 06/5 KOPECKÝ, J. Hodnocení pracovního výkonu učitele střední školy (tvorba, metody, kritéria) 06/5 KOUTOVÁ, J. Řízení střední školy z pohledu zaměstnance státní správy management školy * ekonomika a financování ve školství personální management * evaluace * indikátory kvality * gymnázium personální management - hodnocení * učitel * metoda BARS * SŠ řízení školy * plánování ve škole * kontrola * evaluace * SŠ 06/5 KROFTOVÁ, A. Využití ICT managementem školy ICT * počítačová podpora řízení školy * ZŠ

11 06/5 KUČEROVÁ, J. Kultura školy kultura školy * řídící pracovník ve školství - osobnost, vzdělávání 06/5 KULIČKOVÁ, D. Přípravná fáze tvorby školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 06/5 LÉBLOVÁ, I. Kontrolní proces ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT a územními samosprávnými celky se zaměřením na finanční kontrolu 06/5 LOUČKOVÁ, M. Strukturální fondy EU (využívání jejich pomoci ve školství 06/5 MARHOLDOVÁ, L. Srovnání marketingu ve výrobním závodě a školském zařízení kurikulum * ŠVP * řízení změny finanční kontrola * interní audit * ekonomika a financování školy * ředitel školy ekonomika a financování ve školství * strukturální fondy EU marketing podnikový * marketing školy * odborné školství 06/5 MAZÁNKOVÁ, J. Hospitační činnost v procesu řízení ZUŠ umělecké školství * ZUŠ * hospitace 06/5 ORTHOBEROVÁ, M. Rozvoj lidských zdrojů personální management * motivace * hodnocení * SWOT analýza * odměňování 06/5 OŠKROBANÁ, I. Vliv sloučení základních a mateřských škol na pracovní podmínky pedagogů a vzájemný vztah manažerů a pedagogů při naplňování společných cílů školy 06/5 PÁCALOVÁ, M. Vliv rodičů žáků na rozhodování managementu školy 06/5 PETŘÍČKOVÁ, H. Vliv a využití internetu ke komunikaci a prezentaci v mateřské škole optimalizace sítě škol * slučování škol * personální management - leadership * ředitel školy vztah škola - rodiče * komunikace * marketing školy * projekt Kalibro ICT * internet * webové stránky školy * komunikace * MŠ 06/5 PRŮCHOVÁ, M. Kritická místa v činnosti mateřských škol předškolní vzdělávání * hodnocení činnosti MŠ

12 06/5 SALVETOVÁ, M. Management vzdělávání kontrolních pracovníků v České školní inspekci 06/5 SOCHOR, J. Soutěže základních uměleckých škol vyhlašované MŠMT 06/5 STROSSEROVÁ, A. ČŠI * další vzdělávání kontrolních pracovníků * celoživotní vzdělávání umělecké školství * ZUŠ * soutěž Role vedoucí školní jídelny v managementu školy školní stravování * vedoucí školní jídelny * personální management 06/5 ŠÍROVÁ, E. Dalším vzděláváním pedagogů ke změně jejich chování a pracovního prostředí. Vzájemná komunikace, spolupráce další vzdělávání pedagogických pracovníků * týmová práce * komunikace * učitel * vztah škola - rodiče * řízení změny 06/5 ŠLÉGL, J. Hodnocení práce zaměstnanců školy personální management - hodnocení * SŠ 06/5 TENKLOVÁ, J. Návrhy řešení vybraných problémů málotřídních škol málotřídní škola * kultura školy * vztah škola - veřejnost * vztah škola - zřizovatel 06/5 VALOVÁ, B. Evaluace v základních uměleckých školách (hodnocení, autoevaluace) 06/5 VAŇKOVÁ, J. Motivace jako prostředek zefektivnění pedagogické práce 06/5 VEJDOVSKÁ, H. Zvyšování profesionality řídících pedagogických pracovníků v České republice evaluace * autoevaluace * ZUŠ personální management * motivace řídící pracovníci ve školství - vzdělávání * další vzdělávání pedagogických pracovníků 06/5 VINTEROVÁ, D. Dlouhodobý program rozvoje školy koncepce a strategie rozvoje školy * program dlouhodobého rozvoje školy * trh práce * odborné školství 06/5 VOLDŘICH, M. Využití některých autoevaluačních nástrojů základními školami autoevaluace * ZŠ

13 06/5 WEBEROVÁ, V. Proces slučování právních subjektů a jeho dopad do rozpočtu škol územně samosprávného celku 06/5 ZELENDOVÁ, E. Experiment vytváření synergie týmu s akcentem na management stresu 2006 září optimalizace sítě škol * slučování škol * ekonomika a financování školy personální management * stres * týmová práce 06/9 BEDNÁŘOVÁ, Z. Outsourcing ve školství outsourcing * personální management 06/9 BOUBELÍKOVÁ, I. Analýza časového spektra v organizaci práce ředitelů mateřských škol time management * ředitel * MŠ 06/9 BRETHOVÁ, J. Hodnocení pracovníků v mateřských školách personální management * hodnocení pracovníků * MŠ 06/9 DŘÍMAL, R. Informační systémy pro správu agend školy ICT * počítačová podpora řízení ve školství * SWOT analýza 06/9 FULÍNOVÁ, E. Stres a duševní hygiena. Vyrovnávání pracovníků ve školství s nepřiměřenou zátěží 06/9 HAVLÍČKOVÁ, D. Vliv sociální sítě na výskyt syndromu vyhoření v učitelské profesi pedagogický pracovník * stres * syndrom vyhoření * pedagogický pracovník * stres * syndrom vyhoření 06/9 CHALUPNÍK, M. Tvorba a zavádění ŠVP do praxe kurikulární reforma * školní vzdělávací program * ZŠ 06/9 CHALUPOVÁ, J. Efektivní komunikace při vedení pracovních týmů personální management * komunikace 06/9 JINDRA, Z. Propagace školy prezentace v regionu marketing školy * public relations * ZUŠ

14 06/9 JIŘÍK, R. Zařazení mateřských škol do Státní informační politiky o vzdělávání 06/9 KOZÁK, V. Public relations SŠ a jejich vliv na rozhodování žáků ZŠ při volbě SŠ a oboru studia ICT * SIPVZ * předškolní vzdělávání * MŠ public relations * výběr školy * vztah škola a veřejnost 06/9 KRČILOVÁ, D. Vedení malého kolektivu styl a pojetí řízení * ředitel školy 06/9 KŘÍŽKOVÁ, I. Sponzoring a možnosti využití dalších zdrojů financování škol 06/9 KULÍK, P. Vývoj klíčových manažerských dovedností ředitele základní školy pro mentálně postižené žáky v posledních deseti letech 06/9 LUŇÁKOVÁ, D. Finanční kontrola v systému řízení příspěvkové organizace 06/9 MACHÁČKOVÁ, I. Analýza financování VŠ v ČR 06/9 MIKYNOVÁ, Z. Marketing a škola. Využití marketingu při řízení mateřské školy 06/9 PLATILOVÁ, M. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v nových legislativních podmínkách 06/9 RYCHLÍKOVÁ, D. Schopnost řešit konflikty klíčová dovednost úspěšného manažera 06/9 SCHÜCK, Z. Public relations ve školství (využití ve školách a školských zařízeních) ekonomika a financování školy * fundraising * sponzoring * grant * projekt * doplňková činnost školy ředitel školy - kompetence * plánování * organizace * styl a pojetí řízení * kontrola ekonomika a financování školy * finanční kontrola terciární vzdělávání * ekonomika a financování ve školy ve školství * VŠ marketing školy * MŠ integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami * speciální školství * legislativa ve školství * školství v EU personální management * konflikt vztah škola a veřejnost * public relations

15 06/9 SLÁDKOVÁ, M. Využití mezinárodní spolupráce v práci mateřské školy 06/9 SLÍPKOVÁ, A. Hospitace nástroj řízení kvality pracovního výkonu pedagogických pracovníků MŠ programy EU pro školství * předškolní vzdělávání v EU * ekonomika a financování ve školství * SWOT analýza předškolní vzdělávání * kvalita práce * hospitace * hodnocení pedagogických pracovníků * MŠ 06/9 SOUKUPOVÁ, B. Řízení mateřské školy řízení * styl a pojetí řízení * MŠ 06/9 ŠIMONOVÁ, M. Komunikace jako prostředek motivace personální management * komunikace * motivace 06/9 TUČKOVÁ, P. Manažerka nová role ředitelky mateřské školy ředitel školy - role * plánování * kontrola * MŠ 2007 leden 07/1 BROŽOVÁ, V. Problematika slučování škol se zaměřením na slučování mateřských škol 07/1 DANDOVÁ, Z. Význam efektivního řízení lidských zdrojů pro kvalitu školy 07/1 DVOŘÁKOVÁ, E. Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku a ekonomiku ve srovnání se školami jiných provozovatelů 07/1 HALLY, M. Organizace a řízení environmentální výchovy na gymnáziích 07/1 KOUBOVÁ, D. Autoevaluace školy (Zkušenosti škol se zaváděním autoevaluace v regionech Českobudějovicko a Českokrumlovsko) optimalizace sítě škol * slučování škol * řízení změny * MŠ personální management * řízení lidských zdrojů církevní škola * veřejná škola * zřizovatel * personální management * ekonomika a financování škol organizace a řízení pedagogického procesu * environmentální výchova * Centrum ekologického vzdělávání a výchovy UK PedF * GY evaluace * autoevaluace

16 07/1 LEHKÝ, P. Vliv ředitele na klima školy klima školy * řídící pracovníci ve školství * dotazník OCDQ-RS 07/1 LOSENICKÁ, D. Kooperace a soutěživost (Co převládá v pedagogických sborech?) 07/1 MÁTLOVÁ, B. EVALUACE proces k ověřování a zlepšování kvality řízení mateřské školy 07/1 MICHŇOVÁ, M. Pozitivní koučování týmu mateřské školy s ohledem na pohyb legislativních změn 07/1 NOVOTNÁ, I. Inovace řízení pedagogického procesu na SpMŠ v Berouně 07/1 SLUKOVÁ, S. Využití internetu pro činnost, rozvoj a řízení mateřské školy 07/1 SPURNÁ, H. Sebehodnocení školy Funkce, role a kompetence vedení školy při tvorbě evaluačních nástrojů učitel * spolupráce * řídící pracovníci ve školství * klima školy evaluace * autoevaluace * styl a pojetí řízení * SWOT analýza styl a pojetí řízení * koučování * řídící pracovníci ve školství * MŠ organizace a řízení pedagogického procesu * řízení změny * inovace ve škole * speciální školství informatika * počítačová podpora řízení ve školství * internet * MŠ evaluace * autoevaluace * řídící pracovníci ve školství * MŠ * ZŠ 07/1 ŠIMÁNKOVÁ, J. Hodnocení pracovníků střediska volného času personální management * hodnocení pracovníků * pedagog volného času * středisko volného času 07/1 ŠKUBALOVÁ, D. Hodnocení ředitele základní školy z pohledu zřizovatele ředitel ZŠ - hodnocení * zřizovatel 07/1 ŠTARHOVÁ, M. Řízení inovací výchovně vzdělávacího procesu ve středních zdravotnických školách se zaměřením na vyučovací metody organizace a řízení pedagogického procesu * inovace ve vzdělávání * výukové metody * odborné školství 07/1 TOMANOVÁ, S. Řízení mateřské školy řízení MŠ * řídící pracovníci ve školství

17 07/1 VÉVODA B. Zahraniční exkurze v systému řízení gymnázia zahraniční exkurze - příprava, realizace * školní vzdělávací program * plánování ve škole 2007 květen 07/5 ANSCHLAGOVÁ, D. Kompetence ředitelky mateřské školy řídící pracovníci ve školství - kompetence - manažerské dovednosti * řízení školy * MŠ 07/5 AVRATOVÁ, H. Analýza rozdělování finančních prostředků státního rozpočtu ve školství z hlediska právních předpisů 07/5 BŘEZINA, M. Management a jeho povinnosti při pořádání lyžařských výchovně vzdělávacích zájezdů ekonomika a financování školství * lyžařský výcvik * BOZP 07/5 BUČKOVÁ, J. Hospitace v managementu mateřské školy hospitace * personální management * MŠ 07/5 ČÁP, D. Druhy motivace nejčastěji využívané ve školství v kraji Vysočina personální management - motivace * 07/5 DEUTSCHOVÁ, J. Evaluace v mateřské škole evaluace * autoevaluace* Začít spolu * Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole * MŠ 07/5 FLÍDROVÁ, J. Problematika volnočasových aktivit u dětí s poruchami chování 07/5 GAYDOŠOVÁ, M. Metodika tvorby školního vzdělávacího programu pro školská zařízení specifické poruchy učení a chování * volnočasové aktivity speciálně pedagogická centra * speciální školství * primární prevence ve školství kurikulum - ŠVP * zájmová činnost * středisko volného času 07/5 HOLEČKOVÁ, Š. Informační média v práci ředitele školy Informatika * počítačová podpora řízení ve školství

18 07/5 HONOVÁ, P. Řízení sloučených mateřských škol optimalizace sítě škol * slučování škol * styl a pojetí řízení * MŠ 07/5 HORÁK, P. Analýza vzdělávání ve středním odborném učilišti vězeňské služby České republiky a návrh strategického plánu jeho rozvoje vězeňské školství * koncepce a strategie rozvoje školy 07/5 HOŘEJŠÍ, I. Efektivní strategie pro získávání dětí do MŠ získávání dětí do MŠ * marketing školy * strategické plánování * vztah škola - rodiče * MŠ 07/5 CHALUPECKÁ, M. Otevřený model školy Možnosti spolupráce škol s dalšími subjekty vzdělávací politika * výchovný systém školy - otevřený (participační) model * vztah škola - rodiče * volnočasové aktivity * ZŠ * MŠ 07/5 CHEJNOVÁ. P. Motivace začínajících akademických pracovníků akademický pracovník * akademické pracoviště * motivace 07/5 CHOTTOVÁ, M. Stanovení optimální hranice rozhodovacích kompetencí ředitelů základních škol při nakládání se svěřeným majetkem z pohledu zřizovatele řídící pracovníci ve školství - kompetence * vztah škola - zřizovatel * příspěvková organizace * správa majetku * ZŠ 07/5 KAISER, D. Mimorozpočtové zdroje ve školách ekonomika a financování školy * vztah škola a zřizovatel * mimorozpočtové zdroje * doplňková činnost školy * ZŠ * SŠ 07/5 KMONÍČKOVÁ, J. Daň z přidané hodnoty ve školství ekonomika a financování školy * daň z přidané hodnoty 07/5 KONOPISKÝ, V. Instituce výchovných zařízení v ČR náhradní rodinná péče * ústavní výchova * sociálně právní ochrana dětí a mládeže * komunitní plánování * srovnání se stavem ve VB, Nizozemí,na Slovensku,v Rusku 07/5 KOPÁREK, J. Manuál začínajícího ředitele řídící pracovníci ve školství - začínající ředitel * konkurzní řízení ve školství

19 07/5 KOPŘIVA, J. Software a řízení školy informatika * počítačová podpora řízení ve školství 07/5 KUBĚNA, R. Současné a budoucí financování Domu dětí a mládeže v ČR. Zmapování současného stavu a doporučení způsobu financování v nadcházejících letech ekonomika a financování ve školství * středisko pro volný čas dětí a mládeže * dům dětí a mládeže 07/5 KVÁČOVÁ, L. Využití public relations v řízení mateřské školy marketing školy * public relations * MŠ 07/5 LAVIČKA, I. Vliv optimalizace středních škol v Karlovarském kraji na strategii rozvoje školy optimalizace sítě škol * koncepce a strategie rozvoje školy * SŠ 07/5 LÁVIČKA, P. Internet v praxi manažera základní umělecké školy informatika * počítačová podpora řízení ve školství * ZUŠ 07/5 LIŠKA, R. Řízení změny kultury školy kultura školy * řízení změny * koncepce a strategie rozvoje školy * SOŠ 07/5 MALINOVÁ, D. Tvorba systému prevence sociálně patologických jevů na základní škole 07/5 MANDYS, I. Sportovní prožitkové kurzy a jejich implementace do školního vzdělávacího plánu základní školy 07/5 MAREK, L. Odměna za práci na základní škole Rukověť pro ředitele základní školy 07/5 MAŠEK, J. Současný management středních škol Plzeňského kraje z genderového pohledu 07/5 MATĚJKOVÁ, P. Vedení lidí se zaměřením na motivaci. Motivace v podmínkách školství primární prevence ve školství * ZŠ sportovní prožitkový kurz * zážitková pedagogika * kurikulum - ŠVP * ZŠ personální management * mzdová problematika * řídící pracovníci ve školství * ZŠ řídící pracovníci ve školství * genderové hledisko * mzdová problematika * SŠ personální řízení * motivace

20 07/5 MATOUŠOVÁ, J. Střední škola v roli příjemce OP RLZ ekonomika financování školy * mimorozpočtové zdroje * programy EU pro školství * Operační program Rozvoj lidských zdrojů * projekt * SŠ 07/5 MLEJNECKÝ, I. Ukončování pracovního poměru rizika chyb personální řízení * ukončení pracovního poměru 07/5 NOVÁKOVÁ, A. Týmová spolupráce ve vybraných typech zařízení personální řízení * týmová práce * dětský domov 07/5 OUTRATOVÁ, B. Řízení organizací pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a koncepce jejich rozvoje v ČR 07/5 PATRASOVÁ, R. Metody, organizace a hodnocení spontánní činnosti ve střediscích volného času 07/5 PAVELKA, P. Webové stránky pražských základních škol. Rukověť pro sestavení stránek ZŠ z pohledu managementu školy další vzdělávání pedagogických pracovníků * celoživotní vzdělávání * poskytovatelé DVPP volný čas * středisko volného času * klub otevřených dveří * pedagog volného času * spontánní činnost informatika * školní webové stránky 07/5 PECHOVÁ, I. Řízení inovací v multikulturní základní škole inovace ve škole * řízení změny * marketing školy inovativní škola * komunitní škola * multikulturní ZŠ praktická a speciální 07/5 PROCHÁZKOVÁ, I. Efektivní porada jako důležitý nástroj řízení školy 07/5 RAKUŠAN, V. Úloha výpočetní techniky a ICT v podmínkách řízení školy 07/5 SIXTOVÁ, I. Rodina a škola učíme se spolupracovat vztah škola - rodiče * ZŠ personální řízení * porada * komunikace ve škole informatika * počítačová podpora řízení ve školství * SIPVZ 07/5 SKLENÁŘOVÁ, M. Evaluace školy a indikátory školního vzdělávacího programu v mateřských školách evaluace * autoevaluace * kurikulum - ŠVP * MŠ

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010 Zpracoval autorský kolektiv OŠKT MěÚ Varnsdorf ve spolupráci se sociálními partnery. Předkládá:

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Mateřská škola V zahradě

Mateřská škola V zahradě Mateřská škola V zahradě Liberec Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za období školního roku 2011 / 2012 Žitavská 122 / 68, příspěvková organizace Liberec 11, 460 01 tel./fax : 48 271 12 56,

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více