"V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi""

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a mateřské škole v Ivani "V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi" Platnost ŠVP ŠD: od

2 1. Charakteristika a hlavní cíle ŠD Družina je školské zařízení pro zájmové vydělávání, které poskytuje žákům přihlášených k pravidelné docházce. Činnost školní družince organizována ve dnech školního vyučování. V okolí školy je dostatek bezpečných ploch, které jsou využívány k venkovním hrám, jedná se o školní zahradu s hřištěm. Kousek od školy se nachází fotbalové hřiště a je zde mnoho krásných míst na vycházky. Práce školní družiny navazuje na vzdělávací činnost, je realizována v rámci výuky. Zájmové vzdělávání probíhá především při vlastní činnosti žáků, prostřednictvím jejich integrace s okolím a výrazným podílem vlastních zkušeností žáků. Je založeno na nepřímých zážitcích z činnosti, která vychází částečně z individuální volby, dětské zvídavosti i radosti z poznávání a objevování, potřeby zaměstnat se, bavit se a komunikovat. Prostřednictvím různých aktivit realizuji zájmové vzdělávání a podporuji rozvoj individuálních zájmů žáků. Střídáním činností podporuji rozvoj tělesné i duševní stránky žáků, rozvíjím a posiluji klíčové kompetence. Snažím se, aby prostory určené pro činnost školní družiny byly pro všechny příjemné a spoluvytvářely vhodné klima. Žáky vedu k tvořivosti a estetickému vnímání. Umožňuji výběr aktivit a podporuji tak rozhodování, rozvoj individuálních předpokladů, seberealizaci i ochotu žáků ke vzájemné spolupráci. Respektuji individuální schopnost a dovednost žáků. Podporuji citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učím žáky chránit své zdraví, vedu je k otevřené komunikaci, rozvíjím schopnost spolupracovat a respektovat druhého. Vedu žáky ke smyslnému využívání a naplňování volného času, vhodné relaxaci, utvářím návyky zdravého životního stylu. Zvyšuji zdravé sebevědomí, rozvíjím u žáků schopnost rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. Klíčové kompetence k naplnění volného času, které realizujeme v rámci mimo vyučovací zájmové činnosti ŠD, jsou v souladu s cíli školy, rozvíjí a upevňují klíčové kompetence v celé její šíři. 2. Materiální podmínky ŠD má k dispozici třídu, kde v dopoledních hodinách probíhá vyučování. Vybavení a zařízení plně neodpovídá požadavkům volnočasových aktivit, ale potřebám žáků vyhovuje. Je zde odpočinkový kout s kobercem a pracovní místa pro zvolené činnosti. Umístění her a hraček je dostupné. Vybavenost hrami a hračkami je dostačující. Materiální podmínky podle možností průběžně zlepšuji a rozšiřuji tak pestrost nabídky spontánních aktivit, výtvarných a sportovních činností. Velkým

3 finančním přínosem je pro naši ŠD sběr papíru, díky kterému se nám podařilo získat finanční podporu na nákup her, stavebnic a jezdíme na výlety. Podle potřeb využíváme další zařízení školy, např. tělocvičnu, školní zahradu, fotbalové hřiště aj. Zázemí pro osobní hygienu i stravování je zajištěno. Pitný režim je v průběhu dne zajištěn. 3. Cíle výchovně vzdělávací práce školní družiny Školní družina vede žáka ke smyslnému využívání volného času a umožňuje odpočinkové činnosti - aktivní i klidové. Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. - rozvoj žáka, jeho učení a poznávání - osvojování si základů hodnot - získání osobní samostatnosti - výchova žáka ke smysluplnému využívání volného času - výbava žáka dostatkem námětů pro naplňování volného času. Klíčové kompetence k naplňování volného času: 1. Kompetence k učení žák realizuje vlastní nápady, využívá vhodné postupy, všímá si souvislosti mezi jevy, započatou práci dokončí, umí svou práci zhodnotit. 2. Kompetence k řešení problému žák se zapojuje do všech fází činnosti plánování, příprava, realizace, hodnocení. Chápe, že vyhýbání se problému nevede k cíli, spontánně přichází s novým řešením, je kreativní, dovede se přizpůsobit změnám, je flexibilní, uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí, započaté činnosti dokončuje. 3. Kompetence komunikativní pří přípravě činnosti žáky vedu k prezentaci vlastních názorů a nápadů žák vhodně slovně i mimoslovně komunikuje se spolužáky

4 a ostatními dospělými. Dokáže vyjádřit své kladné pocity, umí vyjádřit svůj názor a naslouchat názoru ostatních. 4. Kompetence sociální a personální podílí se na vytváření pohodové atmosféry v týmu, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné i nevhodné chování, dokáže se prosadit i podřídit, vnímá potřeby jiných, respektuje společná pravidla. 5. Kompetence občanské žák si uvědomuje svá práva i práva ostatních, vnímá agresivitu, nespravedlnost a dovede se bránit, dbá na osobní zdraví i zdravý druhých, chová se zodpovědně i s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí a přispívá k rozvoji kvalitního životního prostředí. 6. Kompetence k trávení volného času žák umí účelně trávit volný čas, umí si vybrat zájmové činnosti, rozvíjí své zájmy v organizovaných a individuálních činnostech, umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času. 4. Formy a obsah výchovně vzdělávací činnosti Strategie, kterými rozvíjíme klíčové kompetence. Kompetence komunikativní podporuje přátelské vztahy - učím žáky vhodnou formou obhajovat svůj názor, naslouchat druhým - vedu žáky ke spolupráci - směřuji žáky k sebehodnocení - vedu žáky k dodržování pravidel slušného chování - umožňuji žákům výběr z nabídky činností Kompetence sociální a personální - učím žáky zodpovědnosti za své jednání a respektovat druhé - učím žáky základům týmové práce Kompetence občanské učím žáky prezentovat své názory a vlastní práci Kompetence k řešení problému žáky vedu k zodpovědnému přejímání zvolené role v pracovním týmu Výrazně posiluji kompetenci k naplňování volného času s cílem, aby žáci uměli trávit i svůj mimoškolní volný čas smysluplně a aktivně a aby dokázali odolat nabídkám vrstevníků ze sociálně rizikových skupin.

5 Metodami prožitkové pedagogiky umožňuji žákům bezprostřední smyslové a citové zážitky i zkušenost. Nabídka námětů je návazná, vzájemně propojená a flexibilní s ohledem na učivo, roční období, na skladbu žáků a jejich individuální zájmy a požadavky. Motivuji žáky, aby realizovanou činnost rozšiřovali a doplňovali vlastními nápady, případně aby si uměli zajímavou činnost v nabídce sami najít, popřípadě zvolit. Činnosti ŠD odpočinkové činnosti klidové po obědě nebo v koncové ŠD (poslech, vyprávění, stolní a společenské hry, volné rozhovory, spontánní činnosti, tematické hry, tvořivé konstruktivní hry) aktivní aktivní odpočinek - rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, mohou být i rušnější (pohybové hry v tělocvičně nebo venku, tělovýchovné chvilky, vycházky) - zájmové činnosti rozvíjí osobnost dítěte, vedou k jeho seberealizaci (pracovně-technické, přírodovědné, vlastivědné, dopravní, sportovní, estetické /literární, výtvarná) příprava na vyučování - nejen vypracování domácích úkolů, ale i didaktické hry, tématické vycházky a jiné činnosti, kterými upevňujeme a rozšiřujeme poznatky (domácí úkoly jsou vypracovávány pouze na přání rodičů) sebeobslužné činnosti - žák si osvojuje návyky osobní hygieny, učí se kultuře stolování, chování ve společnosti, pečuje o pořádek a čistotu svého okolí Vzdělávací obsah je realizován těmito formami činností: - činnost pravidelná: je dána týdenní skladbou zaměstnání (organizované aktivity zájmového, tělovýchovného charakteru, oběd atd.) - příležitostní akce: sportovní odpoledne, drakiáda - spontánní aktivity Nedílnou součástí zájmového vzdělávání v ŠD (každodenní individuální klidové činnosti po obědě, v koncové ŠD).

6 Personální podmínky Pedagogické působení v ŠD zajišťuje vychovatelka. Dle možností se zúčastňuje akreditovaných kurzů zaměřených na práci v ŠD, vzdělává se také samostudiem, sledováním nových publikací, knih, odborných článků v časopisech. Podmínky přijímání uchazečů, docházky a ukončení docházky do ŠD (podrobně viz. Vnitřní řád ŠD) - ŠD navštěvují žáci třídy, max. počet žáků je 25 (viz. zřizovací listina školy) - o přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy - uchazeči jsou přijímáni na základě řádně vyplněného zápisního lístku - povinností zák. zástupce je pravidelné hrazení úplaty za provoz ŠD - podmínky docházky do ŠD stanoví Vnitřní řád ŠD - při nedodržování Vnitřního řádu ŠD lze žáka ze ŠD vyloučit, o vyloučení rozhoduje ředitel školy Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví Ve ŠD vytváříme podmínky pro správnou hygienu, fyzickou ochranu dětí a sociální i emocionální bezpečnost: - vhodná struktura režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu - vhodný stravovací a pitný režim - zdravé prostředí - ochrana před úrazy - vybavení ŠD vhodné z hlediska bezpečnosti - ochrana žáků před násilím, šikanou, posměchem - snaha o klidné prostředí, příznivé sociální klima úcta, tolerance, empatie, spolupráce a pomoc druhým - respekt k individualitě žáka, k jeho osobním problémům - podmínky BOZ v ŠD vycházejí z ŠVP školy, zabývá se jimi také Vnitřní řád ŠD a Řád ŠD - zákonní zástupci i děti mají povinnost prokazatelně se seznámit s Vnitřním řádem ŠD a Řádem ŠD a respektovat ho - všechny děti jsou povinny dbát o svou bezpečnost a své zdraví a také o bezpečnost a zdraví svých spolužáků, vykonávají pouze činnosti, které odpovídají jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti Časový plán, evaluační plán - Vzdělávací program pro ŠD je vytvořen na dobu tří let - Evaluace

7 - individuální týdenní, týmová - za větší časový celek období (školní rok) - podle činností nebo akcí, které jsme prováděly (průběžně) - hodnotím podle zkušeností s uplatňováním jednotlivých činností a akcí (dle ročního plánu akcí ŠD) - výchovnou práci v ŠD sleduje a hodnotí také ředitel školy - důležitá je také zpětná vazba Ve ŠD tyto kompetence přiměřeně svým možnostem především POSILUJI a ROZVÍJÍM Obsah vzdělávání - základním smyslem je, aby si žák utvořil základní představu o životě a světě, který jej obklopuje tj. ČLOVĚK A JEHO SVĚT - žáci se učí vše chápat z různých pohledů a používat různé přístupy a metody řešení - činnosti pro žáka jsou dobrovolné, zajímavé, pestré, přitažlivé - vychovatelka nabízí, zapojuje; rozvíjí a posiluje kompetence TÉMATICKÉ CELKY 1. Místo, kde žijeme: U nás doma - Vyprávíme si o životě naší rodiny, o svém domově - Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný volný čas - Popisujeme domy, v nichž bydlíme, a ukazujeme si, kde bydlíme - Stavíme domy z různých materiálů Moje škola - Seznamujeme se s prostředím školy, školní družiny - Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje, seznamujeme se s pracovníky školy - Vyrábíme výzdobu do školní družiny - Pořádáme vycházky do okolí školy - Umíme udržovat pořádek v ŠD, uklízíme hry, hračky, pracovní místo Cesta do školy, ze školy - Povídáme si o cestě do školy a domů

8 - Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, určujeme jejich význam - Při vycházkách se učíme správně přecházet, sledujeme dodržování pravidel silničního provozu - Besedujeme o bezpečné jízdě na kole co nesmí chybět na našem kole - Povídáme si o slušném chování při cestování Naše vesnice - Na vycházkách hledáme zajímavosti naší vesnice - Kreslíme mapu naší vesnice - Povídáme si o změnách v naší vesnici Povolání - Kreslíme, čím bychom chtěli být - Hrajeme si na řemesla - Přestavujeme si, jak bychom se zachovali, kdybychom se ztratili Naše knihovna Okolí - Čteme pohádky a pověsti - Tvoříme záložku do knihy - Chodíme na besedy do knihovny pořádané paní knihovnicí - Kreslíme plánek nejbližšího okolí - Vybíráme si blízké místo, na které dojdeme podle našeho plánku - Učíme se určovat světové strany - Besedujeme o místech naší vlasti, která jsme již navštívili Tradice - Vyrábíme si masopustní masky - Besedujeme o lidových tradicích a zvycích tykajících se jara - Vyrábíme tradiční předměty s velikonoční a jarní tematikou 2. Lidé kolem nás Rodina - Besedujeme o naší rodině, o příbuzných - Představujeme povolání našich rodičů - Vyrábíme přání a dárky ke Dni matek

9 - Besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, jak jim doma pomáháme Kamarádi - Besedujeme o tom, kdo je kamarád, o vzájemné pomoci, ohleduplnosti, o dobrých i špatných vlastnostech - Při hře zjišťujeme, jak se známe (poznáváme kamaráda po hlase nebo po hmatu) - Přemýšlíme o vandalismu, opravujeme poškozené hry, uklízíme si školní tašky, věnujeme se sebeobslužné práci - Povídáme si o handicapovaných lidech - Čteme si pohádky z cizích zemí Svátky a oslavy - Vyrábíme masky a výzdobu na karneval - Vyprávíme si o adventu - Vyrábíme Mikuláše, čerta a anděla - Vyrábíme vánoční výzdobu, přáníčka, dárky a ozdoby - Čteme a vyprávíme si o vánočních zvycích, některé vyzkoušíme - Učíme se zpívat koledy - Čteme a vyprávíme si o zvycích spojených s jarem - Vyrábíme velikonoční výzdobu, zdobíme kraslice - Soutěžíme a hrajeme si zábavné odpoledne ke Dni dětí Jak se správně chovat - Besedujeme o slušném chování, o kouzelných slovech - Hrajeme si a učíme se pozdravit, poděkovat, omluvit se, poprosit aj. - Hrajeme si na vyřizování drobných vzkazů, vstupování do místností - Vyprávíme si o slušném chování v kině, v divadle, na koncertě, hrajeme scénky - Hrajeme scénky na téma Jak se chovat v dopravních prostředcích - Na vycházkách zdokonalujeme a procvičujeme chování na chodníku, na silnici, při nákupech, v dopravních prostředcích Mluvíme správně? - Cvičíme si jazyk (jazykolamy, říkadla) - Vyprávíme si pohádky a příběhy ze života - Čteme s porozuměním a správnou artikulací z knih a časopisů - Pantomimicky předvádíme různé situace, pocity, povolání

10 3. Lidé a čas Denní režim - Vyprávíme si o zásadách pravidelného denního režimu, o čase a jeho správném využití, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu - Besedujeme na téma, Jak jsem trávil víkend, prázdniny - Hrajeme hry na procvičení paměti, pozornosti a postřehu, hrajeme didaktické hry - Kreslíme, malujeme - Besedujeme o nebezpečí spěchu, který často přinese zbytečná zranění - Rozlišujeme jednotlivá roční období, dny, týdny a měsíce Jak to bylo v minulosti - Vyprávíme si nejzajímavější příhody z našeho raného dětství - Povídáme si o tom, jak pomáháme doma, o vybavení domácnosti dříve a dnes, hrajeme scénky s touto tematikou - Na vycházce sledujeme rozdíly mezi novostavbami a starými domy v naší vesnici - Čteme české pohádky, říkadla, básničky, odpovídáme na otázky týkající se života v minulosti 4. Rozmanitost přírody Příroda kolem nás - Na vycházkách pozorujeme změny v přírodě, rostliny a živočichy - Stavíme z přírodních materiálů (domečky, zvířátka, strašidla, ) - Při vycházkách upevňujeme pravidla chování v přírodě - Obtiskujeme listy využíváme různé techniky pro výtvarné činnosti - Při vycházkách pozorujeme život na stromech - Učíme se poznávat ptáky - Pečujeme o květiny - Hrajeme pexesa a kvarteta s náměty zvířat a rostlin - Malujeme na kamínky - Zhotovujeme různé druhy šperků z přírodnin - Soutěžíme ve skládání rozstříhaných obrázků zvířat a rostlin - Vyprávíme si o domácích zvířatech a o péči o ně - Kreslíme domácí mazlíčky - V encyklopediích vyhledáváme informace o zvířatech a přírodě

11 Roční období - Kreslíme určitý strom (krajinu) v jednotlivých ročních obdobích, porovnáváme, jak se příroda mění v ročních obdobích - Soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti a vůně - Vyrábíme draky - V zimě pozorujeme stopy zvířat ve sněhu - Na vycházce pozorujeme jarní práce na poli a v zahradě - Kreslíme první jarní květiny - Poznáváme mláďata domácích zvířat - Sledujeme počasí a podle něho se vhodně oblékáme Životní prostředí - Při vycházkách pozorujeme čistotu a úpravu okolí - Pomáháme při úklidu svého bydliště, okolí školy a družiny - Třídíme odpad - Sbíráme starý papír - Besedujeme o tom, jak člověk škodí nebo prospívá lesu, co do lesa nepatří - Vyprávíme si o nebezpečí ohně ve volné přírodě - Poznáváme prehistorická zvířata z encyklopedií - Kreslíme, modelujeme prehistorické zvíře podle své fantazie - Poznáváme léčivé rostliny 5. Člověk a jeho zdraví Naše tělo - Prohlížíme a čteme encyklopedie o lidském těle - Soutěžíme v kvízu na téma jak znám své tělo - Vyprávíme si o zdravém životním stylu - Relaxujeme a odpočíváme - Kreslíme ovoce a zeleninu - Vystřihujeme nebo kreslíme obrázky jídel a potravin, třídíme je na zdravá a méně zdravá, případně tvoříme koláže Chci být zdravý - Povídáme si o dětských nemocech a jejich léčení, o tom, jak pečovat o své zdraví - Vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, o bezpečnosti při hrách - Povídáme si o péči o náš chrup - Učíme se zásadám první pomoci - Poznáváme nebezpečné a jedovaté rostliny - Vyprávíme si o nebezpečí návykových látek, o tom, co nás může ohrozit v našem okolí v souvislosti s nimi

12 Sportujeme - Hrajeme různé pohybové hry venku i v tělocvičně - Pořádáme jednoduché sportovní soutěže - Relaxujeme při spontánních hrách - Při vycházkách překonáváme přírodní překážky - Pořádáme tělovýchovné chvilky - Provozujeme zimní sporty a hry na sněhu - Kreslíme do sněhu, vyšlapáváme jednoduché obrázky - Pořádáme turnaje v míčových hrách - Učíme se pravidla různých her, hrajeme fair play 5. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro školní družinu navazuje na školní vzdělávací program školy. Překládá koncepci družiny, její rámcový plán a klíčové kompetence, jejichž rozvoj rozšiřuje, podporuje a utvrzuje. Pobytem žáka v družině se zkracuje čas trávený s rodinou. Proto chci, aby u něj vyvolával pozitivní pocity, aby se těšil na činnosti, vzbuzoval jeho zvídavost i ctižádost. Vytvářím neformální, pohodové a bezpečné prostředí. v6. Stanovení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví Podrobnosti k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví žáků ve školní družině jsou uvedeny v dokumentech Vnitřní řád školní družiny. Bezpečnost žáků zajišťuji průběžných dozorem. Žáci jsou poučeni o nutnosti požádat o pomoc vychovatelku v případě, že cítí jakkoliv ohroženi. 7. Vnitřní hodnotící procesy Individuálně a průběžně hodnotím svou práci. Hledám nové metody, které by postupně vedly ke kvalitnějším výsledkům. Vypracovala: Milada Manková

13

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ŠD

Školní vzdělávací program ŠD Školní vzdělávací program ŠD I. Školní vzdělávací program pro ŠKOLNÍ DRUŽINU Název družiny: Školní družina plná pohody Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima. Po škole sem zajdem rádi, máme tady

Více

Školní družina plná pohody

Školní družina plná pohody Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice Žižkova 866 508 01 Hořice Školní družina plná pohody Školní vzdělávací program pro školní družinu V Hořicích dne 1. září 2016 Vypracovala: Hana Vojtěchová

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Vypracovala: Lenka Riegerová

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní družina Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní družina Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí Úprava od 1. 9. 2013 OBSAH DOKUMENTU ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY: Identifikační údaje Charakteristika školní družiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V HRADCI KRÁLOVÉ

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel ŠVP Základní škola Horní Jelení, okres Pardubice Kolářského 414, 533 74 Horní Jelení IČO 60157941 Ing. Pavla Nádeníková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU DOMEČEK PŘÁTELSTVÍ. 1.4Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve školní družině...

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU DOMEČEK PŘÁTELSTVÍ. 1.4Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve školní družině... Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace, 798 46 Brodek u Konice 265 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU DOMEČEK PŘÁTELSTVÍ 2 Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Vzdělávací program školní družiny

Vzdělávací program školní družiny Vzdělávací program školní družiny Obsah 1. Školní vzdělávací program ŠD str. 3 2. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání str. 3 3. Kompetence str. 3 4. Formy a metody práce ŠD str. 4 5. Materiální vybavení

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

povídáme si o cestě do školy a domů, jak dodržujeme bezpečnost

povídáme si o cestě do školy a domů, jak dodržujeme bezpečnost 1.Místo, kde žijeme Náš domov, náš dům: vyprávíme si o své rodině, co kdo dělá hra na rodinu kreslíme, malujeme, jak trávíme volný čas povídáme si o povoláních kresba, koláž popisujeme dům, byt, kde bydlíme

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017 ZÁŘÍ téma: Naše škola - vítáme se a seznamujeme se - seznámení s řádem ŠD - bezpečná cesta a orientace v okolí školy -

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí. Pohodová školní družina. Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY.

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí. Pohodová školní družina. Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY. B. ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí Pohodová školní družina Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY. Platnost dokumentu: Od

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

LIVINGSTON. Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Livingston s. r. o. se sídlem Vážská 998/2, Praha 9 - Čakovice

LIVINGSTON. Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Livingston s. r. o. se sídlem Vážská 998/2, Praha 9 - Čakovice LIVINGSTON Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Livingston s. r. o. se sídlem Vážská 998/2, 196 00 Praha 9 - Čakovice Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Všeobecná charakteristika ŠD...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima.

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Platnost od 1. 9. 2007 2. verze, platnost od 1. 9. 2009 Ředitelka ZŠ a MŠ Plesná Mgr. Alena Brabcová : Vychovatelka ŠD Jiřina Lorenzová : Obsah:

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Školní družina. Základní charakteristika

Školní družina. Základní charakteristika Školní družina Základní charakteristika Školní družina je důležitý výchovný partner rodin žáků a školy. Zabezpečuje především zájmové činnosti, odpočinek a rekreaci žáků v době mimo vyučování. Současně

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Rosovice

Vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Rosovice Vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Rosovice I. Identifikační údaje Školní družina tvoří součást školy, proto tyto údaje jsou obsaženy ve školním vzdělávacím programu

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti

Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti Podzim Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti Školní rok 2015/2016 - Naše škola (orientace dětí ve škole a v okolí školy, základní pravidla silničního provozu) - V naší jídelně (dodržování

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě Plán práce školní družiny 2014/2015 Září Seznámení se školou Učíme se orientovat ve škole Prohlížíme si učebny a třídy školy Seznamuje se se

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Cíle školní družiny Vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci Usnadňujeme žákům přechod z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného a pravidelného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Církevní základní škola, Rudolfovská 23, České Budějovice ŠKOLNÍ DRUŽINA - Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD.

Církevní základní škola, Rudolfovská 23, České Budějovice ŠKOLNÍ DRUŽINA - Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Struktura: 1. Základní údaje 2. Podmínky přijímání a ukončování vzdělávání 3. Podmínky pro vzdělávání žáků se SVP 4. Materiální a ekonomické podmínky 5. Personální podmínky

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍKAZY, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLANETA ZEMĚ aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Platný od: 1. 9. 2007 Verze

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola Sever, Luţická 1208, Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY.. Mgr. Milan Kučera ředitel ZŠ Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika ŠD 2.1 Co nabízí naše

Více