Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii. Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii. Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit"

Transkript

1 Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit poškození jater (funkční či morfologické) a současně posoudit závažnost tohoto poškození. Laboratorní vyšetření jsou ve většině doplněna zobrazovací metodou, event. jaterní biopsií. Používané laboratorní testy můžeme rozdělit do několika skupin: 1. testy odrážející poškození hepatocytu (ALT, AST) 2. testy odrážející poruchu na úrovni žlučovodů a kanalikulárního pólu jaterní buňky (ALP, GGT) 3. testy měřící syntetickou činnost jater (albumin, prealbumin, cholinesteráza, protrombinový komplex / koagulační faktory) 4. testy měřící kapacitu jater transportovat organické anionty a odstraňovat endogenní a exogenní látky z cirkulace (bilirubin, žlučové kyseliny) 5. testy měřící schopnost a kapacitu jater metabolizovat endogenní a xenogenní látky (např. amoniak, CDT, lidocain, aminopyrin) 6. vyšetření nespecifických protilátek v diagnostice jaterních onemocnění 7. imunologická a sérologická diagnostika hepatitid 8. biochemická vyšetření u vybraných jaterních chorob 1. Testy odrážející poškození hepatocytu Alaninaminotransferáza (ALT) je cytoplazmatický enzym vysoce specifický pro jaterní buňku. V menší míře se nachází např. v myokardu nebo kosterním svalu. Při mírném poškození jaterní buňky se ALT dostává do krve ve zvýšené míře. Průkaz zvýšené katalytické koncentrace ALT v krevním séru je velmi specifickým ukazatelem poškození jaterní buňky. Fyziologická hodnota ALT v krevním séru dospělého jedince je kolem 0,1 0,78 µkat/l.

2 Aspartátaminotransferáza (AST) je lokalizovaná v cytoplazmě i v mitochondriích jaterních buněk (cytoplazmatická a mitochondriální izoforma). AST není specifická jen pro játra, vyskytuje se v celé řadě dalších tkání (ledviny, srdeční sval, kosterní sval, mozek, slinivka břišní, červené krvinky). Cytoplazmatický izoenzym AST se dostává do krve, stejně jako ALT, i při jen lehkém postižení jaterních buněk. Mitochondriální izoenzym AST se uvolňuje do krve až při nekróze jaterních buněk. Fyziologická hodnota AST v krevní séru dospělého jedince je asi 0,05 0,72 µkat/l. Výraznější zvýšení sérové hodnoty AST je prognosticky závažnější než zvýšení ALT, protože signalizuje uvolnění cytoplazmatické i mitochondriální frakce 2. Testy odrážející poruchu na úrovni žlučovodů a kanalikulárního pólu jaterní buňky (ALP, GGT) Alkalická fosfatáza (ALP) se nachází v několika izoformách (jaterní, kostní, střevní, placentární, ) ve všech buňkách lidského organismu. U zdravých jedinců je sérová koncentrace ALP podmíněna především její jaterní a kostní izoformou. Fyziologická hodnota koncentrace ALP v krevním séru dospělého jedince je asi 0,66 2,2 µkat/l. Zvýšené hodnoty doprovázejí především cholestázu (městnání žluči buď v játrech a/nebo mimojaterních žlučových cestách). Mezi další stavy zvyšující sérovou koncentraci ALP patří nemoci kostí (nádory včetně metastáz), nemoci jater včetně jejich metastatického postižení, revmatologické choroby či zvýšená funkce příštítných tělísek. Gama-glutamyltransferáza (GGT) je enzym fyziologicky přítomný v membránách buněk s vysokou sekreční nebo absorpční aktivitou (játra, slinivka břišní, slezina, ledviny, prostata, srdce, mozek, placenta). V játrech se nachází v membráně jaterních buněk a v membráně buněk vystýlajících žlučové cesty (endotelové buňky žlučových cest). Fyziologická hodnota koncentrace GGT v krevním séru dospělého je asi 0,14 0,84 µkat/l. GGT se stanovuje většinou společně s ALP při podezření na onemocnění hepatobiliárního systému (jater a žlučových cest). Zvýšené sérové koncentrace nacházíme při městnání žluči v játrech, při akutních i chronických onemocnění jater včetně nádorů jater a při

3 poškození jater dlouhodobým užíváním alkoholu. Hladina GGT však může stoupat i při některých mimojaterních onemocněních (infarkt myokardu, cukrovka, nádory slinivky břišní, chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc apod.). 3. Testy měřící synteticku činnost jater (albumin, prealbumin, cholinesteráza, protrombinový komplex / koagulační faktory, plazmatické lipidy a lipoproteiny) Albumin je syntetizován v játrech v denním množství g. Stanovení koncentrace albuminu v krevním séru umožňuje odhadnout schopnost jater syntetizovat bílkoviny. Fyziologická koncentrace sérového albuminu je asi g/l. Sérová hladina albuminu je ovlivňována jeho syntézou, distribucí a degradací, nutričním stavem, osmotickým tlakem i hormonálně (růstový hormon, kortikoidy, inzulin, glukagon, thyroxin). Dehydratovaní pacienti a pacienti léčeni diuretiky mohou mít hladinu albuminu zvýšenou. Snížená hodnota sérového albuminu může signalizovat jaterní onemocnění, onemocnění ledvin, popáleniny, protein-ztrácející enteropatii, malabsorpci, nedostatečný přísun bílkovin stravou, zánětlivé onemocnění aj. Cholinesteráza je enzym vyskytující se v těle ve dvou formách - acetylcholinesteráza (též cholinesteráza I; vytváří se v synapsích cholinergních nervů a v nervosvalových ploténkách a je obsažena v erytrocytech) a selektivně hydrolyzuje acetylcholin, a příbuzný enzym (tzv. pseudocholinesteráza, choliesteráza II; vzniká v ribozomech jaterních buněk a je secernována do krve), který štěpí i jiné estery cholinu. V rámci diagnostiky onemocnění jater se používa stanovení druhého z uvedených enzymů, tj. pseudocholiesterázy / cholinesterázy II a oba výše uvedené enzymy tedy nelze zaměňovat. Nachází se v játrech, slinivce, srdci, séru a bílé hmotě mozkové. Snížení sérové aktivty značí snížení syntetické funcke jater a poukazuje na závažnou hepatopatii.

4 Koagulační faktory - v játrech je syntetizována řada koagulačních faktorů fibrinogen, protrombin, faktory V, VII, IX a X. Většina těchto faktorů v séru je v nadbytku a pokles nastává až při významné poruše jaterní proteosyntetické funkce. Nejčastěji užíváme stanovení protrombinového času tzv. Quickův test (hodnota INR), který zachycuje aktivitu zevního koagulačního systému. U akutních i chronických chorob může protrombinový čas sloužit jako prognostický ukazatel. Plazmatické lipidy a lipoproteiny játra jsou významným místem syntézy a metabolismu lipidů a lipoproteinů a jsou hlavním zdrojem plazmatických lipoproteinů. Při akutní jaterní lézi stoupají sérové koncentrace triglyceridů, klesají hodnoty esterů cholesterolu a vznikají abnormity v elektroforéze lipoproteinů, které jsou následkem jaterního deficitu lecitincholesterolacyltransferázy. U chronických jaterních poruch se setkáváme s obdobnými nálezy, změny však jsou méně výrazné. Hodnota cholesterolu je u nemocných většinou v normě a významně klesá až v pokročilé fázi jaterního selhávání. Vzestup koncentrace cholesterolu a fosfolipidů a někdy i triglyceridů provází cholestatická jaterní onemocnění. 4. Testy měřící kapacitu jater transportovat organické anionty a odstraňovat endogenní a exogenní látky z cirkulace (bilirubin, žlučové kyseliny) Bilirubin je žlučové barvivo. Vzniká degradací hemoglobinu pocházejícího z rozpadlých červených krvinek. Degradace hemoglobinu se odehrává v buňkách retikuloendotelového systému, což je systém fagocytujících buněk vyskytujících se především v játrech, slezině a lymfatické tkáni. V malém množství vzniká bilirubin i z jiných hemoproteinů (např. z myoglobinu, cytochromů, katalázy). Lidský organismus denně vytvoří asi 300 mg bilirubinu. Vzniklý bilirubin je krví transportován do jater, kde dochází k jeho konjugaci s kyselinou glukuronovou. Konjugace bilirubinu je proces, kterým se bilirubin stává rozpustným ve vodě. Ve vodě rozpustná forma bilirubinu se označuje termínem konjugovaný (přímý) bilirubin. Konjugovaný bilirubin je jakožto součást žluče transportován z jater žlučovými cestami do tenkého střeva. V zažívacím traktu je bilirubin dekonjugován, vzniká tak

5 nekonjugovaný (nepřímý) bilirubin, který je dále degradován (redukován). Nejdůležitějším degradačním produktem bilirubinu je urobilinogen. Laboratorní stanovení koncentrace bilirubinu v krevním séru je důležitým testem, který informuje o rozpadu červených krvinek, funkčním stavu jater a průchodnosti žlučových cest. Současně lze testovat i přítomnost konjugovaného bilirubinu a urobilinogenu v moči. Fyziologická koncentrace celkového bilirubinu (konjugovaného i nekonjugovaného) v krevním séru dospělého jedince činí asi 2,0 17,0 µmol/l. Fyziologická koncentrace konjugovaného bilirubinu v krevním séru dospělého jedince činí 0,0 5,1 µmol/l. Zvýšení bilirubinu v krevním séru nad 17 µmol/l se označuje jako hyperbilirubinémie. Při zvýšení nad 35 µmol/l bilirubin přestupuje z krve do tkání (sliznice, kůže, oční spojivka) a způsobuje jejich žlutavé zbarvení (ikterus). 5. testy měřící schopnost a kapacitu jater metabolizovat endogenní a xenogenní látky Amoniak je v těle tvořen při deaminaci aminokyselin a také činností střevní mikroflóry. Játra jsou vybavena enzymatickými systémy k degradaci amoniaku, který je ve zvýšené koncentraci pro organizmus toxický. Při jaterním onemocnění, a tudíž snížené schopnosti jater eliminovat amoniak, se projevují jeho účinky zejména ve smyslu jaterní encefalopatie. 6. Vyšetření nespecifických protilátek v diagnostice jaterních onemocnění Vyšetření jsou prováděna u všech onemocnění, kde předpokládáme podíl autoimunity především u autoimunitních hepatitid, primární biliární cirhózy, sklerózující cholangoitidy, autoimunitní cholangoitidy. Autoprotilátky jsou však přítomny i u vysokého počtu nemocných s chronickou infekcí HCV. Protilátky jsou druhově nespecifické, mohou se přechodně vyskytnout i u zdravých osob. Laboratorně je autoimunitní hepatitida charakterizována především elevací aminotransferáz. Zvýšení aminotransferáz je vyšší než vzestup bilirubinu a obstrukčních enzymů, ale vzácně může mít onemocnění i cholestatický charakter. Charakteristická je výrazná hypergamaglobulinémie.

6 Základní serologické nálezy u autoimunitních hepatitid jsou: - pozitivita protilátek proti buněčným jádrům ANA proti mitochondriím AMA proti jaterním a ledvinných mikrosomům LKM proti hladkému svalu ASMA proti aktinu AAA proti cytoplazmě neutrofilů panca proti dvouvláknové DNA dsdna - tkáňová typizace pozitivita antigenu B8 a DR 3. Protilátky proti aktinu jsou velmi specifické, ale zatím špatně dostupné, určitou náhradou je vysoký titr protilátek proti hladkému svalu (ASMA). 7. Imunologická a sérologická diagnostika hepatitid Hepatitida A Prokazujeme anti-hav protilátkami, provádí se vyšetření specifických protilátek IgM v séru (anti-hav-igm), zvýšení transamináz a bilirubinu, mírné zvýšení ALP. Negativita testu u imunokompetentních osob nákazu vylučuje. IgM přetrvávají v séru 3 6 měsíců po nákaze, IgG přetrvávají dlouhodobě. Hepatitida B Antigeny: HBsAg (surface, Australský Ag) 3 podtypy, umožňuje průnik viru do hepatocytu. Jeho průkaz je známkou přítomnosti viru v organismu (v jakémkoli období infekce, u hepatidy akutní i chronické v replikační i integrační fázi).

7 HBcAg (core) protein obaluje DNA viru, prokazatelný na membráně hepatocytu (imunofluorescence v biopsii), kde je vystaven ve vazbě na MHC II a rozpoznáván TC a NK buňkami, je prokazatelný pouze v období replikace (akutní a chronická replikační fáze). HBeAg (secretory) část HBcAg, která je vylučována pouze během replikace viru (u tzv. wild type virů), jsou možné i mutanty, které HBeAg netvoří, ukazuje na aktivní replikaci viru v jaterní buňce (u akutní a chronické replikační hepatitidy), je známkou vysoké infekciozity nemocného. Protilátky: Anti-HBs neutralizační (vazbou na HBsAg na povrchu viru brání jeho vstupu do buňky), je v séru osob, které někdy v životě prodělaly HBV infekci (pak bývají přítomny i anti-hbc a anti-hbe), anebo u osob očkovaných (isolovaná anti-hbs positivita). Anti-HBc nejspecifičtější a nejcitlivější protilátka u HBV infekce je přítomna při jakékoli exposici viru (je stopou, kterou po sobě virus v organismu zanechá). Anti-HBe bývá po prodělané infekci (nikoli v období aktivní replikace viru, kdy převažuje HBeAg). HBsAg HBs HBeAg anti- anti- HBe IgG anti- HBc IgM anti- HBc HBV DNA Akutní VH B Chronická VH B-aktivní / +

8 replikace Chronická VH B- inaktivní nosičství Prodělaná infekce Úspěšná vakcinace + V období aktivního zánětu (akutní hepatitida B a chronická hepatitida v replikační fázi) jsou tedy prokazovány HBsAg a HBV DNA (PCR) jako známky přítomnosti viru a dále anti-hbc (s přítomností HBcAg v membráně hepatocytů) a HBeAg. Při inaktivním nosičství není prokazatelná HBV DNA, v membráně hepatocytů nejsou HBcAg, tudíž se ani neprokazují HBeAg (jsou však protilátky anti-hbc a anti-hbe) serokonverse HBeAg anti- HBe. Po prodělané infekci se prokazují jen protilátky, nikoliv antigeny (serokonverse HBsAg anti-hbs, HBeAg anti-hbe) Hepatitida C Základním průkazem je sérologicky protilátka anti-hcv (není pouze u infikovaných osob, ale i u těch, které virus eliminovaly spontánně nebo protivirovou léčbou), ukazatelem aktivní infekce je PCR průkaz virové RNA.

9 Anti-HCV je prokazatelná cca 3 týdny po expozici, nemá preventivní účinek proti reinfekci. Proto se častěji musíme uchýlit k jaterní biopsii. Tvorba Ig může být opožděna, při podezření na akutní VHC, je potřeba opakovat. U chronické hepatitidy C je třeba biopsie se stagingem (pokročilost jaterní fibrózy), který ukáže riziko progrese do jaterní cirhózy. Virus se nedaří pěstovat na tkáňových kulturách, proto se prokazuje PCR či Ig anti-vhc Hepatitida D Provádí se průkaz specifických protilátek proti antigenu delta metodou ELISA Hepatitida E průkazem anti HEV; průkaz protilátek IgG a IgM; Hepatitida G diagnostika HGV RNA, průkaz anti HGV svědčí spíše o prodělané infekci, často se kombinuje s VHB nebo VHC 8. Biochemická vyšetření u vybraných jaterních chorob Hemochromatóza

10 Vysoká saturace transferinu (více než 60% u mužu, 50% u žen), zvýšená koncentrace plazmatického železa, snížená celková vazebná schopnost séra pro železo Zvýšená koncentrace ferritinu (norma u mužu do 300Ug/g/l, u žen do 200 pro hemochromatózu svědčí obvykle hodnoty vyšší než 1000 Potvrzení: jaterní biopsie průkaz nahromadění železa Molekulárně genetické vyšetření změna na krátkém raménku 6.chromozomu, u 80% postižených mutace C282Y nebo H63D Wilsonova choroba Snížení koncentrace ceruloplazminu pod 0,2 g/l snížení sérové koncentrace mědi, zvýšení frakce volné mědi v séru nad 2,0 Umol/l, zvýšené vylučování mědi močí nad 1,5 Umol/ den Potvrzení: zvýšený obsah mědi v jaterní tkáni (pozitivní nález zvýšení nad 250 Ug/g jaterní tkáně Molekulárně genetické vyšetření přímá DNA diagnostika nejčastější mutace H1069Q Hepatocelulární karcinom (HCC) Zvýšení alfa- fetoproteinu (AFP) Zvýšení koncentrace Ca 19-9 HBV, HCV, hemochromatóza

11 Použitá literatura: Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén Klener et al.: Vnitřní lékařství, 2000 Češka a kolektiv: Interna, Triton Internet :

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratoř lékařské genetiky Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková Datum platnosti: 1. 8. 2014 Verze: 5 Označení

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková MUDr. Jana Zvolská MUDr. Ditta Leznarová Mgr. Tomáš Pexa RNDr. Jiří Fišer

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje imatinibum 100 mg (jako imatinibi mesilas). Úplný seznam pomocných

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

CARNOSINE STAR. cognitive impairment)

CARNOSINE STAR. cognitive impairment) MUDr. Michael Kučera, 2006 Současný přehled 1. Úvod. 2. Farmakologie a biochemie. 3. Krátká historie. 4. Mocný antioxidant. 5. Chelatotvorný účinek. 6. Prevence glykace. 7. Prevence karbonylace. 8. Prospěšný

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více