Vysoká škola ekonomická v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Generování webových stránek z XML dokumentů pomocí jazyka XSL Vypracoval: Martin Burda Vedoucí práce: Ing. David Klimánek, Ph.D. Rok vypracování: 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Generování webových stránek z XML dokumentů pomocí jazyka XSL zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. Nemám závažný důvod proti užití této práce ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne 12. května 2009

3 Poděkování Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na zdárném dokončení této bakalářské práce svými připomínkami či radami.

4 Obsah 1 Úvod Oddělení obsahu a vzhledu dokumentu Dobře zformovaný XML dokument XML dokument se skládá z tagů a obsahu Validní dokument Průběh transformace Transformace na straně serveru (server-side) Transformace na straně klienta (client-side) Jazyk XSL XSL - transformační skripty (XSLT) XPath jazyk pro navigaci v XML dokumentech Vztahy mezi prvky XML dokumentu Struktura XPath dotazů Funkce jazyka XPath Realizace vlastního projektu Použité technologie Datová struktura zobrazovaných informací Struktura XSLT skriptů zpracujících XML Volání transformační funkce z PHP Závěrečné zhodnocení Literatura

5 ABSTRAKT Jazyk XML je řešením pro definování struktury dokumentů, která je nezávislá na platformě případně proprietární technologii. Využívá znakovou sadu ISO 10646, která dokáže obsáhnout všechny dnes používané znaky všech jazyků. Tyto dvě vlastnosti jsou dostatečně pádnými důvody, proč jazyk XML využívat ve větší míře než dosud a to zvláště u dokumentů, v nichž je potřeba vyhledávat informace. Pomocí XML tagů dokážeme jednotlivým částem textu přiřadit význam, který je čitelný nejen pro člověka, ale i pro stroj. Dokumenty označkované jazykem XML jsou informačně bohatší, přinášejí přehlednější strukturu a možnost správnost této struktury automaticky kontrolovat. Klíčová slova: XML, XPath, XSL, XSLT, DTD, datový typ, XML schéma ABSTRACT XML language is a solution for structure of documents definition which is platform or proprietary technology nondependent. As a character set ISO is used which is able to contain all characters of all languages used worldwide. These two characteristics are cogent arguments to use XML language more than usual, especially with documents with high need of search-through. Using XML tags we re able to give a meaning to text parts which is intelligible to both human and computer. XML tagged documents are richer with information, bring more transparent structure and the possibility to automatically control the structure correctness. Keywords: XML, XPath, XSL, XSLT, DTD, data type, XML schema 6

6 Úvod 1 Úvod Dnešní stav sítě Internet je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Je to obrovská změť dokumentů, která nemá logické uspořádání a s neustále se zvětšujícím množstvím obsahu v síti Internet se stává vyhledávání informací stále obtížnější procedurou, k níž jsou potřeba stále sofistikovanější a výpočetně náročnější metody. Tento stav vychází ze dvou faktorů: síť Internet byla navržena pro početně "malou" akademickou komunitu a pro snadné publikování a sdílení výsledků vědeckých prací. Využití technologie hypertextu je pak druhým faktorem, který přináší chaos v síti, protože umožňuje propojit jakékoliv dokumenty nehledě na jejich obsah nebo strukturu. Tím je vytvářen decentralizovaný systém uspořádání dokumentů, který sám o sobě vyhledávání činí náročnějším. Tuto náročnost ještě zvyšuje fakt, že drtivá většina dokumentů v síti Internet je tvořena pomocí jazyka (X)HTML, který popisuje pouze logickou strukturu dokumentu, nikoli však význam jeho jednotlivých částí. Jazyk XML je řešením pro definování struktury dokumentů, která je nezávislá na platformě případně proprietární technologii. Využívá znakovou sadu ISO 10646, která dokáže obsáhnout všechny dnes používané znaky všech jazyků. Tyto dvě vlastnosti jsou dostatečně pádnými důvody, proč jazyk XML využívat ve větší míře než dosud a to zvláště u dokumentů, v nichž je potřeba vyhledávat informace. Pomocí XML tagů dokážeme jednotlivým částem textu přiřadit význam, který je čitelný nejen pro člověka, ale i pro stroj. 5

7 Úvod Dokumenty označkované jazykem XML jsou informačně bohatší, přinášejí přehlednější strukturu a možnost správnost této struktury automaticky kontrolovat. Jazyk XML může přinést do chaotického světa Internetu skutečnou revoluci. Stejně jako jsme schopni pomocí jazyka SQL velmi rychle a efektivně získat přesné informace z databáze, je možné s využitím jazyka XML se stejnou rychlostí a efektivitou získat přesné informace z Internetu, což nám při práci s tímto médiem ušetří mnoho času, protože velkou část posouzení přesnosti nalezených informací může vykonávat přímo vyhledávací systém nikoli uživatel. 6

8 Oddělení obsahu a vzhledu dokumentu 2 Oddělení obsahu a vzhledu dokumentu Každý dokument se dá posoudit ze dvou úhlů pohledu. Jednak z hlediska obsahu dokumentu a jednak z hlediska jeho vzhledu. Dokumenty, které jsou závislé na obsahu a nikoliv na vzhledu, mají hned několik výhod. První výhodou je vyhledávání. Dokument, který se skládá ze dvou na sobě nezávislých částí, může být snadněji prohledáván, protože vyhledávací systém může procházet pouze tu část dokumentu, která obsahuje informace, o které má uživatel nebo aplikace, která data potřebuje ke svému běhu, zájem. To se odrazí jednak v rychlosti vyhledávání, jednak v relevanci nalezených výsledků. Druhou výhodou je možnost přiřadit jednotlivým částem dokumentu odpovídající sémantiku. Sémantika velice úzce souvisí opět s vyhledáváním. V dokumentech, které mají sémanticky definovanou strukturu je totiž vyhledávání skutečně snadné. Podle schématu dokumentu (pro XML a SGML dokumenty tzv. Document type definition, bude zmiňováno dále) známe, jaké části s jakým významem dokument obsahuje, což proces vyhledávání usnadní a zrychlí. Další výhodou dokumentů, které mají oddělený obsah a formu je možnost propojit jeden dokument s různými předpisy pro vzhled, které pak udávají, jakým způsobem se dokument bude prezentovat. To je velmi důležité právě dnes, kdy se k dokumentům (obzvlášť v síti Internet) přistupuje z různých zařízení. Prohlížení webových dokumentů již dávno není doménou pouze osobních počítačů, ale nejrůznějších přenosných 7

9 Oddělení obsahu a vzhledu dokumentu zařízení jako PDA, mobilních telefonů, komunikátorů apod. Jeden dokument tak může být korektně zobrazen na libovolném zařízení aniž by musel obsahovat speciální definice, které zařízení pro zobrazení dokumentu potřebuje. Ty jsou uloženy zvlášť. Takto získané dokumenty mají jeden datový základ, který je tedy nezávislý na platformě nebo softwaru, kterým data interpretujeme. Změny obsahu v takto postavených dokumentech se pak provádějí velmi snadno. Stačí upravit pouze obsahovou část dokumentu, přičemž způsobu zobrazení na jakémkoliv zařízení se změna vůbec nedotkne. Změny týkající se vzhledu pak fungují na stejném principu. Pokud chceme upravit zobrazení pouze pro některé zařízení, stačí upravit pouze příslušný předpis pro formátování dokumentu. Datová část tak zůstane beze změn, což nám garantuje, že se dokument zobrazí korektně i na ostatních zařízeních. 8

10 Dobře zformovaný XML dokument 3 Dobře zformovaný XML dokument Přestože jazyk XML umožňuje použít nekonečné množství tagů a jejich atributů, je potřeba následovat určitá pravidla, aby dokument byl dobře zformován. Pokud dokument není dobře zformován, jakýkoliv XML parser při čtení dokumentu vrátí chybové hlášení. XML specifikace přísně zakazuje, aby se parser pokusil chybu opravit nebo přeskočit. Jediné, co je XML parseru povoleno, je vrátit hlášení o chybě[1]. Pravidel, která je nutno dodržet k dosažení napsání dobře zformovaného dokumentu je více než 100. Naštěstí drtivá většina těchto pravidel zakazuje používání syntaxe, kterou by nepoužil ani XML začátečník. Uvedu proto pět základních (a nejčastěji porušovaných) pravidel. 3.1 XML dokument se skládá z tagů a obsahu V XML (na rozdíl od HTML) jsou všechny elementy párové, což znamená, že neexistuje neukončený tag. Názvy tagů mohou být voleny libovolně a nesmí obsahovat mezery a jsou citlivé na velká a malá písmena Použití atributů Informace, která se objevuje pouze jednou, může být v počátečním tagu zapsána formou atributu. 9

11 Dobře zformovaný XML dokument V následujícím případě je jako atribut zapsán název produktu: <?xml version= 1.1?> <produkt nazev= Preventan > <hmotnost>5,8g</hmotnost> <typ>tablety</typ> <mnozstvi>30ks</mnozstvi> <expirace> </expirace> <vyrobce>svus Pharma a.s.</vyrobce> </produkt> Dokument obsahuje jeden a pouze jeden kořenový element Předchozí ukázka kódu obsahuje šest elementů. Element <produkt> je v tomto případě kořenovým tagem, protože je ve stromové struktuře dokumentu postaven nejníže a celý dokument je v tomto tagu uzavřen Elementy mají stromovou strukturu Dokument začíná kořenovým elementem a ostatní jsou jeho potomky. V ukázce č. 1 jsou potomky kořenového elementu <produkt> všechny ostatní elementy. Každý z nich může obsahovat libovolný počet potomků a tím se nám tvoří ona stromová struktura, která může být rekurzivně procházena až na úroveň nejvýše postavených elementů, které již neobsahují žádné potomky. 10

12 Dobře zformovaný XML dokument Elementy mohou být prázdné Prázdné elementy se nemusí skládat z počátečního a uzavíracího tagu, ale mohou být tvořeny pouze jedním tagem, který je uvnitř ukončen lomítkem: <produkt nazev= Preventan /> V této ukázce je element <produkt> prázdný, nicméně obsahuje v atributu svůj název. Dá se na něj tedy nahlížet tak, že známe produkt Preventan, ale nemáme o něm žádné informace Dokument může (a měl by) být uvozen deklarací jazyka XML Deklarace jazyka XML je vždy v prvním řádku dokumentu a minimálně by měla obsahovat toto: <?xml version= 1.1?> Název tagu (xml) a atribut (version= ) jsou rezervovanými slovy jazyka. Deklarace dále může obsahovat instrukce pro zpracování dokumentu, které jsou předávány aplikaci, která dokument zpracovává[2]. 3.2 Validní dokument Hlavním argumentem, proč vytvářet validní dokumenty, je možnost automatické kontroly jejich obsahu. To je výhodné 11

13 Dobře zformovaný XML dokument převážně u dokumentů, které jsou používány opakovaně. Dokumentu, který je navržen pro opakovanou distribuci, jeho validita zaručuje, že nebude nikdy obsahovat jiná data, než ta, která jsou popsána v tzv. Document type definition (DTD) Document type definition Validní dokument je takový, který vyhovuje své DTD, kterou má definovánu v hlavičce[3]. DTD je sada pravidel, která určují strukturu XML dokumentu. Pomocí tohoto nástroje je možné přesně definovat, jaké elementy a atributy dokument může obsahovat. DTD se zabývá i jejich potomky a atributy, případně počtem jejich výskytů. Deklaraci typu dokumentu je možné zadávat dvěma způsoby. 12

14 Dobře zformovaný XML dokument První možností, je deklaraci uvést uvnitř dokumentu, na jeho začátku: <?xml version= 1.1?> <!DOCTYPE produkt (hmotnost, typ, mnozstvi, expirace, vyrobce) [ <!ATTLIST produkt nazev CDATA #REQUIRED> <!ELEMENT hmotnost (#PCDATA)> <!ELEMENT typ (#PCDATA)> <!ELEMENT mnozstvi (#PCDATA)> <!ELEMENT expirace (#PCDATA)> <!ELEMENT vyrobce (#PCDATA)> ]> <leciva> <produkt nazev= Preventan > <hmotnost>5,8g</hmotnost> <typ>tablety</typ> <mnozstvi>30ks</mnozstvi> <expirace> </expirace> <vyrobce>svus Pharma a.s.</vyrobce> </produkt> </leciva>!doctype produkt definuje název kořenového elementu XML dokumentu a v kulaté závorce jsou uvedeny elementy, které může obsahovat.!attlist definuje elementu produkt atribut záznam, který obsahuje textovou informaci, která nebude vyhodnocována parserem (CDATA) a položka #REQUIRED vyjadřuje, že hodnota musí být zadána. 13

15 Dobře zformovaný XML dokument!element pak definuje názvy jednotlivých elementů. Uvnitř každého elementu se můžou nacházet 2 druhy obsahu, což můžeme také ovlivnit pomocí DTD: elementový obsah element obsahuje další elementy a žádný text. Znamená to, že má potomky s libovolným obsahem (smíšeným nebo elementovým), ale on sám textová data neobsahuje. Pouze elementy. Deklarace takového elementu by pak vypadala například takto: <!ELEMENT osoba (jmeno, prijmeni, vek, vaha, vyska)> smíšený obsah element obsahuje znaková data (text), případně znaková data a další elementy. V obou případech hovoříme o smíšeném obsahu. Klíčové slovo #PCDATA vzniklo z pojmu parsed character data a udává, že se jedná o text, který bude vyhodnocován XML parserem. Takto vypadá deklarace pro element, který obsahuje pouze znaková data: <!ELEMENT osoba (#PCDATA)> Element, který obsahuje znaková data i další elementy, je deklarován takto: <!ELEMENT osoba (#PCDATA jmeno prijmeni vek vaha vyska)*> V tomto případě musí být názvy jednotlivých potomků odděleny svislou čárou a musí být udán libovolný počet výskytů těchto elementů. V případě elementu se smíšeným obsahem tedy není možné řídit počet výskytů potomků. 14

16 Dobře zformovaný XML dokument Druhou možností, jak vložit do XML dokumentu deklaraci jeho typu, je použít odkaz na externí soubor. Ten se ukládá s příponou *.dtd a je výhodné, umisťovat jej do stejného adresáře, ve kterém se nachází XML soubor, na který má být toto DTD aplikováno[4]. Tento způsob deklarace vypadá takto: <!DOCTYPE produkt SYSTEM "produkt.dtd"> Je možné využít i absolutní cestu a *.dtd soubor načítat http protokolem z webového serveru. Pak by cesta k souboru vypadala např. takto: Proces validace dokumentu pak spočívá v tom, že parser prochází XML dokument a porovnává ho oproti uvedenému DTD. V případě, že XML dokument obsahuje pouze povolené výskyty povolených elementů a jejich atributů, zobrazí jej a případně ho předá na další zpracování. Pokud však XML dokument nevyhovuje svému DTD, parser vrátí chybu a ukončí svoji činnost. Dokument pak není dále zpracováván[5]. XML dokumenty s uvedením DTD tedy obsahují jakýsi automatický kontrolní mechanismus. U dokumentů, které mají pevně danou strukturu a je obměňován pouze jejich obsah, je DTD mocným nástrojem k zachování integrity dokumentů po celou dobu jejich používání. 15

17 Průběh transformace 4 Průběh transformace Základní podmínkou pro provedení transformace XML do jiného formátu je přítomnost XLST procesoru na stroji, kde se má transformace provést. XSLT procesor je program, který na vstupu přijímá dva soubory. XML dokument jako zdroj dat a XSL styl jako předpis pro transformaci dat[6]. Základní schéma popisující proces transformace XML dokumentu do jiných formátů je naznačeno na obr. 1: Obr.1: Schéma XSLT transformace 16

18 Průběh transformace 4.1 Transformace na straně serveru (server-side) XSLT procesor může být nainstalován na serveru, kde se provede zpracování dokumentu ještě před jeho odesláním uživateli. Je nezávislý na použité serverové technologii. Většina XSLT procesorů je napsaná v jazycích Java nebo C++ (Saxon, XT, Sablotron). Pomocí serverové skriptovací technologie (nejčastěji PHP, ASP nebo ColdFusion) je pak volán pro zpracování instrukcí obsažených v XSL dokumentu a jejich aplikace na vstupní dokument XML[7]. Uživateli je pak odeslán dokument, který je výsledkem transformačního procesu. Toto řešení má nespornou výhodu v nezávislosti na technologiích, které používá koncový uživatel, protože celý proces probíhá na serveru. Uživatel tedy nevidí, co se s daty děje, před jejich doručením. 17

19 Průběh transformace Schéma takovéto architektury je naznačeno na obr. 2: schéma server-side transformace: Obr. 2: Schéma server-side transformace 4.2 Transformace na straně klienta (client-side) Tento způsob transformace XML dokumentů je mnohem pohodlnější, protože nevyžaduje žádné speciální serverové moduly a jejich nastavení. Je ovšem závislý na podpoře XSLT na straně klientského zařízení. Tato nevýhoda v dnešní době ustupuje víceméně do pozadí, protože drtivá většina dnes používaných prohlížečů podporu XSLT obsahuje. 18

20 Průběh transformace Nejjednodušším způsobem provedení transformace pomocí klientského softwaru je definovat použitý styl a jeho umístění přímo v hlavičce XML souboru: <?xml version= 1.1?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="produkty.xsl"?> <leciva> <produkt nazev= Preventan > <hmotnost>5,8g</hmotnost> <typ>tablety</typ> <mnozstvi>30ks</mnozstvi> <expirace> </expirace> <vyrobce>svus Pharma a.s.</vyrobce> </produkt> </leciva> Druhý způsob transformace spočívá ve využití Javascriptu. Toto řešení je závislé na implementaci Javascriptu v použitém prohlížeči. Nelze ho proto doporučit pro generování obsahu, který má za cíl být zobrazován na nejrůznějších zobrazovacích zařízeních. Dnes používané webové prohlížeče Javascript plně podporují. Za poslední tři roky je však trendem přistupovat k informacím na webu pomocí nejrůznějších mobilních zařízení. Tato zařízení většinou podporu Javascriptu (popřípadě XSLT) nemají. Obsah by tudíž zůstal uživatelům těchto přístrojů nepřístupný. Z tohoto důvodu lze striktně doporučit nasazení XSLT na straně serveru, protože odesílá obsah v XHTML, které je podporováno téměř všemi přístroji přistupujícími na web. 19

21 Jazyk XSL 5 Jazyk XSL Jazyk XSL byl původně vyvíjen jako prostředek pro definici vzhledu XML dokumentů, které samy o sobě svůj vzhled nedefinují. Je jak- ousi paralelou kaskádových stylů (CSS) a jejich aplikací na XHTML dokumenty. Jako standard konsorcia W3C byl přijat v roce V jazyce XML jsou pro popis dat používány tagy, které si uživatel jazyka vytváří sám. XML dokument bez definice stylů v jazyce XSL je tedy prohlížečem zobrazen ve své stromové struktuře. Pro přehlednost zobrazovaných dat bývá zpravidla použito základní formátování, které je definováno v použitém prohlížeči. Jazyk XSL obsahuje formátovací část a transformační část. Každá z těchto částí je aplikací jazyka XML. Vycházejí z jeho syntaxe a samozřejmě ji striktně dodržují. Znamená to, že XSL styl je vlastně taktéž dobře zformátovaný dokument, stejně jako dokument v XML[3]. Obě tyto části mohou fungovat samostatně a jsou na sobě nezávislé. Například transformační skript může XML dokument převést do validního XHTML dokumentu a při tom naprosto ignorovat XSL formátovací objekty. 20

22 Jazyk XSL 5.1 XSL - transformační skripty (XSLT) XSLT šablony XSLT šablona obsahuje pravidlo, podle kterého rozpoznává uzly v dokumentu, na které má aplikovat definovanou akci. Když XSLT procesor transformuje dokument pomocí XSL stylopisu, prochází zdrojový XML dokument od kořene, po jednotlivých uzlech až k uzlům nejvyšší úrovně. Ve chvíli, kdy jsou všechny uzly dokumentu přečteny a XSLT procesor má v paměti načtenou stromovou strukturu dokumentu, porovná každý uzel se všemi šablonami v XSL stylopisu[6]. V případě, že najde odpovídající šablonu, aplikuje na uzel akci, která je v šabloně definována. Akcí je myšlen zpravidla popis dat, která uzel obsahuje, XHTML kódem Struktura XSL dokumentu Kořenovým elementem XSL šablony je rezervované slovo stylesheet náležící do jmenného prostoru Tomuto jmennému prostoru náleží prefix xsl. Struktura XSL dokumentu pak vypadá takto: <?xml version="1.0"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform"> místo pro šablony a zpracující instrukce </xsl:stylesheet> 21

23 Jazyk XSL První řádek kódu podává důkaz o tom, že se jedná o XML dokument. Platí pro něj tedy také to, že musí být dobře zformován a všechna další pravidla pro vytváření dokumentů v XML formátu. Druhý řádek je kořenovým tagem dokumentu obsahující kromě názvu kořenového tagu stylesheet i deklaraci jmenného prostoru Struktura XSL šablony Šablona je uzavřena v tagu <xsl:template>. Tento tag má povinný atribut match, jehož obsahem je název uzlu v XML dokumentu, na který bude aplikován obsah šablony. Šablona pro aplikaci instrukce na kořenový element tedy vypadá takto: <xsl:template match="/"> <html> <head> </head> <body> </body> </html> </xsl:template> Prvním uzlem v XML dokumentu, na který XSLT procesor narazí je kořenový element. V XSL šabloně je označen lomítkem, takže atribut match obsahuje pouze toto lomítko[3]. Na základě této šablony tedy XSLT procesor vrátí html kód, který je uzavřen uvnitř. Stejně jako kořenový element obaluje všechny ostatní potomky v XML dokumentu, tak bude 22

24 Jazyk XSL vrácený html kód obalovat další obsah uvnitř výstupu. Tímto jednoduchým zápisem tak získáme kostru HTML dokumentu Zpracování potomků elementu Pro zpracování zdrojového dokumentu do celé jeho hloubky je využíván element xsl:apply-templates. Jeho umístění do místa výstupu jiného elementu způsobuje, že XSLT procesor porovnává všechny jeho potomky se šablonami ve stylopisu. Použití tohoto elementu vypadá takto: <?xml version="1.0"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform"> <xsl:template match="/"> <html> <xsl:apply-templates/> <!-- prochází potomky / --> </html> </xsl:template> <xsl:template match="leciva"> <!-- nalezne-li mezi potomky tag leciva --> <body> <xsl:apply-templates/> </body> </xsl:template> <xsl:template match="preventan"> <!-- nalezne-li mezi potomky tag Preventan --> Preventan <! vypise slovo Preventan na vystup --> </xsl:template> </xsl:stylesheet> 23

25 Jazyk XSL Výběr konkrétního potomka uzlu (atribut select) K výběru pouze některého potomka, který má být porovnáván se šablonami ve stylopisu slouží atributu select. Použití atributu select vypadá následovně: <xsl:template match="produkt"> <xsl:apply-templates select="expirace"/> </xsl:template> Tento zápis tedy způsobí, že po zpracování uzlu <produkt>, se jako další uzel pro porovnávání se šablonami v XSLT stylopisu, použije potomek uzlu <produkt> s názvem <expirace> Výpis hodnoty uzlu do výstupního dokumentu Tato instrukce přečte a zkopíruje obsah uzlu do výstupního dokumentu. Je kombinována s atributem select. Pro příklad uvádím jednoduchou instrukci, která vypíše z každého uzlu <produkt> pouze jeho výrobce: <xsl:template match="produkt"> <xsl:value-of select= vyrobce /> </xsl:template> Hodnota uzlu v XML je vždy textový řetězec (string), může být i prázdná (empty string). Pokud má uzel další potomky a je na něj aplikována instrukce <xsl:value-of select= />, na výstup budou vráceny všechny obsahy všech jeho potomků. Nikoliv kód. 24

26 Jazyk XSL Pro jednoduchý výpis všech informací o produktu lze tedy využít tento zápis: <xsl:template match="produkt"> <xsl:value-of select="."/> </xsl:template> Tečková maska způsobuje výpis obsahu elementu, který se shoduje s výběrem Podmíněné zpracování více uzlů V XSLT existuje for - cyklus, který umožňuje zpracovávat více uzlů. Pro jeho provedení se používá instrukce <xsl:for-each select= > a šablona, která je v tomto cyklu zapsána se provede na všechny uzly, které vyhovují dotazu v atributu select. 25

27 Jazyk XSL Zápis této instrukce je uveden v následujícím příkladu: <?xml version="1.0"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform"> <xsl:template match="/"> <html> <body> <ul> <xsl:for-each select= produkt > <li><xsl:value-of select= vyrobce ></li> </xsl:for-each> </ul> </body> </html> </xsl:template> </xsl:stylesheet> Tento jednoduchý zápis vrátí na výstup nečíslovaný (odrážkový) seznam všech výrobců, vyskytujících se ve zdrojovém XML dokumentu Seřazení výstupu Používáme-li for cyklus, můžeme data na výstupu řadit pomocí instrukce <xsl:sort select= >. Instrukce musí být zapsána uvnitř for cyklu a to na prvním místě, ještě před instrukcemi pro zpracování dat. Řazení se dá samozřejmě ovládat co do pořadí, řazení podle více kritérií i datových typů. Pořadí řazení (vzestupně nebo sestupně) je prováděno pomocí atributu order. Pro řazení podle více kritérií je potřeba zadat 26

28 Jazyk XSL více instrukcí za sebou. Znamená to, že za sebe píšeme celé instrukce <xsl:sort> a do atributu select zadáváme kritéria pro řazení. Jako tato kritéria slouží názvy elementů a řadí se podle dat, která elementy obsahují. V následujícím příkladu je kód, řadící produkty podle názvu a výrobce: <?xml version="1.0"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform"> <xsl:template match="/"> <html> <body> <ul> <xsl:for-each select= produkt > </ul> <xsl:sort select= nazev > <xsl:sort select= vyrobce > <li><xsl:value-of select= vyrobce ></li> </xsl:for-each> </body> </html> </xsl:template> </xsl:stylesheet> Takovýto zápis instrukcí po sobě vrátí požadovaná data, příslušně seřazena. 27

29 XPath jazyk pro navigaci v XML dokumentech 6 XPath jazyk pro navigaci v XML dokumentech Jazyk XPath je od roku 1999 standardem konsorcia W3C, nyní ve verzi 2.0. Patří do rodiny dotazovacích jazyků pro XML, nicméně nejedná se o plnohodnotný dotazovací jazyk[11]. Jeho hlavní funkcí je adresování částí XML dokumentu na základě dotazů (výrazů) zadaných uživatelem. Sám o sobě se tento jazyk nepoužívá, byl vytvořen pro spolupráci s jinými technologiemi pracujícími s XML dokumenty jako XSLT nebo XPointer. 6.1 Vztahy mezi prvky XML dokumentu Pokud je XML dokument dobře zformován, je logicky možné, pohybovat se stromovou strukturou po jednotlivých uzlech. V tuto chvíli přichází jazyk XPath, který poskytuje standardní řešení pro procházení XML dokumentu[12]. V XML dokumentech existují čtyři možné vztahy mezi uzly. Názvy jsou používány i z jiných stromových struktur, nejen z XML. Rodič (parent) Uzel označovaný jako rodič je nadřazeným uzlem pro skupinu jiných uzlů. Skupina uzlů, která je uzavřena uvnitř nadřazeného uzlu má tak jednoho rodiče, kterým je onen nadřazený uzel. 28

30 XPath jazyk pro navigaci v XML dokumentech Sourozenec (sibling) Toto označení platí pro uzly, které mají stejného rodiče. Ve stromové struktuře dokumentu jsou tedy na stejné úrovni. Potomek (descendant) Potomci jsou uzly, které mají alespoň jeden nadřazený uzel. Jediný uzel v každém XML dokumentu, který není potomkem žádného uzlu, je kořenový uzel. Nemá žádný nadřazený uzel. Naopak všechny ostatní uzly v dokumentu jsou potomky kořenového uzlu, protože je možné od kořenového uzlu rekurzivně projít celý dokument a přečíst všechny ostatní uzly. Předek (ancestor) Označení předek je používáno pro všechny nadřazené uzly jinému uzlu. Stejně jako je možné od rodiče procházet rekurzivně všechny potomky, stejně tak můžeme rekurzivně procházet všechny jeho předky. 29

31 XPath jazyk pro navigaci v XML dokumentech Tyto vztahy mezi uzly jsou naznačeny na obr. 3: Vztahy mezi XML uzly. Obr. 3: Vztahy mezi uzly XML dokumentu 6.2 Struktura XPath dotazů Dotazy v jazyce XPath do jisté míry připomínají syntaxi cesty v souborovém systému unix-like operačních systémů[12]. Dotaz přesně popisuje cestu k dané části dokumentu, přičemž zmiňuje všechny uzly, přes které cesta vede. Nelze žádný vynechat Lomítko (/) Jako oddělovač jednotlivých kroků se používá lomítko (/). Pokud chceme kdekoliv v dokumentu začít prohledávat jeho začátek, je nutné, aby XPath výraz lomítkem začínal. Tímto sdělujeme XSLT procesoru, že má začít od kořenového elementu. 30

32 XPath jazyk pro navigaci v XML dokumentech Pokud bychom tedy chtěli k dalšímu zpracování vybrat obsah všech tagů hmotnost, které jsou potomky tagu produkt, který je potomkem tagu leciva, zápis výrazu by vypadal takto: leciva/produkt/hmotnost Výběr podle potomka Pro výběr konkrétního elementu podle toho, zda obsahuje konkrétního potomka, se používá zápis názvu potomka do XPath výrazu. Název požadovaného potomka musí být uzavřen v hranatých závorkách. Výběr pouze těch elementů, které obsahují potomka s názvem vyrobce se zapisuje takto: leciva/produkt[vyrobce] Detailnějším výběrem pak může být definice obsahu potomka. Následující výraz vybere pouze všechny elementy produkt, které obsahují potomka s názvem výrobce, který obsahuje text Ratiopharm : leciva/produkt[vyrobce= Ratiopharm ] Výběr elementu podle atributu a jeho hodnoty Používáme-li v XML elementech atributy, je možné jejich hodnoty použít pro XPath dotaz. Pro označení výběru podle atributu se používá znak zavináč Pro výběr elementu produkt, který obsahuje atribut název, zapisujeme výraz takto: 31

33 XPath jazyk pro navigaci v XML dokumentech Stejně jako v předchozím případě je možné dotazovat se pouze na elementy s atributy s konkrétním obsahem: Preventan ] Výše uvedené dotazy jazyka XPath demonstrují základní techniky dotazování se na konkrétní části XML dokumentů. Jazyk XPath samozřejmě obsahuje mnohem širší možnosti dotazování podle nejrůznějších kritérií. Pro základní pohyb stromovou strukturou XML dokumentů však výše uvedené příklady postačí a detailní popis ostatních možností jazyka XPath je nad rámec této práce. 6.3 Funkce jazyka XPath Ve specifikaci jazyka XPath je zahrnuto nejen adresování částí dokumentu, ale i manipulace s daty[11]. Jazyk XPath obsahuje čtyři sady funkcí, které umožňují manipulovat s daty před jejich předáním pro další zpracování Funkce pro práci s uzly Tato sada neumí pracovat s obsahem uzlů, ale pouze s uzly samotnými. Umožňuje vracet např: počet uzlů ve vybrané sadě uzlů (počet uzlů vyhovujících dotazu) (funkce count) vybírat uzly podle atributů (funkce id) 32

34 XPath jazyk pro navigaci v XML dokumentech vracet pozici uzlu vůči rodičovskému uzlu (funkce position) a další Funkce pro práci s textovým obsahem uzlů Pro manipulaci s textem, který je obsažen uvnitř uzlů v XML dokumentu, je možné využít funkce z této sady. Funkce umožňují např.: vrátit text uzlů, které obsahují určitý text (funkce contains) vrátit text uzlů, které začínají definovaným znakem (funkce starts-with) vrátit obsah vyhovujících uzlů, spojený do jediného textového řetězce (funkce concatenate) Booleovské funkce Booleovské funkce mají v jazyce XPath stejné vlastnosti jako v jakémkoliv jiném Funkce pro práci s čísly Jazyk XPath umožňuje též práci s číselnými hodnotami. Používá standardní operátory (+, -, *, div, mod). Před vrácením výsledku je možné vyhovující argumenty: zaokrouhlit na celé číslo nahoru nebo dolů (funkce ceiling, floor) zaokrouhlit argument na nejbližší celočíselnou hodnotu (funkce round) 33

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu:

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu: Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Definice vzhledu Prezentace

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

XML a XSLT. Kapitola seznamuje s šablonami XSLT a jejich použití při transformaci z XML do HTML

XML a XSLT. Kapitola seznamuje s šablonami XSLT a jejich použití při transformaci z XML do HTML XML a XSLT Kapitola seznamuje s šablonami XSLT a jejich použití při transformaci z XML do HTML Zdroje: M. ŽÁK: XML (začínáme programovat), Grada Publishing, 2005 I. MLÝNKOVÁ, M. NEČASKÝ, J. POKORNÝ, K.

Více

Správnost XML dokumentu

Správnost XML dokumentu Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Správnost XML dokumentu Správně

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Dotazování nad XML daty a jazyk XPath

Dotazování nad XML daty a jazyk XPath 4 TVEZEWXYHMNR LSTVSKVEQY-RJSVQEXMOENITSHTSVSZ RETVSNIOXIQRERGSZER Q ^)ZVSTWO LSWSGM PR LSJSRHYEVS^TS XYLPEZR LSQ WXE4VEL] 4VELE)9-RZIWXYNIQIHSZE% FYHSYGRSWXM Dotazování nad XML daty a jazyk XPath BI-TWA

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché ZENové Reporty Úvodem Jednoduché sestavy Pokročilé sestavy Ladění Historie ZEN reporty sdílejí podobný princip definování obsahu jako ZENové stránky Byly uvedeny

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari)

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari) XSLT a JavaScript Autor: Petr Dvořák (http://joshis.iprofil.cz/) Úvod Dokumenty XML (můžeme rovnou říct, že narozdíl od dokumentů (X)HTML) nenesou žádnou informaci, která by prohlížeči sdělila, jakým způsobem

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Předmluva k druhému vydání 13. Úvod 17. ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65

Předmluva k druhému vydání 13. Úvod 17. ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65 7 Stručný obsah Předmluva k druhému vydání 13 Úvod 17 ČÁST 1 Začínáme 27 Kapitola 1 Proč XML 29 Kapitola 2 Vytváření a zobrazení vašeho prvního dokumentu XML 45 ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65 Kapitola

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web Návrh a tvorba WWW stránek 1/11 Uspořádání klient-server klient na straně uživatele (browser, prohlížeč) server program obsluhující požadavky uživatele Standardy pro Web HTTP Hypertext Transfer Protocol

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

XML a DTD. externí deklarace:

XML a DTD. <!DOCTYPE kořenový_element [deklarace definující vlastnosti jednotlivých elementů a atributů]> externí deklarace: XML a DTD Kapitola seznamuje se specifikací souboru XML pomocí souboru DTD Klíčové pojmy: Definice typu dokumentu. DTD DEFINICE TYPU DOKUMENTU slouží k bližší definici XML dokumentu textový soubor s uvedenými

Více

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek Podpora XML v.net Podpora XML v.net Jirka Kosek nezávislý publicista http://www.kosek kosek.cz Co nás čeká? Co nás čeká?! podpora XML ve VisualStudio.NET! architektura System.Xml! čtení XML dokumentů!

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 23. Otázka : Datový model XML, dotazovací jazyky nad XML daty Obsah : 1 Úvod o XML 2 Vztah XML a databáze 2.1 Databázové systémy s podporou XML 2.2

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ S INTERNETOVOU KOMUNIKACÍ V PHP Automatic Control with Internet Communication in PHP

AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ S INTERNETOVOU KOMUNIKACÍ V PHP Automatic Control with Internet Communication in PHP AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ S INTERNETOVOU KOMUNIKACÍ V PHP Automatic Control with Internet Communication in PHP Kamil Mrázek Abstrakt: Jazyk PHP a jeho využití v řízení přes internet, získávání dat z webových

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Příklad buňka tabulky

Příklad buňka tabulky Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Pojmenované šablony Pojmenované

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

XSLT a jmenné prostory

XSLT a jmenné prostory XSLT a jmenné prostory Doplňková prezentace Roman Malo XSLT a jmenné prostory Při využití XSLT nad XML s jmennými prostory je potřeba jednotlivé názvy uzlů (elementy a atributy) uvádět včetně prefixu Prefix

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

Využití XML v DB aplikacích

Využití XML v DB aplikacích Využití XML v DB aplikacích Michal Kopecký Výběr ze slajdů k 7. přednášce předmětu Databázové Aplikace (DBI026) na MFF UK Komunikace aplikace s okolím Databázová aplikace potřebuje často komunikovat s

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

NSWI096 - INTERNET. Úvod do HTML

NSWI096 - INTERNET. Úvod do HTML NSWI096 - INTERNET Úvod do HTML XHTML CO TO JE? XML extensible Markup Language Sada pravidel, jak kódovat dokumenty Podle těchto pravidel lze vytvořit nekonečně mnoho různých jazyků HTML HyperText Markup

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

(X)HTML-TAGY. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML-TAGY. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML-TAGY Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová Tagy Popis Značka tagu začíná levou ostrou závorkou. Za ní následuje jméno tagu, před kterým nesmí být mezera. Mohou následovat atributy. Před

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3.1 Tenký a tlustý klient Klientské aplikace nad XML dokumenty v prostředí internetu se dají rozdělit na dvě skupiny: tenký klient a tlustý klient.

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

Principy XQuery. funkcionální jazyk vše je výraz, jehož vyhodnocením vznikne určitá hodnota základní typy stejné jako v XML Schema:

Principy XQuery. funkcionální jazyk vše je výraz, jehož vyhodnocením vznikne určitá hodnota základní typy stejné jako v XML Schema: Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 XQuery XQuery dotazovací

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky HTML, tvorba WWW stránek Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Princip WWW dokumentu, ukázka Nástroje pro tvorbu Pravidla tvorby HTML, tagy Kostra HTML

Více

Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky

Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky Otázka 20 A7B36DBS Zadání... 1 Slovníček pojmů... 1 Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky... 1 Zadání Relační DB struktury sloužící k optimalizaci

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Mgr. Vlastislav Kučera Struktura stránky, hlavička,

Mgr. Vlastislav Kučera Struktura stránky, hlavička, Mgr. Vlastislav Kučera Struktura stránky, hlavička, Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

Elektronické publikování. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB TU Ostrava

Elektronické publikování. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB TU Ostrava Elektronické publikování doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB TU Ostrava www.cs.vsb.cz/saloun Základní pojmy Zpracování textu myšlenka, typografický návrh, realizace, znovupoužití.

Více

ZNAČKOVACÍ JAZYKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ MARKUP LANGUAGE AND THEIR USE. Zdeněk Havlíček

ZNAČKOVACÍ JAZYKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ MARKUP LANGUAGE AND THEIR USE. Zdeněk Havlíček ZNAČKOVACÍ JAZYKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ MARKUP LANGUAGE AND THEIR USE Zdeněk Havlíček Anotace: Značkovací jazyk vkládá do textu dokumentu další informace o vlastním textu. Značkovací jazyky se využívají především

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Database Research Group Úvod do databázových systémů Cvičení 3 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz

Více

ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE

ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE Ludmila Langová, AiP Safe Lenka Vavrušková, ČP Příspěvek se věnuje stručnému popisu systému AiP Safe a možnostem jeho využití pro archivaci,

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Alena Malovaná, MAL305

Alena Malovaná, MAL305 Alena Malovaná, MAL305 GML WFS WMF Geografický značkovací jazyk (Geographic Markup Language - GML) Jedná se o velmi rozšířený standard pro popis geodat umožňující sdílení i integraci dat. Jeho základem

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení:

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení: DUM 02 téma: Tabulky v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML geocaktualizace:22.11.2004 Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML Pro formát vstupních dat je využit jazyk XML pro popis strukturovaných dat. Formát je definován v souladu s definicí jazyka

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Instalace a konfigurace web serveru. WA1 Martin Klíma

Instalace a konfigurace web serveru. WA1 Martin Klíma Instalace a konfigurace web serveru WA1 Martin Klíma Instalace a konfigurace Apache 1. Instalace stáhnout z http://httpd.apache.org/ nebo nějaký balíček předkonfigurovaného apache, např. WinLamp http://sourceforge.net/projects/winlamp/

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

Kaskádové styly základy grafiky

Kaskádové styly základy grafiky 1 Kaskádové styly základy grafiky Vymezení pojmů Historie Základy stylů 2 Co je to CSS? Vznik CSS a je možné zařadit přibližně do roku 1997. Pojem CSS by se dal shrnout definicí :"souhrn pravidel a metod

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více