Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D."

Transkript

1 Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 XML 2 DTD 2.1 Atributy 2.2 Entity 3. XML v SQL Serveru Studijní cíle Cíle nutné k zahájení studia dalšího tématického bloku Další cíle Znalost formátu XML. Umět ukládat XML dokumenty do databáze v SQL Serveru. Umět vytvořit XML dokument z dotazu v SQL Serveru Umět vytvořit DTD k danému XML dokumentu. Umět rozhodnout zda XML dokument je správně formovaný. Umet ověřit validitu XML dokumentu vůči danému DTD pomocí validátoru. Umět definovat entity. Čas potřebný ke studiu 2-6 hodiny na prostudování výukových textů + zodpovězení otázek k rekapitulaci 1-4 hodiny na vypracování modelových úloh na PC 1-2 hodiny na praktické zopakování učiva na PC ( v jiný den) 30 min - 1 hodina na (znovu)zodpovězení otázek k rekapitulaci (v jiný den) Časy jsou hodně individuální a jsou závislé na míře znalostí z oblasti databázových systémů získaných během bakalářského studia. Úvod V tomto bloku probereme následující témata. Nejprve si podrobně vysvětlíme syntaktická pravidla platná pro značkovací jazyk XML, naučíme se jak má vypadat správně formovaný dokument.

2 Vysvětlíme si jazyk pro popis struktury XML dokumentu DTD. Naučíme se definovat pravidla pro obsah elementů, datové typy a hodnoty atributů. Naučíme se ověřit validitu XML dokumentu vůči danému DTD s pomocí validátoru. Naučíme se definovat a používat entity. Naučíme se ukládat XML dokumenty do databáze v SQL Serveru. Naučíme se vyvářet XML dokumenty z výsledků dotazů v SQL Serveru. Výkladová část Vysvětlivky Červený text Porušením nebo opomenutím takto označených pravidel vznikají těžko odladitelné chyby (zejména pro začínající programátory). Modrý text Doporučení jak programovat v praxi. Často prevence závažných chyb. 1 XML XML (Extensible Markup Language) je značkovací jazyk sloužící pro popis, uchovávání a přenos dat v lidsky čitelném formátu. Množina značek není pevně dána, pro každý dokument může být definována vlastní. Jazyk XML je podmnožinou komplexnějšího jazyka SGML. XML se nezabývá způsobem, jak data zobrazit. Data lze prohlížet jako zdrojové kódy. Pomocí transformačního jazyka XSLT lze XML dokument převést na jiný formát, například HTML. Na slajdu č. A/13 vidíme základní stavební jednotku XML nazvanou element. Element se skládá z počáteční značky (= tagu), těla a koncové značky. Počáteční a koncová značka jsou uzavřeny ve špičatých závorkách a obsahují stejný identifikátor, který se označuje jako název elementu. Koncová značka navíc obsahuje lomítko, které je umístěno za levou špičatou závorku. V těle elementu se může vyskytovat text, jiné vnořené elementy, kombinace obojího, nebo element může být prázdný. Element může obsahovat atributy a jejich hodnoty, které se píší do počáteční značky. Na slajdu je element bez atributů, v těle elementu je pouze text. Zanořování elementů je zobrazeno na slajdu č. A/15. V elementu zpráva se nacházejí vnořené elementy adresa (tento element se nachází dvakrát za sebou), oslovení, text, podpis a dodatek. XML dokument musí obsahovat úvodní deklaraci (= prolog) obsahující údaje o verzi normy XML použité pro tvorbu dokumentu. Příklady několika úvodních deklarací nalezneme na slajdu č. A/24. Úvodní deklarace může obsahovat další údaje, například název kódování, ve kterém je XML dokument napsán. Obvykle se používá kódování UTF-8, které obsahuje znaky všech běžných i exotických abeced (včetně indiánských obrázkových písem). Znakům jsou přiřazeny proměnlivé délky (1-6 bytů). Při použití kódování UTF-8 se informace o použitém kódování z úvodní deklarace vynechává. Pokud pracujeme pouze v českém národním prostředí, lze použít kódování windows-1250 (na Windows) nebo iso (na Unixu) XML dokument se nazývá správně formovaným (= well-formed) pokud obsahuje úvodní XML deklaraci a je správně uzávorkován. Správně uzávorkovaný dokument je:

3 (1) Uzavřen v jediném kořenovém elementu. (2) Každý jeho element obsahuje počáteční i koncovou značku. (3) Identifikátory v počáteční i koncové značce jsou shodné (včetně velikosti písmen). (4) Dvojice značek se nekříží. Dodržují správné uzávorkování, koncová značka vnořeného elementu následuje dříve něž koncová značka rodičovského elementu. Například <osoba><adresa></osoba></adresa> toto pravidlo porušuje, protože vnořený element adresa má svoji koncovou značku za koncovou značkou svého rodiče osoba. Na slajdu č. A/25 vidíme příklad jednoduchého XML dokumentu. V úvodní deklaraci zjistíme verzi použité normy XML a kódování dokumentu. V dokumentu je jediný kořenový element zpráva. Element adresa obsahuje dva jiné elementy, element jméno má textový obsah. V elementu text je kombinace textového a elementového obsahu, element má smíšený obsah. Element příloha je prázdný, zápis <příloha/> je zkráceným zápisem pro zápis <příloha><příloha>. Dokument je dobře formovaný. Elementy mohou mít své atributy. Atributy elementu se zapisují do počáteční značky mezi název elementu a zavírací špičatou závorku. Pokud element obsahuje atributů více, jsou navzájem odděleny mezerou. Za názvem atributu následuje znaménko = a do uvozovek "" uzavřená hodnota atributu. Na slajdu č. A/26 vidíme u prázdného elementu příloha atribut cesta s hodnotou obr1.png. Na slajdu č. A/27 je ukázka dalších prvků, které se mohou nalézat v XML dokumentu. Komentáře (na slajdu označené zeleně) se uzavírají mezi <-- a -->. Pokud textový obsah elementu obsahuje znaky, které by se mohly interpretovat jako části syntaktických zápisů v XML, můžeme tento obsah uzavřít do sekce CDATA (červeně označeno na slajdu). Instrukce pro zpracování se uzavírají do <? a?>, Ihned po <? začíná název (obvykle skriptovacího) jazyka, který je následován zdrojovým kódem v daném jazyce (modře označeno na slajdu). 2 DTD Jazyk DTD (Document Type Definition) slouží k popisu struktury XML dokumentu. DTD definuje gramatiku dokumentu, která obsahuje pravidla (regulární výrazy) popisující množinu značek, které může daný XML dokument používat a omezuje obsah těchto značek. DTD je historicky nejstarším jazyk sloužící k popisu struktury XML dokumentu. V současné době existují silnější jazyky (umožňující definovat více podrobností). Mezi tyto jazyky patří například XML Schema nebo Relax NG. Validní XML dokument je správně formovaná dokument, který odpovídá své gramatice dané DTD, nebo jinými jazyky pro popis struktury dokumentu. Program, které rozhodne, zda dokument je validní, se nazývá validátor. Na internetu lze nalézt velké množství online validátorů, například [7]. DTD může být součástí validního XML dokumentu, ale může být také v samostatném souboru. V XML dokumentu je pak pouze odkaz na toto DTD. Na slajdu č. A/31 vidíme tři příklady. Na prvním z nich je DTD součásti XML dokumentu. Na druhém příkladě se soubor s DTD nachází ve stejném adresáři jako XML dokument a v XML dokumentu je uvedena k němu pouze cesta. Ve třetím příkladě je v XML dokumentu uvedena cesta k DTD dokumentu umístěném na internetu.

4 V DTD se jednotlivé značky uzavírají mezi <! a!>, jejich základní přehled nalezneme na slajdu č. A/32. DTD začíná značkou DOCTYPE, po které následuje název DTD a hranaté závorky, vevnitř kterých mohou být použity ostatní značky ELEMENT, ATTLIST, ENTITY a NOTATION. Na slajdu č. A/33 vidíme příklad použití značky ELEMENT. Značka definuje element a jeho přípustný obsah. V našem příkladě zápis <!ELEMENT rodic (potomek*)> znamená, že element rodič smí obsahovat libovolně mnoho elementů potomek. Na slajdu č. A/34 vidíme jak definovat obsah elementu. Pomocí klíčového slova EMPTY definujeme prázdný element. Pomocí klíčového slova pomocí ANY umožníme, aby element obsahoval libovolný obsah. Textový obsah elementu se definuje pomocí (#PCDATA). Element obsahující jiný element se definuje pomocí názvu vnořeného elementu uzavřeného v kulatých závorkách. Element může obsahovat i více elementů, nebo kombinaci elementů a textového obsahu. Operátor čárky "," vytvoří sekvenci (zřetězení), operátor vytvoří výběr jedné ze dvou variant. Operátor? vyjadřuje nepovinný výskyt, operátor * libovolný počet výskytů (včetně žádného) a operátor + libovolný počet výskytů, nejméně však jeden. Vytvořené výrazy lze uzávorkovat pro změnu priority vykonávání operátorů. V definici obsahu elementů záleží na pořadí jednotlivých částí definice. Pokud chceme dovolit libovolné pořadí elementů x a y, musíme použít zápis ((a,b) (b,a)). Příklad na slajdu č. A/34 dole vyjadřuje následující obsah: První je element název, po kterém nepovinně může následovat jeden ze dvou elementů autor nebo editor. Dále následuje libovolný počet (včetně žádného) elementů p Dále následuje.libovolný počet (včetně žádné) posloupností jednoho elementu nadpis a libovolného nenulového počtu elementů p. 2.1 Atributy Na slajdu č. A/35 vidíme, jak lze definovat atributy elementu pomocí značky ATTLIST. Na pořadí atributů v rámci elementu (na rozdíl od pořadí vnořených elementů) nezáleží. U jednotlivých atributů musíme uvést název a datový typ, můžeme nepovinně uvést požadavky na hodnotu atributu. Datové typy atributů mohou být následující (seznam uveden na slajdu č. A/36): Datový typ CDATA umožňuje uchovávat libovolný řetězec znaků (v příkladu na slajdu č. A/35 nahoře je tohoto typu atribut zaměstnán). Výčtový typ se definuje uvedením seznamu hodnot výčtového typu. Seznam hodnota je uzavřen v kulatých závorkách. Hodnoty jsou navzájem oddělené symbolem. V našem příkladu je výčtového typu atribut dovolená s hodnotami ano a ne. Datový typ ID lze použít pro atribut, jehož hodnota je unikátním identifikátorem v rámci dokumentu. Identifikátor musí začínat písmenem nebo znakem _, obsahovat může písmena, číslice a několik málo interpunkčních symbolů. V našem příkladu je tohoto typu atribut číslo. Atribut datového typu IDREF má hodnotu obsahující odkaz na identifikátor ID jiného elementu. Hodnotou datového typu IDREFS je seznam identifikátorů ID oddělených mezerou.

5 Datový typ NMTOKEN je obdobou typu ID. Identifikátor, který může obsahovat, nemusí být unikátní a může začínat i číslicí. Datový typ NMTOKENS je obdobou typu IDREFS, ale místo seznamu identifikátorů ID obsahuje seznam identifikátorů NMTOKEN. Na hodnoty atributů můžeme mít dodatečné požadavky. Pokud má být výskyt atributu povinný, uvedeme na konci jeho deklarace #REQUIRED. V našem příkladu se jedná o atribut číslo. Nepovinný atribut může (ale nemusí) být označen jako #IMPLIED. Atribut s konstantní hodnotou se označuje jako #FIXED, za tímto označením následuje povinná neměnná hodnota. V našem příkladu se jedná o atribut zaměstnán s implicitní hodnotou "ano". 2.2 Entity Entita v XML dokumentu je identifikátor, který se používá uvozený symbolem & a zakončený středníkem. Entita v XML dokumentu zastupuje symbol (znakové entity) nebo řetězec znaků (obecné entity). V DTD mohou být definovány parametrické entity, které jsou uvozeny symbolem % a zakončeny středníkem. Znakové entity slouží k nahrazení jednoho znaku. Využívají se obvykle pro znaky, které uvozují syntaktické konstrukce v XML a nelze je proto napsat přímo (&, <, >, ', "), protože parser by je chápal jako začátky těchto konstrukcí. Příklady znakových entit v XML dokumentu vidíme na slajdu č. A/39. V obou příkladech na slajdu řešíme jak nahradit matematický symbol < entitou. Symbol < nelze napsat přímo, parser by ho považoval za začátek elementu. Na výběr máme mezi jeho zápisem v desítkové či šestnáctkové soustavě < (první příklad) nebo použitím předdefinované entity pro speciální znaky < (druhý příklad). Obecné entity slouží k nahrazení opakující se částí XML dokumentu jedním identifikátorem (interní entity) nebo pro rozdělení jednoho XML dokumentu do více modulů (externí entity). Interní entita se definuje pomocí značky ENTITY následované identifikátorem entity a její hodnotou uzavřenou v uvozovkách. Externí entita se definuje pomocí značky ENTITY následované identifikátorem entity, klíčovým slovem SYSTEM a v uvozovkách uzavřeným názvem souboru, ve kterém se nachází obsah entity. Na slajdu č. A/40 vidíme dva příklady definice obecných entit. V horním příkladu definujeme interní entitu stav, která je v XML dokumentu použita uvnitř elementu poznámka. V dolním příkladě definujeme externí entitu xml-seriál, její obsah se nalézá v souboru xmlseriál.txt. Parametrické entity slouží v DTD k zpřehlednění a zkrácení jeho zápisu. Definují se obdobně jako interní entity, ale navíc je před jejich názvem uveden symbol %. Použít je lze pouze na jiném místě DTD, uvedením symbolu %, názvu entity a středníku. Na slajdu č. A/42 vidíme definici parametrické entity atributy, která je v příkladu použita na několika místech pro definici seznamu atributů různých elementů. 3. XML v SQL Serveru Práce s XML v každém databázovém systému bývá řešena rozdílnými způsoby. My si v této kapitole popíšeme situaci v SQL Serveru 2005.

6 Na slajdu č. B/24 vidíme příklad, jak lze vytvořit tabulku obsahující sloupec (Dok) datového typu XML. Hodnotou sloupce Dok je celý XML dokument. Pomocí příkazu INSERT lze tabulku naplnit daty, hodnota (= XML dokument) vkládaná do sloupce Dok musí být v apostrofech (viz příklad dole na slajdu). Můžeme také naopak exportovat data z tabulek do formátu XML, dokonce můžeme exportovat i výsledek celého dotazu. Na slajdu č. B/25 vidíme rozšířenou syntax příkazu SELECT, která umožňuje výsledek dotazu zobrazit jako XML dokument. Za příkaz SELECT se přidají klíčová slova FOR XML a jeden z následujících módů: RAW, AUTO, EXPLICIT nebo PATH. Například SELECT * FROM zákazník FOR XML AUTO exportuje do XML tabulku zákazník. Na slajdu č. B/26 vidíme použití módu RAW. Pro každý řádek výsledku dotazu se vytvoří samostatný element pojmenovaný row. Název elementu row lze změnit uvedením požadovaného názvu v apostrofech do závorky za klíčové slovo RAW. Například FOR XML RAW ('řádek ). Jednotlivé sloupce výsledku dotazu jsou atributy elementu a hodnoty sloupců jsou hodnotami těchto atributů. Na slajdu č. B/27 vidíme použití módu AUTO. Pro každý řádek výsledku dotazu a pro každou použitou tabulku ve výsledku dotazu vytvoří samostatný element. Názvy elementů odpovídají názvům tabulek. Struktura zanoření elementů odpovídá pořadí spojení tabulek. Nejhlouběji zanořený element je ten, jehož tabulka je v klauzuli FROM uvedena jako poslední. K oběma módům RAW a AUTO lze použít nepovinný modifikátor ELEMENTS, který ze sloupců výsledku dotazu vytvoří místo atributů samostatné podelementy. Příklad je uveden na slajdu č. B/28. Modifikátor ELEMENTS se přidává za klíčová slovo AUTO nebo RAW a je od nich oddělen čárkou. Například FOR XML AUTO, ELEMENTS. Dalším užitečným modifikátorem je ROOT, za kterým je v závorce a apostrofech uvedeno jméno kořenového elementu, který bude obalovat všechny elementy vytvořené pro jednotlivé řádky výsledku dotazu. Tento modifikátor se odděluje od zbytku dotazu čárkou, obdobně jako modifikátor ELEMENTS. Například FOR XML RAW, ROOT('kořen'). Na slajdu č. B/29 vidíme jaké indexy lze vytvořit pro XML data. Pokud plánujeme v těchto datech často vyhledávat (tématické bloky č. 5 a 6), je vytvoření těchto indexů nezbytné. Nejprve je nutné vytvořit primární XML index příkazem CREATE PRIMARY XML INDEX. Na slajdu nahoře tento index vytváříme a pojmenováváme XmlIdx. Následně s použitím tohoto indexu lze vytvořit tři samotné indexy: index cest (PATH), hodnot (VALUE) a vlastností (PROPERTY). Příklad je uveden v dolní části slajdu. Klíčové pojmy XML, DTD element, značka, atribut, správně formovaný dokument, správně uzávorkovaný dokument validní dokument CDATA, ID, IDREF, IDREFS Entita (znaková, obecná, interní, externí, parametrická)

7 Otázky k rekapitulaci Upozornění: odpovědi na některé zde uvedené otázky nelze najít ve studijním textu tohoto tématického bloku. Lze je získat vlastním experimentováním se zdrojovými kódy nebo studiem doporučené literatury. Jaký je rozdíl mezi elementem a značkou? Lze nahradit atribut vnořeným elementem? Lze nahradit vnořený element atributem? Co může obsahovat element? Jaké podmínky musí splňovat správně formovaný XML dokument? Na vhodných příkladech ukažte porušení těchto podmínek. Jakým způsobem se v XML označují instrukce pro zpracování a k čemu slouží? K čemu se v XML používá sekce CDATA? Kdy je její použití rozumné? Čím ji lze nahradit? Vysvětlete DTD uvedené na slajdu č. A/45. K čemu slouží DTD, jaké má jeho použití výhody? Jak v DTD definujeme obsah elementu? Jakým způsobem v DTD definujeme, že nezáleží na pořadí elementů? Lze v DTD definovat, že záleží na pořadí atributů? Jaké typy atributů lze v DTD definovat? K čemu slouží entity v XML, jaké typy známe a jak se používají? K čemu slouží entity v DTD? Své odpovědi zdůvodněte. Můžete přidat i syntaktické zápisy tam, kde je to vhodné. Doporučené příklady k naprogramování 1. Napište validní XML dokument k DTD uvedenému na slajdu č. A/45, tak aby v něm byl využit každý řádek z DTD. Validitu vytvořeného XML dokumentu ověřte validátorem [7]. 2. Vytvořte DTD pro některý z XML dokumentů nacházejících se v souboru xml.zip (uloženém v adresáři se studijními materiály tohoto předmětu). Validitu daného XML souboru vůči vámi vytvořenému DTD zkontrolujte validátorem. 3. Vytvořte zajímavé DTD, které bude obsahovat co nejvíce probíraných prvků. K tomuto DTD vytvořte XML dokument, zkontrolujte ho validátorem. 4. Vytvořte tabulku (pojmenovanou XMLTab) se sloupcem datového typu XML a do této tabulky vložte všech pět XML dokumentů (pro každý dokument bude vytvořen jeden řádek tabulky) ze souboru xml.zip. Pro tabulku vytvořte všechny možné XML indexy. 5. Vytvořte dotaz obsahující spojení tří tabulek z databáze Northwind. Výsledek dotazu uložte jako XML pomocí módů RAW a AUTO v kombinaci s modifikátory ROOT, a ELEMENTS. Vyzkoušejte všechny varianty a výsledky si prohlédněte.

8 Studijní literatura [1] Mlýnková, Nečaský: Slajdy k 1. přednášce z předmětu technologie XML (PRG036) vyučovaného na MFF UK (v tomto tématickém bloku označované jako slajdy A, například slajd č. A/xx). https://is.vsfs.cz/auth/el/6410/leto2010/eq_n_ds/um/ds4a.ppt [2] Kopecký: Výběr ze slajdů k 7. přednášce z předmětu Databázové aplikace (DBI026) vyučovaného na MFF UK(v tomto tématickém bloku označované jako slajdy B, například slajd č. B/xx). https://is.vsfs.cz/auth/el/6410/leto2010/eq_n_ds/um/ds4b.ppt [3] XML dokumenty používané v doporučených příkladech k naprogramování (5 her od Shakespeare) https://is.vsfs.cz/auth/el/6410/leto2010/eq_n_ds/um/xml.zip [4] Mlýnková a kol.: Technologie XML - Principy a aplikace v praxi. Grada, Praha, [5] Seriál článků o XML: [6] [7] Online XML validátor:

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Správnost XML dokumentu

Správnost XML dokumentu Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Správnost XML dokumentu Správně

Více

Využití XML v DB aplikacích

Využití XML v DB aplikacích Využití XML v DB aplikacích Michal Kopecký Výběr ze slajdů k 7. přednášce předmětu Databázové Aplikace (DBI026) na MFF UK Komunikace aplikace s okolím Databázová aplikace potřebuje často komunikovat s

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 5: Dotazovací jazyk XPath Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 5: Dotazovací jazyk XPath Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 5: Dotazovací jazyk XPath Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 XPath 1.1 Cesta 1.2 Osy 1.3 Test uzlu 1.4 Podmínka 1.5 Vestavěné

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 3: OLAP, operátory CUBE a ROLLUP Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 3: OLAP, operátory CUBE a ROLLUP Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 3: OLAP, operátory CUBE a ROLLUP Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 OLTP a OLAP 1.1 Datový sklad 1.2 Datová kostka 2 OLAP dotazy

Více

Předmluva k druhému vydání 13. Úvod 17. ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65

Předmluva k druhému vydání 13. Úvod 17. ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65 7 Stručný obsah Předmluva k druhému vydání 13 Úvod 17 ČÁST 1 Začínáme 27 Kapitola 1 Proč XML 29 Kapitola 2 Vytváření a zobrazení vašeho prvního dokumentu XML 45 ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65 Kapitola

Více

Soutěž v programování - kategorie mládež 2010 Okresní kolo Gymnázium Klatovy

Soutěž v programování - kategorie mládež 2010 Okresní kolo Gymnázium Klatovy Soutěž v programování - kategorie mládež 2010 Okresní kolo Gymnázium Klatovy Úkol č. 1 volná pracovní místa V textovém souboru volnamista.xml je ve formátu XML je uložen přehled aktuálních volných míst

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 7: Fulltextové vyhledávání Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 7: Fulltextové vyhledávání Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 7: Fulltextové vyhledávání Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Fulltextové vyhledávání 2 Porozumění textu 3 Přesnost a úplnost

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

XML schémata XML teorie a praxe značkovacích jazyků (IZI238)

XML schémata XML teorie a praxe značkovacích jazyků (IZI238) XML teorie a praxe značkovacích jazyků (IZI238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2006/12/29 15:51:25 $ Obsah Úvod... 4 Proč potřebujeme schéma dokumentů XML... 5 Přínosy použití schématu... 6 Jazyky

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web Návrh a tvorba WWW stránek 1/11 Uspořádání klient-server klient na straně uživatele (browser, prohlížeč) server program obsluhující požadavky uživatele Standardy pro Web HTTP Hypertext Transfer Protocol

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

Kaskádové styly základy grafiky

Kaskádové styly základy grafiky 1 Kaskádové styly základy grafiky Vymezení pojmů Historie Základy stylů 2 Co je to CSS? Vznik CSS a je možné zařadit přibližně do roku 1997. Pojem CSS by se dal shrnout definicí :"souhrn pravidel a metod

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Validace souborů DS3

Validace souborů DS3 Validace souborů DS3 Verze: 1.33 1. Rozsah...1 1.1 Identifikace systému...1 1.2 Přehled systému...1 2. Přehled verzí a změny v nich...1 3. Použité dokumenty...2 4. Shrnutí údajů o programovém vybavení...4

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML geocaktualizace:22.11.2004 Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML Pro formát vstupních dat je využit jazyk XML pro popis strukturovaných dat. Formát je definován v souladu s definicí jazyka

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor Osnova XML v Office 2007 Michal Theodor XML obecně Co to je XML Příklad XML dokumentu Využití Office Open XML Struktura dokumentu MS Office 2007 Úprava dokumentu MS Office 2007 pomocí XML Přizpůsobení

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů

Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů Připravte si, jaké parametry produktu budete importovat a ty vepište do jednotlivých sloupců. Soubor uložíme (v tomto případě jako import.xls)

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL Databázové systémy Cvičení 6: SQL Co je SQL? SQL = Structured Query Language SQL je standardním (ANSI, ISO) textovým počítačovým jazykem SQL umožňuje jednoduchým způsobem přistupovat k datům v databázi

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 23. Otázka : Datový model XML, dotazovací jazyky nad XML daty Obsah : 1 Úvod o XML 2 Vztah XML a databáze 2.1 Databázové systémy s podporou XML 2.2

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován.

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován. Instalace Produkt se neinstaluje. Stačí soubor uložit na libovolné místo na Vašem počítací (klikněte pravým tlačítkem a dejte 'uložit cíl jako ), pak jen spustit. Požadavky na software Produkt je odzkoušen

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Tvorba jednoduchých WWW stránek RNDr. Daniela Ďuráková VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik - CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee cíl - infrastruktura

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

Aplikace vytěžování dat

Aplikace vytěžování dat Aplikace vytěžování dat Funkcionalita aplikace Tato sekce popisuje stavájící funkcionalitu aplikace. Stav projektu Aplikace je v současnosti ve fázi prototypu, který lze v relativně krátkém čase 2 měsíců

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Definice funkce Funkce je pojmenovaná část programu, kterou lze dále zavolat v jiné části programu. V Pythonu je definována klíčovým slovem def. Za tímto

Více

XML. Aleš Keprt 29.11.2005

XML. Aleš Keprt 29.11.2005 XML Aleš Keprt 29.11.2005 značkovací jazyk pro obecné použití pro vytváření speciálních značkovacích jazyků Nejčastější použití: výměna dat (při komunikaci) na internetu (společně nebo místo HTML) Je to

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ Metodický list č. 1 Algoritmus a jeho implementace počítačovým programem Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení pojmů algoritmus a programová implementace algoritmu. Dále je cílem seznámení

Více

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.19 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku:

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku: Co je HTML HTML HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro tvorbu www stránek. Jako například Český jazyk má svá slova, tak i HTML obsahuje slova, neboli tagy (značky), které dávají vlastnímu obsahu

Více

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server.

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server. 1 Práce se systémem Tento dokument popíše způsob instalace a základy práce se systémem Joomla!, ve kterém je učebnice jazyka Scratch vytvořena. Podrobný návod k systému Joomla! je popsán v dokumentaci

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE Upozornění: Pro práci s RDF Oracle daty je třeba mít nainstalován Oracle Spatial Resource Description Framework (RDF). 1. Vytvoření tabulkového

Více

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Studijní cíl Tento blok je věnován základní syntaxi příkazu SELECT, pojmům projekce a restrikce. Stručně zde budou představeny příkazy

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 12. října 2009 Organizace výuky Přednášky Teoretické základy dle normy jazyka C Cvičení Praktické úlohy odpřednášené látky Prostřední

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.19 Název materiálu: 19 PHP- Základy práce s databází PHP 2. část MySQL (Aplikace knihovna) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup DUM je žákům průvodcem vytvoření databáze knih

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 3: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Editace zdrojového kódu Překlad zdrojového kódu Základní datové typy, struktura, ukazatel, pole Načtení vstupních dat Poznámka: uvedené

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více