Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní"

Transkript

1 CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších øemeslnických pøípadech nivelace a vyva ování a který zvýší pøesnost vašeho mìøení. Pøi práci s tímto pøístrojem Vám pøejeme hodnì radosti. Zpùsob pou ití a funkci tohoto pøístroje jsme se zde sna ili vysvìtlit pokud mo no jasnì a názornì. Kdyby pøesto zùstaly nìkteré Vaše dotazy nezodpovìzené, vyu ijte mo nosti informaèního servisu a zavolejte nám na toto èíslo: 0049 / / Jednotlivé prvky pøístroje (1) Horizontální libely (2) Libela pro svislou nivelaci (3) Spínaè (4) Rektifikaèní šrouby (5) Pevný podstavec pøístroje (6) Pøipevnìní pentaprismy (7) Víko pøihrádky na baterie (8) Laserový blok (9) Nivelaèní podlo ka B Zprovoznìní A C 74

2 Upozornìní: U laserových pøístrojù tøídy 2 je oko proti náhodnému krátkodobému osvícení paprskem chránìno reflexem oèního víèka. Proto lze tyto pøístroje pou ívat bez dalších bezpeènostních opatøení. Pøesto není vhodné dívat se pøímo do laseru. Udr ujte pøístroj mimo dosah dìtí! EN : K tìmto laserovým pøístrojùm lze pøikoupit laserové brýle, které však neplní funkci ochranných brýlí. Zlepšují viditelnost laserového paprsku. Program recyklace pro naše zákazníky z EU: STABILA nabízí podle norem WEEE program likvidace odpadù pro elektronické výrobky po uplynutí doby jejich ivotnosti. Pøesnìjší informace obdr íte na stránkách: / Recycling nebo na adrese: 0049 / 6346 / Funkce Horizontální libely se pomocí dvou rektifikaèních šroubù (4) vyvá í tak, aby bublinky libel byly pøesnì mezi kruhovými znaèkami. B Svislé prodlou ení Po nastavení obou libel tvoøí laserový paprsek svislé prodlou ení pevného podstavce pøístroje. Tímto zpùsobem lze snadno pøenášet body a zkontrolovat zamìøení. Nivelace Po nasazení odchylovacího prizmatu lze svislý paprsek odchýlit pøesnì o 90 stupòù. Otáèením prismatu lze tímto zpùsobem vytyèit horizontální plochu. Vyznaèování svislých ploch (svislá nivelace) Slou í k vytvoøení pravoúhlých vzta ných ploch k vodorovné ploše. Existuje mnoho zpùsobù pou ití, které se dají rozdìlit podle dvou základních metod. Za tímto úèelem postavte pøístroj na plochu, která je pokud mo no rovná. Pøístroj upevnìte tak, aby PointerMan ji alespoò pøibli nì smìøoval kolmo ke stìnì nebo rovnobì nì se stìnou. Vyva te libelu. C 75

3 Rovnobì nì se stìnou: 1. Soubì nì se stìnou vyznaète vzta nou linii na podlaze nebo na stropì. Otáèet a se S1 = S2 Rotující paprsek Kolmo na stìnu: 2. Kolmo ke stìnám vytvoøte vzta né plochy. 1. Otáèet a se S1= S2 2. Doporuèení: Bìhem práce s PointerMan laserem prùbì nì kontrolujte vyvá ení libely. Pøesné vyvá ení libely je pøedpokladem pøesných výsledkù mìøení. 76

4 Horizontální kontrola 1. PointerMan postavte ve vzdálenosti 5 nebo 10 m od stìny na rovnou, hladkou plochu tak, aby se jedna z libel nacházela pøesnì podélnì ke stìnì. 2. Vyrovnejte pøístroj pomocí libel. Laserový paprsek zamìøte po otáèení pentaprismatu na stìnu. Vyznaète na stìnì støed paprsku mìøení 1 (bod (1)). Prùmìr paprsku se mìní vzdáleností. Proto k vyznaèení v dy pou ívejte støed paprsku. 3. Otoète pøístroj o 90 stupòù ani byste zmìnili výšku laseru. Odchylovací prisma zase otoète ke stìnì do oblasti prvního vyznaèeného mìøicího bodu a na stìnì vyznaète støed laserového paprsku (bod (2)). 4. Ve dvou dalších krocích otoète laser v dy o 90 stupòù, abyste získali body (3) a (4). 5. Pokud je diference 4 kontrolních bodù menší ne 10 mm pøi vzdálenosti 5 m resp. menší ne 20 mm pøi vzdálenosti 10 m, znamená to, e je dodr ena pøípustná tolerance ± 1,0 mm/m. Svislá kontrola (vodorovný laserový paprsek) 1. Laserový blok pøipevnìte k nivelaèní podlo ce tak, aby svislá libela (2) byla nahoøe. Pøístroj pak postavte na rovnou horizontální plochu bezprostøednì pøed stìnu A ve vzdálenosti S = 5 m nebo více od jiné stìny B. 2. Laserový paprsek zamìøte proti stìnì A a vyrovnejte libelu. 3. Na stìnì A vyznaète viditelný støed laserového bodu (1). 77

5 4. Pøístroj na podlo ce otoète o 180 ani byste zmìnili výšku laseru. 5. Vyrovnejte libelu a oznaète na stìnì B støed laserového bodu (2). 6. Nyní postavte PointerMan bezprostøednì pøed stìnu B. 7. Laserový paprsek zamìøte proti stìnì B a vyrovnejte libelu. 8. Na stìnì B vyznaète støed laserového bodu (3), pokud mo no svisle k bodu (2). 9. Pøístroj otoète o 180 ani byste zmìnili výšku laseru. 10. Vyrovnejte libelu a oznaète na stìnì støed laserového bodu (4). 11. Zmìøte pøíslušnou výšku bodù, buï ve vztahu k podlaze nebo relativnì k spodnímu bodu, pro který se pak nasazuje hodnota 0 mm. 1,0 mm m (P 4 P 1 ) (P 3 P 2 ) 2S (Dávejte pozor, aby znaménko bylo zapoèítáno správnì.) Výmìna baterií Víko pøihrádky na baterie (7) otevøete ve smìru šipky, novou baterii vlo te podle symbolu do pøihrádky. 2 x 1,5 V mignon lánky, velikost AA, LR6 78

6 Údr ba a péèe Pøed uskladnìním do ochranného (pøepravního) obalu otøete pøístroj do sucha. Pokud se pøístroj delší dobu nepou ívá, vyndejte baterii. Zašpinìní sklíèka u výstupu laserového paprsku sni uje kvalitu paprsku. Pro èištìní doporuèujeme mìkký hadr, v pøípadì potøeby èisticí prostøedek na sklo. Pøístroj oèis te vlhkým hadrem. Nepostøíkejte a neponoøte! Neaplikujte ádná rozpouštìdla nebo øedidla! Technické údaje Univerzální laser: Výkon: 1 mw, laserová tøída 2 Pøesnost nivelace: ± 1,0 mm/m ivotnost baterií: cca 16 hodin provozu Provozní teplota: 0 C a +50 C Skladovací teplota: 30 C a +60 C Vlnová délka laseru: 650 nm Vyhrazujeme si právo na technické zmìny. Záruèní podmínky STABILA ruèí po dobu 24 mìsícù od data prodìje za vady a nedostatky zaruèených vlastností pøístroje vzniklé na základì vad materiálu nebo výroby. Odstranìní závad probíhá po pøezkoumání dle vlastního uvá ení výrobce opravou pøístroje nebo jeho výmìnou. Další nároky pøekraèující rámec stanovené záruky STABILA neakceptuje. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným zacházením (napø. poškození pádem na zem, provozem pod nesprávným napìtím nebo proudem, pou itím nevhodných zdrojù proudu) nebo vlastními úpravami provedenými kupujícím resp. tøetími osobami. Dále je ze záruky vylouèena pøirozená opotøebení a menší poškození vzniklá provozem, která nemají podstatný vliv na funkci pøístroje. Pøípadné nároky na záruku uplatòujte prosím po pøedlo ení vyplnìného záruèního listu (viz poslední stránka) a pøístroje u Vašeho prodejce. 79

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED / / Portable CD Player AX3300 AX330 AX330 AX3303 AX3304 AX3305 AX3306 Audio 8 9 0 7 6 5 4 3 % $! # @ ^ & RYCHL PØEHLED Portable CD Player p.. Èesky 3 # Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Více

Digital surround sound receiver FR965 FR975

Digital surround sound receiver FR965 FR975 Digital surround sound receiver FR965 FR975 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky PØi prohlíωení a uωívání tohoto katalogu najdete vωdy tyto zkratky: a T = Vzdálenost od vnitøní

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 47: 159 178, 2012 159 Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Notes to the use of mean Ellenberg indicator values

Více

CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT!

CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! PRÙVODCE ÚSPÌŠNOU MARKETINGOVOU KOMUNIKACÍ vytvoøeno ve spolupráci s Co všechno mù ete vytvoøit! Prùvodce úspìšnou marketingovou komunikací ÚVOD "Co všechno můžete vytvořit!"

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více