Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Role informačních systémů v marketingu společnosti Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Radka Johnová, Ph.D. Autor: Karolína Neukirchner 2012

2 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Karolína Neukirchner Obor: Podnikové informační systémy Ředitel VOŠIS vám ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách z pověření děkana FIS VŠE zadává bakalářskou práci na téma: Role informačních systémů v marketingu společnosti. Cíl práce: Teoretická část: Historie informačních systémů, vývoj, pojmy a zařazení ID do marketingové komunikace. Praktická: Aplikace využívání informačních systémů: Analýza firmy Johnson & Johnson s.r.o., jejího marketingového oddělení a jeho fungování, rozbor stávající situace a zvážení možností implementace nových informačních systémů ve společnosti Johnson & Johnson s.r.o., který povede ke zvýšení efektivnosti na pracovišti. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Radka Johnová, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce: V Praze dne PhDr. Jan Machytka Ředitel VOŠIS

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Role informačních systémů v marketingu společnosti vypracovala samostatně a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne... Vlastnoruční podpis autora

4 Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí bakalářské práce Ing. Radce Johnové, Ph.D. za cenné rady, ochotu a trpělivost. Také děkuji zaměstnancům společnosti Johnson&Johnson, s.r.o. za spolupráci a poskytnuté informace.

5 Anotace Cílem této bakalářské práce je prozkoumat a zhodnotit roli informačních systémů v marketingu společnosti. První část je především teoretickým úvodem do oblasti informačních systémů, ERP a jejich spojení s marketingem. Ve druhé části se práce zaměřuje na konkrétní společnost a její informační systém. Je zde obsažena analýza celého IS jak z marketingového, tak i technického pohledu. Závěr je věnován dvou variantám možných řešení, které by měly přispět k odstranění nedostatků zjištěných ve druhé části této práce. Annotation The goal of this bachelor work is to discovery and to evaluate the role of information systems in companies marketing. First part involves the theoretical introduction to area of information systems, ERP and their connection with marketing. The second part is focused on concrete company and their information system. Whole system analysis from marketing and technical view is also involved. The conclusion is dedicated to two possible solutions, which could contribute to remove the failures from the second part of this work. Klíčová slova Informační technologie, informační systém, implementace, ERP, marketing, Johnson&Johnson, Cons2000, návrh řešení Key words Information technology, information system, implementation, ERP, marketing, Johnson&Johnson, Cons2000, plan of solution

6 Obsah I. TEORETICKÁ ČÁST Úvod k teoretické části Informační technologie Historie informační technologie Informační systém Význam a úloha IS Historie vývoje IS v České republice Vývoj IS/IT v podniku Přehled nejčastěji implementovaných IS Varianty řešení IS Rizika spojená s implementací IS Co dokáže IS po implementaci usnadnit Standardizace procesů Zrychlení procesů Delegace pravomocí Vyvozování osobní odpovědnosti Přesná a okamžitá evidence dat Automatizované zpracování dat Odstranění chyb a více verzí dat Propouštění pracovníků Přesné podklady pro odhady budoucnosti Okamžité informace pro zákazníky a partnery Pojmy z marketingu Marketing... 25

7 12.2. POP POS Propagační aktivita Propagační materiál Role IS v marketingu II. PRAKTICKÁ ČÁST Společnost Johnson&Johnson Popis Historie Významná data a události Krédo společnosti Předmět podnikání Struktura J&J consumer ČR/SR Analýza marketingového oddělení Přehled IS v marketingu Vzorková aplikace Samples Requests Summary Eurocode Product Information Query Aplikace Galerie fotek z terénu Informační systém Cons Funkční popis z pohledu IT Funkční popis z pohledu uživatele Analýza současného stavu IS Postup shromáždění podkladů pro analýzu současného stavu IS Výstupy z analýzy pomocí osobního rozhovoru a dotazníku Celkový pohled na současný stav systému Cons

8 20. Požadavky na nové řešení IS Návrh řešení A: Odstraní nedostatky upgrade hardwaru a úprava softwaru? Návrh modernizace hardwaru a softwaru Návrh řešení B: Přechod na jednotný informační systém SAP? Benefity implementace informačního systému SAP Závěr... 51

9 Úvod Téma role informačních systémů v marketingu společnosti jsem si vybrala především z důvodu zaměření oboru svého studia a obsahu pracovní náplně v zaměstnání. Společnost Johnson&Johnson, s.r.o. jsem si zvolila, protože zde již tři roky pracuji. Hlavním cílem této práce je komplexně zanalyzovat stav informačních systémů společnosti Johnson&Johnson. Zároveň navrhnu řešení, která by mohla přispět k odstranění zjištěných nedostatků. Za dílčí cíle práce považuji seznámení čtenáře s historií, vývojem a významem informačních technologií a systémů. Dále definuji nejčastější rizika spojená s implementací, ale také přínosy, které zavedení informačního systému společnosti přinese. Metody, které jsem využívala při analýze zjišťování nedostatků byly založeny především na formě osobního rozhovoru a dotazníku. Jako hlavní přínos vnímám návrh dvou originálních řešení, která by měla přinést zlepšení současného stavu IS ve společnosti Johnson&Johnson a umožnit tak efektivnější fungování nejen marketingu, ale celé divizi Consumer. Teoretická část obsahuje již zmíněné dílčí cíle, tedy historii, vývoj a význam IT/IS jak ve světe, tak i v České republice. Dále jsou zde popsány pojmy z marketingu na které následně navazuje praktická část. Tato část se skládá z popisu společnosti Johnson&Johnson, informačních systémů, které využívá a následně detailní analýzy konkrétního informačního systému Cons2000. Závěr je věnován shrnutí získaných informací, jejich následnému využití při návrhu řešení a přínosům, které jsem při psaní práce získala. 9

10 I. TEORETICKÁ ČÁST 10

11 1. Úvod k teoretické části Informační systémy a technologie se v posledních 20 letech staly významným nástrojem pro velké množství společností, které je začali využívat zejména k zefektivnění interních procesů a konkurenceschopnosti. Implementace a provoz s sebou nesou řadu rizik. Kromě rizik je potřeba počítat s velkými počátečními investicemi do implementace. Efektivní řízení IS/IT je nutnou podmínkou pro úspěšnost ve všech oblastech business činností. Tato skutečnost platí, protože se v poslední době IS/IT staly jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují efektivitu a konkurenceschopnost jednotlivých společností. Často dochází k záměně významných pojmů týkajících se informačních technologií a informačních systémů. Rozhodla jsem se, zde uvést a uspořádat termíny, které jsou blízké tomuto oboru a závěrem uvést také několik termínů z marketingu, které následně využiji ve druhé části bakalářské práce. 11

12 2. Informační technologie Informační technologie (IT) studuje technickou stránku fungování počítače, tedy jeho hardware. Za informační technologii je považován takový elektronický přístroj, který zpracovává nějaké vstupní informace, provede s nimi předem dané operace a vydá výsledná výstupní data. Informační technologie se zabývá otázkou, jak co nejefektivněji zdokonalit tyto procesy a to pomocí zdokonalování, vynalézání a vytváření nových technologií. Tento proces následně přispěje k lepší komunikaci mezi hardwarem, softwarem a uživatelem. Pojem informační technologie se často zaměňuje s pojmem informatika. Informatika se zabývá zpracováním informací obecně nikoliv pouze ve spojení s počítači. Informační technologie je jedním z podoboru informatiky. 3. Historie informační technologie Historie informační technologie a výpočetní techniky sahá až do první poloviny 17. století, kdy německý univerzitní profesor Wilheml Schickard zkonstruoval první počítací hodiny. Fungovaly na principu dekadického kolečka, které dnes známe např. z tachometru. Další krok ve vývoji počítačů je spojen s pokrokem v oblasti tkalcovských strojů. V roce 1822 představil anglický matematik Charles Babbage první stroj k samostatnému sestavování matematických tabulek. Princip zařízení byl založen na spojení dekadického kolečka a děrovacích štítků. O století po anglickém matematikovi navrhuje německý inženýr Kondrád Zuse nový princip svého počítacího stroje. Tento stroj je až na změnu z desítkové na dvojkovou soustavu stejný jako původní anglický návrh. Na základě tohoto návrhu byli sestaveni tři stoje, první s označením Z1 byl čistě mechanický, druhý Z2 byl elektromechanický a třetí Z3 postavený v roce 1941 byl již plně elektrický. Obsahoval relé s kapacitou paměti cca 176 bajtů. Tento stroj využívala především armáda. Vývoj počítačů probíhal současně také v USA, kde byla v roce 1924 založena společnost IBM. Prvním z výrobků byl děrnoštítkový stroj. Ve 40. a 50. letech byl v USA hlavním představitelem John von Neumann, který působil na Princetonské univerzitě. Je nazýván otcem moderních počítačů. V roce 1945 navrhl novou 12

13 architekturu počítače. Základem nové architektury byl již dnes zcela běžný princip, který umožňoval změnu nebo úplnou výměnu programu pouze tak, že se změnil obsah paměti. V roce 1964 byla představena nová řada počítačů S/360 od společnosti IBM. Tento model se stal na mnoho let vzorem pro všechny ostatní výrobce. V 70. letech se společnosti začaly zaměřovat na uživatele a zabývaly se myšlenkou přenést počítače z továrních hal na pracovní stoly. V roce 1977 byl představen na výstavě v Kalifornii počítač PET (Personal Electronic Transactor), který vyrobily společnosti Commodore a Apple. Cena počítače tehdy činila 795 USD. Obrázek 2 IBM PC od společnosti IBM Obrázek 1 PET od společnosti Commodore a Apple. Zdroj: [1] Zdroj: [1] O 3 roky později, v roce 1980 představila společnost IBM počítač IBM PC, který se stal světovým standardem. Tento počítač byl oproti modelu PET výkonnější především díky 640 KB RAM paměti a bohaté konektorové výbavě. 80. léta jsou především ve znamení zakládání společností, které se specializují na vývoj a výrobu počítačového hardwaru, ne přímo na stavbu celých počítačů. V roce 1985 byla v Kanadě založena společnost ATI. V roce 1989 je na Taiwanu založena společnost ASUS. V roce 1993 je založena společnost NVIDIA a v témže roce uvádí na trh svůj první grafický čip NV léta jsou spojena jak s velkým boomem na poli hardwaru tak především na poli softwaru, kde jsou hlavními hráči společnosti Microsoft, Novel a Adobe. V posledních letech se vývoj stále více odklání od oblasti hardwaru k softwaru. Čím dál větší váhu má pohodlí uživatele, ovladatelnost zařízení a multimedialita. 13

14 4. Informační systém Informační systém (IS) je obecně chápán jako jakýkoliv ucelený soubor informací, který je možno dále rozšiřovat, udržovat, zpracovávat a dále publikovat. Za informační systém nemusí být vždy považován počítačový software, může být i papírový, např.: lékařská kartotéka, telefonní seznam, evidence pošty, apod.. V současnosti je téměř vždy za informační systém považováno ERP (Enterprise Resource Planning). ERP systém integruje a automatizuje procesy, které souvisejí s většinou činností v podniku. Za činnosti podniku, ve kterých ERP nejčastěji figuruje, jsou považovány tyto aktivity: výroba logistika distribuce správa majetku prodej fakturace a účetnictví Nasazení informačního systému má smysl v případě, že má společnost vyřešené interní postupy, které se týkají jeho implementace a má zmapovaná veškerá možná rizika. V opačném případě může dojít k negativním dopadům na celou společnost. Nasazení informačního systému tedy automaticky nezaručuje zvýšení produktivity práce a zisku. 5. Význam a úloha IS Neustále rostoucí význam rychle dostupných a kvalitních informací má vliv na celkový růst informovanosti společnosti. V posledních letech věnuje značné investice v řádech desítek milionů korun do inovace IS/IT jak soukromý, tak i veřejný sektor. Pro podniky jsou informace jednou z nejcennějších hodnot, které vlastní. Obě tyto skutečnosti se projevují nejen v zahraničí, ale platí také pro Českou republiku. 14

15 Důležitým faktorem je skutečnost, že se informace nespotřebovává užitím, ale její užitná hodnota klesá s časem. Např.: Jako dodavatel mouky se dozvíte o plánovaném otevření pekárny. Tato informace má hodnoty do té doby, než majitel pekárny rozhodne, kterého dodavatele si vybere. Poté ztrácí informace význam. P.F.Drucker: Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory - půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti. Význam IS/IT pro např. tyto oblasti: Dodávky systémem just-in-time Analýzy a vyhodnocování prodejů, investic apod. Odhad budoucích nákladů a výnosů 6. Historie vývoje IS v České republice V posledních 20.letech došlo k významnému rozvoji a vývoji informatiky nejen v západní Evropě ale také v České republice. Došlo k výraznému růstu vlivu informatiky a informačních systémů na výkonnost hospodářství. V 80. letech se počítače nasazovaly přímo na přípravu výrobků i jeho samotnou tvorbu (zejména řešení CAD Computer Aided Design, CAP Computer Aided Planning). Na počátku 90. let dochází k rozdělení celého procesu do dvou větví první technologická řeší technologické otázky výroby a druhá se zaměřuje na logistiku a finanční stránku výroby. Spojení logistické a finanční části přineslo nové označení ERP. Toto označení poprvé použila v roce 1990 poradenská firma GARTNER. 15

16 Tabulka 1 Změny v integraci a funkční orientaci softwaru v uplynulém desetiletí Zdroj: [2] Spojením logistické a finanční části nedošlo ke skončení rozvoje úloh ERP. Nové aplikace se orientovaly na podporu činností spojených s businessem s poznáním zákazníka a jeho okolí. ERP dnes můžeme chápat dvěma způsoby: V základu ERP zahrnuje pouze spojení vnitropodnikových oblastí finance, logistika, lidské zdroje a výrobní procesy. V rozšířeném modelu ERP zahrnuje další oblasti podporující podnik a jeho vztahy s okolím jako jsou business inteligence, dále pak řízení dodavatelských řetězců SCM Supply Chain Management a v neposlední řadě také CRM Customer Relation Ship Management. V současné době je charakteristickým rysem orientace na služby. Nejde již jen o výrobní proces, ale o tzv. E-business, tedy spojení všech dřívějších funkcionalit do komplexního řešení, které je silně uživatelsky orientováno. 16

17 7. Vývoj IS/IT v podniku Neustálý rozvoj a inovace Informačních systémů a technologií vede k tomu, že to, co je dnes Hi-tech se během dvou až tří let stává průměrem a standardem. Např.: Rok po zakoupení osobního počítače dochází k průměrné ztrátě 20% z jeho původní ceny z čehož vyplývá, že to co je dnes technologicky vyspělé je často již za rok běžným výrobkem. Při inovaci musí společnosti brát v úvahu také vývojové trendy IS/IT, aby mohli předejít případným problémům v ekonomických výsledcích. Toto platí také pro veřejný sektor v dané zemi. Nejvýznamnější výrobci se snaží vývojové trendy IS/IT přímo určovat, aby dosáhli toho, že se jejich inovace stanou celosvětovým standardem. Velmi známým příkladem z nedávné doby je produkt firmy Apple. První generace mobilního telefonu Apple Iphone, která zavedla inovaci v podobě uživatelského menu. Software disponoval novými uživatelskými záložkami, které se dali posouvat. Během krátké doby se staly velmi oblíbenými a tak tento trend převzala konkurence, která začala tuto funkci implementovat do svých mobilních telefonů. 17

18 8. Přehled nejčastěji implementovaných IS Na obrázku níže je vyobrazen aktuální stav a vývoj informačních systémů na trhu v České republice. Obrázek 3 Struktura využívaných ERP aplikací z roku 2008 Zdroj: [3] Z obrázku je patrné, že dominantní postavení v ERP aplikacích patří společnosti SAP, na druhém místě se umisťuje společnost Microsoft se svým IS Dynamics. Ostatní velcí hráči mají zhruba 5% tržní podíl. Je zajímavé, že je zde stále zbylých 50,4% trhu, který patří malým společnostem. 18

19 Tabulka 2 Snižující se podíl vlastních řešení celopodnikových aplikací v českých podnicích Zdroj: [2] Tabulka 2 - porovnává procentuální změny v zastoupení jednotlivých informačních systémů mezi lety Z dat vyplývá jasný trend postupného odklonu od vlastních/ na míru řešených IS k podnikovým řešením od velkých společností. Tři největší společnosti (SAP, Microsoft, Oracle) zaznamenali za čtyřleté období 29% nárůst svých podílů na trhu celopodnikových aplikací. Oproti tomu ostatní, tuzemské a na míru řešené IS ztratili za toto období celkem 32% podílů na trhu. 19

20 9. Varianty řešení IS Začátkem 90. let řada podniků preferovala první dvě varianty, tedy rozvoj existujícího řešení nebo vývoj nového systému na míru. Společnosti rychle pochopily časovou i finanční náročnost těchto variant a tak začaly stále více využívat třetí variantu, kterou je nákup hotového softwarového systému. V dnešní době je třetí varianta nejvyhledávanější. Tabulka 3 Varianty řešení informačních systémů Zdroj: [2] 10. Rizika spojená s implementací IS Implementace informačního systému a technologie je významnou událostí v dané společnosti, avšak nezaručuje, že se implementace neobejde bez finančních ztrát. Implementace IS je velmi náročný úkol, který stojí společnost mnoho finančních i lidských zdrojů. Neprobíhá- li implementace podle pravidel strategického řízení, hrozí riziko, že projekt skončí neúspěšně. 20

21 Je s podivem, jak málo pozornosti je často na straně dodavatele (integrátora systému) i na straně budoucího uživatele informačního systému (IS) věnováno analýze možných rizik a jejich prevenci. Dodavatel integrátor systému se soustřeďuje na splnění svého úkolu, tj. dodávku nekontrahovaného zboží a služeb. Denně se operativně zabývá vznikajícími problémy a většinou má za to, že už tím pro vyloučení rizik dělá maximum. Možná rizika na straně odběratele si příliš nepřipouští a nepovažuje je za svůj problém. Odběratel budoucí uživatel systému je zpravidla přesvědčen, že integrátor systému je zde právě od toho, aby si s jakýmkoliv rizikem a problémem včas poradil. Na straně budoucího uživatele IS se velmi často objevuje názor, že integrátor by měl dodat systém tzv. na klíč. Někteří vrcholoví manažeři se rádi oddávají představě, že po dokončení implementace IS budou manažery jiného nového podniku, organizovaného na základě nejnovějších poznatků a řízeného při použití nejmodernějších metod a prostředků, a to aniž by na tuto změnu vynaložili nějaké vlastní úsilí. Vše je přece povinen zařídit integrátor systému, a pokud se to nedaří, je tu přece smlouva a v ní určitě nějaká ta sankce, kterou lze uplatnit. Riziko vymezení podstaty pojmu Riziko je jakýkoliv faktor, který může ohrozit dosažení cílů projektu. Jde tedy o jakýkoliv problém, který ohrožuje realizaci projektu, ať už je jeho zdrojem např.: nedostatečně ujasněná strategie rozvoje uživatelského podniku, nedostatek zdrojů na financování projektu, podcenění oponentur a testování, nedodržení termínu instalace hardwaru, nedostatečný rozsah školení uživatelů, opomenutí kontroly kvality kmenových dat apod. Rizika spojená s projektem implementace podnikového IS musí být systematicky identifikována, analyzována, definována a odstraňována v závislosti na přidělené prioritě, která je určována podle naléhavosti daného rizika, stupně nebezpečnosti a rozsahu potencionálních škod. 21

22 Cílem činností shrnovaných pod pojem řízení rizik je zajistit, aby rizika byla správně chápana a oceňována a aby byla včas přijímána opatření k jejich prevenci, popř. nápravě nebo alespoň zmírnění následků. Identifikace a vlastní řízení rizik jsou nedílnou součástí celého projektu a je třeba je průběžně provádět po celou dobu implementace projektu na všech jeho úrovních. [1] Z výše uvedeného jasně vyplývá, že se nevyplatí podceňovat význam informačního systému a kvalitní přípravu před samotnou implementací. Zároveň není vhodné význam IS příliš přeceňovat a vidět v něm hlavní pilíř prosperity podniku. Vhodným řešením je vyváženost, kde jsou informační systémy navrhovány v souladu s dalšími oblastmi podnikové strategie. 11. Co dokáže IS po implementaci usnadnit Každá implementace má své výhody i nevýhody. Rozhodla jsem se zde uvést přínosy, které implementace může nabídnout: Standardizace procesů Standardizace procesů je prvním a jedním z nejdůležitějších přínosů ERP. Standardizace se projeví téměř ve všech oblastech působení společnosti. Procesy se nastavují dle tzv. Best practices, tedy podle nejefektivnějšího známého scénáře. Tento postup je buď získán interně, nebo je importován při implementaci externě z databáze již ověřených postupů. Tento proces by měl přinést sjednocení různých výkonnostních úrovní právě díky stejnému řešení pracovních úkonů. Standardizace také znamená možnost zastupitelnosti pracovníků při jednotlivých činnostech. Při optimálním nastavení procesů by měl teoreticky nastat stav, kdy je individuální vliv na výsledek minimální. Dalším významným přínosem je eliminace nestandardních postupů a řešení. Dodržování nastavených pravidel by mělo odstranit neefektivitu a případné zneužívání zaměstnavatele krádeže materiálu, nedodržování pracovní doby apod.. 22

23 11.2. Zrychlení procesů Zrychlení procesů úzce navazuje právě na standardizaci procesů. Kvalitní implementace ERP by měla odstranit nejasnosti v jednotlivých postupech a též jejich odkládání. ERP poskytuje informace a zpětnou vazbu jak pro zaměstnance, tak i pro jejich zaměstnavatele Delegace pravomocí Přínos delegace pravomocí též vychází ze standardizace, konkrétně ze zastupitelnosti pracovníků. V ERP se jasně definují jednotlivá práva uživatelů, která jsou v jejich nepřítomnosti delegovatelná na zástupce Vyvozování osobní odpovědnosti Tzv. Personal responsibility je též jedním z velmi důležitých přínosů. Po implementaci je možno přesně definovat jednotlivá pochybení a osoby, které jsou za jejich vznik zodpovědné. Tato informace slouží vedení společnosti/majiteli k možnosti vyvozování patřičných opatření (např. snížení mzdy, výpověď apod.) bez pochybností o vzniku a důvodu chyby Přesná a okamžitá evidence dat Evidence dat, jednotné úložiště, zálohování a vzdálený přístup k informacím jsou další přínosy implementace. ERP zajišťuje zadání dat ve správný okamžik. Systém je často nastaven tak, že bez jejich zadání není možné přejít k dalšímu kroku. Tato a další opatření zabezpečují přesnou a okamžitou evidence relevantních informací dat Automatizované zpracování dat Automatizace je pro většinu společnosti tím nejdůležitějším přínosem, tedy právě tím, kvůli kterému se pro implementaci ERP rozhodnou. Automatizace se jednoduše popisuje jako aplikace vnitropodnikových výpočetních, vyhodnocovacích, porovnávacích a dalších metod na hrubá, neupravená data. Managament může rychle a přesně vyhodnocovat úspěšnost prodeje, marketingové akce a další pomocí automatické tvorby reportů, grafů a srovnávacích analýz. Automatizované zpracování dat je také základním předpokladem k praktické implementaci Balanced Scorecard a potažmo i strategického managementu jako takového. 23

24 11.7. Odstranění chyb a více verzí dat Centralizace dat a kontrola jejich vkládání přináší další z výhod implementace odstranění chybovosti a existence více různých verzí dat Propouštění pracovníků Častý přínos implementace nového ERP systému je také očištění firmy od některých pracovníků. Obecně se uvádí, že s nasazením ERP společnost přichází o 3 typy pracovníků. Prvním je typ, který není ochoten přizpůsobit se novým pravidlům a postupům. Druhým je skupina lidí, která je díky nasazení odhalena jako neproduktivní a pro společnost nepřínosná. Poslední typ je kombinací obojího, např. starší pracovníci, kteří odhalí v původním systému mezery a navíc nejsou ani ochotni se učit novým věcem Přesné podklady pro odhady budoucnosti Predikce budoucího vývoje je pro většinu společností další důležitou součástí, které může nový IS přinést. Tento benefit opět vychází z předešlých, především z přesné a okamžité evidence dat. Na tato kvalitní data může managament následně aplikovat forecastingové a Business Intelligence nástroje, které by měly přispět k dalšímu rozvoji společnosti Okamžité informace pro zákazníky a partnery Poslední dobou se IS neorientuje pouze na společnost, kde je aplikován, ale snaží se rozšiřovat za hranici firmy, především směrem k zákazníkovi. Možnost poskytování informace zákazníkovi / partnerovi jsou pro některé společnosti kriticky důležité (např.: pro internetové obchody, logistické společnosti apod.). IS se dnes již standardně propojuje mezi společnostmi právě za účelem distribuce informací (obvykle prostřednictvím XML rozhraní). 24

25 12. Pojmy z marketingu Marketing Marketing je proces, který je orientován především na zákazníka a prostupuje všemi vrstvami podnikových aktivit od nákupu až po prodej. Cílem marketingu je propagovat nový výrobek takovým způsobem, aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího výsledku, tedy prodávat vhodný produkt ve vhodný čas. Marketing stávajících výrobků vychází především z inovací, které by měly přispět k jejich vyšší prodejnosti POP Point Of Purchase znamená v překladu místo nákupu. Za místo nákupu je považováno nákupní centrum, trh nebo město. Jedná se o reklamní materiály a produkty, které se použijí v místě prodeje. Vystavují se za účelem propagace určitého výrobku nebo sortimentu. Cílem POP je upoutat zákazníka u kterého se následně spustí impulzivní nakupovací chování POS Point Of Sale znamená v překladu místo prodeje. Za místo prodeje jsou považována všechna místa, kde dochází k realizaci prodeje. Tedy všechny druhy super a hypermarketů, provozoven a prodejen, kde je hlavním cílem upoutat zákazníka pomocí POP materiálu a ovlivnit jeho nákupní chování. POS a POP společně zajišťují prostřednictvím těchto nástrojů přímý konktakt spotřebitele s daným výrobkem Propagační aktivita Aktivity propagující značku, výrobek společnosti nebo přímo společnost směrem ke zdravotním profesionálům. Tyto aktivity mohou zahrnovat: Prezentace produktu obchodními zástupci nebo HCP (Zdravotní profesionál, který může předepisovat, ovlivňovat předpis nebo akvizice výrobků a služeb společnosti) Turné propagačních řečníků Stánky na kongresech nebo podobné činnosti Propagační sponzorství aj. 25

26 12.5. Propagační materiál Materiály propagující značku, výrobek společnosti nebo přímo společnost, mající písemnou, ústní, grafickou podobu nebo podobu audio, video nahrávky, záznamu na internetu. Např.: plakát, článek v časopise, wobbler, propagační texty na webových stránkách, brožurka pro spotřebitele, propagační desky pro zdravotnické profesionály, informační leták pro zákazníky, tištěné materiály používané jako pomůcka prezentace či prodeje zákazníkům, televizní a rozhlasová reklama. 13. Role IS v marketingu Závěr teoretické části bych ráda věnovala popisu, jakou roli hrají IS v marketingu. Marketingová oddělení využívají informační systémy, které slouží k shromažďování, analyzování a následně vyhodnocování informací o trhu. Tyto informace jsou velice důležité pro plánování marketingových aktivit a zpětnou vazbu na proběhlé aktivity. Každá společnost si Marketingový informační systém (MIS) přizpůsobuje individuálně dle svých potřeb, typu produktu, logistickým modelům apod.. Marketingový IS si společnosti přizpůsobují na základě 2 typů informací: a) interních informace uvnitř firmy. Interní zdroje jako jsou účetnictví, přehledy o prodejích, objednávkách, tržbách, skladových zásobách, reklamacích a pohledávkách b) externích informace z vnějšího prostředí. Zejména od agentur, zprávy z odborných časopisů, denního tisku, zpravodajské informace o vývoji marketingového prostředí, informace od obchodních zástupců, z rozhovoru se zákazníky a dodavateli, z výstav a veletrhů Dále se tyto informace: Shromažďují a vytvářejí se z nich cenné informace Zpracují se pro potřeby marketingu 26

27 MIS by měl společnosti zajistit nejen získávání dat a informací, ale také by měl umět podrobně popsat a vysvětlit současný stav. Měl by ovládat funkce jako jsou sledování trhu a umět vyhodnotit prognózu pro celé odvětví. Marketingový informační systém je rozdělen na dvě části: a) Marketingový zpravodajský systém Tento systém má významnou roli především v externím prostředí, kde je jeho hlavním cílem sbírat data, která jsou sekundárního charakteru. Tyto data je velmi levné získávat. V tomto případě, ale nemůže marketingové oddělení získávat data jen z tohoto typu. Je závislé na pomoci ostatních zaměstnanců, kteří se pohybují v tomto prostředí. Jedná se o obchodní zástupce, nákupčí a manažery, kteří mají na starosti primární zákazníky. b) Marketingový výzkumný systém Jedná se o vlastní průzkum na základě selekce dat, které si zaměstnanec sám zpracuje. Výhodou je, že si zaměstnanec vyselektuje ta data, která ho zajímají. Tyto výsledky může společnost dále využít jako konkurenční výhodu vlastního průzkumu a sdílet je s konkurenty v odvětví. Marketingový průzkum je dobré provádět za konkrétním účelem, aby bylo možné potvrdit či vyvrátit získané informace. Stanovení cíle je pro průzkum důležitou součástí, protože dle zadaných kritérií popisuje jednotlivé části trhu, které se společnost rozhodne analyzovat a vyhodnocovat. Pokud má společnost zájem se objektivním způsobem dozvědět o požadavcích na trhu a jednotlivých skupinách zákazníků, musí mít vybudován stabilní a plně funkční marketingový informační systém. 27

28 II. PRAKTICKÁ ČÁST 28

29 14. Společnost Johnson&Johnson V této části se zaměřím na oblast používaných systémů. Analyzuji společnost a roli informačních systémů, kterou v Johnson&Johnson hrají. Na základě informací z dotazníkové analýzy poté navrhnu řešení, která by mohla lépe podporovat chod marketingového oddělení Popis Lidé na celém světě se mohou setkávat s touto největší světovou společností, která se věnuje zdraví lidí již více než 120 let. Velké množství dětí doslova vyrostlo s dětskou kosmetikou Johnson s Baby. Díky širokému zaměření nabízí rozsáhlé množství výrobků a služeb v oblasti zdravotní péče, diagnostiky, volně prodejných přípravků a léků na předpis. Cílem společnosti je vyvíjet a distribuovat zdravotnické prostředky a výrobky té nejvyšší kvality a přispět tak ke zlepšení zdravotního stavu života pacientů po celém světě. Společnost působí v 57 zemích světa, prodává ve více než 175 zemích a zaměstnává více než zaměstnanců Historie Johnson&Johnson je společnost s dlouhou historií, která sahá až do 19. století. Tato společnost byla založena díky teorii Sira Josepha Listera o sterilizaci. Výsledkem jedné jeho práce bylo identifikování bakterie jako zdroj infekce na operačních sálech. Zavedl tedy přísná pravidla čistoty Obrázek 5 První budova, 1886 Zdroj: [4] a antiseptických opatření. Přednáška Listera v roce 1876 Obrázek 4 Sir Joseph Lister ( ) Zdroj: [4] o zjištění přítomnosti bakterií zaujala bratry Johnsonovi, kteří se domnívali, že tato teorie by mohla v amerických nemocnicích zachránit život mnoha lidem. S několika málo nemocnicemi v USA, které využívaly Listerovy metody, vykročila společnost J&J do průmyslu chirurgického oblékání. Společnost tak rozsáhle podporovala antiseptické chirurgické metody. 29

30 14.3. Významná data a události zahajuje pan Johnson svou činnost ve městě New Brunswick v New Jersey s počtem 14 zaměstnanců. Sídlem se stává bývalá továrna na tapety získává společnost oficiální název Johnson & Johnson, v čele s prezidentem Robertem Woodem Johnsonem se stává první činností zpracovávání bavlny a gázi jako pokus o antiseptický a sterilní výrobek společnost vyrábí první zubní nit z hedvábí představuje společnost nový typ zinkooxidové přilnavé náplasti první instruktážní manuál pro poskytování první pomoci 30 Obrázek 6 Historické produkty Zdroj: [4] mezinárodní růst firmy díky založení sesterské společnosti v Kanadě založení první mezinárodní pobočky ve Velké Británii sepsání kréda společnosti zakladatelem Robertem W. Johnsonem Krédo společnosti Krédo společnosti Johnson & Johnson napsal až o osm let později, v roce 1943 R. W. Johnson. Myšlenky kréda začal uplatňovat ve vlastní společnosti a naléhal na vedení, aby krédo přijalo jako nedílnou součást běžné obchodní filozofie. Věříme, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost k lékařům, ošetřovatelkám a pacientům, matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají naše výrobky a služby. Vše, co děláme k uspokojení jejich potřeb, musí být vysoce kvalitní. Musíme neustále usilovat o snížení nákladů, abychom udrželi přiměřené ceny. Objednávky našich zákazníků musí být vyřizovány rychle a přesně. Naši dodavatelé a distributoři musí mít příležitost dosáhnout přiměřeného zisku. Krédo si na tehdejší dobu vysloužilo velké uznání zejména mezi obchodními řediteli a veřejností bylo přijato s nadšením. Účinnost kréda není zapomenuta ani dnes, provází zaměstnance po celém světě již více než 65 let. Každoročně se koná pravidelný průzkum mezi zaměstnanci, kde se vyhodnocuje, jak úspěšně společnost plní své povinnosti a jak krédo zaměstnanci dodržují.

31 14.5. Předmět podnikání V ČR JnJ zaměstnává přes 370 zaměstnanců a na Slovensku přes 150 zaměstnanců. V České republice působí tyto sektory: Medical Devices&Diagnostics Technika pro lékaře a zdravotnické prostředky pro nemocnice. Rozděleno na divize DePuy, Gynecare, Breastcare, Ethicon Endo-Surgery, Cordis, Vision Care, ASP, Lifescan. Consumer konzumní zboží Kosmetika, hygienické potřeby a OTC výrobky Janssen Cilag Od roku 2009 samostatná společnost, která vyvíjí široké spektrum inovačních produktů (léků). Působí v řadě terapeutických oblastí neurologie, plísňová onemocnění. GBS Global Business Services s.r.o. - Mezinárodní finanční centrum od roku Částečně pokrývá Global Finance služby pro JnJ přidružených po celé Evropě. Centrum funguje v osmi jazycích. Platby uvnitř JnJ + divize Ortho Clinical Diagnostics. Shared Services Poskytuje služby sektorům MDD, Consumer a Janssen. Primárně v oblasti účetnictví a právních služeb. V roce 1999 byl do funkce jednatele a generálního ředitele pro východoevropský region JnJ jmenován Ing. Jiří Pavlíček. V prosinci 2010 se pan Ing. Pavlíček rozhodl po téměř dvaceti letech působení ze společnosti odejít. V lednu 2011 byl jmenován nový generální ředitel Masmiliano Collela. JnJ se pravidelně umisťuje na předních příčkách světových žebříčků mezinárodních firem. Jedná se o prestižního zaměstnavatele v ČR. Ve své práci se dále zaměřím na sektor Consumer se sídlem Karla Engliše 3201/6 Praha 5. 31

32 14.6. Struktura J&J consumer ČR/SR Pro pochopení fungování sektoru Consumer jsem se rozhodla, že níže zobrazím firemní strukturu jednotlivých oddělení. Mass oddělení zaměřené na FMCG ( Fast Moving Consumer Goods rychloobrátkové spotřební zboží). Pharma oddělení též zvané OTC volně prodejné léčivé přípravky, které nejsou vázány na recept. Proffesional Program školící oddělení pro zdravotní sestry v porodnici a zubní lékaře. Organizační struktura COUNTRY MANAGER SALES MASS SALES PHARMA PROFESSIONAL PROGRAM Sales management Key accounts Sales reps Data support Sales management Key accounts Sales reps Data support CATEGORY SOLUTION (trade marketing) SUPPLY CHAIN CUSTOMER SERVICE CEE MARKETING BABY / BEAUTY / CHC / OTC HCC / REGULATORY / QUALITY Baby Johnson s baby, Johnson s adult Beauty Neutrogena, Clean&Clear CHC Listerine, SANPRO o.b., Carefree OTC volně prodejné léky (Olynth, Imodium, Visine,..) FINANCE Lokální reportovací linie HR Regionální reportovací linie 32

33 15. Analýza marketingového oddělení Trade Marketing se zaměřuje na výrobu a následný závoz propagačních materiálů a aktivit pro všechny značky tzv. POP/POS materiály. Realizují důležité aktivity např.: prodejní stojany a displeje, 3D tabule, promo-stolky, flexibannery, regálové lišty, regálová čela, paletové prostory, whoblery, letáky, atd.. POP (point of purchase) v překladu znamená, že se jedná o materiál, který upoutá zákazníkovu pozornost a ovlivní jeho rozhodnutí ke koupi produktu. Má tedy jasný účel zvýšení prodeje. Další částí marketingu je Brand Marketing. Toto oddělení se na rozdíl od TM zaměřuje na konkrétní značky a jejich propagaci, tj. inzerce v časopisech, tvorba reklam a soutěže. Tyto dvě oddělení spolu musí nezbytně spolupracovat a podílet se společnými silami na klíčových aktivitách. Jen tak je možné splnit prodejní cíl pro daný rok. Pozice jsou rozdělené dle zkušeností na: Trade Marketing Specialist zodpovědnost za Beauty a Baby značky, GFO Personal Care SanPro (o.b./carefree) Trade Marketing Specialist Pharma OTC značky Visine, Nizoral, Gyno-Pevaryl Trade Marketing Manager podpora Skin Care značek (Neutrogena, Clean&Clear, Baby) Trade Marketing Manager CHC Mass značky (o.b., Listerine, Carefree) Trade Marketing Manager Pharma OTC značky Olynth, Livostin Další část marketingu tvoří Brand marketing ve kterém pracují 3 ženy na pozicích: Brand Manager CEE vedení oblastní ústní hygieny (značka LISTERINE) v regionu Central&Eastern Europe Junior Brand Manager Pharma OTC (Gyno-Pevaryl, Visine, Imodium, Motilium) Brand Manager - Pharma OTC (Olynth, Hexoral, Compeed, Livostin) 33

34 16. Přehled IS v marketingu V této části se zaměřím na detailní princip fungování aplikací, které jsou propojené s centrálním informačním systémem. Popis se týká těch aplikací a systémů, které využívá marketing společnosti Johnson&Johnson. Mezi nejvyužívanější patří: Samples Requests Summary Eurocode Product Information Query Aplikace Galerie fotek z terénu Informační systém Cons2000 Pro popis fungování souvisejících aplikací jsem se rozhodla z důvodu nemožnosti zaměření se čistě na informační systém Cons2000, který je tajemstvím firmy. Jeho funkcionalita nesmí být detailně popisována (např.: pomocí databázových diagramů) Vzorková aplikace Samples Requests Summary Tato aplikace je jedním z nejdůležitějších nástrojů marketingového oddělení. Samples requests aplikace je zaměstnanci používaná každý den. Slouží především k vyskladňování vzorků. Všechny výrobky jsou na prodejní lokaci, kde se ze skladu vyskladní požadovaný výrobek a dojde k jeho doručení přímo zákazníkovi nebo k převozu do DHL logistics. Úvodní stránka aplikace Samples Requests Summary 34

35 Zadání vzorkové výdejky Pro každé vyskladnění vzorků je nutné vytvořit výdejku. Před vyskladněním a zasláním na zákazníka je potřeba udělat několik kroků (printscreen viz.příloha): Country výběr země, ze které se vyskladňuje, na výběr je CZK a SLK Product division na výběr jsou FMCG spotřební výrobky nebo OTC lékárnické výrobky User je osoba, která vytváří danou výdejku Manager je nadřízený, který danou výdejku musí schválit T1 kód pro SUN/SAP systém T1 nákladové středisko T8 unikátní kód pro každého zaměstnance Reason nutno uvést důvod, proč se vyskladňují dané vzorky Např.: vyskladnění pro obchodní zástupce do promoakce Delivery point adresa, kam se vzorky nechají zavést viz.obrázek Total price hodnota/cena vyskladňovaných vzorků Line Description výběr produktu k vyskladnění viz.obrázek Batch Number zobrazuje se jen u OTC výrobků Qty počet ks, které se vyskladní. Počet vždy podle ks v kartónu Průběh procesu vyskladnění z marketingového pohledu Zadání requestu (výdejky) uživatelem Odeslání ke schválení nadřízenému Odeslání do systému Zpracování objednávky ve skladu Vystavení faktury společnosti Předání zásilky zákazníkovi Transport k zákazníkovi Vyskladnění výrobků 35

36 16.2. Eurocode Product Information Query Dalším používaným informačním systémem marketingu je webová stránka, která po zadání unikátního eurokódu (objednávkový kód) výrobku zobrazí všechny potřebné informace. V této aplikaci je možné zobrazit interní informace k výrobku, jako je rozměr výrobku, kartónu, palety, počet ks v kartónu a na paletě. Údaje jsou dále využívány pro zalistování nových výrobků, ověření údajů apod.. 36

37 16.3. Aplikace Galerie fotek z terénu Dalším využívaným systémem pro marketingové oddělení je Galerie fotografií z terénu. Fotografie pocházejí z prodejen zákazníků společnosti Johnson&Johnson, nahrávají a vkládají je obchodní zástupci. Marketing na základě fotografií vyhodnocuje úspěšnost vystavení jednotlivých produktů. Také sleduje, zda zákazníci dodržují smluvené podmínky, za kterých má být zboží vystaveno. Za každé vystavení se platí vysoké částky, proto je nutné tyto změny velmi pečlivě sledovat. Zároveň se jedná o jeden z mnoha nástrojů pro hodnocení výkonnosti obchodních zástupců. Uživatel každý registrovaný User obchodní zástupci Power user nadřízený, správce Galerie Uživatel Power user User 37

38 17. Informační systém Cons2000 Jedná se o nejrozsáhlejší informační systém ve společnosti Johnson&Johnson, který využívají všechna oddělení divize Consumer. V této části se zaměřím na popis fungování systému jak po technické, tak i po uživatelské stránce. Technická specifikace stávajícího systému Hardware: o Hewlett Packard DL 160 G5 o Procesor: 4 Core Intel Xeon o RAM: 16 GB o HDD: 2x 500 GB, 5400 rpm SATA disk Operační systém: o Windows Server 2005, 32 bit Funkční popis z pohledu IT V současnou chvíli funguje Cons2000 na výše uvedeném hardwaru a operačním systému. Databázová strana pracuje s Microsoft SQL Server a Microsoft Access Aplikace samotná pak s Visual Basic. Databázový systém je rozdělen do front a back end části. Jako back end DB slouží Microsoft SQL Server SQL server je dostupný pouze lokálně, tedy přímo ze serveru. Pro vzdálenou komunikaci jako klient - je využíván Microsoft Access. Konektivita a komunikace mezi DB je řešena pomocí ODBC (Open Database Connectivity) driverů. Vzdálený přístup je řešen pomocí šifrovaného LAN to LAN IPSec VPN tunelu. Spojení se vytváří pomocí Open VPN klienta, který se připojuje k Cisco ISR 800 series routeru. Zálohování dat probíhá jednou za 24 hodin. Jedná se o standardní backup v rámci SQL serveru. Po hardwarové stránce je zálohování řešeno pouze lokálně pomocí RAID 1 disků na serveru. Uživatelské role jsou nastaveny přímo ve Windows Serveru. Existuje 1 administrátor a 15 dalších účtů s různými úrovněmi uživatelských práv. 38

39 Diagram síťového připojení k informačnímu systému Cons2000 DMZ DB server LAN Internet IPSec VPN HOME OFFICE Funkční popis z pohledu uživatele Pro funkční popis z pohledu marketingu jsem zvolila tři nejvyužívanější oblasti systému Products, Reports a POP se kterými nejvíce pracují zaměstnanci marketingu. Úvodní strana systému 39

40 Main - Products Pod kategorií Products je možné dohledat veškeré informace o jednotlivých produktech společnosti. Marketing tuto část využívá zejména pro kontrolu údajů při zalistovávání nových produktů pro zákazníky (vyplňují se zalistovací karty např.: pro Albert, Tesco). Údaje, které se zobrazí: Divize jedná-li se o produkt z řady OTC (léčivé přípravky) nebo z FMCG (spotřební výrobky) EuroCode objednávkový kód, podle kterého odběratelé objednávají jednotlivé produkty Line&ProductName - přesný název výrobku na etiketě Brand značka produktu Pod jednotlivými záložkami Names, Misc,Unit/Shrink/Case, Pallet, Registration, Prices: 40

41 Names obsahuje přesný název výrobku na etiketě Misc obsahuje údaje o datu, kdy je výrobek k dispozici, obsah měrné jednotky, země původu, Commodity code (celní kód), minimální trvanlivost Unit/Shrink/Case zde jsou obsažené údaje o výrobku: EAN kartonu a EAN ks, výrobek výška/šířka/délka/váha dále údaje o foliovém balení výška/šířka/délka/váha na závěr údaje o kartonu výška/šířka/délka/váha Pallet údaje o paletovém množství výška/šířka/délka/váha, počet ks na paletě, počet ks ve fólii, počet kartonů na vrstvě, počet vrstev na paletě Registration stav registrace výrobku Registration required, Registered, Canceled Prices údaje o základní ceně v Korunách a v Eurech pro slovenský trh Všechny tyto údaje využívá marketing např.: při zalistování nového výrobky, kdy odběratel zašle svoji verzi zalistovací karty a marketing kartu vyplní dle údajů viz. Cons2000. Reports V kategorii Reports využívá marketing pouze dvě záložky Reports a Sales Analyses. Reports pro generování stavu skladu a přehled otevřených objednávek. Ze záložky Reports je možné vygenerovat následující: 41

42 logistická data denní prodeje dle zákazníka stav skladu otevřené objednávky Veškeré reporty se vygenerují do.xls souboru. Sales Analyses Slouží k analyzování prodejů společnosti. Marketing vygenerované prodeje dále využívá v prezentacích, které následně předkládá vedení společnosti. Před vygenerováním prodejů je možné filtrovat dle konkrétních požadavků zaměstnance. Možnosti Rok, perioda, prodejní týden, divize, značka, jméno produktu, země, typ zákazníka a adresa. Po vybrání atributů je možné v záložce Agregate field zvolit možnosti v jakém typu chceme prodeje vygenerovat. Na výběr máme: v kusech, v NTS Eura, v NTS Kč 42

43 Po vygenerování pracuje zaměstnanec v prostředí podobnému kontingenční tabulce: POP Samostatná záložka POP se vztahuje k propagačním materiálům, vzorkům a zákazníkům. Tato záložka je řešena v analystické části, kde figuruje ve zjištěných nedostatcích. Rozhraní jednotlivých záložek jsou v příloze. 43

44 POP product matrix obsahuje všechny zaregistrované propagační materiály a jejich POP kódy. Po volbě produktu se zobrazí např.: počet ks tohoto materiálu na centrálním skladě. POP customers zobrazí všechny zákazníky po jednotlivých prodejnách,kteří jsou v seznamu uloženi. Zároveň je možné přidat nového zákazníka při otevření nové prodejny nebo změnit adresu. POP customer groups tato záložka se nepoužívá. Význam je stejný jako pro POP customers ale zákazníci jsou uloženi po skupinách (všechny prodejny Albert = složka Albert ČR,apod.). POP orders slouží k zadávání objednávek POP materiálu, které se následně zasílají na zákazníky. V této záložce se vyskytuje nejvíce nedostatků se kterými jsou zaměstnanci nespokojeni. POP codes update nepoužívá se. POP invoicing nepoužívá se. 18. Analýza současného stavu IS V této kapitole se zaměřím na zmapování současného stavu IS Cons2000. Provedu jeho analýzu pomocí dotazníku a osobních zkušeností. Na základě zjištěných nedostatků navrhnu dvě varianty pro jejich možné odstranění Postup shromáždění podkladů pro analýzu současného stavu IS K tomu, abychom mohli provést analýzu je zapotřebí pracovat s těmito postupy a zdroji: Dokumentace organizace (podrobný přehled po odděleních, organizační struktura, využívání systémů jednotlivými odděleními, rozdělení rolí v obsluze systému) Dotazování zaměstnanců pomocí dotazníku uživatelské spokojenosti Dlouhodobější pozorování současného stavu Vlastní provedená analýza 44

45 Od začátku bylo v plánu zapojit zaměstnance pouze z marketingu. Vzhledem k jejich menšímu počtu jsem zvolila formu osobního rozhovoru a dotazníku, abych zjistila potřebné informace. Během psaní této práce byl důraz kladen také na to, abych zjistila slabá místa používaných systémů. Zjištění slabých míst by mělo usnadnit návrh řešení Výstupy z analýzy pomocí osobního rozhovoru a dotazníku V této části jsou uvedeny výstupy z dotazování zaměstnanců k aplikaci Cons2000. Problém při zadávání objednávky Z dotazování vyplynula první oblast, kde se zaměstnanci potýkají se značnou nespokojeností: Problém při zadávání objednávky, která je časově omezena. (Zadáno musí být do 12:00, aby došlo k zaslání D+2). Velmi často dochází k nezpracování objednávky do druhého dne, ale vždy do třetího dne, kdy dojde k závozu zboží Nespolehlivost dopravní společnosti Společnost Johnson&Johnson bohužel není jediným zákazníkem dopravní společnosti DHL. Vzhledem k velkému počtu zákazníku dochází k těmto situacím: Při zadávání objednávky jako D+2 není 100% zaručeno, že bude skutečně zboží doručeno Dochází k problémům ve skladu, kdy se nestihne vyskladnit objednávka z důvodu velkého počtu jiných objednávek (zejména ke konci měsíce, kdy probíhá uzávěrka) Přesto, že se jedná o DHL, které sídlí ve slovenském Senci, dostávají přednost objednávky, které jsou pro ČR,Maďarsko,Slovensko a na posledním místě Polsko Tento problém je přenesen na zákazníky společnosti JnJ, kteří včas neobdrží své objednané zboží nebo POP materiály 45

46 Nepropojení stavu informací o produktech s jinými IS Nedochází k automatickým aktualizacím, pokud např. dojde ke změně u produktu Nastává situace, že v tomto systému jsou zastaralé informace např. EAN kód výrobku, objednávkový kód, počet ks v kartonu Závislost na ruční opravě některého ze zaměstnanců Následně dochází k problému s použitím těchto starých informací a odeslání zákazníkům Nedostatečná aktualizace stavu skladu Stav skladu je potřeba ručně aktualizovat. Pokud je někdo zrovna na dovolené, na služební cestě apod. nedojde k aktualizaci a dochází k následujícímu: Vyskladněné zboží z aplikace Samples Requests Summary není možné vidět, tím pádem není možné zboží nechat zavézt.(objeví se až po aktualizaci) Tento problém přetrvává do doby, než někdo ručně nenahraje stav skladu do Cons2000 (velmi často trvá i několik dní, dochází k velkému zpoždění co se týče závozů jakéhokoliv typu) Momentálně je v oddělení jen jedna kompetentní osoba, která může stav skladu aktualizovat Nespolehlivé fungování vzdáleného připojení Z dotazování uživatelů byl zjištěn další problém. Týká se vzdáleného připojení. V případě, že se zaměstnanec ocitne mimo kancelář např. na meetingu, při práci z domova apod. dochází k situaci, kdy se musí k firemním aplikacím připojit vzdáleně pomocí VPN. Toto připojení je vysoce nestabilní a také datový přenos je velmi zdlouhavý, což uživatele mimo kancelář zdržuje při práci, v horším případě jí i zcela znemožňuje. Zaměstnanci jsou poté odkázáni na pomoc kolegů, kteří jsou v daný okamžik připojeni přímo v podnikové síti. Nedostatečná rychlost zpracování dat Uživatelé si stěžují na rychlost aplikace Cons2000 při vyhledávání, editaci a ukládání dat. 46

47 19. Celkový pohled na současný stav systému Cons2000 Jak je možné vidět ze zjištěných problémů je stávající systém nevyhovující hned v několika částech. Bohužel se jedná o ty nejpoužívanější, tím pádem nejdůležitější části systému. V následujících kapitolách formuluji požadavky na nové řešení IS a navrhnu způsoby řešení jak jich dosáhnout. 20. Požadavky na nové řešení IS Na základě vyhodnocení dotazníkové a analytické části jsem jako předposlední krok stanovila požadavky na nový systém. Tyto požadavky úzce souvisí se zjištěnými problémy. Návrhy na zlepšení by měli vyřešit problémy uvedené u stávajícího systému, což znamená zejména: Usnadnění zadávání objednávek Odstranění omezení jak z časového hlediska tak z hlediska D+2 Odstranění-vyřešení situace, kdy není zaručeno doručení v daném termínu Vyřešení situace s ručním nastavováním aktualizace stavu skladu Zlepšení vzdáleného připojení pomocí VPN V následující části představím dva návrhy řešení na odstranění nedostatků. První návrh přináší zlepšení především po technické stránce. Druhý naopak více zohledňuje odstranění nedostatků, které byly zjištěny při dotazování zaměstnanců. 47

48 21. Návrh řešení A: Odstraní nedostatky upgrade hardwaru a úprava softwaru? Na základě zjištěné architektury, technické specifikace a v neposlední řadě i na zpětné vazbě od koncových uživatelů jsem dospěla k závěru, že současný stav je již nevyhovující. Jeden z možných způsobů odstranění většiny nedostatků by podle mého názoru mohl být upgrade hardwaru a softwaru. Jako největší nedostatky, problémy nebo chybějící funkcionality, které by navrhovaný upgrade měl odstranit vidím následující: Nedostatečná výpočetní kapacita Nestabilní vzdálené připojení pomocí VPN Nevhodně nastavený scénář zálohování dat Návrh modernizace hardwaru a softwaru Níže představuji hardware, který by měl přinést dostatečný výpočetní výkon a odstranil by tak největší nedostatky informačního systému z IT pohledu. Technická specifikace modernizovaného systému Hardware: o Hewlett Packard DL 160 G8 o procesor: 6 Core Intel Xeon o RAM: 64 GB (s možností dalšího rozšíření až na 256 GB) o HDD: 1x 250 GB, rpm SAS disk, 5x 1TB, 7200rpm SATA disk Operační systém: o Windows Server 2008 R2, 64 bit 48

49 Návrh na odstranění problému: Nedostatečná výpočetní kapacita Výše uvedený upgrade hardwaru považuji za ideální řešení při porovnání pořizovací ceny s přidanou hodnotou. Zvýšení počtu jader a operační paměti by mělo přinést dostatečný nárůst výpočetního výkonu. Tomuto zvýšenému výkonu jsem přizpůsobila i pevné disky. Systém bude odděleně nainstalován na velmi rychlém SAS disku ( otáček/min.) a data se budou ukládat na vysokokapacitní 1 TB disky (7200 otáček/min.). Jako další důležitý krok, který by měl přinést znatelné zrychlení, považuji přechod z 32 bitové verze systému na 64 bitovou. Migrace operačního systému z Microsoft na Linux by v našem případě přinesla více komplikací než užitku. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro instalaci Microsoft Windows Server 2008 R2 64 bit. Návrh na odstranění problému: Nestabilní vzdálené připojení pomocí VPN Pro zlepšení kvality vzdáleného připojení navrhuji výměnu původního routeru za Cisco 1800 series, který má zvýšenou operační paměť na 256 MB a obsahuje již nejnovější verzi operačního systému Cisco IOS v Jako klientskou aplikaci navrhuji vzhledem ke garantované kompatibilitě s ISR routerem Cisco VPN Client. Z důvodu zvýšení bezpečnosti navrhuji změnu ověřování z pre share klíče na kombinaci veřejného a soukromého klíče. Veřejný klíč a otisk soukromého bude umístěn na routeru, soukromý pak na zařízení, ze kterého se uživatel připojuje. Návrh na odstranění problému: Nevhodně nastavený scénář zálohování dat Poslední oblastí, ve které si myslím, že by mělo dojít ke změně je zálohování dat. Současný stav je dle mého názoru již nevyhovující a to především z toho důvodu, že není dostatečně zajištěno zabezpečení zálohovaných dat. Softwarový RAID 1 bych nahradila hardwarovým, který nový, mnou navrhovaný, server již obsahuje. Shrnutí Celkové náklady, které by tento upgrade obnášel odhaduji dle aktuálních ceníkových cen na cca Kč. Tuto částku považuji za adekvátní, především kvůli výraznému navýšení výkonu i ostatním přidruženým přínosům, které by tato modernizace přinesla. 49

50 22. Návrh řešení B: Přechod na jednotný informační systém SAP? Vzhledem k tomu, že JJ je mezinárodní společnost mohl by připadat v úvahu jednotný IS např. SAP. Tento IS je již implementován v několika zemích Střední a Východní Evropy, kam spadá i Česká republika. SAP by zjednodušil a hlavně sjednotil uživatelské rozhraní pro všechna oddělení, tedy i pro marketing. Je vhodné uvažovat o implementaci SAPu, jako o příležitosti spojit se, a vytvořit tak jednotný klastr,který by tím pádem přinesl jedinečné benefity a příležitosti. Návrh na možnou budoucí implementaci lépe fungujícího systému byl společnosti již přednesen. JJ je nadnárodní společností, a tak není jednoduché samostatně rozhodnout o implementaci jakéhokoliv nového systému v rámci ČR. Je zapotřebí všechny návrhy prodiskutovat nejprve s mateřskou centrálou v USA a následně pak i v rámci Evropského regionu. Bohužel zatím není jasné ke kterému řešení IS se vedení přikloní. Pokud k zavedení IS SAP dojde, bude nutné udělat několik důležitých kroků: Mapování a přenos dat z původních systémů Testování každodenních procesů v SAPu, kterého by se museli účastnit všichni uživatelé Tréninky, workshopy Určení a nastavení uživatelských rolí Benefity implementace informačního systému SAP Harmonizace a standardizace systémů a procesů v oblasti financí,marketingu a supply chainu vč. zákaznického servisu napříč Evropou, Afrikou a Středním východem Nové reportovací nástroje, které zvyšují vizibilitu businessu, ať už z regionální či lokální úrovně Snadné propojení s IS odběratelů a zákazníků Podpora a servis společnosti SAP Garance funkčnosti systému 50

51 23. Závěr Tématem mé bakalářské práce bylo zjistit jakou roli hrají informační systémy v marketingu společnosti Johnson&Johnson. Dalším cílem bylo zaměřit se na nedostatky a navrhnout řešení, která by mohla přispět k odstranění zjištěných problémů. V hlavní části práce jsem podrobně zanalyzovala stav informačního systému v oddělení marketingu. Z toho vyplynuly určité nedostatky, které informační systém obsahuje. Pro zjištění problémů systému jsem využila především výsledky dotazníku, kdy jsem se dotazovala zaměstnanců na jednotlivé oblasti systému a také konzultace technické stránky systému s jejím administrátorem. Pro znázornění fungování informačních systémů jsem zvolila printscreeny jednotlivých aplikací a pro Cons2000 také diagram síťového přípojení, který jsem vytvořila v programu Microsoft Visio Návrhy řešení, které jsem vytvořila mají reálnou šanci buď na upgrade softwaru a hardawaru nebo v nejlepším případě oba návrhy, tedy i přechod na SAP. Tyto změny bude možné diskutovat se společností Johnson&Johnson nejdříve v roce Navrhované změny jsem měla možnost představit vedení společnosti a zjistit tak reálné možnosti zavedení mých řešení. Vedení společnosti se na poslední schůzce přiklánělo prozatím k levnější variantě řešení A. Bohužel je potřeba tuto změnu ještě na několika schůzkách prodiskutovat než dojde k finálnímu schválení. Méně pravděpodobně se zatím jeví přechod na SAP. Celkově vnímám informační systémy ve společnosti Johnson&Johnson jako nedílnou součást marketingu. Hrají velmi důležitou roli při veškerém strategickém rozhodování nejen tohoto oddělení, ale celé divize Consumer. Přínos této bakalářské práce vidím hlavně v analýzách, které jsem provedla. Rozšířila jsem si tak vědomostní a profesní znalosti, které jsou pro mne již nyní velkým přínosem. Výsledkem práce je tedy možnost přijmout mé návrhy na zlepšení a dosáhnout tak optimalizace procesů a v neposlední řadě také časových a administrativních úspor. 51

52 Zdroje [1] Automa: časopis pro automatizační techniku [online]. Praha: FCC Public, 2004 [cit ]. ISSN Dostupné z: [2] BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 323 s. Management v informační společnosti. ISBN [3] KARPECKI, Lubomír. Aktuální stav a trendy využití podnikových aplikací. [online]. [cit ]. Dostupné z: Karpecki.pdf [4] Johnson&Johnson: Historie. [online] [cit ]. Dostupné z: [5] Computer. Brno: Mladá Fronta, 2009, roč. 15, č. 9. Dostupné z: Literatura BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 323 s. Management v informační společnosti. ISBN VOŘÍŠEK, Jiří. Informační systémy a jejich řízení. 3. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2007, iv, 278 s. ISBN SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006, 351 s. ISBN BRUCKNER, Tomáš. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 357 s. Management v informační společnosti. ISBN

53 Přílohy Příloha 1 Historie informačních systémů[5] 53

54 Příloha 2 Dotazník spokojenosti s informačním systémem Cons Jak často využíváte výše uvedený informační systém? denně jednou týdně 1x za 14 dní Jednou měsíčně Méně často Pozn.: Z výše uvedeného grafu je patrné, že IS využívá 90% zaměstnanců minimálně jednou týdně. Jde tedy o velmi používaný systém, který je důležitý pro jejich práci. Nejedná se nic zanedbatelného co by se používalo jednou za měsíc. 54

55 2. K jakému účelu systém využíváte?(můžete vybrat více odpovědí) Analýza prodejů Stav skladu Vyhledávání údajů o produktu Vyhledávání cen Podklad pro marketingové prezentace Zadávání POP objednávek 55

56 3. Jak jste spokojeni s rychlostí zpracovávání dat? Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spokojen/a Spíše nespokojen/a Nespokojen/a Velmi nespokojen/a 56

57 4. Využíváte vzdálené připojení k systému?pokud ano, jak jej hodnotíte? Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spokojen/a Spíše nespokojen/a Nespokojen/a Velmi nespokojen/a 57

58 5. Jak byste ohodnotili systém Cons2000? Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spokojen/a Spíše nespokojen/a Nespokojen/a Velmi nespokojen/a 58

59 Příloha 3 Produkty společnosti Johnson&Johnson 59

60 Příloha 4 Vzorková aplikace Samples Requests Summary Výběr zákazníka Výběr produktu 60

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na řízení

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Představení SAP GRC Access Control Aplikace SAP GRC AC se obsluhuje v prostředí SAP Portál. Technicky se jedná

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

1. Informace a informatika

1. Informace a informatika 1. Informace a informatika Informatika věda zabývající se zpracováním informací (př. vyhledávání, ukládání, přenášení, třídění) Informace (data) zpráva nebo sdělení mající určitý smysl a význam př. textové

Více

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Případová studie ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Jak jsme společnosti ČSOB zefektivnili práci s firemními klienty ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Celý projekt začal v srpnu, přičemž

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline Trade Marketing Management Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline 2 Obsah vystoupení Základní pojmy Kompetence pozice Trade Marketing Manager a činnost celého oddělení Zařazení

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Data Protection Delivery Center, s. r. o. IDENTITY MANAGEMENT, SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ. a SINGLE SIGN-ON. DPDC Identity. pro Vaši bezpečnost

Data Protection Delivery Center, s. r. o. IDENTITY MANAGEMENT, SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ. a SINGLE SIGN-ON. DPDC Identity. pro Vaši bezpečnost Data Protection Delivery Center, s. r. o. IDENTITY MANAGEMENT, SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ a SINGLE SIGN-ON pro Vaši bezpečnost DPDC Identity DPDC Identity DPDC Identity je komplexním řešením pro automatizovanou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER CEE ZEBRA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED ZEBRA TECHNOLOGIES HISTORIE

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ Logistický informační subsystém (LIS) Řízení celého materiálového toku není možné bez odpovídajících informací. Proto součástí integrovaného logistického systému

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Windows SharePoint Services

Windows SharePoint Services Windows SharePoint Services Vnitrofiremní týmový portál za použití služby Windows SharePoint Services jako účinný nástroj pro zefektivnění týmové spolupráce Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Microsoft Visual Studio 2005 a Microsoft SQL Server 2005 Případová studie zákaznického řešení Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Přehled

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Představení služeb Konica Minolta GDPR

Představení služeb Konica Minolta GDPR Představení služeb Konica Minolta GDPR Praha 28. 6. 2017 Mgr. Karin Beňková, Mgr. Jiří Císek Co je to GDPR? Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General data protection regulation) 25. 5. 2018 přímá

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje?

Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje? Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje? Ing. Lubomír Calta výkonný ředitel, Magistra, a.s. XX. OTC Konference

Více

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese?

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese? Aktivity Správce IT HelpDesk HelpDesk Co je HelpDesk? HelpDesk je uživatelsky vstřícná webová aplikace, která výrazně usnadňuje firemní komunikaci a plánování úkolů k řešení. Svou přehledností umožňuje

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Květen 2016 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert případová studie Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Sektor veřejné správy Zpracovává řadu agend potřebných pro život občanů IT představuje strategický pilíř, o který se opírá

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Microsoft.NET Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Přehled Země: Česká republika Odvětví: Obchod Profil zákazníka ELIT CZ, s.r.o. je největším

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více